Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri"

Transkriptio

1 Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) Telefax (17) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15

2 Sisältö 1. Johdanto Pk-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto / myynti ja odotukset Henkilöstökehitys Toimintaa rajoittavat tekijät Kannattavuus ja kustannukset Vienti Teollisuus Suhdannetilanne ja näkymät Tuotanto ja tuotanto-odotukset Tilauskanta Henkilöstökehitys Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus Investointikehitys Rakentaminen Suhdannetilanne ja -näkymät Tuotanto ja tuotanto-odotukset Tilauskanta Henkilöstökehitys Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus Investointikehitys Palvelut Suhdannetilanne ja -näkymät Myynti ja myyntiodotukset Henkilöstökehitys Myynnin kasvun esteet ja kannattavuus

3 3 1. Johdanto Käsillä oleva julkaisu on järjestyksessään viides Ylä-Savon Pk-aluebarometri, Ylä-Savon Pkaluebarometri julkaistiin ensimmäisen kerran alkuvuonna 13. Julkaisua edelsi vuodesta 1993 alkaen toteutettu Ylä-Savon aluebarometri. Barometrien tarkoituksena on ollut hankkia tietoa yritysten nyky- ja lähiajan tilanteesta, sekä luoda yläsavolaisen elinkeinoelämän odotuksia mittaava ja suunnittelun apuna toimiva työkalu. Kesän 12 barometrikierroksen jälkeen barometrin toteutukseen tehtiin joitain muutoksia, joilla haluttiin parantaa vertailtavuutta valtakunnalliseen EK:n julkaisemaan suhdannebarometriin. Kehitystyötä tehtiin yhdessä Ylä-Savon Kauppakamariosaston kanssa. Barometriä on kehitetty myös tämän jälkeen, mm. esitystavan ja kuvien ja taulukoiden ulkoasun osalta. Tämän barometrin tulokset ovatkin vain suuntaa-antavasti vertailukelpoisia ennen vuotta 13 julkaistuihin Ylä-Savon aluebarometreihin nähden. Tässä Pk-aluebarometrissä yläsavolaisten pk-yritysten suhdannetietoja verrataan helmikuussa julkaistuun EK:n suhdannebarometriin (tiedot kerätty tammikuussa 15). Kyselykierros toteutettiin tammikuussa 15 nettikyselynä. Kysely lähetettiin kaikkiaan 583 pienelle tai keskisuurelle yläsavolaiselle yritykselle (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä). Tavoitetuista noin joka viides vastasi. Pieniksi yrityksiksi lasketaan kansainvälisen määritelmän mukaan alle 5 henkilöä ja keskisuuriksi henkilöä työllistävät yritykset. Ylä- Savon alueelta vastanneet yritykset olivat yhtä lukuun ottamatta pieniksi luokiteltavia yrityksiä. Keskisuurten yritysten vähäisen määrän vuoksi aineisto käsitellään yhtenä joukkona. Ylä-Savon Pkaluebarometriin vastanneet päätoimialoittain (taulukko 1). Taulukko 1. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin vastaajat ja henkilöstömäärä Toimiala Kpl Teollisuus Vastaajia 21 Henkilöstöä 769 Rakentaminen Vastaajia 11 Henkilöstöä 93 Palvelut Vastaajia 52 Henkilöstöä 538 Barometrissa tulokset esitetään useissa kohdin jen avulla. Saldoluku kuvaa parempiin ja huonompiin suhdannenäkymiin uskovien yritysten prosenttiosuuksien erotusta. Arvot vaihtelevat siten välillä Negatiivinen arvo kuvaa laskua/heikkenemistä ja positiivinen arvo kasvua/paranemista.

4 2. Pk-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät ovat rakennusalaa lukuun ottamatta heikentyneet, näkymät ovat kaikilla toimialoilla negatiiviset. Lähitulevaisuuden tuotanto-odotukset ovat positiivisimmat rakennusalalla ja heikoimmat teollisuudessa. Teollisuutta lukuun ottamatta suurin osa uskoo tilanteen säilyvän ennallaan. Kaikilla toimialoilla henkilöstön supistamista lähitulevaisuudessa ennakoivien yritysten osuus on suurempi kuin henkilön lisäystä ennakoivien. Riittämätön kysyntä oli yleisin pullonkaulatekijä. Teollisuusalalla kannattavuusnäkymät ovat negatiiviset, muilla aloilla parempaan kannattavuuteen uskovien osuus on lähes yhtä suuri kuin heikompaa kannattavuutta ennakoivien. Tuotantokustannukset ovat kaikilla toimialoilla useimmin säilyneet ennallaan tai nousseet. Useimmat arvioivat tuotantokustannusten säilyvän ennallaan myös lähitulevaisuudessa. 2.1 Suhdannenäkymät Yläsavolaisten pk-yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat heikentyneet teollisuudessa ja palvelualalla kesästä, rakennusalalla näkymät ovat kohentuneet (kuva 1). Saldoluku on yhä kaikilla toimialoilla negatiivinen. Heikoimmat näkymät ovat teollisuudessa ( -55), rakennus- ja palvelualalla näkymät ovat vähemmän negatiiviset ( -21 ja -22). Näkymät olivat jen valossa rakentamista lukuun ottamatta heikommat kuin maassa keskimäärin (taulukko 2) Suhdannenäkymät Teollisuus Rakentaminen Palvelut Kuva 1. Yläsavolaisten pk-yritysten suhdannenäkymät. Taulukko 2. Päätoimialojen suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa. Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa Ylä-Savon Pk-aluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) Palvelut Rakentaminen Teollisuus Palvelut Rakentaminen Teollisuus paremmat (%) ennallaan (%) huonommat (%)

5 5 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset Kesän 14 tilanteeseen verrattuna tuotantoaan kasvattaneiden rakennus- ja etenkin teollisuusalan yritysten määrä laski suhteessa tuotantoaan supistaneisiin. Vuoden 14 viimeisellä neljänneksellä kehitys oli kuitenkin myönteistä kaikilla toimialoilla, silti tuotantoaan supistaneita yrityksiä oli edelleen enemmän (negatiivinen ) kuin tuotantoaan kasvattaneita (kuva 2). Lähitulevaisuuden odotukset ovat positiivisimmat rakennusalalla ja heikoimmat teollisuudessa. Teollisuutta lukuun ottamatta suurin osa uskoo tilanteen säilyvän ennallaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 6 4 Tuotannon /myynnin kehitys teollisuus odotus rakentaminen odotus palvelut myyntiodotus teollisuus tuotanto - -4 rakentaminen tuotanto palvelut myynti Kuva 2. Yläsavolaisten pk-yritysten tuotanto/myynti vuoden 14 lopussa sekä tuotannon ja myynnin odotukset alkuvuodelle Henkilöstökehitys Henkilöstöään lisänneiden yritysten määrä kasvoi hienoisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden loppupuolella henkilöstöään vähentäneitä yrityksiä oli kuitenkin edelleen enemmän (negatiivinen ) kuin henkilöstöään lisänneitä kaikilla toimialoilla (kuva 3). Useimmin henkilöstömäärä on säilynyt ja sen ennakoidaan säilyvän ennallaan kaikilla toimialoilla. Kaikilla toimialoilla henkilöstön supistamista lähitulevaisuudessa ennakoivien yritysten osuus on suurempi kuin henkilön lisäystä ennakoivien yritysten osuus.

6 6 3 1 Henkilöstökehitys Teollisuus odotus Rakentaminen odotus -1 Palvelut odotus Teollisuus hlökunta Rakentaminen hlökunta Palvelut hlökunta Kuva 3. Yläsavolaisten pk-yritysten henkilöstö vuoden 14 lopussa ja odotus alkuvuodelle Toimintaa rajoittavat tekijät Kysynnän puute rajoitti jokaisella toimialalla eniten toimintaa (kuva 4). Kysynnän puute rajoitti noin joka toisen palvelualan yrityksen toimintaa, teollisuus- ja rakennusalalla kysynnän puute oli vielä huomattavasti yleisempi toimintaa rajoittavana tekijänä. Teollisuusyrityksistä lisäksi neljännes kertoi rahoitusvaikeuksista ja palvelualoilla vajaa viidennes ammattityövoiman puutteesta. Lisäksi muina toimintaa rajoittavina asioina mainittiin mm. yleinen taloustilanne. 1 8 % Riittämätön kysyntä (kyllä vastanneiden osuus) 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut Kuva 4. Kysynnän puute toimintaa rajoittavana tekijänä. 2.5 Kannattavuus ja kustannukset Teollisuusyrityksissä kannattavuuden arvioitiin olleen viimeisen 3 kk aikana suurimmalla osalla yrityksistä vuodentakaista huonompi (kuva 5). Rakentamisessa ja palvelualalla kannattavuuden

7 7 arvioitiin säilyneen useimmiten ennallaan. Lähitulevaisuudessa kannattavuuden arvioidaan useammassa teollisuusyrityksissä heikentyvän kuin parantuvan, muilla aloilla parempaan kannattavuuteen uskovien osuus on yhtä suuri kuin heikompaa kannattavuutta ennakoivien Kannattavuus liiketuloksella mitattuna Teollisuus kannattavuus Rakentaminen kannattavuus Palvelut kannattavuus Teollisuus kannattavuuden odotus Rakentaminen kannattavuuden odotus Palvelut kannattavuuden odotus Kuva 5. Yläsavolaisten pk-yritysten kannattavuusarviot ja lähitulevaisuuden ennusteet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammikuussa 15 yläsavolaiset pk-yritykset palvelu- ja rakennusalalla arvioivat tuotantokustannusten useimmiten säilyneen ennallaan ja teollisuusyritykset arvioivat niiden joko säilyneen ennallaan tai kasvaneen (kuva 6). Useimmat arvioivat tuotantokustannusten säilyvän ennallaan myös lähitulevaisuudessa. Arviot tuotantokustannusten kehittymisestä Teollisuus tuotantokustannusten odotus Rakentaminen tuotantokustannusten odotus Palvelut tuotantokustannusten odotus Teollisuus Rakentaminen Palvelut Kuva 6. Yläsavolaisten pk-yritysten tuotantokustannusten kehitys ja odotukset.

8 8 2.6 Vienti Kyselyyn osallistuneista pk-yrityksistä vientikysymyksiin vastasi kahdeksan teollisuuden yritystä ja viisi palvelualan yritystä. Kyselyssä tiedusteltiin viennin kehittymistä ja odotuksia. Vastauksista ilmenee, että vain harvalla yrityksellä vienti lisääntyi viimeisen puolen vuoden aikana. Vienti kehittyi vuoden viimeisillä vuosineljänneksillä huomattavasti odotuksia heikommin. Vuoden 15 alkupuolella suurin osa ennakoi viennin vähentyvän tai säilyvän ennallaan (Kuva 7). Teollisuuden vientimäärät ja odotukset vienti vientiodotus Kuva 7. Yläsavolaisten pk-vientiyritysten (teollisuus) vienti ja odotukset.

9 9 3. Teollisuus Teollisuuden suhdannenäkymät ovat negatiiviset ja heikentyneet kesästä. Lähitulevaisuuden tuotannon arvioidaan useimmiten säilyvän ennallaan tai heikentyvän. Tilauskannat olivat lähes 7 % yrityksistä normaalia pienemmät. Uusien tilausten määrä on ollut useammalla yrityksellä laskussa kuin nousussa vuoden loppupuolella. Lähitulevaisuudessa noin joka toinen arvioi uusien tilausten määrän edelleen laskevan. Henkilöstön määrä on säilynyt ennallaan tai supistunut useimmissa yrityksissä vuoden loppupuolella, lähitulevaisuudessa sama suuntaus jatkuu. Riittämättömästä kysynnästä kärsii suuri osa (78 %) yrityksistä. Arviot kannattavuuden kehityksestä lähitulevaisuudessa ovat yhä vaisut: 67 % vastanneista arvioi kannattavuuden heikommaksi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Taulukko 3. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin ja valtakunnallisen EK:n suhdannebarometrin suhdannetiedustelun päätuloksia saldoluvuilla ja prosenteilla esitettyinä. Suhdannetiedustelun päätuloksia Ylä-Savon Pkaluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) II IV II IV II IV II IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotanto-odotus seuraavalle 4-6 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Esteenä (%) ammattityövoiman puute rahoitusvaikeudet puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen Suhdannetilanne ja näkymät Yläsavolaiset pk-teollisuusyritykset arvioivat suhdannetilanteen ( -77) selvästi useammin heikoksi kuin hyväksi. Suhdannenäkymät ovat heikentyneet kesästä 14 saldoluvun ollessa tammikuussa -55. Puoli vuotta sitten yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten suhdannenäkymien oli -27. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat heikommat kuin maassa keskimäärin (kuva 8).

10 1 4 Teollisuus, suhdannenäkymät Ylä-Savo Koko maa Kuva 8. Teollisuuden suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa. 3.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset Teollisuuden tuotanto on laskenut heinäkuun 14 tilanteesta Ylä-Savossa, kehityssuunta on ollut samansuuntainen, mutta jyrkempi kuin koko maassa keskimäärin (kuva 9). Tuotannon oli tammikuun kyselyssä Ylä-Savossa -4. Seuraavan kolmen kuukauden aikana tuotannon arvioidaan Ylä-Savossa useimmiten säilyvän ennallaan tai vähentyvän (tuotanto-odotuksen -48). Vuoden toisella neljänneksellä tilanteen arvioidaan olevan parempi, joskaan vieläkään ei päästä positiivisiin ihin eli tuotantoaan supistavia yrityksiä ennakoidaan myös silloin olevan enemmän kuin tuotantoaan lisääviä. Tuotanto-odotus on Ylä-Savossa maan keskiarvoa heikompi tuotanto-odotus (Ylä-Savo) tuotanto-odotus (koko maa) toteutunut tuotanto (Ylä- Savo) toteutunut tuotanto (koko maa) Kuva 9. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten ja koko maan teollisuuden toteutunut tuotanto ja tuotanto-odotus alkuvuodelle 15.

11 3.3 Tilauskanta Ylä-Savon pk-teollisuusyrityksistä lähes 7 % arvioi tilauskannan normaalia pienemmäksi. Teollisuuden tilauskannan oli -67. Tilauskanta oli saldoluvun perusteella koko maan tasoa selvästi heikompi (-28). Uusien tilausten määrä on ollut useammalla yrityksellä laskussa kuin nousussa vuoden loppupuolella. Lähitulevaisuudessa noin joka toinen arvioi uusien tilausten määrän edelleen laskevan ja lähes kaikki loput ennakoivat uusien tilausten määrän säilyvän ennallaan (kuva 1). Teollisuus, uusien tilausten määrä ja odotus Tilausmäärien odotus Tilausmääräarviot Kuva 1. Pk-teollisuusyritysten uusien tilausten määrä Ylä-Savossa ja uusien tilausten odotus lähitulevaisuudelle 15 (I vuosineljännes). 3.4 Henkilöstökehitys Henkilöstöään kasvattaneiden yritysten määrä suhteessa henkilöstä vähentäneisiin on laskenut kesän 14 tilanteesta Ylä-Savossa, kehitys on ollut samansuuntaista kuin koko maassa keskimäärin (kuva 11). Henkilöstökehityksen oli tammikuun kyselyssä Ylä-Savossa selvästi negatiivinen (-22). Lähitulevaisuudessa henkilöstömäärän ennakoidaan suurimmassa osassa yrityksiä pysyvän ennallaan (odotuksen -31). Tulevaisuuden näkymät ovat tältä osin hieman negatiivisemmat kuin maassa keskimäärin.

12 12 Henkilöstökehitys teollisuus Henkilökuntaodotus (Ylä-Savo) Henkilökuntaodotus (koko maa) Henkilökunta (Ylä- Savo) Henkilökunta (koko maa) Kuva 11. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten ja koko maan teollisuuden henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 15 (I vuosineljännes). 3.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus Teollisuusyritysten yleisin toimintaa rajoittava tekijä oli kysynnän puute (78 % vastaajista), kuten myös koko maassa. Kapasiteetin käyttöaste vaihteli yrityksissä - 99 %:n välillä. Vuoden vaihteessa liikakapasiteettia oli 57 %:lla teollisuuden pk-yrityksistä (kuva 12). Teollisuus, tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % % % % vähän sopivasti liikaa Kuva 12. Teollisuuden pk-yritysten tuotantokapasiteetti Ylä-Savossa. Suurin osa (75 %) Ylä-Savon vastanneista teollisuusyrityksistä arvioi viimeisen 3 kk:n kannattavuuden (liiketuloksella mitattuna) olleen huonompi vuoden takaiseen verrattuna. Kannattavuuden oli tammikuussa -68. Arviot kannattavuuden kehityksestä

13 13 lähitulevaisuudessa, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, ovat yhä vaisut: 67 % vastanneista arvioi kannattavuuden heikommaksi. Lähitulevaisuuden kannattavuuden oli Investointikehitys Teollisuuden viimeisten kuukausien kiinteät investoinnit arvioitiin useimmiten (63 % vastanneista) pienemmiksi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Investointikehityksen oli tammikuun kyselyssä -62. Vuoden päästä kiinteät investoinnit arvioidaan useimmiten yhtä suuriksi (53 % vastanneista) tai pienemmiksi (37 %) kuin tammikuussa 15. Kiinteiden investointien ensi vuoden tammikuulle arvioitu oli -27.

14 14 4. Rakentaminen Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat negatiiviset, samalla tasolla kuin vuosi sitten. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuotanto on pysynyt joka toisella vastanneella ennallaan. Lähitulevaisuuden ei odoteta kovin suurta muutosta. Suurin osa vastanneista arvioi tilauskannan normaalia pienemmäksi. Uusien tilausten määrä on ollut noin joka toisella vastanneella laskussa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Lähitulevaisuudessa yli puolet vastanneista arvioi tilanteen säilyvän ennallaan. Lähes kaikki arvioivat henkilöstömäärän säilyneen viime kuukausina ja säilyvän lähitulevaisuudessa ennallaan. Riittämättömästä kysynnästä kärsii 74 % yrityksistä. Noin puolet vastanneista arvioi kannattavuuden olleen samalla tasolla kuin vuosi sitten. Lähitulevaisuuden osalta odotukset hajaantuvat siten, että reilu kolmannes arvioi kannattavuuden paremmaksi ja saman verran arvioi sen huonommaksi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Taulukko 4. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin ja valtakunnallisen EK:n suhdannebarometrin suhdannetiedustelun päätuloksia saldoluvuilla ja prosenteilla esitettyinä. Suhdannetiedustelun päätuloksia Ylä-Savon Pkaluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) II IV II IV II IV II IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotanto-odotus seuraavalle 4-6 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Esteenä (%) ammattityövoiman puute rahoitusvaikeudet puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen Suhdannetilanne ja -näkymät Yläsavolaiset pienet ja keskisuuret rakennusalan yritykset arvioivat suhdannetilanteen useammin heikoksi kuin hyväksi ( -42). Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät olivat tammikuussa paremmat kuin kesällä. Rakentamisen suhdannenäkymät ovat saldoluvun perusteella samalla tasolla kuin valtakunnassa keskimäärin (-21) (kuva 13).

15 Rakentaminen, suhdannenäkymät Ylä-Savo Koko maa Kuva 13. Rakentamisen suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa. 4.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuotanto on pysynyt joka toisella vastanneella ennallaan. Viimeisen kolmen kuukauden kehityssuunta on ollut positiivisempi kuin maassa keskimäärin (kuva 14). Tuotannon oli tammikuun kyselyssä Ylä-Savossa -6. Lähitulevaisuuden ei odoteta kovin suurta muutosta (tuotanto-odotusten saldoluvut 6), mutta tuotantoaan kasvattavia yrityksiä ennakoidaan alkuvuonna olevan hieman enemmän kuin tuotantoaan supistavia. Tuotanto-odotus on Ylä-Savossa maan keskiarvoa parempi saldoluvun perusteella. 6 4 tuotantoodotus (Ylä- Savo) tuotantoodotus (koko maa) - -4 toteutunut tuotanto (Ylä- Savo) toteutunut tuotanto (koko maa) Kuva 14. Yläsavolaisten pk-rakennusyritysten ja koko maan rakennusalan toteutunut tuotanto ja tuotanto-odotus alkuvuodelle 15.

16 Tilauskanta Ylä-Savon pk-rakennusyritysten tilauskannan oli -58, eli suurin osa vastanneista tilauskannan normaalia pienemmäksi. Koko maassa vastaava oli -39. Uusien tilausten määrä on ollut noin joka toisella vastanneella yrityksellä laskussa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Lähitulevaisuudessa yli puolet vastanneista arvioi tilanteen säilyvän ennallaan, ja loput ennakoivat tilausten määrän pienenemistä (Kuva 15). Rakentaminen, uusien tilausten määrä ja odotus Tilausmäärien odotus Tilausmääräarviot Kuva 15. Pk-rakennusyritysten uusien tilausten määrä Ylä-Savossa ja uusien tilausten odotus alkuvuodelle 15 (I vuosineljännes). 4.4 Henkilöstökehitys Henkilöstöään kasvattaneiden yritysten määrä suhteessa henkilöstä vähentäneisiin on laskenut kesän 14 tilanteesta Ylä-Savossa, kehitys on ollut samansuuntaista, joskaan ei niin voimakasta, kuin koko maassa keskimäärin (kuva 16). Henkilöstökehityksen oli tammikuun kyselyssä Ylä-Savossa - 5, lähes kaikki vastanneet arvioivat henkilökunnan määrän säilyneen ennallaan viime kuukausina. Myös lähitulevaisuudessa henkilöstömäärän ennakoidaan useimmin säilyvän ennallaan (odotuksen -6). Henkilökunnan määrän kehitysodotus on Ylä-Savossa lähes samaa tasoa kuin maassa keskimäärin.

17 17 Henkilöstökehitys rakentaminen Henkilökuntaodotus (Ylä-Savo) Henkilökuntaodotus (koko maa) Henkilökunta (Ylä- Savo) Henkilökunta (koko maa) Kuva 16. Yläsavolaisten pk-rakennusyritysten ja koko maan rakennusalan henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 15 (I vuosineljännes). 4.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus Rakennusyritysten yleisin toimintaa rajoittava tekijä oli kysynnän puute (74 % vastaajista), kuten myös koko maassa. Kapasiteetin käyttöaste vaihteli yrityksissä 5-1 %:n välillä, täyden kapasiteetin kertoi olevan käytössä kolmannes vastanneista. Vuoden vaihteessa liikakapasiteettia oli noin joka neljännellä rakennusalan pk-yrityksellä (kuva 17). Rakentaminen, tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % % % vähän sopivasti liikaa Kuva 17. Rakennusalan pk-yritysten tuotantokapasiteetti Ylä-Savossa.

18 18 Reilu puolet rakennusalan yrityksistä arvioi viimeisen 3 kk:n kannattavuuden olleen samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, lähes kaikki loput arvioivat sen olleen heikompi ( -21). Lähitulevaisuuden kannattavuuden osalta odotukset hajaantuvat siten, että reilu kolmannes vastanneista arvioi kannattavuuden paremmaksi ja saman verran arvioi kannattavuuden huonommaksi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Kannattavuuden lähitulevaisuuden on siten. 4.6 Investointikehitys Rakennusalan viime kuukausien kiinteät investoinnit arvioitiin useimmiten (74 % vastanneista) yhtä suuriksi tai pienemmiksi (21 %) kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Investointikehityksen oli tammikuun kyselyssä -16. Vuoden päästä kiinteät investoinnit arvioidaan pienemmiksi tai yhtä suuriksi kuin tammikuussa 15. Kiinteiden investointien ensivuoden tammikuulle arvioitu oli -58.

19 19 5. Palvelut Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat heikentyneet, negatiivinen. Myynti kehittynyt aivan loppuvuodesta positiiviseen suuntaan, lähitulevaisuudessa yhä useampi uskoo myynnin säilyvän ennallaan. Yritysten henkilöstömäärä on useimmin säilynyt ennallaan, samaa ennakoidaan myös lähitulevaisuudelle. Riittämättömästä kysynnästä kärsi puolet (46 %) yrityksistä. Useimmiten kannattavuuden arvioitiin säilyneen ennallaan vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, arviot kannattavuuden kehityksestä lähikuukausina hajautuvat. Taulukko 5. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin ja valtakunnallisen EK:n suhdannebarometrin suhdannetiedustelun päätuloksia saldoluvuilla ja prosenteilla esitettyinä. Suhdannetiedustelun päätuloksia Ylä-Savon Pkaluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) II IV II IV II IV II IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Myyntiodotus seuraavalle 4-6 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Esteenä (%) ammattityövoiman puute rahoitusvaikeudet puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen Suhdannetilanne ja -näkymät Yläsavolaiset pk-palveluyritykset arvioivat suhdannetilanteen ( -34) useammin heikoksi kuin hyväksi. Myös suhdannenäkymät ovat heikentyneet saldoluvun ollessa -22. Puoli vuotta sitten yläsavolaisten pk-palveluyritysten suhdannenäkymien oli -8. Yläsavolaisten pkteollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat hieman heikommat kuin maassa keskimäärin (kuva 18).

20 4 Palvelut, suhdannenäkymät Ylä-Savo Koko maa Kuva 18. Palvelualan suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa. 5.2 Myynti ja myyntiodotukset Ylä-Savossa palveluyritysten myynti on aivan loppuvuodesta kehittynyt positiiviseen suuntaan (kuva 19). Myynnin oli tammikuun kyselyssä Ylä-Savossa -8. Lähitulevaisuudessa yhä useampi uskoo myynnin säilyvän ennallaan (tuotanto-odotusten saldoluvut -8 ja -2). Myyntiodotukset ovat Ylä- Savossa samankaltaiset kuin maassa keskimäärin myyntiodotus (Ylä-Savo) myyntiodotus (koko maa) myynnin määrä (Ylä-Savo) myynnin määrä (koko maa) Kuva 19. Yläsavolaisten pk-palveluyritysten ja koko maan palvelujen toteutunut myynti ja myyntiodotus alkuvuodelle 15.

21 Henkilöstökehitys Henkilöstöään lisäävien yritysten osuus on Ylä-Savossa pienentynyt kesästä 14, kehitys on ollut samansuuntaista kuin maassa keskimäärin (kuva ). Henkilöstökehityksen oli tammikuun kyselyssä Ylä-Savossa -1. Enemmistö (75 %) vastanneista yrityksistä kertoi henkilöstön määrän pysyneen ennallaan vuoden 14 viime kuukausina, suurin osa vastanneista ei odota muutoksia henkilöstön määrään myöskään lähitulevaisuudessa (odotuksen -4). Henkilökunnan määrän kehitysodotus on Ylä-Savossa positiivisempi kuin maassa keskimäärin. Henkilöstökehitys palvelut 1-1 Henkilökuntaodotus (Ylä-Savo) Henkilökuntaodotus (koko maa) Henkilökunta (Ylä-Savo) Henkilökunta (koko maa) Kuva. Yläsavolaisten pk-palveluyritysten ja koko maan palvelualan henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 15 (I vuosineljännes). 5.4 Myynnin kasvun esteet ja kannattavuus Palveluyritysten myyntiä yleisimmin rajoittava tekijä oli riittämätön kysyntä (46 % vastaajista), kuten se oli myös valtakunnantasolla. Palvelualan yritykset arvioivat useimmiten viimeisen 3 kk:n kannattavuuden olleen samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Saldoluku oli 1. Arviot kannattavuuden kehityksestä lähitulevaisuudessa, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, hajautuvat; noin 4 % vastanneista odottaa tilanteen pysyvän ennallaan ja loput jakautuvat tasan huonompaa ja parempaa kannattavuutta ennakoiviin. Lähitulevaisuuden kannattavuuden oli.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE tutkimukset PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn marraskuussa 29 aikavälillä 7.11.

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa a. Barometri perustuu runsaan 4 pk-yrityksen vastauksiin

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Lappi. Alueraportti, Lappi. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Lappi. Alueraportti, Lappi. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Pk-yritysbarometri, syksy 2015 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2015 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri

Etelä Suomen logistiikkabarometri Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS TURUN YLIOPISTON

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Syksy 2015. Pk-yritysbarometri. Kainuun ELY-keskus

Syksy 2015. Pk-yritysbarometri. Kainuun ELY-keskus Syksy 2015 Pk-yritysbarometri Kainuun ELY-keskus 2 Pk-yritysbarometri syksy 2015 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten

Lisätiedot

Alueraportti, Keski-Suomi

Alueraportti, Keski-Suomi Pk-yritysbarometri, syksy 2014 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30

4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et 7

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2015

Pk-yritysbarometri, kevät 2015 Pk-yritysbarometri, kevät 2015 1 Pk-yritysbarometri, kevät 2015 2 Pk-yritysbarometri, kevät 2015 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Keflavík. Helsinki-Vantaan lentomatkustajat Euroopan kaupunkeihin. Dublin. Geneve. Nizza. Madrid. Barcelona. Lissabon. Malaga.

Keflavík. Helsinki-Vantaan lentomatkustajat Euroopan kaupunkeihin. Dublin. Geneve. Nizza. Madrid. Barcelona. Lissabon. Malaga. 2/213 Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 5.6.213 Keflavík ALUETALOUS Taantuma jatkuu ASUNTO- JA TOIMITILAMARKKINAT Asunnonostoaikomuksia aiempaa vähemmän Toimistotiloista kymmenesosa tyhjillään HYVINVOINTI

Lisätiedot

9 kesäkuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

9 kesäkuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 9 kesäkuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Talouskehitys jatkui vahvana myös loppuvuonna 2006. Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 10 marraskuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talouden huippuvire jatkui myös vuoden 2007 tammi kesäkuussa. Kaikkien päätoimialojen liikevaihdon

Lisätiedot

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia Esipuhe Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometri perustuu runsaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 2 2014 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 2 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO MAAKUNNAN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT... 5 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 7.4.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Satakunnan yritysten liikevaihto lähti alkuvuonna nopeahkoon kasvuun. Kasvu palautti maakunnan koko maan kehitystä vastaavalle kasvu-uralle.

Lisätiedot

Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät 2014/2015 Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin yrityskysely maaliskuussa 2015 SISÄLLYS Johdanto... 2 Yritysten koko-

Lisätiedot

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Suomi ja Ruotsi Pk-yrityksen liikevaihdon kasvu, % 12 1 8 6 4 2-2 -4 93 Ruotsi 94 Suomi 9 96 97 98 99 Ruotsi Suomi Sisällys Esipuhe 3 Korkeasuhdanne jatkuu pohjoisissa naapurimaissa

Lisätiedot