Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013"

Transkriptio

1 SOPIMUS Mavi 521/024/2012 MMM 428/031/2013 Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi

2 1. Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus tulee muuttamaan kaikki keskeisimmät tukijärjestelmät. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti uuden politiikan toimeenpanon tuli alkaa vuoden 2014 alussa, jolloin esimerkiksi Mavin omistamien, toimeenpanossa tarvittavien uusien tietojärjestelmien tulisi olla toimintakunnossa. Tammikuussa 2013 tulleen tiedon mukaan yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanon aloittamista kuitenkin siirrettäneen vuodella eteenpäin siten, että vuonna 2014 sovelletaan siirtymäkauden säännöksiä. Viraston on siten otettava mm. tietojärjestelmien uudistamisessa huomioon sekä siirtymäkauden säännösten soveltaminen vuonna 2014 että varsinaisen uuden yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpano vuodesta 2015 eteenpäin. Politiikkauudistukseen liittyvässä EU- ja kansallisen tason valmistelussa Mavi pyrkii tuomaan esiin toimeenpanon sekä hallinnollisen taakan keventämisen näkökulmaa. EU-maatalouspolitiikan reformin ohella toteutetaan kansallisten tukien uudistaminen sekä hoidetaan vanhan ohjelmakauden sulkemiseen liittyviä tehtäviä. Uudistukset EU- ja kansallisten tukien saralla sekä ohjelmakauden vaihtumiseen liittyvät muut tehtävät tulevat olemaan viraston lähivuosien suurimpia tehtäviä. Suunnittelukaudella valtiontalouden tilanne vaatinee edelleen tasapainottamistoimenpiteitä. Viraston toiminnassa joudutaan ottamaan huomioon valtionhallinnon ja hallinnonalan linjaukset sekä viraston omat toimenpiteet tuottavuuden kasvattamiseksi. Muun muassa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla, prosessien ja palveluiden sähköistämisellä, yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien kehittämisellä, tietovarantojen avaamisella ja hallinnonalan tehtävä- ja organisaatiouudistuksilla on vaikutusta viraston toimintaan. Aluehallinnossa tapahtuvilla muutoksilla saattaa omalta osaltaan olla vaikutusta viraston tehtäväkenttään sen toimiessa ELY-keskusten ja kuntien yhteistoiminta-alueiden ohjaajana. Maatalouden kannattavuuden turvaamiseen ja parantamiseen vaikuttaminen toimeenpanotehtävien kautta, bioraaka-aineiden ja biotalouden merkityksen lisääntyminen sekä poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden mahdollinen lisääntyminen omalta osaltaan vaikuttavat viraston tehtäväkenttään suunnittelukaudella. Esimerkiksi vuoden 2012 poikkeukselliset sääolot ovat nostaneet tilojen kustannuksia, vähentäneet tuloja sekä aiheuttaneet merkittävää henkistä rasitusta tavanomaiseen vuoteen verrattuna. Sato- ja tulvavahinkojen korvausten maksamisen aikatauluihin tullaan siten kiinnittämään erityistä huomiota Keskeiset päämäärät, toimintalinjat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Viraston toiminnassa otetaan huomioon hallitusohjelman ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tavoitteet sekä ministeriön uudistetun strategian linjaukset. Maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Mavi tukee, ohjeistaa, kouluttaa ja ohjaa ELY-keskuksia, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia ja toimintaryhmiä, maksaa viljelijätuet, maatalouden rakennetuet sekä maaseudun yritys- ja hanketuet, huolehtii tukien valvonnasta, myöntää vienti- ja sisämarkkinatuet sekä hallinnoi interventiovarastointia, hoitaa tiettyjä metsäasioihin liittyviä hallinto- ja valvontatehtäviä sekä toimii puutavaraasetuksen toimeenpanon toimivaltaisena viranomaisena Suomessa, hoitaa eräitä riista- ja kalataloussektorin tehtäviä, hallinnoi ja kehittää tukijärjestelmien toimeenpanossa käytettäviä tietojärjestelmiä sekä kehittää sähköisiä asiointipalveluja. Mavi vaikuttaa luomu- ja lähiruoan osuuden kasvattamiseen, ympäristökuormituksen vähentämiseen sekä eläinten hyvinvoinnin parantamiseen hoitamalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanotehtäviä. Toimeenpanotehtävien kautta virasto myötävaikuttaa myös 1

3 maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseen sekä kannattavan maataloustuotannon edellytysten luomiseen kotimaassa. Viraston strategia uudistetaan ja hyväksytään vuoden 2013 alkupuolella Kauden aikana toteutettavat tuottavuutta lisäävät ja toimintamäärärahatarvetta vähentävät toimenpiteet Mavi kehittää toimintatapojaan ja prosessejaan sekä järjestää tehtäviä tarkoituksenmukaisesti uudelleen. Suuri osa viraston nk. tuottavuushankkeista saa aikaan säästöjä kumppaneiden keskuudessa eikä suorien toimintamenosäästöjen aikaansaaminen tai niiden osoittaminen ole yksiselitteistä. Tuottavuutta lisäävät hankkeet vaativat investointeja; kehittäminen ei ole mahdollista ilman niihin osoitettavia määrärahoja. Muita toimenpiteitä ovat: - Tilankäytön tehostaminen. - Matkustusmäärien vähentäminen hallitusti ottaen huomioon viraston toiminnan luonteen ja maatalouspolitiikan uudistuksen tarpeet, jotka saattavat jonkin verran lisätä matkustustarvetta. Matkustusmäärien vähentämistä edesauttaa pääkaupunkiseudulla sijaitsevien sidosryhmien aktiivisuus käyttää videoneuvottelutekniikkaa ja erilaisia pikaviestinratkaisuja. - Tietojärjestelmähankkeet, joissa huomioidaan sähköinen asiointi, arkistointi ja raportointimahdollisuudet sekä prosessien kokonaisvaltainen sähköistäminen. - Hallinnonalan yhteentoimivuuspalveluiden kehittämiseen osallistuminen. - Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen ja seuranta. Toimenpiteitä, joiden toteuttaminen ei ole Maaseutuviraston päätösvallassa: - Vientitukijärjestelmän mahdollinen poistuminen. - EU:n ruoka-apuohjelmassa tapahtuvat muutokset. - Tukiperusteiden muuttaminen yksinkertaisemmiksi. - Euromäärältään pienistä tukimuodoista luopuminen. 2. Vuoden 2013 tulostavoitteet 2.1. Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet Mavi tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä. Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti 2

4 TAVOITE MITTARI / TOIMENPIDE / TEHTÄVÄ 1. EU:n maatalouspolitiikan siirtymäkauden mukaiset tukijärjestelmät ovat toimeenpantavissa vuoden 2014 alusta. Uuden yhteisen EU:n maatalouspolitiikan ja uuden maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanon valmistelu siten, että politiikan toimeenpano voi alkaa onnistuneesti vuoden 2015 alusta. Valmistellaan 2014 siirtymäkauden toimeenpano. Valmistaudutaan siirtymäkaudesta johtuviin mahdollisiin erityisjärjestelyihin mm. tietojärjestelmien ja raportoinnin osalta. Valmistellaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta johtuvat tukijärjestelmämuutokset sekä valmistaudutaan uuden ohjelmakauden toimeenpanon vaatimiin muutoksiin ja uudistuksiin. Toteutetaan tietojärjestelmien uudistamisprojekteja (Tukisovellus ja Hyrrä). Aikataulutetaan uudestaan tietojärjestelmien uudistamisprojektit. Tehdään yhteistyötä ministeriön kanssa maatalouspolitiikan uudistukseen liittyvän koulutuksen ja viestinnän suunnittelussa. Tietojärjestelmien kehittämisessä varaudutaan siihen, että uudella ohjelmakaudella kerätään hanke-, yritys- ja rakennetukien seurantatiedot sähköisesti. Virasto osallistuu ja vaikuttaa uuden politiikan mukaisten toimeenpanoasetusten sisällön käsittelyyn EU-tasolla. Lisäksi osallistutaan kansallisiin tukijärjestelmiin liittyvään valmisteluun ja valmistaudutaan toteuttamaan sen mukanaan tuomat muutokset toimeenpanoon. Mavi vaikuttaa omalta osaltaan ohjelman toteutukseen vaikuttavien säädösten uudistuksen sisältöön EU- ja kansallisella tasolla. Mavi toimittaa säännöllisesti ja oikea-aikaisesti tietoa kansallisten säädösten muutostarpeisiin ja uusien säädösten valmisteluun, jotta turhilta säädöskorjauksilta vältyttäisiin. Mavi ja MMM tekevät yhteistyössä vuoden 2013 aikana horisontaaliasetuksen artiklan 69 mukaisen ennakkoarvion maaseutuohjelman valvottavuudesta ja todennettavuudesta. Uuden rahastokauden tehtävien organisointi ja resursointi suunnitellaan vuoden 2013 aikana uuden ohjelmakauden vaatimusten edellyttämällä tavalla. Mahdollisesti tarvittavat budjettimuutokset valmistellaan talousarvioon. 2. Vanhan ohjelmakauden sulkeminen etenee aikataulussa ja onnistuneesti. Valmistaudutaan meneillään olevan ohjelmakauden sulkemiseen aikataulusuunnitelman mukaisesti. Varmistetaan tulosohjauksen keinoin ELY-keskusten vastuulla olevien ohjelman toimeenpanoon/sulkemiseen liittyvien toimien toteuttaminen menestyksellisesti. 3. Sähköisten palveluiden ja prosessien kehittämisessä vuonna 2013 toteutetaan sähköinen päätukihaku, viljelijöiden Vipu-palvelun uudistaminen, sähköisen arkiston käyttöönotto viljelijätukihakemusten osalta, mavi.fisivuston uudistaminen sekä käyttövaltuuksien haku sähköisesti. Mavin sulkemistyöryhmä sekä yhteistyöryhmä MMM-Tike-Mavi (aloittaneet työnsä 2012) valmistelevat ohjeen hallinnon sisäiseksi työohjeeksi sekä aikataululiitteen tulevista ohjelmakauden sulkemiseen liittyvistä toimista: ohje valmis tammikuussa Mavin sulkemistyöryhmä valmistelee ohjeen ELY-keskuksille, toimintaryhmille ja asiakkaille (asiantuntija-apuna MMM-Mavi-Tike työryhmä): ohje valmis helmi maaliskuussa Alaisen hallinnon koulutus ja neuvonta, kaksipäiväiset koulutustilaisuudet keväällä ja syksyllä 2013, lisäksi tietoiskut ja koulutus muiden yhteistyötapaamisten yhteydessä, painopistealueina sulkemistoimenpiteet ja varautuminen onnistuneeseen ohjelmakauden sulkemiseen. Mavi kehittää sähköisiä palveluitaan painopisteen siirtyessä yhä enemmän hallinnon prosessien sähköistämiseen. Sähköinen päätukihaku avautuu Tavoitteena on sähköisten hakemusten osuus 70 %. Palvelua kehitetään saadun palautteen perusteella. Uusitaan viljelijöiden Vipu-selailupalvelu. Palvelu otetaan käyttöön lähtien. Samana ajankohtana avautuu eräiden eläinpalkkioiden sähköinen haku, karttakorjausten teko sekä perus- ja kasvulohkotietojen täyttömahdollisuus. Kunnissa otetaan käyttöön sähköinen arkisto koko maassa sähköisesti palautettujen viljelijätukihakemusten osalta. Arkiston käyttöönottoa markkina- sekä yritys-, hanke- ja rakennetukien osalta selvitetään. 3

5 Uudet tietojärjestelmät kehitetään toimimaan sähköisen prosessin mukaisesti. Mavi.fi palvelua uudistetaan tukemaan sähköistä asiointiprosessia. Tukiin liittyvien tietojärjestelmien käyttövaltuudet haetaan uuden pääsynhallintajärjestelmän kautta sähköisesti. Tuki- ja maksatusjärjestelmien tuottamat raportointitiedot yhdistetään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi sähköisen prosessin avulla. 4. Euroopan unionin puutavaraasetuksen (EUTR) toimeenpanossa EU-lainsäädännön soveltaminen aloitetaan vuonna 2013 onnistuneesti siten, että laaditaan alustava tarkastussuunnitelma ja aloitetaan suunnitelman mukaiset tarkastukset. Mavi toimii Suomessa asetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena. Mavi hoitaa vuonna 2013 asetuksen mukaisia toimivaltaiselle viranomaiselle kuuluvia tehtäviä. EU-lainsäädäntöä aletaan soveltaa lähtien; kansallista lainsäädäntöä tullaan soveltamaan myöhemmin. Laaditaan alustava toimintasuunnitelma mennessä. Aloitetaan EU:n puutavara-asetuksen mukaiset tarkastukset vuonna Selvitetään mahdollisuudet järjestää sähköinen yhteys Suomen metsäkeskuksen metsälain valvontajärjestelmään. Selvitetään yhteyden rakentamisen mahdollinen rahoitustarve. 5. Peltolohkorekisterin ajantasaistusprosessin nopeuttaminen suunnitelmien mukaisesti siten, että ajantasaistetaan vuoden aikana tavallista suurempi peruslohkomäärä. 6. Satovahinkokorvausten maksaminen voidaan aloittaa huhtikuun alkuun mennessä, joten ne on pääosin maksettu korvausten saajille huhtikuun puoliväliin mennessä ( ) Tulvavahinkokorvaushakemukset on käsitelty kesäkuun loppuun mennessä ( ). Nopeutetaan prosessi komission suosittamalle tasolle, vuoden mittaiseksi. Nopeuttaminen tarkoittaa ajantasaistettavien lohkojen määrän nostamista vuosina Korvaushakemusten käsittelyssä ja korvausten maksatuksessa edetään siten, että satovahinkokorvausten maksaminen voidaan aloittaa huhtikuun alkuun mennessä ja tulvavahinkokorvaushakemukset saadaan käsiteltyä kesäkuun loppuun mennessä. Tulvavahinkokorvaushakemuksia käsitellään siten, että ministeriölle voidaan toimittaa riittävät tiedot maataloustuotannolle aiheutuneista tulvavahingoista notifikaatiotarpeen arvioimiseksi mennessä Virastoa koskevat toiminnalliset tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1 A) Mavi pyrkii vaikuttamaan omalta osaltaan siihen, että EU:n tulevan rahastokauden tukijärjestelmät yksinkertaistuisivat ja hallinnollinen taakka keventyisi. Sähköisten palveluiden ja hallinnollisten menettelyiden kehittämisessä huomioidaan hallinnollisen taakan ja hallinnollisen työn keventäminen. MMM:n organisaatiouudistuksen johdosta kehitetään tulosohjausyhteistyötä yhdessä ruokaosaston kanssa sekä yhteydenpitoa ja yhteistyötä ministeriön muiden osastojen kanssa. Tiivistetään hallinnonalan yhteistyötä mm. tietojärjestelmien kehittämisessä. Toiminnallista tehokkuutta edistetään edelleen raportointijärjestelmiä ja tietovarastoratkaisuja kehittämällä. Virasto valmistelee suunnitelman hallussaan olevien tietovarantojen kehittämisestä ja avaamisesta julkiseen tai viranomaisten väliseen käyttöön. Mavi osallistuu omalta osaltaan VATU-hankkeiden (ELMA ja LUHTI 2020) suunnittelu- ja valmistelutyöhön siten, että hankkeiden tavoitteena olevien järjestelyiden ensi vaiheen toteuttaminen voidaan aloittaa vuoden 2014 alusta lähtien. Maaseutuviraston osalta VATU-hankkeissa tulee ottaa huomioon erityiset EU-säädösvaatimukset maksajavirastoa koskevissa tietojärjestelmissä. Lisäksi valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomien ICT-palveluiden yhteenkokoamista valmistelevan TORI-hankkeen osalta varaudutaan mahdollisiin muutoksiin tietohallintopalveluissa. 4

6 Tiken palveluita hyödynnetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kieku-järjestelmän käyttöönottoon valmistaudutaan siten, että tuotantokäyttö voidaan aloittaa huhtikuussa Kuntien yhteistoiminta-alueiden ohjaus- ja hallintomalli vakiinnutetaan. Maksullisen toiminnan kannattavuus Maaseutuviraston maksullinen toiminta koostuu teurasruhojen luokituksen ja punnituksen valvonnasta sekä perintökaareen liittyvistä lausunnoista. Maksullisen toiminnan merkitys Mavissa on vähäistä. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudessa tavoitteena on 100 prosenttia. b) Tuotokset ja niiden kehitys (liite 1 B-C) Sähköiseen tukihakusovellukseen lisätään edelleen käyttöä helpottavia toiminnallisuuksia ja uusia ominaisuuksia. Tavoitteena on, että sähköisten hakemusten osuus pinta-alatukien tukihakemuksista vuonna 2013 on 70 prosenttia (vuonna 2012 toteuma 45 %). Sähköisten palveluiden kehittämisen painopiste siirtyy yhä enemmän hallinnon prosessien sähköistämiseen. Maaseutuvirasto uudistaa internet-sivunsa vuoden 2013 aikana. Sivuston uusimisella varaudutaan viestimään entistä tehokkaammin ja kattavammin maatalouspolitiikan uudistuksen ja ohjelmakauden vaihtumisen mukanaan tuomista muutoksista. Vuoden 2013 aikana Mavin johdolla uudistetaan maaseutuverkoston internet-sivusto (maaseutu.fi) sillä edellytyksellä, että sivusto toteutetaan samalla tekniikalla kuin mavi.fi sivusto. Kuntien yhteistoiminta-alueille ja ELY-keskuksille järjestetään edellisvuosien tapaan erilaisia koulutustilaisuuksia. c) Laadunhallinta ja sen kehitys Asiakastyytyväisyyden seurantaa jatketaan ja saatuja tietoja hyödynnetään viraston toiminnassa. Mavi kokoaa systemaattisesti palautetta asiakkailta, sidosryhmiltä ja kumppaneilta toimintansa laadusta ja kehittää toimintaansa saadun palautteen perusteella. Asiakasstrategian mukaisesti kehitetään asiakaspalautejärjestelmää sekä asiakashallintamallia. Tietoturvasertifioinnin edellyttämät toimenpiteet toteutetaan osana normaalia toimintaa. Markkinatukien läpimenoajat (vientituki, koulumaitotuki ja EU:n osarahoitteinen menekinedistäminen) pyritään pitämään vähintään säädösten asettamissa rajoissa. Kansallisen menekinedistämisen läpimenoajan tavoitteeksi on asetettu muiden tukijärjestelmien mukaisesti 30 päivää; asetuksen vaatimaa läpimenoaikaa tälle ei ole olemassa. Elinkeinokalatalouden toimintaohjelmassa (EKTR) viraston vastattavana olevien toimien tarkastusten osalta varmistetaan laadunvarmennuksen toimivuus, otantamenetelmien riittävyys ja määräaikojen toteutuminen. Suositusten seurantajärjestelmää hyödynnetään viraston toiminnassa ja tulosohjauksessa. Vuoden 2013 aikana jatketaan toimintaa prosessimallin mukaisesti. Organisaatiota ja toimintatapoja kehitetään siten, että ydinprosessit toimivat eheästi ja yhtenäisesti. Virasto toteuttaa tietoturvallisuusasetukseen liittyviä toimenpiteitä ja aikatauluja siten, että ne vastaavat VM:n asettamaa määräaikaa syyskuun lopussa Vuoden 2013 aikana jatketaan Mavin kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista ja kehittämistä tietohallintolain vaatimusten mukaisesti. Hankesalkun hallintaa kehitetään ottamalla käyttöön VM:n hankkima salkunhallintaväline MMM:n hallinnonalan käyttöönottojen mukaisesti. d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 1 D) Mavin henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen perustuvat viraston henkilöstöstrategiaan. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Viraston henkilöstöstrategia tullaan päivittämään vuoden 2013 aikana. Osaamisen kehittämisessä tiivis 5

7 yhteistyö maa- ja metsätalousministeriön kanssa on jatkossakin tärkeää. Henkilöstön perehdyttämistä toteutetaan yhteistyössä MMM:n kanssa. Henkisten voimavarojen hallinnassa otetaan huomioon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman vähennystavoitteet. Mavin vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukainen henkilötyövuosikehys vuonna 2013 on 193 htv. Lisäksi Mavilla on kertaluonteisesti käytössään 9 htv, jotka jakautuvat eri tehtäviin kohdassa 2.3. kerrotun mukaisesti. Teknisellä avulla palkattava henkilötyövuosimäärä vuonna 2013 on 8 htv. Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain henkilöstöbarometrilla. Tavoitteena on säilyttää työtyytyväisyysindeksi vähintään vuoden 2012 tasolla (2012: 3,63). Virasto tavoittelee henkilöstön hallittua vaihtuvuutta hyvällä henkilöstöpolitiikalla, huolehtimalla työhyvinvoinnista, pyrkimällä haastaviin tehtävänkuviin ja panostamalla esimiestyön kehittämiseen Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet Mavi varautuu sopeuttamaan toimintansa hyväksytyn vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman puitteisiin ja pyrkii varmistamaan, etteivät maksajavirastotoiminnot vaarannu. Tehtävien priorisoinnissa joudutaan ottamaan huomioon, että komissio on esittänyt suuntaviivat rahoitusoikaisujen käytölle, mikäli akkreditointikriteerit eivät täyty. Yhtenä kriteerinä ovat henkilöstöresurssit. Maaseutuviraston merkittävin tuottavuushanke on sähköisen asioinnin kehittäminen, jonka tuottavuushyöty tulee näkymään kuntien ja ELY-keskusten toiminnan tehostumisena. Valtion tietohallintolinjausten mukaisesti Mavin tietohallinto keskittyy ydintoiminnan tietojärjestelmien omistajaroolin mukaisiin tehtäviin ja hankkii perustietotekniikan palvelut ulkoisilta toimittajilta tarjolla olevia valtionhallinnon ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan puitesopimuksia hyödyntäen. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen toimeenpanon siirtyminen vuodella eteenpäin tullee vaikuttamaan mm. aiemmin esitettyihin arvioihin viraston lisäresurssitarpeista tietojärjestelmähankkeissa ja muissa viraston tehtävissä. Lisäresurssitarpeiden painopisteen arvioidaan siirtyvän eteenpäin; lisäksi siirtymäkauden säännösten toimeenpanolla saattaa olla vaikutusta vuoden 2013 tarpeisiin. Ministeriön kanssa sovitut säästöt: vuonna 2013 toteutettavat / loppuun saatettavat säästöihin keskittyvät tuottavuushankkeet - Vuonna 2013 toteutetaan Tukisovelluksen uudistamisprojektia, johon on erikseen osoitettu VM:n tuottavuusrahaa 1,3 milj. euroa vuodelle Keväällä 2013 toteutetaan sähköinen pinta-alatukien haku. - Julkisen hallinnon atk-menosäästö ( euroa). Sopimus vuoden 2013 talousarvioesityksessä osoitetun kehyksessä mom varatun ns. tuottavuusrahan käytöstä Mavin toimintamenoihin momentilta osoitetulla kertaluonteisella tuottavuusrahalla (2,289 milj. euroa) katetaan 9 htv:n lisähenkilöstötarve. Tarve jakautuu seuraaviin tehtäviin (arvio laskennallinen ja TTS :n mukainen): - viljelijätukihallinnon uudistamiseen ja toimeenpanoon liittyvät tehtävät (1 htv), - laadunvalvonnan lisääminen ja tehostaminen (2,6 htv) ja - EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen ja ohjelmakauden vaihtumiseen liittyvät tehtävät (5,4 htv). Käytännössä 9 htv:n lisäys henkilökehyksessä tultaneen osoittamaan kokonaan CAP-uudistuksen mukaisiin lisääntyneisiin tehtäviin. 6

8

9 LIITE 1 Tuloksellisuuden tunnusluvut A) Toiminnallinen tehokkuus - Taloudellisuus Taulukko 1. Toiminnan kulut jaettuna ydintoimintaan ja tukitoimintaan (=hallinnon toiminnot). Toiminnan kulut (1 000 ) Toteuma 2011 Tavoite / arvio 2012 Ennuste 2012 Tavoite / arvio 2013 Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukset Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta IT-toiminta Ydintoiminnot yhteensä Taloushallinto Henkilöstöhallinto Henkilöstön kehittäminen Muut yhteiset toiminnot Hallinnon toiminnot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Taulukko 2. Henkilötyön jakauma päätoimintoihin ja hallinnon toimintoihin. Henkilötyö (sis. myös teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat) Toteuma 2011 Tavoite / arvio 2012 Ennuste 2012 Tavoite / arvio 2013 Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi 56,7 56,7 55,9 57,4 Hakemusten käsittely 10,1 10,0 8,7 9,0 Tukimaksujen käsittely 15,5 15,6 14,0 14,3 Tukien valvonta ja tarkastukset 17,9 18,1 21,5 22,1 Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 7,7 7,5 7,1 7,3 Yhteistyö ja kehittäminen 12,4 12,3 13,3 13,6 Sisäinen tarkastus ja valvonta 3,7 3,6 3,4 3,5 IT-toiminta 36,2 36,3 36,5 37,4 Ydintoiminnot yhteensä 160,2 160,1 160,3 164,6 Taloushallinto 5,4 5,5 4,6 4,8 Henkilöstöhallinto 11,3 10,0 10,4 10,7 Henkilöstön kehittäminen 11,7 11,9 10,5 10,7 Muut yhteiset toiminnot 21,9 23,5 18,7 19,2 Hallinnon prosessit yhteensä 50,3 50,9 44,2 45,4 Yhteensä 210,5 211,0 204,5 210,0 8

10 Taulukko 3. Toiminnan kustannukset ja henkilötyövuodet ydintoiminnoittain (sis. poistot ja korot). Toiminnot Toteuma 2011 Tavoite / arvio 2012 Ennuste 2012 Tavoite / arvio 2013 Kustannukset (1 000 ) Htv Kustannukset (1 000 ) Htv Kustannukset (1 000 ) Htv Kustannukset (1 000 ) Htv Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukset Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta IT-toiminta Yhteensä Taulukko 4. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus. Kustannusvastaavuuslaskelma (euroa) Toteuma 2011 Oikaistu toteuma 2011 *) Tavoite / arvio 2012 Toteuma 2012 Tavoite / arvio 2013 TUOTOT KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset henkilöstökustannukset muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+) tai ALIJÄÄMÄ (-) Kustannusvastaavuus 115,8 % 98,32 % 100 % 92,33 % 100 % *) on laskutettu virheellisesti A-Tuottajat Oy:tä, vaikka teurastamolla ei ole valtuutettua teurasruhojen luokittelijaa. Virheellinen maksu on palautettu v Taulukko 5. Mavin IT-toiminnan menot. IT-toiminnan menot Toteuma 2011 Tavoite / arvio 2012 Ennuste 2012 Tavoite / arvio 2013 (htv, 1000 ) Tiken työ (htv) Tiken työ ( ) Muut toimittajat ( ) Tiken työ (htv) Tiken työ ( ) Muut toimittajat ( ) Tiken työ (htv) Tiken työ ( ) Muut toimittajat ( ) Tiken työ (htv) Tiken työ ( ) Muut toimittajat ( ) Kehittäminen (IT-projektit) 12, , , , Jatkuva kehittäminen 13, , , , Ylläpito 13, , , , Yhteentoimivuuspalvelut 2, , , , Teknologia-alustat 4, , , , Muu IT-toiminta YHTEENSÄ 45, , , ,

11 B-C) Tuotokset ja laadunhallinta Taulukko 6. Suoritteet ja mittarit. Toteuma Tavoite Ennuste Tavoite Tarkastustoiminta (tarkastuskäyntien määrä, kpl) Yritys- ja hanketukien paikalla tehtävät otantatarkastukset Markkinatukien paikalla tehtävät otantatarkastukset Tukijärjestelmien laadunvalvonta * 409 Metsätalouden tarkastukset ja valvonnat** 70 Sähköisen asioinnin osuus pinta-alatukien tukihausta (%) 33,0 50,0 45,0 70,0 Markkinatukipäätösten läpimenoajat (päivinä) *** Vienti (keskiarvo) pv Koulumaito pv Menekinedistäminen, EU-osarahoitteinen pv Menekinedistäminen, kansallinen Hallinnolle järjestettyjen koulutuspäivien määrä (päivinä)**** Viljelijätuet Rakennetuet Yritys- ja hanketuet Muu koulutus Hallinnolle järjestettyjen koulutusten osallistujamäärä (hlöä)**** Viljelijätuet Rakennetuet Yritys- ja hanketuet Muu koulutus * Kyseessä tapausten lukumäärä, joka eri kuin kertomusten lukumäärä. ** Metsätalouden tarkastusten seurannan jaottelu eritelty vuodesta 2013 alkaen (sisältyi aiemmin tukijärjestelmien laadunvalvontaan). EUTRtarkastuksia ei voida kansallisen lainsäädännön vielä puuttuessa arvioida. *** Määräaika säädösten mukaan. **** Vuodesta 2011 eteenpäin koulutusten seurannan jaottelua muutettiin vastaamaan enemmän Mavin ydinprosesseja. Tästä syystä aiempien vuosien toteumaa ei voida verrata suoraan vuoden 2011 ennusteeseen. D) Henkisten voimavarojen hallinta Taulukko 7. Tärkeimmät henkisten voimavarojen tunnusluvut. TUNNUSLUVUT Toteuma Tavoite Ennuste Tavoite Htv-kehys * Kertaluonteinen htv-lisäys Teknisen avun htv:t Käytettävissä olevat htv:t yhteensä Henkilötyövuosikertymä ,7 202 Teknisellä avulla palkattujen htv-kertymä 8 8 6,5 8 Harjoittelijoiden htv-kertymä 3-1,3 - Kaikki htv:t yhteensä ,5 210 Henkilöstökulut % koko toiminnasta 38 % 39 % 40 % 39 % Työtyytyväisyysindeksi 3,56 3,56 3,63 3,63 Sairauspoissaolot / htv 8, Koulutuspäivät / htv 5,8 7 7,9 8 * sisältää FLEGT-resurssin (1 htv) lisäyksen htv-kehykseen pysyvästi. 10

12 Taulukko 8. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpano. HTV-vähennysten kumulatiivinen muutos 2010 kiintiö 2010 toteuma 2011 kiintiö 2011 toteuma 2012 kiintiö 2012 arvio 2013 kiintiö Yhteensä LIITE 2 Maaseutuviraston tulossopimus 2013 Taloudelliset voimavarat Tilinpäätös Ennuste TA Tulossop TULOJEN JA MENOJEN ERITTELY, Toiminnan kulut - Henkilöstökulut Tilavuokrakulut Palvelujen ostokulut Muut kulut Investointikulut * 0 Bruttomenot yhteensä Toiminnan tuotot - Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Bruttotulot yhteensä Nettokäyttö/-käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy (arvio) TP/TA/tulossopimus Käytettävissä yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) * Talousarvioehdotuksessa 2013 investointikulujen arvioitiin olevan 3,7 milj. euroa (= tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät ulkopuoliset ostot ja oman työn arvo). Ohjeistuksen mukaan kuitenkin investointointikuluiksi tässä huomioidaan vain 1-alkuisille lkptileille tehdyt kirjaukset. Tästä syystä arviota investointikuluista on nyt laskettu alaspäin. 11

13 LIITE 3 Taulukko 1. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Innostava johtaminen ja esimiestyö Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteuma Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Innostava johtaminen ja esimiestyö Laadukkaan mavilaisen esimiestyön määrittely, seuranta ja kehittäminen Mavilaisen esimiestyön periaatteiden luominen osana henkilöstöstrategiaa (ks. taulukko 2) Esimiespäivät (vaihtuvat ajankohtaiset esimiestyön aiheet; esimiestyön tasalaatuisuuden edistäminen ja vertaistuki) Säännöllinen johtajapalaute (360 ) kahden vuoden välein Osana henkilöstöstrategiaa / v / v Sisältyy henkilöstöstrategiaan (ks. taulukko 2) 30 htp / tilaisuus 2013 n. 9 krt / vuodessa joka toinen vuosi alkaen 2013 (vuorotellen osastonjohtajat ja yksikönjohtajat) (koordinointi), koko henkilöstö, ostopalvelu (konsultointi) (koordinointi), tarvittaessa ostopalvelu (koordinointi), ostopalvelu VMBaro: Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä Nykyinen arvo: 3,51 Tavoite: taso säilyy Töiden yleinen organisointi työyhteisössä Nykyinen arvo: 3,58 Tavoite: taso säilyy Muu seuranta: Ylijohtajan vierailut yksiköissä (toiminnan suunnittelu ja arviointi) ylijohtaja, yksiköt 12

14 Taulukko 2. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteuma Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Osaamisen johtamisen kehittäminen Osaamisen kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen kehittäminen Esimiesten koulutus 1 2 pv: perustiedot mm. - viraston tavoitteita tukevan osaamisen tunnistamiseen - osaamisen kehittämisen suuntaamiseen ja - osaamisen johtamiseen ja esimiestyön kehittämiseen Henkilöstöstrategian päivittäminen ml. - Osaamisen kehittämisen periaatteet (joiden pohjalta erillinen osaamisen kehittämisen suunnitelma ja edelleen juoksevasti päivitettävä ja toteutettava koulutussuunnitelma) - Tasalaatuisen mavilaisen esimiestyön periaatteet - Resurssien yhteiskäyttö - Tehtäväkierto ydinprosessien sisällä - Sisäinen haku avoimiin tehtäviin (periaatteiden luominen) - Osaamistarpeiden ennakointi rekrytoinnissa (erillisen suunnitelman päivitys tarvittaessa) (koulutussuunnitelman toteutus / oma budjetti) htp 150 htp (ml. koko henkilöstön kehittämispäivä ½ pvää) , minkä jälkeen toteutus juoksevasti (koordinointi), osastopalvelu (toteutus) (koordinointi), johto, esimiehet, koko henkilöstö, ostopalvelu (konsultointi) VMBaro: Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä Nykyinen arvo: 3,33 Tavoite: 3,5 (2014) Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä Nykyinen arvo: 3,55 Tavoite: taso säilyy Muu seuranta: Kehityskeskustelujen toimivuuden parantaminen (sekä osaamisen kehittämisen ja arvioinnin näkökulmasta että laajemmin erityisesti osana innostavaa johtamista) Esimiesten koulutus 1 pv htp 2013 (koordinointi), osastopalvelu (koulutuksen toteutus) 13

15 Taulukko 3. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteuma Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö Työyhteisötaitojen kehittäminen (koulutus koko henkilöstölle myöhemmin määriteltävällä tavalla) Työhyvinvointiohjelman laatiminen - olemassa olevien ja uusien toimenpiteiden kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi ja siitä viestiminen johdonmukaisesti Varhaisen välittämisen mallin käyttöönotto Viestintä ja tiedonvälitys - jatkuva huomion kiinnittäminen aiheeseen Yhteiset tilaisuudet (kehittämispäivät, muut tilaisuudet) Säännölliset VMBarotyötyytyväisyysmittaukset, tulosten läpikäynti ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen koko henkilöstön voimin virasto-, osastoja yksikkötasolla htp 15 htp 65 htp (ml. esimiesten koulutus) juoksevasti, koulutus 2014/2015 vuosittain, alkaen juoksevasti juoksevasti vuosittain, vakiintuneella tavalla (koordinointi), ostopalvelu (koordinointi) (koordinointi) johto, esimiehet, koko henkilöstö (koordinointi) VMBaro: Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa Nykyinen arvo: 3,4 Tavoite: 3,5 (2014) Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo Nykyinen arvo: 3,59 Tavoite: taso säilyy Sairauspoissaolojen väheneminen (työpäivää/htv) Nykyinen arvo: 8,5 työpäivää/htv (2011; vuoden 2012 tieto ei vielä käytettävissä) Tavoite: 7 (2013) Muu seuranta: 14

16 Maaseutuviraston inhimillisen pääoman suunnitelma Maaseutuviraston (Mavi) inhimillisen pääoman suunnitelma (IPO) on laadittu kiinteänä osana viraston strategian päivitysprosessia syksyn 2012 ja alkutalven 2013 aikana. Käytännössä yleiset IPOtavoitteet muodostavat alkuvuodesta vahvistettavan strategian henkisten voimavarojen hallinnan tuloskortin pääulottuvuudet. Niistä käsin on johdettu viraston omat painotukset. Mavin inhimillisen pääoman suunnitelman tavoitteena on kehittää viraston inhimillistä pääomaa niin, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla viraston strategian toteutumista. Suunnitelma on siis laadittu ohjeistuksen sanoin virastojen yleisen kehittämisen tarpeiden mukaan. Henkilöstö on osallistunut suunnitelman sisällön määrittämiseen koko prosessin ajan. Innostava johtaminen ja esimiestyö Innostavan johtamisen vahvistamiseksi virastossa määritellään mavilaisen laadukkaan esimiestyön periaatteet ja seurataan esimiestyön kehitystä säännöllisesti. Johdon ylijohtajan, osastonjohtajien ja yksikönjohtajien yhteisiä ja arvokkaiksi koettuja esimiespäiviä jatketaan. Kehityskeskustelujen toimivuutta halutaan parantaa toiminnan suunnittelun ja arvioinnin kokonaisvaltaisena työkaluna, ei ainoastaan osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Hyvä johtaminen on kaikkien oikeus. Mavilaisen esimiestyön periaatteet muotoillaan osana henkilöstöstrategian päivittämistä. Esimiesten yhdenmukainen toiminta vahvistaa johtamiskulttuuria ja esimiestyön tasalaatuisuutta. Tällöin myös henkilöstölle jäsentyy, mitä esimiehiltä on lupa odottaa. Valtaosaa esimiehiltä vaadituista taidoista voi edellyttää kaikilta työyhteisön jäseneltä. Näin ollen myös työyhteisötaitovalmennukset edesauttavat osaltaan mavilaista johtamista. Esimiestyötä seurataan säännöllisillä, joka toinen vuosi toteutettavilla 360 -kyselyillä. Tarve parantaa kehityskeskustelujen toimivuutta todettiin mm. VMBaro-työtyytyväisyysbarometrissa Tavoitteena on luoda yhtenäiset tavat toteuttaa kehityskeskusteluja Mavissa ja käyttää niitä sekä osaamisen kehittämisen että yleisemmin toiminnan suunnittelun ja arvioinnin sekä innostavan vuorovaikutuksen välineenä. Mavissa on käytössä valtionhallinnossa harvinainen esimiespäiväkäytäntö. Kaikki esimiehet kokoontuvat kerran kuukaudessa yhteen käsittelemään ajankohtaisia esimiestyön teemoja tai substanssiaiheita. Tapaamiset tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen ja vahvistavat esimiestyön tasalaatuisuutta. Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Mavin asiantuntijoiden osaamista halutaan monipuolistaa ja syventää viraston tavoitteiden pohjalta. Tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tunnistamiseksi, ennakoimiseksi ja hiomiseksi panostetaan osaamisen johtamiseen ja hiotaan osaamisen kehittämisen periaatteita osana henkilöstöstrategian päivittämistä. Tavoitteena on avarakatseinen yhteistyö ja resurssien joustava käyttö virastossa. Henkilöstön osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat viraston toiminnasta ja tavoitteista kumpuavat tarpeet. Osaamisen kehittämisen periaatteita tarkastellaan henkilöstöstrategian päivityksen yhteydessä, ja niiden pohjalta uudistetaan yksityiskohtaisempi osaamisen kehittämisen suunnitelma. Suunnitelma on pohjana juoksevasti päivitettävälle ja toteutettavalle koulutussuunnitelmalle. Esimieskoulutuksessa keskitytään vuonna 2013 osaamisen johtamisen kehittämiseen sekä edellä kuvatulla tavalla kehityskeskusteluiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Henkilöstöstrategiassa tarkastellaan lisäksi mm. edellä mainittuja tasalaatuisen esimiestyön periaatteita, resurssien yhteiskäyttöä, tehtäväkiertoa ydinprosessin sisällä, sisäistä hakua avoimiin tehtäviin sekä osaamistarpeiden ennakointia rekrytoinnissa. 15

17 Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Työtovereiden arvostamista ja huomioon ottamista, yhdessä tekemistä ja avointa vuorovaikutusta halutaan kehittää työyhteisötaitoja parantamalla. Monipaikkaisessa virastossa jatketaan joustavia ja yhtenäisiä mavilaisia toimintatapoja. Työhyvinvointia tukevat toimet kootaan vuosittain kokonaisvaltaiseksi ohjelmaksi. Varhaisen välittämisen malli otetaan käyttöön. Koko henkilöstölle suunnattava työyhteisötaitokoulutus toteutetaan vuonna 2014/2015. Työhyvinvointia lisääviä toimia on jo nyt käytössä laaja kirjo. Niiden näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi toimet kootaan yhdeksi helpommin hahmotettavaksi ja viestittäväksi kokonaisuudeksi. Lisäksi valmistellaan ja otetaan käyttöön varhaisen välittämisen malli. Mm. VMBaro-tulosten mukaan viraston joustavia toimintatapoja pidetään arvossa. Siksi niitä on syytä ylläpitää jatkossakin. Mavi toteuttaa vuosittain VMBaro-kyselyn. Tulokset käsitellään jatkossakin vakiintuneella tavalla koko henkilöstön voimin virasto-, osasto- ja yksikkötasolla. Samalla sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 16

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2014

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2014 SOPIMUS 5.2. Mavi 883/20/ MMM 219/031/ Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 1. Vuosien 2018 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

STRATEGIA. Maatalous ja luonnonvarat leipää ja hyvinvointia! Maaseutuviraston strategia 2013 2017

STRATEGIA. Maatalous ja luonnonvarat leipää ja hyvinvointia! Maaseutuviraston strategia 2013 2017 STRATEGIA Maatalous ja luonnonvarat leipää ja hyvinvointia! Maaseutuviraston strategia 2013 2017 Sisältö Notkeasti vakiintuen vuoteen 2017... 3 Tehtävämme ja toiminta-ajatuksemme... 5 Visiomme 2017...

Lisätiedot

Maatalous ja luonnonvarat. leipää ja hyvinvointia!

Maatalous ja luonnonvarat. leipää ja hyvinvointia! Maatalous ja luonnonvarat leipää ja hyvinvointia! Maaseutuviraston strategia 2013 2017 Innostavasti, osaavasti, yhdessä eteenpäin Notkeasti vakiintuen vuoteen 2017 Maaseutuviraston uudistettu strategia

Lisätiedot

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Jaakko Rinne ylitarkastaja Mavi/Maatalousosasto MMM:n toimiala Hallituksen linjauksen mukaisesti MMM:n toimialan tehtävistä pääosa siirretään maakunnille

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2013. Dnro 465/24/2014

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2013. Dnro 465/24/2014 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2013 Dnro 465/24/2014 1 (60) Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SOPIMUS 31129 0 (17) Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2010

SOPIMUS 31129 0 (17) Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2010 SOPIMUS 31129 0 (17) Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2010 SOPIMUS 31129 1 (17) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ MAASEUTUVIRASTON

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 MMM DNRO 160/01/2014 TIKE DNRO 25/110/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 1. Vuosien

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ 3.2.2009 EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 C-G Mikander, Maaseutuvirasto Sivu 1 4.2.2009 EU:n maaseutupolitiikka

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Yritysten hallinnollinen taakka Yritysten hallinnollisella taakalla tarkoitetaan lainsäädännön

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1 Leader-koulutus 2016 Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto Sivu 1 Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa parlamentin ohella

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

MAATALOUSHALLINNON UUDISTAMISTA KOSKEVA ESISELVITYS - TULOKSIA. Jaakko Rinne Maaseutuvirasto

MAATALOUSHALLINNON UUDISTAMISTA KOSKEVA ESISELVITYS - TULOKSIA. Jaakko Rinne Maaseutuvirasto MAATALOUSHALLINNON UUDISTAMISTA KOSKEVA ESISELVITYS - TULOKSIA Jaakko Rinne Maaseutuvirasto 1 Vuoden 2008 YTA-uudistuksen työryhmän työn lähtökohdat Komission ja Todentamisviranomaisen havainnot Resurssien

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 68184 9.3.2012 320/023/2012 0 MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 (44) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdon katsaus... 2 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Maaseutuviraston ajankohtaiset ja Hyrrän tilannekatsaus

Maaseutuviraston ajankohtaiset ja Hyrrän tilannekatsaus Maaseutuviraston ajankohtaiset ja Hyrrän tilannekatsaus Esko Leinonen Maaseudun kehittämisen kevätpäivät Hämeenlinna Maaseutuviraston ajankohtaiset Leena Tenhola jatkaa ylijohtajana virkakautensa loppuun

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020 Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR 2009-2014 Hankkeiden lukumäärä hylätty 22 keskeytetty 6 kesken 36 hyljesietopalkkiot

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

KANNANOTTO MAASEUTUVIRASTON VUODEN 2011 TOIMINTA Asia KERTOMUKSESTA

KANNANOTTO MAASEUTUVIRASTON VUODEN 2011 TOIMINTA Asia KERTOMUKSESTA ... mmm.ri 1(5) Päivämäärä Dnro 14.6.2012 664/023/201 2 Maaseutuvirasto MAASEUTUVIFi. 1B. 06. 2012 catb Nro.;}~,i(2.~;I/~()I.z Viilc Talousarvioasetus (254/2004) 66i ja maa- ja metsätalousministeriön taloussäännön

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Valtio Expo 20.5.2014 Esityksen sisältö Mitä muutoksenhallinnan työvälineitä on - IPO-tarjottimella

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008 TULOSSOPIMUS 3166 1 (10) 13.2.2008 133/024/2008 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2009

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2009 TULOSSOPIMUS 5986 1 (11) 25.2.2009 574/024/2008 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2009 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Muutoksen johtamisen ja henkilöstöpolitiikan periaatteet

Muutoksen johtamisen ja henkilöstöpolitiikan periaatteet Muutoksen johtamisen ja henkilöstöpolitiikan periaatteet 21.9.2016 1 Muutoksen johtamisen periaatteet 1/2 Henkilöstösiirrot ja palvelukyvyn turvaaminen 1) Hallitusti toteutettu muutos edellyttää nykyisten

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

EU:n puutavara-asetuksen toimeenpano Suomessa Mitä velvoitteita yrityksille asetetaan

EU:n puutavara-asetuksen toimeenpano Suomessa Mitä velvoitteita yrityksille asetetaan EU:n puutavara-asetuksen toimeenpano Suomessa Mitä velvoitteita yrityksille asetetaan PEFC/ Laittoman puun käytölle loppu seminaari Helsingissä 22.11.2012, Marko Lehtosalo 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Toimivaltainen

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

SUUNNITELMA 26526. 2.11.2009 Dnro 1546/021/2009

SUUNNITELMA 26526. 2.11.2009 Dnro 1546/021/2009 SUUNNITELMA 26526 2.11.2009 Dnro 1546/021/2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 SUUNNITELMA 26526 2.11.2009 Dnro 1546/021/2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2011-2014 strategiset tavoitteet... 2

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta Tulosohjausverkoston tapaaminen 24.2.2015 Pasi Valli, MMM MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus 2015- Lähtökohta MMM:n hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen keinoin : tulosohjauksen

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/ Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/ Maaseutuvirasto/Varainhoitoosasto/Jatkotoimenpideyksikkö Jatkotoimenpiteet tarkastusten

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Valtiokonttorista asiantuntija-apua talouden, hallinnon, IT-palvelujen ja vakuuttamisen asioihin Valtiokonttori tarjoaa

Lisätiedot

monien makujen maustaja

monien makujen maustaja monien makujen maustaja Maustaja Oy Elintarvikkeiden sopimusvalmistuskumppani 70 työntekijää Liikevaihto v. 2013 n. 16,0 milj. euroa Vienti noin 23 % liikevaihdosta Tuotanto ja toimistotilat, 6600 neliömetriä,

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maatilojen investointi- ja aloitustuet uudella ohjelmakaudella Sanna Koivumäki Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisyksikkö Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot