ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä"

Transkriptio

1 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä -julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä. Hankkeen toteuttajina toimivat Oulun yliopiston Koulutus- ja tutkimuspalvelut sekä Taloustieteiden tiedekunta. Suhdannetiedustelua koordinoi johtoryhmä, jonka jäseninä ovat Oulunseudun Yrityspalvelut johtaja Heikki Aalto (pj.), Technopolis Oyj:n toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, Iin Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Jorma Kinnunen, Oulun yliopiston Taloustieteiden tiedekunnan professori Rauli Svento sekä kehityspäällikkö Martti Hyry, suunnittelija Tommi Pyykönen ja innovaatioasiamies Pekka Räsänen Koulutus- ja tutkimuspalveluista. Tiedustelun kohdejoukon muodostavat edellisten kyselyjen tapaan alueen teollisuuden, kaupan, kuljetussektorin ja palvelualan yritykset sekä pankkitoiminta. Oulun yliopiston Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat ovat toteuttaneet yrityshaastattelut. -raportista on saatavissa painetussa muodossa vain tämä tiivistelmä. Koko raportti toimialakohtaisine tietoineen, artikkeleineen ja tarkempine numerotietoineen on saatavissa verkosta osoitteesta / pdfmuodossa. Toivomme, että julkaisu antaa taustatietoa yritysten ja organisaatioiden päätöksenteon perustaksi Ouluseudun aluetalouden lähitulevaisuuden kehityksestä. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

2 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI Syksyn -suhdannebarometrin yrityshaastattelut tehtiin lokakuussa. Tiedustelun kysely lähetettiin 436 yritykseen tai liiketoimintayksikköön Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen toimialueella (Oulu, Kempele, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki, Muhos, Hailuoto, Lumijoki, Liminka, Ylikiiminki ja Tyrnävä). Tiedustelussa mukana olevat yritykset kattavat henkilömäärällä ja liikevaihdolla mitaten alueen merkittävimmät toimialat, ja yritykset työllistävät pääosin vähintään viisi henkilöä. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 35 yritystä eli suhdannekyselyn vastausaktiivisuus oli 7 %. Suhdannekysymykset ennakoivat yritysten lähitulevaisuuden näkymiä tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. Vertailujakso on kyselyhetkeä edeltävän kuuden kuukauden aikajakson kehitys. Annettu vastausasteikko on: kasvaa, pysyy ennallaan tai vähenee. Kysymyksillä etsitään vastausta siihen, miten toimialan kehityksen ennakoidaan muuttuvan lyhyellä aikavälillä edeltävään aikajaksoon verrattuna. Tiedustelussa kysytään myös kyselyajankohtaa edeltäneen kuuden kuukauden aikana ta kehitystä em. asteikon mukaan. Tämän raportin suhdanne-iden ja toteutuneen kehityksen tulkinnoissa esiintyy termi, joka kuvaa yritysten odotuksia. Saldoluku saadaan vähentämällä kasvua (+) ennakoivien yritysten määrästä laskua (-) odottavien yritysten määrä. Kun on positiivinen, kysytyn mittarin taan kasvavan tai se on kasvanut. Saldoluvun ollessa negatiivinen, kysytyn mittarin taan laskevan tai se on laskenut. Kun on nolla, kysytyn mittarin taan pysyvän ennallaan tai se on pysynyt ennallaan. Saldolukua määritettäessä yrityksen vastaus on painotettu vuoden 1999 liikevaihdolla.

