4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et 7 Kaupan alan suhdanne-et 8 Matkailualan suhdanne-et 1 Pankkisektorin lähitulevaisuuden kehitys 12 Suhdanne-et 12 Henkilömäärä 12 Anto- ja ottolainaus 12 Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudulla 13 3 SUHDANNE-ENNUSTEET TOIMIALOITTAIN 14 Tietoteollisuus (sis. sähkötekninen) 14 Metsäteollisuus 17 Graafinen teollisuus 19 Perusmetalliteollisuus 22 Tekniset palvelut (automaatio-, kone- ja prosessisuunnittelu) 24 Rakollisuus 25 Rakentamista palvelevat suunnittelutoimistot 26 Kuljetus 27 Muut palvelut liike-elämälle 28 4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömäärä vuoteen 22 saakka 3 5 LIIKEVAIHDON KEHITTYMINEN 32 6 VERTAILU MUIHIN TIEDUSTELUIHIN 33 7 ARTIKKELIT 34 Tietoteollisuuden toimialat ja alueellinen jakautuminen Pohjois-Pohjanmaalla 35 Aluetaloudellinen näkökulma korkeaan teknologiaan 39 LIITE 1 46 LIITE 2 47 ISSN Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1998

2 2 ESIPUHE Suomi ja sen myötä Ouluseutukin on siirtymässä hitaamman kasvun kauteen. Odotukset ovat edelleen positiivisia, mutta selvästi varovaisia. Valtakunnalliset suhdanne-et viestittävät, että viennin veto on hiipumassa teollisuudessa. Ouluseutu on perinteisesti poikennut positiivisesti valtakunnallisista näkemyksistä lähinnä voimakkaan elektroniikkaja sähköteknisen teollisuuden osuuden vuoksi. Tällä hetkellä alueen elinkeinoelämässä kaupan alalla on optimistisin käsitys tulevasta kehityksestä. Kotimaan kysynnän elpyminen näkyy vielä Ouluseudun kaupan näkymissä. Suotavaa olisi, että tämä kehityssuunta jatkuisi vielä edelleen. Teollisuuden kasvun heikentymisestä kertovat viestit saattavat kuitenkin tehdä kuluttajat varovaisiksi hankinnoissaan. Edellisen laman vaikutuksia ei hevillä unohdeta. Yleisestä varovaisen myönteisestä kehityksestä poikkeavia aloja ovat metalli- ja konepajateollisuus sekä rakennusaine- ja rakollisuus. Näillä aloilla odotukset ovat selvästi negatiivisemmat kuin muilla aloilla. Tämä johtunee siitä, että mainittujen alojen kehitys on ollut suuresti riippuvaista alueen suurteollisuuden investoinneista. Oulun alueelle ja koko Pohjois-Suomelle olisi valtavan suuri piristysruiske, jos Outokumpu Oy:n Tornion terästehtaiden laajennukset saataisiin käyntiin mahdollisimman pian. Vastaavasti suhdannepoliittisista syistä alkaisi kohta olla aika ruveta herättämään henkiin myös julkisia investointeja. Ouluseutu kasvaa edelleen voimakkaasti ja kasvava ja vanheneva väestö tarvitsee erilaisia palveluksia. Työpaikkojen kasvu on jatkunut tasaisena. Teknologia-aloilla työpaikat ovat lisääntyneet n. 1 %:n vuosivauhdilla. Myös muilla aloilla kuljetusta ja pankkisektoria lukuun ottamatta on ollut lievää muutaman prosentin kasvua. Yksityissektorin työpaikkojen nettolisäykseksi kuluneen vuoden aikana saadaan 6.3 %. Kasvu on lähes sama kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Näin ollen keväällä havaittu muiden kuin teknologiayritysten työpaikkojen kasvun hidastuminen on näillä näkymin ollut väliaikainen ilmiö. Odotukset viiden vuoden päähän ovat hieman heikentyneet kevääseen verrattuna. Mikäli kasvu toteutuu tulla tavalla olisi vuonna 23 Ouluseudulla yli 5 työpaikkaa enemmän tarkastelussa mukana olevilla aloilla. Ennusteiden mukaan Ouluseudun väestö tulee edelleenkin kasvamaan nopeasti. Kun tavoitteena on työttömyyden jatkuva alentuminen, tulisi kokonaistyöpaikkojen kasvu olla vähintään kaksinkertainen yritysten ilmoittamaan kasvueseen verrattuna. Teknologiayritystoiminta kasvaa jo suurin piirtein sillä vauhdilla kuin Pohjois-Suomen alan koulutetun työvoiman tarjonta mahdollistaa. Yli tuhat työpaikka pitäisi pystyä luomaan vuosittain muilla sektoreilla. Siinäpä meille kaikille vielä haasteita. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki

3 3 ALKULAUSE Oulun kaupungin ja Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region - julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä. Hankkeen toteuttajina toimivat Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut sekä taloustieteen osasto. Suhdannetiedustelua koordinoi johtoryhmä, jonka jäseniä ovat Oulun kaupungin elinkeinotoimenjohtaja Paavo Similä (pj.), Oulun Teknologiakylän toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, Oulun yliopiston taloustieteen osastolta professori Rauli Svento sekä professori Pekka Kess sekä kehityspäällikkö Martti Hyry ja projektipäällikkö Pekka Räsänen yliopiston koulutus- ja tutkimuspalveluista. Tiedustelun kohdejoukon muodostavat edellisten kyselyjen tapaan alueen teollisuuden, kaupan, kuljetussektorin, matkailu- ja palvelualan yritykset sekä pankkitoiminta. Oulun yliopiston taloustieteen osaston opiskelijat ovat toteuttaneet yrityshaastattelut. Toivomme, että julkaisu antaa taustatietoa yritysten ja organisaatioiden päätöksenteon perustaksi Ouluseudun aluetalouden lähitulevaisuuden kehityksestä. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

4 4 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI Kädessäsi olevan syksyn 1998 Business Review of Oulu Region -suhdannebarometrin yrityshaastattelut tehtiin lokakuussa. Tiedustelun kysely lähetettiin 459 yritykseen tai liiketoimintayksikköön Ouluseudun kunnissa Oulussa, Kempeleessä, Oulunsalossa, Haukiputaalla, Kiimingissä ja Muhoksella. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 344 yritystä. Suhdannekyselyn vastausaktiivisuus kokonaisuudessaan oli siten 75 %. Tiedustelussa mukana olevat yritykset kattavat henkilömäärällä ja liikevaihdolla mitaten alueen merkittävimmät toimialat ja yritykset työllistävät pääosin vähintään viisi henkilöä. Vastanneiden yritysten kokonaisliikevaihto oli vuonna 1997 noin 258 miljardia markkaa ja ne työllistivät lokakuussa tänä vuonna henkilöä. Liikevaihdolla mitattuna kyselyyn vastanneet yritykset kattavat 8 % toimialojen kokonaisliikevaihdosta. 1 Liitteessä 1 olevassa taulukossa on esitetty toimialaryhmittäin vastanneiden yritysten lukumäärä, henkilömäärä kyselyhetkellä lokakuussa 1998 sekä liikevaihdon ja viennin määrä vuonna Suhdannekysymykset ennakoivat yritysten lähitulevaisuuden näkymiä tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. Vertailujakso on kyselyhetkeä edeltävän aikajakson kehitys. Annettu vastausasteikko on: kasvaa, pysyy ennallaan tai vähenee. Kysymyksillä etsitään vastausta siihen, miten toimialan kehityksen ennakoidaan muuttuvan lyhyellä aikavälillä edeltävään aikajaksoon verrattuna. Tiedustelussa kysytään myös kyselyajankohtaa edeltäneen kuuden kuukauden aikana tapahtunut kehitys em. asteikon mukaan. Tämän raportin suhdanne-iden ja toteutuneen kehityksen tulkinnoissa esiintyy termi saldoluku, joka kuvaa yritysten odotuksia. Saldoluku saadaan vähentämällä kasvua (+) ennakoivien yritysten määrästä laskua (-) odottavien yritysten määrä. Kun saldoluku on positiivinen, kysytyn mittarin taan kasvavan tai se on kasvanut. Saldoluvun ollessa negatiivinen, kysytyn mittarin taan laskevan tai se on laskenut. Kun saldoluku on nolla, kysytyn mittarin taan pysyvän ennallaan tai se on pysynyt ennallaan. Saldolukua määritettäessä yrityksen vastaus on painotettu vuoden 1997 liikevaihdolla. 1 Tilastokeskus, vuoden 1996 liikevaihto

5 5 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et Teollisuuden odotukset ovat edelleen positiiviset Ouluseudulla, mutta ovat kuitenkin selvästi varovaisemmat kuin edeltävissä tiedusteluissa. Tuotteiden myynnin odotetaan pysyvän ennallaan 48 % yrityksistä lähitulevaisuudessa ja vuoden aikajakson essa myynnin odotetaan kasvavan. Yritysten toiminnan kannattavuuden kehitysodotukset ovat vakaat ja sen odotetaan pysyvän ennallaan tuotteiden hintatason laskusta huolimatta. Seuraavassa kuvassa on esitetty teollisuusyritysten tiedustelussa kysyttyjen mittareiden vastausten jakautuminen. % Myynti: Kasvun tasaantunut 1 % Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Ennuste 12 kk Kannattavuus: Pysyy ennallaan 7 Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Tuotteiden hintataso: Laskee edelleen Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk noussut/nousee pysynyt/pysyy ennall. laskenut/laskee Kuva 1. Teollisuusyritysten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys edeltävän 6 kuukauden aikana sekä lähiajan suhdanne-et. Myynnin kehitys on viime vuosien aikana ollut varsin suotuisaa. Nyt yritykset odottavat tuotteiden myynnin kasvavan vain lievästi ja siten epävakaa maailman markkinoiden tilanne näkyy tässä essa. Myynnin kehitys edeltävän 6 kk aikana on ollut heikompi kuin keväällä arvioitiin. Myynnin en saldoluku 6 kk aikajaksolle on +22%. Myynnin ja ttu kehitys nähdään viereisestä kuvasta 2. Tuotteiden myynti Kuva 2. Teollisuusyritysten tuotteiden myynnin kehitys sekä 6 ja 12 kuukauden et.

6 6 Yritysten kannattavuuden kehitys on ollut vakaata ja odotettua, vaikka tuotteiden hintataso on yleisesti laskenut. Nyt tehdyssä essa teollisuusyritykset odottavat kannattavuuden pysyvän ennallaan. Vastanneista yrityksistä 27 % kuitenkin uskoo kannattavuuden paranevan myös lähitulevaisuudessa vaikka hintataso on laskenut ja sen odotetaan laskevan myös lähitulevaisuudessa. Teollisuuden kannattavuuden kehitys on esitetty viereisessä kuvassa 3. Tuotteiden hintataso on laskenut ja hintojen ennakoidaan laskevan edelleen. Tuotteiden hintojen ta laskua kuvaava saldoluku on -17 % ja ttua laskua kuvaava vastaava luku on -34 %. Hintatason muutosta on kuvattu oheisessa kuvassa. Teollisuuden tuotteiden tilauskanta on laskenut selvästi edeltävän ½ vuoden aikana. Viime keväänä tehdyssä essa tilauskannan odotettiin paranevan ja tilauskannan ennakoidaan paranevan myös seuraavan 6 kk aikana. Ennusteen saldoluku on nyt +27 %, kun kehitys on ollut 22 %. Tilauskannan kehitys ja lähitulevaisuuden on esitetty kuvassa 5. Teollisuusyritysten kannattavuus Kuva 3. Teollisuusyritysten kannattavuuden kehitys ja. Tuotteiden hintataso Kuva 4. Teollisuuden tuotteiden hintatason kehitys ja. Tuotteiden tilauskanta Kuva 5. Tuotteiden tilauskannan kehitys ja.

7 7 Tuotantokapasiteettia on liikaa 43 % vastanneista teollisuusyrityksistä. Yrityksistä 44 % on kapasiteettia sopivasti käytössään ja liian vähän 13 %. Kapasiteetin toimialakohtaiset vaihtelut on suuria, mikä ilmenee tarkemmin aloittain tehdyssä tarkastelussa alkaen sivulta 14. Teollisuuden tuotantokapasiteetin kehitys on esitetty oheisessa kuvassa 6. Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % sopivasti 4 % liikaa 2 % % Kuva 6. Teollisuuden tuotantokapasiteetti. Teollisuusyritysten markkinointi- ja t&kinvestointien taan kasvavan myös lähitulevaisuudessa. Kone- ja kalusto- sekä tilainvestointien ennakoidaan vähenevän seuraavan 6 kk aikana. Viereisessä diagrammissa kuva 7 on esitetty saldolukuina t&k-, markkinointi-, tila- sekä kone- ja laiteinvestointien kehitys ja et. Teollisuusyritysten investoinnit saldoluku kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit kk kk Kuva 7. Teollisuusyritysten investointipanosten kehitys ja et. Liike-elämän palvelujen suhdanne-et Tässä barometrissa liike-elämän palvelualan yrityksillä tarkoitetaan asiantuntijapalveluja teollisuudelle ja kaupan alalle myyviä yrityksiä. Palvelualan yritysten myynti on kasvanut 64 %, pysynyt ennallaan 26 % ja laskenut 1 % vastanneista yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kuuden kuukauden essa 69 % yrityksistä odottaa myynnin kasvavan, 28 % pysyvän ennallaan ja 3 % laskevan edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna. Myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja palvelujen hintatason lyhyen aikajakson kehitys sekä suhdanne-et on esitetty saldolukuina seuraavassa kuvassa 8. Sen mukaan tilauskannan ennakoidaan paranevan, saldoluku +44 %, tulevan 6 kk aikana, mikä vastaavasti näkyy vuoden aikajakson myynnin essa. Kannattavuuden odotetaan paranevan ja palvelujen hintojen nousevan lievästi.

8 8 Suhdanne-et: kasvu jatkuuu saldoluku Myynti Kannattavuus Tilauskanta Tuotteiden hintataso kk 6 kk 12 kk Kuva 8. Palveluyritysten myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja palvelujen hintatason toteutuneen kehityksen ja suhdanne-iden saldoluvut. Palveluyritykset on jaettu edelleen kolmeen ryhmään; rakentamiseen liittyvät suunnittelupalvelut, automaatio-, kone- ja prosessisuunnittelu sekä liike-elämän palvelut kuten tili- ja mainostoimistot. Tämän jaon mukainen suhdanne-iden tarkastelu on esitetty luvussa 3. Kaupan alan suhdanne-et Ouluseudulla on kaupan alalla ollut jo usean vuoden ajan selvästi positiivinen kehitys. Alan myynti on lisääntynyt ja kaupan alan investoinnit seudulla ovat kasvaneet. Myynnin kasvu on jatkunut ja sen ennakoidaan jatkuvan myös tulevan vuoden aikana. Seuraavassa kuvassa on esitetty kaupan alan yritysten vastausten jakautuminen, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä. % Myynti: Kasvun odotukset edelleen vahvat 1 % Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Ennuste 12 kk Kannattavuus: Odotukset vakaat Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Tuotteiden hintataso: Nousee jonkin verran Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk noussut/nousee pysynyt/pysyy ennall. laskenut/laskee Kuva 9. Kaupan alan suhdanteiden kehitys edeltävän 6 kuukauden aikana sekä et.

9 9 Myynnin kehitys on viime vuosien aikana ollut varsin suotuisaa ja tuotteiden myynnin kasvun taan myös jatkuvan lähitulevaisuuden aikana. Myynnin en saldoluku 6 kk aikajaksolle on +51 % ja 12 kk aikajaksolla se on +61 %. Myynnin ja ttu kehitys nähdään viereisestä kuvasta 1. Kaupan alan myynti Kuva 1. Myynnin kehitys. Kaupan kannattavuuden kehitys on ollut vakaata tosin nyt ennakoitua heikompi. Kannattavuus on heikentynyt edeltävä ½ vuoden aikana. Nyt tehdyssä essa kaupan alan yritykset odottavat kannattavuuden pysyvän nykyisellä tasolla (saldoluku 2 %). Kaupan alan kannattavuuden kehitys on esitetty viereisessä kuvassa 11. Tuotteiden hintatason kehitys on vakiintunut ja hinnat ovat hieman laskeneet tarkastelujakson aikana. Hintatason muutos on ollut hieman voimakkaampi kuin yritykset ovat ennakoineet. Nyt tehdyn en mukaan tuotteiden hinnat nousevat lähitulevaisuudessa. Hintatason muutosta on kuvattu oheisessa kuvassa 12. Kaupan alan yritysten investoinnit ovat lisääntyneet kaikilla kysytyillä kohdealueilla. Tehdyn en mukaan laite- ja kalusto- sekä tilainvestointien määrä kasvaa edeltävään aikajaksoon verrattuna. Markkinointipanokset pysynevät nykyisellä tasolla. Viereisessä diagrammissa on esitetty saldolukuina investointien kehittyminen ja et Kaupan alan kannattavuus Kuva 11. Kannattavuuden kehitys Tuotteiden hintataso Kuva 12. Hintatason kehitys. laite- ja kalustoinvestoinnit tilainvestoinnit markkinointiinvestoinnit Kaupan yritysten investoinnit saldoluku kk 6 kk Kuva 13. Investointien saldoluvut.

10 1 Kaupan alan palvelukapasiteetin kehitystä on kuvattu oheisissa kuvissa 14 ja 15 sekä tukku- että vähittäiskaupan osalta. Sen mukaan tukkukaupassa kapasiteettia on sopivasti 74 % yrityksistä. Tukkukaupassa kapasiteetin tarve on vähentynyt puolen vuoden aikana. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Palvelukapasiteetti liian vähän sopivasti liikaa Vähittäiskaupan yrityksillä kapasiteetin tarve on kasvanut vuoden aikana. Yrityksistä 38 % ilmoitti, että heillä on liian vähän kapasiteettia käytössään tällä hetkellä. Ja yrityksistä 49 % vastasi, että kapasiteettia on sopivasti kun puolivuotta aiemmin luku oli vielä 72 %. Kuva 14. Tukkukaupan kapasiteetti. Palvelukapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % sopivasti 4 % liikaa 2 % % Kuva 15. Vähittäiskaupan kapasiteetti. Matkailualan suhdanne-et Ouluseudun suhdannekyselyssä on nyt vuoden ajan seurattu matkailualan yritysten kehitystä ja lähiajan suhdanneodotuksia. Matkailuyritysten otos sisältää majoituspalveluja ja matkailun oheispalveluja tarjoavat yritykset sekä merkittäviä matkailutapahtumia toteuttavat organisaatiot. Matkailualan yritysten myynti on kasvanut +38 % yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana, mikä on selvästi vähemmän kuin keväällä yritykset ennustivat. Kuuden kuukauden essa 51 % yrityksistä odottaa myynnin kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna. Kannattavuus on parantunut 37 % ja pysynyt ennallaan 63 % yrityksistä. Kannattavuuden paranemista ennakoi 78 % vastanneista yrityksistä. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on noussut 79 % yrityksistä edeltävän 6 kk aikana. Ennusteessa yrityksistä 49 % odottaa hintatason pysyvän nykyisellä tasolla ja 51 % nousevan. Seuraavassa kuvassa 16 on esitetty edellä mainittujen mittareiden kehitys ja suhdanneet.

11 11 % Myynti: Kasvun odotukset edelleen vahvat 1 % Toteutunut 6 kk Ennuste 6 kk Ennuste 12 kk Toteutunut 6 kk 1 Kannattavuus: Odotukset paranevat Ennuste 6 kk Toteutunut 6 kk Tuotteiden hintataso: Hinnat nousseet Ennuste 6 kk noussut/nousee pysynyt/pysyy ennall. laskenut/laskee Kuva 16. Myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys ja et matkailualan yritysten. Matkailuyritysten investoinnit ovat kasvaneet edeltävän ½ vuoden aikana. Ennusteissa investointipanokset pysynevät nykyisellä tasolla. Seuraavassa kuvassa on esitetty matkailualan yritysten investointien saldoluvut jaettuna palvelu/tuotekehitys-, markkinointi-, tila- sekä kone- ja kalustoinvestointeihin. Matkailuyritysten investoinnit saldoluku kalusto- investoinnit 2 49 tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit palvelujen kehitysinv kk 6 kk Kuva 17. Investointien kehitys ja seuraavan kuuden kuukauden jaksolle. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus Ouluseudun matkailuyrityksissä on pysynyt ennallaan kesän aikana ja sen odotetaan myös pysyvän nykyisellä tasolla talvikauden aikana. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus vastanneiden yritysten liikevaihdosta oli vuonna 1997 noin 14 %.

12 12 Pankkisektorin lähitulevaisuuden kehitys Suhdanne-et Pankkikyselyssä tiedusteltiin asiakkaiden eri sijoitusmuotoihin, pankkitalletus, korkorahasto, osakesijoitus ja eläke-/sijoitusvakuutusten, kohdistamia sijoituksia. Sijoitukset ovat kasvaneet kaikissa em. muodoissa. Kuitenkin selvästi suosituimmat ovat olleet korko- ja osakesijoittaminen. Lähitulevaisuudessa odotettaneen osakesijoitusten asemesta rahoja sijoitettavan perinteisempiin pankkitalletuksiin. Tiedustelussa kysyttiin myös asiakkaiden erilaisten lainojen/luottojen, asunto-, kulutus, opintolaina ja lyhyiden luottojen, kysyntää. Erityisesti asunto- ja kulutuslainojen määrä on kasvanut ½ vuoden aikana. Lähitulevaisuudessa luottojen kysynnän kasvun ennakoidaan tasaantuvan. Pankkiryhmittymät ennakoivat lyhyiden 3 kk ja pitkien 6kk markkinakorkojen pysyvän nykyisellä tasolla seuraavan kuuden kuukauden aikana. Suomen Pankin käytöstä poistuvan peruskoron ennakoidaan niin ikään pysyvän nykyisellä tasolla loppu vuoden aikana. Järjestämättömien luottojen osuus kaikista luotoista on pienentynyt merkittävästi kahden edellisen vuoden aikana. Vuonna 1997 järjestämättömien luottojen keskiarvo vastanneiden osalta oli 2,43 %. Tämän vuoden lopussa järjestämättömien luottojen määrän keskiarvon taan olevan 1,18 %. Henkilömäärä Pankkisektorin rakenteellinen muutos on jatkunut usean vuoden ajan ja se on näkynyt myös Ouluseudulla pankkien toiminnassa. Tiedusteluun vastanneiden pankkien henkilömäärä oli lokakuussa henkilöä, kun se vuotta aiemmin lokakuussa 1997 oli 477 henkilöä. Henkilömäärä on siten vähentynyt vuoden aikana 6,5 %. Vuonna 23 tiedustelussa mukana olevat pankit arvioivat työntekijämäärän olevan 43 henkilöä. Anto- ja ottolainaus Tiedustelussa mukana olevien Ouluseudulla toimivien pankkiryhmittymien yhteenlaskettu antolainaus oli vuonna ,93 mrd markkaa. Antolainauksen taan kasvavan vuoden 1998 aikana 7,38 mrd markkaan. Vuonna 1999 antolainauksen taan olevan 7,63 mrd markkaa. Ottolainauksen taan olevan kuluvana vuonna 6,81 mrd markkaa, kun se vuonna 1997 oli 6,35 mrd markkaa. Vuonna 1999 pankit arvioivat ottolainauksen olevan 7,9 mrd markkaa.

13 Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudulla 13 Seuraavassa tarkastellaan Ouluseudun suhdanne-iden kehitystä kaikkien tiedustelussa mukana olevien yritysten osalta. Kuvassa 18 on esitetty puolivuosittain tehtyjen myynnin, kannattavuuden ja hintatason 6 kk iden saldoluvut. 1 Suhdannenäkymien kehittyminen, 6 kk saldoluku myynti kannattavuus hintataso -2 1/95 3/96 1/96 Kuva 18. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason iden saldoluvut koko yritysjoukon osalta syksystä 1995 lokakuuhun Kuviosta nähdään, että Ouluseudulla yritysten myynnin kehittymisen on ollut hyvin positiivinen tarkastelujakson aikana aina tähän syksyyn saakka. Seuraavan kuuden kuukauden myynnin laskee selvästi ja on saldolukuna +34, kun se keväällä oli lähes +7 %. Myynnin kehitys oli kuluneen 6 kk aikana ttua pienempää. Kannattavuuden odotetaan niin ikään laskevan vähäisemmän myynnin vuoksi. Pitkällä aikavälillä kannattavuuden kehitys on ollut tasaista ja hyvin tun kehityksen mukainen, vaikka tuotteiden ja palvelujen hintataso on vaihdellut kyseisenä aikana paljon ja hintatason kehityksen ennustaminen on ollut sangen vaikeaa. Nyt tehdyn tiedustelun mukaan hintojen laskun odotetaan jatkuvan, saldoluku 1 %. Edellä kuvattujen mittareiden mukaan Ouluseudulla yritystoiminnan odotukset laskevat nyt ensimmäisen kerran näin paljon. Edellinen vastaavan kaltainen notkahdus issa tapahtui 3 vuotta sitten syksyllä. Silloin mittareista vain myynnin ennakoitiin taantuvan ja palattiin jo seuraavana keväänä nopean kasvun uralle. Nyt merkittävä ero edelliseen on, että odotusten heikkeneminen on seurausta vientiyritysten markkinoiden epävakaasta kehityksestä ja Ouluseudulla ns. kotimarkkinayritykset erityisesti kaupan ala uskoo varsin nopean kasvun jatkuvan myös tulevaisuudessa.

14 14 3 SUHDANNE-ENNUSTEET TOIMIALOITTAIN Tietoteollisuus (sis. sähkötekninen) Tietoteollisuudessa (tarkoitetaan osaamisintensiivisiä aloja kuten tietoliikennetekniikka, ohjelmistoala, bioteollisuus) myynnin kasvu on ollut edelleen varsin voimakasta, mutta selvästi tta alhaisempi. Nyt tehdyssä essa yrityksistä saldoluvulla +51 % arvioi myynnin kasvavan kun vastaava luku ½ vuotta aiemmin oli +97 %. Tuotteiden hintatason laskun ennakoidaan nopeutuvan lähitulevaisuudessa. Yritysten kannattavuus Tuotteiden tilauskanta on kasvanut voimakkaasti vuoden aikana ja taan myös edelleen paranevan. Tuotteiden tilauskanta Tuotteiden myynti Uuden tuotantokapasiteetin tarve on Tuotteiden hintataso vähentynyt yrityksissä puolen vuoden aikana. Yrityksistä 37 % ilmoitti, että heillä on liian vähän ja 22%, että heillä on liikaa tuotantokapasiteettia käytössään. Tietoteollisuudessa erityisesti markkinointi ja t&k -investoinnit -1 lisääntyvät lähitulevaisuudessa. Yritysten kannattavuuden taan paranevan seuraavan 6 kk aikana, saldoluku +33 %.

15 15 Tuotantokakasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % liian vähän sopivasti liikaa 2 % %

16 16 Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuudessa myynnin kehitys on ollut vaihtelevaa. Myynti on kasvanut lievästi edeltävän ½ vuoden aikana. Kasvun tulevan vuoden aikana varsin positiivinen. Tuotteiden hintataso on laskenut puolen vuoden aikana ja sen ennakoidaan pysyvän nykyisellä tasolla tulevaisuudessa. Tuotteiden myynti Tuotteiden hintataso Tuotteiden tilauskanta on pysynyt ennallaan en mukaisesti ja tulevan ½ vuoden aikana sen taan merkitsevästi kasvavan Tuotteiden tilauskanta Tuotantokapasiteettia toimialan yrityksistä 57 % on sopivasti ja 3 % on liikaa. Yrityksillä ylikapasiteetin määrä on pysynyt ennallaan kuuden kuukauden aikana. Tuotannon ylikapasiteetti ja toimialan voimakkaat rakennemuutokset heijastuvat hyvin maltillisina investointeina Ouluseudun yrityksissä. Tuotantokapasiteetti -4 1 % Yritysten kannattavuus on parantunut myynnin kasvun vuoksi. Nyt sen taan pysyvän nykyisellä tasolla 8 % 6 % 4 % 2 % % liian vähän sopivasti liikaa hintojen tun laskun vuoksi. Yritysten kannattavuus Investoinnit

17 17 Metsäteollisuus Metsäteollisuudessa myynnin kasvu on jatkunut hyvänä edeltävän kuuden kuukauden aikana. Kehitys on ollut tun kehityksen mukainen. Nyt myynnin ennakoidaan laskevan merkittävästi ½ vuoden kun vuoden essa myynnin odotetaan kasvavan. Tuotteiden hintatason odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla lähitulevaisuudessa Yritysten kannattavuus Tuotteiden tilauskanta on laskenut lievästi ja sen essa ei odoteta tapahtuvan merkittävää muutosta. Tuotteiden m yynti Tuotteiden tilauskanta Tuotteiden hintataso Yritysten kannattavuus on pysynyt nykyisellä tasolla, mutta lähitulevaisuudessa sen odotetaan heikkenevän nykyisestä. Toimialan tuotantokapasiteettiin on investoitu voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Nyt tuotantokapasiteettia on sopivasti 79 % yrityksistä. Toimialan investoinnit ovat kasvaneet kuluneen vuoden aikana. Suhdanne-essa niiden odotetaan nyt pysyvän nykyisellä tasollaan. Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % liian vähän sopivasti liikaa %

18 18 Yritysten investoinnit

19 19 Graafinen teollisuus Graafisessa teollisuudessa myynnin kasvu on ollut hyvin voimakasta ja sen taan edelleen jatkuvan hyvin positiivisena niin ½ vuoden kuin vuodenkin essa. Tuotteiden hintataso on kasvanut kysynnän lisääntyessä ja hintojen taan kasvavan myös lähitulevaisuudessa. Tuotte ide n m yynti Tuotteiden tilauskanta on parantunut vuoden aikana ja sen taan myös edelleen paranevan. Tuotteiden tilauskanta Tuotteiden hintataso Yritysten kannattavuus on parantunut hyvin suotuisan myynnin ja hintojen kasvun vuoksi. Ennusteessa sen odotetaan edelleen paranevan. Tuotantokapasiteetin tarve yrityksissä on kasvanut selvästi vuoden kuluessa hyvän suhdannekehityksen vuoksi. Yrityksistä 43 % on liian vähän tuotantokapasiteettia käytössään tällä hetkellä. Toimialan investointien määrä on kasvanut maltillisesti ja niiden taan pysyvän nykyisellä tasolla lähitulevaisuudessakin. Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % liian vähän sopivasti liikaa 2 % % Investoinnit Yritysten kannattavuus

20 2 Kemianteollisuus Kemianteollisuudessa myynnin suhdanne-et ovat vaihdelleet tiedustelujen välillä. Tuotteiden myynti on kasvanut kuitenkin tasaisesti. Myynnin taan kasvavan voimakkaasti niin ½ vuoden kuin vuoden essa. Tuotteiden hintataso on pysynyt nykyisellä tasolla ja tuotteiden hintojen kehittymisen odotetaan olevan hyvin vakaata myös lähitulevaisuudessa Tuotteiden myynti Tuotteiden hintataso Kemian yritysten kannattavuuden taan paranevan nykyisestä tasosta. Tuotteiden tilauskanta on kasvanut voimakkaasti vuoden aikana. Suhdanneen mukaan sen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla lähitulevaisuudessa. Tuotteiden tilauskanta Tuotantokapasiteettia on tällä hetkellä yrityksistä 55 % sopivasti ja 26 % liian vähän käytössään. Yrityksistä 19 % ilmoitti, että kapasiteettia on liikaa. Toimialan yritysten investoinnit ovat olleet ja ovat hyvin maltilliset ja niiden taan pysyvän nykyisellä tasolla. Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % sopivasti 4 % liikaa 2 % % Yritysten investoinnit Yritysten kannattavuus

21 21 Rakennusaineteollisuus Rakennusaineteollisuudessa myynnin kehitys on ollut en mukainen. Tuotteiden myynti on kasvanut. Suhdanne-issa myynnin arvioidaan laskevan ½ vuoden kun vuoden aikajaksolla sen odotetaan lievästi kasvavan. Tuotteiden hintataso on noussut. Lähiajan en mukaan hintojen odotetaan laskevan selvästi. Tuotteiden myynti Tuotteiden tilauskanta on pysynyt ennallaan ½ vuoden aikana ja sen taan laskevan lähitulevaisuudessa Tuotteiden tilauskanta Tuotantokapasiteettia on tällä hetkellä liikaa 31 % ja sopivasti 69 % yrityksistä. Keväällä kapasiteettia oli liikaa 6 % yrityksistä. Toimialan yritysten investoinnit ovat kasvaneet jonkin verran 6 kk aikana ja niiden taan myös Tuotteiden hintaso kasvavan lähitulevaisuudessa Yritysten kannattavuus on parantunut en mukaisesti. Nyt sen taan heikkenevän nykyisestä tilanteesta Yritysten kannattavuus Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Yritysten investoinnit liian vähän sopivasti liikaa

22 22 Perusmetalliteollisuus Perusmetalliteollisuudessa myynnin kasvun taan pysähtyvän ½ vuoden aikana. Vuoden essa myynnin odotetaan kasvavan. Tuotteiden hintataso on laskenut ja hintojen odotetaan laskevan myös lähitulevaisuudessa. Tuotteiden myynti en mukainen. Tilauskannan taan laskevan myös seuraavan 6 kuukauden aikana. Tuotteiden tilauskanta Tuotantokapasiteettia on sopivasti 51 %, liikaa 4 % ja liian vähän 9 % yrityksistä. Toimialan investoinnit ovat kasvaneet edeltävän vuoden aikana ja investointipanosten odotetaan kasvavan Tuotteiden hintataso maltillisesti myös seuraavan kuuden 1 kuukauden kuluessa. 5 Tuotantokapasiteetti -5 Yritysten kannattavuus on kehittynyt varsin suotuisasti vuoden aikana ja sen 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % liian vähän sopivasti liikaa taan edelleen paranevan myös lähitulevaisuudessa. Investoinnit Yritysten kannattavuus Tuotteiden tilauskanta on hieman laskenut vuoden aikana ja viime kevään

23 23 Kone- ja metallituoteteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuudessa myynti on laskenut voimakkaasti. Tehdyssä essa myynnin odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla niin ½ vuoden kuin vuodenkin essa. Tuotteiden hintatason lasku on pysähtynyt, mutta essa hintojen odotetaan jälleen laskevan Tuotteiden myynti Tuotteiden hintataso Yritysten kannattavuus on pysynyt ennallaan ja sen taan parantuvan seuraavan ½ vuoden aikana. Tuotteiden tilauskanta on heikentynyt voimakkaasti vuoden aikana en mukaisesti. Nyt sen taan pysyvän nykyisellä tasolla Tuotteiden tilauskanta Tuotantokapasiteettia on sopivasti 23 % ja liikaa 75 % yrityksistä suhdannekehityksen voimakkaan heikkenemisen vuoksi. Toimialan kehitys ja lähiajan suhdanneet heijastuvat myös vähenevinä investointipanoksina. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Tuotantokapasiteetti liian vähän sopivasti liikaa Yritysten investoinnit Yritysten kannattavuus

Sisältö. Sisältö 1. Esipuhe 2. Alkulause 3. Tiivistelmä 4. Abstract 5

Sisältö. Sisältö 1. Esipuhe 2. Alkulause 3. Tiivistelmä 4. Abstract 5 1 Sisältö Sisältö 1 Esipuhe 2 Alkulause 3 Tiivistelmä 4 Abstract 5 I Yritysten kehitys ja odotukset 9 1.1 Tiedustelun kattavuus 9 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle 1 1.3 Suhdannenäkymien

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Satakunnan yritysten liikevaihto lähti alkuvuonna nopeahkoon kasvuun. Kasvu palautti maakunnan koko maan kehitystä vastaavalle kasvu-uralle.

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät 1 SATAKUNNAN TALOUS 5 kesäkuu 2005 YLEISTÄ Satakunnan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu jatkui melko nopeana viime vuoden loppupuolella.

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2003 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT 1 2013 KESKI-SUOMESSA MAHDOLLISUUDET SEKÄ PAREMPAAN ETTÄ HEIKOMPAAN NUOREKAS JYVÄSKYLÄ SÄILYTTÄNYT VETOVOIMANSA JOUTSAN SEUTU VIREÄ JA VAHVISTUVA JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUINVESTOINNIT

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Toimialaraporttisarja Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI TAMMIKUU 2005 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 SAATTEEKSI...3

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri

Etelä Suomen logistiikkabarometri Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS TURUN YLIOPISTON

Lisätiedot

Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012

Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012 Näkemyksestä menestystä Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Tekes Lapin liitto Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Muotoilualan suhdannekatsaus

Muotoilualan suhdannekatsaus Muotoilualan suhdannekatsaus 2015 Selvitys muotoilualan yrityksistä toiminnan kehittämisen osa-alueista, työllistämisen esteistä ja immateriaalioikeuksista 2 Muotoilualan suhdannekatsaus 2015 Muotoilualan

Lisätiedot

Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys

Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys 20.12.2007 Launonen Tapani Leppäniemi Matti POEM, OAMK 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto.. 3 1.1 Tavoitteet.. 3 1.2 Sisältö- ja media-alan määritelmä kasvuselvityksessä.

Lisätiedot

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 13/2014 janne huovari signe jauhiainen leena kerkelä lauri esala valtteri härmälä Alueiden yritys-

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 1 POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 2 Tiivistelmä Ohjelmakausi 2000-2006 piristi a Yritysten liikevaihdon kasvu lähes saavutti koko maan kasvuvauhdin. Kasvu on tällä vuosikymmenellä nopeutunut

Lisätiedot

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT M UUTTOLIIKE JA KUNNAT Heikki Helin Seppo Laakso Markku Lankinen Ilkka Susiluoto MUUTTOLIIKE JA KUNNAT KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ MUUTTOLIIKE JA KUNNAT Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia Esipuhe Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometri perustuu runsaan

Lisätiedot

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 Väliraportti 1 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka Marita Aho, Henni Timonen (toim.) 28.5.2002 2

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa a. Barometri perustuu runsaan 4 pk-yrityksen vastauksiin

Lisätiedot