Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus 16.06.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika 10:00-12:30 Paikka Tiittalan kartano,sulkava Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 12:15 Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne poistui klo 12:15 Partanen Lasse Pasanen Virve Söderholm Jan Tynkkynen Jouko Rauhansalon varajäsen Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Palm Pekka yhtymäkokouksen pj. Auvinen Jorma Erämaa Antti poistui klo 12:15 Rannanpiha Kari Kurki Hannu seutujohtaja Ikonen Jari ohjelmakoordinaattori Huttunen Sanna pöytäkirjanpitäjä Nieminen Juri Poissa Rauhansalo Kauko Pukero Ulla Hinkkanen Esko Karttunen Terttu Kettunen Esa Liukko Ilmo Turtiainen Juha yhtymäkokouksen vpj. Seutu YP vastaava Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: JARKKO WUORINEN SANNA HUTTUNEN Jarkko Wuorinen Sanna Huttunen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla 29 / Savonrannalla 1 / VIRPI KAKSONEN MARIANNE NESTÉN Virpi Kaksonen Marianne Nestén Savonlinnassa 5 / VIRVE PASANEN Virve Pasanen 99 Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoai kana. Sanna Huttunen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 84 Päätösvaltaisuus 4 85 Pöytäkirjantarkastajat 5 86 Maaseututyöryhmän loppuraportti ja palvelustrategia/yleishallintotyöryhmän 6 esitys maaseutuelinkeinojen viranomaisjärjestelyistä 87 Yhtymäkokouksen päätösten toimeenpano Seudulliset hankinnat Jäsenen nimeäminen Etelä-Savon hyvinvointipalvelut verkkoon -selvityshankkeen 15 ohjausryhmään 90 Kutsu Savonlinnan maakuntamuseon höyrylaivojen juhlavuosi tapahtumaan 91 Kesän edunvalvontatilaisuudet Kusti-hankkeen loppuraportti Seutujohtajan päätöksiä Seutu-hanke, tilannekatsaus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma; palvelustrategian tilannekatsaus Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous Savonrannan kunnan liittyminen Savonlinnan seudun kuntien elinkeinoyhteistyöhön 30 ja elinekeinostrategian toteuttamiseen 99 Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksen osaprojekti elinkaarituottojen hallinta -Itä-Savon kuntayhtymän rahoitusosuus 33

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 84 Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 85 Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Virpi Kaksonen ja Marianne Nestèn. Varalla Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Kaksonen ja Marianne Nestèn. Varalle Lasse Partanen ja Virve Pasanen.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Maaseututyöryhmän loppuraportti ja palvelustrategia/yleishallintotyöryhmän esitys maaseutuelinkeinojen viranomaisjärjestelyistä 25/84.840/2004 YH 86 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän yhtymähallitus asetti laajapohjaisen työryhmän selvittämään Itä-Savon maaseutuelinkeinojen kehittämisen painopisteitä. Työryhmään nimettiin edustus maaseutusihteereistä, TE-keskuksesta, maaseutuyrittäjistä, MTK:sta, seutuyp:stä ja Itä-Savon kuntayhtymästä. Ohjenuorana maaseutuelinkeinojen kehittämisessä tuli olla asiakaslähtöisyys, palveluiden saatavuus sekä resurssien tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö. Työryhmän tuli toteuttaa työnsä siten, että yhtymähallitus voi käsitellä asiaa kesäkuun 2004 kokouksessaan. Huomattavaa on, että samaan aikaan tekeillä oleva, aluekeskusohjelman palvelustrategiatyö tarkasteli asiakokonaisuuteen liittyen maaseutuelinkeinoviranomaisten tehtäväkenttää viranomaispalveluiden tuottamisen näkökulmasta. Maaseutuelinkeinojen kehittämisen painopisteitä hahmottanut työryhmä on saanut esityksensä valmiiksi,esityslistaliite A. Esityksen pohjaksi/taustaksi, sekä palvelustrategiatyötä tukemaan, ovat kuntien maaseutuelinkeinojen viranomaispalveluista vastaavat laatineet oman muistionsa, esityslistaliite B. Työryhmä esitti painopisteiksi seuraavia: - Maaseudun liiketoimintaosaamisen vahvistaminen - Liitännäiselinkeinojen kehittäminen: - yrttiviljelyn, - maaseutumatkailun, - energiatuotannon alueilla - Maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytysten kehittäminen: toiminta- ja elinolosuhteet, elinympäristö (tiestö, sähköiset yhteydet, peruspalvelut: koulut, kauppa,lomitus, päivähoito) - metsätalouden kehittäminen jalostus- ja tuottoarvoa nostamal la Maaseutuelinkeinojen viranomaispalvelujen osalta ryhmä katsoi, ettei sen ratkaisujen etsiminen kuulunut toimeksiantoon vaan se on palvelustrategiatyöryhmän tehtävänä.

7 Yhtymähallitus Palvelustrategiatyön osalta asiaa on käsitellyt yleishallintotyöryhmä, joka on laatinut asiasta oman yksimielisen esityksensä, esityslistaliitteenä C on kokouksessa esillä olleet mallit. Palvelustrategian yleishallintotyöryhmä esittää: että vuoden 2005 alusta lukien muodostetaan YHTEINEN SEU- DULLINEN MAASEUTULAUTAKUNTA, joka hallinnollisesti toimii liitteen C esittämällä tavalla (vaihtoehto B, kohta 2) ja että etenemistapana on, että yhtymähallitus hyväksyy osaltaan työryhmän esityksen ja lähettää sen Savonlinnan kaupungin ja Sulkavan, Enonkosken, Savonrannan, Punkaharjun ja Kerimäen kuntien hyväksyttäväksi siten, että tarvittavat toimeenpanopäätökset voidaan tehdä syksyllä Kokonaisuuden kannalta merkittävää on, ettei painopisteiksi esitettyjen asioiden - tai muidenkaan esillä olleiden teemojen - toimeenpanolle ole toistaiseksi selkeästi pystytty osoittamaan vastuutahoa ja että tähän liittyen maaseutuviranomaisten viranhoitoon sisältyvien kehittämistehtävien määrä on tällä hetkellä lähes olematon. Toimintakenttää leimaa myös useiden erillisten, mutta asioita kokonaisvaltaisesti ratkaisemaan pyrkivien, toimijoiden kirjo. Esimerkiksi Savonlinnan ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa on asiaa pohdittu maaseutuelinkeinojen kehittämiskeskuksen kautta, esityslistaliite D. Ongelmalliseksi asian muodostaa mm. toimijoiden todellisten tarkoitusperien jääminen usein hämärän peittoon - halutaan jonkun tekevän jotain ja sitoutuvan pitkäksi aikaa, joka kuntakentässä tarkoittaa lähes poikkeuksetta rahoittamista. Tämä ulottuu myös viranomaissektorille; halutaan jonkun palkkaavan joku huolehtimaan esim. kehittämisestä viranomaisten puolesta. Leimallista useimmiten on, että varsinaiseksi toimijaksi/hallinnoijaksi halutaan joku muu jotta itse voisi mahdollisesti päästä mm. alihankkijaksi tai projektitoimijaksi (laskutus), osallistumaan muutoin ilman työvastuuta, arvioimaan tehtyjä toimia ulkopuolisena tms. - siis yleisen kehittämisnäkökulman jäädessä tosiasiallisesti varsin subjektiiviseksi. Seudulliselta kannalta ajateltuna hyödyllistä saattaisi olla, että asia ratkaistaan niin että, valittavien painopisteiden toteuttamisen vastuu osoitetaan kuntayhtymän elinkeinopalveluille niiltä osin kun ne hyväksyttyyn elinkeinostrategiaan liittyvät (esim. maaseutumatkailu) ja muilta osin mahdolliselle yhteiselle lautakunnalle/maaseutusihteereille, jotka voivat käyttää hyväkseen muita toimijoita (esim. Pro Agria, SAKKE, Uusyrityskeskus, toimintaryhmät), eli tahoja joilla tarvittava asiantuntemus ja resurssit ko. tehtävään on. Esitetylle yhteiselle lau-

8 Yhtymähallitus takunnalle jäisi näin ollen viranomaistehtävien lisäksi myös kehittämistehtäviä (painopisteiden ulkopuoliset projektit, koulutukset, strategiset linjaukset, harkinta osallistumisesta ulkopuolisten hankkeisiin ym.). Mahdollisen yhteisen lautakunnan kuntaraharesurssi tulisi siten erikseen kuntien talousarvioiden kautta tähän toimintaan erillisenä määrärahana (ml. muille toimijoille varattavat resurssit; projektiosuudet, alihankinnat) samoin kuin erikseen elinkeinopalveluiden osalta elinkeinostrategian rahoitusraamissa. Määrärahojen allokaatio ohjautui si näin toimin nan pitkäjänteisemmän suunnittelun pohjalta jolloin sii hen vaikuttaisi mm. generoitujen interventioiden taso, laatu ja määrä. Maaseutuelinkeinojen painopisteiden valintaa pohtineen työryhmän puheenjohtaja Juha Paajanen esittelee työryhmän työtä kokouksessa. Viranomaisjärjestelyjä koskien asiaa esittelee yleishallintotyöryhmän puheenjohtaja tai sihteeri. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1. merkitä laaditun raportin tiedokseen ja hy väksyä maaseutuelinkeino jen painopisteet ja vastuutuksen seuraavi na: - Maaseutuyritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen (vastuutaho: Savonlinnan seudun yrityspalvelut) - Maaseutuyritysten liitännäiselinkeinojen kehittäminen (vastuutaho: Savonlinnan seudun yrityspalvelut, maaseutuelinkeinojen alueilla asiantuntijavastuu: maaseutusihteerit/mahdollisesti perustettava yhteinen maaseutulautakunta) - Maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytysten kehittäminen: toiminta- ja elinolosuhteet, elinympäristö (vastuutaho: mahdollisesti perustettava yhteinen maaseutulautakunta) - Metsätalouden kehittäminen jalostus- ja tuottoarvoa nostamalla (vastuutaho: Metsäkeskus metsälain mukaisesti virkatyönä, metsänhoitoyhdistykset) 2. hyväksyä osaltaan selostusosassa ilmenevä yleishallintotyöryhmän esitys yhteisestä seudullisesta maaseutulau takunnasta ja lähet-

9 Yhtymähallitus tää sen edelleen Savonlinnan kaupungille ja Sul kavan, Enonkosken, Savonrannan, Kerimäen ja Punkaharjun kunnil le kannanottoa varten. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä yhtymähallitukselle. Käsittely: Yhtymähallitus päätti muuttaa kuntien lausuntokierroksen aikataulua niin, että lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen kokouksessa muutetulla aikataululla. Toimenpiteet: Yhtymävirasto

10 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymäkokouksen päätösten toimeenpano YH 87 Selostus: Yhtymäkokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 3 Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle 2004 Päätös: Yhtymäkokous päätti, että Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkun tien ja kuntayh tymän keskeisessä maksuliikenteessä käytetään vii västys korkopro senttina 9,5%:n viivästyskorkoa ajalla Itä-Savon kuntayhtymän hallintosäännön :n 22 muuttami nen Päätös: Yhtymäkokous päätti, että hallintosäännön :ää 22 tarkistetaan siten, että siitä poistetaan ensimmäinen momentti, rahatoimen hoita mista koskeva kappale. 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2003 Päätös: Yhtymäkokous päätti merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedokseen. 6 Vuoden 2003 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätös: Yhtymäkokous päätti merkitä tiedokseen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2003 sekä hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtavalle viranhaltijalle vastuuvapauden tilikaudelta (Valmistelu: seutujohtaja, p ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä yhtymäkokouksen päätökset tiedoksi ja lähettää ne yhtymävirastolle huomioonotettavaksi ja toimenpiteitä varten. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

11 Yhtymähallitus Tiedoksi: Toimenpiteet: yhtymävirasto yhtymävirasto

12 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seudulliset hankinnat YH 88 Selostus: pidettiin Savonlinnan kaupungin valtuustosalissa nykyisen hankintarenkaan osapuolille tilaisuus, jossa käytiin läpi Timo Kivisto Con sulting Oy Timo Kivistön tekemää selvitystä. Selvitys käynnistyi pai kallisen elinkeinoelämän huomioimisen mahdollisuuksien selvittämisellä ja sii hen liitettiin mukaan samalla hankintarenkaan organisointi ja ympä ristöasioiden huomioiminen. Selvityksessä tuli esille vahvana uudelleenorganisoinnin tarve ja tuotteiden/palvelujen yhteiskilpailutuksen volyymin kasvattaminen, lähinnä mukana olevien tuote-/palveluryh mien ja tuotteiden skaalan laajentaminen. Tilaisuudessa sovittiin, että perustetaan työryhmä, jolle toimeksianto oli hankintarenkaan organisoinnin toteuttamismalli ja aikataulu. Samalla sovittiin työryhmän kokoonpano seuraavasti: Erämaa Antti, Savonrannan kunta Karttunen Terttu, Punkaharjun kunta, Kettunen Maija-Liisa, Savonlinnan kaupunki Koivula-Laukka Merja, Rantasalmen kunta Kurki Hannu, Itä-Savon kuntayhtymä Kuuramaa Kari, Kaakkois-Savon terveydenhuollon ky Naumanen Veli-Pekka, Itä-Savon YH-Rakennuttaja Oy Nuopponen Marjut, Savonlinnan ammattiopisto Rannanpiha Kari, Kerimäen kunta Solonen Anne, Enonkosken kunta Thure Veli-Matti, Savonlinnan perusterveydenhuollon ky Veijalainen Marita, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Varsinainen työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja ns. alatyöryhmä, johon kuuluivat Maija-Liisa Kettunen, Veli-Pekka Naumanen, Anne Salonen, Veli-Matti Thure ja Marita Veijalainen, yhden kerran. Todettiin, että työryhmän tulee antaa selkeä kannanotto toimeksiannon pohjalta seuraaviin kysymyksiin: 1. Missä hoidetaan hankintarenkaan kilpailutus ja päätöksenteko? 2. Mitkä tuote-/palveluryhmät otetaan mukaan entisien lisäksi? 3. Tarvittavat resurssit ja sille määräytyvä hinta? 4. Toteutusaikataulu?

13 Yhtymähallitus Työryhmä totesi yksimielisesti, että hankintarenkaan toimintaa on aiheellista yhteistyössä kehittää kysynnän ja tarpeen mukaan sekä resursoida riit tävästi, jotta kehittäminen olisi mahdollista. Myös päätöksenteko tu lee olla keskitettyjen tuotteiden/palveluiden osalta keskitettyä. Työryhmä päätti yksimielisesti esittää hankintayhteistyön kehittämiseksi ja organisoimiseksi seuraavaa: 1. Missä hoidetaan hankintarenkaan kilpailutus ja päätöksenteko? Esitys: Hankintayhteistyön puitteissa tapahtuva kilpailutus ja päätöksenteko yhteiskilpailutuksen osalta hoidetaan Itä-Savon kuntayhtymän toimesta. Perustelut: - Hankintayhteistyön toteuttamiseksi työryhmä mietti kolmea eri vaihtoehtoista toteutusmallia: Savonlinnan kaupungin, Itä-Savon kuntayhtymän tai perustettavan organisaation hoitamana. Yhteistyön liittäminen palvelustrategiaan oli myös keskustelussa mukana, mutta todettiin, että hankintayhteistyön osalta selvitys on tehty. Myöskään uutta yritystä ei ole aiheellista perustaa valtakunnallisesti katsottuna suhteellisen pienen volyymin takia. - Muutoin kuin Savonlinnan kaupungin toimesta hoidettuna päätöksenteko yhteisesti on selkeämpää samoin kuin kustannusten jako. - Henkilöstön resursointi tarpeellisessa määrin on selkeää ja joustavaa samoin kuin atk-järjestelmien hankinta yhteisesti sovittujen periaatteiden mu kaisesti. 2. Mitkä tuote-/palveluryhmät otetaan mukaan entisien lisäksi? Esitys: Työryhmän kokouksessa hyväksymän esityslistaliitteen A mukaisesti. Perustelut: Perustuu ostojen volyymiin ja on tarpeellinen määrä käyntiin lähdössä. Vaatii jatkuvaa kehittämistä tarpeisiin perustuen. 3 Tarvittavat resurssit ja sille määräytyvä hinta? Esitys: Työryhmän esityksen mukainen hankintayhteistyön toteutuminen vaatii kahden henkilön tai lähes kahden henkilön työpanoksen. Kaikki hankintayhteistyöstä aiheutuneet kustannukset peritään ostovolyymien suhteessa. Kustannusvaihtoehdot ja esimerkinomaiset jakaumat esityslistaliitteenä B.

14 Yhtymähallitus Perustelut: Resurssien tulee olla riittävät järkevien toimintojen hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Kustannukset ovat oikeudenmukaiset, kun ne jaetaan aiheutetun periaatteen mukaisesti. 4 Toteutusaikataulu? Aikataulullisesti järjestely tulisi toteuttaa niin, että se olisi toiminnassa viimeistään vuoden 2005 alusta. Henkilöstön rekrytointi tulisi käynnistää mahdollisimman pian. Lisäksi työryhmä laati ja hyväksyi kokouksessaan esityslistaliitteen C mukaisen sopimusmallin hankintayhteistyön toteuttamiseksi, liite oheisena. Työryhmä esittää, että hankintayhteistyöstä laaditaan kirjallinen sopimus eri osapuolien kesken. Savonlinnan kaupunginhallituksen päätös, jolla kaupunki sitoutuu seudulliseen Itä-Savon kuntayhtymän hoitamaan hankintarenkaaseen on esityslistaliitteenä D. (Valmistelu: seutujohtaja, puh ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1. että Itä-Savon kuntayhtymä ryhtyy hoitamaan hankintarenkaan toimintaa työryhmän esittämällä tavalla. 2. hyväksyä osaltaan esitetyn sopimusluonnoksen, 3. pyytää hankintarenkaan nykyisiä osapuolia ilmoittamaan mennessä osallistuvatko ne tulevaan hankintayhteistyöhön esitetyn mallin mukaisesti. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: hankintarenkaan osapuolet Sulkavan kunta yhtymävirasto

15 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Jäsenen nimeäminen Etelä-Savon hyvinvointipalvelut verkkoon -selvityshankkeen ohjausryhmään YH 89 Selostus: Mikkelin ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö on aloittamassa EAKR -selvityshanketta, jonka tarkoituksena on selvittää Etelä-Savon kuntien sosiaali- ja terveysalan toimijoiden (julkiset, yksityiset ja kolmas sektori) informaatioteknologiaan liittyvien palvelujen tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuuden kehittämistarpeet. Lisäksi hankkeessa selvitetään verkkopalveluihin liittyvät sekä käynnissä olevat että jo päättyneet hankkeet koko Etelä-Savon alueella. Selvitystyö toteutetaan Selvityksen avulla pyritään yhdessä toimijoiden kanssa keskustellen löytämään keskeisimmät hyvinvointialan verkkopalvelujen kehittämisen painopistealueet seutukunnan alueella. Selvitys luo samalla pohjan sekä HYVIS - hyvinvointialan verkkopalveluhankkeelle että HO- PE -hoiva-alan palveluverkkohankkeelle. Tähän mennessä HYVIS on Mikkelin am mattikorkeakoulun ja Mikkelin kaupungin yhteistyönä ke hittänyt por taalin, josta kaupungin alueella toimivat hyvinvointipalve lut löytyvät yhdestä internetosoitteesta Selvitystyön ai kana myös muilla kunnilla on mahdollisuus saada eri toimijoiden tuottamat sosi aali- ja terveyspalvelut esille HYVIS -portaalin kautta. HOPE - Ete lä-savo puolestaan liittyy valtakunnalliseen kauppa- ja teollisuusmi nisteriön käynnistämään hankekokonaisuuteen, joka tähtää yksityis ten sosiaali- ja terveysalan yrittäjien verkkopalveluiden kehittämi seen kaikilla TE -keskusalueilla. Koska HYVIS ja HOPE sisältävät osittain samankaltaisia tavoitteita, on nähty tärkeäksi tehdä tämä sel vitystyö yhdessä Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskuksen (ISAK) kanssa (kts. ), joka on toteuttanut HOPE - Pohjois-Karjalan (kts. ) ja tulee toteuttamaan vas taavan hank keen myös Etelä-Savossa. HYPE -hankkeen tavoitteet: - Selvittää Etelä-Savon hyvinvointialan päättyneet ja meneillään olevat verkkopalveluhankkeet - Selvittää Etelä-Savon kuntien sosiaali- ja terveysalan tuottajien keskeisimmät kehittämistarpeet, jotka liittyvät informaatioteknologiaan ja verkkopalveluihin (kysely sekä yritys -ja kuntakäynnit)

16 Yhtymähallitus Mallintaa ja sovittaa yhteen HYVIS -hankkeen jatko ja HOPE -Etelä-Savo hanke - Löytää sellaisia kehittämishankeaihioita maakunnan alueelta, joiden tarkoituksena on hyödyntää informaatioteknologiaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa ja jotka pohjautuvat toimijoiden tarpeisiin Selvitystyötä varten on kutsuttu ohjausryhmä, jonka jäsenet edustavat julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia. Lisäksi ohjausryhmässä on Etelä-Savon Maakuntaliiton, Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskuksen, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun edustajat. Ohjausryhmän jäsenet: o Juhani Alanen, apulaiskaupunginjohtaja, Mikkelin kaupunki, puheenjohtaja o Maikki Kiviluoto, kehittämispäällikkö, Mikkelin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi. varapuheenjohtaja o Jussi Teittinen, kunnanjohtaja, Mäntyharju o Raija Mäntylä, suunnittelupäällikkö, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri o Timo Ekroos, johtaja, Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus o Seija Julkunen, sosionomi, SAP-senior Oy, Ristiina o Matti Vihma, toimitusjohtaja, Johanneskoti Oy, Varistaival o Eija Rautasalo, projektipäällikkö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki o Pieksämäen seudun edustaja o Savonlinnan seudun edustaja o RaJuPuSu -seudun edustaja o Marja Hyvärinen, terveydenhuollon tarkastaja, Mikkelin lääninhallitus o Riitta Kettunen, yritysneuvoja, Etelä-Savon TE-keskus o Ilkka Liljander, projektijohtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö o Anneli Jaroma, koulutusjohtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö o Liisa Huittinen, lehtori, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonlinnan terveysalan yksikkö o Maija Paukkala, lehtori, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö

17 Yhtymähallitus Hankkeen valvojana ja ohjausryhmän ylimääräisenä jäsenenä toimii: o Markku Aholainen, taloussuunnittelija, Etelä-Savon Maakuntaliitto HYVIS -hankkeen yhteyshenkilö on lehtori, projektipäällikkö Maija Paukkala ja HOPE -hankkeen yhteyshenkilö on fysioterapeutti, projektipäällikkö Seija Parkkinen HOPEhanke (Valmistelu: seutujohtaja, p ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää nimetä Savonlinnan seudun edustajan ohjausryhmään. Käsittely: Viljo Lyytikäinen esitti Virve Pasasta. Päätös: Yhtymähallitus päätti nimetä Virve Pasasen Etelä-Savon hyvinvointipalvelut verkkoon -selvityshankkeen ohjausryhmään. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetty yhtymävirasto

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kutsu Savonlinnan maakuntamuseon höyrylaivojen juhlavuosi tapahtumaan YH 90 Selostus: Matkustajalaiva s/s Savonlinna täyttää 100 vuotta, maailman ainoa tervalotja s/s Mikko 90 vuotta ja höyrykuunari s/s Salama 130 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Savonlinnan kaupungilla on kunnia kutsua Teidät juhlaristeilylle matkustajasatamasta lauantaina klo tervahöyry Mikolla. Samana päivänä järjestetään myös Saimaan Valssi-tapahtuma. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää nimetä edustajansa (avec) risteilylle. Käsittely: Lasse Partanen esitti Jarkko Wuorista. Päätös: Yhtymähallitus päätti nimetä Jarkko Wuorisen (avec) risteilylle. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetty yhtymävirasto

19 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kesän edunvalvontatilaisuudet YH 91 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymä jatkaa edellisenä kesänä hyväksi havaitulla toteutusmallilla seudullista edunvalvontaa, jossa hyödynnetään Savonlinnan seudun kesän vetovoimaa. Tilaisuuksia järjestetään tänä kesänä kaksi ohjelmassa on risteily S/S Savonlinnan laivalla alkaen klo 16, ooppera Turandot klo 20 alkaen sekä oopperan jälkeen n. tunnin mittainen iltapalaristeily edelleen S/S Savonlinnalla. Tilaisuuteen on varattu 30 oopperalippua ja vieraista ovat osanottonsa (avec) varmistaneet tähän mennessä osastopäällikkö Harri Caven liikenneministeriöstä, kansanedustaja Pekka Nousiainen, hallintojohtaja Reijo Luhtavaara sisäasiainministeriöstä, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen kuntaliitosta sekä kulttuuriministerin erityisavustaja Seija Turtiainen ohjelmassa on risteily M/S Velmerillä alkaen klo 16 sekä ooppera Naamiohuvit. Tilaisuuteen on varattu 30 oopperalippua ja vieraista ovat osanottonsa varmistaneet (avec) kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pek karinen, opetusministeri Tuula Haatainen (yhdessä sosiaali- ja ter veysministerin erityisavustajan Janne Metsämäen kanssa), sisämi nisterin erityisavustaja Hannu Taavitsainen, peruspalveluministerin erityisavustaja Terttu Savolainen, läänin sivistysneuvos Heikki Laak so Itä-Suomen lääninhallituksesta, kansanedustajat Jouni Backman ja Pekka Nousiainen sekä kaupunginjohtaja Tapani Hellsten Hä meenlinnasta. Molempien tilaisuuksien osalta lähtökohtana on, että isännille varataan oopperalippuja 8 kpl tilaisuutta kohti eli isäntiä on tarpeen nimetä 4 molempiin tilaisuuksiin. Tämän lisäksi on mahdollista nimetä joitakin henkilöitä risteilyiden ajaksi täydentämään edunvalvontaa. Seutujohtaja vastaa käytännön järjestelyistä ja kutsuu tarvittaessa nimetyt isännät ennen tilaisuutta palaveriin, jossa sovitaan esiinnostettavista teemoista ja työnjaosta. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus nimeää tilaisuuksiin isännät (avec). Käsittely: Merkitään, että seutujohtaja käy kunnanjohtajien kanssa erikseen keskustelut edustuksesta risteilyllä.

20 Yhtymähallitus Päätös: Yhtymähallitus päätti nimetä tilaisuuden isänniksi: Virve Pasasen, Kauko Rauhansalon, Jarkko Wuorisen ja Hannu Kurjen sekä va ralle Matti Auvisen ja 5.8. tilaisuuden isänniksi: Viljo Lyytikäisen, Jarkko Wuori sen, Hannu Kurjen, Virpi Kaksosen oopperaan sekä Helena Haveri sen risteilylle. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetyt seutujohtaja

21 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kusti-hankkeen loppuraportti 26/84.841/2004 YH 92 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttama KUSTI -hanke (maatilat tehokkaiksi ja kustannustietoisiksi), hankenumero 1293, päätös , on päättynyt. Hankkeen toteuttamisaika oli Hanketta toteutettiin Savonlinnan, Punkaharjun, Kerimäen, Sulkavan, Enonkosken ja Savonrannan kunnissa. Hanke oli EMOTR -osarahoitteinen maaseudun kehittämishanke ja se toteutui taloudellisesti siten, että hankkeen hyväksyttyihin kustannuksiin nähden syntyi kuluja vähemmän (yhteensä ,50 ). Hankkeen tarkempi talouserittely, esityslistaliite A. Hankkeen ohjausryhmänä toimi maaseudun kehittämisen klusterityöryhmä, joka hyväksyi osaltaan hankkeessa tehdyt toimet, viimeisen maksatushakemuksen sekä loppuraportin Hankkeen loppuraportti on esityslistaliitteenä B. Toiminnallisesti hanke ei saavuttanut kaikkia suunniteltuja tuloksia mutta sukupolvenvaihdosneuvonnan osalta tavoitteet ylitettiin roimasti. Hankkeen toteuttamista ja siten tulosten saavuttamista vaikeutti hankevetäjien suuri vaihtuvuus sekä ajoittainen, vähäistä lievästi merkittävämpi, yhteistoiminnan vaatimaton sujuminen pääalihankkijana toimineen asiantuntijaorganisaation kanssa. Itä-Savon kuntayhtymän tilintarkastaja on tehnyt hankkeesta normaaliin rutiiniin kuuluneen hanketarkastuksen , esityslistaliite C. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy hankkeessa tehdyt toimenpiteet ja merkitsee tiedoksi hankkeen päättymisen. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

22 Yhtymähallitus Tiedoksi: Toimenpiteet: Etelä-Savon TE-keskus/maaseutuosasto Pro Agria/Heikki Pahkasalo Yhtymävirasto

23 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutujohtajan päätöksiä YH 93 Selostus: Päätösraportti ajalta esityslistaliitteenä A. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee seutujohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

24 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutu-hanke, tilannekatsaus 28/84.840/2004 YH 94 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymä jätti hakemuksensa SEUTU -kokeiluhankkeen laajennukseen keväällä Hakemus koski Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkunnista muita paitsi Rantasalmen kuntaa, joka haki ko. hakuun ns. JJR -allianssi kuntaryhmän kautta. Hakemuksen jättäneet kunnat ovat käsitelleet asian kunnanvaltuustoissaan. Kunnanvaltuustot ovat hakemuksen hyväksyneet ja kunnat ovat toimittaneet päätösotteet sisäasianministeriölle. Prosessi on edennyt siten, että sisäasianministeriö neuvotteli hakemuksen jättäneiden seutujen kanssa erikseen ja valmisteli asian valtioneuvoston käsittelyyn. HALKE (hallinnon ja aluekehityksen ministeriötyöryhmä) päätti että SEUTU kokeilun laajennuksen valmistelua jatketaan mm. Savonlinnan seudun kanssa. Allianssi seutua ei mainita. Tiedote asiasta, esityslistaliite A. Ratkaisu asiaan on tulossa elo-syyskuussa Koska hanke näyttää olevan menossa läpi ja koska hakemuksen mukaiset toimenpiteet liittyvät tietyiltä osin tiiviisti nyt vireillä olevaan palvelustrategiatyöhön on yhtymähallituksen syytä keskustella ja linjata ohjeet asian valmisteluun hyvissä ajoin ennen syksyä. Edelleen asia limittyy tiiviisti aluekeskusohjelman toimiin ja tästäkin näkökulmas ta karkeat linjauk set tulee tehdä hyvissä ajoin. Savonlinnan seutukunnan hakemus, esityslistaliite B, perustuu pitkälti ns. sitovan lausunnonantomenettelyyn mutta sen käytännön järjestäminen vaatii hyvän valmistelun. Edelleen hakemukseen sisältyvät optiot pidemmällekin meneviin toimiin, mutta se edellyttää tuloksellisuutta ja erityisesti tähän liittyviä rakenteellisia päätöksiä palvelustrategiatyön esityksiä koskien. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee hakemuksen käsittelytilanteen tiedokseen, käy asiasta keskustelun ja antaa evästyksensä jatkovalmistelun pohjaksi.

25 Yhtymähallitus Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: Yhtymävirasto

26 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma; palvelustrategian tilannekatsaus YH 95 Selostus: Aluekeskusohjelman puitteissa toteutettava mittava kuntien palvelustrategiatyö on edennyt. Ensimmäisessä vaiheessa on kerätty laaja perustietopaketti yhteistyössä kuntien kanssa. Asiaa käsitelleet viisi asiantuntijatyöryhmää esittelivät perusselvitysvaiheen tilannetta aikataulun mukaisesti työseminaarissa Jo nyt on nähtävissä, että useilla sektoreilla on havaittu selkeitä yhteistyömahdollisuuksia, joita seuraavassa vaiheessa tarkastellaan perusteellisemmin. Esimerkiksi jo tässä vaiheessa on esiin noussut esitys yhteisestä seudullisesta maaseutulautakunnasta. Työseminaarissa esillä ollut kalvomateriaali on esityslistaliitteenä A. Työseminaarissa käytiin asiasta laaja keskustelu jossa mm. henkilöstöjärjestöjen asema ja henkilöstölle osoitettu tiedotus sai osakseen kriittisiä äänenpainoja. Työn tässä vaiheessa on muutoinkin tarpeellista tarkastella asiantuntijatyöryhmien kokoonpano työn seuraavan vaiheen sisällön kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Esityslistaliitteenä B on työryhmien nykyinen kokoonpano. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus käy keskustelun palvelustrategian linjauksista ja tavoitteista jatkotyön pohjaksi sekä täydentää ja tarkistaa tarvittaessa työryhmien kokoonpanoa. Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen työryhmän kokoonpanoa muutettiin niin, että puheenjohtajaksi vaihdettiin Virve Pasanen ja varapuheenjohtajaksi Terttu Karttunen. Yleishallinnon, talouden ja -maaseututoimen työryhmään nimettiin Sulkavan kunnanjohtaja Juri Nieminen. Kaikkia työryhmiä päätettiin täydentää lisäksi yhdellä henkilöstön edustajalla/ työryhmä. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen ja täydensi sekä tarkisti työryhmien kokoonpanoa käsittelyosassa mainitulla tavalla.

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Aika 24.04.2003 kello 12:30-13:30 Paikka Scandic Hotelli, Jyväskylä Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 16.01.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.11.2003 1 Aika 20.11.2003 klo 10:00-12:00 Paikka Sulkavan lukio, Koulutie 8 Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous 21.10.2004 1 Aika 21.10.2004 13:00-13:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous: Palm Pekka Kautonen Tauno Klemettinen Helvi Kupiainen Jaakko Paajanen Esa Juvonen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Aika 22.04.2004 klo 10:00-12:48 Paikka Enonkoski, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja pj. :ssä 54, poistui klo 11:55

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Aika 12:00-13:00 Paikka Savonlinna, kaupungin valtuustosali Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 22.05.2003 kello 12:30-13:00 Paikka Läsnä Kerimäen kunnanvirasto Kokouksen puheenjohtajisto: Palm Pekka Pukero Ulla Yhtymäkokouksen jäsenet: Kautonen Tauno

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003 Aika 19.08.2003 kello 10:00 12:00 Paikka Kalanviljelylaitos, Enonkoski Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2004. Yhtymähallitus 09.03.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2004. Yhtymähallitus 09.03.2004 1 Yhtymähallitus 09.03.2004 1 Aika 09.03.2004 klo 10:00-10:50 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Aika 25.09.2003 klo 10:00-12:50 Paikka Ruusuhovi, Rantasalmi Yhtymähallitus: Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti 10:00-11:15 Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Aika 22.05.2003 kello 14:00-15:10 Paikka Kerimäen kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Aika 18.06.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Punkaharjun kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko Yhtymähallitus 19.02.2004 1 Aika 19.02.2004 klo 10:00-12:18 Paikka Hotellikylä Kerimaa Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 15.01.2015 klo 14:00-15:56 Paikka Iisalmen sairaala, kokoustila Salmi, 2-kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2004. Yhtymähallitus 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2004. Yhtymähallitus 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymähallitus 21.10.2004 1 Aika 10:00-12:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Ulvilan yksikkö, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Ulvilan yksikkö, auditorio KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.9.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Ulvilan yksikkö, auditorio KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot