MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS /023/ MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

2 1 (44) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Mavin kautta maksetut tuet Mavin IT-toiminta Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Allekirjoitus LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 Maaseutuviraston tuotto- ja kululaskelma Maaseutuviraston tase Maaseutuviraston toteumalaskelma

3 2 (44) 1. Johdon katsaus Maaseutuviraston toiminnassa painottuivat yli neljä vuotta kestäneen alueellistamisen loppuunsaattaminen, uusien sähköistä asiointia tukevien toimintatapojen kehittäminen sekä maatalouspolitiikan uudistukseen valmistautuminen. Vuoden 2011 aikana maailmantalous kiristyi ja euron kriisi johti taloustilanteen heikkenemiseen Suomessa. Virastotaloudessa oli yhä ilmeisempää, että määrärahoja tullaan leikkaamaan ja toiminnan tehostaminen sekä toimintojen priorisointi korostui. Maaseudun kehittämisohjelman toimeenpano eteni vuonna 2011 tyydyttävästi. Kehittämisohjelman alueellisten myöntövaltuuksien EU-rahoituksen kehyksestä oli sidottu vuoden loppuun mennessä 65 % ja maksettu 28 %. Hankerahoituksen kysyntä alueilla on jatkunut ennallaan, mutta joillakin alueilla yleinen taloudellinen epävarmuus on vaikuttanut yritysten kehittämishalukkuuteen. Taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta rahoitetut yritysten investoinnit ja kehittämistoimenpiteet ovat edenneet muita nopeammin. Toimintalinjoittain tarkasteltuna sidonnat ja maksatus ovat edenneet tasaisesti. Eri toimenpiteiden välillä on sidonnoissa suuria eroja, jotka edellyttävät rahoituskehyksen muutoksia loppukaudella. Laajakaistahankkeet eivät päässeet vielä kunnolla liikkeelle, joten näiden varojen sidontaan on vuonna 2012 kiinnitettävä erityistä huomiota. Jotta ohjelmavarat tulevat tehokkaasti ja kokonaan käytetyiksi, hankkeiden myöntöön ja maksatukseen on edelleen etsittävä joustavampia käytäntöjä. Tarvittaessa on käynnistettävä ohjelman toteuttamista tukevia toimenpiteitä. Yhteisen maatalouspolitiikan ja maaseutuohjelman uudistamista koskevat neuvoston asetusluonnokset julkaistiin lokakuussa. Mavi osallistui uudistusta käsitteleviin työryhmiin analysoimalla uudistusten vaikutuksia toimeenpanoon, hallinnon resursseihin, asiakkaalle aiheutuvaan hallinnon taakkaan sekä tietojärjestelmiin. Yksinkertaistamista on tavoitteellisesti tuotu esille sekä kansallisessa valmistelussa että EU-maksajavirastojen kanssa tehtävässä valmistelutyössä. Maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä on uusittava Mavin merkittävimmät tietojärjestelmät. Tukisovellusta uudistettaessa on nähty välttämättömäksi uudistaa tukihallinnon prosesseja niin, että niiden sähköistäminen on mahdollista heti maatalouspolitiikan uudistuksen ja uuden ohjelmakauden alkaessa Sähköistämisen avulla voidaan vastata tiedossa oleviin resurssivähennyksiin hallinnossa siten, että palvelut voidaan säilyttää ja perustehtävät hoitaa. Pinta-alatukia haki vuonna 2011 sähköisen palvelun kautta kolmasosa viljelijöistä. Uutena palveluna tarjottiin mahdollisuutta tehdä karttakorjaukset sähköisesti. Tukihaun yhteydessä pilotoitiin muutamissa kunnissa yhteiskäyttöisiä tukihakupisteitä, sähköistä arkistointia sekä syksyllä karttakorjausten tekemistä. Tavoitteena oli selvittää tukihallinnon sähköistämistä, tunnistaa mahdolliset esteet ja vaikuttaa lainsäädäntöuudistuksissa esteiden poistamiseen. Uusi maksatusjärjestelmä Sampo otettiin tuotantoon usean vuoden kehittämistyön jälkeen kesäkuun alussa. Järjestelmä vaatii vielä kehittämistä erityisesti raportoinnin ja takaisinperintöjen käsittelyn osalta, mutta joulukuussa tapahtuneet, Mavin merkittävimmät maksatukset, suoritettiin uudella järjestelmällä onnistuneesti. Sampo-järjestelmän kehittäminen on vaatinut erittäin paljon työtä mavilaisilta. Mavissa laadittiin asiakasstrategia, joka määrittelee tavoitteet kumppaneiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämiselle lähivuosina. Strategiassa painotetaan verkkoviestintää ja asiakaspalvelujärjestelmän kehittämistä yhdessä ELY-keskusten ja kuntien maaseututoimen kanssa. Toimenpiteet asiakasstrategian toteuttamiseksi aloitetaan vuonna Mavi on kehittänyt ydinprosessien ja tietohallinnon uuden toimintamallin. Työn tavoitteena on ydinprosessien toimivuuden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä tietohallinnon lähentäminen kiinteämmäksi osaksi Mavin liiketoimintaa. Kumppanuusviestintää varten kehitettiin uusi Aitta ekstranet, joka otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa. Kuntien maataloushallinnon keskittäminen suurempiin toimintayksiköihin jatkui hyvin. Mavi on tukenut kuntia uudistuksen toimeenpanossa ja kunnat ovat ripeästi toteuttaneet yhteistoiminta-

4 3 (44) alueiden muodostamista. Tavoitteena on, että kaikkien yhteistoiminta-alueiden kanssa on solmittu vuoden 2012 loppuun mennessä EU:n edellyttämät maksajavirastosopimukset. Ensimmäinen sopimus allekirjoitettiin heti vuoden 2011 alussa Kauhavan kaupungin kanssa ja kuusi muuta sopimusta joulukuussa. ELYjen tulosohjausta kehitettiin MMM:n hallinnonalalla yhtenäisempään suuntaan. Tavoitteena oli, että Eviran, MMM:n kala- ja riistaosaston sekä Mavin tehtävät näkyvät kokonaisuutena hallinnonalan tulosohjauksessa ja että menettelyjä yhdenmukaistetaan. Tämä on ollut ELYjen ylijohtajien toivomus. Syksyllä käytiin yhdet tulosneuvottelut ja allekirjoitettiin yksi tulossopimus Eviran, KROn ja Mavin sekä ELYjen kanssa. Uudistus sai myönteisen vastaanoton ELYjen edustajien taholta. EU:n toimielinten Maaseutuvirastoon kohdistamien tarkastusten osalta vuosi oli poikkeuksellisen työllistävä. Komission tarkastuksia eri tukijärjestelmien toimeenpanoon tehtiin vuoden aikana viisi kappaletta. Vuoden lopussa oli kesken 11 tarkastuksen johdosta käytävät neuvottelut. Lisäksi Euroopan tilintarkastustuomioistuin teki Maviin kaksi tarkastusta. Merkittäviä rahoituksellisia seurauksia ei komission havaintojen pohjalta tehty. Taloudellisen tilanteen heikentyessä on yhä tärkeämpää, että EU-säädöksiä noudatetaan tarkasti, ettei valtiontalouden kannalta merkittäviä tulonmenetyksiä rahoitusoikaisujen kautta synny. Tämä on erityinen haaste, ei vain Maville, vaan koko maataloushallinnolle. Mavin johdolla valvonnan rationalisointia pohtinut työryhmä sai työnsä päätökseen. Työryhmä esitti keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi tukijärjestelmien ja -ehtojen yksinkertaistamista, sähköisen asioinnin ja valvontatyön organisoinnin kehittämistä sekä erilaisten teknisten ratkaisujen ja ns. hyvien käytäntöjen toteuttamista. Pääosin ehdotuksia voidaan toteuttaa aikaisintaan vuodesta 2014 alkaen, kun EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistusten tukijärjestelmämuutokset tulevat voimaan. Maaseutuviraston alueellistaminen Seinäjoelle saatettiin loppuun. Keväällä 2011 jouduttiin yhteistoimintaneuvotteluihin, jonka piirissä oli 36 henkilöä. Heidän osaltaan päädyttiin erilaisiin ratkaisuihin siten, että 11 otti valtion tarjoaman irtisanoutumiskorvauksen ja irtisanoutui heinäkuun alusta alkaen. 12 henkilöä jouduttiin alueellistumisesta johtuen irtisanomaan. Vuoden alussa muutettiin uusiin tiloihin vasta valmistuneeseen toimitaloon Alvar Aallon kadulle Seinäjoella. Kesäkuussa pidettiin juhlalliset avajaiset yhdessä kutsuvieraiden kanssa. Mavin alueellistamiselle asetettu määräaika saavutettiin, mutta mikä tärkeämpää, perustehtävistä suoriuduttiin alueellistamisesta ja henkilöstön suuresta vaihtuvuudesta huolimatta. Virasto on merkittävästi kehittänyt kuluvina vuosina asiakaspalvelua erityisesti sähköisen asioinnin saralla. Alueellistamisen kustannukset jäivät ennakkoarviota alhaisemmiksi ollen noin 6 milj. euroa. Mavi jatkoi vuoden aikana panostusta henkilöstön työhyvinvointiin. Mavissa käynnistettiin oma esimiesvalmennus, jonka tavoitteena on hyvä, linjakas ja yhtenäinen johtaminen Mavissa. Työtyytyväisyys nousi barometrillä mitattuna 0,12 yksikköä ollen 3,56. Tämä ylittää valtionhallinnon keskitason. Kokonaistyytyväisyys nousi kaikilla osa-alueilla. Vuoden 2011 tulostavoitteet saavutettiin hyvin Maaseutuviraston työhönsä sitoutuneen henkilöstön ansiosta. 2. Vaikuttavuus 2.1. Toiminnan vaikuttavuus Mavi tukee osaltaan maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä. Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti.

5 4 (44) Maatalouspolitiikan toimeenpanijana Maaseutuvirasto vaikuttaa maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseen. Virasto toimeenpanee maaseudun kehittämisohjelman, yhteisen maatalouspolitiikan ja kansallisten tukijärjestelmien mukaisia toimenpiteitä, joilla tähdätään maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseen. Maaseutuvirasto on aktiivinen verkostotoimija ja tuottaa informaatiota poliittisen päätöksenteon tueksi. Virasto täydentävien ehtojen toimeenpanijana vaikuttaa elintarvikkeiden ja eläinten turvallisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen. Maaseutuviraston ja maa- ja metsätalousministeriön välisessä vuoden 2011 tulossopimuksessa sovittiin viraston vaikuttavuuden, toiminnallisen tehokkuuden, tuotosten ja laadunhallinnan sekä henkisten voimavarojen hallinnan tulostavoitteista. Oheisessa taulukossa on esitetty koko virastoa koskevat, lähinnä toiminnan vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteet, niitten tarkemmat mittarit ja tavoitteiden toteumat. TAVOITE 1. Virasto alueellistunut Seinäjoelle alueellistamissuunnitelman mukaisesti. 2. Laajennetaan sähköisiä asiointipalveluita. MITTARI Alueellistaminen ei ole aiheuttanut merkittäviä häiriöitä toiminnalle. Sähköisten hakemusten osuus pinta-alatukien tukihakemuksista on 30 %. KOKO VUODEN TILANNE = TOTEUMA Alueellistaminen saatiin päätökseen vuoden 2011 aikana suunnitelman mukaisesti eikä merkittäviä häiriöitä ilmennyt. Uusiin toimitiloihin Seinäjoella muutettiin tammikuussa YT-menettelyn seurauksena 12 henkilöä jouduttiin irtisanomaan ja 11 henkilön kanssa tehtiin sopimus irtisanoutumisesta ja irtisanoutumiskorvauksen maksamisesta. Sähköisten hakemusten osuus pintaalatukien tukihakemuksista oli n. 33 %. Sähköistä arkistointia pilotoitiin vuonna kunnan alueella. Sähköisesti hakemuksensa jättäneiden viljelijöiden hakemukset säilöttiin sähköiseen arkistoon ja tulosteita (mm. tukipäätös) välitettiin viljelijöille sähköisesti Mavin järjestelmistä. Sastamalan karttapilotissa viljelijöillä on ollut mahdollisuus korjata peltolohkojen rajoja jo syksyn 2011 aikana. Vipuneuvojaa on kehitetty olemassa olevien resurssien puitteissa. Mavi on osallistunut sähköisen asioinnin lainsäädännöllisten esteiden kartoittamiseen sekä 1100-lain valmisteluun. Aitta-ekstranetin käyttöönotto on viivästynyt n. 1 2 kk Mavista riippumattomista teknisistä ongelmista johtuen. Käyttöönotto tapahtuu vuoden 2012 alussa. Sosiaalisen median ohje kevään 2011 tukihakua varten valmistui. Hanke- ja Rahtu-järjestelmien tulevaisuutta ja sähköisia asiointimahdollisuuksia kartoittava esiselvitysprojekti toteutettiin vuoden aikana. Kevään 2012 sähköistä pinta-alatukihakua valmisteleva projekti aloitettiin suunnitelmien mukaisesti. Koulumaitojärjestelmän esiselvitysprojekti päätettiin vuoden 2011 lopulla. Sovellusprojekti aloitetaan keväällä 2012.

6 5 (44) 3. Viljelijätukihallinnon uudistuksen toimeenpano. 4. Valmistaudutaan uuteen ohjelma- ja rahastokauteen. Tuodaan hallinnon ja toimeenpanon näkökulma mukaan poliittiseen valmisteluun. 5. Hanke- ja yritystukien hallinnollisen taakan keventäminen. 6. Toteutetaan kevään 2011 aikana peruskuivatusavustuksiin ja lainoihin liittyvien tehtävien siirto MMM:stä Maviin. Varmistetaan Maviin siirtyvien eräiden metsätalouden valtionapujen tarkastusten hoitaminen. Laissa annetuissa tavoitteissa ja määräajoissa pysyminen. Organisoidaan ja resurssoidaan ohjelma- ja rahastokauden vaihtumisen vaatimat muutokset viraston sisällä. Aloitetaan tarvittavien muutosten kartoittaminen tietojärjestelmiin ja jatketaan jo aloitettuja tietojärjestelmäuudistuksia. Tarkennetaan uudistuksen vaatimien muutosten resurssitarpeita (TTS ). Esitetyt suositukset on toimeenpantu vuoden 2011 aikana. Siirto toteutettu kevään 2011 aikana. Vuoden aikana tarkastuksia tehdään 5 kpl. Markkinatukien osalta sähköisten tuonti- ja vientitodistushakemusten osuus kaikista tuonti- ja vientitodistushakemuksista oli n. 90 %. Vuodelle 2011 asetetut tavoitteet saavutettiin ja pysyttiin määräajoissa. Yhteistoiminta-alueita on muodostumassa n. 60 kpl. Kunnat ovat antaneet pääosin selvitykset maksajavirastosopimusten tekemisestä. Vuoden 2011 loppuun mennessä on tehty 7 maksajavirastosopimusta. Uutta ohjelma- ja rahastokautta valmistelevat työryhmät on asetettu ja työryhmien työskentely on lähtenyt käyntiin. Mavi on osallistunut aktiivisesti MMM:n vetämien työryhmien työskentelyyn. Tukisovelluksen esiselvitysprojekti saatiin päätökseen alkusyksystä 2011, jonka jälkeen asetettiin Tukisovelluksen uudistamiseen tähtäävä toteutusprojekti. Hanke- ja Rahtu-järjestelmien esiselvitysprojekti toteutettiin vuoden 2011 aikana. Toteutusprojekti käynnistetään vuoden 2012 alussa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille pystyttiin tarkentamaan muutosten vaatimia resurssitarpeita; uudistus tulee vaatimaan merkittävää väliaikaista lisärahoitusta. Mavi osallistui vuoden aikana 1100-lain valmisteluun. Vuoden aikana EU-rintamalla tehostettiin maksajavirastoyhteistyötä, jonka kautta pyritään vaikuttamaan mm. tukijärjestelmien yksinkertaistamiseen. Suositukset on pääosin toimeenpantu (siltä osin kuin niitten toteuttaminen on ollut tarkoituksenmukaista vielä tällä ohjelmakaudella). Tehtävien siirtoa ei voitu toteuttaa vuoden 2011 aikana, koska tarvittavia säädösmuutoksia toimeenpanotehtävien osalta ei ole vielä tehty. Säädösmuutosten valmistelu on MMM:n vastuulla. Vuoden aikana toteutettiin 5 metsätalouden valtionapuihin kohdistuvaa tarkastusta Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Mavin kautta maksettavien kansallisten ja EU-tukien tarkoituksena on turvata maatalous- ja puutarhatuotannon kannattavuus ja jatkuvuus sekä tuotannon harjoittaminen kestävästi ja ympäristöystävällisesti, maataloustuotteiden hintatason vakauttaminen ja EU:n markkinoiden tasapainon sääteleminen, eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja tuotteiden ja elintarvikkeiden laadun parantaminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen. Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet ja niiden toteumat esitetään MMM:n toimintakertomuksessa.

7 6 (44) 3. Toiminnallinen tehokkuus 3.1. Toiminnan tuottavuus Virastolle asetettu tuottavuusohjelman mukainen henkilöstövähennysvaatimus oli 7 htv vuonna Käytettävissä oleva tuottavuusohjelman mukainen htv-kehys väliaikaisilla lisäresursseilla lisättynä oli 206. Teknisen avun ja harjoittelijoiden htv-kertymä (yhteensä n. 11 htv) huomioiden Mavi saavutti tuottavuusohjelman mukaiset henkilöstövähennystavoitteet. Taulukko 1. Työpanoksen kehittyminen vuodesta 2009 vuoteen 2011 (sis. teknisen avun ja harjoittelijat; Tahti-toteuma). Työpanos Toteuma 2009 Toteuma 2010 Toteuma 2011 Muutos Henkilötyövuodet* 206,9 223,0 212,4-5 % Työpanosindeksi ,78 Työpanosindeksi ,25 Taulukko 2. Tuottavuusohjelman toimeenpano. HTV-vähennysten kumulatiivinen muutos kiintiö toteuma kiintiö toteuma kiintiö toteuma Yhteensä Tuottavuuden tunnuslukuina esitetään työajanseurannan mukainen henkilötyöpanoksen jakauma eri toiminnoille. Hakemusten käsittelyyn käytetty työaika laski vuodesta 2010 yhteensä 6,6 htv, vientitukiin liittyvien tehtävien vähenemisestä johtuen. IT-toimintaa koskeva työaika kasvoi edelleen (4,1 htv) edellisvuoteen verrattuna isoista tietojärjestelmähankkeista ja viraston tietojärjestelmäriippuvuudesta johtuen. Kokonaisuudessaan työaika ydintoiminnoille kasvoi 2,2 htv. Hallinnon toimintoihin käytetty työaika laski yhteensä n. 13,6 htv. Vuoden 2011 alusta lähtien toteutettiin sisäisen kirjanpidon tilikartan yksinkertaistaminen, jolla saatiin mm. työajanseurannan kirjaukset luotettavammalle tasolle. Henkilötyövuosikertymän lasku, joka johtui erityisesti käytettävissä olevan henkilötyövuosikehyksen supistumisesta, näkyy selkeimmin hallinnon toiminnoille kirjatun työajan vähentymisenä. Mavin tuottavuushankkeita on jatkettu edelleen vuoden 2011 aikana. Näitä ovat olleet mm. viljelijöiden sähköisen pinta-alatukien haun kehittäminen, raportointijärjestelmien kehittäminen sekä Aitta-ekstranetpalvelun kehittäminen. Investoinnit kyseisiin tietojärjestelmiin tuottavat kustannussäästöjä käyttöönottonsa jälkeen lähinnä kumppanien keskuudessa esim. toiminnan tehostumisena. Valvontatoiminnan rationalisointivaihtoehtoja selvittävän työryhmän työ saatiin päätökseen vuoden lopulla; ryhmän kehittämiskohteita on kuvattu lyhyesti johdon katsauksessa.

8 7 (44) Taulukko 3. Työpanoksen jakautuminen toiminnoille (henkilötyövuodet ja prosentuaalinen osuus). Henkilötyö (sis. myös teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat) Toteuma 2009 Toteuma 2010 Tavoite 2011 * Toteuma 2011 * Tukijärjestelmien hallinnointi 51,0 25 % 55,5 25 % 55,8 26 % 56,7 27 % Hakemusten käsittely 15,6 8 % 16,7 8 % 16,9 8 % 10,1 5 % Tukimaksujen käsittely 12,8 6 % 16,0 7 % 15,8 7 % 15,5 7 % Tukien valvonta ja tarkastukset 13,8 7 % 15,9 7 % 16,3 8 % 17,9 9 % Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 5,1 2 % 7,8 4 % 7,4 3 % 7,7 4 % Yhteistyö ja kehittäminen 9,1 4 % 9,8 4 % 9,3 4 % 12,4 6 % Sisäinen tarkastus ja valvonta 3,7 2 % 4,4 2 % 4,3 2 % 3,7 2 % IT-toiminta 27,8 14 % 32,1 14 % 33,6 15 % 36,2 17 % Ydintoiminnot yhteensä 138,9 68 % 158,0 71 % 159,4 73 % 160,2 76 % Taloushallinto 5,0 2 % 6,3 3 % 5,4 2 % 5,4 3 % Henkilöstöhallinto 5,7 3 % 7,8 4 % 7,2 3 % 11,3 5 % Henkilöstön kehittäminen 10,8 5 % 15,1 7 % 14,5 7 % 11,7 6 % Viestintä** 3,9 2 % 4,4 2 % Muut yhteiset toiminnot*** 40,7 20 % 30,3 14 % 30,4 14 % 21,9 10 % Hallinnon toiminnot yhteensä 66,1 32 % 63,9 29 % 57,5 27 % 50,3 24 % Yhteensä **** 205,0 100 % 221,9 100 % 216,9 100 % 210,5 100 % * Vuonna 2011 Mavin tilikarttaa uudistetaan toimintoja vähentämällä. Hallinnon prosessien osalta muutos on suurin, joten vuosi 2011 ei ole täysin vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa. ** Viestintä erillisenä toimintonaan poistettiin vuoden 2011 tilikartasta; ko. toiminnon työaika kohdistetaan niille toiminnoille, joista viestitään. *** Muut yhteiset toiminnot: talouden ja toiminnan suunnittelu, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, henkilöstön edustajana toimiminen ja yhteistoiminta, tietopalvelu ja asiakirjahallinto, tietoturva ja turvallisuusasiat, toimitila-asiat ja muut yleishallinnolliset tehtävät. **** Yhteensä-rivi eroaa Tahti-toteumasta, koska Mavin toimintolaskentajärjestelmässä htv:n pituudeksi on määritelty 252 htp vuodelle Toiminnan taloudellisuus Toiminnan taloudellisuutta on alla kuvattu kustannusten jakaumalla eri toimintoihin ja eri kustannuslajeihin. Taulukkoon 4 on koottu viraston toiminnan kustannukset toiminnoittain vuosina Toiminnan kustannukset kasvoivat vuodesta 2010 vuoteen 2011 yhteensä 5,18 milj. euroa. Kasvun taustalla oli Tiken rahoitusmallin muutos, jonka mukaisesti vuoden 2011 talousarviossa Maville siirrettiin Tiken määrärahoista 5,2 milj. euroa. Määrärahojen mukana siirtyi rahoitusvastuu tiettyjen tietohallintopalveluiden ja virastopalveluiden ostoja varten. Muutos johti erityisesti ydintoimintojen kustannusten kasvuun (kasvua 29 prosenttia) ja siellä eniten IT-toiminnan kustannusten kasvuun; hallinnon toimintojen kustannuksissa kasvua oli vain prosentin verran. Erityinen lasku ydintoimintojen kustannuksissa tapahtui hakemusten käsittelyssä, jossa näkyi vientitukijärjestelmän hiipumisen vaikutus vuoden 2011 aikana. Henkilöstöhallinnon kustannuksissa näkyy puolestaan alueellistamisen aiheuttama suuri vaihtuvuus, jonka myötä esim. rekrytointeihin käytetty työaika ja siihen liittyvät kulut ovat kasvaneet selvästi.

9 8 (44) Taulukko 4. Toiminnan kustannukset toiminnoittain (ei sisällä poistoja). Oma rahoitus toiminnoittain (1 000 euroa) Toteuma 2009 Toteuma 2010 Tavoite 2011 Toteuma 2011 Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukset Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta IT-toiminta Ydintoiminnot yhteensä Taloushallinto Henkilöstöhallinto Henkilöstön kehittäminen Viestintä Muut yhteiset toiminnot Hallinnon toiminnot yhteensä Toiminnan kustannukset yhteensä Taulukon 5 kustannuksissa on esitetty kokonaiskustannukset vyörytettyinä ydintoiminnoille. Poistot ja korot muodostavat verrattain ison osan viraston kustannuksista mittavien tietojärjestelmäinvestointien vuoksi. Vertailutietoa kustannuksista sisältäen poistot ja korot ei ole aiemmilta vuosilta toimintolaskentajärjestelmän määrittelyjen puutteellisuuden vuoksi. Taulukko 5. Toiminnan kustannukset ydintoiminnoittain sisältäen poistot ja korot. Toiminnan kustannukset Toteuma 2011 Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukset Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 872 Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta 463 IT-toiminta Yhteensä Mavin toimintamenojen käytössä kululajeittain (taulukko 6) näkyi erityisesti Tiken rahoitusmallin muutoksen vaikutus, jonka seurauksena palvelujen ostot kasvoivat ensimmäistä kertaa suuremmaksi kulueräksi kuin henkilöstökulut. Palvelujen ostot sisältää Tiken omien palveluiden ostoja 3,9 milj. euron edestä. Palvelujen ostoja kasvattivat myös muut rahoitusmallin muutoksen vaikutukset, kuten tietojärjestelmien ylläpidon ostojen rahoitusvastuun siirtyminen Tikeltä Maville. Toimintamenojen käytössä näkyi lisäksi alueellistamisen loppuunsaattamisen kertaluonteisia vaikutuksia: käyttöomaisuuden ostoihin sisältyi uusien toimitilojen kalustaminen, ostoihin muita hankintoja toimitiloihin ja satunnaisissa kuluissa irtisanoutumiskorvausten maksaminen. Korvaukset voidaan maksaa vain VM:n luvalla.

10 9 (44) Henkilöstökuluissa näkyi henkilötyövuosikehyksen pienenemisen myötä selvää laskua alaspäin. Muiden kulujen väheneminen johtui etenkin matkustusmenojen selvästä laskusta vuoteen 2010 verrattuna. Yhteistoiminnan kustannusten korvauksiin on kirjattu yhteishankintana Maanmittauslaitoksen kanssa hankitut ilmakuvat; nämä pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla. Vuonna 2010 puolestaan ei annettu valtioneuvoston asetusta, jonka mukaisesti olisi suoritettu Ahvenanmaan maakunnalle korvaukset maaseutuelinkeinojen tukitehtävien hoitamisesta; tästä syystä käyttötalouden kuluissa ei ollut toteumaa vuonna Tuotot kasvoivat etenkin teknisen avun henkilötyövuosikertymän nousun johdosta. Taulukko 6. Toiminnan kulut kululajeittain, sisältäen Mavin toimintamenomomentin ja Tietojärjestelmien kehittäminen momentin (vuonna 2009). Ei sisällä poistoja tai korkoja. Kulut, 1000 euroa Toteuma 2009 Toteuma 2010 Toteuma 2011 Muutos Käyttöomaisuuden ostot Ostot tilikauden aikana Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset valtion virastoille Rahoituskulut Satunnaiset kulut Käyttötalouden kulut kunnille Kulut yhteensä Tuotot yhteensä Nettomenot yhteensä Valtion pysyvien toimintamenosäästöjen ja muiden vuoden 2010 erillisten toimintamenosäästöjen aikaansaaminen Valtioneuvoston periaatepäätöksessä linjattiin tavoitteita ja toimenpiteitä valtion virastojen ja laitosten toimintamenosäästöjen aikaansaamiseksi. Edelleen vuonna 2011 Maaseutuvirasto on noudattanut toiminnan suunnittelussaan ko. periaatepäätöstä. Vuoden 2011 aikana valmistauduttiin uuden matkahallintajärjestelmä M2:n käyttöönottoon. Järjestelmän käyttöönoton (tammikuu 2012) ja myyntilaskujen sähköistämisen myötä virasto on Palkeiden (Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus) täysimääräinen asiakas. Hankintatoimen kehittämisen ja tehostamisen osalta Mavi valmistautui sähköisen tilaustenhallintajärjestelmä Tilhan käyttöönottoon siten, että se otettiin käyttöön tammikuun alussa Vuonna 2011 toteutettiin lisäksi kirjanpitoyksiköiden eriyttäminen siten, että vuoden 2012 alusta lähtien Mavi toimii itsenäisenä kirjanpitoyksikkönä, kun tähän asti samassa kokonaisuudessa ovat toimineet myös MMM ja Tike. Vuoden 2011 alussa valmistuneet toimitilat Seinäjoella täyttävät valtion toimitilastrategian edellyttämät tilatehokkuuden arvot. Tilat on vuokrattu Senaatti-kiinteistöiltä. Seinäjoen toimipisteen lisäksi Mavilla on vuokrattuja tiloja Pasilassa sekä aluetoimipisteissä muutamalla paikkakunnalla ympäri Suomen. Pasilan toimitilojen tarve on vuoden 2012 alussa vähentynyt alueellistamisen loppuunsaattamisen myötä. Kaikkien toimitilojen tarvetta, käyttöastetta ja mitoitusta arvioidaan jatkuvasti. Vuoden 2012 alussa on otettu käyttöön Hallinnon tilahallinta -tietojärjestelmä.

11 10 (44) Kieku-tietojärjestelmän käyttöönoton sisäinen valmistelu aloitetaan vuoden 2012 lopulla. Tietojärjestelmän käyttöönoton Maaseutuvirastossa tekee haasteelliseksi nimenomaan viraston maksajavirastoluonne. Matkustusmäärien ja menojen vähentämisessä Mavi on saavuttanut vaaditun 8 prosentin säästövelvoitteen selvästi. Viraston viitevuotena säästöjen aikaansaamisessa käytettiin vuotta Matkustusmenot laskivat vuoden ,01 milj. eurosta 0,723 milj. euroon. Prosentuaalinen lasku oli siten n. 28 prosenttia. Menosäästöihin ovat vaikuttaneet positiivisesti videoneuvottelu- ja erilaisten pikaviestintekniikoiden yleistyminen. Tulevina vuosina EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen arvioidaan jonkin verran kasvattavan viraston henkilöstön matkustustarvetta. Tietojärjestelmien kehittämisessä on otettu huomioon mm. yhteentoimivuusvaatimukset. Tietojärjestelmiä on mm. pyritty kehittämään yhteistyössä hallinnonalan sisällä. Tietojärjestelmien kehittämisessä otetaan huomioon sähköisen asioinnin mahdollistaminen ja hallinnon prosessien sähköistäminen. Järjestelmähankkeet vaativat väliaikaisesti investointeja, jotka pitkällä tähtäimellä johtavat säästöihin lähinnä asiakkaiden ja kumppaneiden keskuudessa. Yhteishankintasopimusten osalta hyödynnetään hyvin pitkälti Hanselin puitejärjestelyjä. Kuitenkin erityisluontoista osaamista vaativissa palveluissa (kuten käännöspalvelut) kilpailutukset on hoidettu viraston toimesta. Lisäksi yhteishankintoja hallinnonalan sisällä hyödynnetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Mavin maksullinen toiminta on verrattain vähäistä. Mavin tuottamat julkisoikeudelliset suoritteet ovat perintökaaren 25 luvun 8 :n mukaiset lausunnot sekä teurasruhojen luokituksen ja punnituksen vuotuiset valvontamaksut. Pääosa maksullisesta toiminnasta koostuu teurasruhokokonaisuudesta. Tulossopimuksessa tavoitteena on ollut 100 prosentin kustannusvastaavuus. Maksullisen toiminnan tulot olivat vuonna 2011 selvästi edellisvuotta ja tulossopimuksen arviota suuremmat. Teurastettujen ruhojen määrä nousi edelleen vuoden 2011 aikana sian- ja naudanlihan kulutuksen kasvun myötä; kuitenkaan viraston kustannukset esim. tehdyn työajan ja Lihateollisuuden tutkimuskeskukselta ostettavien palveluiden osalta eivät nousseet. Lopputulemana ylijäämää jäi n euroa. Yhteisrahoitteista toimintaa Mavissa ei ole. Taulukko 7. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma. Toteuma Toteuma Tavoite Toteuma Kustannusvastaavuuslaskelma TUOTOT KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset henkilöstökustannukset muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+) tai ALIJÄÄMÄ (-) Kustannusvastaavuus 98,9 % 105,0 % 100 % 115,8 %

12 11 (44) 4. Tuotokset ja laadunhallinta Mavi palvelee maatilayrityksiä, maanviljelijöitä, maaseudun mikroyrityksiä ja maaseudun kehittäjiä kyläyhdistyksistä yliopistoihin. Virasto hoitaa viljelijätukien, maaseudun rahoitus- ja kehittämistukien sekä markkinatukien toimeenpanon. Viljelijät asioivat tukiasioissa kuitenkin edelleen ELYkeskusten ja kuntien maaseutuviranomaisten kanssa, joille Mavi on delegoinut mm. tuki- ja maksuhakemusten vastaanoton ja päätöksenteon, tarkastus- ja valvontatehtävät sekä asiakkaiden ohjauksen ja neuvonnan. Viraston asiakkaita ovat myös elintarviketeollisuus sekä elintarvikkeiden kauppaa harjoittavat yritykset. Koulumaitotuki, EU:n yhteisrahoitteiset tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat sekä EU:n ruoka-apuohjelma tuovat viraston asiakkaiksi koulut, kunnat, seurakunnat ja järjestöt. Viraston yhteistyökumppaneita ovat myös interventiovarastoinnin palveluja tarjoavat yritykset. Maaseutuviraston asiakasstrategia valmistui kesällä Asiakasstrategiassa on kuvattu toimintamalli asiakkuuksien, asiakkaiden yhteydenottojen ja asiakkaille suunnattujen palvelujen hoitamiseen Maaseutuvirastossa. Asiakkaat, asiakkuuteen liittyvät käsitteet, palvelut ja asiakkuusstrategian edellyttämät toimenpiteet on myös määritelty asiakasstrategiassa. Painopisteitä asiakasstrategian toteuttamisessa ovat sähköisten asiointipalveluiden laadukas toteuttaminen, aktiivinen ja suunnitelmallinen kumppaniyhteistyö, asiakkuuden toteuttaminen toimeenpanoroolissa, asiakastarpeiden tunnistaminen ja ennakointi sekä Mavin sisäisen toiminnan kehittäminen asiakaslähtöiseksi. Strategian toimeenpano eri toimenpiteineen käynnistyy vuonna Erityisesti maksajavirastotoimintaan kohdistuvien eri tahojen antamien havaintojen ja suositusten toteutuksen seuraamiseksi aloitettiin vuoden 2011 aikana suositusten seurannan tietojärjestelmän rakentaminen. Järjestelmän määrittelyt saatiin vuoden aikana tehtyä, mutta tekninen toteutus jäi kesken toimittajan työajan sitouduttua Aitta-ekstranetin toteuttamiseen. Kehittämistyö jatkuu vuonna Markkinatukipäätösten lukumääriä on kuvattu luvussa Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Maaseutuviraston tarkastustoiminta Maaseutuviraston valvontaosasto tekee komission valvonta-asetuksen mukaisia paikalla tapahtuvia otantatarkastuksia yritys- ja hanketukitoimenpiteisiin sekä koulumaitotuen otantatarkastuksia. Osasto tekee lisäksi laadunvalvontaa ELY-keskuksille siirrettyjen tarkastustehtävien osalta. ELY-keskusten suorittamat tarkastukset Peltovalvontojen osalta ELY-keskukset tekivät vuonna 2011 tarkastuksia yhteensä tilalla. Kertomusvuonna ELY-keskuskohtaiset valvontavelvoitteet olivat peltovalvontojen osalta alhaisempia edellisvuoteen verrattuna. Valvontavuoden velvoite määräytyy ELY-keskuksen alueen edellisen vuoden valvontaseuraamusten perusteella kuitenkin niin, että minimivelvoite on 5 %. Vuonna 2011 ELY-keskukset tekivät eläinvalvontoja yhteensä tilalla. Valvontavelvoite oli kertomusvuonna sama kuin edellisenä kertomusvuotena. ELY-keskukset tekivät lisäksi erikoistukien valvontoja sekä useita eri tukiehtoihin liittyviä ristiintarkistuksia. Mavin suorittamat laadunvalvonnat ja tarkastusmäärät Mavi kouluttaa (erityisesti kokotilavalvonnoissa), ohjeistaa sekä antaa käytännön neuvontaa ELYkeskusten tarkastajille sekä suorittaa laadunvalvontaa. Laadunvalvonta on komission asetuksen edellyttämää valvontaa. Laadunvalvonnan merkitys on kasvanut jatkuvasti, ja se kattaa jo kaikki keskeisimmät tukijärjestelmät. Laadunvalvonnat ovat olleet joko paikalla tehtäviä tarkastuksia tai asiakirjatarkastuksia. Paikalla tehtävissä tarkastuksissa ELY-keskuksen tekemä tarkastus on uusit-

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 3966 11.3.2008 411/023/2008 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, 00101 Helsinki PB 256, 00101 Helsingfors PO

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus... 3 2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1 Toiminnan tuottavuus... 6 3.2 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008 TULOSSOPIMUS 3166 1 (10) 13.2.2008 133/024/2008 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomukset 3 1.1 Maa- ja metsätalousministeriön toimintakertomus

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 21.6.2011 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 6.6.2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KUV/1472/01/2012 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere 2013 Sisällys 1 Toimintakertomus.........................................5

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Tuoteturvallisuus 5 2.3 Kuluttajaoikeus 8 2.4 Valistus ja viestintä 12 2.5 Valmismatkaliikkeiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JOUTSENON VASTAANOTTOKESKUS OULUN VASTAANOTTOKESKUS VUODELTA 2011

MAAHANMUUTTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JOUTSENON VASTAANOTTOKESKUS OULUN VASTAANOTTOKESKUS VUODELTA 2011 MAAHANMUUTTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JOUTSENON VASTAANOTTOKESKUS OULUN VASTAANOTTOKESKUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...4 1.1. Johdon katsaus... 4 1.2. Vaikuttavuus... 6 1.2.1. Toiminnan

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 ARKISTOLAITOS 13.3.2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan tuottavuus...

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008 KUV/2457/01/2009 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Tuoteturvallisuus 5 2.3 Kuluttajaoikeus 7 2.4 Valistus ja viestintä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004 31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdon katsaus toimintaan 1

Lisätiedot