4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et 7 Kaupan alan suhdanne-et 8 Matkailualan suhdanne-et 1 Pankkisektorin lähitulevaisuuden kehitys 12 Suhdanne-et 12 Henkilömäärä 12 Anto- ja ottolainaus 12 Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudulla 13 3 SUHDANNE-ENNUSTEET TOIMIALOITTAIN 14 Tietoteollisuus (sis. sähkötekninen) 14 Metsäteollisuus 17 Graafinen teollisuus 19 Perusmetalliteollisuus 22 Tekniset palvelut (automaatio-, kone- ja prosessisuunnittelu) 24 Rakollisuus 25 Rakentamista palvelevat suunnittelutoimistot 26 Kuljetus 27 Muut palvelut liike-elämälle 28 4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömäärä vuoteen 22 saakka 3 5 LIIKEVAIHDON KEHITTYMINEN 32 6 VERTAILU MUIHIN TIEDUSTELUIHIN 33 7 ARTIKKELIT 34 Tietoteollisuuden toimialat ja alueellinen jakautuminen Pohjois-Pohjanmaalla 35 Aluetaloudellinen näkökulma korkeaan teknologiaan 39 LIITE 1 46 LIITE 2 47 ISSN Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1998

2 2 ESIPUHE Suomi ja sen myötä Ouluseutukin on siirtymässä hitaamman kasvun kauteen. Odotukset ovat edelleen positiivisia, mutta selvästi varovaisia. Valtakunnalliset suhdanne-et viestittävät, että viennin veto on hiipumassa teollisuudessa. Ouluseutu on perinteisesti poikennut positiivisesti valtakunnallisista näkemyksistä lähinnä voimakkaan elektroniikkaja sähköteknisen teollisuuden osuuden vuoksi. Tällä hetkellä alueen elinkeinoelämässä kaupan alalla on optimistisin käsitys tulevasta kehityksestä. Kotimaan kysynnän elpyminen näkyy vielä Ouluseudun kaupan näkymissä. Suotavaa olisi, että tämä kehityssuunta jatkuisi vielä edelleen. Teollisuuden kasvun heikentymisestä kertovat viestit saattavat kuitenkin tehdä kuluttajat varovaisiksi hankinnoissaan. Edellisen laman vaikutuksia ei hevillä unohdeta. Yleisestä varovaisen myönteisestä kehityksestä poikkeavia aloja ovat metalli- ja konepajateollisuus sekä rakennusaine- ja rakollisuus. Näillä aloilla odotukset ovat selvästi negatiivisemmat kuin muilla aloilla. Tämä johtunee siitä, että mainittujen alojen kehitys on ollut suuresti riippuvaista alueen suurteollisuuden investoinneista. Oulun alueelle ja koko Pohjois-Suomelle olisi valtavan suuri piristysruiske, jos Outokumpu Oy:n Tornion terästehtaiden laajennukset saataisiin käyntiin mahdollisimman pian. Vastaavasti suhdannepoliittisista syistä alkaisi kohta olla aika ruveta herättämään henkiin myös julkisia investointeja. Ouluseutu kasvaa edelleen voimakkaasti ja kasvava ja vanheneva väestö tarvitsee erilaisia palveluksia. Työpaikkojen kasvu on jatkunut tasaisena. Teknologia-aloilla työpaikat ovat lisääntyneet n. 1 %:n vuosivauhdilla. Myös muilla aloilla kuljetusta ja pankkisektoria lukuun ottamatta on ollut lievää muutaman prosentin kasvua. Yksityissektorin työpaikkojen nettolisäykseksi kuluneen vuoden aikana saadaan 6.3 %. Kasvu on lähes sama kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Näin ollen keväällä havaittu muiden kuin teknologiayritysten työpaikkojen kasvun hidastuminen on näillä näkymin ollut väliaikainen ilmiö. Odotukset viiden vuoden päähän ovat hieman heikentyneet kevääseen verrattuna. Mikäli kasvu toteutuu tulla tavalla olisi vuonna 23 Ouluseudulla yli 5 työpaikkaa enemmän tarkastelussa mukana olevilla aloilla. Ennusteiden mukaan Ouluseudun väestö tulee edelleenkin kasvamaan nopeasti. Kun tavoitteena on työttömyyden jatkuva alentuminen, tulisi kokonaistyöpaikkojen kasvu olla vähintään kaksinkertainen yritysten ilmoittamaan kasvueseen verrattuna. Teknologiayritystoiminta kasvaa jo suurin piirtein sillä vauhdilla kuin Pohjois-Suomen alan koulutetun työvoiman tarjonta mahdollistaa. Yli tuhat työpaikka pitäisi pystyä luomaan vuosittain muilla sektoreilla. Siinäpä meille kaikille vielä haasteita. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki

3 3 ALKULAUSE Oulun kaupungin ja Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region - julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä. Hankkeen toteuttajina toimivat Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut sekä taloustieteen osasto. Suhdannetiedustelua koordinoi johtoryhmä, jonka jäseniä ovat Oulun kaupungin elinkeinotoimenjohtaja Paavo Similä (pj.), Oulun Teknologiakylän toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, Oulun yliopiston taloustieteen osastolta professori Rauli Svento sekä professori Pekka Kess sekä kehityspäällikkö Martti Hyry ja projektipäällikkö Pekka Räsänen yliopiston koulutus- ja tutkimuspalveluista. Tiedustelun kohdejoukon muodostavat edellisten kyselyjen tapaan alueen teollisuuden, kaupan, kuljetussektorin, matkailu- ja palvelualan yritykset sekä pankkitoiminta. Oulun yliopiston taloustieteen osaston opiskelijat ovat toteuttaneet yrityshaastattelut. Toivomme, että julkaisu antaa taustatietoa yritysten ja organisaatioiden päätöksenteon perustaksi Ouluseudun aluetalouden lähitulevaisuuden kehityksestä. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

4 4 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI Kädessäsi olevan syksyn 1998 Business Review of Oulu Region -suhdannebarometrin yrityshaastattelut tehtiin lokakuussa. Tiedustelun kysely lähetettiin 459 yritykseen tai liiketoimintayksikköön Ouluseudun kunnissa Oulussa, Kempeleessä, Oulunsalossa, Haukiputaalla, Kiimingissä ja Muhoksella. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 344 yritystä. Suhdannekyselyn vastausaktiivisuus kokonaisuudessaan oli siten 75 %. Tiedustelussa mukana olevat yritykset kattavat henkilömäärällä ja liikevaihdolla mitaten alueen merkittävimmät toimialat ja yritykset työllistävät pääosin vähintään viisi henkilöä. Vastanneiden yritysten kokonaisliikevaihto oli vuonna 1997 noin 258 miljardia markkaa ja ne työllistivät lokakuussa tänä vuonna henkilöä. Liikevaihdolla mitattuna kyselyyn vastanneet yritykset kattavat 8 % toimialojen kokonaisliikevaihdosta. 1 Liitteessä 1 olevassa taulukossa on esitetty toimialaryhmittäin vastanneiden yritysten lukumäärä, henkilömäärä kyselyhetkellä lokakuussa 1998 sekä liikevaihdon ja viennin määrä vuonna Suhdannekysymykset ennakoivat yritysten lähitulevaisuuden näkymiä tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. Vertailujakso on kyselyhetkeä edeltävän aikajakson kehitys. Annettu vastausasteikko on: kasvaa, pysyy ennallaan tai vähenee. Kysymyksillä etsitään vastausta siihen, miten toimialan kehityksen ennakoidaan muuttuvan lyhyellä aikavälillä edeltävään aikajaksoon verrattuna. Tiedustelussa kysytään myös kyselyajankohtaa edeltäneen kuuden kuukauden aikana tapahtunut kehitys em. asteikon mukaan. Tämän raportin suhdanne-iden ja toteutuneen kehityksen tulkinnoissa esiintyy termi saldoluku, joka kuvaa yritysten odotuksia. Saldoluku saadaan vähentämällä kasvua (+) ennakoivien yritysten määrästä laskua (-) odottavien yritysten määrä. Kun saldoluku on positiivinen, kysytyn mittarin taan kasvavan tai se on kasvanut. Saldoluvun ollessa negatiivinen, kysytyn mittarin taan laskevan tai se on laskenut. Kun saldoluku on nolla, kysytyn mittarin taan pysyvän ennallaan tai se on pysynyt ennallaan. Saldolukua määritettäessä yrityksen vastaus on painotettu vuoden 1997 liikevaihdolla. 1 Tilastokeskus, vuoden 1996 liikevaihto

5 5 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et Teollisuuden odotukset ovat edelleen positiiviset Ouluseudulla, mutta ovat kuitenkin selvästi varovaisemmat kuin edeltävissä tiedusteluissa. Tuotteiden myynnin odotetaan pysyvän ennallaan 48 % yrityksistä lähitulevaisuudessa ja vuoden aikajakson essa myynnin odotetaan kasvavan. Yritysten toiminnan kannattavuuden kehitysodotukset ovat vakaat ja sen odotetaan pysyvän ennallaan tuotteiden hintatason laskusta huolimatta. Seuraavassa kuvassa on esitetty teollisuusyritysten tiedustelussa kysyttyjen mittareiden vastausten jakautuminen. % Myynti: Kasvun tasaantunut 1 % Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Ennuste 12 kk Kannattavuus: Pysyy ennallaan 7 Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Tuotteiden hintataso: Laskee edelleen Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk noussut/nousee pysynyt/pysyy ennall. laskenut/laskee Kuva 1. Teollisuusyritysten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys edeltävän 6 kuukauden aikana sekä lähiajan suhdanne-et. Myynnin kehitys on viime vuosien aikana ollut varsin suotuisaa. Nyt yritykset odottavat tuotteiden myynnin kasvavan vain lievästi ja siten epävakaa maailman markkinoiden tilanne näkyy tässä essa. Myynnin kehitys edeltävän 6 kk aikana on ollut heikompi kuin keväällä arvioitiin. Myynnin en saldoluku 6 kk aikajaksolle on +22%. Myynnin ja ttu kehitys nähdään viereisestä kuvasta 2. Tuotteiden myynti Kuva 2. Teollisuusyritysten tuotteiden myynnin kehitys sekä 6 ja 12 kuukauden et.

6 6 Yritysten kannattavuuden kehitys on ollut vakaata ja odotettua, vaikka tuotteiden hintataso on yleisesti laskenut. Nyt tehdyssä essa teollisuusyritykset odottavat kannattavuuden pysyvän ennallaan. Vastanneista yrityksistä 27 % kuitenkin uskoo kannattavuuden paranevan myös lähitulevaisuudessa vaikka hintataso on laskenut ja sen odotetaan laskevan myös lähitulevaisuudessa. Teollisuuden kannattavuuden kehitys on esitetty viereisessä kuvassa 3. Tuotteiden hintataso on laskenut ja hintojen ennakoidaan laskevan edelleen. Tuotteiden hintojen ta laskua kuvaava saldoluku on -17 % ja ttua laskua kuvaava vastaava luku on -34 %. Hintatason muutosta on kuvattu oheisessa kuvassa. Teollisuuden tuotteiden tilauskanta on laskenut selvästi edeltävän ½ vuoden aikana. Viime keväänä tehdyssä essa tilauskannan odotettiin paranevan ja tilauskannan ennakoidaan paranevan myös seuraavan 6 kk aikana. Ennusteen saldoluku on nyt +27 %, kun kehitys on ollut 22 %. Tilauskannan kehitys ja lähitulevaisuuden on esitetty kuvassa 5. Teollisuusyritysten kannattavuus Kuva 3. Teollisuusyritysten kannattavuuden kehitys ja. Tuotteiden hintataso Kuva 4. Teollisuuden tuotteiden hintatason kehitys ja. Tuotteiden tilauskanta Kuva 5. Tuotteiden tilauskannan kehitys ja.

7 7 Tuotantokapasiteettia on liikaa 43 % vastanneista teollisuusyrityksistä. Yrityksistä 44 % on kapasiteettia sopivasti käytössään ja liian vähän 13 %. Kapasiteetin toimialakohtaiset vaihtelut on suuria, mikä ilmenee tarkemmin aloittain tehdyssä tarkastelussa alkaen sivulta 14. Teollisuuden tuotantokapasiteetin kehitys on esitetty oheisessa kuvassa 6. Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % sopivasti 4 % liikaa 2 % % Kuva 6. Teollisuuden tuotantokapasiteetti. Teollisuusyritysten markkinointi- ja t&kinvestointien taan kasvavan myös lähitulevaisuudessa. Kone- ja kalusto- sekä tilainvestointien ennakoidaan vähenevän seuraavan 6 kk aikana. Viereisessä diagrammissa kuva 7 on esitetty saldolukuina t&k-, markkinointi-, tila- sekä kone- ja laiteinvestointien kehitys ja et. Teollisuusyritysten investoinnit saldoluku kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit kk kk Kuva 7. Teollisuusyritysten investointipanosten kehitys ja et. Liike-elämän palvelujen suhdanne-et Tässä barometrissa liike-elämän palvelualan yrityksillä tarkoitetaan asiantuntijapalveluja teollisuudelle ja kaupan alalle myyviä yrityksiä. Palvelualan yritysten myynti on kasvanut 64 %, pysynyt ennallaan 26 % ja laskenut 1 % vastanneista yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kuuden kuukauden essa 69 % yrityksistä odottaa myynnin kasvavan, 28 % pysyvän ennallaan ja 3 % laskevan edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna. Myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja palvelujen hintatason lyhyen aikajakson kehitys sekä suhdanne-et on esitetty saldolukuina seuraavassa kuvassa 8. Sen mukaan tilauskannan ennakoidaan paranevan, saldoluku +44 %, tulevan 6 kk aikana, mikä vastaavasti näkyy vuoden aikajakson myynnin essa. Kannattavuuden odotetaan paranevan ja palvelujen hintojen nousevan lievästi.

8 8 Suhdanne-et: kasvu jatkuuu saldoluku Myynti Kannattavuus Tilauskanta Tuotteiden hintataso kk 6 kk 12 kk Kuva 8. Palveluyritysten myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja palvelujen hintatason toteutuneen kehityksen ja suhdanne-iden saldoluvut. Palveluyritykset on jaettu edelleen kolmeen ryhmään; rakentamiseen liittyvät suunnittelupalvelut, automaatio-, kone- ja prosessisuunnittelu sekä liike-elämän palvelut kuten tili- ja mainostoimistot. Tämän jaon mukainen suhdanne-iden tarkastelu on esitetty luvussa 3. Kaupan alan suhdanne-et Ouluseudulla on kaupan alalla ollut jo usean vuoden ajan selvästi positiivinen kehitys. Alan myynti on lisääntynyt ja kaupan alan investoinnit seudulla ovat kasvaneet. Myynnin kasvu on jatkunut ja sen ennakoidaan jatkuvan myös tulevan vuoden aikana. Seuraavassa kuvassa on esitetty kaupan alan yritysten vastausten jakautuminen, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä. % Myynti: Kasvun odotukset edelleen vahvat 1 % Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Ennuste 12 kk Kannattavuus: Odotukset vakaat Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Tuotteiden hintataso: Nousee jonkin verran Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk noussut/nousee pysynyt/pysyy ennall. laskenut/laskee Kuva 9. Kaupan alan suhdanteiden kehitys edeltävän 6 kuukauden aikana sekä et.

9 9 Myynnin kehitys on viime vuosien aikana ollut varsin suotuisaa ja tuotteiden myynnin kasvun taan myös jatkuvan lähitulevaisuuden aikana. Myynnin en saldoluku 6 kk aikajaksolle on +51 % ja 12 kk aikajaksolla se on +61 %. Myynnin ja ttu kehitys nähdään viereisestä kuvasta 1. Kaupan alan myynti Kuva 1. Myynnin kehitys. Kaupan kannattavuuden kehitys on ollut vakaata tosin nyt ennakoitua heikompi. Kannattavuus on heikentynyt edeltävä ½ vuoden aikana. Nyt tehdyssä essa kaupan alan yritykset odottavat kannattavuuden pysyvän nykyisellä tasolla (saldoluku 2 %). Kaupan alan kannattavuuden kehitys on esitetty viereisessä kuvassa 11. Tuotteiden hintatason kehitys on vakiintunut ja hinnat ovat hieman laskeneet tarkastelujakson aikana. Hintatason muutos on ollut hieman voimakkaampi kuin yritykset ovat ennakoineet. Nyt tehdyn en mukaan tuotteiden hinnat nousevat lähitulevaisuudessa. Hintatason muutosta on kuvattu oheisessa kuvassa 12. Kaupan alan yritysten investoinnit ovat lisääntyneet kaikilla kysytyillä kohdealueilla. Tehdyn en mukaan laite- ja kalusto- sekä tilainvestointien määrä kasvaa edeltävään aikajaksoon verrattuna. Markkinointipanokset pysynevät nykyisellä tasolla. Viereisessä diagrammissa on esitetty saldolukuina investointien kehittyminen ja et Kaupan alan kannattavuus Kuva 11. Kannattavuuden kehitys Tuotteiden hintataso Kuva 12. Hintatason kehitys. laite- ja kalustoinvestoinnit tilainvestoinnit markkinointiinvestoinnit Kaupan yritysten investoinnit saldoluku kk 6 kk Kuva 13. Investointien saldoluvut.

10 1 Kaupan alan palvelukapasiteetin kehitystä on kuvattu oheisissa kuvissa 14 ja 15 sekä tukku- että vähittäiskaupan osalta. Sen mukaan tukkukaupassa kapasiteettia on sopivasti 74 % yrityksistä. Tukkukaupassa kapasiteetin tarve on vähentynyt puolen vuoden aikana. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Palvelukapasiteetti liian vähän sopivasti liikaa Vähittäiskaupan yrityksillä kapasiteetin tarve on kasvanut vuoden aikana. Yrityksistä 38 % ilmoitti, että heillä on liian vähän kapasiteettia käytössään tällä hetkellä. Ja yrityksistä 49 % vastasi, että kapasiteettia on sopivasti kun puolivuotta aiemmin luku oli vielä 72 %. Kuva 14. Tukkukaupan kapasiteetti. Palvelukapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % sopivasti 4 % liikaa 2 % % Kuva 15. Vähittäiskaupan kapasiteetti. Matkailualan suhdanne-et Ouluseudun suhdannekyselyssä on nyt vuoden ajan seurattu matkailualan yritysten kehitystä ja lähiajan suhdanneodotuksia. Matkailuyritysten otos sisältää majoituspalveluja ja matkailun oheispalveluja tarjoavat yritykset sekä merkittäviä matkailutapahtumia toteuttavat organisaatiot. Matkailualan yritysten myynti on kasvanut +38 % yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana, mikä on selvästi vähemmän kuin keväällä yritykset ennustivat. Kuuden kuukauden essa 51 % yrityksistä odottaa myynnin kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna. Kannattavuus on parantunut 37 % ja pysynyt ennallaan 63 % yrityksistä. Kannattavuuden paranemista ennakoi 78 % vastanneista yrityksistä. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on noussut 79 % yrityksistä edeltävän 6 kk aikana. Ennusteessa yrityksistä 49 % odottaa hintatason pysyvän nykyisellä tasolla ja 51 % nousevan. Seuraavassa kuvassa 16 on esitetty edellä mainittujen mittareiden kehitys ja suhdanneet.

11 11 % Myynti: Kasvun odotukset edelleen vahvat 1 % Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Ennuste 12 kk Toteutunut 6 kk 1 Kannattavuus: Odotukset paranevat Ennuste 6 kk Toteutunut 6 kk Tuotteiden hintataso: Hinnat nousseet Ennuste 6 kk noussut/nousee pysynyt/pysyy ennall. laskenut/laskee Kuva 16. Myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys ja et matkailualan yritysten. Matkailuyritysten investoinnit ovat kasvaneet edeltävän ½ vuoden aikana. Ennusteissa investointipanokset pysynevät nykyisellä tasolla. Seuraavassa kuvassa on esitetty matkailualan yritysten investointien saldoluvut jaettuna palvelu/tuotekehitys-, markkinointi-, tila- sekä kone- ja kalustoinvestointeihin. Matkailuyritysten investoinnit saldoluku kalusto- investoinnit 2 49 tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit palvelujen kehitysinv kk 6 kk Kuva 17. Investointien kehitys ja seuraavan kuuden kuukauden jaksolle. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus Ouluseudun matkailuyrityksissä on pysynyt ennallaan kesän aikana ja sen odotetaan myös pysyvän nykyisellä tasolla talvikauden aikana. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus vastanneiden yritysten liikevaihdosta oli vuonna 1997 noin 14 %.

12 12 Pankkisektorin lähitulevaisuuden kehitys Suhdanne-et Pankkikyselyssä tiedusteltiin asiakkaiden eri sijoitusmuotoihin, pankkitalletus, korkorahasto, osakesijoitus ja eläke-/sijoitusvakuutusten, kohdistamia sijoituksia. Sijoitukset ovat kasvaneet kaikissa em. muodoissa. Kuitenkin selvästi suosituimmat ovat olleet korko- ja osakesijoittaminen. Lähitulevaisuudessa odotettaneen osakesijoitusten asemesta rahoja sijoitettavan perinteisempiin pankkitalletuksiin. Tiedustelussa kysyttiin myös asiakkaiden erilaisten lainojen/luottojen, asunto-, kulutus, opintolaina ja lyhyiden luottojen, kysyntää. Erityisesti asunto- ja kulutuslainojen määrä on kasvanut ½ vuoden aikana. Lähitulevaisuudessa luottojen kysynnän kasvun ennakoidaan tasaantuvan. Pankkiryhmittymät ennakoivat lyhyiden 3 kk ja pitkien 6kk markkinakorkojen pysyvän nykyisellä tasolla seuraavan kuuden kuukauden aikana. Suomen Pankin käytöstä poistuvan peruskoron ennakoidaan niin ikään pysyvän nykyisellä tasolla loppu vuoden aikana. Järjestämättömien luottojen osuus kaikista luotoista on pienentynyt merkittävästi kahden edellisen vuoden aikana. Vuonna 1997 järjestämättömien luottojen keskiarvo vastanneiden osalta oli 2,43 %. Tämän vuoden lopussa järjestämättömien luottojen määrän keskiarvon taan olevan 1,18 %. Henkilömäärä Pankkisektorin rakenteellinen muutos on jatkunut usean vuoden ajan ja se on näkynyt myös Ouluseudulla pankkien toiminnassa. Tiedusteluun vastanneiden pankkien henkilömäärä oli lokakuussa henkilöä, kun se vuotta aiemmin lokakuussa 1997 oli 477 henkilöä. Henkilömäärä on siten vähentynyt vuoden aikana 6,5 %. Vuonna 23 tiedustelussa mukana olevat pankit arvioivat työntekijämäärän olevan 43 henkilöä. Anto- ja ottolainaus Tiedustelussa mukana olevien Ouluseudulla toimivien pankkiryhmittymien yhteenlaskettu antolainaus oli vuonna ,93 mrd markkaa. Antolainauksen taan kasvavan vuoden 1998 aikana 7,38 mrd markkaan. Vuonna 1999 antolainauksen taan olevan 7,63 mrd markkaa. Ottolainauksen taan olevan kuluvana vuonna 6,81 mrd markkaa, kun se vuonna 1997 oli 6,35 mrd markkaa. Vuonna 1999 pankit arvioivat ottolainauksen olevan 7,9 mrd markkaa.

13 Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudulla 13 Seuraavassa tarkastellaan Ouluseudun suhdanne-iden kehitystä kaikkien tiedustelussa mukana olevien yritysten osalta. Kuvassa 18 on esitetty puolivuosittain tehtyjen myynnin, kannattavuuden ja hintatason 6 kk iden saldoluvut. 1 Suhdannenäkymien kehittyminen, 6 kk saldoluku myynti kannattavuus hintataso -2 1/95 3/96 1/96 Kuva 18. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason iden saldoluvut koko yritysjoukon osalta syksystä 1995 lokakuuhun Kuviosta nähdään, että Ouluseudulla yritysten myynnin kehittymisen on ollut hyvin positiivinen tarkastelujakson aikana aina tähän syksyyn saakka. Seuraavan kuuden kuukauden myynnin laskee selvästi ja on saldolukuna +34, kun se keväällä oli lähes +7 %. Myynnin kehitys oli kuluneen 6 kk aikana ttua pienempää. Kannattavuuden odotetaan niin ikään laskevan vähäisemmän myynnin vuoksi. Pitkällä aikavälillä kannattavuuden kehitys on ollut tasaista ja hyvin tun kehityksen mukainen, vaikka tuotteiden ja palvelujen hintataso on vaihdellut kyseisenä aikana paljon ja hintatason kehityksen ennustaminen on ollut sangen vaikeaa. Nyt tehdyn tiedustelun mukaan hintojen laskun odotetaan jatkuvan, saldoluku 1 %. Edellä kuvattujen mittareiden mukaan Ouluseudulla yritystoiminnan odotukset laskevat nyt ensimmäisen kerran näin paljon. Edellinen vastaavan kaltainen notkahdus issa tapahtui 3 vuotta sitten syksyllä. Silloin mittareista vain myynnin ennakoitiin taantuvan ja palattiin jo seuraavana keväänä nopean kasvun uralle. Nyt merkittävä ero edelliseen on, että odotusten heikkeneminen on seurausta vientiyritysten markkinoiden epävakaasta kehityksestä ja Ouluseudulla ns. kotimarkkinayritykset erityisesti kaupan ala uskoo varsin nopean kasvun jatkuvan myös tulevaisuudessa.

14 14 3 SUHDANNE-ENNUSTEET TOIMIALOITTAIN Tietoteollisuus (sis. sähkötekninen) Tietoteollisuudessa (tarkoitetaan osaamisintensiivisiä aloja kuten tietoliikennetekniikka, ohjelmistoala, bioteollisuus) myynnin kasvu on ollut edelleen varsin voimakasta, mutta selvästi tta alhaisempi. Nyt tehdyssä essa yrityksistä saldoluvulla +51 % arvioi myynnin kasvavan kun vastaava luku ½ vuotta aiemmin oli +97 %. Tuotteiden hintatason laskun ennakoidaan nopeutuvan lähitulevaisuudessa. Yritysten kannattavuus Tuotteiden tilauskanta on kasvanut voimakkaasti vuoden aikana ja taan myös edelleen paranevan. Tuotteiden tilauskanta Tuotteiden myynti Uuden tuotantokapasiteetin tarve on Tuotteiden hintataso vähentynyt yrityksissä puolen vuoden aikana. Yrityksistä 37 % ilmoitti, että heillä on liian vähän ja 22%, että heillä on liikaa tuotantokapasiteettia käytössään. Tietoteollisuudessa erityisesti markkinointi ja t&k -investoinnit -1 lisääntyvät lähitulevaisuudessa. Yritysten kannattavuuden taan paranevan seuraavan 6 kk aikana, saldoluku +33 %.

15 15 Tuotantokakasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % liian vähän sopivasti liikaa 2 % %

16 16 Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuudessa myynnin kehitys on ollut vaihtelevaa. Myynti on kasvanut lievästi edeltävän ½ vuoden aikana. Kasvun tulevan vuoden aikana varsin positiivinen. Tuotteiden hintataso on laskenut puolen vuoden aikana ja sen ennakoidaan pysyvän nykyisellä tasolla tulevaisuudessa. Tuotteiden myynti Tuotteiden hintataso Tuotteiden tilauskanta on pysynyt ennallaan en mukaisesti ja tulevan ½ vuoden aikana sen taan merkitsevästi kasvavan Tuotteiden tilauskanta Tuotantokapasiteettia toimialan yrityksistä 57 % on sopivasti ja 3 % on liikaa. Yrityksillä ylikapasiteetin määrä on pysynyt ennallaan kuuden kuukauden aikana. Tuotannon ylikapasiteetti ja toimialan voimakkaat rakennemuutokset heijastuvat hyvin maltillisina investointeina Ouluseudun yrityksissä. Tuotantokapasiteetti -4 1 % Yritysten kannattavuus on parantunut myynnin kasvun vuoksi. Nyt sen taan pysyvän nykyisellä tasolla 8 % 6 % 4 % 2 % % liian vähän sopivasti liikaa hintojen tun laskun vuoksi. Yritysten kannattavuus Investoinnit

17 17 Metsäteollisuus Metsäteollisuudessa myynnin kasvu on jatkunut hyvänä edeltävän kuuden kuukauden aikana. Kehitys on ollut tun kehityksen mukainen. Nyt myynnin ennakoidaan laskevan merkittävästi ½ vuoden kun vuoden essa myynnin odotetaan kasvavan. Tuotteiden hintatason odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla lähitulevaisuudessa Yritysten kannattavuus Tuotteiden tilauskanta on laskenut lievästi ja sen essa ei odoteta tapahtuvan merkittävää muutosta. Tuotteiden m yynti Tuotteiden tilauskanta Tuotteiden hintataso Yritysten kannattavuus on pysynyt nykyisellä tasolla, mutta lähitulevaisuudessa sen odotetaan heikkenevän nykyisestä. Toimialan tuotantokapasiteettiin on investoitu voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Nyt tuotantokapasiteettia on sopivasti 79 % yrityksistä. Toimialan investoinnit ovat kasvaneet kuluneen vuoden aikana. Suhdanne-essa niiden odotetaan nyt pysyvän nykyisellä tasollaan. Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % liian vähän sopivasti liikaa %

18 18 Yritysten investoinnit

19 19 Graafinen teollisuus Graafisessa teollisuudessa myynnin kasvu on ollut hyvin voimakasta ja sen taan edelleen jatkuvan hyvin positiivisena niin ½ vuoden kuin vuodenkin essa. Tuotteiden hintataso on kasvanut kysynnän lisääntyessä ja hintojen taan kasvavan myös lähitulevaisuudessa. Tuotte ide n m yynti Tuotteiden tilauskanta on parantunut vuoden aikana ja sen taan myös edelleen paranevan. Tuotteiden tilauskanta Tuotteiden hintataso Yritysten kannattavuus on parantunut hyvin suotuisan myynnin ja hintojen kasvun vuoksi. Ennusteessa sen odotetaan edelleen paranevan. Tuotantokapasiteetin tarve yrityksissä on kasvanut selvästi vuoden kuluessa hyvän suhdannekehityksen vuoksi. Yrityksistä 43 % on liian vähän tuotantokapasiteettia käytössään tällä hetkellä. Toimialan investointien määrä on kasvanut maltillisesti ja niiden taan pysyvän nykyisellä tasolla lähitulevaisuudessakin. Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % liian vähän sopivasti liikaa 2 % % Investoinnit Yritysten kannattavuus

20 2 Kemianteollisuus Kemianteollisuudessa myynnin suhdanne-et ovat vaihdelleet tiedustelujen välillä. Tuotteiden myynti on kasvanut kuitenkin tasaisesti. Myynnin taan kasvavan voimakkaasti niin ½ vuoden kuin vuoden essa. Tuotteiden hintataso on pysynyt nykyisellä tasolla ja tuotteiden hintojen kehittymisen odotetaan olevan hyvin vakaata myös lähitulevaisuudessa Tuotteiden myynti Tuotteiden hintataso Kemian yritysten kannattavuuden taan paranevan nykyisestä tasosta. Tuotteiden tilauskanta on kasvanut voimakkaasti vuoden aikana. Suhdanneen mukaan sen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla lähitulevaisuudessa. Tuotteiden tilauskanta Tuotantokapasiteettia on tällä hetkellä yrityksistä 55 % sopivasti ja 26 % liian vähän käytössään. Yrityksistä 19 % ilmoitti, että kapasiteettia on liikaa. Toimialan yritysten investoinnit ovat olleet ja ovat hyvin maltilliset ja niiden taan pysyvän nykyisellä tasolla. Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % sopivasti 4 % liikaa 2 % % Yritysten investoinnit Yritysten kannattavuus

21 21 Rakennusaineteollisuus Rakennusaineteollisuudessa myynnin kehitys on ollut en mukainen. Tuotteiden myynti on kasvanut. Suhdanne-issa myynnin arvioidaan laskevan ½ vuoden kun vuoden aikajaksolla sen odotetaan lievästi kasvavan. Tuotteiden hintataso on noussut. Lähiajan en mukaan hintojen odotetaan laskevan selvästi. Tuotteiden myynti Tuotteiden tilauskanta on pysynyt ennallaan ½ vuoden aikana ja sen taan laskevan lähitulevaisuudessa Tuotteiden tilauskanta Tuotantokapasiteettia on tällä hetkellä liikaa 31 % ja sopivasti 69 % yrityksistä. Keväällä kapasiteettia oli liikaa 6 % yrityksistä. Toimialan yritysten investoinnit ovat kasvaneet jonkin verran 6 kk aikana ja niiden taan myös Tuotteiden hintaso kasvavan lähitulevaisuudessa Yritysten kannattavuus on parantunut en mukaisesti. Nyt sen taan heikkenevän nykyisestä tilanteesta Yritysten kannattavuus Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Yritysten investoinnit liian vähän sopivasti liikaa

22 22 Perusmetalliteollisuus Perusmetalliteollisuudessa myynnin kasvun taan pysähtyvän ½ vuoden aikana. Vuoden essa myynnin odotetaan kasvavan. Tuotteiden hintataso on laskenut ja hintojen odotetaan laskevan myös lähitulevaisuudessa. Tuotteiden myynti en mukainen. Tilauskannan taan laskevan myös seuraavan 6 kuukauden aikana. Tuotteiden tilauskanta Tuotantokapasiteettia on sopivasti 51 %, liikaa 4 % ja liian vähän 9 % yrityksistä. Toimialan investoinnit ovat kasvaneet edeltävän vuoden aikana ja investointipanosten odotetaan kasvavan Tuotteiden hintataso maltillisesti myös seuraavan kuuden 1 kuukauden kuluessa. 5 Tuotantokapasiteetti -5 Yritysten kannattavuus on kehittynyt varsin suotuisasti vuoden aikana ja sen 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % liian vähän sopivasti liikaa taan edelleen paranevan myös lähitulevaisuudessa. Investoinnit Yritysten kannattavuus Tuotteiden tilauskanta on hieman laskenut vuoden aikana ja viime kevään

23 23 Kone- ja metallituoteteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuudessa myynti on laskenut voimakkaasti. Tehdyssä essa myynnin odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla niin ½ vuoden kuin vuodenkin essa. Tuotteiden hintatason lasku on pysähtynyt, mutta essa hintojen odotetaan jälleen laskevan Tuotteiden myynti Tuotteiden hintataso Yritysten kannattavuus on pysynyt ennallaan ja sen taan parantuvan seuraavan ½ vuoden aikana. Tuotteiden tilauskanta on heikentynyt voimakkaasti vuoden aikana en mukaisesti. Nyt sen taan pysyvän nykyisellä tasolla Tuotteiden tilauskanta Tuotantokapasiteettia on sopivasti 23 % ja liikaa 75 % yrityksistä suhdannekehityksen voimakkaan heikkenemisen vuoksi. Toimialan kehitys ja lähiajan suhdanneet heijastuvat myös vähenevinä investointipanoksina. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Tuotantokapasiteetti liian vähän sopivasti liikaa Yritysten investoinnit Yritysten kannattavuus

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä 2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä 2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä -julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä.

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4

SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

SISÄLTÖ ISSN 1237-6809. Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1999

SISÄLTÖ ISSN 1237-6809. Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1999 1 SISÄLTÖ Sisältö 1 Esipuhe 2 Alkulause 3 1 Ouluseudun suhdannebarometri 4 2 Suhdannekatsaus pääpiirteissään 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki Raahen seutukunnan jokavuotinen yritysbarometri toteutettiin 17. kerran. Yritysbarometrilla mitataan alueen yritystoiminnan lyhyen aikavälin

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Esipuhe. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki

Esipuhe. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki 1 Sisältö SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 TIIVISTELMÄ 4 ABSTRACT 6 I YRITYSTEN KEHITYS JA ODOTUKSET 12 1.1 Tiedustelun kattavuus 12 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle 13 1.3 Suhdannenäkymien

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 2010 Julkaistavissa klo 11 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 2010 Julkaistavissa klo 11 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski- Suomen, Lapin, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 21

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä?

Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä? Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä? Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät Oulu 3.11.2008 Pankinjohtaja Seppo Honkapohja Suomen Pankki 1 Alueiden kehityksen haasteita Suomessa Talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

ICT-alan muutos ja Pohjois-Suomen menestymisen mahdollisudet

ICT-alan muutos ja Pohjois-Suomen menestymisen mahdollisudet ICT-alan muutos ja Pohjois-Suomen menestymisen mahdollisudet Puheenvuoro PPL:n Ennakointiseminaarissa 5.9.2013 / Sauli Sohlo / MA Instituutti Puheenvuoro perustuu 19.4.2013 julkaistuun raporttiin ICT-alan

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät Kevät 2003

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät Kevät 2003 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Miten päähankkijoidenne lukumäärä on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt ja miten ennustatte sen seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Vähentynyt Pysynyt ennallaan Lisääntynyt

Lisätiedot

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät 2002

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät 2002 1 9 Miten päähankkijoidenne lukumäärä on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt ja miten ennustatte sen seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Vähentynyt 8 7 6 Pysynyt ennallaan 1 Lisääntynyt Kevät

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS joulukuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn joulukuussa 28

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn Suomi ei ole enää taantumassa, ja talouden kasvun odotetaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Vuosi 216 toi lupauksen paremmasta myös media-alalle. Mediaalan odotetaan kasvavan lievästi vuonna 217. I/217

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa

Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa Jorma Antila Syyskuu 21 Metallityöväen Liitto ry, tutkimustoiminta 1(12) Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 16.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI vk 17-18 531 vastausta: 123 kpl 323 kpl 66 kpl muut 19 kpl Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 12 % 4 % 23 % muu 10 % 4 % alle 50 hlöä 50-249 hlöä 250 tai yli hlöä 61 % 86 % Odotukset suhdannenäkymistä

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri, syksy 2010 Toimeksiantajat - Valkeakosken Seudun Kehitys Oy - Valkeakosken

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2016 Investointitiedustelu Kesäkuu 2016 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan investoinnit

Lisätiedot