Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013"

Transkriptio

1 SOPIMUS Mavi 521/024/2012 MMM 428/031/2013 Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi

2 1. Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus tulee muuttamaan kaikki keskeisimmät tukijärjestelmät. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti uuden politiikan toimeenpanon tuli alkaa vuoden 2014 alussa, jolloin esimerkiksi Mavin omistamien, toimeenpanossa tarvittavien uusien tietojärjestelmien tulisi olla toimintakunnossa. Tammikuussa 2013 tulleen tiedon mukaan yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanon aloittamista kuitenkin siirrettäneen vuodella eteenpäin siten, että vuonna 2014 sovelletaan siirtymäkauden säännöksiä. Viraston on siten otettava mm. tietojärjestelmien uudistamisessa huomioon sekä siirtymäkauden säännösten soveltaminen vuonna 2014 että varsinaisen uuden yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpano vuodesta 2015 eteenpäin. Politiikkauudistukseen liittyvässä EU- ja kansallisen tason valmistelussa Mavi pyrkii tuomaan esiin toimeenpanon sekä hallinnollisen taakan keventämisen näkökulmaa. EU-maatalouspolitiikan reformin ohella toteutetaan kansallisten tukien uudistaminen sekä hoidetaan vanhan ohjelmakauden sulkemiseen liittyviä tehtäviä. Uudistukset EU- ja kansallisten tukien saralla sekä ohjelmakauden vaihtumiseen liittyvät muut tehtävät tulevat olemaan viraston lähivuosien suurimpia tehtäviä. Suunnittelukaudella valtiontalouden tilanne vaatinee edelleen tasapainottamistoimenpiteitä. Viraston toiminnassa joudutaan ottamaan huomioon valtionhallinnon ja hallinnonalan linjaukset sekä viraston omat toimenpiteet tuottavuuden kasvattamiseksi. Muun muassa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla, prosessien ja palveluiden sähköistämisellä, yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien kehittämisellä, tietovarantojen avaamisella ja hallinnonalan tehtävä- ja organisaatiouudistuksilla on vaikutusta viraston toimintaan. Aluehallinnossa tapahtuvilla muutoksilla saattaa omalta osaltaan olla vaikutusta viraston tehtäväkenttään sen toimiessa ELY-keskusten ja kuntien yhteistoiminta-alueiden ohjaajana. Maatalouden kannattavuuden turvaamiseen ja parantamiseen vaikuttaminen toimeenpanotehtävien kautta, bioraaka-aineiden ja biotalouden merkityksen lisääntyminen sekä poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden mahdollinen lisääntyminen omalta osaltaan vaikuttavat viraston tehtäväkenttään suunnittelukaudella. Esimerkiksi vuoden 2012 poikkeukselliset sääolot ovat nostaneet tilojen kustannuksia, vähentäneet tuloja sekä aiheuttaneet merkittävää henkistä rasitusta tavanomaiseen vuoteen verrattuna. Sato- ja tulvavahinkojen korvausten maksamisen aikatauluihin tullaan siten kiinnittämään erityistä huomiota Keskeiset päämäärät, toimintalinjat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Viraston toiminnassa otetaan huomioon hallitusohjelman ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tavoitteet sekä ministeriön uudistetun strategian linjaukset. Maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Mavi tukee, ohjeistaa, kouluttaa ja ohjaa ELY-keskuksia, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia ja toimintaryhmiä, maksaa viljelijätuet, maatalouden rakennetuet sekä maaseudun yritys- ja hanketuet, huolehtii tukien valvonnasta, myöntää vienti- ja sisämarkkinatuet sekä hallinnoi interventiovarastointia, hoitaa tiettyjä metsäasioihin liittyviä hallinto- ja valvontatehtäviä sekä toimii puutavaraasetuksen toimeenpanon toimivaltaisena viranomaisena Suomessa, hoitaa eräitä riista- ja kalataloussektorin tehtäviä, hallinnoi ja kehittää tukijärjestelmien toimeenpanossa käytettäviä tietojärjestelmiä sekä kehittää sähköisiä asiointipalveluja. Mavi vaikuttaa luomu- ja lähiruoan osuuden kasvattamiseen, ympäristökuormituksen vähentämiseen sekä eläinten hyvinvoinnin parantamiseen hoitamalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanotehtäviä. Toimeenpanotehtävien kautta virasto myötävaikuttaa myös 1

3 maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseen sekä kannattavan maataloustuotannon edellytysten luomiseen kotimaassa. Viraston strategia uudistetaan ja hyväksytään vuoden 2013 alkupuolella Kauden aikana toteutettavat tuottavuutta lisäävät ja toimintamäärärahatarvetta vähentävät toimenpiteet Mavi kehittää toimintatapojaan ja prosessejaan sekä järjestää tehtäviä tarkoituksenmukaisesti uudelleen. Suuri osa viraston nk. tuottavuushankkeista saa aikaan säästöjä kumppaneiden keskuudessa eikä suorien toimintamenosäästöjen aikaansaaminen tai niiden osoittaminen ole yksiselitteistä. Tuottavuutta lisäävät hankkeet vaativat investointeja; kehittäminen ei ole mahdollista ilman niihin osoitettavia määrärahoja. Muita toimenpiteitä ovat: - Tilankäytön tehostaminen. - Matkustusmäärien vähentäminen hallitusti ottaen huomioon viraston toiminnan luonteen ja maatalouspolitiikan uudistuksen tarpeet, jotka saattavat jonkin verran lisätä matkustustarvetta. Matkustusmäärien vähentämistä edesauttaa pääkaupunkiseudulla sijaitsevien sidosryhmien aktiivisuus käyttää videoneuvottelutekniikkaa ja erilaisia pikaviestinratkaisuja. - Tietojärjestelmähankkeet, joissa huomioidaan sähköinen asiointi, arkistointi ja raportointimahdollisuudet sekä prosessien kokonaisvaltainen sähköistäminen. - Hallinnonalan yhteentoimivuuspalveluiden kehittämiseen osallistuminen. - Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen ja seuranta. Toimenpiteitä, joiden toteuttaminen ei ole Maaseutuviraston päätösvallassa: - Vientitukijärjestelmän mahdollinen poistuminen. - EU:n ruoka-apuohjelmassa tapahtuvat muutokset. - Tukiperusteiden muuttaminen yksinkertaisemmiksi. - Euromäärältään pienistä tukimuodoista luopuminen. 2. Vuoden 2013 tulostavoitteet 2.1. Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet Mavi tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä. Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti 2

4 TAVOITE MITTARI / TOIMENPIDE / TEHTÄVÄ 1. EU:n maatalouspolitiikan siirtymäkauden mukaiset tukijärjestelmät ovat toimeenpantavissa vuoden 2014 alusta. Uuden yhteisen EU:n maatalouspolitiikan ja uuden maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanon valmistelu siten, että politiikan toimeenpano voi alkaa onnistuneesti vuoden 2015 alusta. Valmistellaan 2014 siirtymäkauden toimeenpano. Valmistaudutaan siirtymäkaudesta johtuviin mahdollisiin erityisjärjestelyihin mm. tietojärjestelmien ja raportoinnin osalta. Valmistellaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta johtuvat tukijärjestelmämuutokset sekä valmistaudutaan uuden ohjelmakauden toimeenpanon vaatimiin muutoksiin ja uudistuksiin. Toteutetaan tietojärjestelmien uudistamisprojekteja (Tukisovellus ja Hyrrä). Aikataulutetaan uudestaan tietojärjestelmien uudistamisprojektit. Tehdään yhteistyötä ministeriön kanssa maatalouspolitiikan uudistukseen liittyvän koulutuksen ja viestinnän suunnittelussa. Tietojärjestelmien kehittämisessä varaudutaan siihen, että uudella ohjelmakaudella kerätään hanke-, yritys- ja rakennetukien seurantatiedot sähköisesti. Virasto osallistuu ja vaikuttaa uuden politiikan mukaisten toimeenpanoasetusten sisällön käsittelyyn EU-tasolla. Lisäksi osallistutaan kansallisiin tukijärjestelmiin liittyvään valmisteluun ja valmistaudutaan toteuttamaan sen mukanaan tuomat muutokset toimeenpanoon. Mavi vaikuttaa omalta osaltaan ohjelman toteutukseen vaikuttavien säädösten uudistuksen sisältöön EU- ja kansallisella tasolla. Mavi toimittaa säännöllisesti ja oikea-aikaisesti tietoa kansallisten säädösten muutostarpeisiin ja uusien säädösten valmisteluun, jotta turhilta säädöskorjauksilta vältyttäisiin. Mavi ja MMM tekevät yhteistyössä vuoden 2013 aikana horisontaaliasetuksen artiklan 69 mukaisen ennakkoarvion maaseutuohjelman valvottavuudesta ja todennettavuudesta. Uuden rahastokauden tehtävien organisointi ja resursointi suunnitellaan vuoden 2013 aikana uuden ohjelmakauden vaatimusten edellyttämällä tavalla. Mahdollisesti tarvittavat budjettimuutokset valmistellaan talousarvioon. 2. Vanhan ohjelmakauden sulkeminen etenee aikataulussa ja onnistuneesti. Valmistaudutaan meneillään olevan ohjelmakauden sulkemiseen aikataulusuunnitelman mukaisesti. Varmistetaan tulosohjauksen keinoin ELY-keskusten vastuulla olevien ohjelman toimeenpanoon/sulkemiseen liittyvien toimien toteuttaminen menestyksellisesti. 3. Sähköisten palveluiden ja prosessien kehittämisessä vuonna 2013 toteutetaan sähköinen päätukihaku, viljelijöiden Vipu-palvelun uudistaminen, sähköisen arkiston käyttöönotto viljelijätukihakemusten osalta, mavi.fisivuston uudistaminen sekä käyttövaltuuksien haku sähköisesti. Mavin sulkemistyöryhmä sekä yhteistyöryhmä MMM-Tike-Mavi (aloittaneet työnsä 2012) valmistelevat ohjeen hallinnon sisäiseksi työohjeeksi sekä aikataululiitteen tulevista ohjelmakauden sulkemiseen liittyvistä toimista: ohje valmis tammikuussa Mavin sulkemistyöryhmä valmistelee ohjeen ELY-keskuksille, toimintaryhmille ja asiakkaille (asiantuntija-apuna MMM-Mavi-Tike työryhmä): ohje valmis helmi maaliskuussa Alaisen hallinnon koulutus ja neuvonta, kaksipäiväiset koulutustilaisuudet keväällä ja syksyllä 2013, lisäksi tietoiskut ja koulutus muiden yhteistyötapaamisten yhteydessä, painopistealueina sulkemistoimenpiteet ja varautuminen onnistuneeseen ohjelmakauden sulkemiseen. Mavi kehittää sähköisiä palveluitaan painopisteen siirtyessä yhä enemmän hallinnon prosessien sähköistämiseen. Sähköinen päätukihaku avautuu Tavoitteena on sähköisten hakemusten osuus 70 %. Palvelua kehitetään saadun palautteen perusteella. Uusitaan viljelijöiden Vipu-selailupalvelu. Palvelu otetaan käyttöön lähtien. Samana ajankohtana avautuu eräiden eläinpalkkioiden sähköinen haku, karttakorjausten teko sekä perus- ja kasvulohkotietojen täyttömahdollisuus. Kunnissa otetaan käyttöön sähköinen arkisto koko maassa sähköisesti palautettujen viljelijätukihakemusten osalta. Arkiston käyttöönottoa markkina- sekä yritys-, hanke- ja rakennetukien osalta selvitetään. 3

5 Uudet tietojärjestelmät kehitetään toimimaan sähköisen prosessin mukaisesti. Mavi.fi palvelua uudistetaan tukemaan sähköistä asiointiprosessia. Tukiin liittyvien tietojärjestelmien käyttövaltuudet haetaan uuden pääsynhallintajärjestelmän kautta sähköisesti. Tuki- ja maksatusjärjestelmien tuottamat raportointitiedot yhdistetään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi sähköisen prosessin avulla. 4. Euroopan unionin puutavaraasetuksen (EUTR) toimeenpanossa EU-lainsäädännön soveltaminen aloitetaan vuonna 2013 onnistuneesti siten, että laaditaan alustava tarkastussuunnitelma ja aloitetaan suunnitelman mukaiset tarkastukset. Mavi toimii Suomessa asetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena. Mavi hoitaa vuonna 2013 asetuksen mukaisia toimivaltaiselle viranomaiselle kuuluvia tehtäviä. EU-lainsäädäntöä aletaan soveltaa lähtien; kansallista lainsäädäntöä tullaan soveltamaan myöhemmin. Laaditaan alustava toimintasuunnitelma mennessä. Aloitetaan EU:n puutavara-asetuksen mukaiset tarkastukset vuonna Selvitetään mahdollisuudet järjestää sähköinen yhteys Suomen metsäkeskuksen metsälain valvontajärjestelmään. Selvitetään yhteyden rakentamisen mahdollinen rahoitustarve. 5. Peltolohkorekisterin ajantasaistusprosessin nopeuttaminen suunnitelmien mukaisesti siten, että ajantasaistetaan vuoden aikana tavallista suurempi peruslohkomäärä. 6. Satovahinkokorvausten maksaminen voidaan aloittaa huhtikuun alkuun mennessä, joten ne on pääosin maksettu korvausten saajille huhtikuun puoliväliin mennessä ( ) Tulvavahinkokorvaushakemukset on käsitelty kesäkuun loppuun mennessä ( ). Nopeutetaan prosessi komission suosittamalle tasolle, vuoden mittaiseksi. Nopeuttaminen tarkoittaa ajantasaistettavien lohkojen määrän nostamista vuosina Korvaushakemusten käsittelyssä ja korvausten maksatuksessa edetään siten, että satovahinkokorvausten maksaminen voidaan aloittaa huhtikuun alkuun mennessä ja tulvavahinkokorvaushakemukset saadaan käsiteltyä kesäkuun loppuun mennessä. Tulvavahinkokorvaushakemuksia käsitellään siten, että ministeriölle voidaan toimittaa riittävät tiedot maataloustuotannolle aiheutuneista tulvavahingoista notifikaatiotarpeen arvioimiseksi mennessä Virastoa koskevat toiminnalliset tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1 A) Mavi pyrkii vaikuttamaan omalta osaltaan siihen, että EU:n tulevan rahastokauden tukijärjestelmät yksinkertaistuisivat ja hallinnollinen taakka keventyisi. Sähköisten palveluiden ja hallinnollisten menettelyiden kehittämisessä huomioidaan hallinnollisen taakan ja hallinnollisen työn keventäminen. MMM:n organisaatiouudistuksen johdosta kehitetään tulosohjausyhteistyötä yhdessä ruokaosaston kanssa sekä yhteydenpitoa ja yhteistyötä ministeriön muiden osastojen kanssa. Tiivistetään hallinnonalan yhteistyötä mm. tietojärjestelmien kehittämisessä. Toiminnallista tehokkuutta edistetään edelleen raportointijärjestelmiä ja tietovarastoratkaisuja kehittämällä. Virasto valmistelee suunnitelman hallussaan olevien tietovarantojen kehittämisestä ja avaamisesta julkiseen tai viranomaisten väliseen käyttöön. Mavi osallistuu omalta osaltaan VATU-hankkeiden (ELMA ja LUHTI 2020) suunnittelu- ja valmistelutyöhön siten, että hankkeiden tavoitteena olevien järjestelyiden ensi vaiheen toteuttaminen voidaan aloittaa vuoden 2014 alusta lähtien. Maaseutuviraston osalta VATU-hankkeissa tulee ottaa huomioon erityiset EU-säädösvaatimukset maksajavirastoa koskevissa tietojärjestelmissä. Lisäksi valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomien ICT-palveluiden yhteenkokoamista valmistelevan TORI-hankkeen osalta varaudutaan mahdollisiin muutoksiin tietohallintopalveluissa. 4

6 Tiken palveluita hyödynnetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kieku-järjestelmän käyttöönottoon valmistaudutaan siten, että tuotantokäyttö voidaan aloittaa huhtikuussa Kuntien yhteistoiminta-alueiden ohjaus- ja hallintomalli vakiinnutetaan. Maksullisen toiminnan kannattavuus Maaseutuviraston maksullinen toiminta koostuu teurasruhojen luokituksen ja punnituksen valvonnasta sekä perintökaareen liittyvistä lausunnoista. Maksullisen toiminnan merkitys Mavissa on vähäistä. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudessa tavoitteena on 100 prosenttia. b) Tuotokset ja niiden kehitys (liite 1 B-C) Sähköiseen tukihakusovellukseen lisätään edelleen käyttöä helpottavia toiminnallisuuksia ja uusia ominaisuuksia. Tavoitteena on, että sähköisten hakemusten osuus pinta-alatukien tukihakemuksista vuonna 2013 on 70 prosenttia (vuonna 2012 toteuma 45 %). Sähköisten palveluiden kehittämisen painopiste siirtyy yhä enemmän hallinnon prosessien sähköistämiseen. Maaseutuvirasto uudistaa internet-sivunsa vuoden 2013 aikana. Sivuston uusimisella varaudutaan viestimään entistä tehokkaammin ja kattavammin maatalouspolitiikan uudistuksen ja ohjelmakauden vaihtumisen mukanaan tuomista muutoksista. Vuoden 2013 aikana Mavin johdolla uudistetaan maaseutuverkoston internet-sivusto (maaseutu.fi) sillä edellytyksellä, että sivusto toteutetaan samalla tekniikalla kuin mavi.fi sivusto. Kuntien yhteistoiminta-alueille ja ELY-keskuksille järjestetään edellisvuosien tapaan erilaisia koulutustilaisuuksia. c) Laadunhallinta ja sen kehitys Asiakastyytyväisyyden seurantaa jatketaan ja saatuja tietoja hyödynnetään viraston toiminnassa. Mavi kokoaa systemaattisesti palautetta asiakkailta, sidosryhmiltä ja kumppaneilta toimintansa laadusta ja kehittää toimintaansa saadun palautteen perusteella. Asiakasstrategian mukaisesti kehitetään asiakaspalautejärjestelmää sekä asiakashallintamallia. Tietoturvasertifioinnin edellyttämät toimenpiteet toteutetaan osana normaalia toimintaa. Markkinatukien läpimenoajat (vientituki, koulumaitotuki ja EU:n osarahoitteinen menekinedistäminen) pyritään pitämään vähintään säädösten asettamissa rajoissa. Kansallisen menekinedistämisen läpimenoajan tavoitteeksi on asetettu muiden tukijärjestelmien mukaisesti 30 päivää; asetuksen vaatimaa läpimenoaikaa tälle ei ole olemassa. Elinkeinokalatalouden toimintaohjelmassa (EKTR) viraston vastattavana olevien toimien tarkastusten osalta varmistetaan laadunvarmennuksen toimivuus, otantamenetelmien riittävyys ja määräaikojen toteutuminen. Suositusten seurantajärjestelmää hyödynnetään viraston toiminnassa ja tulosohjauksessa. Vuoden 2013 aikana jatketaan toimintaa prosessimallin mukaisesti. Organisaatiota ja toimintatapoja kehitetään siten, että ydinprosessit toimivat eheästi ja yhtenäisesti. Virasto toteuttaa tietoturvallisuusasetukseen liittyviä toimenpiteitä ja aikatauluja siten, että ne vastaavat VM:n asettamaa määräaikaa syyskuun lopussa Vuoden 2013 aikana jatketaan Mavin kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista ja kehittämistä tietohallintolain vaatimusten mukaisesti. Hankesalkun hallintaa kehitetään ottamalla käyttöön VM:n hankkima salkunhallintaväline MMM:n hallinnonalan käyttöönottojen mukaisesti. d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 1 D) Mavin henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen perustuvat viraston henkilöstöstrategiaan. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Viraston henkilöstöstrategia tullaan päivittämään vuoden 2013 aikana. Osaamisen kehittämisessä tiivis 5

7 yhteistyö maa- ja metsätalousministeriön kanssa on jatkossakin tärkeää. Henkilöstön perehdyttämistä toteutetaan yhteistyössä MMM:n kanssa. Henkisten voimavarojen hallinnassa otetaan huomioon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman vähennystavoitteet. Mavin vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukainen henkilötyövuosikehys vuonna 2013 on 193 htv. Lisäksi Mavilla on kertaluonteisesti käytössään 9 htv, jotka jakautuvat eri tehtäviin kohdassa 2.3. kerrotun mukaisesti. Teknisellä avulla palkattava henkilötyövuosimäärä vuonna 2013 on 8 htv. Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain henkilöstöbarometrilla. Tavoitteena on säilyttää työtyytyväisyysindeksi vähintään vuoden 2012 tasolla (2012: 3,63). Virasto tavoittelee henkilöstön hallittua vaihtuvuutta hyvällä henkilöstöpolitiikalla, huolehtimalla työhyvinvoinnista, pyrkimällä haastaviin tehtävänkuviin ja panostamalla esimiestyön kehittämiseen Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet Mavi varautuu sopeuttamaan toimintansa hyväksytyn vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman puitteisiin ja pyrkii varmistamaan, etteivät maksajavirastotoiminnot vaarannu. Tehtävien priorisoinnissa joudutaan ottamaan huomioon, että komissio on esittänyt suuntaviivat rahoitusoikaisujen käytölle, mikäli akkreditointikriteerit eivät täyty. Yhtenä kriteerinä ovat henkilöstöresurssit. Maaseutuviraston merkittävin tuottavuushanke on sähköisen asioinnin kehittäminen, jonka tuottavuushyöty tulee näkymään kuntien ja ELY-keskusten toiminnan tehostumisena. Valtion tietohallintolinjausten mukaisesti Mavin tietohallinto keskittyy ydintoiminnan tietojärjestelmien omistajaroolin mukaisiin tehtäviin ja hankkii perustietotekniikan palvelut ulkoisilta toimittajilta tarjolla olevia valtionhallinnon ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan puitesopimuksia hyödyntäen. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen toimeenpanon siirtyminen vuodella eteenpäin tullee vaikuttamaan mm. aiemmin esitettyihin arvioihin viraston lisäresurssitarpeista tietojärjestelmähankkeissa ja muissa viraston tehtävissä. Lisäresurssitarpeiden painopisteen arvioidaan siirtyvän eteenpäin; lisäksi siirtymäkauden säännösten toimeenpanolla saattaa olla vaikutusta vuoden 2013 tarpeisiin. Ministeriön kanssa sovitut säästöt: vuonna 2013 toteutettavat / loppuun saatettavat säästöihin keskittyvät tuottavuushankkeet - Vuonna 2013 toteutetaan Tukisovelluksen uudistamisprojektia, johon on erikseen osoitettu VM:n tuottavuusrahaa 1,3 milj. euroa vuodelle Keväällä 2013 toteutetaan sähköinen pinta-alatukien haku. - Julkisen hallinnon atk-menosäästö ( euroa). Sopimus vuoden 2013 talousarvioesityksessä osoitetun kehyksessä mom varatun ns. tuottavuusrahan käytöstä Mavin toimintamenoihin momentilta osoitetulla kertaluonteisella tuottavuusrahalla (2,289 milj. euroa) katetaan 9 htv:n lisähenkilöstötarve. Tarve jakautuu seuraaviin tehtäviin (arvio laskennallinen ja TTS :n mukainen): - viljelijätukihallinnon uudistamiseen ja toimeenpanoon liittyvät tehtävät (1 htv), - laadunvalvonnan lisääminen ja tehostaminen (2,6 htv) ja - EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen ja ohjelmakauden vaihtumiseen liittyvät tehtävät (5,4 htv). Käytännössä 9 htv:n lisäys henkilökehyksessä tultaneen osoittamaan kokonaan CAP-uudistuksen mukaisiin lisääntyneisiin tehtäviin. 6

8

9 LIITE 1 Tuloksellisuuden tunnusluvut A) Toiminnallinen tehokkuus - Taloudellisuus Taulukko 1. Toiminnan kulut jaettuna ydintoimintaan ja tukitoimintaan (=hallinnon toiminnot). Toiminnan kulut (1 000 ) Toteuma 2011 Tavoite / arvio 2012 Ennuste 2012 Tavoite / arvio 2013 Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukset Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta IT-toiminta Ydintoiminnot yhteensä Taloushallinto Henkilöstöhallinto Henkilöstön kehittäminen Muut yhteiset toiminnot Hallinnon toiminnot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Taulukko 2. Henkilötyön jakauma päätoimintoihin ja hallinnon toimintoihin. Henkilötyö (sis. myös teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat) Toteuma 2011 Tavoite / arvio 2012 Ennuste 2012 Tavoite / arvio 2013 Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi 56,7 56,7 55,9 57,4 Hakemusten käsittely 10,1 10,0 8,7 9,0 Tukimaksujen käsittely 15,5 15,6 14,0 14,3 Tukien valvonta ja tarkastukset 17,9 18,1 21,5 22,1 Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 7,7 7,5 7,1 7,3 Yhteistyö ja kehittäminen 12,4 12,3 13,3 13,6 Sisäinen tarkastus ja valvonta 3,7 3,6 3,4 3,5 IT-toiminta 36,2 36,3 36,5 37,4 Ydintoiminnot yhteensä 160,2 160,1 160,3 164,6 Taloushallinto 5,4 5,5 4,6 4,8 Henkilöstöhallinto 11,3 10,0 10,4 10,7 Henkilöstön kehittäminen 11,7 11,9 10,5 10,7 Muut yhteiset toiminnot 21,9 23,5 18,7 19,2 Hallinnon prosessit yhteensä 50,3 50,9 44,2 45,4 Yhteensä 210,5 211,0 204,5 210,0 8

10 Taulukko 3. Toiminnan kustannukset ja henkilötyövuodet ydintoiminnoittain (sis. poistot ja korot). Toiminnot Toteuma 2011 Tavoite / arvio 2012 Ennuste 2012 Tavoite / arvio 2013 Kustannukset (1 000 ) Htv Kustannukset (1 000 ) Htv Kustannukset (1 000 ) Htv Kustannukset (1 000 ) Htv Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukset Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta IT-toiminta Yhteensä Taulukko 4. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus. Kustannusvastaavuuslaskelma (euroa) Toteuma 2011 Oikaistu toteuma 2011 *) Tavoite / arvio 2012 Toteuma 2012 Tavoite / arvio 2013 TUOTOT KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset henkilöstökustannukset muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+) tai ALIJÄÄMÄ (-) Kustannusvastaavuus 115,8 % 98,32 % 100 % 92,33 % 100 % *) on laskutettu virheellisesti A-Tuottajat Oy:tä, vaikka teurastamolla ei ole valtuutettua teurasruhojen luokittelijaa. Virheellinen maksu on palautettu v Taulukko 5. Mavin IT-toiminnan menot. IT-toiminnan menot Toteuma 2011 Tavoite / arvio 2012 Ennuste 2012 Tavoite / arvio 2013 (htv, 1000 ) Tiken työ (htv) Tiken työ ( ) Muut toimittajat ( ) Tiken työ (htv) Tiken työ ( ) Muut toimittajat ( ) Tiken työ (htv) Tiken työ ( ) Muut toimittajat ( ) Tiken työ (htv) Tiken työ ( ) Muut toimittajat ( ) Kehittäminen (IT-projektit) 12, , , , Jatkuva kehittäminen 13, , , , Ylläpito 13, , , , Yhteentoimivuuspalvelut 2, , , , Teknologia-alustat 4, , , , Muu IT-toiminta YHTEENSÄ 45, , , ,

11 B-C) Tuotokset ja laadunhallinta Taulukko 6. Suoritteet ja mittarit. Toteuma Tavoite Ennuste Tavoite Tarkastustoiminta (tarkastuskäyntien määrä, kpl) Yritys- ja hanketukien paikalla tehtävät otantatarkastukset Markkinatukien paikalla tehtävät otantatarkastukset Tukijärjestelmien laadunvalvonta * 409 Metsätalouden tarkastukset ja valvonnat** 70 Sähköisen asioinnin osuus pinta-alatukien tukihausta (%) 33,0 50,0 45,0 70,0 Markkinatukipäätösten läpimenoajat (päivinä) *** Vienti (keskiarvo) pv Koulumaito pv Menekinedistäminen, EU-osarahoitteinen pv Menekinedistäminen, kansallinen Hallinnolle järjestettyjen koulutuspäivien määrä (päivinä)**** Viljelijätuet Rakennetuet Yritys- ja hanketuet Muu koulutus Hallinnolle järjestettyjen koulutusten osallistujamäärä (hlöä)**** Viljelijätuet Rakennetuet Yritys- ja hanketuet Muu koulutus * Kyseessä tapausten lukumäärä, joka eri kuin kertomusten lukumäärä. ** Metsätalouden tarkastusten seurannan jaottelu eritelty vuodesta 2013 alkaen (sisältyi aiemmin tukijärjestelmien laadunvalvontaan). EUTRtarkastuksia ei voida kansallisen lainsäädännön vielä puuttuessa arvioida. *** Määräaika säädösten mukaan. **** Vuodesta 2011 eteenpäin koulutusten seurannan jaottelua muutettiin vastaamaan enemmän Mavin ydinprosesseja. Tästä syystä aiempien vuosien toteumaa ei voida verrata suoraan vuoden 2011 ennusteeseen. D) Henkisten voimavarojen hallinta Taulukko 7. Tärkeimmät henkisten voimavarojen tunnusluvut. TUNNUSLUVUT Toteuma Tavoite Ennuste Tavoite Htv-kehys * Kertaluonteinen htv-lisäys Teknisen avun htv:t Käytettävissä olevat htv:t yhteensä Henkilötyövuosikertymä ,7 202 Teknisellä avulla palkattujen htv-kertymä 8 8 6,5 8 Harjoittelijoiden htv-kertymä 3-1,3 - Kaikki htv:t yhteensä ,5 210 Henkilöstökulut % koko toiminnasta 38 % 39 % 40 % 39 % Työtyytyväisyysindeksi 3,56 3,56 3,63 3,63 Sairauspoissaolot / htv 8, Koulutuspäivät / htv 5,8 7 7,9 8 * sisältää FLEGT-resurssin (1 htv) lisäyksen htv-kehykseen pysyvästi. 10

12 Taulukko 8. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpano. HTV-vähennysten kumulatiivinen muutos 2010 kiintiö 2010 toteuma 2011 kiintiö 2011 toteuma 2012 kiintiö 2012 arvio 2013 kiintiö Yhteensä LIITE 2 Maaseutuviraston tulossopimus 2013 Taloudelliset voimavarat Tilinpäätös Ennuste TA Tulossop TULOJEN JA MENOJEN ERITTELY, Toiminnan kulut - Henkilöstökulut Tilavuokrakulut Palvelujen ostokulut Muut kulut Investointikulut * 0 Bruttomenot yhteensä Toiminnan tuotot - Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Bruttotulot yhteensä Nettokäyttö/-käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy (arvio) TP/TA/tulossopimus Käytettävissä yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) * Talousarvioehdotuksessa 2013 investointikulujen arvioitiin olevan 3,7 milj. euroa (= tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät ulkopuoliset ostot ja oman työn arvo). Ohjeistuksen mukaan kuitenkin investointointikuluiksi tässä huomioidaan vain 1-alkuisille lkptileille tehdyt kirjaukset. Tästä syystä arviota investointikuluista on nyt laskettu alaspäin. 11

13 LIITE 3 Taulukko 1. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Innostava johtaminen ja esimiestyö Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteuma Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Innostava johtaminen ja esimiestyö Laadukkaan mavilaisen esimiestyön määrittely, seuranta ja kehittäminen Mavilaisen esimiestyön periaatteiden luominen osana henkilöstöstrategiaa (ks. taulukko 2) Esimiespäivät (vaihtuvat ajankohtaiset esimiestyön aiheet; esimiestyön tasalaatuisuuden edistäminen ja vertaistuki) Säännöllinen johtajapalaute (360 ) kahden vuoden välein Osana henkilöstöstrategiaa / v / v Sisältyy henkilöstöstrategiaan (ks. taulukko 2) 30 htp / tilaisuus 2013 n. 9 krt / vuodessa joka toinen vuosi alkaen 2013 (vuorotellen osastonjohtajat ja yksikönjohtajat) (koordinointi), koko henkilöstö, ostopalvelu (konsultointi) (koordinointi), tarvittaessa ostopalvelu (koordinointi), ostopalvelu VMBaro: Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä Nykyinen arvo: 3,51 Tavoite: taso säilyy Töiden yleinen organisointi työyhteisössä Nykyinen arvo: 3,58 Tavoite: taso säilyy Muu seuranta: Ylijohtajan vierailut yksiköissä (toiminnan suunnittelu ja arviointi) ylijohtaja, yksiköt 12

14 Taulukko 2. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteuma Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Osaamisen johtamisen kehittäminen Osaamisen kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen kehittäminen Esimiesten koulutus 1 2 pv: perustiedot mm. - viraston tavoitteita tukevan osaamisen tunnistamiseen - osaamisen kehittämisen suuntaamiseen ja - osaamisen johtamiseen ja esimiestyön kehittämiseen Henkilöstöstrategian päivittäminen ml. - Osaamisen kehittämisen periaatteet (joiden pohjalta erillinen osaamisen kehittämisen suunnitelma ja edelleen juoksevasti päivitettävä ja toteutettava koulutussuunnitelma) - Tasalaatuisen mavilaisen esimiestyön periaatteet - Resurssien yhteiskäyttö - Tehtäväkierto ydinprosessien sisällä - Sisäinen haku avoimiin tehtäviin (periaatteiden luominen) - Osaamistarpeiden ennakointi rekrytoinnissa (erillisen suunnitelman päivitys tarvittaessa) (koulutussuunnitelman toteutus / oma budjetti) htp 150 htp (ml. koko henkilöstön kehittämispäivä ½ pvää) , minkä jälkeen toteutus juoksevasti (koordinointi), osastopalvelu (toteutus) (koordinointi), johto, esimiehet, koko henkilöstö, ostopalvelu (konsultointi) VMBaro: Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä Nykyinen arvo: 3,33 Tavoite: 3,5 (2014) Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä Nykyinen arvo: 3,55 Tavoite: taso säilyy Muu seuranta: Kehityskeskustelujen toimivuuden parantaminen (sekä osaamisen kehittämisen ja arvioinnin näkökulmasta että laajemmin erityisesti osana innostavaa johtamista) Esimiesten koulutus 1 pv htp 2013 (koordinointi), osastopalvelu (koulutuksen toteutus) 13

15 Taulukko 3. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteuma Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö Työyhteisötaitojen kehittäminen (koulutus koko henkilöstölle myöhemmin määriteltävällä tavalla) Työhyvinvointiohjelman laatiminen - olemassa olevien ja uusien toimenpiteiden kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi ja siitä viestiminen johdonmukaisesti Varhaisen välittämisen mallin käyttöönotto Viestintä ja tiedonvälitys - jatkuva huomion kiinnittäminen aiheeseen Yhteiset tilaisuudet (kehittämispäivät, muut tilaisuudet) Säännölliset VMBarotyötyytyväisyysmittaukset, tulosten läpikäynti ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen koko henkilöstön voimin virasto-, osastoja yksikkötasolla htp 15 htp 65 htp (ml. esimiesten koulutus) juoksevasti, koulutus 2014/2015 vuosittain, alkaen juoksevasti juoksevasti vuosittain, vakiintuneella tavalla (koordinointi), ostopalvelu (koordinointi) (koordinointi) johto, esimiehet, koko henkilöstö (koordinointi) VMBaro: Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa Nykyinen arvo: 3,4 Tavoite: 3,5 (2014) Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo Nykyinen arvo: 3,59 Tavoite: taso säilyy Sairauspoissaolojen väheneminen (työpäivää/htv) Nykyinen arvo: 8,5 työpäivää/htv (2011; vuoden 2012 tieto ei vielä käytettävissä) Tavoite: 7 (2013) Muu seuranta: 14

16 Maaseutuviraston inhimillisen pääoman suunnitelma Maaseutuviraston (Mavi) inhimillisen pääoman suunnitelma (IPO) on laadittu kiinteänä osana viraston strategian päivitysprosessia syksyn 2012 ja alkutalven 2013 aikana. Käytännössä yleiset IPOtavoitteet muodostavat alkuvuodesta vahvistettavan strategian henkisten voimavarojen hallinnan tuloskortin pääulottuvuudet. Niistä käsin on johdettu viraston omat painotukset. Mavin inhimillisen pääoman suunnitelman tavoitteena on kehittää viraston inhimillistä pääomaa niin, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla viraston strategian toteutumista. Suunnitelma on siis laadittu ohjeistuksen sanoin virastojen yleisen kehittämisen tarpeiden mukaan. Henkilöstö on osallistunut suunnitelman sisällön määrittämiseen koko prosessin ajan. Innostava johtaminen ja esimiestyö Innostavan johtamisen vahvistamiseksi virastossa määritellään mavilaisen laadukkaan esimiestyön periaatteet ja seurataan esimiestyön kehitystä säännöllisesti. Johdon ylijohtajan, osastonjohtajien ja yksikönjohtajien yhteisiä ja arvokkaiksi koettuja esimiespäiviä jatketaan. Kehityskeskustelujen toimivuutta halutaan parantaa toiminnan suunnittelun ja arvioinnin kokonaisvaltaisena työkaluna, ei ainoastaan osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Hyvä johtaminen on kaikkien oikeus. Mavilaisen esimiestyön periaatteet muotoillaan osana henkilöstöstrategian päivittämistä. Esimiesten yhdenmukainen toiminta vahvistaa johtamiskulttuuria ja esimiestyön tasalaatuisuutta. Tällöin myös henkilöstölle jäsentyy, mitä esimiehiltä on lupa odottaa. Valtaosaa esimiehiltä vaadituista taidoista voi edellyttää kaikilta työyhteisön jäseneltä. Näin ollen myös työyhteisötaitovalmennukset edesauttavat osaltaan mavilaista johtamista. Esimiestyötä seurataan säännöllisillä, joka toinen vuosi toteutettavilla 360 -kyselyillä. Tarve parantaa kehityskeskustelujen toimivuutta todettiin mm. VMBaro-työtyytyväisyysbarometrissa Tavoitteena on luoda yhtenäiset tavat toteuttaa kehityskeskusteluja Mavissa ja käyttää niitä sekä osaamisen kehittämisen että yleisemmin toiminnan suunnittelun ja arvioinnin sekä innostavan vuorovaikutuksen välineenä. Mavissa on käytössä valtionhallinnossa harvinainen esimiespäiväkäytäntö. Kaikki esimiehet kokoontuvat kerran kuukaudessa yhteen käsittelemään ajankohtaisia esimiestyön teemoja tai substanssiaiheita. Tapaamiset tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen ja vahvistavat esimiestyön tasalaatuisuutta. Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Mavin asiantuntijoiden osaamista halutaan monipuolistaa ja syventää viraston tavoitteiden pohjalta. Tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tunnistamiseksi, ennakoimiseksi ja hiomiseksi panostetaan osaamisen johtamiseen ja hiotaan osaamisen kehittämisen periaatteita osana henkilöstöstrategian päivittämistä. Tavoitteena on avarakatseinen yhteistyö ja resurssien joustava käyttö virastossa. Henkilöstön osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat viraston toiminnasta ja tavoitteista kumpuavat tarpeet. Osaamisen kehittämisen periaatteita tarkastellaan henkilöstöstrategian päivityksen yhteydessä, ja niiden pohjalta uudistetaan yksityiskohtaisempi osaamisen kehittämisen suunnitelma. Suunnitelma on pohjana juoksevasti päivitettävälle ja toteutettavalle koulutussuunnitelmalle. Esimieskoulutuksessa keskitytään vuonna 2013 osaamisen johtamisen kehittämiseen sekä edellä kuvatulla tavalla kehityskeskusteluiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Henkilöstöstrategiassa tarkastellaan lisäksi mm. edellä mainittuja tasalaatuisen esimiestyön periaatteita, resurssien yhteiskäyttöä, tehtäväkiertoa ydinprosessin sisällä, sisäistä hakua avoimiin tehtäviin sekä osaamistarpeiden ennakointia rekrytoinnissa. 15

17 Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Työtovereiden arvostamista ja huomioon ottamista, yhdessä tekemistä ja avointa vuorovaikutusta halutaan kehittää työyhteisötaitoja parantamalla. Monipaikkaisessa virastossa jatketaan joustavia ja yhtenäisiä mavilaisia toimintatapoja. Työhyvinvointia tukevat toimet kootaan vuosittain kokonaisvaltaiseksi ohjelmaksi. Varhaisen välittämisen malli otetaan käyttöön. Koko henkilöstölle suunnattava työyhteisötaitokoulutus toteutetaan vuonna 2014/2015. Työhyvinvointia lisääviä toimia on jo nyt käytössä laaja kirjo. Niiden näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi toimet kootaan yhdeksi helpommin hahmotettavaksi ja viestittäväksi kokonaisuudeksi. Lisäksi valmistellaan ja otetaan käyttöön varhaisen välittämisen malli. Mm. VMBaro-tulosten mukaan viraston joustavia toimintatapoja pidetään arvossa. Siksi niitä on syytä ylläpitää jatkossakin. Mavi toteuttaa vuosittain VMBaro-kyselyn. Tulokset käsitellään jatkossakin vakiintuneella tavalla koko henkilöstön voimin virasto-, osasto- ja yksikkötasolla. Samalla sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 16

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 68184 9.3.2012 320/023/2012 0 MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 (44) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdon katsaus... 2 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008 TULOSSOPIMUS 3166 1 (10) 13.2.2008 133/024/2008 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen Dnro 123/110/ Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 1.4. TIKE-#49122-v7-Tulossopimus_ 1. VUOSIEN

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 3966 11.3.2008 411/023/2008 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, 00101 Helsinki PB 256, 00101 Helsingfors PO

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 1 ISSN 1236-2840 Sisäasiainministeriön julkaisu 15/2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 Tammikuu 2014 Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

KUVA-ALUE. Maaseutu luo hyvinvointia. Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen!

KUVA-ALUE. Maaseutu luo hyvinvointia. Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen! Maaseutuviraston strategia 2012 KUVA-ALUE Maaseutu luo hyvinvointia Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen! Maaseutu luo hyvinvointia Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen! Maaseutuviraston julkaisusarjat:

Lisätiedot

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (jäljempänä METLA) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 1. Vuosien 2013 2016 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus... 3 2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1 Toiminnan tuottavuus... 6 3.2 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 2 SISÄLTÖ Sivu 1. TIIVISTELMÄ/JOHDANTO 3 2. YLEISTÄ 4 2.1 Toiminta-ajatus 4 2.2 Arvot 4 2.3 Visio 4 2.4 Strategiakytkennät 4 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013 1 1. Vuosien 2013 2017 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005 Tilivirasto 401 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike Sisällysluettelo: 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013 MML 729/02 00 02/201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 1.2.1.

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville

eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 18/2015 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Helsinki Marraskuu 2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA FI.PLM.2015-1271 1063/20.05.00/ 1 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Sisältö 1. VUOSIEN 2014-2017 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot