Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus 16.06.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika 10:00-12:30 Paikka Tiittalan kartano,sulkava Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 12:15 Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne poistui klo 12:15 Partanen Lasse Pasanen Virve Söderholm Jan Tynkkynen Jouko Rauhansalon varajäsen Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Palm Pekka yhtymäkokouksen pj. Auvinen Jorma Erämaa Antti poistui klo 12:15 Rannanpiha Kari Kurki Hannu seutujohtaja Ikonen Jari ohjelmakoordinaattori Huttunen Sanna pöytäkirjanpitäjä Nieminen Juri Poissa Rauhansalo Kauko Pukero Ulla Hinkkanen Esko Karttunen Terttu Kettunen Esa Liukko Ilmo Turtiainen Juha yhtymäkokouksen vpj. Seutu YP vastaava Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: JARKKO WUORINEN SANNA HUTTUNEN Jarkko Wuorinen Sanna Huttunen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla 29 / Savonrannalla 1 / VIRPI KAKSONEN MARIANNE NESTÉN Virpi Kaksonen Marianne Nestén Savonlinnassa 5 / VIRVE PASANEN Virve Pasanen 99 Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoai kana. Sanna Huttunen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 84 Päätösvaltaisuus 4 85 Pöytäkirjantarkastajat 5 86 Maaseututyöryhmän loppuraportti ja palvelustrategia/yleishallintotyöryhmän 6 esitys maaseutuelinkeinojen viranomaisjärjestelyistä 87 Yhtymäkokouksen päätösten toimeenpano Seudulliset hankinnat Jäsenen nimeäminen Etelä-Savon hyvinvointipalvelut verkkoon -selvityshankkeen 15 ohjausryhmään 90 Kutsu Savonlinnan maakuntamuseon höyrylaivojen juhlavuosi tapahtumaan 91 Kesän edunvalvontatilaisuudet Kusti-hankkeen loppuraportti Seutujohtajan päätöksiä Seutu-hanke, tilannekatsaus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma; palvelustrategian tilannekatsaus Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous Savonrannan kunnan liittyminen Savonlinnan seudun kuntien elinkeinoyhteistyöhön 30 ja elinekeinostrategian toteuttamiseen 99 Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksen osaprojekti elinkaarituottojen hallinta -Itä-Savon kuntayhtymän rahoitusosuus 33

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 84 Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 85 Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Virpi Kaksonen ja Marianne Nestèn. Varalla Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Kaksonen ja Marianne Nestèn. Varalle Lasse Partanen ja Virve Pasanen.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Maaseututyöryhmän loppuraportti ja palvelustrategia/yleishallintotyöryhmän esitys maaseutuelinkeinojen viranomaisjärjestelyistä 25/84.840/2004 YH 86 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän yhtymähallitus asetti laajapohjaisen työryhmän selvittämään Itä-Savon maaseutuelinkeinojen kehittämisen painopisteitä. Työryhmään nimettiin edustus maaseutusihteereistä, TE-keskuksesta, maaseutuyrittäjistä, MTK:sta, seutuyp:stä ja Itä-Savon kuntayhtymästä. Ohjenuorana maaseutuelinkeinojen kehittämisessä tuli olla asiakaslähtöisyys, palveluiden saatavuus sekä resurssien tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö. Työryhmän tuli toteuttaa työnsä siten, että yhtymähallitus voi käsitellä asiaa kesäkuun 2004 kokouksessaan. Huomattavaa on, että samaan aikaan tekeillä oleva, aluekeskusohjelman palvelustrategiatyö tarkasteli asiakokonaisuuteen liittyen maaseutuelinkeinoviranomaisten tehtäväkenttää viranomaispalveluiden tuottamisen näkökulmasta. Maaseutuelinkeinojen kehittämisen painopisteitä hahmottanut työryhmä on saanut esityksensä valmiiksi,esityslistaliite A. Esityksen pohjaksi/taustaksi, sekä palvelustrategiatyötä tukemaan, ovat kuntien maaseutuelinkeinojen viranomaispalveluista vastaavat laatineet oman muistionsa, esityslistaliite B. Työryhmä esitti painopisteiksi seuraavia: - Maaseudun liiketoimintaosaamisen vahvistaminen - Liitännäiselinkeinojen kehittäminen: - yrttiviljelyn, - maaseutumatkailun, - energiatuotannon alueilla - Maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytysten kehittäminen: toiminta- ja elinolosuhteet, elinympäristö (tiestö, sähköiset yhteydet, peruspalvelut: koulut, kauppa,lomitus, päivähoito) - metsätalouden kehittäminen jalostus- ja tuottoarvoa nostamal la Maaseutuelinkeinojen viranomaispalvelujen osalta ryhmä katsoi, ettei sen ratkaisujen etsiminen kuulunut toimeksiantoon vaan se on palvelustrategiatyöryhmän tehtävänä.

7 Yhtymähallitus Palvelustrategiatyön osalta asiaa on käsitellyt yleishallintotyöryhmä, joka on laatinut asiasta oman yksimielisen esityksensä, esityslistaliitteenä C on kokouksessa esillä olleet mallit. Palvelustrategian yleishallintotyöryhmä esittää: että vuoden 2005 alusta lukien muodostetaan YHTEINEN SEU- DULLINEN MAASEUTULAUTAKUNTA, joka hallinnollisesti toimii liitteen C esittämällä tavalla (vaihtoehto B, kohta 2) ja että etenemistapana on, että yhtymähallitus hyväksyy osaltaan työryhmän esityksen ja lähettää sen Savonlinnan kaupungin ja Sulkavan, Enonkosken, Savonrannan, Punkaharjun ja Kerimäen kuntien hyväksyttäväksi siten, että tarvittavat toimeenpanopäätökset voidaan tehdä syksyllä Kokonaisuuden kannalta merkittävää on, ettei painopisteiksi esitettyjen asioiden - tai muidenkaan esillä olleiden teemojen - toimeenpanolle ole toistaiseksi selkeästi pystytty osoittamaan vastuutahoa ja että tähän liittyen maaseutuviranomaisten viranhoitoon sisältyvien kehittämistehtävien määrä on tällä hetkellä lähes olematon. Toimintakenttää leimaa myös useiden erillisten, mutta asioita kokonaisvaltaisesti ratkaisemaan pyrkivien, toimijoiden kirjo. Esimerkiksi Savonlinnan ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa on asiaa pohdittu maaseutuelinkeinojen kehittämiskeskuksen kautta, esityslistaliite D. Ongelmalliseksi asian muodostaa mm. toimijoiden todellisten tarkoitusperien jääminen usein hämärän peittoon - halutaan jonkun tekevän jotain ja sitoutuvan pitkäksi aikaa, joka kuntakentässä tarkoittaa lähes poikkeuksetta rahoittamista. Tämä ulottuu myös viranomaissektorille; halutaan jonkun palkkaavan joku huolehtimaan esim. kehittämisestä viranomaisten puolesta. Leimallista useimmiten on, että varsinaiseksi toimijaksi/hallinnoijaksi halutaan joku muu jotta itse voisi mahdollisesti päästä mm. alihankkijaksi tai projektitoimijaksi (laskutus), osallistumaan muutoin ilman työvastuuta, arvioimaan tehtyjä toimia ulkopuolisena tms. - siis yleisen kehittämisnäkökulman jäädessä tosiasiallisesti varsin subjektiiviseksi. Seudulliselta kannalta ajateltuna hyödyllistä saattaisi olla, että asia ratkaistaan niin että, valittavien painopisteiden toteuttamisen vastuu osoitetaan kuntayhtymän elinkeinopalveluille niiltä osin kun ne hyväksyttyyn elinkeinostrategiaan liittyvät (esim. maaseutumatkailu) ja muilta osin mahdolliselle yhteiselle lautakunnalle/maaseutusihteereille, jotka voivat käyttää hyväkseen muita toimijoita (esim. Pro Agria, SAKKE, Uusyrityskeskus, toimintaryhmät), eli tahoja joilla tarvittava asiantuntemus ja resurssit ko. tehtävään on. Esitetylle yhteiselle lau-

8 Yhtymähallitus takunnalle jäisi näin ollen viranomaistehtävien lisäksi myös kehittämistehtäviä (painopisteiden ulkopuoliset projektit, koulutukset, strategiset linjaukset, harkinta osallistumisesta ulkopuolisten hankkeisiin ym.). Mahdollisen yhteisen lautakunnan kuntaraharesurssi tulisi siten erikseen kuntien talousarvioiden kautta tähän toimintaan erillisenä määrärahana (ml. muille toimijoille varattavat resurssit; projektiosuudet, alihankinnat) samoin kuin erikseen elinkeinopalveluiden osalta elinkeinostrategian rahoitusraamissa. Määrärahojen allokaatio ohjautui si näin toimin nan pitkäjänteisemmän suunnittelun pohjalta jolloin sii hen vaikuttaisi mm. generoitujen interventioiden taso, laatu ja määrä. Maaseutuelinkeinojen painopisteiden valintaa pohtineen työryhmän puheenjohtaja Juha Paajanen esittelee työryhmän työtä kokouksessa. Viranomaisjärjestelyjä koskien asiaa esittelee yleishallintotyöryhmän puheenjohtaja tai sihteeri. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1. merkitä laaditun raportin tiedokseen ja hy väksyä maaseutuelinkeino jen painopisteet ja vastuutuksen seuraavi na: - Maaseutuyritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen (vastuutaho: Savonlinnan seudun yrityspalvelut) - Maaseutuyritysten liitännäiselinkeinojen kehittäminen (vastuutaho: Savonlinnan seudun yrityspalvelut, maaseutuelinkeinojen alueilla asiantuntijavastuu: maaseutusihteerit/mahdollisesti perustettava yhteinen maaseutulautakunta) - Maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytysten kehittäminen: toiminta- ja elinolosuhteet, elinympäristö (vastuutaho: mahdollisesti perustettava yhteinen maaseutulautakunta) - Metsätalouden kehittäminen jalostus- ja tuottoarvoa nostamalla (vastuutaho: Metsäkeskus metsälain mukaisesti virkatyönä, metsänhoitoyhdistykset) 2. hyväksyä osaltaan selostusosassa ilmenevä yleishallintotyöryhmän esitys yhteisestä seudullisesta maaseutulau takunnasta ja lähet-

9 Yhtymähallitus tää sen edelleen Savonlinnan kaupungille ja Sul kavan, Enonkosken, Savonrannan, Kerimäen ja Punkaharjun kunnil le kannanottoa varten. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä yhtymähallitukselle. Käsittely: Yhtymähallitus päätti muuttaa kuntien lausuntokierroksen aikataulua niin, että lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen kokouksessa muutetulla aikataululla. Toimenpiteet: Yhtymävirasto

10 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymäkokouksen päätösten toimeenpano YH 87 Selostus: Yhtymäkokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 3 Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle 2004 Päätös: Yhtymäkokous päätti, että Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkun tien ja kuntayh tymän keskeisessä maksuliikenteessä käytetään vii västys korkopro senttina 9,5%:n viivästyskorkoa ajalla Itä-Savon kuntayhtymän hallintosäännön :n 22 muuttami nen Päätös: Yhtymäkokous päätti, että hallintosäännön :ää 22 tarkistetaan siten, että siitä poistetaan ensimmäinen momentti, rahatoimen hoita mista koskeva kappale. 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2003 Päätös: Yhtymäkokous päätti merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedokseen. 6 Vuoden 2003 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätös: Yhtymäkokous päätti merkitä tiedokseen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2003 sekä hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtavalle viranhaltijalle vastuuvapauden tilikaudelta (Valmistelu: seutujohtaja, p ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä yhtymäkokouksen päätökset tiedoksi ja lähettää ne yhtymävirastolle huomioonotettavaksi ja toimenpiteitä varten. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

11 Yhtymähallitus Tiedoksi: Toimenpiteet: yhtymävirasto yhtymävirasto

12 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seudulliset hankinnat YH 88 Selostus: pidettiin Savonlinnan kaupungin valtuustosalissa nykyisen hankintarenkaan osapuolille tilaisuus, jossa käytiin läpi Timo Kivisto Con sulting Oy Timo Kivistön tekemää selvitystä. Selvitys käynnistyi pai kallisen elinkeinoelämän huomioimisen mahdollisuuksien selvittämisellä ja sii hen liitettiin mukaan samalla hankintarenkaan organisointi ja ympä ristöasioiden huomioiminen. Selvityksessä tuli esille vahvana uudelleenorganisoinnin tarve ja tuotteiden/palvelujen yhteiskilpailutuksen volyymin kasvattaminen, lähinnä mukana olevien tuote-/palveluryh mien ja tuotteiden skaalan laajentaminen. Tilaisuudessa sovittiin, että perustetaan työryhmä, jolle toimeksianto oli hankintarenkaan organisoinnin toteuttamismalli ja aikataulu. Samalla sovittiin työryhmän kokoonpano seuraavasti: Erämaa Antti, Savonrannan kunta Karttunen Terttu, Punkaharjun kunta, Kettunen Maija-Liisa, Savonlinnan kaupunki Koivula-Laukka Merja, Rantasalmen kunta Kurki Hannu, Itä-Savon kuntayhtymä Kuuramaa Kari, Kaakkois-Savon terveydenhuollon ky Naumanen Veli-Pekka, Itä-Savon YH-Rakennuttaja Oy Nuopponen Marjut, Savonlinnan ammattiopisto Rannanpiha Kari, Kerimäen kunta Solonen Anne, Enonkosken kunta Thure Veli-Matti, Savonlinnan perusterveydenhuollon ky Veijalainen Marita, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Varsinainen työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja ns. alatyöryhmä, johon kuuluivat Maija-Liisa Kettunen, Veli-Pekka Naumanen, Anne Salonen, Veli-Matti Thure ja Marita Veijalainen, yhden kerran. Todettiin, että työryhmän tulee antaa selkeä kannanotto toimeksiannon pohjalta seuraaviin kysymyksiin: 1. Missä hoidetaan hankintarenkaan kilpailutus ja päätöksenteko? 2. Mitkä tuote-/palveluryhmät otetaan mukaan entisien lisäksi? 3. Tarvittavat resurssit ja sille määräytyvä hinta? 4. Toteutusaikataulu?

13 Yhtymähallitus Työryhmä totesi yksimielisesti, että hankintarenkaan toimintaa on aiheellista yhteistyössä kehittää kysynnän ja tarpeen mukaan sekä resursoida riit tävästi, jotta kehittäminen olisi mahdollista. Myös päätöksenteko tu lee olla keskitettyjen tuotteiden/palveluiden osalta keskitettyä. Työryhmä päätti yksimielisesti esittää hankintayhteistyön kehittämiseksi ja organisoimiseksi seuraavaa: 1. Missä hoidetaan hankintarenkaan kilpailutus ja päätöksenteko? Esitys: Hankintayhteistyön puitteissa tapahtuva kilpailutus ja päätöksenteko yhteiskilpailutuksen osalta hoidetaan Itä-Savon kuntayhtymän toimesta. Perustelut: - Hankintayhteistyön toteuttamiseksi työryhmä mietti kolmea eri vaihtoehtoista toteutusmallia: Savonlinnan kaupungin, Itä-Savon kuntayhtymän tai perustettavan organisaation hoitamana. Yhteistyön liittäminen palvelustrategiaan oli myös keskustelussa mukana, mutta todettiin, että hankintayhteistyön osalta selvitys on tehty. Myöskään uutta yritystä ei ole aiheellista perustaa valtakunnallisesti katsottuna suhteellisen pienen volyymin takia. - Muutoin kuin Savonlinnan kaupungin toimesta hoidettuna päätöksenteko yhteisesti on selkeämpää samoin kuin kustannusten jako. - Henkilöstön resursointi tarpeellisessa määrin on selkeää ja joustavaa samoin kuin atk-järjestelmien hankinta yhteisesti sovittujen periaatteiden mu kaisesti. 2. Mitkä tuote-/palveluryhmät otetaan mukaan entisien lisäksi? Esitys: Työryhmän kokouksessa hyväksymän esityslistaliitteen A mukaisesti. Perustelut: Perustuu ostojen volyymiin ja on tarpeellinen määrä käyntiin lähdössä. Vaatii jatkuvaa kehittämistä tarpeisiin perustuen. 3 Tarvittavat resurssit ja sille määräytyvä hinta? Esitys: Työryhmän esityksen mukainen hankintayhteistyön toteutuminen vaatii kahden henkilön tai lähes kahden henkilön työpanoksen. Kaikki hankintayhteistyöstä aiheutuneet kustannukset peritään ostovolyymien suhteessa. Kustannusvaihtoehdot ja esimerkinomaiset jakaumat esityslistaliitteenä B.

14 Yhtymähallitus Perustelut: Resurssien tulee olla riittävät järkevien toimintojen hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Kustannukset ovat oikeudenmukaiset, kun ne jaetaan aiheutetun periaatteen mukaisesti. 4 Toteutusaikataulu? Aikataulullisesti järjestely tulisi toteuttaa niin, että se olisi toiminnassa viimeistään vuoden 2005 alusta. Henkilöstön rekrytointi tulisi käynnistää mahdollisimman pian. Lisäksi työryhmä laati ja hyväksyi kokouksessaan esityslistaliitteen C mukaisen sopimusmallin hankintayhteistyön toteuttamiseksi, liite oheisena. Työryhmä esittää, että hankintayhteistyöstä laaditaan kirjallinen sopimus eri osapuolien kesken. Savonlinnan kaupunginhallituksen päätös, jolla kaupunki sitoutuu seudulliseen Itä-Savon kuntayhtymän hoitamaan hankintarenkaaseen on esityslistaliitteenä D. (Valmistelu: seutujohtaja, puh ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1. että Itä-Savon kuntayhtymä ryhtyy hoitamaan hankintarenkaan toimintaa työryhmän esittämällä tavalla. 2. hyväksyä osaltaan esitetyn sopimusluonnoksen, 3. pyytää hankintarenkaan nykyisiä osapuolia ilmoittamaan mennessä osallistuvatko ne tulevaan hankintayhteistyöhön esitetyn mallin mukaisesti. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: hankintarenkaan osapuolet Sulkavan kunta yhtymävirasto

15 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Jäsenen nimeäminen Etelä-Savon hyvinvointipalvelut verkkoon -selvityshankkeen ohjausryhmään YH 89 Selostus: Mikkelin ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö on aloittamassa EAKR -selvityshanketta, jonka tarkoituksena on selvittää Etelä-Savon kuntien sosiaali- ja terveysalan toimijoiden (julkiset, yksityiset ja kolmas sektori) informaatioteknologiaan liittyvien palvelujen tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuuden kehittämistarpeet. Lisäksi hankkeessa selvitetään verkkopalveluihin liittyvät sekä käynnissä olevat että jo päättyneet hankkeet koko Etelä-Savon alueella. Selvitystyö toteutetaan Selvityksen avulla pyritään yhdessä toimijoiden kanssa keskustellen löytämään keskeisimmät hyvinvointialan verkkopalvelujen kehittämisen painopistealueet seutukunnan alueella. Selvitys luo samalla pohjan sekä HYVIS - hyvinvointialan verkkopalveluhankkeelle että HO- PE -hoiva-alan palveluverkkohankkeelle. Tähän mennessä HYVIS on Mikkelin am mattikorkeakoulun ja Mikkelin kaupungin yhteistyönä ke hittänyt por taalin, josta kaupungin alueella toimivat hyvinvointipalve lut löytyvät yhdestä internetosoitteesta Selvitystyön ai kana myös muilla kunnilla on mahdollisuus saada eri toimijoiden tuottamat sosi aali- ja terveyspalvelut esille HYVIS -portaalin kautta. HOPE - Ete lä-savo puolestaan liittyy valtakunnalliseen kauppa- ja teollisuusmi nisteriön käynnistämään hankekokonaisuuteen, joka tähtää yksityis ten sosiaali- ja terveysalan yrittäjien verkkopalveluiden kehittämi seen kaikilla TE -keskusalueilla. Koska HYVIS ja HOPE sisältävät osittain samankaltaisia tavoitteita, on nähty tärkeäksi tehdä tämä sel vitystyö yhdessä Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskuksen (ISAK) kanssa (kts. ), joka on toteuttanut HOPE - Pohjois-Karjalan (kts. ) ja tulee toteuttamaan vas taavan hank keen myös Etelä-Savossa. HYPE -hankkeen tavoitteet: - Selvittää Etelä-Savon hyvinvointialan päättyneet ja meneillään olevat verkkopalveluhankkeet - Selvittää Etelä-Savon kuntien sosiaali- ja terveysalan tuottajien keskeisimmät kehittämistarpeet, jotka liittyvät informaatioteknologiaan ja verkkopalveluihin (kysely sekä yritys -ja kuntakäynnit)

16 Yhtymähallitus Mallintaa ja sovittaa yhteen HYVIS -hankkeen jatko ja HOPE -Etelä-Savo hanke - Löytää sellaisia kehittämishankeaihioita maakunnan alueelta, joiden tarkoituksena on hyödyntää informaatioteknologiaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa ja jotka pohjautuvat toimijoiden tarpeisiin Selvitystyötä varten on kutsuttu ohjausryhmä, jonka jäsenet edustavat julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia. Lisäksi ohjausryhmässä on Etelä-Savon Maakuntaliiton, Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskuksen, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun edustajat. Ohjausryhmän jäsenet: o Juhani Alanen, apulaiskaupunginjohtaja, Mikkelin kaupunki, puheenjohtaja o Maikki Kiviluoto, kehittämispäällikkö, Mikkelin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi. varapuheenjohtaja o Jussi Teittinen, kunnanjohtaja, Mäntyharju o Raija Mäntylä, suunnittelupäällikkö, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri o Timo Ekroos, johtaja, Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus o Seija Julkunen, sosionomi, SAP-senior Oy, Ristiina o Matti Vihma, toimitusjohtaja, Johanneskoti Oy, Varistaival o Eija Rautasalo, projektipäällikkö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki o Pieksämäen seudun edustaja o Savonlinnan seudun edustaja o RaJuPuSu -seudun edustaja o Marja Hyvärinen, terveydenhuollon tarkastaja, Mikkelin lääninhallitus o Riitta Kettunen, yritysneuvoja, Etelä-Savon TE-keskus o Ilkka Liljander, projektijohtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö o Anneli Jaroma, koulutusjohtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö o Liisa Huittinen, lehtori, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonlinnan terveysalan yksikkö o Maija Paukkala, lehtori, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö

17 Yhtymähallitus Hankkeen valvojana ja ohjausryhmän ylimääräisenä jäsenenä toimii: o Markku Aholainen, taloussuunnittelija, Etelä-Savon Maakuntaliitto HYVIS -hankkeen yhteyshenkilö on lehtori, projektipäällikkö Maija Paukkala ja HOPE -hankkeen yhteyshenkilö on fysioterapeutti, projektipäällikkö Seija Parkkinen HOPEhanke (Valmistelu: seutujohtaja, p ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää nimetä Savonlinnan seudun edustajan ohjausryhmään. Käsittely: Viljo Lyytikäinen esitti Virve Pasasta. Päätös: Yhtymähallitus päätti nimetä Virve Pasasen Etelä-Savon hyvinvointipalvelut verkkoon -selvityshankkeen ohjausryhmään. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetty yhtymävirasto

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kutsu Savonlinnan maakuntamuseon höyrylaivojen juhlavuosi tapahtumaan YH 90 Selostus: Matkustajalaiva s/s Savonlinna täyttää 100 vuotta, maailman ainoa tervalotja s/s Mikko 90 vuotta ja höyrykuunari s/s Salama 130 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Savonlinnan kaupungilla on kunnia kutsua Teidät juhlaristeilylle matkustajasatamasta lauantaina klo tervahöyry Mikolla. Samana päivänä järjestetään myös Saimaan Valssi-tapahtuma. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää nimetä edustajansa (avec) risteilylle. Käsittely: Lasse Partanen esitti Jarkko Wuorista. Päätös: Yhtymähallitus päätti nimetä Jarkko Wuorisen (avec) risteilylle. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetty yhtymävirasto

19 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kesän edunvalvontatilaisuudet YH 91 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymä jatkaa edellisenä kesänä hyväksi havaitulla toteutusmallilla seudullista edunvalvontaa, jossa hyödynnetään Savonlinnan seudun kesän vetovoimaa. Tilaisuuksia järjestetään tänä kesänä kaksi ohjelmassa on risteily S/S Savonlinnan laivalla alkaen klo 16, ooppera Turandot klo 20 alkaen sekä oopperan jälkeen n. tunnin mittainen iltapalaristeily edelleen S/S Savonlinnalla. Tilaisuuteen on varattu 30 oopperalippua ja vieraista ovat osanottonsa (avec) varmistaneet tähän mennessä osastopäällikkö Harri Caven liikenneministeriöstä, kansanedustaja Pekka Nousiainen, hallintojohtaja Reijo Luhtavaara sisäasiainministeriöstä, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen kuntaliitosta sekä kulttuuriministerin erityisavustaja Seija Turtiainen ohjelmassa on risteily M/S Velmerillä alkaen klo 16 sekä ooppera Naamiohuvit. Tilaisuuteen on varattu 30 oopperalippua ja vieraista ovat osanottonsa varmistaneet (avec) kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pek karinen, opetusministeri Tuula Haatainen (yhdessä sosiaali- ja ter veysministerin erityisavustajan Janne Metsämäen kanssa), sisämi nisterin erityisavustaja Hannu Taavitsainen, peruspalveluministerin erityisavustaja Terttu Savolainen, läänin sivistysneuvos Heikki Laak so Itä-Suomen lääninhallituksesta, kansanedustajat Jouni Backman ja Pekka Nousiainen sekä kaupunginjohtaja Tapani Hellsten Hä meenlinnasta. Molempien tilaisuuksien osalta lähtökohtana on, että isännille varataan oopperalippuja 8 kpl tilaisuutta kohti eli isäntiä on tarpeen nimetä 4 molempiin tilaisuuksiin. Tämän lisäksi on mahdollista nimetä joitakin henkilöitä risteilyiden ajaksi täydentämään edunvalvontaa. Seutujohtaja vastaa käytännön järjestelyistä ja kutsuu tarvittaessa nimetyt isännät ennen tilaisuutta palaveriin, jossa sovitaan esiinnostettavista teemoista ja työnjaosta. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus nimeää tilaisuuksiin isännät (avec). Käsittely: Merkitään, että seutujohtaja käy kunnanjohtajien kanssa erikseen keskustelut edustuksesta risteilyllä.

20 Yhtymähallitus Päätös: Yhtymähallitus päätti nimetä tilaisuuden isänniksi: Virve Pasasen, Kauko Rauhansalon, Jarkko Wuorisen ja Hannu Kurjen sekä va ralle Matti Auvisen ja 5.8. tilaisuuden isänniksi: Viljo Lyytikäisen, Jarkko Wuori sen, Hannu Kurjen, Virpi Kaksosen oopperaan sekä Helena Haveri sen risteilylle. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetyt seutujohtaja

21 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kusti-hankkeen loppuraportti 26/84.841/2004 YH 92 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttama KUSTI -hanke (maatilat tehokkaiksi ja kustannustietoisiksi), hankenumero 1293, päätös , on päättynyt. Hankkeen toteuttamisaika oli Hanketta toteutettiin Savonlinnan, Punkaharjun, Kerimäen, Sulkavan, Enonkosken ja Savonrannan kunnissa. Hanke oli EMOTR -osarahoitteinen maaseudun kehittämishanke ja se toteutui taloudellisesti siten, että hankkeen hyväksyttyihin kustannuksiin nähden syntyi kuluja vähemmän (yhteensä ,50 ). Hankkeen tarkempi talouserittely, esityslistaliite A. Hankkeen ohjausryhmänä toimi maaseudun kehittämisen klusterityöryhmä, joka hyväksyi osaltaan hankkeessa tehdyt toimet, viimeisen maksatushakemuksen sekä loppuraportin Hankkeen loppuraportti on esityslistaliitteenä B. Toiminnallisesti hanke ei saavuttanut kaikkia suunniteltuja tuloksia mutta sukupolvenvaihdosneuvonnan osalta tavoitteet ylitettiin roimasti. Hankkeen toteuttamista ja siten tulosten saavuttamista vaikeutti hankevetäjien suuri vaihtuvuus sekä ajoittainen, vähäistä lievästi merkittävämpi, yhteistoiminnan vaatimaton sujuminen pääalihankkijana toimineen asiantuntijaorganisaation kanssa. Itä-Savon kuntayhtymän tilintarkastaja on tehnyt hankkeesta normaaliin rutiiniin kuuluneen hanketarkastuksen , esityslistaliite C. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy hankkeessa tehdyt toimenpiteet ja merkitsee tiedoksi hankkeen päättymisen. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

22 Yhtymähallitus Tiedoksi: Toimenpiteet: Etelä-Savon TE-keskus/maaseutuosasto Pro Agria/Heikki Pahkasalo Yhtymävirasto

23 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutujohtajan päätöksiä YH 93 Selostus: Päätösraportti ajalta esityslistaliitteenä A. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee seutujohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

24 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutu-hanke, tilannekatsaus 28/84.840/2004 YH 94 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymä jätti hakemuksensa SEUTU -kokeiluhankkeen laajennukseen keväällä Hakemus koski Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkunnista muita paitsi Rantasalmen kuntaa, joka haki ko. hakuun ns. JJR -allianssi kuntaryhmän kautta. Hakemuksen jättäneet kunnat ovat käsitelleet asian kunnanvaltuustoissaan. Kunnanvaltuustot ovat hakemuksen hyväksyneet ja kunnat ovat toimittaneet päätösotteet sisäasianministeriölle. Prosessi on edennyt siten, että sisäasianministeriö neuvotteli hakemuksen jättäneiden seutujen kanssa erikseen ja valmisteli asian valtioneuvoston käsittelyyn. HALKE (hallinnon ja aluekehityksen ministeriötyöryhmä) päätti että SEUTU kokeilun laajennuksen valmistelua jatketaan mm. Savonlinnan seudun kanssa. Allianssi seutua ei mainita. Tiedote asiasta, esityslistaliite A. Ratkaisu asiaan on tulossa elo-syyskuussa Koska hanke näyttää olevan menossa läpi ja koska hakemuksen mukaiset toimenpiteet liittyvät tietyiltä osin tiiviisti nyt vireillä olevaan palvelustrategiatyöhön on yhtymähallituksen syytä keskustella ja linjata ohjeet asian valmisteluun hyvissä ajoin ennen syksyä. Edelleen asia limittyy tiiviisti aluekeskusohjelman toimiin ja tästäkin näkökulmas ta karkeat linjauk set tulee tehdä hyvissä ajoin. Savonlinnan seutukunnan hakemus, esityslistaliite B, perustuu pitkälti ns. sitovan lausunnonantomenettelyyn mutta sen käytännön järjestäminen vaatii hyvän valmistelun. Edelleen hakemukseen sisältyvät optiot pidemmällekin meneviin toimiin, mutta se edellyttää tuloksellisuutta ja erityisesti tähän liittyviä rakenteellisia päätöksiä palvelustrategiatyön esityksiä koskien. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee hakemuksen käsittelytilanteen tiedokseen, käy asiasta keskustelun ja antaa evästyksensä jatkovalmistelun pohjaksi.

25 Yhtymähallitus Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: Yhtymävirasto

26 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma; palvelustrategian tilannekatsaus YH 95 Selostus: Aluekeskusohjelman puitteissa toteutettava mittava kuntien palvelustrategiatyö on edennyt. Ensimmäisessä vaiheessa on kerätty laaja perustietopaketti yhteistyössä kuntien kanssa. Asiaa käsitelleet viisi asiantuntijatyöryhmää esittelivät perusselvitysvaiheen tilannetta aikataulun mukaisesti työseminaarissa Jo nyt on nähtävissä, että useilla sektoreilla on havaittu selkeitä yhteistyömahdollisuuksia, joita seuraavassa vaiheessa tarkastellaan perusteellisemmin. Esimerkiksi jo tässä vaiheessa on esiin noussut esitys yhteisestä seudullisesta maaseutulautakunnasta. Työseminaarissa esillä ollut kalvomateriaali on esityslistaliitteenä A. Työseminaarissa käytiin asiasta laaja keskustelu jossa mm. henkilöstöjärjestöjen asema ja henkilöstölle osoitettu tiedotus sai osakseen kriittisiä äänenpainoja. Työn tässä vaiheessa on muutoinkin tarpeellista tarkastella asiantuntijatyöryhmien kokoonpano työn seuraavan vaiheen sisällön kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Esityslistaliitteenä B on työryhmien nykyinen kokoonpano. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus käy keskustelun palvelustrategian linjauksista ja tavoitteista jatkotyön pohjaksi sekä täydentää ja tarkistaa tarvittaessa työryhmien kokoonpanoa. Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen työryhmän kokoonpanoa muutettiin niin, että puheenjohtajaksi vaihdettiin Virve Pasanen ja varapuheenjohtajaksi Terttu Karttunen. Yleishallinnon, talouden ja -maaseututoimen työryhmään nimettiin Sulkavan kunnanjohtaja Juri Nieminen. Kaikkia työryhmiä päätettiin täydentää lisäksi yhdellä henkilöstön edustajalla/ työryhmä. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen ja täydensi sekä tarkisti työryhmien kokoonpanoa käsittelyosassa mainitulla tavalla.

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Aika 22.12.2004 18:00-20:10 Paikka Panimoravintola Huvila, Savonlinna Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui :ien 185-190

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Aika 02.12.2004 10:00-13:40 Paikka Sulkava, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika 27.03.2003 kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 12/2004. Yhtymähallitus 11.11.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 12/2004. Yhtymähallitus 11.11.2004 1 Yhtymähallitus 11.11.2004 1 Aika 11.11.2004 10:00-11:45 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Nestén Marianne Pasanen Virve Rauhansalo

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 1 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Seutuhallitus 29.3.2007 Tarkastuslautakunta 11.5.2007 Seutuvaltuusto 6.6.2007 2 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Toimintakertomus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 16/2008

PÖYTÄKIRJA JT 16/2008 PÖYTÄKIRJA JT 16/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 2.9.2008 klo 8.30 12.00 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot