Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus 16.06.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika 10:00-12:30 Paikka Tiittalan kartano,sulkava Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 12:15 Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne poistui klo 12:15 Partanen Lasse Pasanen Virve Söderholm Jan Tynkkynen Jouko Rauhansalon varajäsen Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Palm Pekka yhtymäkokouksen pj. Auvinen Jorma Erämaa Antti poistui klo 12:15 Rannanpiha Kari Kurki Hannu seutujohtaja Ikonen Jari ohjelmakoordinaattori Huttunen Sanna pöytäkirjanpitäjä Nieminen Juri Poissa Rauhansalo Kauko Pukero Ulla Hinkkanen Esko Karttunen Terttu Kettunen Esa Liukko Ilmo Turtiainen Juha yhtymäkokouksen vpj. Seutu YP vastaava Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: JARKKO WUORINEN SANNA HUTTUNEN Jarkko Wuorinen Sanna Huttunen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla 29 / Savonrannalla 1 / VIRPI KAKSONEN MARIANNE NESTÉN Virpi Kaksonen Marianne Nestén Savonlinnassa 5 / VIRVE PASANEN Virve Pasanen 99 Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoai kana. Sanna Huttunen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 84 Päätösvaltaisuus 4 85 Pöytäkirjantarkastajat 5 86 Maaseututyöryhmän loppuraportti ja palvelustrategia/yleishallintotyöryhmän 6 esitys maaseutuelinkeinojen viranomaisjärjestelyistä 87 Yhtymäkokouksen päätösten toimeenpano Seudulliset hankinnat Jäsenen nimeäminen Etelä-Savon hyvinvointipalvelut verkkoon -selvityshankkeen 15 ohjausryhmään 90 Kutsu Savonlinnan maakuntamuseon höyrylaivojen juhlavuosi tapahtumaan 91 Kesän edunvalvontatilaisuudet Kusti-hankkeen loppuraportti Seutujohtajan päätöksiä Seutu-hanke, tilannekatsaus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma; palvelustrategian tilannekatsaus Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous Savonrannan kunnan liittyminen Savonlinnan seudun kuntien elinkeinoyhteistyöhön 30 ja elinekeinostrategian toteuttamiseen 99 Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksen osaprojekti elinkaarituottojen hallinta -Itä-Savon kuntayhtymän rahoitusosuus 33

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 84 Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 85 Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Virpi Kaksonen ja Marianne Nestèn. Varalla Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Kaksonen ja Marianne Nestèn. Varalle Lasse Partanen ja Virve Pasanen.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Maaseututyöryhmän loppuraportti ja palvelustrategia/yleishallintotyöryhmän esitys maaseutuelinkeinojen viranomaisjärjestelyistä 25/84.840/2004 YH 86 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän yhtymähallitus asetti laajapohjaisen työryhmän selvittämään Itä-Savon maaseutuelinkeinojen kehittämisen painopisteitä. Työryhmään nimettiin edustus maaseutusihteereistä, TE-keskuksesta, maaseutuyrittäjistä, MTK:sta, seutuyp:stä ja Itä-Savon kuntayhtymästä. Ohjenuorana maaseutuelinkeinojen kehittämisessä tuli olla asiakaslähtöisyys, palveluiden saatavuus sekä resurssien tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö. Työryhmän tuli toteuttaa työnsä siten, että yhtymähallitus voi käsitellä asiaa kesäkuun 2004 kokouksessaan. Huomattavaa on, että samaan aikaan tekeillä oleva, aluekeskusohjelman palvelustrategiatyö tarkasteli asiakokonaisuuteen liittyen maaseutuelinkeinoviranomaisten tehtäväkenttää viranomaispalveluiden tuottamisen näkökulmasta. Maaseutuelinkeinojen kehittämisen painopisteitä hahmottanut työryhmä on saanut esityksensä valmiiksi,esityslistaliite A. Esityksen pohjaksi/taustaksi, sekä palvelustrategiatyötä tukemaan, ovat kuntien maaseutuelinkeinojen viranomaispalveluista vastaavat laatineet oman muistionsa, esityslistaliite B. Työryhmä esitti painopisteiksi seuraavia: - Maaseudun liiketoimintaosaamisen vahvistaminen - Liitännäiselinkeinojen kehittäminen: - yrttiviljelyn, - maaseutumatkailun, - energiatuotannon alueilla - Maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytysten kehittäminen: toiminta- ja elinolosuhteet, elinympäristö (tiestö, sähköiset yhteydet, peruspalvelut: koulut, kauppa,lomitus, päivähoito) - metsätalouden kehittäminen jalostus- ja tuottoarvoa nostamal la Maaseutuelinkeinojen viranomaispalvelujen osalta ryhmä katsoi, ettei sen ratkaisujen etsiminen kuulunut toimeksiantoon vaan se on palvelustrategiatyöryhmän tehtävänä.

7 Yhtymähallitus Palvelustrategiatyön osalta asiaa on käsitellyt yleishallintotyöryhmä, joka on laatinut asiasta oman yksimielisen esityksensä, esityslistaliitteenä C on kokouksessa esillä olleet mallit. Palvelustrategian yleishallintotyöryhmä esittää: että vuoden 2005 alusta lukien muodostetaan YHTEINEN SEU- DULLINEN MAASEUTULAUTAKUNTA, joka hallinnollisesti toimii liitteen C esittämällä tavalla (vaihtoehto B, kohta 2) ja että etenemistapana on, että yhtymähallitus hyväksyy osaltaan työryhmän esityksen ja lähettää sen Savonlinnan kaupungin ja Sulkavan, Enonkosken, Savonrannan, Punkaharjun ja Kerimäen kuntien hyväksyttäväksi siten, että tarvittavat toimeenpanopäätökset voidaan tehdä syksyllä Kokonaisuuden kannalta merkittävää on, ettei painopisteiksi esitettyjen asioiden - tai muidenkaan esillä olleiden teemojen - toimeenpanolle ole toistaiseksi selkeästi pystytty osoittamaan vastuutahoa ja että tähän liittyen maaseutuviranomaisten viranhoitoon sisältyvien kehittämistehtävien määrä on tällä hetkellä lähes olematon. Toimintakenttää leimaa myös useiden erillisten, mutta asioita kokonaisvaltaisesti ratkaisemaan pyrkivien, toimijoiden kirjo. Esimerkiksi Savonlinnan ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa on asiaa pohdittu maaseutuelinkeinojen kehittämiskeskuksen kautta, esityslistaliite D. Ongelmalliseksi asian muodostaa mm. toimijoiden todellisten tarkoitusperien jääminen usein hämärän peittoon - halutaan jonkun tekevän jotain ja sitoutuvan pitkäksi aikaa, joka kuntakentässä tarkoittaa lähes poikkeuksetta rahoittamista. Tämä ulottuu myös viranomaissektorille; halutaan jonkun palkkaavan joku huolehtimaan esim. kehittämisestä viranomaisten puolesta. Leimallista useimmiten on, että varsinaiseksi toimijaksi/hallinnoijaksi halutaan joku muu jotta itse voisi mahdollisesti päästä mm. alihankkijaksi tai projektitoimijaksi (laskutus), osallistumaan muutoin ilman työvastuuta, arvioimaan tehtyjä toimia ulkopuolisena tms. - siis yleisen kehittämisnäkökulman jäädessä tosiasiallisesti varsin subjektiiviseksi. Seudulliselta kannalta ajateltuna hyödyllistä saattaisi olla, että asia ratkaistaan niin että, valittavien painopisteiden toteuttamisen vastuu osoitetaan kuntayhtymän elinkeinopalveluille niiltä osin kun ne hyväksyttyyn elinkeinostrategiaan liittyvät (esim. maaseutumatkailu) ja muilta osin mahdolliselle yhteiselle lautakunnalle/maaseutusihteereille, jotka voivat käyttää hyväkseen muita toimijoita (esim. Pro Agria, SAKKE, Uusyrityskeskus, toimintaryhmät), eli tahoja joilla tarvittava asiantuntemus ja resurssit ko. tehtävään on. Esitetylle yhteiselle lau-

8 Yhtymähallitus takunnalle jäisi näin ollen viranomaistehtävien lisäksi myös kehittämistehtäviä (painopisteiden ulkopuoliset projektit, koulutukset, strategiset linjaukset, harkinta osallistumisesta ulkopuolisten hankkeisiin ym.). Mahdollisen yhteisen lautakunnan kuntaraharesurssi tulisi siten erikseen kuntien talousarvioiden kautta tähän toimintaan erillisenä määrärahana (ml. muille toimijoille varattavat resurssit; projektiosuudet, alihankinnat) samoin kuin erikseen elinkeinopalveluiden osalta elinkeinostrategian rahoitusraamissa. Määrärahojen allokaatio ohjautui si näin toimin nan pitkäjänteisemmän suunnittelun pohjalta jolloin sii hen vaikuttaisi mm. generoitujen interventioiden taso, laatu ja määrä. Maaseutuelinkeinojen painopisteiden valintaa pohtineen työryhmän puheenjohtaja Juha Paajanen esittelee työryhmän työtä kokouksessa. Viranomaisjärjestelyjä koskien asiaa esittelee yleishallintotyöryhmän puheenjohtaja tai sihteeri. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1. merkitä laaditun raportin tiedokseen ja hy väksyä maaseutuelinkeino jen painopisteet ja vastuutuksen seuraavi na: - Maaseutuyritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen (vastuutaho: Savonlinnan seudun yrityspalvelut) - Maaseutuyritysten liitännäiselinkeinojen kehittäminen (vastuutaho: Savonlinnan seudun yrityspalvelut, maaseutuelinkeinojen alueilla asiantuntijavastuu: maaseutusihteerit/mahdollisesti perustettava yhteinen maaseutulautakunta) - Maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytysten kehittäminen: toiminta- ja elinolosuhteet, elinympäristö (vastuutaho: mahdollisesti perustettava yhteinen maaseutulautakunta) - Metsätalouden kehittäminen jalostus- ja tuottoarvoa nostamalla (vastuutaho: Metsäkeskus metsälain mukaisesti virkatyönä, metsänhoitoyhdistykset) 2. hyväksyä osaltaan selostusosassa ilmenevä yleishallintotyöryhmän esitys yhteisestä seudullisesta maaseutulau takunnasta ja lähet-

9 Yhtymähallitus tää sen edelleen Savonlinnan kaupungille ja Sul kavan, Enonkosken, Savonrannan, Kerimäen ja Punkaharjun kunnil le kannanottoa varten. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä yhtymähallitukselle. Käsittely: Yhtymähallitus päätti muuttaa kuntien lausuntokierroksen aikataulua niin, että lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen kokouksessa muutetulla aikataululla. Toimenpiteet: Yhtymävirasto

10 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymäkokouksen päätösten toimeenpano YH 87 Selostus: Yhtymäkokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 3 Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle 2004 Päätös: Yhtymäkokous päätti, että Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkun tien ja kuntayh tymän keskeisessä maksuliikenteessä käytetään vii västys korkopro senttina 9,5%:n viivästyskorkoa ajalla Itä-Savon kuntayhtymän hallintosäännön :n 22 muuttami nen Päätös: Yhtymäkokous päätti, että hallintosäännön :ää 22 tarkistetaan siten, että siitä poistetaan ensimmäinen momentti, rahatoimen hoita mista koskeva kappale. 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2003 Päätös: Yhtymäkokous päätti merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedokseen. 6 Vuoden 2003 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätös: Yhtymäkokous päätti merkitä tiedokseen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2003 sekä hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtavalle viranhaltijalle vastuuvapauden tilikaudelta (Valmistelu: seutujohtaja, p ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä yhtymäkokouksen päätökset tiedoksi ja lähettää ne yhtymävirastolle huomioonotettavaksi ja toimenpiteitä varten. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

11 Yhtymähallitus Tiedoksi: Toimenpiteet: yhtymävirasto yhtymävirasto

12 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seudulliset hankinnat YH 88 Selostus: pidettiin Savonlinnan kaupungin valtuustosalissa nykyisen hankintarenkaan osapuolille tilaisuus, jossa käytiin läpi Timo Kivisto Con sulting Oy Timo Kivistön tekemää selvitystä. Selvitys käynnistyi pai kallisen elinkeinoelämän huomioimisen mahdollisuuksien selvittämisellä ja sii hen liitettiin mukaan samalla hankintarenkaan organisointi ja ympä ristöasioiden huomioiminen. Selvityksessä tuli esille vahvana uudelleenorganisoinnin tarve ja tuotteiden/palvelujen yhteiskilpailutuksen volyymin kasvattaminen, lähinnä mukana olevien tuote-/palveluryh mien ja tuotteiden skaalan laajentaminen. Tilaisuudessa sovittiin, että perustetaan työryhmä, jolle toimeksianto oli hankintarenkaan organisoinnin toteuttamismalli ja aikataulu. Samalla sovittiin työryhmän kokoonpano seuraavasti: Erämaa Antti, Savonrannan kunta Karttunen Terttu, Punkaharjun kunta, Kettunen Maija-Liisa, Savonlinnan kaupunki Koivula-Laukka Merja, Rantasalmen kunta Kurki Hannu, Itä-Savon kuntayhtymä Kuuramaa Kari, Kaakkois-Savon terveydenhuollon ky Naumanen Veli-Pekka, Itä-Savon YH-Rakennuttaja Oy Nuopponen Marjut, Savonlinnan ammattiopisto Rannanpiha Kari, Kerimäen kunta Solonen Anne, Enonkosken kunta Thure Veli-Matti, Savonlinnan perusterveydenhuollon ky Veijalainen Marita, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Varsinainen työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja ns. alatyöryhmä, johon kuuluivat Maija-Liisa Kettunen, Veli-Pekka Naumanen, Anne Salonen, Veli-Matti Thure ja Marita Veijalainen, yhden kerran. Todettiin, että työryhmän tulee antaa selkeä kannanotto toimeksiannon pohjalta seuraaviin kysymyksiin: 1. Missä hoidetaan hankintarenkaan kilpailutus ja päätöksenteko? 2. Mitkä tuote-/palveluryhmät otetaan mukaan entisien lisäksi? 3. Tarvittavat resurssit ja sille määräytyvä hinta? 4. Toteutusaikataulu?

13 Yhtymähallitus Työryhmä totesi yksimielisesti, että hankintarenkaan toimintaa on aiheellista yhteistyössä kehittää kysynnän ja tarpeen mukaan sekä resursoida riit tävästi, jotta kehittäminen olisi mahdollista. Myös päätöksenteko tu lee olla keskitettyjen tuotteiden/palveluiden osalta keskitettyä. Työryhmä päätti yksimielisesti esittää hankintayhteistyön kehittämiseksi ja organisoimiseksi seuraavaa: 1. Missä hoidetaan hankintarenkaan kilpailutus ja päätöksenteko? Esitys: Hankintayhteistyön puitteissa tapahtuva kilpailutus ja päätöksenteko yhteiskilpailutuksen osalta hoidetaan Itä-Savon kuntayhtymän toimesta. Perustelut: - Hankintayhteistyön toteuttamiseksi työryhmä mietti kolmea eri vaihtoehtoista toteutusmallia: Savonlinnan kaupungin, Itä-Savon kuntayhtymän tai perustettavan organisaation hoitamana. Yhteistyön liittäminen palvelustrategiaan oli myös keskustelussa mukana, mutta todettiin, että hankintayhteistyön osalta selvitys on tehty. Myöskään uutta yritystä ei ole aiheellista perustaa valtakunnallisesti katsottuna suhteellisen pienen volyymin takia. - Muutoin kuin Savonlinnan kaupungin toimesta hoidettuna päätöksenteko yhteisesti on selkeämpää samoin kuin kustannusten jako. - Henkilöstön resursointi tarpeellisessa määrin on selkeää ja joustavaa samoin kuin atk-järjestelmien hankinta yhteisesti sovittujen periaatteiden mu kaisesti. 2. Mitkä tuote-/palveluryhmät otetaan mukaan entisien lisäksi? Esitys: Työryhmän kokouksessa hyväksymän esityslistaliitteen A mukaisesti. Perustelut: Perustuu ostojen volyymiin ja on tarpeellinen määrä käyntiin lähdössä. Vaatii jatkuvaa kehittämistä tarpeisiin perustuen. 3 Tarvittavat resurssit ja sille määräytyvä hinta? Esitys: Työryhmän esityksen mukainen hankintayhteistyön toteutuminen vaatii kahden henkilön tai lähes kahden henkilön työpanoksen. Kaikki hankintayhteistyöstä aiheutuneet kustannukset peritään ostovolyymien suhteessa. Kustannusvaihtoehdot ja esimerkinomaiset jakaumat esityslistaliitteenä B.

14 Yhtymähallitus Perustelut: Resurssien tulee olla riittävät järkevien toimintojen hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Kustannukset ovat oikeudenmukaiset, kun ne jaetaan aiheutetun periaatteen mukaisesti. 4 Toteutusaikataulu? Aikataulullisesti järjestely tulisi toteuttaa niin, että se olisi toiminnassa viimeistään vuoden 2005 alusta. Henkilöstön rekrytointi tulisi käynnistää mahdollisimman pian. Lisäksi työryhmä laati ja hyväksyi kokouksessaan esityslistaliitteen C mukaisen sopimusmallin hankintayhteistyön toteuttamiseksi, liite oheisena. Työryhmä esittää, että hankintayhteistyöstä laaditaan kirjallinen sopimus eri osapuolien kesken. Savonlinnan kaupunginhallituksen päätös, jolla kaupunki sitoutuu seudulliseen Itä-Savon kuntayhtymän hoitamaan hankintarenkaaseen on esityslistaliitteenä D. (Valmistelu: seutujohtaja, puh ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1. että Itä-Savon kuntayhtymä ryhtyy hoitamaan hankintarenkaan toimintaa työryhmän esittämällä tavalla. 2. hyväksyä osaltaan esitetyn sopimusluonnoksen, 3. pyytää hankintarenkaan nykyisiä osapuolia ilmoittamaan mennessä osallistuvatko ne tulevaan hankintayhteistyöhön esitetyn mallin mukaisesti. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: hankintarenkaan osapuolet Sulkavan kunta yhtymävirasto

15 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Jäsenen nimeäminen Etelä-Savon hyvinvointipalvelut verkkoon -selvityshankkeen ohjausryhmään YH 89 Selostus: Mikkelin ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö on aloittamassa EAKR -selvityshanketta, jonka tarkoituksena on selvittää Etelä-Savon kuntien sosiaali- ja terveysalan toimijoiden (julkiset, yksityiset ja kolmas sektori) informaatioteknologiaan liittyvien palvelujen tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuuden kehittämistarpeet. Lisäksi hankkeessa selvitetään verkkopalveluihin liittyvät sekä käynnissä olevat että jo päättyneet hankkeet koko Etelä-Savon alueella. Selvitystyö toteutetaan Selvityksen avulla pyritään yhdessä toimijoiden kanssa keskustellen löytämään keskeisimmät hyvinvointialan verkkopalvelujen kehittämisen painopistealueet seutukunnan alueella. Selvitys luo samalla pohjan sekä HYVIS - hyvinvointialan verkkopalveluhankkeelle että HO- PE -hoiva-alan palveluverkkohankkeelle. Tähän mennessä HYVIS on Mikkelin am mattikorkeakoulun ja Mikkelin kaupungin yhteistyönä ke hittänyt por taalin, josta kaupungin alueella toimivat hyvinvointipalve lut löytyvät yhdestä internetosoitteesta Selvitystyön ai kana myös muilla kunnilla on mahdollisuus saada eri toimijoiden tuottamat sosi aali- ja terveyspalvelut esille HYVIS -portaalin kautta. HOPE - Ete lä-savo puolestaan liittyy valtakunnalliseen kauppa- ja teollisuusmi nisteriön käynnistämään hankekokonaisuuteen, joka tähtää yksityis ten sosiaali- ja terveysalan yrittäjien verkkopalveluiden kehittämi seen kaikilla TE -keskusalueilla. Koska HYVIS ja HOPE sisältävät osittain samankaltaisia tavoitteita, on nähty tärkeäksi tehdä tämä sel vitystyö yhdessä Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskuksen (ISAK) kanssa (kts. ), joka on toteuttanut HOPE - Pohjois-Karjalan (kts. ) ja tulee toteuttamaan vas taavan hank keen myös Etelä-Savossa. HYPE -hankkeen tavoitteet: - Selvittää Etelä-Savon hyvinvointialan päättyneet ja meneillään olevat verkkopalveluhankkeet - Selvittää Etelä-Savon kuntien sosiaali- ja terveysalan tuottajien keskeisimmät kehittämistarpeet, jotka liittyvät informaatioteknologiaan ja verkkopalveluihin (kysely sekä yritys -ja kuntakäynnit)

16 Yhtymähallitus Mallintaa ja sovittaa yhteen HYVIS -hankkeen jatko ja HOPE -Etelä-Savo hanke - Löytää sellaisia kehittämishankeaihioita maakunnan alueelta, joiden tarkoituksena on hyödyntää informaatioteknologiaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa ja jotka pohjautuvat toimijoiden tarpeisiin Selvitystyötä varten on kutsuttu ohjausryhmä, jonka jäsenet edustavat julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia. Lisäksi ohjausryhmässä on Etelä-Savon Maakuntaliiton, Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskuksen, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun edustajat. Ohjausryhmän jäsenet: o Juhani Alanen, apulaiskaupunginjohtaja, Mikkelin kaupunki, puheenjohtaja o Maikki Kiviluoto, kehittämispäällikkö, Mikkelin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi. varapuheenjohtaja o Jussi Teittinen, kunnanjohtaja, Mäntyharju o Raija Mäntylä, suunnittelupäällikkö, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri o Timo Ekroos, johtaja, Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus o Seija Julkunen, sosionomi, SAP-senior Oy, Ristiina o Matti Vihma, toimitusjohtaja, Johanneskoti Oy, Varistaival o Eija Rautasalo, projektipäällikkö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki o Pieksämäen seudun edustaja o Savonlinnan seudun edustaja o RaJuPuSu -seudun edustaja o Marja Hyvärinen, terveydenhuollon tarkastaja, Mikkelin lääninhallitus o Riitta Kettunen, yritysneuvoja, Etelä-Savon TE-keskus o Ilkka Liljander, projektijohtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö o Anneli Jaroma, koulutusjohtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö o Liisa Huittinen, lehtori, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonlinnan terveysalan yksikkö o Maija Paukkala, lehtori, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö

17 Yhtymähallitus Hankkeen valvojana ja ohjausryhmän ylimääräisenä jäsenenä toimii: o Markku Aholainen, taloussuunnittelija, Etelä-Savon Maakuntaliitto HYVIS -hankkeen yhteyshenkilö on lehtori, projektipäällikkö Maija Paukkala ja HOPE -hankkeen yhteyshenkilö on fysioterapeutti, projektipäällikkö Seija Parkkinen HOPEhanke (Valmistelu: seutujohtaja, p ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää nimetä Savonlinnan seudun edustajan ohjausryhmään. Käsittely: Viljo Lyytikäinen esitti Virve Pasasta. Päätös: Yhtymähallitus päätti nimetä Virve Pasasen Etelä-Savon hyvinvointipalvelut verkkoon -selvityshankkeen ohjausryhmään. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetty yhtymävirasto

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kutsu Savonlinnan maakuntamuseon höyrylaivojen juhlavuosi tapahtumaan YH 90 Selostus: Matkustajalaiva s/s Savonlinna täyttää 100 vuotta, maailman ainoa tervalotja s/s Mikko 90 vuotta ja höyrykuunari s/s Salama 130 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Savonlinnan kaupungilla on kunnia kutsua Teidät juhlaristeilylle matkustajasatamasta lauantaina klo tervahöyry Mikolla. Samana päivänä järjestetään myös Saimaan Valssi-tapahtuma. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää nimetä edustajansa (avec) risteilylle. Käsittely: Lasse Partanen esitti Jarkko Wuorista. Päätös: Yhtymähallitus päätti nimetä Jarkko Wuorisen (avec) risteilylle. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetty yhtymävirasto

19 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kesän edunvalvontatilaisuudet YH 91 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymä jatkaa edellisenä kesänä hyväksi havaitulla toteutusmallilla seudullista edunvalvontaa, jossa hyödynnetään Savonlinnan seudun kesän vetovoimaa. Tilaisuuksia järjestetään tänä kesänä kaksi ohjelmassa on risteily S/S Savonlinnan laivalla alkaen klo 16, ooppera Turandot klo 20 alkaen sekä oopperan jälkeen n. tunnin mittainen iltapalaristeily edelleen S/S Savonlinnalla. Tilaisuuteen on varattu 30 oopperalippua ja vieraista ovat osanottonsa (avec) varmistaneet tähän mennessä osastopäällikkö Harri Caven liikenneministeriöstä, kansanedustaja Pekka Nousiainen, hallintojohtaja Reijo Luhtavaara sisäasiainministeriöstä, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen kuntaliitosta sekä kulttuuriministerin erityisavustaja Seija Turtiainen ohjelmassa on risteily M/S Velmerillä alkaen klo 16 sekä ooppera Naamiohuvit. Tilaisuuteen on varattu 30 oopperalippua ja vieraista ovat osanottonsa varmistaneet (avec) kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pek karinen, opetusministeri Tuula Haatainen (yhdessä sosiaali- ja ter veysministerin erityisavustajan Janne Metsämäen kanssa), sisämi nisterin erityisavustaja Hannu Taavitsainen, peruspalveluministerin erityisavustaja Terttu Savolainen, läänin sivistysneuvos Heikki Laak so Itä-Suomen lääninhallituksesta, kansanedustajat Jouni Backman ja Pekka Nousiainen sekä kaupunginjohtaja Tapani Hellsten Hä meenlinnasta. Molempien tilaisuuksien osalta lähtökohtana on, että isännille varataan oopperalippuja 8 kpl tilaisuutta kohti eli isäntiä on tarpeen nimetä 4 molempiin tilaisuuksiin. Tämän lisäksi on mahdollista nimetä joitakin henkilöitä risteilyiden ajaksi täydentämään edunvalvontaa. Seutujohtaja vastaa käytännön järjestelyistä ja kutsuu tarvittaessa nimetyt isännät ennen tilaisuutta palaveriin, jossa sovitaan esiinnostettavista teemoista ja työnjaosta. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus nimeää tilaisuuksiin isännät (avec). Käsittely: Merkitään, että seutujohtaja käy kunnanjohtajien kanssa erikseen keskustelut edustuksesta risteilyllä.

20 Yhtymähallitus Päätös: Yhtymähallitus päätti nimetä tilaisuuden isänniksi: Virve Pasasen, Kauko Rauhansalon, Jarkko Wuorisen ja Hannu Kurjen sekä va ralle Matti Auvisen ja 5.8. tilaisuuden isänniksi: Viljo Lyytikäisen, Jarkko Wuori sen, Hannu Kurjen, Virpi Kaksosen oopperaan sekä Helena Haveri sen risteilylle. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetyt seutujohtaja

21 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kusti-hankkeen loppuraportti 26/84.841/2004 YH 92 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttama KUSTI -hanke (maatilat tehokkaiksi ja kustannustietoisiksi), hankenumero 1293, päätös , on päättynyt. Hankkeen toteuttamisaika oli Hanketta toteutettiin Savonlinnan, Punkaharjun, Kerimäen, Sulkavan, Enonkosken ja Savonrannan kunnissa. Hanke oli EMOTR -osarahoitteinen maaseudun kehittämishanke ja se toteutui taloudellisesti siten, että hankkeen hyväksyttyihin kustannuksiin nähden syntyi kuluja vähemmän (yhteensä ,50 ). Hankkeen tarkempi talouserittely, esityslistaliite A. Hankkeen ohjausryhmänä toimi maaseudun kehittämisen klusterityöryhmä, joka hyväksyi osaltaan hankkeessa tehdyt toimet, viimeisen maksatushakemuksen sekä loppuraportin Hankkeen loppuraportti on esityslistaliitteenä B. Toiminnallisesti hanke ei saavuttanut kaikkia suunniteltuja tuloksia mutta sukupolvenvaihdosneuvonnan osalta tavoitteet ylitettiin roimasti. Hankkeen toteuttamista ja siten tulosten saavuttamista vaikeutti hankevetäjien suuri vaihtuvuus sekä ajoittainen, vähäistä lievästi merkittävämpi, yhteistoiminnan vaatimaton sujuminen pääalihankkijana toimineen asiantuntijaorganisaation kanssa. Itä-Savon kuntayhtymän tilintarkastaja on tehnyt hankkeesta normaaliin rutiiniin kuuluneen hanketarkastuksen , esityslistaliite C. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy hankkeessa tehdyt toimenpiteet ja merkitsee tiedoksi hankkeen päättymisen. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

22 Yhtymähallitus Tiedoksi: Toimenpiteet: Etelä-Savon TE-keskus/maaseutuosasto Pro Agria/Heikki Pahkasalo Yhtymävirasto

23 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutujohtajan päätöksiä YH 93 Selostus: Päätösraportti ajalta esityslistaliitteenä A. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee seutujohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

24 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutu-hanke, tilannekatsaus 28/84.840/2004 YH 94 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymä jätti hakemuksensa SEUTU -kokeiluhankkeen laajennukseen keväällä Hakemus koski Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkunnista muita paitsi Rantasalmen kuntaa, joka haki ko. hakuun ns. JJR -allianssi kuntaryhmän kautta. Hakemuksen jättäneet kunnat ovat käsitelleet asian kunnanvaltuustoissaan. Kunnanvaltuustot ovat hakemuksen hyväksyneet ja kunnat ovat toimittaneet päätösotteet sisäasianministeriölle. Prosessi on edennyt siten, että sisäasianministeriö neuvotteli hakemuksen jättäneiden seutujen kanssa erikseen ja valmisteli asian valtioneuvoston käsittelyyn. HALKE (hallinnon ja aluekehityksen ministeriötyöryhmä) päätti että SEUTU kokeilun laajennuksen valmistelua jatketaan mm. Savonlinnan seudun kanssa. Allianssi seutua ei mainita. Tiedote asiasta, esityslistaliite A. Ratkaisu asiaan on tulossa elo-syyskuussa Koska hanke näyttää olevan menossa läpi ja koska hakemuksen mukaiset toimenpiteet liittyvät tietyiltä osin tiiviisti nyt vireillä olevaan palvelustrategiatyöhön on yhtymähallituksen syytä keskustella ja linjata ohjeet asian valmisteluun hyvissä ajoin ennen syksyä. Edelleen asia limittyy tiiviisti aluekeskusohjelman toimiin ja tästäkin näkökulmas ta karkeat linjauk set tulee tehdä hyvissä ajoin. Savonlinnan seutukunnan hakemus, esityslistaliite B, perustuu pitkälti ns. sitovan lausunnonantomenettelyyn mutta sen käytännön järjestäminen vaatii hyvän valmistelun. Edelleen hakemukseen sisältyvät optiot pidemmällekin meneviin toimiin, mutta se edellyttää tuloksellisuutta ja erityisesti tähän liittyviä rakenteellisia päätöksiä palvelustrategiatyön esityksiä koskien. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee hakemuksen käsittelytilanteen tiedokseen, käy asiasta keskustelun ja antaa evästyksensä jatkovalmistelun pohjaksi.

25 Yhtymähallitus Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: Yhtymävirasto

26 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma; palvelustrategian tilannekatsaus YH 95 Selostus: Aluekeskusohjelman puitteissa toteutettava mittava kuntien palvelustrategiatyö on edennyt. Ensimmäisessä vaiheessa on kerätty laaja perustietopaketti yhteistyössä kuntien kanssa. Asiaa käsitelleet viisi asiantuntijatyöryhmää esittelivät perusselvitysvaiheen tilannetta aikataulun mukaisesti työseminaarissa Jo nyt on nähtävissä, että useilla sektoreilla on havaittu selkeitä yhteistyömahdollisuuksia, joita seuraavassa vaiheessa tarkastellaan perusteellisemmin. Esimerkiksi jo tässä vaiheessa on esiin noussut esitys yhteisestä seudullisesta maaseutulautakunnasta. Työseminaarissa esillä ollut kalvomateriaali on esityslistaliitteenä A. Työseminaarissa käytiin asiasta laaja keskustelu jossa mm. henkilöstöjärjestöjen asema ja henkilöstölle osoitettu tiedotus sai osakseen kriittisiä äänenpainoja. Työn tässä vaiheessa on muutoinkin tarpeellista tarkastella asiantuntijatyöryhmien kokoonpano työn seuraavan vaiheen sisällön kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Esityslistaliitteenä B on työryhmien nykyinen kokoonpano. (Valmistelu: Jari Ikonen, ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus käy keskustelun palvelustrategian linjauksista ja tavoitteista jatkotyön pohjaksi sekä täydentää ja tarkistaa tarvittaessa työryhmien kokoonpanoa. Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen työryhmän kokoonpanoa muutettiin niin, että puheenjohtajaksi vaihdettiin Virve Pasanen ja varapuheenjohtajaksi Terttu Karttunen. Yleishallinnon, talouden ja -maaseututoimen työryhmään nimettiin Sulkavan kunnanjohtaja Juri Nieminen. Kaikkia työryhmiä päätettiin täydentää lisäksi yhdellä henkilöstön edustajalla/ työryhmä. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen ja täydensi sekä tarkisti työryhmien kokoonpanoa käsittelyosassa mainitulla tavalla.

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.11.2003 1 Aika 20.11.2003 klo 10:00-12:00 Paikka Sulkavan lukio, Koulutie 8 Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 22.05.2003 kello 12:30-13:00 Paikka Läsnä Kerimäen kunnanvirasto Kokouksen puheenjohtajisto: Palm Pekka Pukero Ulla Yhtymäkokouksen jäsenet: Kautonen Tauno

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Aika 18.06.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Punkaharjun kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Aika 22.05.2003 kello 14:00-15:10 Paikka Kerimäen kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet:

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 Aika 24.10.2002 kello 14:00-14:35 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 27.05.2016 klo 13:10-14:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 37-42 Otsikko Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 09.01.2017 klo 08:00-10:25 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 9.10.2013 klo 15.00 16.05 Kaupungintalon kahvihuone, Harjukatu 23, 3. kerros OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen.

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen. NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 16.30 Varikko, Nokian valtatie 31, 37100 Nokia OSALLISTUJAT

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot