Hyvän kerhon takaa pätevä ohjaaja. Merike Kesler Kerhokeskus , Tampereella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvän kerhon takaa pätevä ohjaaja. Merike Kesler Kerhokeskus 4.9.2013, Tampereella"

Transkriptio

1 Hyvän kerhon takaa pätevä ohjaaja Merike Kesler Kerhokeskus , Tampereella

2 Tee miellekartat sanoille (Luonnontieteiden) kerho Ohjaaja Kerholainen Jokaiselle sanalle oma kartta, A3 paperille, käytä yhdenväristä värikynää Kirjoita paperiin oma nimi ja palauta Merikelle Aikaa min

3 international trends national educational policy basic and continuous teacher training national core curriculum learning materials and tools teaching local curriculum evaluation learning school culture (competition and collaboration ) parental support studying outside the school, evening school, private lessons informal education

4 Formaali koulutus Opetussuunnitelma Opettaja auktoriteetti Ulkoapäin asetetut tavoitteet Ulkoinen arviointi Opintosuoristusten myöntäminen Informaali oppiminen Holistista Toiminta- ja kokemuspohjaista Induktiivista Kontekstuaalista Tiedostamatonta, reaktiivista tai oppijan suunnittelemaa Strukturoimatonta Oppijalähtöistä Yhteisöllistä

5 Tiedekasvatuksellinen toiminta Tiedekasvatuksella pyritään yleissivistävän tieteellisen lukutaidon kehittämiseen. Tiedekasvatuksen yksi tärkeä osa on tiedeopetus, joka käsittää mm. luonnontieteiden opetuksen koulussa. Tiedekasvatuksellinen toiminta on monipuolista ja sen suunnittelua ohjaavat lukuisat kasvatusalan, hallinnonalan, elinkeinoelämän ja poliittisen asiakirjat.

6 Koulun kerhotoiminta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan

7 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen Kodin ja koulun yhteinen kasvatusnäkemys kerhotoiminnan hyvinvointitekijöistä: - kodilla keskeinen merkitys kerhotoimintaan sitoutumisessa - koti voimavarana onnistuneelle kerhotoiminnalle - koulun kerhotoiminnan avulla vahvistetaan kodin ja koulun yhteistyön käytäntöjä

8 Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen Oppilaat otetaan mukaan koulun kerhotoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin: - oppilaskunnan hallitusta hyödynnetään oppilaiden äänitorvena - kerhoissa käytetään osallistavia ja vuorovaikutteisia työtapoja

9 Mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen Koulun kerhot kehittävät kaveritaitoja ja luovat me- henkeä: - oppilaat omaksuvat ryhmässä toimimisen sääntöjä ja periaatteita - oppilailla on mahdollisuus solmia ystävyyssuhteita yli luokkarajojen ja tutustua eri-ikäisiin oppilaisiin sekä luoda uusia aikuiskontakteja

10 Mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen Koulun kerhotoiminta on oppilaan positiivisen minäkuvan kehitystä tukeva oppimisympäristö - kerhotoiminta tarjoaa turvalliset puitteet kokeilla omia taitojaan - monipuoliset sisällöt ja työtavat vastaavat oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin

11 Luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen Kerhoissa on tilaa oppilaiden omille ajatuksille ja erilaisille ratkaisuille: - kerhonohjaaja luo toiminnallaan puitteet uteliaisuuden heräämiselle - ajatteluprosessit pääsevät kehittymään monipuolisessa ja säännöllisesti kokoontuvassa kerhossa

12 Lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan Kerho tarjoaa puitteet oppilaiden omalle luovuudelle: - kerhoissa on aikaa kokeilla, kehittää ja innovoida - monipuolinen kerhotoiminta antaa mahdollisuuden oppilaiden omille prosesseille ja tuotoksille

13 Mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen Koulun kerhotoiminta mahdollistaa oppilaan kohtaamisen luokkatyöskentelyn ulkopuolella: - oppilaantuntemus lisääntyy säännöllisellä ja pitkäjänteisellä kerhotoiminnalla - hyvä oppilaantuntemus auttaa löytämään jokaiselle oppilaalle hänelle sopivaa toimintaa ja mielekkäitä tehtäviä

14 Harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen Koulun kerhotoiminnalla voidaan tarjota jokaiselle oppilaalle koko perusopetuksen ajan kestävä harrastus: - säännöllisellä kerhotoiminnalla luodaan pohjaa pitkäjänteiselle harrastamiselle - sisällöltään laadukas ja monipuolinen kerhotoiminta auttaa oppilasta löytämään häntä itseään kiinnostava harrastus

15 Kerhotoiminnan laatu hyvästä kerhosta osallistuvaan ja hyvinvoivaan kouluun Laadun edellytyksenä on - hyvä organisointi - resursointi - tavoitteellisuus - vahva sitoutuminen - ohjaajan ammattitaito

16 Myytinmurtajat tutkivat asioita tiedettä hyväksi käyttäen

17 Voiko vessapaperin avulla paeta vankilasta?

18 Jokainen ryhmä saa 5 arkin pituisen suikaleen ja kumilenksun Huom! Ratkaisussa kumilenksu kiinnitetään suiklalen päähän. Miten saatte mahdollisimman pitkän suikaleen kannattelemaan mahdollisemman isoa painoa? Voittajat palkitaan!

19 Informaalin toiminnan rakenne Toiminnalla tuetaan (Kerhokeskuksessa) - tieteellisen lukutaidon kehittymistä - tieteen luonteen ymmärtämistä - lasten ja nuorten tiedeharrastuneisuutta - lasten ja nuorten parissa työskenteleviä aikuisia tiedekasvatustyössä. Toiminnan tulee olla monipuolista (ja poikkitieteellistä) ja sen tulee tukea kaikkia lapsia ja nuoria.

20 Kerhot ovat tiedeharrastamisen perusyksiköitä ja leirit sekä kilpailut syventävät harrastuneisuutta - pitkäjänteisen ja kokonaisen polun tarjoaminen

21 Kerhotoiminnan järjestäminen koulussa Koulu on moniammatillinen yhteisö Selvitä, onko koulussa kerhonohjaajan kansio Tutustu tai pyydä tietoja Koulun kerhotoimintaa ohjaavista asiakirjoista Lasten ja nuorten parissa toimivien toimintaa ohjaavista asiakirjoista Koulun sisäistä toimintaa ohjaavista asiakirjoista Koulun yhteisesti sovituista säännöistä Turvallisuusasioista Yhteystiedoista

22 jos kerhokansiota ei ole, voi koota oman Kerhotoiminnan tavoitteet ja suunnittelu Koulun säännöt OPS Kodin ja koulun yhteistyötä koskevat paperit (kuka ja miten pitää yhteyttä kotiin, jos on tiedotettavaa) Ohjeet tilojen ja välineiden käytöstä Vastuut ja vakuutukset Turvallisuus, kiusaaminen, kriisit Välipalakäytännöt, koulukyydit Materiaalit ja lomakkeet Yhteystiedot (rehtori, yhteysopettaja, vahtimestari, muita) Muita itselleen tärkeitä papereita ja asiakirjoja

23 Rehtori Kerhotoiminnan mahdollistaja Kouluyhteisön motivointi ja sitouttaminen kerhotoimintaan ja sen kehittämiseen Pedagoginen johtaja Kouluyhteisön mielipiteen kuuleminen Vastaa kerhotoiminnasta Huolehtii kokonaisuudesta

24 Kerhoyhdysopettaja Kerhotoiminnan asiantuntija Rehtorin työpari kerhoasioissa Yhteydenpito koteihin, kerhonohjaajiin ja sidosryhmiin Yhteistyö kerhonohjaajien, oppilashuoltoryhmän ja oppilaskunnan kanssa Kerhojen ja kerhonohjaajien toiminnan tukeminen

25 Oppilaskunnan hallitus Oppilaskunnan äänitorvi kerhotoiminnassa Otetaan mukaan kerhotoiminnan suunnitteluun Toimii oppilaiden mielipidekanavana kerhoasioissa Innostaa oppilaita osallistumaan kerhoihin Kerhotoiminnan oppilasasiantuntijoita Yhteistyö rehtorin ja kerhoyhdysopettajan kanssa

26 Oppilashuoltoryhmä Moniammatillinen tuki kerhotyöhön Kartoittaa oppilaita, joiden kasvua ja kehitystä voidaan tukea kerhotoiminnalla Osallistuu kerhonohjaajien perehdytykseen Kerhotoimijoiden tukeminen

27 Yhteistyötahot Vanhemmat Yhdistykset, järjestöt ja seurat Hallintokunnat Seurakunnat Taiteen perusopetus Yritykset

28 Kerhonohjaaja Vastuullinen aikuinen Vastuu turvallisesta oppimisympäristöstä Vastuu oppilaista Vastuu sääntöjen noudattamisesta Pitkän ja lyhyen aikavälin suunnittelu Toiminnan jatkuva arviointi Oppilaiden ja vanhempien palautteet

29 Suunnittelun montaa näkökulmaa Oppilaan näkökulma Ohjaajan näkökulma Fyysiset puitteet Oppimisympäristö Sisältö

30 Kun mietin ratkaisua tähän ongelmaan -mietin mitä jo tiedän asiasta entuudestaan, mitä havaintoja olen tehnyt ja liittyvätkö nämä havainnot mahdollisesti tähän ongelmaan -tutkin ja kyselen, mitä muut tietävät asiasta, mitä havaintoja on tehty ja liittykö asiaan tietoa -mietin menetelmää, kokeita, jolla voisin tutkia kohdetta ja saada asioita selville -rakennan päätelmän todellisille mittaustuloksille ja muille koetuloksille, toistettaville havainnoille pyrin rehellisyyteen -hyväksyn oman inhimillisyyden ja sen, että teoriani testataan ja parannellaan tarvittaessa -tarkastelen kaikkia tuloksia kriittisesti

31 Kerhopedagogia Tarkoittaa kerhonohjaukseen liittyvää erityistä osaamista, tarvittavia taitoja ja näiden käyttämistä.

32 Ohjaajalla on - valta - vastuu ja - vapaus Pedagogisesti ajatteleva kerhonohjaaja Ohjaajan tavoitteet Oppilaan tavoitteet Yleiset tavoitteet määritellä kerhon erityistavoitteet kerholaisten kanssa, josta seuraa sitoutuminen puolin ja toisin Kerhotoiminta ei voi olla ylhäältä ohjattua!

33 Kerhopedagogi Huomioi kasvatuksen ja oppimisen tavoitteellisuuden oppimisympäristön mahdollisuudet osallistujien erilaisuuden ohjaamisprosessin joustavuuden kerholaisten osallisuuden toiminnan elämyksellisyyden onnistumisen ja valmiiksi saamisen kokemuksen tärkeyden

34 Arviointi Ohjaaja ja kerholaiset arvioivat - rakenteellisia tekijöitä - toiminnan onnistumista - tavoitteiden saavuttamista

35 Kerhopedagogiikka Toimenpiteet ja organisoinnit Keinojen suunnittelu ja valinta Ihmistuntemus Päätöksenteko ja välitön oivaltaminen Syntyy jokaisen ohjaajan oma spesifi pedagoginen ote

36 Paras kerhomagneetti on sitoutunut, motivoitunut ja pedagogisesti ajatteleva kerhonohjaaja. Kerhopedagogisella ajattelutavalla päästään Kerhopedagogisella ajattelutavalla päästään parhaiten kerhoille asetettuihin tavoitteisiin.

37 Tiedekerhotoiminta Tuotetaan tiedekerhojen sisältöjä ja materiaaleja lasten ja nuorten kerhoihin Koulutetaan tiedekerho-ohjaajia Ylläpidetään tiedekerhosivustoa Painettuja materiaaleja: - Ihmettele ja oivalla! tehtäviä tiedekerhoille - Keksitään lisää materiaali keksintökerhoille - Aistien ruokamaailmaan - Ideasta ratkaisuun - Muotoiloa Luotavien materiaalien avulla: - tuetaan lasten ja nuorten monipuolista harrastuneisuutta - vahvistetaan kiinnostusta luonnontieteisiin - vahvistetaan opettajan ja oppilaiden vuorovaikutusta - monipuolistetaan koulujen kerhotoimintaa

38 Kiitos! Kehittämiskeskus Opinkirjo Kehittää ja tuottaa palveluja ja sisältöjä kerhotoimintaan ja opetukseen aamu- ja iltapäivätoimintaan harrastetoimintaan

Kerhotoiminnan laatu

Kerhotoiminnan laatu Kerhotoiminnan laatu - hyvästä kerhosta osallistuvaan ja hyvinvoivaan kouluun Tiina Karhuvirta ja Riikka Kuusisto (toim.) Kerhotoiminnan laatu - hyvästä kerhosta osallistuvaan ja hyvinvoivaan kouluun Kerhokeskus

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.1 Yleistä...4 1.2 Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA päivitetty 26.9.2012 1 Sisällys 1. Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset Vantaan suomenkielisen perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Kasvatus- ja opetuslautakunta 8.6.2011 55 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.12.2011 98 Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.6.2012 50 Määräys 1/011/2004 Määräys

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot