Vastuun toiminnasta kantaa aina seura. Joukkue ei ole juridinen yksikkö, vaan osa seuraa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuun toiminnasta kantaa aina seura. Joukkue ei ole juridinen yksikkö, vaan osa seuraa"

Transkriptio

1 TALOUSPELISÄÄNNÖT ) SEURAN TALOUS Titaani-Juniorit ry (seura) on yleishyödyllinen juniorikasvatustyötä tekevä, voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys ja sen varainkeruuta, -hallintaa ja -luovutusta viitoittavat yhdistyslaki, verolait, muut lait ja säädökset sekä seuran säännöt. Edellä mainittujen sääntöjen mukaan seura voi kerätä, hallita ja luovuttaa varallisuutta vain seuran toiminnan toteuttamiseksi. Em. lakien, säädösten ja sääntöjen noudattamista valvoo seuran johtokunta ja seuran taloudenhoito jakautuu pääpiirteissään kahteen vastuualueeseen: - Johtokunta vastaa seuran yhteisistä talousasioista ja valvoo joukkueiden toimia. - Yksittäiset joukkueet vastaavat omasta taloudestaan seuran määräämällä tavalla. Vastuun toiminnasta kantaa aina seura. Joukkue ei ole juridinen yksikkö, vaan osa seuraa 2) HALLINTO Seuran johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta talousvastaavan, joka seuran sääntöjen puitteissa ohjaa seuraa ja joukkueita taloushallinnon sektorilla. Seuran talousvastaavan tehtäviä ovat: - valvoa seuran talousasioiden hoitamista kaikissa joukkueissa yhtenäisellä tavalla - seuran tilien käytön seuranta sekä laskujen tarkastaminen ja maksaminen, puheenjohtaja hyväksyy laskut - joukkueiden talousasioiden seuranta seuran kirjanpidon vaatimalla tavalla - kerätä ja arkistoida joukkueiden budjetit ja tilinpäätökset Joukkueenjohtajan vastuut: - laatia toimintasuunnitelmaan perustuvan budjetin - yhdessä rahastonhoitajan kanssa hoitaa joukkueen raha-asiat ja hankinnat sovitulla tavalla, sekä seurata budjetin toteutumista ja valvoa ettei joukkueen toiminta ole tappiollista - vastata että joukkueen taloustapahtumat kirjataan ja niistä laaditaan seuran ohjeistuksen mukaisesti tilinpäätös - valvoa sääntöjen noudattamista joukkueessa - käydä säännöt läpi yksityiskohtaisesti vanhempainkokouksessa - toimia seuran edustajana joukkueessa 3) MATKUSTUSSÄÄNTÖ Seura noudattaa verottajan ohjeita. Joukkueiden sisällä säännön noudattamista valvoo joukkueenjohtaja. Mahdolliset valmennussopimusten mukaiset matkakorvaukset on sovittu erikseen valmentajasopimuksessa ja niiden toteutumisesta ja valvonnasta vastaa valmennuspäällikkö. Joukkueen matkalaskut hyväksyy joukkueenjohtaja. Muista kun valmentajasopimusten mukaisista matkakulukorvauksista, on sovittava etukäteen tapahtumakohtaisesti. Korvaus maksetaan julkisen kulkuneuvon taksan mukaan tai omalla autolla matkustettaessa 0,25 e/km. Jos kulkeminen tapahtuu osallistuvan henkilön henkilöautolla, korvaus maksetaan auton omistajalle. Seura edellyttää käyttämään kimppakyytejä. Kaikki matkalaskut tulee maksaa seuran tilin kautta ja käsitellä palkanlaskennassa, koska maksetut verottomat kilometrikorvaukset on vuosittain ilmoitettava verottajalle. Hyväksytyt matkalaskut toimitetaan seuran toimistoon, josta ne maksetaan palkanlaskennan kautta. Joukkueille kuuluvat kulut laskutetaan seuran toimesta. Mikäli joukkue maksaa kilometrikorvauksia oman tilinsä kautta, joukkue on velvollinen tekemään vuosi-ilmoituksen verottajalle. Sivu 1 / 5

2 4) JOUKKUEIDEN BUDJETTI, KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Joukkueet noudattavat kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä hyvää kirjanpitotapaa. Jokainen joukkue tekee oman kirjanpidon. Joukkueen tulee toimittaa seuralle ja vanhempainpalaverille oikeat ja riittävät tiedot joukkueen taloudellisesta tilasta, sen menoista ja tuloista sekä veloista ja saatavista. Joukkueiden tulee käyttää toiminnassaan jatkuvuus-, olennaisuus-, asia ennen muotoa-, varovaisuuden- ja luotettavuuden periaatteita. Hyvää kirjanpitotapaa ei ole määritelty lainsäädännössä, määräyksissä tai ohjeissa, mutta sitä noudatetaan yleisesti eikä siitä ei ole kenellekään haittaa. Joukkueen tilikausi on sama kuin seuran eli Tositteiden on oltava juoksevasti numeroitu, joko meno- ja tulo-tositteet erikseen juoksevasti (M1, M2... ja T1, T2...) tai molemmat yhdessä (1, 2, 3...). Kaikkia kuluja vastaan on oltava tosite, kirjanpidossa ei voi olla esim. erotuomari-kuluja, joista ei ole kuittia. Joukkueenjohtajan on hyväksyttävä allekirjoituksellaan kaikki maksut. Tapahtumat on tiliöitävä selvästi ja kirjanpidosta tulee selvitä miten yksittäinen tapahtuma on käsitelty. Joukkueiden tilinpäätöksen tarkastavat toiminnantarkastajat, seuran tilinpäätöksen tilintarkastaja. Toiminnantarkastajien tarkastama tilinpäätös toimitetaan seuralle viimeistään mennessä. Joukkueen tilinpäätösvastuu on joukkueenjohtajalla ja rahastonhoitajalla, he toimittavat tarkastetun tilinpäätöksen seuralle. Kirjanpitoaineiston arkistointia koskevat yleiset lait, käytännössä kuluva vuosi + kuusi vuotta taaksepäin. Arkistoinnista vastaavat joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja, uusien toimihenkilöiden valinnassa vastuu siirretään eteenpäin. 5) PELISÄÄNNÖT JOUKKUEIDEN VARAINHANKINNASTA a) Perussääntö - Seurassa toimiva joukkue tai henkilö saa tehdä varainhankintaa ainoastaan seuran määräämään tai hyväksymään urheilutoimintaan - Kaikki joukkueen rahat ja muu varallisuus, joka on eri tavoin kerätty ja hankittu, on seuran omaisuutta, johon joukkueella on käyttöoikeus - Kaikki joukkueiden pankkitilit ovat seuran varallisuutta ja joukkueilla on niihin seuran johtokunnan määräämät käyttöoikeudet - Seuran johtokunnalla on oikeus koska tahansa suorittaa tilintarkastus joukkueen taloushallinnossa b) Joukkueen rahat ja varallisuus Joukkueen varainhankintaan liittyvän kausimaksun suuruuden päättää joukkueen vanhempainkokous. Tarkoitus on, että kausimaksu on kohtuullinen. Osallistumalla seuran ja joukkueen järjestämiin talkoisiin voidaan vaikuttaa joukkueen keräämän kausimaksun suuruuteen. Talousvaikeuksissa olevaa perhettä pyritään tukemaan joukkueen ja seuran taholta siten, ettei pelaajan tarvitse näistä syistä lopettaa pelaamista. Kukin tapaus käsitellään erikseen seuran johtokunnassa ja tehdyt päätökset tiedotetaan asianosaisen perheen lisäksi talousvastaavalle ja joukkueenjohtajalle, jotka ovat asiasta vaitiolovelvollisia. c) Joukkueen rahaliikenne ja pankkitilin käyttöoikeus Seura asettaa joukkueen käyttöön pankkitilin ja joukkueen vanhempainkokous valitsee sen käyttäjät. Yleensä käyttäjiksi valitaan rahastonhoitaja ja joukkueenjohtaja, kuitenkin vähintään kaksi. Seuran johtokunta tekee päätökset tilinkäyttöoikeuksista ja toimittaa pöytäkirjaotteen joukkueenjohtajalle tilinkäyttöoikeutta varten. Joukkueen rahaliikenne tulee hoitaa pääsääntöisesti pankkitilien kautta, käteiskassaa voi käyttää tilapäisesti. Joukkueen rahat ja varusteet ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Joukkue voi poikkeustapauksissa nostaa pankkitililtä rahaa esim. kulujen maksamista varten. Kirjanpidosta tulee tositteilla ilmetä kuka rahaa on nostanut, mihin se on käytetty tai milloin tilille palautettu. Sivu 2 / 5

3 Toimihenkilö tai joukkueen vanhempi voi maksaa joukkueen kuluja omalla rahallaan joka kuittia vastaan hyvitetään joko kuukausimaksussa tai suoraan pankkitilille. d) Joukkueen budjetti Jokainen seuran joukkue laatii kullekin kaudelle toimintasuunnitelmaan perustuvan budjetin, jossa tulojen ja menojen osalta noudatetaan varovaisuusperiaatetta. Kunkin joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueiden budjetin hyväksymisestä päättää vanhempainkokous ja budjetti tulee esittää seuran johtokunnalle hyväksyttäväksi vuosittain elokuun loppuun mennessä. Joukkueet, jotka toteuttavat kuukausimaksu periaatetta, tulee sopia vanhempainkokouksessa kuukausimaksulle eräpäivät. Kuukausimaksut eivät saa viivästyä kahta (2) kuukautta kauempaa. Jos maksuja ei suoriteta joukkueen sopimalla tavalla, joukkueenjohtajalla/vastuuvalmentajalla on oikeus evätä asianomaisen pelaajan harjoittelu ja pelaaminen kunnes velvoitteet on huolehdittu kuntoon. Johtokuntaa pitää tiedottaa aina yli kahden kuukauden viivästymisestä. e) Myynti, talkoot ja arpajaiset Joukkueet ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin talkootoimiin mm. jäähallin kahvilassa. Seuran ulkopuolelle tehtävistä talkootöistä on hyvä tehdä kirjallinen sopimus työn teettäjän kanssa. Sopimuksen allekirjoittaa joukkueen puolesta joukkueenjohtaja ja tarvittaessa seuran puolesta seuran nimenkirjoittajat. Talkootyön on oltava luonteeltaan tilapäistä ja/tai satunnaista. Varainhankinta talkootyöllä ei myöskään saa muistuttaa yritystoimintaa tai kilpailla palveluntuottajana yritysten kanssa niiden toimialoilla. Tuote- tai palvelumyynnistä voi syntyä veroseuraamuksia seuralle, jotka pyritään välttämään etukäteen. Tästä johtuen joukkue voi ottaa tuotteita tai palveluita myyntiin seuran johtokunnan tai talousvastaavan suostumuksella. Rahaa kerätään joukkueelle, ei yksittäiselle pelaajalle, jolloin työn suorittajat eivät voi korvamerkitä hankkimiaan varoja henkilökohtaiseen käyttöönsä. Siirryttäessä seurasta toiseen tai lopetettaessa rahat eivät siirry pelaajan mukana vaan varojen on aina jäätävä seuran ja/tai joukkueen käytettäväksi seuran määräämään urheilutoimintaan.. Siirryttäessä seuran sisällä joukkueesta toiseen, mahdollinen etukäteen maksettu kuukausimaksu siirretään uudelle joukkueelle. Joukkueen peleissä tapahtuvista pienimuotoisista arpajaisista riittää ilmoitus talousvastaavalle. f) Turnaukset varainhankintamuotona Joukkue sopii turnauksen järjestelyistä valmennuspäällikön kanssa, seura anoo turnausluvan SJL:lta. Joukkue vastaa kaikista turnauskustannuksista (esim. turnauslupa, jää, tuomarit, palkinnot jne.). Vastaavasti joukkue saa kaikki turnaustuotot. Turnauspäivien kahvilatoiminta ja ruokahuolto sovitaan talousvastaavan kanssa aina tapauskohtaisesti. Tarvittaessa seura voi antaa korvausta vastaan joukkueen käyttöön vuokraamansa tilat ja laitteet. g) Seuran liikemerkki, logo, seura-asut ja fanituotteet Liikemerkki ja logo ovat seuran virallinen tunniste ja seuran varallisuutta, eikä niitä saa käyttää missään yhteydessä ilman seuran johtokunnan lupaa. Seuran liikemerkkiä ja logoa kantavat seura-asut hyväksyy johtokunta. Seura-asujen ja fanituotteiden myynnistä päättää johtokunta. h) Yhteistyösopimukset Yksittäinen joukkue ei saa tehdä seuraa koskevia ja/tai sitovia yhteistyösopimuksia sopimatta niistä etukäteen johtokunnan kanssa. Joukkueet voivat myydä Seuran omistamiin pelipaitoihin helposti poistettavia mainoksia. Joukkueet voivat itse päättää mahdollisista mainospainatuksista hyvän maun ja seuran linjauksen mukaisesti. Joukkueet voivat myydä mainoksia kypärään, sukkiin ja housuihin. Sivu 3 / 5

4 6) PELISÄÄNNÖT LUOPUMISTAPAUKSISSA a) Rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen kauden päättyessä Joukkueen rahat ja muu varallisuus siirtyvät kauden päätyttyä joukkueen mukana seuraavan kauden pohjakassaksi. Joukkueiden yhdistyessä, varallisuus siirtyy yhteiseen uuteen joukkueeseen seuran sisällä ja teroituskoneet, maalivahdin varusteet, yms. pyritään siirtämään uusien aloittavien joukkueiden käyttöön. b) Joukkueen loppuminen tai jakautuminen Kun joukkue lopettaa toimintansa, ei joukkue voi siirtää rahaa tai muuta varallisuutta seuran ulkopuolelle. Varojen siirtymisestä niiden joukkueiden käyttöön, joihin pelaajat menevät pelaamaan, päättää seuran johtokunta joukkueenjohtajien ja talousvastaavan esityksestä. Lopettava joukkue palauttaa seuran omaisuuden (teroituskone, maalivahdin varusteet jne.) varustevastaavalle. Johtokunta käsittelee joukkueiden lopettamis-, yhdistämis- tai jakautumispäätökset valmennuspäällikön esityksen mukaan. c) Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen Pelaajan siirtyessä seuran sisällä toiseen joukkueeseen, käsitellään tapauskohtaisesti pelaajan mukana mahdollisesti siirtyvät varusteet ja varallisuus esim. etukäteen maksetut pelaajamaksut. Mahdolliset seuran omistamat pelaajan käytössä pysyvät varusteet siirtyvät uudelle joukkueelle. Pelaajan siirtyessä toiseen seuraan ei varainsiirtoa seuran ulkopuolelle suoriteta. Poikkeuksena eri seurojen joukkueiden yhdistyessä, yhdistymisneuvotteluissa sovitaan käytännöt tapauskohtaisesti. Pelaajan siirtyessä seuran sisällä toiseen joukkueeseen yksittäisten pelien ajaksi, korvataan vastaanottavalle joukkueelle ruoka- ja majoitusraha vieraspelien osalta. Kotipeleistä korvauksia ei makseta. Joukkueenjohtajat pitävät siirtymisistä kirjaa ja sopivat korvauksen maksun keskenään kerran syyskauden jälkeen, kerran kevätkauden jälkeen. d) Pelaajan lopettaessa harrastuksensa Pelaajan lopettaessa harrastuksensa hänen on palautettava kaikki seuralta ja joukkueelta saamansa varusteet. Seura ja joukkue eivät maksa hyvityksiä käyttämättömälle maksuosuudelle, ellei kyseessä ole merkittävä inhimillinen tekijä, jolloin seuran johtokunta tekee tapauskohtaisen päätöksen joukkueenjohtajan esityksestä. 7) PELISÄÄNNÖT TOIMIHENKILÖIDEN VELVOITTEISTA Jäsenmaksu seuralle ei ole joukkueen kulu vaan henkilökohtainen velvoite seuralle. Vanhempainkokouksessa voidaan päättää kulun sisällyttäminen joukkueen kuluihin. Talouspelisäännöissä on määritelty Titaaneissa pelaavien vanhemmille ja huoltajille velvoitteita mm. osallistuminen seuran talkoisiin ja maksuvelvoitteiden hoitaminen. Seura ei myönnä vapautuksia tai helpotuksia asettamiinsa velvoitteisiin joukkueiden toimihenkilöille vaan tämän tekevät joukkueet itse. Seura edellyttää, että vapautukset tai helpotukset käsitellään joukkueiden vanhempainpalavereissa ja kirjataan pöytäkirjaan aina kauden alussa. Jos seuran tai joukkueen edustustehtävä esim. peli tai koulutus, osuu toimihenkilölle osoitetun kahvilavuoron kanssa päällekkäin, kahvilavastaava vaihtaa vuoroja toisen vanhemman kanssa. Toimihenkilön velvollisuus on tiedottaa kahvilavastaavaa hyvissä ajoin mahdollisista päällekkäisyyksistä, noin kaksi viikkoa ennen vuoroa. Kahvilavuorojen tekeminen heille osoitetulla viikolla on aina joukkueen velvollisuus. Joukkueenjohtaja voi poikkeustilanteessa tehdä päätöksen tuuraajan palkkaamisesta vuoron tekijäksi, jolloin kulu tulee koko joukkueen maksettavaksi. Sivu 4 / 5

5 8) PELISÄÄNTÖTULKINNAT JA SÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN Näiden sääntöjen tulkinnasta vastaa seuran johtokunta. Mikäli joukkue tai toimihenkilö toimii näitä pelisääntöjä vastaan ja aiheuttaa seuralle taloudellisen vahingon, kyseinen joukkue tai toimihenkilö on velvollinen korvaamaan vastaavan summan seuralle. Sääntöjen rikkomistapaukset ja niistä seuraavat sanktiot käsitellään Seuran johtokunnassa, joka toimii ainoana kurinpitoelimenä näiden sääntöjen noudattamisen osalta. Sivu 5 / 5

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9. 1 TALOUSOHJE Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.2014 Ohjeen päivitysvastuu: seuran rahastonhoitaja 2 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 1(16) LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 OSA II 2(16) LAHTI RINGETTE RY, SISÄISET PELISÄÄNNÖT, OSA II Sisältö: 1 OSA II, TARKOITUS 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 25.9.

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 25.9. 1 TALOUSOHJE Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 25.9.2013 Ohjeen päivitysvastuu: seuran rahastonhoitaja 2 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

Raision Nuorisokiekko ry PL 5 21201 RAISIO www.rnk.fi JOUKKUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ JA -OHJE 1(22)

Raision Nuorisokiekko ry PL 5 21201 RAISIO www.rnk.fi JOUKKUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ JA -OHJE 1(22) 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Raision Nuorisokiekko ry... 3 3. Organisaatio... 3 4. Hallinto... 5 4.1 Kokouskäytäntö... 5 4.1.1 Jäsenkokous... 5 4.1.2 Johtokunnankokous... 5 4.1.3 Jaostonkokous...

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut 10.12.2012.

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut 10.12.2012. 1 TALOUSOHJE Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut 10.12.2012 Ohjeen laatijat: Tuija Nikkanen, Jaana Suutari, P-L Karjalainen, Maire Leppänen,

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

KeuPa Hockey Team ry:n sisäiset toimintasäännöt

KeuPa Hockey Team ry:n sisäiset toimintasäännöt KeuPa Hockey Team ry:n sisäiset toimintasäännöt Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 2 2. KEUPA HT:N ORGANISAATIO JA TOIMENKUVAT... 3 3. JOUKKUEIDEN TOIMINTA... 5 4. JOUKKUEEN TALOUSTOIMINTA... 7 5. SEURAN JA

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

Pelaajaa kannustetaan ottamaan vastuuta kehittymisestään myös henkilökohtaisen harjoittelun avulla.

Pelaajaa kannustetaan ottamaan vastuuta kehittymisestään myös henkilökohtaisen harjoittelun avulla. LAATUKÄSIKIRJA LUONNOS GrIFK Innebandy rf. GrIFK Salibandy ry. Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa xx.xx.201x GrIFK Innebandy rf. - GrIFK Salibandy ry. on salibandyn erikoisseura, jonka toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3.

SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3. SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3. SEURAN TAVOITTEET JA TAHTOTILA... 5 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET

Lisätiedot

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Vastuuvalmentaja seura nimeää valmentaja seura nimeää Maalivahtivalmentaja seura nimeää Joukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT

HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT 1.1.2010 HEINOLAN KIEKKO RY WWW.HEKI.NET 1(31) HEKI PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 4 HEINOLAN KIEKKO RY... 5 1. HEINOLAN KIEKKO RY:N ORGANISAATIO... 5 2. HEINOLAN KIEKON PERUSARVOT

Lisätiedot

TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA

TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA Käsikirja joukkueille Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Seuran organisaatio 4 3. Vanhemmille 5 4. Pelaajille 6 5. Joukkueet ja toimihenkilöt 7 5.1 Joukkueenjohtajan

Lisätiedot

VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT

VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Toiminnan tarkoitus 2. Vastuuelimet seurassa 3. Päämäärät ja tavoitteet 4. Joukkueiden muodostaminen 5. Pelaaminen ja peluuttaminen 6. Harjoittelu

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n TOIMINTAOPAS päivitetty: 4.1.2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n TOIMINTAOPAS päivitetty: 4.1.2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n TOIMINTAOPAS päivitetty: 4.1.2013 2 TOIMINTAOPAS SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N... 1 TOIMINTAOPAS... 1 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 4

Lisätiedot

Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet

Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet Joukkueen/ryhmän varainhankinta- ja talousohjeet Seuran varainhankinnan pelisäännöt Joukkueen/ryhmän on noudatettava Seinäjoen Taitoluistelijat ry:n asettamia pelisääntöjä joukkue/ryhmäkohtaisesta varainhankinnasta

Lisätiedot

LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007))

LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007)) LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007)) TOIMINNAN TARKOITUS Seuran sääntöjen mukaisesti sen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta toimintaalueellaan

Lisätiedot

KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT

KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT 13.3.2015 KANGASALAN KISA RY KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT vuosi 2015 Johtokunta Kangasalan Kisa ry / Kisa -Eagles Jääkiekkojaosto [1] Sisällys 1. Kangasalan Kisa ry... 4 2. Jääkiekkojaosto... 4 2.1 Jääkiekkojaoston

Lisätiedot

Ylivieskan Jääkarhut. Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998. Tervetuloa Seuraan!

Ylivieskan Jääkarhut. Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998. Tervetuloa Seuraan! Ylivieskan Jääkarhut Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998 Tervetuloa Seuraan! Sisällys: Johdanto... 5 Ylivieskan Jääkarhut ry:n organisaatio... 6 Organisaatio kaavio... 7 Ylivieskan Jääkarhut

Lisätiedot

JUNIORI-SAPKO RY. PÄSSIOHJEET www.juniori-sapko.fi - 1 -

JUNIORI-SAPKO RY. PÄSSIOHJEET www.juniori-sapko.fi - 1 - JUNIORI-SAPKO RY PÄSSIOHJEET www.juniori-sapko.fi - 1 - Sisällysluettelo 1. Lukijalle 3 2. SAPKOLAISET LÄHTÖKOHTAMME 4 2.1. Juniori-Sapko ry kantaa sinettitunnusta ja toteuttaa Sinettiseura linjausta.

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA!

LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA! LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA! Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Kiekko-Vantaa, Itä ry:n toiminnassa mukana oleville. Ohjeiden tarkoitus on selkeyttää joukkueiden toimintaa ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET

2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET 2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET SISÄLTÖ 1. Lukijalle 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. Johdanto 4. Hyvinkään Jää-Ahmat ry:n organisaatio ja yhteystiedot 4.1. Seurapuku ja peliasu 5.

Lisätiedot

JäPS Taloussääntö. Maaliskuu 23. Versio 2015.1. 1 Yleistä. 2 Seuran talous. 3 Ikäluokan talous. 4 Toimihenkilöiden korvaukset.

JäPS Taloussääntö. Maaliskuu 23. Versio 2015.1. 1 Yleistä. 2 Seuran talous. 3 Ikäluokan talous. 4 Toimihenkilöiden korvaukset. JäPS Taloussääntö Maaliskuu 23 2015 Järvenpään Palloseura ry:n johtokunnan hyväksymä taloussääntö emoseuran ja ikäluokkien talouden- ja varainhoidosta. Versio 2015.1 1 Yleistä 2 Seuran talous 3 Ikäluokan

Lisätiedot

Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa.

Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. YLEISTÄ Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. FC Ulvilan taloushallinto jakautuu kahteen pääosaan. Tässä

Lisätiedot