3 Teollisuusyritysten (sis. rakennusala) suhdanne-et Teollisuuden suhdanneodotukset ovat hieman heikentyneet 6 kk sitten tehtyyn eseen verrattuna, mutta ovat joka tapauksessa hyvin positiivisia. Tuotteiden myynnin kasvua ennakoiva 6 kk aikajaksolla on +41 ja vuoden aikajaksolle +61. Myös yritysten kannattavuuden sekä tuotteiden hintatason odotetaan edelleen paranevan. Tilauskanta on parantunut edeltävän aikajakson kuluessa ja sen odotetaan paranevan lähitulevaisuudessa yhä selvemmin. Kuvassa 1 on esitetty teollisuusyritysten tiedustelussa kysyttyjen mittareiden jen kuvaamat suhdanne-et. Suhdanne-et 8 Myynti Kannattavuus Tilauskanta Tuotteiden hintataso kk 6 kk 12 kk Kuva 1. Teollisuusyritysten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys edeltävän 6 kuukauden aikana sekä lähiajan suhdanne-et. Myynnin kasvua indikoiva on pysynyt edelleen korkealla tasolla sekä toteutumassa että issa. Myynnin kehitys edeltävän puolen vuoden aikana on ollut vain hieman heikompaa kuin keväällä ttiin. Myynnin en 6 kk aikajaksolle on hieman maltillisempi (+41), mutta vuoden aikajakson päähän taas hyvin positiivinen (+61). Myynnin ja ttu kehitys nähdään viereisestä kuvasta 2. Tuotteiden myynti /99 1/99 3/ 1/ 3/1 1/1 Kuva 2. Teollisuuden tuotteiden myynnin kehitys ja et (6kk ja 12kk).

4 Teollisuuden yritysten kannattavuuden kehitys on ollut hieman kevään odotuksia heikompaa. Nyt tehdyssä essa teollisuusyritykset odottavat kannattavuuden kehityksen kuitenkin paranevan selvästi. Kannattavuuden paranemista ennakoiva on +41. Teollisuuden kannattavuuden kehitys ja on esitetty viereisessä kuvassa 3. Teollisuusyritysten kannattavuus /98 3/99 1/99 3/ 1/ 3/1 Kuva 3. Teollisuusyritysten kannattavuuden kehitys ja. Teollisuuden tuotteiden hintatason nousu on ollut kevättä hieman maltillisempaa. Lähiajan essa ei odoteta merkittäviä muutoksia. Tuotteiden hintatason ta kasvua kuvaava on +22 ja ttua hintatasoa kuvaava vastaava luku on +14. Hintatason muutos on kuvattu oheisessa kuvassa Tuotteiden hintataso /98 3/99 1/99 3/ 1/ 3/1 Teollisuuden tuotteiden tilauskanta on parantunut tasaisesti jo pitkään, mikä on näkynyt myynnin, ja myös kannattavuuden, tasaisena kasvuna. Nyt tehdyn tiedustelun mukaan tilauskannan kehitys on ollut lähes odotetunlaista ja tilanteen ennakoidaan paranevan aiempaa enemmän seuraavan 6 kk aikana. Ennusteen on nyt +56, kun kehitys on ollut +16. Tilauskannan kehitys ja lähitulevaisuuden on esitetty kuvassa 5. Kuva 4. Teollisuuden tuotteiden hintatason kehitys ja. Tuotteiden tilauskanta /98 3/99 1/99 3/ 1/ 3/1 Kuva 5. Teollisuuden tuotteiden tilauskannan kehitys ja.

5 Teollisuudessa tuotantokapasiteettia on liikaa 18 %, sopivasti 61 % ja liian vähän 21 % yrityksistä. Kapasiteetin toimialakohtaiset vaihtelut on suuria, mikä ilmenee tarkemmin aloittain tehdyssä tarkastelussa. Teollisuusyritysten tuotantokapasiteetin kehitys on esitetty oheisessa kuvassa 6. Teollisuusyritysten investoinnit ovat kasvaneet tasaisesti ja tähän suuntaukseen ei odoteta merkittäviä muutoksia myöskään lähitulevaisuudessa - ainoastaan tilainvestointien odotetaan hieman vähenevän. Viereisessä kuvassa 7 on esitetty saldoluvut kone- ja kalusto-, tila-, markkinointisekä tuotekehitysinvestointien kehitys ja lähiajan et. % 8 % % % % % Tuotantokapasiteetti 3/98 1/98 3/99 1/99 3/ 1/ liian vähän sopivasti liikaa Kuva 6. Teollisuuden tuotantokapasiteetti. tilainvestoinnit kone- ja kalustoinvestoinnit markkinointiinvestoinnit t&k -investoinnit Teollisuusyritysten investoinnit kk kk Kuva 7. Teollisuusyritysten investointipanosten kehitys ja et. Liike-elämän palvelujen suhdanne-et Tässä barometrissa liike-elämän palvelualan yrityksillä tarkoitetaan asiantuntijapalveluja teollisuuden ja kaupan alalle myyviä yrityksiä. Myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja palvelujen hintatason lyhyen aikajakson kehitys sekä suhdanne-et on esitetty ina kuvassa 8. Tiedustelun mukaan kokonaisuudessaan palvelualan yritysten myynti on kasvanut varsin suotuisasti tarkastelujakson aikana. Myynnin odotetaan kasvavan hieman maltillisemmin aivan lähitulevaisuudessa, mutta selkeästi nopeammin vuoden kuluttua. Kuuden kuukauden myynnin en on +26 ja 12 kk en +57. Myynnin kasvuodotuksia tukee myös tilauskannan huomattava paraneminen sekä nyt että lähitulevaisuudessa. Kannattavuuden odotetaan paranevan edelleen, kuten myynnin kasvu ja hintatason nousu antavat aihetta. Kannattavuuden kehitys on ollut vakaata ja nyt sen paranemista ennakoiva on +29.

6 Suhdanne-et Myynti Kannattavuus Tilauskanta Tuotteiden hintataso 51 6 kk 6 kk 12 kk Kuva 8. Palveluyritysten myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja palvelujen hintatason toteutuneen kehityksen ja suhdanne-iden saldoluvut. Palveluyritykset on jaettu edelleen kolmeen ryhmään; rakentamiseen liittyvät suunnittelupalvelut, automaatio-, kone- ja prosessisuunnittelu sekä liike-elämän palvelut kuten tili- ja mainostoimistot. Tämän jaon mukainen suhdanne-iden tarkastelu on esitetty erikseen toimialakohtaisessa jaottelussa. Kaupan alan suhdanne-et Ouluseudulla on kaupan alalla ollut jo usean vuoden ajan selvästi positiivinen kehitys. Alan myynti on lisääntynyt ja investoinnit seudulla kasvaneet. Myynnin kasvun ennakoidaan jatkuvan myös tulevan vuoden aikana. Seuraavassa kuvassa 9 on esitetty kaupan alan yritysten kehityksen ja iden saldoluvut, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä. Suhdanne-et 8 Myynti Kannattavuus Tuotteiden hintataso kk 6 kk 12 kk Kuva 9. Kaupan alan suhdanteiden kehitys edeltävän 6 kuukauden aikana sekä et.

7 Myynnin kehitys on viime vuosien aikana ollut merkittävää ja tuotteiden myynnin kasvun taan yhä jatkuvan lähitulevaisuuden aikana - tosin hieman aikaisempaa maltillisemmin. Oheisen kuvan 1 mukaisesti myynnin en 6 kk aikajaksolle on +29 ja 12 kk aikajaksolle +41. Kaupan alan kannattavuus on kehittynyt vakaasti ja lähes en mukaisesti. Nyt tehdyssä essa kaupan alan yritykset odottavat kannattavuuden yhä hieman paranevan, on +13. Kaupan alan kannattavuuden kehitys on esitetty viereisessä kuvassa 11. Tuotteiden hintataso on tarkastelujakson aikana noussut hieman kevään odotuksia enemmän. Nyt tehdyn en mukaan lähitulevaisuudessa tuotteiden hinnat nousevat jo merkittävästi ( +39), mikä yhdessä myynnin jatkuvan kasvun kanssa tukee kannattavuuden paranemisen odotuksia. Hintatason kehitys on kuvattu oheisessa kuvassa 12. Kaupan alalla yritysten investoinnit ovat tarkastelujakson aikana lisääntyneet.. Ennusteen mukaan ainoastaan laite- ja kalustoinvestointien määrässä tulee seuraavan jakson aikana tapahtumaan muutoksia. Viereisessä kuvassa 13 on esitetty ina investointipanosten kehitys ja et. 8 Kaupan alan myynti 34 3/98 3/99 3/ 3/1 Kuva 1. Kehitys ja et Kaupan alan kannattavuus 3/98 3/99 3/ 3/1 Kuva 11. Kehitys ja. 8 - Tuotteiden hintataso /98 3/99 1/99 3/ 1/ 3/1 Kuva 12. Kehitys ja. Kaupan yritysten investoinnit laite- ja kalustoinvestoinnit 14 tilainvestoinnit markkinointiinvestoinnit kk 6 kk Kuva 13. Investointien saldoluvut.

8 Kaupan alan palvelukapasiteetin kehitystä on kuvattu oheisissa kuvissa 14 ja 15 sekä tukku- että vähittäiskaupan osalta. Sen mukaan tukkukaupassa kapasiteettia on sopivasti lähes kaikilla (95 %) yrityksillä. Palvelukapasiteetti % 8 % liian vähän % % sopivasti liikaa % % 1/98 3/99 1/99 3/ 1/ Kuva 14. Tukkukaupan kapasiteetti. Vähittäiskaupan yrityksillä aikaisempi lisäkapasiteetin tarve on kääntynyt lieväksi liikakapasiteetiksi. Yrityksistä 1 % on liikaa ja 87 % sopivasti kapasiteettia käytössään tällä hetkellä. Kokonaisuutena vähittäiskauppojen kapasiteettitilanne on hyvä. Palvelukapasiteetti % 8 % liian vähän % % sopivasti liikaa % % 1/98 3/99 1/99 3/ 1/ Kuva 15. Vähittäiskaupan kapasiteetti. Pankkisektorin lähitulevaisuuden kehitys Suhdanne-et Pankkikyselyssä tiedusteltiin pankkien asiakkaiden eri sijoitusmuotoihin kohdistamia sijoituksia. Tiedustelun mukaan osakesijoitukset ja eläke-/sijoitusvakuutukset ovat kasvaneet kaikissa pankeissa edeltävän 6 kk aikana ja kaikki vastanneet odottivat näiden sijoitusmuotojen edelleen kasvavan lähitulevaisuudessa. Myös sijoitukset korkorahastoihin ovat kasvussa useimmissa pankeissa. Pankkitalletukset ovat tarkastelujaksolla vähentyneet kahdessa kolmesta pankista, mutta niiden odotetaan lähitulevaisuudessa pysyvän kutakuinkin nykyisellä tasollaan. Tiedustelussa kysyttiin myös asunto-, kulutus- ja opintolainojen sekä lyhyiden luottojen kysyntää. Kaikkien näiden luottotyyppien kysyntä on ollut kasvussa ja samansuuntaisen kehityksen ennakoidaan lähitulevaisuudessa edelleen jatkuvan, tosin hieman maltillisempana. Järjestämättömien luottojen osuus kaikista luotoista on pienentynyt merkittävästi kolmen edellisen vuoden aikana. Vuonna 1998 järjestämättömien luottojen osuus kaikista luotoista vastanneiden osalta oli vielä 1,5 %. Sekä keväällä että nyt syksyllä järjestämättömien luottojen osuus on ollut selvästi alle 1 %.

9 Pankkiryhmittymät ennakoivat kevään tavoin lähes yksimielisesti sekä lyhyiden (3 kk) että pitkien (6 kk) markkinakorkojen nousun jatkuvan edelleen seuraavan kuuden kuukauden tarkastelujakson aikana. Henkilömäärä Pankkisektorin rakenteellisesta muutoksesta johtunut henkilöstömäärän voimakas väheneminen Ouluseudulla pysähtyi syksyllä Nyt pankkien henkilöstömäärä on lähtenyt jopa kasvuun, lokakuun henkilöstä lokakuun 49 henkilöön. Kasvua pankit odottavat myös ensi vuodelle, mutta vuoteen 5 ulottuvissa issa henkilöstömäärän odotetaan vähenevän alle 45 henkilön. Anto- ja ottolainaus Tiedustelussa mukana olevien Ouluseudulla toimivien pankkiryhmittymien yhteenlaskettu antolainaus oli vuonna ,7 mrd markkaa. Antolainauksen taan laskevan vuoden aikana 6,29 mrd markkaan, mutta vuonna 1 sen taan olevan jo 7,64 mrd markkaa. Ottolainauksen taan olevan kuluvana vuonna 6,87 mrd markkaa, kun se vuonna 1999 oli 8,17 mrd markkaa. Vuonna 1 pankit arvioivat ottolainauksen nousevan selvästi, 1,17 mrd markkaan. Vuoteen 5 ulottuvat et ovat selvästi pessimistisiä, antolainauksen odotetaan laskevan 6,65 mrd markkaan ja ottolainauksen 7,87 mrd markkaan. Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudulla Seuraavassa tarkastellaan Ouluseudun suhdanne-iden kehitystä kaikkien tiedustelussa mukana olevien yritysten osalta. Seuraavan sivun kuvissa 18 ja 19 on esitetty puolivuosittain tehtyjen myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä 6 kk iden että toteutuneet saldoluvut. Kuvasta 18 nähdään, että Ouluseudulla yritysten odotukset myynnin kehittymisestä ovat palautuneet kevään huipputasolta maltillisemmiksi. Tähän vaikuttanee syksyn toteutuman selkeästi odotuksia alhaisempi taso. Odotukset myynnin paranemisesta ovat kuitenkin yhä positiiviset. Seuraavan kuuden kuukauden myynnin on na +36. Kannattavuuden odotetaan niin ikään edelleen paranevan myynnin kasvun ja nousevan hintatason vuoksi, na nyt +32. Pitkällä aikavälillä kannattavuus on kehittynyt tasaisesti ja kehityksen suunta kuvan 19 perusteella lähes keväällä tun kehityksen mukainen. Myös tuotteiden ja palvelujen

10 hintataso on noussut, vaikkakin kehityksen suunta on ollut isiin verrattuna päinvastainen. Myös myynnin kasvun toteuma on ollut lähes iden mukainen. 8 - Suhdannenäkymien kehittyminen, 6 kk /97 1/98 1/99 1/ myynti kannattavuus hintataso Kuva 18. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason 6 kk iden saldoluvut koko yritysjoukon osalta syksystä 1997 kevääseen 1. Suhdannenäkymien kehittyminen, myynti kannattavuus hintataso - 1/97 1/98 1/99 1/ Kuva 19. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason toteutumien saldoluvut koko yritysjoukon osalta syksystä 1997 syksyyn. Edellä kuvattujen mittareiden mukaan Ouluseudulla yritystoiminnan odotukset ovat selvästi kevään vastaavia alhaisemmat, mutta ovat edelleen pitkän aikavälin tarkastelussa korkealla tasolla. Henkilömäärän kehittyminen Seuraavan sivun taulukossa 1 on esitetty yritysten henkilömäärissä tapahtunut kehitys vuoden aikajaksolla. Mukana ovat vain näihin kohtaan vastanneet yritykset. Vuoden aikana vastanneissa yrityksissä (n=292) henkilömäärä lisääntyi 1149 henkilöllä eli 8,6 prosenttia. Työpaikkojen kokonaismäärän kasvu on selvästi nopeutunut, kun keväällä

11 työpaikkojen kasvu kaikilla aloilla yhteensä oli ollut 5,8 %. Eroa selittänee kevään kyselyssä havaitut yritysten huippuodotukset lähitulevaisuuteen, mihin on mahdollisesti rekrytoinnillakin varauduttu muutos lokakuu lokakuu % Teknologiayritykset, n= ,5% Muut teollisuusyritykset, n= ,7% Tukkukaupat, n= ,3% Vähittäiskaupat, n= ,8% Tekniset palvelut, n= ,% Palvelut liike-elämälle, n= ,2% Talonrakennus, n= ,% Kuljetus, n= ,% Pankit, n= ,% Yhteensä, n= ,6% Taulukko 1. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän kehitys ryhmittäin vuoden aikana. Tiedusteluajankohdat ovat lokakuu 1999 ja lokakuu. Työpaikkojen määrän kasvu on ollut selkeästi nopeinta siis rakentamisessa ja teknologiayrityksissä. Teknologiayrityksissä henkilömäärän kasvu on nyt vuoden aikana ollut 23,5 % eli kasvu on vielä aikaisempaakin (17,5 %) nopeampaa. Huomionarvioista tässä on se, että näissä kasvulukemissa eivät ole mukana Nokian Ouluseudun yksiköiden lukemat. Pitkällä aikavälillä poikkeuksellista on se, että jokin toimialoista yltää teknologiasektoria nopeampaa henkilöstömäärän kasvuun. Rakennusalan henkilömäärän voimakas kasvu ei osoita hidastumisen merkkejä - kasvuprosentti 24 ja vastanneiden yritysten henkilömäärän lisääntyminen 225:llä ovat tällä sektorilla huomiota herättäviä lukemia. Palveluyritysten henkilömäärä on jo pitkään kasvanut tasaisen vahvasti, lähes kymmenen prosentin vuosivauhdilla. Muilla toimialoilla kasvuluvut eivät yllätä muuten kuin että yhdelläkään toimialalla henkilömäärä ei ole vähentynyt. Henkilömäärä vuoteen 5 saakka Seuraavan sivun taulukossa 2 on esitetty yritykset arviot henkilömäärän kehityksestä pitkällä aikavälillä vuoteen 5 saakka. Mukana ovat ainoastaan kaikkiin kohtiin vastanneet yritykset. Pitkällä aikavälillä tarkasteltavien toimialojen työntekijämäärä kasvaa pankkeja lukuun ottamatta kaikilla sektoreilla. Työpaikkojen muutosessa on verrattu lokakuun ja

12 vuoden 5 en tietoja. Sen mukaan näihin kohtiin vastanneiden yritysten työpaikkamäärä kasvaa 3 % seuraavan viiden vuoden aikana. Kuten kaikissa 9-luvun kyselyissäkin, ovat teknologiayritysten kasvuodotukset selvästi eri luokassa kuin muiden toimialojen. Huomattavaa on, että vain noin kolmasosa tämän sektorin yrityksistä Ouluseudulla on näihin kohtiin vastannut ja myöskään Nokian työllistämisvaikutus ei ole näissä luvuissa mukana. Voimakkaat kasvuodotukset teollisuuden palveluyrityksissä eivät henkilömääränä ole todelliselta vaikutukseltaan suuret, koska nämä sektorit ovat alueella vielä pieniä. Sen sijaan perinteisten toimialojen henkilömääräodotukset ovat aikaisempaa positiivisempia, millä on myös merkittävää vaikutusta todelliseen työllistävään vaikutukseen ryhmän suuren koon vuoksi. Muutos (e) hlöä - 5 Muutos (e) % e1 e5 Teknologiayritykset, n= % Muut teollisuusyritykset, n= % Tukkukaupat, n= % Vähittäiskaupat, n= % Tekniset palvelut, n= % Palvelut liike-elämälle, n= % Talonrakennus, n= % Kuljetus, n= % Pankit, n= % Yhteensä, n= % Taulukko 2. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän ttu kehitys toimialajaon mukaan vuodesta 1999 vuoteen 5. Vuosien 1999 ja tiedot ovat lokakuulta.

4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30

4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et 7

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö 1. Esipuhe 2. Alkulause 3. Tiivistelmä 4. Abstract 5

Sisältö. Sisältö 1. Esipuhe 2. Alkulause 3. Tiivistelmä 4. Abstract 5 1 Sisältö Sisältö 1 Esipuhe 2 Alkulause 3 Tiivistelmä 4 Abstract 5 I Yritysten kehitys ja odotukset 9 1.1 Tiedustelun kattavuus 9 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle 1 1.3 Suhdannenäkymien

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa a. Barometri perustuu runsaan 4 pk-yrityksen vastauksiin

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia Esipuhe Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometri perustuu runsaan

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

9 kesäkuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

9 kesäkuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 9 kesäkuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Talouskehitys jatkui vahvana myös loppuvuonna 2006. Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 1 POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 2 Tiivistelmä Ohjelmakausi 2000-2006 piristi a Yritysten liikevaihdon kasvu lähes saavutti koko maan kasvuvauhdin. Kasvu on tällä vuosikymmenellä nopeutunut

Lisätiedot

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Satakunnan yritysten liikevaihto lähti alkuvuonna nopeahkoon kasvuun. Kasvu palautti maakunnan koko maan kehitystä vastaavalle kasvu-uralle.

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE tutkimukset PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn marraskuussa 29 aikavälillä 7.11.

Lisätiedot

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 10 marraskuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talouden huippuvire jatkui myös vuoden 2007 tammi kesäkuussa. Kaikkien päätoimialojen liikevaihdon

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri

Etelä Suomen logistiikkabarometri Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS TURUN YLIOPISTON

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Logistiikka-alan suhdannetilanne ja näkymät Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25 26 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LOKAKUU 25 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25-26 Tekijä Tilaukset VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 182, 3311 TAMPERE Puh. 2-722

Lisätiedot

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2003 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät 1 SATAKUNNAN TALOUS 5 kesäkuu 2005 YLEISTÄ Satakunnan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu jatkui melko nopeana viime vuoden loppupuolella.

Lisätiedot