Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013"

Transkriptio

1 SOPIMUS Mavi 521/024/2012 MMM 428/031/2013 Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi

2 1. Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus tulee muuttamaan kaikki keskeisimmät tukijärjestelmät. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti uuden politiikan toimeenpanon tuli alkaa vuoden 2014 alussa, jolloin esimerkiksi Mavin omistamien, toimeenpanossa tarvittavien uusien tietojärjestelmien tulisi olla toimintakunnossa. Tammikuussa 2013 tulleen tiedon mukaan yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanon aloittamista kuitenkin siirrettäneen vuodella eteenpäin siten, että vuonna 2014 sovelletaan siirtymäkauden säännöksiä. Viraston on siten otettava mm. tietojärjestelmien uudistamisessa huomioon sekä siirtymäkauden säännösten soveltaminen vuonna 2014 että varsinaisen uuden yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpano vuodesta 2015 eteenpäin. Politiikkauudistukseen liittyvässä EU- ja kansallisen tason valmistelussa Mavi pyrkii tuomaan esiin toimeenpanon sekä hallinnollisen taakan keventämisen näkökulmaa. EU-maatalouspolitiikan reformin ohella toteutetaan kansallisten tukien uudistaminen sekä hoidetaan vanhan ohjelmakauden sulkemiseen liittyviä tehtäviä. Uudistukset EU- ja kansallisten tukien saralla sekä ohjelmakauden vaihtumiseen liittyvät muut tehtävät tulevat olemaan viraston lähivuosien suurimpia tehtäviä. Suunnittelukaudella valtiontalouden tilanne vaatinee edelleen tasapainottamistoimenpiteitä. Viraston toiminnassa joudutaan ottamaan huomioon valtionhallinnon ja hallinnonalan linjaukset sekä viraston omat toimenpiteet tuottavuuden kasvattamiseksi. Muun muassa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla, prosessien ja palveluiden sähköistämisellä, yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien kehittämisellä, tietovarantojen avaamisella ja hallinnonalan tehtävä- ja organisaatiouudistuksilla on vaikutusta viraston toimintaan. Aluehallinnossa tapahtuvilla muutoksilla saattaa omalta osaltaan olla vaikutusta viraston tehtäväkenttään sen toimiessa ELY-keskusten ja kuntien yhteistoiminta-alueiden ohjaajana. Maatalouden kannattavuuden turvaamiseen ja parantamiseen vaikuttaminen toimeenpanotehtävien kautta, bioraaka-aineiden ja biotalouden merkityksen lisääntyminen sekä poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden mahdollinen lisääntyminen omalta osaltaan vaikuttavat viraston tehtäväkenttään suunnittelukaudella. Esimerkiksi vuoden 2012 poikkeukselliset sääolot ovat nostaneet tilojen kustannuksia, vähentäneet tuloja sekä aiheuttaneet merkittävää henkistä rasitusta tavanomaiseen vuoteen verrattuna. Sato- ja tulvavahinkojen korvausten maksamisen aikatauluihin tullaan siten kiinnittämään erityistä huomiota Keskeiset päämäärät, toimintalinjat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Viraston toiminnassa otetaan huomioon hallitusohjelman ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tavoitteet sekä ministeriön uudistetun strategian linjaukset. Maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Mavi tukee, ohjeistaa, kouluttaa ja ohjaa ELY-keskuksia, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia ja toimintaryhmiä, maksaa viljelijätuet, maatalouden rakennetuet sekä maaseudun yritys- ja hanketuet, huolehtii tukien valvonnasta, myöntää vienti- ja sisämarkkinatuet sekä hallinnoi interventiovarastointia, hoitaa tiettyjä metsäasioihin liittyviä hallinto- ja valvontatehtäviä sekä toimii puutavaraasetuksen toimeenpanon toimivaltaisena viranomaisena Suomessa, hoitaa eräitä riista- ja kalataloussektorin tehtäviä, hallinnoi ja kehittää tukijärjestelmien toimeenpanossa käytettäviä tietojärjestelmiä sekä kehittää sähköisiä asiointipalveluja. Mavi vaikuttaa luomu- ja lähiruoan osuuden kasvattamiseen, ympäristökuormituksen vähentämiseen sekä eläinten hyvinvoinnin parantamiseen hoitamalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanotehtäviä. Toimeenpanotehtävien kautta virasto myötävaikuttaa myös 1

3 maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseen sekä kannattavan maataloustuotannon edellytysten luomiseen kotimaassa. Viraston strategia uudistetaan ja hyväksytään vuoden 2013 alkupuolella Kauden aikana toteutettavat tuottavuutta lisäävät ja toimintamäärärahatarvetta vähentävät toimenpiteet Mavi kehittää toimintatapojaan ja prosessejaan sekä järjestää tehtäviä tarkoituksenmukaisesti uudelleen. Suuri osa viraston nk. tuottavuushankkeista saa aikaan säästöjä kumppaneiden keskuudessa eikä suorien toimintamenosäästöjen aikaansaaminen tai niiden osoittaminen ole yksiselitteistä. Tuottavuutta lisäävät hankkeet vaativat investointeja; kehittäminen ei ole mahdollista ilman niihin osoitettavia määrärahoja. Muita toimenpiteitä ovat: - Tilankäytön tehostaminen. - Matkustusmäärien vähentäminen hallitusti ottaen huomioon viraston toiminnan luonteen ja maatalouspolitiikan uudistuksen tarpeet, jotka saattavat jonkin verran lisätä matkustustarvetta. Matkustusmäärien vähentämistä edesauttaa pääkaupunkiseudulla sijaitsevien sidosryhmien aktiivisuus käyttää videoneuvottelutekniikkaa ja erilaisia pikaviestinratkaisuja. - Tietojärjestelmähankkeet, joissa huomioidaan sähköinen asiointi, arkistointi ja raportointimahdollisuudet sekä prosessien kokonaisvaltainen sähköistäminen. - Hallinnonalan yhteentoimivuuspalveluiden kehittämiseen osallistuminen. - Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen ja seuranta. Toimenpiteitä, joiden toteuttaminen ei ole Maaseutuviraston päätösvallassa: - Vientitukijärjestelmän mahdollinen poistuminen. - EU:n ruoka-apuohjelmassa tapahtuvat muutokset. - Tukiperusteiden muuttaminen yksinkertaisemmiksi. - Euromäärältään pienistä tukimuodoista luopuminen. 2. Vuoden 2013 tulostavoitteet 2.1. Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet Mavi tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä. Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti 2

4 TAVOITE MITTARI / TOIMENPIDE / TEHTÄVÄ 1. EU:n maatalouspolitiikan siirtymäkauden mukaiset tukijärjestelmät ovat toimeenpantavissa vuoden 2014 alusta. Uuden yhteisen EU:n maatalouspolitiikan ja uuden maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanon valmistelu siten, että politiikan toimeenpano voi alkaa onnistuneesti vuoden 2015 alusta. Valmistellaan 2014 siirtymäkauden toimeenpano. Valmistaudutaan siirtymäkaudesta johtuviin mahdollisiin erityisjärjestelyihin mm. tietojärjestelmien ja raportoinnin osalta. Valmistellaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta johtuvat tukijärjestelmämuutokset sekä valmistaudutaan uuden ohjelmakauden toimeenpanon vaatimiin muutoksiin ja uudistuksiin. Toteutetaan tietojärjestelmien uudistamisprojekteja (Tukisovellus ja Hyrrä). Aikataulutetaan uudestaan tietojärjestelmien uudistamisprojektit. Tehdään yhteistyötä ministeriön kanssa maatalouspolitiikan uudistukseen liittyvän koulutuksen ja viestinnän suunnittelussa. Tietojärjestelmien kehittämisessä varaudutaan siihen, että uudella ohjelmakaudella kerätään hanke-, yritys- ja rakennetukien seurantatiedot sähköisesti. Virasto osallistuu ja vaikuttaa uuden politiikan mukaisten toimeenpanoasetusten sisällön käsittelyyn EU-tasolla. Lisäksi osallistutaan kansallisiin tukijärjestelmiin liittyvään valmisteluun ja valmistaudutaan toteuttamaan sen mukanaan tuomat muutokset toimeenpanoon. Mavi vaikuttaa omalta osaltaan ohjelman toteutukseen vaikuttavien säädösten uudistuksen sisältöön EU- ja kansallisella tasolla. Mavi toimittaa säännöllisesti ja oikea-aikaisesti tietoa kansallisten säädösten muutostarpeisiin ja uusien säädösten valmisteluun, jotta turhilta säädöskorjauksilta vältyttäisiin. Mavi ja MMM tekevät yhteistyössä vuoden 2013 aikana horisontaaliasetuksen artiklan 69 mukaisen ennakkoarvion maaseutuohjelman valvottavuudesta ja todennettavuudesta. Uuden rahastokauden tehtävien organisointi ja resursointi suunnitellaan vuoden 2013 aikana uuden ohjelmakauden vaatimusten edellyttämällä tavalla. Mahdollisesti tarvittavat budjettimuutokset valmistellaan talousarvioon. 2. Vanhan ohjelmakauden sulkeminen etenee aikataulussa ja onnistuneesti. Valmistaudutaan meneillään olevan ohjelmakauden sulkemiseen aikataulusuunnitelman mukaisesti. Varmistetaan tulosohjauksen keinoin ELY-keskusten vastuulla olevien ohjelman toimeenpanoon/sulkemiseen liittyvien toimien toteuttaminen menestyksellisesti. 3. Sähköisten palveluiden ja prosessien kehittämisessä vuonna 2013 toteutetaan sähköinen päätukihaku, viljelijöiden Vipu-palvelun uudistaminen, sähköisen arkiston käyttöönotto viljelijätukihakemusten osalta, mavi.fisivuston uudistaminen sekä käyttövaltuuksien haku sähköisesti. Mavin sulkemistyöryhmä sekä yhteistyöryhmä MMM-Tike-Mavi (aloittaneet työnsä 2012) valmistelevat ohjeen hallinnon sisäiseksi työohjeeksi sekä aikataululiitteen tulevista ohjelmakauden sulkemiseen liittyvistä toimista: ohje valmis tammikuussa Mavin sulkemistyöryhmä valmistelee ohjeen ELY-keskuksille, toimintaryhmille ja asiakkaille (asiantuntija-apuna MMM-Mavi-Tike työryhmä): ohje valmis helmi maaliskuussa Alaisen hallinnon koulutus ja neuvonta, kaksipäiväiset koulutustilaisuudet keväällä ja syksyllä 2013, lisäksi tietoiskut ja koulutus muiden yhteistyötapaamisten yhteydessä, painopistealueina sulkemistoimenpiteet ja varautuminen onnistuneeseen ohjelmakauden sulkemiseen. Mavi kehittää sähköisiä palveluitaan painopisteen siirtyessä yhä enemmän hallinnon prosessien sähköistämiseen. Sähköinen päätukihaku avautuu Tavoitteena on sähköisten hakemusten osuus 70 %. Palvelua kehitetään saadun palautteen perusteella. Uusitaan viljelijöiden Vipu-selailupalvelu. Palvelu otetaan käyttöön lähtien. Samana ajankohtana avautuu eräiden eläinpalkkioiden sähköinen haku, karttakorjausten teko sekä perus- ja kasvulohkotietojen täyttömahdollisuus. Kunnissa otetaan käyttöön sähköinen arkisto koko maassa sähköisesti palautettujen viljelijätukihakemusten osalta. Arkiston käyttöönottoa markkina- sekä yritys-, hanke- ja rakennetukien osalta selvitetään. 3

5 Uudet tietojärjestelmät kehitetään toimimaan sähköisen prosessin mukaisesti. Mavi.fi palvelua uudistetaan tukemaan sähköistä asiointiprosessia. Tukiin liittyvien tietojärjestelmien käyttövaltuudet haetaan uuden pääsynhallintajärjestelmän kautta sähköisesti. Tuki- ja maksatusjärjestelmien tuottamat raportointitiedot yhdistetään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi sähköisen prosessin avulla. 4. Euroopan unionin puutavaraasetuksen (EUTR) toimeenpanossa EU-lainsäädännön soveltaminen aloitetaan vuonna 2013 onnistuneesti siten, että laaditaan alustava tarkastussuunnitelma ja aloitetaan suunnitelman mukaiset tarkastukset. Mavi toimii Suomessa asetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena. Mavi hoitaa vuonna 2013 asetuksen mukaisia toimivaltaiselle viranomaiselle kuuluvia tehtäviä. EU-lainsäädäntöä aletaan soveltaa lähtien; kansallista lainsäädäntöä tullaan soveltamaan myöhemmin. Laaditaan alustava toimintasuunnitelma mennessä. Aloitetaan EU:n puutavara-asetuksen mukaiset tarkastukset vuonna Selvitetään mahdollisuudet järjestää sähköinen yhteys Suomen metsäkeskuksen metsälain valvontajärjestelmään. Selvitetään yhteyden rakentamisen mahdollinen rahoitustarve. 5. Peltolohkorekisterin ajantasaistusprosessin nopeuttaminen suunnitelmien mukaisesti siten, että ajantasaistetaan vuoden aikana tavallista suurempi peruslohkomäärä. 6. Satovahinkokorvausten maksaminen voidaan aloittaa huhtikuun alkuun mennessä, joten ne on pääosin maksettu korvausten saajille huhtikuun puoliväliin mennessä ( ) Tulvavahinkokorvaushakemukset on käsitelty kesäkuun loppuun mennessä ( ). Nopeutetaan prosessi komission suosittamalle tasolle, vuoden mittaiseksi. Nopeuttaminen tarkoittaa ajantasaistettavien lohkojen määrän nostamista vuosina Korvaushakemusten käsittelyssä ja korvausten maksatuksessa edetään siten, että satovahinkokorvausten maksaminen voidaan aloittaa huhtikuun alkuun mennessä ja tulvavahinkokorvaushakemukset saadaan käsiteltyä kesäkuun loppuun mennessä. Tulvavahinkokorvaushakemuksia käsitellään siten, että ministeriölle voidaan toimittaa riittävät tiedot maataloustuotannolle aiheutuneista tulvavahingoista notifikaatiotarpeen arvioimiseksi mennessä Virastoa koskevat toiminnalliset tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1 A) Mavi pyrkii vaikuttamaan omalta osaltaan siihen, että EU:n tulevan rahastokauden tukijärjestelmät yksinkertaistuisivat ja hallinnollinen taakka keventyisi. Sähköisten palveluiden ja hallinnollisten menettelyiden kehittämisessä huomioidaan hallinnollisen taakan ja hallinnollisen työn keventäminen. MMM:n organisaatiouudistuksen johdosta kehitetään tulosohjausyhteistyötä yhdessä ruokaosaston kanssa sekä yhteydenpitoa ja yhteistyötä ministeriön muiden osastojen kanssa. Tiivistetään hallinnonalan yhteistyötä mm. tietojärjestelmien kehittämisessä. Toiminnallista tehokkuutta edistetään edelleen raportointijärjestelmiä ja tietovarastoratkaisuja kehittämällä. Virasto valmistelee suunnitelman hallussaan olevien tietovarantojen kehittämisestä ja avaamisesta julkiseen tai viranomaisten väliseen käyttöön. Mavi osallistuu omalta osaltaan VATU-hankkeiden (ELMA ja LUHTI 2020) suunnittelu- ja valmistelutyöhön siten, että hankkeiden tavoitteena olevien järjestelyiden ensi vaiheen toteuttaminen voidaan aloittaa vuoden 2014 alusta lähtien. Maaseutuviraston osalta VATU-hankkeissa tulee ottaa huomioon erityiset EU-säädösvaatimukset maksajavirastoa koskevissa tietojärjestelmissä. Lisäksi valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomien ICT-palveluiden yhteenkokoamista valmistelevan TORI-hankkeen osalta varaudutaan mahdollisiin muutoksiin tietohallintopalveluissa. 4

6 Tiken palveluita hyödynnetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kieku-järjestelmän käyttöönottoon valmistaudutaan siten, että tuotantokäyttö voidaan aloittaa huhtikuussa Kuntien yhteistoiminta-alueiden ohjaus- ja hallintomalli vakiinnutetaan. Maksullisen toiminnan kannattavuus Maaseutuviraston maksullinen toiminta koostuu teurasruhojen luokituksen ja punnituksen valvonnasta sekä perintökaareen liittyvistä lausunnoista. Maksullisen toiminnan merkitys Mavissa on vähäistä. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudessa tavoitteena on 100 prosenttia. b) Tuotokset ja niiden kehitys (liite 1 B-C) Sähköiseen tukihakusovellukseen lisätään edelleen käyttöä helpottavia toiminnallisuuksia ja uusia ominaisuuksia. Tavoitteena on, että sähköisten hakemusten osuus pinta-alatukien tukihakemuksista vuonna 2013 on 70 prosenttia (vuonna 2012 toteuma 45 %). Sähköisten palveluiden kehittämisen painopiste siirtyy yhä enemmän hallinnon prosessien sähköistämiseen. Maaseutuvirasto uudistaa internet-sivunsa vuoden 2013 aikana. Sivuston uusimisella varaudutaan viestimään entistä tehokkaammin ja kattavammin maatalouspolitiikan uudistuksen ja ohjelmakauden vaihtumisen mukanaan tuomista muutoksista. Vuoden 2013 aikana Mavin johdolla uudistetaan maaseutuverkoston internet-sivusto (maaseutu.fi) sillä edellytyksellä, että sivusto toteutetaan samalla tekniikalla kuin mavi.fi sivusto. Kuntien yhteistoiminta-alueille ja ELY-keskuksille järjestetään edellisvuosien tapaan erilaisia koulutustilaisuuksia. c) Laadunhallinta ja sen kehitys Asiakastyytyväisyyden seurantaa jatketaan ja saatuja tietoja hyödynnetään viraston toiminnassa. Mavi kokoaa systemaattisesti palautetta asiakkailta, sidosryhmiltä ja kumppaneilta toimintansa laadusta ja kehittää toimintaansa saadun palautteen perusteella. Asiakasstrategian mukaisesti kehitetään asiakaspalautejärjestelmää sekä asiakashallintamallia. Tietoturvasertifioinnin edellyttämät toimenpiteet toteutetaan osana normaalia toimintaa. Markkinatukien läpimenoajat (vientituki, koulumaitotuki ja EU:n osarahoitteinen menekinedistäminen) pyritään pitämään vähintään säädösten asettamissa rajoissa. Kansallisen menekinedistämisen läpimenoajan tavoitteeksi on asetettu muiden tukijärjestelmien mukaisesti 30 päivää; asetuksen vaatimaa läpimenoaikaa tälle ei ole olemassa. Elinkeinokalatalouden toimintaohjelmassa (EKTR) viraston vastattavana olevien toimien tarkastusten osalta varmistetaan laadunvarmennuksen toimivuus, otantamenetelmien riittävyys ja määräaikojen toteutuminen. Suositusten seurantajärjestelmää hyödynnetään viraston toiminnassa ja tulosohjauksessa. Vuoden 2013 aikana jatketaan toimintaa prosessimallin mukaisesti. Organisaatiota ja toimintatapoja kehitetään siten, että ydinprosessit toimivat eheästi ja yhtenäisesti. Virasto toteuttaa tietoturvallisuusasetukseen liittyviä toimenpiteitä ja aikatauluja siten, että ne vastaavat VM:n asettamaa määräaikaa syyskuun lopussa Vuoden 2013 aikana jatketaan Mavin kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista ja kehittämistä tietohallintolain vaatimusten mukaisesti. Hankesalkun hallintaa kehitetään ottamalla käyttöön VM:n hankkima salkunhallintaväline MMM:n hallinnonalan käyttöönottojen mukaisesti. d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 1 D) Mavin henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen perustuvat viraston henkilöstöstrategiaan. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Viraston henkilöstöstrategia tullaan päivittämään vuoden 2013 aikana. Osaamisen kehittämisessä tiivis 5

7 yhteistyö maa- ja metsätalousministeriön kanssa on jatkossakin tärkeää. Henkilöstön perehdyttämistä toteutetaan yhteistyössä MMM:n kanssa. Henkisten voimavarojen hallinnassa otetaan huomioon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman vähennystavoitteet. Mavin vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukainen henkilötyövuosikehys vuonna 2013 on 193 htv. Lisäksi Mavilla on kertaluonteisesti käytössään 9 htv, jotka jakautuvat eri tehtäviin kohdassa 2.3. kerrotun mukaisesti. Teknisellä avulla palkattava henkilötyövuosimäärä vuonna 2013 on 8 htv. Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain henkilöstöbarometrilla. Tavoitteena on säilyttää työtyytyväisyysindeksi vähintään vuoden 2012 tasolla (2012: 3,63). Virasto tavoittelee henkilöstön hallittua vaihtuvuutta hyvällä henkilöstöpolitiikalla, huolehtimalla työhyvinvoinnista, pyrkimällä haastaviin tehtävänkuviin ja panostamalla esimiestyön kehittämiseen Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet Mavi varautuu sopeuttamaan toimintansa hyväksytyn vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman puitteisiin ja pyrkii varmistamaan, etteivät maksajavirastotoiminnot vaarannu. Tehtävien priorisoinnissa joudutaan ottamaan huomioon, että komissio on esittänyt suuntaviivat rahoitusoikaisujen käytölle, mikäli akkreditointikriteerit eivät täyty. Yhtenä kriteerinä ovat henkilöstöresurssit. Maaseutuviraston merkittävin tuottavuushanke on sähköisen asioinnin kehittäminen, jonka tuottavuushyöty tulee näkymään kuntien ja ELY-keskusten toiminnan tehostumisena. Valtion tietohallintolinjausten mukaisesti Mavin tietohallinto keskittyy ydintoiminnan tietojärjestelmien omistajaroolin mukaisiin tehtäviin ja hankkii perustietotekniikan palvelut ulkoisilta toimittajilta tarjolla olevia valtionhallinnon ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan puitesopimuksia hyödyntäen. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen toimeenpanon siirtyminen vuodella eteenpäin tullee vaikuttamaan mm. aiemmin esitettyihin arvioihin viraston lisäresurssitarpeista tietojärjestelmähankkeissa ja muissa viraston tehtävissä. Lisäresurssitarpeiden painopisteen arvioidaan siirtyvän eteenpäin; lisäksi siirtymäkauden säännösten toimeenpanolla saattaa olla vaikutusta vuoden 2013 tarpeisiin. Ministeriön kanssa sovitut säästöt: vuonna 2013 toteutettavat / loppuun saatettavat säästöihin keskittyvät tuottavuushankkeet - Vuonna 2013 toteutetaan Tukisovelluksen uudistamisprojektia, johon on erikseen osoitettu VM:n tuottavuusrahaa 1,3 milj. euroa vuodelle Keväällä 2013 toteutetaan sähköinen pinta-alatukien haku. - Julkisen hallinnon atk-menosäästö ( euroa). Sopimus vuoden 2013 talousarvioesityksessä osoitetun kehyksessä mom varatun ns. tuottavuusrahan käytöstä Mavin toimintamenoihin momentilta osoitetulla kertaluonteisella tuottavuusrahalla (2,289 milj. euroa) katetaan 9 htv:n lisähenkilöstötarve. Tarve jakautuu seuraaviin tehtäviin (arvio laskennallinen ja TTS :n mukainen): - viljelijätukihallinnon uudistamiseen ja toimeenpanoon liittyvät tehtävät (1 htv), - laadunvalvonnan lisääminen ja tehostaminen (2,6 htv) ja - EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen ja ohjelmakauden vaihtumiseen liittyvät tehtävät (5,4 htv). Käytännössä 9 htv:n lisäys henkilökehyksessä tultaneen osoittamaan kokonaan CAP-uudistuksen mukaisiin lisääntyneisiin tehtäviin. 6

8

9 LIITE 1 Tuloksellisuuden tunnusluvut A) Toiminnallinen tehokkuus - Taloudellisuus Taulukko 1. Toiminnan kulut jaettuna ydintoimintaan ja tukitoimintaan (=hallinnon toiminnot). Toiminnan kulut (1 000 ) Toteuma 2011 Tavoite / arvio 2012 Ennuste 2012 Tavoite / arvio 2013 Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukset Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta IT-toiminta Ydintoiminnot yhteensä Taloushallinto Henkilöstöhallinto Henkilöstön kehittäminen Muut yhteiset toiminnot Hallinnon toiminnot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Taulukko 2. Henkilötyön jakauma päätoimintoihin ja hallinnon toimintoihin. Henkilötyö (sis. myös teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat) Toteuma 2011 Tavoite / arvio 2012 Ennuste 2012 Tavoite / arvio 2013 Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi 56,7 56,7 55,9 57,4 Hakemusten käsittely 10,1 10,0 8,7 9,0 Tukimaksujen käsittely 15,5 15,6 14,0 14,3 Tukien valvonta ja tarkastukset 17,9 18,1 21,5 22,1 Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 7,7 7,5 7,1 7,3 Yhteistyö ja kehittäminen 12,4 12,3 13,3 13,6 Sisäinen tarkastus ja valvonta 3,7 3,6 3,4 3,5 IT-toiminta 36,2 36,3 36,5 37,4 Ydintoiminnot yhteensä 160,2 160,1 160,3 164,6 Taloushallinto 5,4 5,5 4,6 4,8 Henkilöstöhallinto 11,3 10,0 10,4 10,7 Henkilöstön kehittäminen 11,7 11,9 10,5 10,7 Muut yhteiset toiminnot 21,9 23,5 18,7 19,2 Hallinnon prosessit yhteensä 50,3 50,9 44,2 45,4 Yhteensä 210,5 211,0 204,5 210,0 8

10 Taulukko 3. Toiminnan kustannukset ja henkilötyövuodet ydintoiminnoittain (sis. poistot ja korot). Toiminnot Toteuma 2011 Tavoite / arvio 2012 Ennuste 2012 Tavoite / arvio 2013 Kustannukset (1 000 ) Htv Kustannukset (1 000 ) Htv Kustannukset (1 000 ) Htv Kustannukset (1 000 ) Htv Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukset Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta IT-toiminta Yhteensä Taulukko 4. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus. Kustannusvastaavuuslaskelma (euroa) Toteuma 2011 Oikaistu toteuma 2011 *) Tavoite / arvio 2012 Toteuma 2012 Tavoite / arvio 2013 TUOTOT KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset henkilöstökustannukset muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+) tai ALIJÄÄMÄ (-) Kustannusvastaavuus 115,8 % 98,32 % 100 % 92,33 % 100 % *) on laskutettu virheellisesti A-Tuottajat Oy:tä, vaikka teurastamolla ei ole valtuutettua teurasruhojen luokittelijaa. Virheellinen maksu on palautettu v Taulukko 5. Mavin IT-toiminnan menot. IT-toiminnan menot Toteuma 2011 Tavoite / arvio 2012 Ennuste 2012 Tavoite / arvio 2013 (htv, 1000 ) Tiken työ (htv) Tiken työ ( ) Muut toimittajat ( ) Tiken työ (htv) Tiken työ ( ) Muut toimittajat ( ) Tiken työ (htv) Tiken työ ( ) Muut toimittajat ( ) Tiken työ (htv) Tiken työ ( ) Muut toimittajat ( ) Kehittäminen (IT-projektit) 12, , , , Jatkuva kehittäminen 13, , , , Ylläpito 13, , , , Yhteentoimivuuspalvelut 2, , , , Teknologia-alustat 4, , , , Muu IT-toiminta YHTEENSÄ 45, , , ,

11 B-C) Tuotokset ja laadunhallinta Taulukko 6. Suoritteet ja mittarit. Toteuma Tavoite Ennuste Tavoite Tarkastustoiminta (tarkastuskäyntien määrä, kpl) Yritys- ja hanketukien paikalla tehtävät otantatarkastukset Markkinatukien paikalla tehtävät otantatarkastukset Tukijärjestelmien laadunvalvonta * 409 Metsätalouden tarkastukset ja valvonnat** 70 Sähköisen asioinnin osuus pinta-alatukien tukihausta (%) 33,0 50,0 45,0 70,0 Markkinatukipäätösten läpimenoajat (päivinä) *** Vienti (keskiarvo) pv Koulumaito pv Menekinedistäminen, EU-osarahoitteinen pv Menekinedistäminen, kansallinen Hallinnolle järjestettyjen koulutuspäivien määrä (päivinä)**** Viljelijätuet Rakennetuet Yritys- ja hanketuet Muu koulutus Hallinnolle järjestettyjen koulutusten osallistujamäärä (hlöä)**** Viljelijätuet Rakennetuet Yritys- ja hanketuet Muu koulutus * Kyseessä tapausten lukumäärä, joka eri kuin kertomusten lukumäärä. ** Metsätalouden tarkastusten seurannan jaottelu eritelty vuodesta 2013 alkaen (sisältyi aiemmin tukijärjestelmien laadunvalvontaan). EUTRtarkastuksia ei voida kansallisen lainsäädännön vielä puuttuessa arvioida. *** Määräaika säädösten mukaan. **** Vuodesta 2011 eteenpäin koulutusten seurannan jaottelua muutettiin vastaamaan enemmän Mavin ydinprosesseja. Tästä syystä aiempien vuosien toteumaa ei voida verrata suoraan vuoden 2011 ennusteeseen. D) Henkisten voimavarojen hallinta Taulukko 7. Tärkeimmät henkisten voimavarojen tunnusluvut. TUNNUSLUVUT Toteuma Tavoite Ennuste Tavoite Htv-kehys * Kertaluonteinen htv-lisäys Teknisen avun htv:t Käytettävissä olevat htv:t yhteensä Henkilötyövuosikertymä ,7 202 Teknisellä avulla palkattujen htv-kertymä 8 8 6,5 8 Harjoittelijoiden htv-kertymä 3-1,3 - Kaikki htv:t yhteensä ,5 210 Henkilöstökulut % koko toiminnasta 38 % 39 % 40 % 39 % Työtyytyväisyysindeksi 3,56 3,56 3,63 3,63 Sairauspoissaolot / htv 8, Koulutuspäivät / htv 5,8 7 7,9 8 * sisältää FLEGT-resurssin (1 htv) lisäyksen htv-kehykseen pysyvästi. 10

12 Taulukko 8. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpano. HTV-vähennysten kumulatiivinen muutos 2010 kiintiö 2010 toteuma 2011 kiintiö 2011 toteuma 2012 kiintiö 2012 arvio 2013 kiintiö Yhteensä LIITE 2 Maaseutuviraston tulossopimus 2013 Taloudelliset voimavarat Tilinpäätös Ennuste TA Tulossop TULOJEN JA MENOJEN ERITTELY, Toiminnan kulut - Henkilöstökulut Tilavuokrakulut Palvelujen ostokulut Muut kulut Investointikulut * 0 Bruttomenot yhteensä Toiminnan tuotot - Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Bruttotulot yhteensä Nettokäyttö/-käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy (arvio) TP/TA/tulossopimus Käytettävissä yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) * Talousarvioehdotuksessa 2013 investointikulujen arvioitiin olevan 3,7 milj. euroa (= tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät ulkopuoliset ostot ja oman työn arvo). Ohjeistuksen mukaan kuitenkin investointointikuluiksi tässä huomioidaan vain 1-alkuisille lkptileille tehdyt kirjaukset. Tästä syystä arviota investointikuluista on nyt laskettu alaspäin. 11

13 LIITE 3 Taulukko 1. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Innostava johtaminen ja esimiestyö Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteuma Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Innostava johtaminen ja esimiestyö Laadukkaan mavilaisen esimiestyön määrittely, seuranta ja kehittäminen Mavilaisen esimiestyön periaatteiden luominen osana henkilöstöstrategiaa (ks. taulukko 2) Esimiespäivät (vaihtuvat ajankohtaiset esimiestyön aiheet; esimiestyön tasalaatuisuuden edistäminen ja vertaistuki) Säännöllinen johtajapalaute (360 ) kahden vuoden välein Osana henkilöstöstrategiaa / v / v Sisältyy henkilöstöstrategiaan (ks. taulukko 2) 30 htp / tilaisuus 2013 n. 9 krt / vuodessa joka toinen vuosi alkaen 2013 (vuorotellen osastonjohtajat ja yksikönjohtajat) (koordinointi), koko henkilöstö, ostopalvelu (konsultointi) (koordinointi), tarvittaessa ostopalvelu (koordinointi), ostopalvelu VMBaro: Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä Nykyinen arvo: 3,51 Tavoite: taso säilyy Töiden yleinen organisointi työyhteisössä Nykyinen arvo: 3,58 Tavoite: taso säilyy Muu seuranta: Ylijohtajan vierailut yksiköissä (toiminnan suunnittelu ja arviointi) ylijohtaja, yksiköt 12

14 Taulukko 2. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteuma Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Osaamisen johtamisen kehittäminen Osaamisen kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen kehittäminen Esimiesten koulutus 1 2 pv: perustiedot mm. - viraston tavoitteita tukevan osaamisen tunnistamiseen - osaamisen kehittämisen suuntaamiseen ja - osaamisen johtamiseen ja esimiestyön kehittämiseen Henkilöstöstrategian päivittäminen ml. - Osaamisen kehittämisen periaatteet (joiden pohjalta erillinen osaamisen kehittämisen suunnitelma ja edelleen juoksevasti päivitettävä ja toteutettava koulutussuunnitelma) - Tasalaatuisen mavilaisen esimiestyön periaatteet - Resurssien yhteiskäyttö - Tehtäväkierto ydinprosessien sisällä - Sisäinen haku avoimiin tehtäviin (periaatteiden luominen) - Osaamistarpeiden ennakointi rekrytoinnissa (erillisen suunnitelman päivitys tarvittaessa) (koulutussuunnitelman toteutus / oma budjetti) htp 150 htp (ml. koko henkilöstön kehittämispäivä ½ pvää) , minkä jälkeen toteutus juoksevasti (koordinointi), osastopalvelu (toteutus) (koordinointi), johto, esimiehet, koko henkilöstö, ostopalvelu (konsultointi) VMBaro: Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä Nykyinen arvo: 3,33 Tavoite: 3,5 (2014) Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä Nykyinen arvo: 3,55 Tavoite: taso säilyy Muu seuranta: Kehityskeskustelujen toimivuuden parantaminen (sekä osaamisen kehittämisen ja arvioinnin näkökulmasta että laajemmin erityisesti osana innostavaa johtamista) Esimiesten koulutus 1 pv htp 2013 (koordinointi), osastopalvelu (koulutuksen toteutus) 13

15 Taulukko 3. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteuma Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö Työyhteisötaitojen kehittäminen (koulutus koko henkilöstölle myöhemmin määriteltävällä tavalla) Työhyvinvointiohjelman laatiminen - olemassa olevien ja uusien toimenpiteiden kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi ja siitä viestiminen johdonmukaisesti Varhaisen välittämisen mallin käyttöönotto Viestintä ja tiedonvälitys - jatkuva huomion kiinnittäminen aiheeseen Yhteiset tilaisuudet (kehittämispäivät, muut tilaisuudet) Säännölliset VMBarotyötyytyväisyysmittaukset, tulosten läpikäynti ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen koko henkilöstön voimin virasto-, osastoja yksikkötasolla htp 15 htp 65 htp (ml. esimiesten koulutus) juoksevasti, koulutus 2014/2015 vuosittain, alkaen juoksevasti juoksevasti vuosittain, vakiintuneella tavalla (koordinointi), ostopalvelu (koordinointi) (koordinointi) johto, esimiehet, koko henkilöstö (koordinointi) VMBaro: Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa Nykyinen arvo: 3,4 Tavoite: 3,5 (2014) Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo Nykyinen arvo: 3,59 Tavoite: taso säilyy Sairauspoissaolojen väheneminen (työpäivää/htv) Nykyinen arvo: 8,5 työpäivää/htv (2011; vuoden 2012 tieto ei vielä käytettävissä) Tavoite: 7 (2013) Muu seuranta: 14

16 Maaseutuviraston inhimillisen pääoman suunnitelma Maaseutuviraston (Mavi) inhimillisen pääoman suunnitelma (IPO) on laadittu kiinteänä osana viraston strategian päivitysprosessia syksyn 2012 ja alkutalven 2013 aikana. Käytännössä yleiset IPOtavoitteet muodostavat alkuvuodesta vahvistettavan strategian henkisten voimavarojen hallinnan tuloskortin pääulottuvuudet. Niistä käsin on johdettu viraston omat painotukset. Mavin inhimillisen pääoman suunnitelman tavoitteena on kehittää viraston inhimillistä pääomaa niin, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla viraston strategian toteutumista. Suunnitelma on siis laadittu ohjeistuksen sanoin virastojen yleisen kehittämisen tarpeiden mukaan. Henkilöstö on osallistunut suunnitelman sisällön määrittämiseen koko prosessin ajan. Innostava johtaminen ja esimiestyö Innostavan johtamisen vahvistamiseksi virastossa määritellään mavilaisen laadukkaan esimiestyön periaatteet ja seurataan esimiestyön kehitystä säännöllisesti. Johdon ylijohtajan, osastonjohtajien ja yksikönjohtajien yhteisiä ja arvokkaiksi koettuja esimiespäiviä jatketaan. Kehityskeskustelujen toimivuutta halutaan parantaa toiminnan suunnittelun ja arvioinnin kokonaisvaltaisena työkaluna, ei ainoastaan osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Hyvä johtaminen on kaikkien oikeus. Mavilaisen esimiestyön periaatteet muotoillaan osana henkilöstöstrategian päivittämistä. Esimiesten yhdenmukainen toiminta vahvistaa johtamiskulttuuria ja esimiestyön tasalaatuisuutta. Tällöin myös henkilöstölle jäsentyy, mitä esimiehiltä on lupa odottaa. Valtaosaa esimiehiltä vaadituista taidoista voi edellyttää kaikilta työyhteisön jäseneltä. Näin ollen myös työyhteisötaitovalmennukset edesauttavat osaltaan mavilaista johtamista. Esimiestyötä seurataan säännöllisillä, joka toinen vuosi toteutettavilla 360 -kyselyillä. Tarve parantaa kehityskeskustelujen toimivuutta todettiin mm. VMBaro-työtyytyväisyysbarometrissa Tavoitteena on luoda yhtenäiset tavat toteuttaa kehityskeskusteluja Mavissa ja käyttää niitä sekä osaamisen kehittämisen että yleisemmin toiminnan suunnittelun ja arvioinnin sekä innostavan vuorovaikutuksen välineenä. Mavissa on käytössä valtionhallinnossa harvinainen esimiespäiväkäytäntö. Kaikki esimiehet kokoontuvat kerran kuukaudessa yhteen käsittelemään ajankohtaisia esimiestyön teemoja tai substanssiaiheita. Tapaamiset tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen ja vahvistavat esimiestyön tasalaatuisuutta. Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Mavin asiantuntijoiden osaamista halutaan monipuolistaa ja syventää viraston tavoitteiden pohjalta. Tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tunnistamiseksi, ennakoimiseksi ja hiomiseksi panostetaan osaamisen johtamiseen ja hiotaan osaamisen kehittämisen periaatteita osana henkilöstöstrategian päivittämistä. Tavoitteena on avarakatseinen yhteistyö ja resurssien joustava käyttö virastossa. Henkilöstön osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat viraston toiminnasta ja tavoitteista kumpuavat tarpeet. Osaamisen kehittämisen periaatteita tarkastellaan henkilöstöstrategian päivityksen yhteydessä, ja niiden pohjalta uudistetaan yksityiskohtaisempi osaamisen kehittämisen suunnitelma. Suunnitelma on pohjana juoksevasti päivitettävälle ja toteutettavalle koulutussuunnitelmalle. Esimieskoulutuksessa keskitytään vuonna 2013 osaamisen johtamisen kehittämiseen sekä edellä kuvatulla tavalla kehityskeskusteluiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Henkilöstöstrategiassa tarkastellaan lisäksi mm. edellä mainittuja tasalaatuisen esimiestyön periaatteita, resurssien yhteiskäyttöä, tehtäväkiertoa ydinprosessin sisällä, sisäistä hakua avoimiin tehtäviin sekä osaamistarpeiden ennakointia rekrytoinnissa. 15

17 Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Työtovereiden arvostamista ja huomioon ottamista, yhdessä tekemistä ja avointa vuorovaikutusta halutaan kehittää työyhteisötaitoja parantamalla. Monipaikkaisessa virastossa jatketaan joustavia ja yhtenäisiä mavilaisia toimintatapoja. Työhyvinvointia tukevat toimet kootaan vuosittain kokonaisvaltaiseksi ohjelmaksi. Varhaisen välittämisen malli otetaan käyttöön. Koko henkilöstölle suunnattava työyhteisötaitokoulutus toteutetaan vuonna 2014/2015. Työhyvinvointia lisääviä toimia on jo nyt käytössä laaja kirjo. Niiden näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi toimet kootaan yhdeksi helpommin hahmotettavaksi ja viestittäväksi kokonaisuudeksi. Lisäksi valmistellaan ja otetaan käyttöön varhaisen välittämisen malli. Mm. VMBaro-tulosten mukaan viraston joustavia toimintatapoja pidetään arvossa. Siksi niitä on syytä ylläpitää jatkossakin. Mavi toteuttaa vuosittain VMBaro-kyselyn. Tulokset käsitellään jatkossakin vakiintuneella tavalla koko henkilöstön voimin virasto-, osasto- ja yksikkötasolla. Samalla sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 16

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2012

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2012 SOPIMUS 10.2.2012 Mavi 518/024/2011 MMM 416/031/2012 Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2012 0 1. Vuosien 2012 2016 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Jaakko Rinne ylitarkastaja Mavi/Maatalousosasto MMM:n toimiala Hallituksen linjauksen mukaisesti MMM:n toimialan tehtävistä pääosa siirretään maakunnille

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

VATUn menestystarinoita Elvis-hanke /ulkoasiainministeriö AIPA-hanke /oikeusministeriö

VATUn menestystarinoita Elvis-hanke /ulkoasiainministeriö AIPA-hanke /oikeusministeriö VATUn menestystarinoita Elvis-hanke /ulkoasiainministeriö AIPA-hanke /oikeusministeriö Valtio Expo 20.5.2014 ohjelmapäällikkö Tero Meltti VM tietohallintojohtaja Ari Uusikartano UM ohjelmajohtaja, Marko

Lisätiedot

Maatalous ja luonnonvarat. leipää ja hyvinvointia!

Maatalous ja luonnonvarat. leipää ja hyvinvointia! Maatalous ja luonnonvarat leipää ja hyvinvointia! Maaseutuviraston strategia 2013 2017 Innostavasti, osaavasti, yhdessä eteenpäin Notkeasti vakiintuen vuoteen 2017 Maaseutuviraston uudistettu strategia

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maaseutuvirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaakko Rinne 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1 Leader-koulutus 2016 Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto Sivu 1 Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa parlamentin ohella

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Maaseutuviraston ajankohtaiset ja Hyrrän tilannekatsaus

Maaseutuviraston ajankohtaiset ja Hyrrän tilannekatsaus Maaseutuviraston ajankohtaiset ja Hyrrän tilannekatsaus Esko Leinonen Maaseudun kehittämisen kevätpäivät Hämeenlinna Maaseutuviraston ajankohtaiset Leena Tenhola jatkaa ylijohtajana virkakautensa loppuun

Lisätiedot

Muutoksen johtamisen ja henkilöstöpolitiikan periaatteet

Muutoksen johtamisen ja henkilöstöpolitiikan periaatteet Muutoksen johtamisen ja henkilöstöpolitiikan periaatteet 21.9.2016 1 Muutoksen johtamisen periaatteet 1/2 Henkilöstösiirrot ja palvelukyvyn turvaaminen 1) Hallitusti toteutettu muutos edellyttää nykyisten

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sulkeminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sulkeminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 sulkeminen ELY-keskusten tapaaminen Haikossa 15.1.2013 Kirsi Murtomäki Ylitarkastaja Susanna Ollila ylitarkastaja Sulkemisen valmistelutilanne Mavin

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa.

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa. 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa. Selvitysosa: Lisäys johtuu ohjelmakauden 2014 2020 maatalouden ympäristökorvausten, luonnonmukaisen

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Valtio Expo 20.5.2014 Esityksen sisältö Mitä muutoksenhallinnan työvälineitä on - IPO-tarjottimella

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1. Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.2017 1 MMM:n toimialan aluehallinnon ja kuntien tehtävät maakuntiin Hallituksen

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Kehittämishankkeet ja tuottavuus

Kehittämishankkeet ja tuottavuus Kuntakehto-hankkeen loppuseminaari, Kuntatalo 18.4.2013 prof. Ismo Lumijärvi Kehittämishankkeet ja tuottavuus Miksi tutkia tuottavuutta? Kunnissa on tuottavuusohjelmia ja yleistä tarvetta suunnata hankkeita

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Valtiokonttorista asiantuntija-apua talouden, hallinnon, IT-palvelujen ja vakuuttamisen asioihin Valtiokonttori tarjoaa

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman muutosesitys

Maaseudun kehittämisohjelman muutosesitys Maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020 2. muutosesitys Seurantakomitea 17.11.2015 Tiina Malm Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Yleistä muutosesityksestä Muutosesitys on linjassa nykytilan

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta Tulosohjausverkoston tapaaminen 24.2.2015 Pasi Valli, MMM MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus 2015- Lähtökohta MMM:n hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen keinoin : tulosohjauksen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen

Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen 12.2.2016 Arviointi tukee toiminnan kehittämistä Arviointi on väline toiminnan kehittämiseen ei tarkastus tai arvostelu. Ohjelman

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä. Inhimillinen pääomaryhmä Helena Tammi

Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä. Inhimillinen pääomaryhmä Helena Tammi Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä Inhimillinen pääomaryhmä 20.8.2012 Helena Tammi Inhimillisen pääoma työn tarkoitus Organisaation omista lähtökohdista keventää ja sulavoittaa

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot