Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa"

Transkriptio

1 Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa

2 Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa Johdanto Tämän ohjeistuksen lähtökohtana on luoda yhtenäiset toimintatavat, joiden avulla lapselle saadaan mahdollisimman turvallinen ja sujuva päivähoito ja koulunkäynti hänen terveysongelmistaan huolimatta. Vanhempien vastuu Kokonaisvastuu lapsen sairauden hoidosta ja lääkkeiden annosta on aina vanhemmilla. Vanhempien tehtävä on tiedottaa päivähoidossa päivähoitohenkilöstölle ja koulussa lapsen opettajalle ja koulunkäynnin ohjaajalle lapsen sairauksista ja niiden hoidosta. Lapsen sairaus saattaa vaatia erityistoimenpiteitä, mutta erityisjärjestelyt on aina sovittava päivähoidossa ja koulussa lapsi- ja perhekohtaisesti yhteisymmärryksessä kodin ja koulun/päivähoidon kanssa. Hoitoneuvottelu ja -sopimukset Pitkäaikaisesti sairaan lapsen jatkuva oireilu tai pelko lapsen oireilusta voi aiheuttaa neuvottomuutta päiväkodin ja koulun henkilökunnassa, etenkin jos heille yritetään siirtää lapsen hoitovastuuta päivähoidon tai koulupäivän aikana. Kun lapsella on vakava tai pitkäaikainen sairaus, joka vaatii päivähoidon tai koulun henkilökunnan osallistumista hoitoon, järjestetään hoitoneuvottelu, jossa lapselle laaditaan kirjallinen hoitosuunnitelma yhteistyössä kodin ja päivähoidon / koulun kesken. Aloite suunnitelman laadinnasta voi tulla vanhemmilta, päivähoidosta, koulusta tai terveydenhuollosta. Mikäli hoito- tai koulupäivän aikana henkilökunnalta edellytetään vain lääkkeen anto, täytetään lääkehoitosopimus (liite 1). Se päivitetään vuosittain, mutta myös tarvittaessa, jos hoidossa tai tukitoimissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Diabetesta sairastavalle lapselle hoitoneuvottelussa täytetään suunnitelmakaavake, jossa sovitaan lääkehoidon lisäksi muistakin lapsen hoitoon ja koulunkäyntiin liittyvistä toimista (liite 2). Päivähoidossa ja koulussa pääsääntö on, että lääkehoitoa toteuttavat lääkehoitoon koulutetut terveydenhuollon ammattihenkilöt. Päivähoidossa ja koulunkäynnin ohjaajina tai oppilaan avustajina toimii usein lähihoitajia, jotka voivat toteuttaa lääkärin lapselle määräämää lääkehoitoa. Lääkehoitosopimusta laadittaessa varmistetaan, että työntekijällä on voimassa oleva lupa lääkehoidon toteuttamiseen.

3 Toimenpiteet ja lääkitykset päivähoidossa ja koulussa Lapselle annetaan hoito- tai koulupäivän aikana pääsääntöisesti vain Suomessa laillistetun lääkärin reseptillä määräämiä lääkkeitä, jotka on välttämätöntä annostella myös päivähoidon tai koulupäivän aikana. Tällaisia lääkkeitä voivat olla esimerkiksi tietyt epilepsialääkkeet. Lapsi saattaa tarvita ennakolta annettavaa lääkettä suorituskykynsä ylläpitämiseksi, kuten esimerkiksi astmalapsi keuhkoputkia laajentavaa hengityslääkettä ennen liikuntasuorituksia. Vanhemmat huolehtivat päivähoitoon ja kouluun lapsen tarvitsemat lääkkeet ja muut hoitoon liittyvät tarvikkeet sekä riittävän selkeät hoitoohjeet. Päivähoito ja koulu toteuttavat hoitoa vanhemmilta tai terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Lääkkeet tuodaan kotoa alkuperäispakkauksessa, jossa on lapsen nimi, lääkkeen nimi ja vahvuus sekä annostelu- ja säilytysohje. Päivähoidon tai koulun henkilöstöä ei voida velvoittaa tekemään ilman asianmukaista perehdytystä sellaisia sairaanhoidollisia toimenpiteitä, joita ei ole jo työntekijää palkattaessa selvästi ilmaistu. Ennen suostumuksensa antamista lääkehoitoon ryhtyvälle työntekijälle ja hänen esimiehelleen tulee selvittää lääkitsemiseen liittyvät vastuut ja velvollisuudet. Koulunkäynnin ohjaajan toimenkuvaan saattaa ennalta sovitusti kuulua myös esimerkiksi epilepsiaa sairastavan lapsen tarkkailu ja tarvittaessa kouristuksen laukaisevan lääkkeen anto (Stesolid-peräruiske tai Epistatusliuos posken limakalvolle). Henkilöstöä koulutetaan tarvittaessa vanhempien tai erikoissairaanhoidon toimesta erikseen sovittujen toimenpiteiden suorittamiseen. Lyhytaikaiset lääkitykset Useimmat lyhytaikaiset lääkekuurit, esim. tulehdustautien hoitoon käytettävät antibioottilääkitykset voidaan annostella kotona. Esimerkiksi kolme kertaa päivässä annettava antibioottilääkitys voidaan antaa kotona ennen päivähoitoon tai kouluun tuloa ja seuraavat annokset iltapäivällä ja illalla kotona, samalla tavalla kaksi kertaa päivässä annosteltavat lääkkeet voidaan antaa aamulla ja illalla kotona. Lyhytaikaiset kuurit esim. silmätipat voidaan joutua annostelemaan muutaman päivän aikana myös hoitopäivän tai koulupäivän aikana. Samoin hengitystieinfektiosta toipuva astmalapsi saattaa tarvita avaavaa lääkettä vielä muutaman päivän ajan lisälääkkeenä esim. liikunnan yhteydessä.

4 Äkilliset sairaustapaukset ja ensiaputilanteet Lapsen tai oppilaan äkillisissä sairaustapauksissa päivähoidosta tai koulusta pyritään saamaan yhteys lapsen vanhempiin. Kouluterveydenhoitajat voivat antaa äkillisesti sairastuneille oppilaille kouluterveydenhuollon valikoimaan kuuluvaa oireenmukaista lääkettä. Alakoululaisten osalta tämä tapahtuu huoltajan antamalla luvalla. Terveydenhoitajan lääkekaappia lukuun ottamatta kouluilla ei ole oppilaita varten lääkkeitä. Jos lapsi menee insuliinishokkiin tai saa epilepsiakohtauksen, henkilökunta ottaa ensisijaisesti yhteyttä aluehälytyskeskukseen. Päivähoidossa ja koulussa täytyy olla myös vanhempien ja terveydenhuollon antamat ohjeet, mitä lapselle saa ja täytyy tehdä ensiaputilanteissa. Jos lapsella on taipumus saada vaikeita allergisia reaktioita, vanhempien on tiedotettava tästä päivähoidon ja koulun henkilökunnalle. Lisäksi lapsella on oltava laukussaan/mukanaan EpiPen- tai Jext-adrenaliinikynä vakavia hätätilanteita varten. Hätätilanteessa ei voi miettiä kenelle lapsen hoito kuuluu, vaan jokainen aikuinen on velvoitettu auttamaan lasta ja antamaan hengenpelastavan lääkepistoksen. Koulutus ja luvat lääkehoitoon sekä vastuukysymykset Yleensä lääkehoitoa antaa siihen koulutettu henkilö, esimerkiksi lähihoitaja. Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö voi osallistua luonnollista tietä annettavan ja ihon alle pistettävän lääkehoidon toteuttamiseen yksittäistapauksissa tai tilannekohtaisen harkinnan ja riittävän lisäkoulutuksen jälkeen. Lääkehoitoon osallistuvien nimikesuojattujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden esim. lähihoitajien tulee varmistaa lääkehoidon osaaminen 5 vuoden välein suorittamalla lääkehoidon osaamisen perusteet (LOP) teoriaosuus LOVe-koulutusohjelman mukaisesti ja antamalla näyttö. Lääkehoitoon kouluttamattomien henkilöiden osaaminen varmistetaan potilas-, lääke- ja tilannekohtaisesti. Koulutuksen antaa laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Kirjallisen luvan antaa koulujen osalta koulu - ja opiskeluterveydenhuollosta vastaava lääkäri ja päivähoidon/varhaiskasvatuksen osalta neuvolatoiminnasta vastaava lääkäri. Vastaava lääkäri varmistaa, että koulutus vastaa kyseisen lääkehoidon osaamisvaatimuksia ja että lääkehoidon toteuttajan osaaminen on varmistettu näytöllä. Näytön vastaanottaja on koulujen osalta koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja ja varhaiskasvatuksen osalta neuvolan osastonhoitaja. Jos lääkehoito tapahtuu erikoissairaanhoidon alaisuudessa, perehdytyksestä ja koulutuksesta sekä luvasta vastaa tällöin erikoissairaanhoito. Lääkehoidon toteuttaja vastaa itse siitä, että hän toteuttaa lääkehoitoa lääkärin lääkemääräyksen, koulutuksensa, ammatillisen vastuualueensa tai lääkehoidosta tehdyn sopimuksen ja työyksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.

5 Yhteenveto Hoitoneuvotteluissa luodaan yhtenäistä käytäntöä päivähoitoon ja kouluihin ja rakennetaan luottamusta vanhempien ja henkilöstön välille. Jokaisen aikuisen on velvollisuus auttaa parhaan kykynsä mukaan, jos lapselle päivähoidossa tai koulussa tulee hätätilanne kuten epilepsiakohtaus, insuliinishokki tai vakava allerginen reaktio. Terveydenhuollon ammattilaisen tietämystä tai taitoa ei silloin edellytetä. Kokonaisvastuu lapsen lääkkeiden käytöstä ja sairauden hoidosta on aina vanhemmilla. Päivähoidon ja koulun henkilöstön vastuu lapsen voinnista ei ulotu koskaan vanhempien vastuuta laajemmaksi. Hoitosuunnitelmassa tarkastellaan, onko lapsi riittävän terve ollakseen päivähoidossa tai käydäkseen koulua tietyin erityisjärjestelyin. Lisäksi on selvitettävä onko koululla mahdollisuus tällaisiin erityisjärjestelyihin, vai päädytäänkö sairaalakouluun tai kotiopetukseen. Lähteet: Turvallinen lääkehoito, STM oppaita 2005:32 Toimintamalli diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta, STM:n selvityksiä 2010:9 Päivähoidon turvallisuussuunnittelu, STM ja Stakes. Oppaita 2008:71 Pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon turvallinen toteuttaminen lasten päivähoidossa, STM, Kuntainfo 5/2012 Seinäjoen kaupungin oppilashuollon käsikirja, Seinäjoen kaupungin sivistyskeskus 2012 Sairaan lapsen hoito koulupäivän aikana, Kuopion kaupunki 2012 Liitteet: 1. Lääkehoitosopimus päivähoidossa 2. Lääkehoitosopimus kouluissa 3. Diabetesta sairastavan lapsen suunnitelmalomake

6 SEINÄJOEN KAUPUNKI Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Huoltaja vastaa siitä, että lapsen lääkehoidon tarve ja lääkehoidon kannalta kaikki tarvittava tieto on käytettävissä. Huoltaja vastaa myös lapsen yksilöllisen lääkkeen toimittamisesta ja tiedon siirtämisestä tarvittaessa toiseen kuntaan tai muulle varhaiskasvatuksen järjestäjälle. Kaikki lapsen lääkehoitoon osallistuvat tahot toimivat yhteistyössä huoltajien kanssa. Suunnitelma päivitetään riittävän usein, vähintään toimintakausittain ja aina kun lääkehoidossa tapahtuu muutoksia. Päivähoidossa annetaan vain lääkärin lapselle määräämiä reseptilääkkeitä. Lääkkeen on aina oltava alkuperäispakkauksessa ja valokopio alkuperäisestä reseptistä, josta on käytävä ilmi annostus. LAPSEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Lapsen nimi: Henkilötunnus: Huoltajien nimet: Puhelinnumero, mistä varmasti tavoittaa päivän aikana: TIEDOT LÄÄKKEESTÄ JA LÄÄKEHOIDOSTA Lääke 1 Lääkkeen nimi: Sairaus, jonka hoitoon lääkettä käytetään Annostus ja lääkkeenantotapa Lääke vastaanotettu Pvm ja työntekijän nimikirjaimet Lääkkeen viimeinen käyttöpäivämäärä Lääke säilytetään Lääke 2 Lääkkeen nimi: Sairaus, jonka hoitoon lääkettä käytetään Annostus ja lääkkeenantotapa Lääke vastaanotettu Päivämäärä ja työntekijän nimikirjaimet Lääkkeen viimeinen käyttöpäivämäärä Lääke säilytetään Lääke 3 Lääkkeen nimi: Sairaus, jonka hoitoon lääkettä käytetään Annostus ja lääkkeenantotapa Lääke vastaanotettu Päivämäärä ja työntekijän nimikirjaimet Lääkkeen viimeinen käyttöpäivämäärä Lääke säilytetään

7 Lääkkeen antajina toimivat seuraavat henkilöt: LÄÄKEHOITOON PEREHDYTTÄMINEN Henkilökunnan perehdyttämisestä lapsen lääkehoitoon vastaa: Hoitavan tahon yhteystiedot: Menetelmätavat poikkeustilanteissa (esim. retket, liikuntatuokiot; vuorohoito): LÄÄKEHOITOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET JA SEURANTA Lääkkeen annon käytännön toteutus (esim. tila jossa lääke annetaan, toisten lasten läsnäolo, hoitoryhmälle kertominen.) Muut mahdolliset toimenpiteet (esim. verensokerin mittaaminen):

8 Seurataan seuraavia oireita: Huoltajiin ollaan yhteydessä seuraavissa tilanteissa: Terveydenhoitajaan tai lasta hoitavaan tahoon ollaan yhteydessä seuraavissa tilanteissa: Ambulanssi kutsutaan seuraavissa tilanteissa: Lääke tai lääkkeen antamisessa käytetty väline hävitetään:

9 Tämä lääkehoidon suunnitelma on laadittu yhteistyössä huoltajan kanssa. Lääkehoitosuunnitelmaa laatimassa olleet henkilöt / 20 Esimies nähnyt / 20

10 SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Huoltaja vastaa siitä, että koululaisen ja alle 18-vuotiaan opiskelijan lääkehoidon tarve ja lääkehoidon toteuttamisen kannalta kaikki tarvittava tieto on koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. Huoltaja vastaa myös oppilaan tai opiskelijan yksilöllisen lääkkeen toimittamisesta oppilaitokseen sekä lääkehoitoon liittyvien tietojen siirtämisestä tarvittaessa toiseen kuntaan tai oppilaitokseen. Oppilaitoksen työntekijän oppilaalle tai opiskelijalle jakaman lääkkeen on aina oltava alkuperäispakkauksessa ja mukana on oltava kopio alkuperäisestä reseptistä, josta on käytävä ilmi annostus. Kaikki lapsen tai nuoren lääkehoitoon osallistuvat tahot toimivat yhteistyössä oppilaan, opiskelijan ja huoltajien kanssa. Suunnitelma päivitetään tarvittaessa ja aina kun lääkehoidossa tapahtuu muutoksia. KOULULAISEN / OPISKELIJAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Koululaisen / opiskelijan nimi: Henkilötunnus: Huoltajien nimet: Puhelinnumero, mistä varmasti tavoittaa päivän aikana: TIEDOT LÄÄKKEESTÄ JA LÄÄKEHOIDOSTA Lääke 1 Lääkkeen nimi: Sairaus, jonka hoitoon lääkettä käytetään Annostus ja lääkkeenantotapa Lääke vastaanotettu Pvm ja työntekijän nimikirjaimet Lääkkeen viimeinen käyttöpäivämäärä Lääke säilytetään Lääke 2 Lääkkeen nimi: Sairaus, jonka hoitoon lääkettä käytetään Annostus ja lääkkeenantotapa Lääke vastaanotettu Päivämäärä ja työntekijän nimikirjaimet Lääkkeen viimeinen käyttöpäivämäärä Lääke säilytetään Lääke 3 Lääkkeen nimi: Sairaus, jonka hoitoon lääkettä käytetään Annostus ja lääkkeenantotapa Lääke vastaanotettu Päivämäärä ja työntekijän nimikirjaimet Lääkkeen viimeinen käyttöpäivämäärä Lääke säilytetään

11 Lääkkeen antajina toimivat seuraavat henkilöt: LÄÄKEHOITOON PEREHDYTTÄMINEN Henkilökunnan perehdyttämisestä koululaisen / opiskelijan lääkehoitoon vastaa: Hoitavan tahon yhteystiedot (esim. erikoissairaanhoidon poliklinikan): Toimintatavat poikkeustilanteissa (esim. retket, liikuntatunnit, työharjoittelu): LÄÄKEHOITOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET JA SEURANTA Lääkkeen annon käytännön toteutus (esim. tila jossa lääke otetaan tai annetaan, luokkatovereille / opiskeluryhmälle kertominen) Muut mahdolliset toimenpiteet (esim. verensokerin mittaaminen):

12 Seurataan seuraavia oireita: Huoltajiin ollaan yhteydessä seuraavissa tilanteissa: Terveydenhoitajaan tai oppilasta / opiskelijaa hoitavaan tahoon ollaan yhteydessä seuraavissa tilanteissa: Sairasauto kutsutaan seuraavissa tilanteissa: Lääke tai lääkkeen antamisessa käytetty väline hävitetään:

13 Tämä lääkehoidon suunnitelma on laadittu yhteistyössä oppilaan / opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa. Seinäjoella / Huoltajan / huoltajien allekirjoitus: Muiden lääkehoitosuunnitelmaa laatimassa olleiden allekirjoitukset: Koulun tai oppilaitoksen luokanvalvoja / ryhmänohjaaja nähnyt / 20

14 Lomakkeen tulostettava versio löytyy Effica-puusta. Lomakkeet terveydenhoitajien lomakkeet - koulu

Pyhäjoen kunnan opetustoimen. pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon. toteuttaminen koulupäivän aikana

Pyhäjoen kunnan opetustoimen. pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon. toteuttaminen koulupäivän aikana Pyhäjoen kunnan opetustoimen pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon toteuttaminen koulupäivän aikana Hyväksynyt: Raahessa 28.6.2013 Ritva Kanervo Avohoidon ylilääkäri Johdanto Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Kajaanin kaupunki Varhaiskasvatus OHJEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Laatijat: : Marja-Riitta Komulainen Hannelee Mustonen Sari vonn Zansen Sisällys Johdanto

Lisätiedot

KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013

KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013 KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lupakäytännöt päivähoidossa... 3 2. Lapsen lääkehoidon suunnitelma... 4 2.1 Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat... 4 2.2 Lääkkeiden

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito ja perusopetus 23.10.2007 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Tämän lääkehoitosuunnitelman perustana on Sosiaali-

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Saarijärven kaupunki Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Saarijärven kaupunki Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja ylläpitäminen... 4 Varhaiskasvatuksen lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat...

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito Turvallinen lääkehoito 2 Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32) Johdanto Lähi- ja perushoitajien

Lisätiedot

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Sisällys 1 Omavalvonnan toteuttaminen 1.1 Toimintayksikön perustiedot 1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 1.3 Omavalvonnan organisointi,

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Hyvä oppiminen syntyy hyvinvoivasta oppilaasta Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Sivistyslautakunta 19.04.2011 29 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2011 38 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman taustaa 3 2 Varhaiskasvatuksen riskit ja vaaratilanteet sekä niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa. 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto

Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa. 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto 1 Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto 2 Sisällys 1. Opiskeluterveydenhuolto 2. Terveystarkastukset 3. Opiskeluterveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Arkiapu Meiri Parma Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 2418819-1 Kunnan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti

OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti 10.10.2014 2 1 MÄÄRITELMÄT Omavalvonnalla tarkoitetaan Vaahteramäen päiväkodin omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 19.4.2011 29 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2. Mitä esiopetuksen

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SUUNNITTELU Kun kunnassa aloitetaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelu etsimällä vastaukset alla oleviin

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot