Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti"

Transkriptio

1 Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuutta ja työelämän laatua on välttämätöntä kehittää samanaikaisesti Terttu Pakarinen projektipäällikkö

2 Prologi Älä punnitse jokaista askelta tielläsi vain kauas katsoen löytää perille. - Dag Hammarskjöld Sisältö Tiivistelmä... 2 Johdanto Tausta ja tarve: Työelämän kehittämisen suuntia vuosina Työelämän kehittämistä ohjannut politiikka... 5 Työelämän tutkimuksen ja kehittämisen rahoitus... 5 Kansainvälinen toimintaympäristö Projektin kulku: Palje-ohjelman valmistelu ja koordinaatio... 8 Palje-ohjelman tavoitteet... 8 Palje-ohjelman valmistelun pelikenttä... 8 Ohjelman valmistelun periaatteet ja prosessi... 9 Projektin kulku ja organisoituminen Lopputuotos: Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-ohjelma Palje-ohjelman rakentuminen suhteessa tavoitteisiin Palje-ohjelman hyöty työpaikoille Pysyvät rakenteet vuosille Tuottavuutta ja työelämän laatua koskeva tutkimuskatsaus Tuottavuustutkimuksen tila Työelämän laadun tutkimuksen tila Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaisuus Kolmen kerroksen tuottavuustutkimusta Palje-ohjelman konsepti ja tulevaisuuden työelämä Lähteet Liitteet

3 Tiivistelmä Palje-ohjelman valmisteluhankkeen tuloksena on luotu Tuottavuuden pyöreän pöydän PALJE-ohjelma, jonka tavoitteena on tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen. Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaisella kehittämisellä on mahdollista vahvistaa kestävällä tavalla yritysten ja julkisten organisaatioiden menestystä, parantaa innovaatiokyvykkyyttä ja työhön osallistumisastetta sekä pidentää työuria. Tavoitteet Tuottavuuden pyöreän pöytä jätti vuonna 2008 hakemuksen Työsuojelurahastolle Tuottavuuden pyöreän Palje-ohjelman valmistelusta. Projektipäällikön tehtävänä oli hankesuunnitelman mukaan valmistella ohjelman osiot hankkeiksi yhteistyössä Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristön, Työsuojelurahaston ja muiden rahoittajien, tutkimuslaitosten sekä yritysten, kuntien ja seurakuntien kanssa. Valtion työsuojelurahaston todettiin toteuttavan ohjelmaa omalla rahoituksellaan valtion organisaatioiden tarpeisiin. Palje-ohjelman tavoitteena oli Työsuojelurahaston hallitukselle v jätetyssä aloitteessa tuottaa enemmän tietoa tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaisesta kehittämisestä seuraavilla osaalueilla: 1. Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen 2. Strategisen henkilöstöjohtamisen ja sosiaalisen pääoman kehittäminen käytännössä 3. Palkitsemisen kokonaisuuksien arviointi ja kehittäminen käytännössä 4. Toimintakulttuurin, johtamistavan ja esimiestyön uudistaminen 5. Hiljaisen tiedon siirtäminen ja sen onnistuneet käytännöt 6. Työpaikan yhteistoiminnan kehittäminen 7. Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen PK-yrityksissä ja pienissä organisaatioissa 8. Palvelukonseptien ja toimintatapojen kokonaisvaltainen uudistaminen 9. Ajankohtaiset selvitykset talouden dynamiikasta 10. Tuottavuuden mittaaminen Toteutus Palje-ohjelman valmisteluhankkeessa on kerätty tutkimustietoa tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaisuuden toteutumisesta ja suunnattu hankkeita tämän tiedon pohjalta tulevaisuuden työelämän ja työpaikkojen tarpeisiin. Tutkimuslaitokset ovat hakeneet tai hakevat v rahoitusta Työsuojelurahastolta tai Tekesiltä rahoittajan kriteereiden mukaisesti ja lisäksi tarvittaessa muuta ulkopuolista rahoitusta. Palje-ohjelma täydentää omalta osaltaan muuta ohjelmallista työelämän kehittämistä vuoteen 2014 saakka. Ohjelman hankkeet toteutetaan tutkimus- ja kehittämishankkeina, jotka suunnataan käytännönläheisesti työpaikkakohtaisen kehittämisen tueksi. Hankkeet on suunniteltu siten, että asiasta kiinnostuneet yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja toimialat voivat osallistua niihin joko käynnistämällä omia kehityshankkeitaan tai työskentelemällä yhteistyössä tutkijoiden ja kehittämisasiantuntijoiden kanssa. Ohjelman valmistelua ovat ohjanneet seuraavat periaatteet: 1. Erilaisten intressien yhteen sovittaminen ja roolien selkeytys 2. Teemaryhmät sisältävät riittävästi samanlaisuutta ja erilaisuutta tuottaakseen uutta tutkimustietoa 3. Pohja ns. psykologiselle sopimukselle ohjelman ja yksittäisten hankkeiden välillä perustuu molemminpuolisiin lupauksiin ja hyötyihin 4. Ohjelman verkostomainen luonne edellyttää selkeitä rakenteita, toimintatapoja ja vastuita 5. Luottamuksen ylläpitäminen ohjelmassa edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta hankkeiden ja sidosryhmien kanssa. 2

4 Tulokset Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-ohjelman toteuttavat johtavat tutkimuslaitokset ja tutkijat yhteensä 18 hankkeella. Ohjelman hankkeet liittyvät kolmeen teemaan: 1. Tulevaisuuden henkilöstöjohtaminen, jossa painottuu johtamis- ja HR-tutkimus 2. Työelämän laadun kehittäminen ja yhteistoiminnan uudet mahdollisuudet, jossa painottuu aineettoman pääoman tutkimus 3. Toimintatavan ja esimiestyön uudistaminen, jossa painottuu työn organisointia, oppimista ja innovatiivisuutta koskeva tutkimus Ohjelmassa ovat mukana hankkeillaan seuraavat tutkimuslaitokset: Aalto-yliopisto (ent. teknillinen korkeakoulu ja kauppakorkeakoulu), Johtamistaidon opisto, Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Lapin yliopiston Lappea, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus ja johtamiskorkeakoulu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu ja Työterveyslaitos. Ohjelman valmistelun aikana on kuvattu hyödyntämispolku työpaikoille Tuottavuuden pyöreän pöydän toiminnan kautta. Lisäksi on luotu ohjelmaa koossapitävät rakenteet, toimintatavat ja viestintä vuosille Tuloksia hyödynnetään koko ohjelman ajan Tuottavuuden pyöreän pöydän toiminnassa. Ohjelman lisäksi lopputuotoksena on syntynyt tutkimuskatsaus tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaiseen kehittämiseen ja sen tarpeeseen sekä Suomessa että kansainvälisesti. Palje-ohjelman valmisteluhankkeen aikana kehkeytyi ohjelmakonsepti, jossa tuottavuutta, työelämän laatua ja elinikäistä oppimista voidaan tarkastella kansallisella, organisaation sekä työpaikan ja yksilön tasolla. Johtopäätökset Tuottavuuteen liittyviä asioita on Suomessa tutkittu monilla tieteenaloilla ja tasoilla. Suomessa tuottavuuteen liittyvien teemojen tutkimus on monipuolista ja aktiivista ja siitä ovat kiinnostuneita sekä päättäjät, työmarkkinajärjestöt että rahoittajat. Tutkimuksen ongelma on kuitenkin sen hajanaisuus ja sirpaleisuus. Tätä mieltä olivat tuottavuustutkimusta koskevan selvityksen tehneet Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat vuonna Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-ohjelma on monitieteinen verkosto, jonka avulla pyritään ratkaisemaan tuottavuustutkimuksen kumuloituminen sekä käytännön hyöty työpaikoille. Ohjelman avulla saatetaan eri tutkimusperinteet keskustelemaan keskenään ja yhdistämään tietoa työpaikalla sovellettavaksi. Palje-ohjelma pyrkii hankkeillaan kokoamaan pirstaleista tuottavuustutkimuksen kenttää siten, että hankkeet muodostavat monitieteisen verkoston. Ohjelman hankkeet painottuvat organisaatio- ja työpaikkatason toimintaan siten, että työpaikat voivat hyödyntää syntynyttä tietoa kehittämistoiminnassaan. Ohjelmalla pyritään saamaan uutta tietoa niistä mekanismeista, jotka synnyttävät tuottavuutta ja työelämän laatua samanaikaisesti. Samalla pyritään saattamaan hankkeisiin osallistuvat työpaikat kehityksessään eteenpäin niin, että ne pystyvät tuottamaan innovaatioita ja kilpailemaan niillä. 3

5 Johdanto Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö teki aloitteen Työsuojelurahaston hallitukselle selvitys- ja tutkimustoiminnan koordinoinnista ja Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-ohjelman käynnistämisestä. Tutkimus- ja kehitysohjelman perusteluina esitettiin em. aloitteessa seuraavaa (Hakonen 2007, Liite 1): Kun väestö ikääntyy ja työvoiman tarjonta kääntyy pitkäaikaiseen laskuun, on löydettävä keinoja, joilla vauhditetaan tuottavuuskasvua sekä yrityksissä että julkishallinnon organisaatioissa. Talouskasvun, työllisyyden ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen turvaamiseksi on välttämätöntä, että tuottavuus ja työelämän laatu paranevat oleellisesti työpaikoilla seuraavien vuosikymmenten aikana. Yhdessä ne vaikuttavat kumpaankin talouskasvumme peruspilariin: työpanoksen määrään ja työn tuottavuuteen. Ydinkysymys on suomalaisten työpaikkojen kyky uudistaa palvelukonseptejaan, synnyttää ja ottaa käyttöön teknologisia ja niitä täydentäviä liiketoiminnallisia, organisatorisia ja muita työelämän sosiaalisia innovaatioita. Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaisella kehittämisellä on mahdollista vahvistaa kestävällä tavalla yritysten ja organisaatioiden menestystä, parantaa innovaatiokyvykkyyttä ja työhön osallistumista. Tutkimus- ja toimintaohjelman tutkimus-, kehittämis- ja menetelmänkehityshankkeet suunnataan käytännönläheisesti työpaikkakohtaisen kehittämistyön tueksi. Ne täydentävät omalta osaltaan muuta ohjelmallista työelämän kehittämistä. Tulosten hyödyntämiseksi panostetaan merkittävästi tiedon levittämiseen. Ohjelman valmistelu organisoitiin hankkeeksi, joka sai Työsuojelurahastolta rahoitusta ajalle Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen projektipäälliköksi kutsuttiin Terttu Pakarinen KT Kuntatyönantajista osapäiväisellä (40 %) työpanoksella. Hankkeen tavoitteet on kuvattu liitteessä 2. Projektipäällikön tehtävänä oli TSR:lle jätetyn hankesuunnitelman mukaan valmistella ohjelman osiot hankkeiksi yhteistyössä Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristön, Työsuojelurahaston ja muiden rahoittajien, tutkimuslaitosten sekä yritysten, kuntien ja seurakuntien kanssa. Valtion työsuojelurahaston todettiin toteuttavan ohjelmaa omalla rahoituksellaan valtion organisaatioiden tarpeisiin. Tuottavuuden pyöreä pöytä perustettiin alkuvuodesta 2007 järjestöjen korkean tason elimeksi tuottavuuden, työelämän laadun ja tuottavuusyhteistyön edistämiseksi ja näkyväksi tekemiseksi maassamme. Ryhmän muodostavat työmarkkinakeskusjärjestöjen "seitsikko", sen nimeämä sihteeristö sekä järjestöjä lähellä olevat tuottavuustoimijat. Pyöreä pöytä tekee aloitteita tuottavuuden ja työelämän laadun edistämiseksi sekä järjestää vuosittain tuottavuusyhteistyöseminaarin, jossa julkistetaan tuottavuusyhteistyökunniamaininnan saajat ja sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymisestä Suomessa. 4

6 1. Tausta ja tarve: Työelämän kehittämisen suuntia vuosina Työelämän kehittämistä ohjannut politiikka Tuottavuuden pyöreän pöydän perustamisen aikaan vuonna 2007 käynnistettiin Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman mukaisesti kansallisen innovaatiostrategian laatiminen. Valtioneuvoston innovaatiopoliittisessa selonteossa (2008) otettiin yhdeksi VN:n kehittämislinjaukseksi laaja-alainen innovaatiopolitiikka. Sen mukaan työelämän kehittämisen näkökulma sisällytettiin osaksi innovaatiopolitiikkaa sekä innovaatiotoiminnan rahoitus- ja asiantuntijapalvelukokonaisuutta. Tätä linjausta perusteltiin seuraavalla tavalla: Innovaatioihin perustuva tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehitys edellyttää osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa, joka haluaa ja jaksaa kehittyä tehtäviensä mukana. Työelämän laatu nousee yhdeksi innovaatioympäristön kriittisistä menestystekijöistä: se vaikuttaa suoraan toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja laatuun. Innovaatiotoiminnassa, kuten muissakin osaamispohjaisissa korkean jalostusarvon töissä, huippusuoritusten taustalla on työntekijöiden ja työyhteisöjen innostus, sitoutuminen ja työnilo. Työelämän kehittämisen politiikka tehtiin myös Kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelmassa, joka käynnistyi työurien pidentämistä koskevan keskustelun ja taantuman tuloksena. Työurien pidentämistä koskeva työryhmä päätyi ehdotuksiin, jotka painottivat työterveyshuollon ja koulutuksen keinoja työurien jatkamiseksi uran alku- ja loppupäästä. Työpaikalla tapahtuvasta kehittämisestä päädyttiin siihen, että Työturvallisuuskeskus laajentaa työhyvinvointipalvelujaan työpaikoille. Tässä keskustelussa ei saanut jalansijaa työpaikoilla tapahtuva tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen. Työelämän tutkimuksen ja kehittämisen rahoitus Laaja-alaisen innovaatiopolitiikan linjauksen käytännön toimenpiteenä oli työelämän ohjelmallisen kehittämisen siirtäminen osaksi Tekesin pysyvää toimintaa. Näin tuottavuuden ja työelämän laadun kehittäminen tuli osaksi Tekesin lakisääteistä tehtävää. Vuoteen 2011 mennessä Tekesissä on käynnistetty työelämän kehittämisrahoitus (TYKE) sekä työelämän tutkimuksen edistämiseksi tarkoitettu aktivointihanke. Pääministeri Vanhasen I hallitusohjelman aikaan käynnistynyt TYKES-ohjelma päättyi v lopussa. Ohjelma myönsi rahoitusta yli 71 miljoonaa euroa (ALV mukaan lukien) yhteensä 1168 projektiin suomalaisilla työpaikoilla. Projekteista 996 oli työpaikkojen aloitteista käynnistyneitä kehittämisprojekteja. Näiden yleisimpiä kohteita olivat työprosessien, työn organisoinnin sekä henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön kehittäminen. Rahoituksesta runsas kolmannes suuntautui teollisuuden, vajaa kolmannes yksityisen palvelusektorin ja vajaa neljännes kuntien ja kuntayhtymien työpaikkojen kehittämiseen. Kehittämisprojekteihin osallistui henkeä. Ohjelman rahoittamassa 25 menetelmäkehitysprojektissa tuotettiin uusia työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä sekä uusia kehittämismenetelmiä, -malleja ja -välineitä. Ohjelman rahoittamat 17 työelämän oppimisverkosto -projektia olivat pitkäaikaisia työelämän tutkimus- ja kehittämisyksiköiden sekä työpaikkojen yhteisiä oppimisen foorumeita. Ohjelma on arvioitu ja TYKES-johtoryhmä on jättänyt raporttinsa vuoden 2011 alussa. Ohjelman projektien tulokset osoittavat, että tuottavuutta ja työelämän laatua on mahdollista parantaa samanaikaisesti työpaikkojen johdon ja henkilöstön yhteistoimintaan perustuen ja hyödyntämällä kehittyneitä kehittämismenetelmiä muutoksia toteuttaessa. TYKESohjelma on saanut osakseen paljon kansainvälistä kiinnostusta. TYKES-ohjelman johto- 5

7 ryhmä (Alasoini 2011) antoi työelämän kehittämisen suuntaamiseksi seuraavat suositukset: 1) Työelämän kehittäminen on merkittävä osa laaja-alaista innovaatiopolitiikkaa ja sitä pitää vahvistaa. 2) Suomalaisten työelämän kehittämisohjelmien hyviä käytäntöjä hyödynnetään myös jatkossa työelämän kehittämisessä ja laajemmin myös muussa innovaatiotoiminnassa. 3) Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen, toisiaan tukeva kehittäminen on työelämän kehittämisohjelmien keskeinen lähtökohta Suomessa myös jatkossa. 4) Henkilöstön osaaminen, laaja osallistuminen ja yhteistyö ovat menestystekijöitä, jotka tulee ottaa läpileikkaavana periaatteena vahvemmin huomioon innovaatiopolitiikassa. 5) Strategisen henkilöstövoimavarajohtamisen (SHRM) ja innovaatiojohtamisen yhdistäminen on jatkossa avainalue työelämän kehittämisessä. 6) Työmarkkinajärjestöjen aktiivinen mukana olo työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on tärkeä edellytys toiminnan tuloksellisuudelle ja uskottavuudelle. Työsuojelurahasto myönsi vuonna 2010 soveltavaan työelämän tutkimukseen määrärahat 230 hankkeelle, yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 hankkeita hyväksyttiin 228 kappaletta. Hyväksyttyjen hankkeiden yhteissumma oli 7,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 saapuneista 448 hakemuksesta määrärahan saivat 268 hanketta, yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Työsuojelurahaston rahoittamista tutkimus- ja kehittämishankkeista Palje-ohjelman kymmeneen teemaan liittyy vuosina n. 40 hanketta. Työsuojelurahasto rahoittaa myös Work-ohjelmaa (hankkeita yht. 21), jossa painottuvat hyvinvointi, terveys ja psykososiaaliset tekijät sekä työmarkkinoiden muutokset. Tuottavuuden ja työelämän laadun yhteyttä tutkittiin kahdessa hankkeessa. Työelämän tutkimuksen ja kehittämisen kriteereissä tapahtui muutoksia, jotka ovat ohjanneet tutkimusta uusiin suuntiin ja laajemmiksi ja vaikuttavammiksi hankkeiksi. Kansainvälinen toimintaympäristö Euroopan tuottavuuskeskusten liitto (EANPC) on 14 jäsenliiton verkosto, jonka tavoitteena on edistää tiedon vaihtoa tuottavuudesta ja verkostoitumista tuottavuuskeskusten välillä. EANPC on Euroopan tuottavuuskongressien (EPC) järjestäjätaho. Tämä käytäntö alkoi Suomesta vuonna Suomen tuottavuuskeskuksen muodostavat yhdessä Työturvallisuuskeskus ja Työsuojelurahasto. Kansainvälisten konferenssien, EPC2009 Grimsbyssä Englannissa ja EPC/WPC2010 Turkissa sekä Towards better work and well-being 2010 Suomessa (järjestäjänä Työterveyslaitos), tutkimusten painotukset vahvistavat käsitystä, että tuottavuuden ja työelämän laadun tutkimusperinteet kulkevat edelleen toisistaan irrallaan. Euroopan ja maailman tuottavuuskonferenssien painopisteenä ovat erilaiset laatujohtamiseen ja kestävän tuottavuuden mittaamiseen liittyvät tutkimukset ja käytännön esimerkit. Lisäksi tuottavuuden edistäminen edellyttää elinikäistä oppimista työpaikoilla (Dahl 2009). Towards better work and well-being konferenssin tavoitteena oli tarjota tietoa ja välineitä työhyvinvoinnin edistämiseen tuottavuuden parantamiseksi. Tähän liittyvät tutkimukset 6

8 painottuivat työhyvinvoinnin edistämisestä johtuviin taloudellisiin vaikutuksiin ja aineettoman pääoman teoriataustaan. Tiedon johtaminen ja oppiminen työelämässä olivat puolestaan lähtökohtana v kansainvälisellä ACSI-leirillä, jossa pyrittiin tuottamaan yhteiskunnallisia innovaatioita (Tekes ja Aalto-yliopisto). EAWOP (Euroopan työ- ja organisaatiopsykologian kongressi) pyrkii kattamaan moninaisen kirjon työorganisaatioiden tutkimuksesta ja käytännöistä. Vuonna 2009 kongressissa painottuivat kuitenkin stressitutkimukset, joskin työn imu, organisaatiokansalaisuus ja psykologinen sopimus ovat nousussa tutkimuksen kohteina. EU-tason projekteja Palje-ohjelman teemoihin liittyen ovat olleet HIRES (Health in Restructuring)- ja EDI (Employee-driven innovation) -projektit. HIRES-projektissa on luotu suositukset hyvään muutoksenhallintaan rakennemuutoksissa oleville työpaikoille yksityiselle sektorille (2010). Näitä pyritään soveltamaan nyt myös julkiselle sektorille, jota koskeva HIRES-projekti käynnistyi v lopulla. Työterveyslaitos ja Jyväskylän yliopisto ovat olleet mukana projektissa Suomen osalta. EDI projektin käynnistäjä on Tanskan LO, joka pyrkii tällä tavoin vastaamaan kestävän kasvun ja työllisyyden haasteisiin. Suomessa EDI-projektissa on mukana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. European Foundationin vertailu työoloissa ja työelämän laatua koskeva analyysi (Anttila ym. 2011) asettavat suomalaisen työelämän kärkeen monissa asioissa verrattuna muihin EU-maihin. 7

9 2. Projektin kulku: Palje-ohjelman valmistelu ja koordinaatio Palje-ohjelman tavoitteet Työelämän ohjelmallista kehittämistä täydentämään käynnistettiin Tuottavuuden pyöreän pöydän (TPP) Palje- ohjelma vuosiksi Palje-ohjelman valmistelun (tämän kehittämishankkeen) tavoitteena oli saada aikaan tutkimus- ja kehittämisohjelma, joka tuottaa tietoa seuraavista aiheista (ks. Liite 1): 1) Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen 2) Strategisen henkilöstöjohtamisen ja sosiaalisen pääoman kehittäminen käytännössä 3) Palkitsemisen kokonaisuuksien arviointi ja kehittäminen käytännössä 4) Toimintakulttuurin, johtamistavan ja esimiestyön uudistaminen 5) Hiljaisen tiedon onnistunut siirtäminen 6) Työpaikan yhteistoiminnan kehittäminen 7) Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen PK-yrityksissä ja pienissä organisaatioissa 8) Palvelukonseptien ja toimintatapojen kokonaisvaltainen uudistaminen 9) Ajankohtaiset selvitykset talouden dynamiikasta 10) Tuottavuuden mittaaminen. Tuottavuuden ja työelämän laadun tutkimuksen seuraamiseksi Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö on järjestänyt työryhmän Työelämän tutkimuspäiville vuosina 2009 ja Vuoden 2010 tutkimuspäivien teemaksi oli myös valittu sama aihe. Työryhmät ovat olleet suosittuja, mutta tuottavuutta ja työelämän laatua samanaikaisesti tuottavia mekanismeja tutkitaan kovin vähän. Tuottavuustutkimuksen tilaa selvittänyt Tampereen teknillisen yliopiston tutkijaryhmä (Käpylä ym. 2008) on myös todennut, että tuottavuustutkimuksen piiriin kuuluvia aiheita tutkitaan paljon, mutta niiden yhteyttä tuottavuuteen vähän. Palje-ohjelman hankkeiden valmistelussa on otettu huomioon laaja-alaisen innovaatiopolitiikan painopisteet ja TYKES-ohjelman kokemukset tuottavuuden ja työelämän laadun ohjelmallisesta kehittämisestä. Työelämän tutkimuksen ja kehittämisen viime vuosien painopistevalinnat puoltavat sitä, että ohjelman kymmeneen teemaan liittyvää tutkimusta tarvitaan enemmän kuin tällä hetkellä tehdään ja rahoitetaan. Palje-ohjelman valmistelun pelikenttä Palje-ohjelman valmistelu sijoittuu edellä kuvatussa toimintaympäristössä sekä työmarkkinatoiminnan uudelleen suuntaamisen että yliopistomaailman rakennemuutoksen aikaan. Työmarkkinajärjestelmän suurin muutos oli luopuminen keskitetyistä tuloratkaisuista ja työelämän kehittämisen liittäminen osaksi innovaatiopolitiikkaa. Tällä oli vaikutusta myös työelämän tutkimuksen rahoituksen uudelleen suuntaamiseen. Yliopistomaailmassa tapahtui sekä ylläpitäjämallien, rahoituksen että organisaatioiden muutoksia. Myös työpaikat olivat sekä yksityisellä että julkisella sektorilla rakennemuutoksen ja taantuman kourissa. Tähän valmisteluhankkeeseen vaikuttaneita erilaisia intressejä on esitelty kuvassa 1. 8

10 Kuva 1. Erilaisten intressien pelikenttä. Ohjelman valmistelun periaatteet ja prosessi Tällaisessa monimutkaisessa toimintakentässä on tärkeää käydä keskusteluja eri toimijoiden rooleista ja sovittaa yhteen erilaisia intressejä. Ohjelman valmistelu on tällaisella pelikentällä eri pelaajien intressien punomista verkostoksi, jossa on löyhiä yhteisiä siteitä ohjelman sisällä ja ulospäin sen rajapinnoilla. Näin ohjelma kehkeytyy valmisteluvaiheen aikana. Tutkijatahoja oli ideoitu Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristössä, joten valmistelu lähti liikkeelle siltä osin valmiilta pohjalta. TSR:n rahoituspäätöksen jälkeen sihteeristössä käytiin keskustelu myös hankkeen toimintakentästä ja selkiytettiin siihen liittyviä rooleja ja odotuksia. Työsuojelurahastolle jätetyssä hakemuksessa ja rahaston kanssa käytyjen keskustelujen sekä sihteeristön johtopäätösten perusteella muotoutui projektipäällikön tehtävä. Samalla päätettiin, että hankkeen ohjausryhmäksi tulee sihteeristö ja TSR:n edustaja hankkeen valvojana. (Liite 3). Periaate 1. Erilaisten intressien yhteensovitus ja roolien selkiytys Ehdotettujen tutkijatahojen kanssa käytiin tämän jälkeen alustavat keskustelut kiinnostuksesta tutkimustaho kerrallaan. Hankeaihiot syntyivät näissä keskusteluissa. Tämän jälkeen keskusteluja laajennettiin tutkimusryhmiin, joilla oletettiin työelämän näkökulmasta olevan yhteisiä tiedon käyttäjiä. Nämä teemat olivat HR- ja johtamistutkimus, aineeton pääoma ja työyhteisöjen innovatiivisuus ja oppiminen sekä työpaikan yhteistoiminta. Yhteistoimintahankkeet yhdistettiin myöhemmin aineettoman pääoman hankkeisiin, koska niitä yhdistää sosiaalinen pääoma. 9

11 Periaate 2. Ryhmät sisältävät riittävästi samanlaisuutta ja erilaisuutta tuottaakseen uutta tutkimustietoa. Kun ohjelman kaikki hankkeet olivat kehittäneet aihionsa tutkimushankkeeksi, pidettiin koko ohjelman yhteinen työseminaari , jossa tavoitteena oli pohtia, mitä uutta tieteelle ja mitä hyötyä käytännölle hankkeet tuottavat. Hankkeiden kriteerit oli päätetty ohjelman johtoryhmässä kesäkuussa 2009 ja keskusteltu hankkeiden kanssa alustavissa tapaamisissa. Samalla keskusteltiin siitä, mitä Palje-ohjelma voi puolestaan tarjota hankkeille. Palje-ohjelman hyödyntämispolku työpaikoille hyväksyttiin ohjelman johtoryhmässä tammikuussa 2010 liitettäväksi hankkeiden hakemuksiin. Palje-ohjelman hankkeiden kriteerit olivat tutkittava tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaisen kehittämisen esteitä ja edistäjiä (uutta tutkimustietoa) tuotettava uutta osaamista osallistuviin organisaatioihin (lisä-arvo asiakkaalle) tuotettava toimintamalleja ja tuotteita myös muiden organisaatioiden käyttöön (levittäminen ja yleistäminen) sekä kuvattava hyödyntämispolku työpaikoille (ml. Tuottavuuden pyöreän pöydän toiminta) tehtävä yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen, muiden tutkimuslaitosten ja kehittäjien kanssa (verkostoituminen). Palje-ohjelma tarjoaa hankkeille valmistelu ja hankkeiden yhteistyön koordinointi työpaikkojen hankinnassa avustaminen TPP:n tahojen kautta tutkimusryhmien välisen monitieteisen yhteistyön järjestäminen viestintäkanavan tutkimustuloksista ja hyvistä esimerkeistä: TPP:n toiminta ja työmarkkinakeskusjärjestöjen viestintäkanavien hyödyntäminen hyödyntämispolun työpaikoille: kuvattu eri toimijoiden kanavat tutkimustiedon levittämiseksi. Periaate 3. Pohja ns. psykologiselle sopimukselle ohjelman ja yksittäisten hankkeiden välillä perustuu molemminpuolisiin lupauksiin ja hyötyihin. Hankkeet ovat edenneet kukin omaa tahtiaan ja hakeneet rahoitusta joko Työsuojelurahastolta tai Tekesiltä. Ohjelmaan kuuluu 18 hanketta, joita toteuttavat 9 korkeakoulua (10 ennen fuusioita). Tähän mennessä hankkeista 8 on saanut tutkimusrahoituksen ja 2 esitutkimusrahoituksen Työsuojelurahastolta. Tutkimushankkeista 2 on saanut rahoituksen Tekesiltä. Vuonna 2011 kolme tai neljä hanketta jättää rahoitushakemuksen Työsuojelurahastolle ja 6-7 hanketta harkitsee Tekesille suunnattua hakemusta. Ohjelman valmisteluvaihe päättyy , mutta ohjelma jatkuu vuoteen 2014 asti. Koordinaation päättyessä ohjelmalle rakennetaan pysyvät rakenteet, joiden koossa pysymisestä vastaa Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö. Valmisteluvaiheen aikana esille tulleista kehittämisideoista koottua ehdotusta pysyviksi rakenteiksi käsitellään valmisteluvaiheen loppuseminaarissa Ehdotus kehittämisrakenteiksi ja vastuiksi on hyväksytty ohjelman johtoryhmässä tammikuussa Periaate 4. Ohjelman verkostomainen luonne edellyttää selkeitä rakenteita, toimintatapoja ja vastuita. Ohjelman valmisteluvaiheen koordinaation siirtäminen yhdeltä henkilöltä (projektipäälliköltä) kollektiiville (Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristölle) on haaste, koska siinä eivät siirry vain tehtävät vaan myös luottamukseen perustuva psykologinen sopimus. Ohjelmaan sitoutumisesta erään hankkeen vastuuhenkilö totesi seuraavasti: On mukava kun tuntee kuuluvansa johonkin, Palje-tutkijoihin. Yllättävää kyllä, valmisteluvaiheen aikana on ainakin rahoituksen saaneille ja ohjelman tarjoamassa vuorovaikutuksessa mukana olleille hankkeille alkanut syntyä ns. Palje-identiteetti. 10

12 Koordinaation siirtoa kollektiiville on pyritty edistämään siten, että sihteeristöstä on nimetty vastuuhenkilöt teemaryhmille sekä työnantaja- että palkansaajapuolelta. Lisäksi sihteeristön jäsenet ovat hankkeiden ohjausryhmissä. Vastuuhenkilöt on nimetty myös ohjelman tulosten levittämistä varten eri foorumeille. Periaate 5. Luottamuksen ylläpitäminen ohjelmassa edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta hankkeiden ja sidosryhmien kanssa. Luottamuksen ylläpitäminen hankkeisiin edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa niihin ja keskustelua mahdollisuuksista edetä yhteisten tavoitteiden suunnassa. Tätä keskustelua projektipäällikkö kävikin hankkeiden yhteyshenkilöiden kanssa. Tuottavuuden pyöreän pöydän yhteisen tahtotilan ilmaisemiseksi myös Tuottavuuden pyöreässä pöydässä olisi pitänyt käydä syvällisempää keskustelua ohjelman merkityksestä. Lisäksi Palje-johtoryhmään kuuluvien tahojen olisi pitänyt käydä jo aloitetta tehtäessä organisaatiossaan laaja keskustelu ohjelmaan sitoutumisesta. Tässä hankkeessa projektipäällikön ns. työnantajana toimi kollektiivi, jonka yhteisellä tahtotilalla on merkitystä ohjelman onnistumiselle ja luottamuksen ylläpitämiselle myös jatkossa. Seuraavien vuosien tavoitteena on kehittää ns. ei-henkilöityvää luottamusta, joka on valautunut rakenteisiin. Projektin kulku ja organisoituminen Ohjelma sai rahoituspäätöksen siten, että se pääsi alkamaan Työ alkoi aikaisempaan tutkimukseen tutustumalla, minkä perusteella hankkeiden sisällölliset painopisteet ja osakokonaisuudet on luotu. Ohjelman toteuttajatahot on ideoitu Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristössä TSR:lle jätetyn aloitteen mukaisesti vuonna Sihteeristössä on keskusteltu toukokuussa 2009 Palje-ohjelmahankkeen, sihteeristön ja Tuottavuuden pyöreän pöydän tehtävistä sekä hankkeiden sisällöllisistä painotuksista ja toteuttajatahoista. Sihteeristön jäsenet eivät ole osallistuneet itse hankevalmisteluun. Hankerahoitusta hakevat alan tutkimuslaitokset ja yliopistot, jotka myös itsenäisesti vastaavat hankkeiden toteuttamisesta. Tutkijaverkoston kokoaminen alkoi kunkin tahon kanssa käydyillä alustavilla neuvotteluilla Tuottavuuden pyöreän pöydän TSR:lle jättämän aloitteen pohjalta. Tämän jälkeen kukin taho laati ideapaperin hankkeestaan, joiden pohjalta kunkin osakokonaisuuden toteuttajatahot kokoontuvat pohtimaan yhteistyömahdollisuuksia ja työnjakoa. Näiden pohjalta muotoutui ohjelmakonsepti mennessä. Ohjelmassa haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millaisella osaamispääoman ja hyvinvoinnin kehittämisellä turvataan liiketoiminta- ja palvelukonseptien uudistaminen? Millaista yhteistoimintaa tarvitaan, kun pyritään yhdessä vastaamaan tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämisen haasteisiin? Millaista on tulevaisuuden henkilöstöjohtaminen, joka mahdollistaa myös työurien pidentymisen? Millaista on esimiestyö ja toimintakulttuuri työpaikoilla, jotka tuottavat innovaatioita? Vuoden 2009 lopussa oli valmisteltu alustavasti ohjelmakonseptin pohjalta sen kaikki hankkeet. Vuonna 2011 johtoryhmä päätti hyväksyä ohjelmaan vielä Työterveyslaitoksen KOHAUS-hankkeen. Kevään 2010 aikana ohjelman hankkeet kokoontuivat teemoittain seuraavasti: yhteistoiminta 11.1., aineeton pääoma 14.1., henkilöstöjohtaminen ja 7.6., toimintatavan ja esimiestyön uudistaminen Tapaamisten tarkoituksena oli löytää yhteistyömahdollisuuksia sekä keskustella tiedon jalostamisesta TPP:n käyttöön. Tapaamiset olivat avoimia koko sihteeristölle. 11

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön

Lisätiedot

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-ohjelma 2009-2014

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-ohjelma 2009-2014 Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-ohjelma 2009-2014 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä Perustettiin keväällä 2007 järjestöjen korkean tason elimeksi, jonka tarkoitus on tuottavuuden, työelämän laadun ja tuottavuusyhteistyön

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

raportteja 77 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen HELSINKI 2012

raportteja 77 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen HELSINKI 2012 raportteja 77 HELSINKI 2012 Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen Työelämän kehittämisohjelman (1996-2010) kehittämisprojektien itsearviointitulokset

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Tuottavuuden pyöreän pöydän Paljeohjelma. Terttu Pakarinen, projektipäällikkö

Tuottavuuden pyöreän pöydän Paljeohjelma. Terttu Pakarinen, projektipäällikkö Tuottavuuden pyöreän pöydän Paljeohjelma Terttu Pakarinen, projektipäällikkö 1 Palje- tutkimus- ja kehitysohjelman tavoitteet 1. Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen 2. Strategisen

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA

Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA Sosiaalialan tutkimus, tieto ja välittämisen taito Tutkimuksia 2 Tutkimuksia 2 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyntiosoite: Matarankatu 6 (YLEn talo), 4 krs.,

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke

Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke Loppuraportti Kesäkuu 2009 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN 1795-5661

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

TYÖELÄMÄOSAAMISEN EDISTÄMINEN PIRKANMAALLA

TYÖELÄMÄOSAAMISEN EDISTÄMINEN PIRKANMAALLA KEHITYSSUUNNITELMA Olavi Manninen 3.1.2005 Tampere TYÖELÄMÄOSAAMISEN EDISTÄMINEN PIRKANMAALLA SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1. Hankkeen tausta 2. Työelämäosaamisen edistäminen ja kehitystarpeet 3. Kehityssuunnitelma

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita HELSINKI 2008 raportteja 64 Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita Siru Korkala Lotta Ruokanen Siru Korkala Lotta Ruokanen Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet esiin!

Oppimisvaikeudet esiin! Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointi Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n

Lisätiedot

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategian päivitys 2010+ Esipuhe Elämme aikaa,

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot