MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015"

Transkriptio

1 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien strategiset tavoitteet Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Vaikuttaminen toimialan vaikuttavuustavoitteisiin Toiminnalliset linjaukset Vuosien tulostavoitteet Virastoa koskevat toiminnalliset tavoitteet Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Ministeriön kannanottoa edellyttävät viraston ehdotukset LIITTEET Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Kehyslomake ja muut laskelmat Tuottavuustoimenpiteet Tietojärjestelmähankelomakkeet (7 kpl) Tietojärjestelmät ja säädösmuutokset (ennakointi) Perustelumuistio

3 1 (13) 1. Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Yhteinen maatalouspolitiikka uudistuu vuodesta Samalla käynnistyy uusi, vuoteen 2020 ulottuva ohjelmakausi. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus koskettaa Maaseutuviraston (Mavin) perustehtäviä: suorat tuet, maaseudun kehittämispolitiikka, yksittäisten maataloustuotteiden erityissäännöt, markkinatoimet, rahoitusta koskeva sääntely ja valtiontukisäännöt. Uudistusten tavoitteena on mm. vastata entistä paremmin haasteisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen, ympäristön- ja vesien suojeluun, eläinten hyvinvoinnin parantamiseen sekä maaseutualueiden elinvoimaisuuden ylläpitämiseen. Komission tiedonanto yhteisen maatalouspolitiikan uusista linjauksista on määrä julkaista vuoden 2010 lopulla. Varsinaisia lainsäädäntöehdotuksia odotetaan vuoden 2011 puolessa välin. Todennäköinen päätöksenteko tapahtunee vuosina Liittymissopimuksen 141 artiklan perusteella maksettavan Etelä-Suomen kansallisen tuen nykyisen tukiohjelman voimassaolo päättyy vuoden 2013 lopussa. Liittymissopimuksen 142 artiklan perusteella maksettavan pohjoisen tuen maksuvaltuutta on sovittu tarkasteltavan vuonna 2013, kun mahdollisuus maksaa maidolle kansallista tukea osana vuoden 2008 terveystarkastusratkaisua päättyy. Luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan jatkoa arvioidaan luonnonhaittakorvausjärjestelmän uudistamisen yhteydessä. LFA-tukijärjestelmän aluejakouudistus on parhaillaan käynnissä. Aluejakouudistuksen toteutuminen siirtynee alkavaksi Tulevan toiminta- ja taloussuunnitelmakauden muutoksia on tässä vaiheessa hyvin vaikea kuvata tarkasti. Tämän hetken tietämyksen mukaan -kaudelle ajoittuu paljon toimeenpantavia muutoksia, ja ne käsittävät kattavasti Mavin koko tehtäväkentän. Maatalouspolitiikan ja toimintaympäristön muutosten vaikutukset Maaseutuviraston toimintaan -kaudella Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus ja uusi ohjelmakausi -kaudella Mavi avustaa maa- ja metsätalousministeriötä uuden yhteisen maatalouspolitiikan sekä erityisesti uutta ohjelmakautta koskevan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valmistelussa. Mavi toimeenpanee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa koskevat muutokset ja aloittaa samalla kuluvan ohjelmakauden sulkemisen suunnittelun. Seuraavan ohjelmakauden säädökset viitoittavat pitkälle hanke-, yritys- ja rakennetukien toimeenpanoa -kauden loppuvuosina. Mavi panostaa yhdessä ministeriön kanssa -kaudella alaisen hallinnon ja sidosryhmien koulutukseen sekä asiakasviestintään, jotta uudistuksesta on oikeanlaista tietoa koko kentällä. Uudistetun politiikan toimeenpano, alaisen hallinnon koulutus ja mittava tietojärjestelmien uudistaminen on aloitettava jo ennen kuin tulevan yhteisen maatalouspolitiikan tai ohjelmakauden suuntaviivoista on täyttä varmuutta. Muutosten on oltava toimeenpantuna alkuvuodesta 2014, ja ne voivat olla budjettiraamien muuttuessa hyvinkin merkittäviä. Muut haasteet Viraston haasteena -kaudella on vakiinnuttaa roolinsa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä kuntien ohjaajana, jotta hallinnonalan tavoitteet viraston toimialalla saavutetaan ja EU- ja kansallisen lainsäädännön velvoitteet täyttyvät.

4 2 (13) Viraston vastuulla -kaudella on tukea kuntien yhteistoiminta-alueiden muodostamista. Tavoitteena on enintään 80 tehtävien järjestämisestä vastaavaa kuntaa tai kuntayhtymää Manner- Suomessa. Yhteistoiminta-alueiden pitäisi käynnistyä uudella organisaatiolla viimeistään Lisäksi tavoitteena on vuoteen 2013 mennessä solmia kuntien kanssa EU:n edellyttämät maksajavirastosopimukset. Osa nykyisistä ympäristötuen perustuen vaatimuksista voi mahdollisesti siirtyä vuonna 2014 alkaen täydentäviin ehtoihin suorien tukien ehdoiksi, jolloin ympäristötukea ei tältä osin voi maksaa. Ympäristötuessa ongelmaksi on muodostumassa se, miten viljelijät saadaan sitoutumaan vaativiin, hallinnollisesti raskaisiin ja valvontaa edellyttäviin toimiin, jos vain toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korvataan. Muutosten vaikutukset resurssitarpeisiin Mavi korostaa, että maatalouspolitiikan ja toimintaympäristön uudistusten tulisi heijastua myös käytettävissä oleviin resursseihin sekä Mavissa että aluehallinnossa. Uusien tehtävien vastaanotto on mahdollista niiden edellyttämien resurssien siirtyessä hallinnonalalle. Tuleva maatalouspolitiikan uudistus ja uuden ohjelmakauden vaatimukset lisäävät väliaikaisesti työmäärää Mavissa. Mavi katsoo, että uudistetun politiikan toimeenpano on mahdollista vain resursseja lisäämällä, ja esittää tässä suunnitelmassa tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kehyksen ylittävät tilapäiset tarpeet (ks. luku 2.4 Ministeriön kannanottoa edellyttävät viraston ehdotukset). Uuden kansallisen 141- ja 142-tuen valmistelu ja toimeenpano ajoittuvat vuosille 2013 ja Viljelijä- ja rakennetukien tietojärjestelmien uudistaminen on tehtävä vuoden 2013 loppuun mennessä. Järjestelmien uudistaminen (mm. tukioikeusrekisterin yhdistäminen osaksi toista järjestelmää) ja sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen edellyttää Mavin tukiasiantuntijoilta huomattavaa resurssien sitomista määrittelyihin. Myös muutosten hyväksymistestaus sitoo enenevissä määrin Mavin asiantuntijaresursseja -kaudella. -kaudella varaudutaan lisääntyneisiin toimeenpanotehtäviin, jotka johtuvat ympäristötuen sitoumusmuutoksista vuonna Pääosa ympäristötuen 5-vuotisista sitoumuksista päättyy vuonna Myös vuonna 2010 toteutunut maaseuturahaston lisävarojen käyttö ympäristötuen tietyissä erityistuissa ja näiden toimenpiteiden indikaattorien erillinen seuranta työllistää hallintoa. Luonnonhaittakorvausjärjestelmää (LFA) ollaan uudistamassa ja alueet luokitellaan uudelleen, mikä vaatinee merkittäviä resursseja. Maatilojen energiaohjelmaan liittyvät toimeenpanotehtävät muotoutuvat -kaudella. Lisäksi TEM on valmistelemassa biopolttoaineiden kestävyyskriteerilakia. Biopolttoaineen valmistajalla on vastuu siitä, että polttoaine täyttää kestävyyttä koskevat vaatimukset. Tämä luo mahdollisesti jatkossa vaatimuksen järjestelmästä, jossa yksittäiset tuottajat sitoutuvat kestävyyskriteerien noudattamiseen. Näiden sopimusten ja niitä ohjaavien rekisterien mukana tuleviin uusiin työtehtäviin on valmistauduttava. Markkinoiden voimakkaat heilahtelut voivat myös aiheuttaa lisääntyviä resurssitarpeita markkinatukien toimeenpanoon -kaudella. Mavi jatkaa sähköisten palveluiden kehittämistä. Valtiovarainministeriö asetti huhtikuussa 2009 Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelman). Ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi kattaa vuoteen 2013 mennessä kaikki keskeiset palvelut. Lisäksi esitys uudeksi tietohallintolaiksi on menossa eduskunnalle vielä syksyn 2010 aikana. Sen tavoitteena on, että tietojärjestelmät ovat valtion-

5 3 (13) hallinnossa mahdollisimman yhteensopivia. Tämä tulee ottaa huomioon viraston järjestelmien kehittämisessä. Talousarviolainsäädännön muutoksen mukaisesti jokaisen viraston tulee jatkossa muodostaa oma itsenäinen kirjanpitoyksikkönsä. Mavi aloittaa kirjanpitoyksikkönä vuoden 2012 alusta lähtien. Muutoksen myötä virasto vastaa itse kirjanpidostaan ja maksuliikenteestään, vaikka Valtiokonttorin palvelukeskus tuottaakin kyseiset palvelut. Uudistuksen arvioidaan lisäävän jonkin verran Mavin työtaakkaa ja puolestaan vähentävän sitä ministeriössä Vaikuttaminen toimialan vaikuttavuustavoitteisiin Mavi toimii Suomen maksajavirastona sekä maatalous- ja maaseutupolitiikan toimeenpanijana. Viraston toiminnan vaikuttavuus kohdistuu mm. maaseutuyrittäjiin, elintarvikealan yrityksiin ja muihin teollisuusyrityksiin, viljelijöihin, ELY-keskuksiin, kuntiin, kouluihin, järjestöihin ja toimintaryhmiin. Mavi tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteita toimeenpanemalla maaseudun kehittämisohjelmaa, yhteistä maatalouspolitiikkaa ja kansallisia tukijärjestelmiä. Mavi osallistuu toimeenpanotehtäviensä kautta muun muassa maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseen, kannattavan maataloustuotannon harjoittamiseen kotimaassa sekä vaikuttaa elintarvikkeiden ja eläinten turvallisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen. Maaseutuvirasto on aktiivinen verkostotoimija ja tuottaa informaatiota poliittisen päätöksenteon tueksi. Mavi kehittää edelleen sähköisiä asiointipalveluitaan ja pyrkii tarjoamaan asiakkailleen ja sidosryhmilleen verkkopalvelut helppokäyttöisesti. Mavi kehittää toimintaansa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan keskusvirastona Toiminnalliset linjaukset Maaseutuviraston toiminnan kivijalka on strategia ja siinä määritellyt päämäärät. Viraston toiminta perustuu näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Mavi katsoo nykyisessä strategiassaan vuoteen kauden alussa käynnistetään uuden strategian työstäminen. Mavin toiminta-ajatuksen mukaisesti virasto keskittyy toiminnassaan asiakkaiden palvelemiseen ja palvelutapojen kehittämiseen sekä toimeenpanoon liittyvän kumppanuusyhteistyön rakentamiseen verkostojen kautta. Mavi ohjeistaa ja neuvoo, kouluttaa ja viestii. Alueellistaminen on ollut Mavin toiminnan leimallinen piirre viraston perustamisesta lähtien. Vuosi 2012 on viraston alueellistamisen jälkeinen ensimmäinen lähes vakiintunut toimintavuosi. Vaikuttavuus ja asiakkuus Mavin vaikuttavuuden ja asiakkuuden näkökulmasta korostetaan laadukkaita palveluita, tyytyväisiä asiakkaita, tukijärjestelmien onnistunutta toimeenpanoa ja toimivia kumppanuuksia. Virasto on käynnistämässä asiakaspalvelustrategian valmistelua, johon liittyy läheisesti myös kumppanuuksien määritteleminen. Sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä jatketaan. Hallinnon prosesseja kehitetään niin, että lähes kaikki viljelijät palauttavat tukihakemuksensa sähköisesti suunnittelukauden lopulla. Mavi pyrkii turvaamaan ja varmistamaan tukihallinnon palvelut kaikille viljelijöille. Vaikuttavuuden kehittämistä toteuttaa omalta osaltaan viraston viestintästrategia. Mavi pyrkii tuomaan toimeenpanonäkökulman mukaan säädösvalmisteluun ja tämä korostuu erityisesti tällä -kaudella maatalouspolitiikan uudistuessa.

6 4 (13) Toiminnallinen tehokkuus Virasto kehittää jatkuvasti sisäisiä prosesseja ja sisäistä laskentaa. Sisäinen laskenta tuottaa tietoa viraston toiminnan taloudellisuudesta ja tuottavuudesta päätöksenteon pohjaksi niin virastolle itselleen kuin tulosohjaajallekin. Toiminnallista tehokkuutta parannetaan myös muiden tietojärjestelmien, kuten raportointijärjestelmien, kehittämishankkeilla. Virasto ulkoistaa ne tehtävät, jotka on vielä mahdollista ulkoistaa ottaen huomioon sen, että lähes kaikki toiminnot siirrettiin ulkoisten palveluntuottajien hoidettavaksi jo viraston perustamisvaiheessa. Movi-hankkeen myötä käyttöön otettujen työvälineiden ja toimintakulttuurin ylläpitäminen jatkuu edelleen -kaudella. Parhaat hyödyt työvälineistä saadaan sitten, kun kyseisten välineiden käyttöön siirrytään koko hallinnonalalla. Tuotokset ja laadunhallinta Prosessit kuvataan selkeästi ja niitä kehitetään edelleen. Prosesseissa otetaan huomioon toimintaympäristön muutokset ja kumppanuudet, ja panostetaan prosessijohtamiseen ottaen huomioon alueellistuneen organisaation haasteet. Kuntien viljelijätukihallinnon ja aluehallinnon uudistukset sekä Tiken rakenteellinen muutos tilaaja-tuottaja-mallin suuntaan on huomioitava myös prosessien kehittämisessä. Viraston toiminnassa painotetaan riskienhallintaa ja varmistetaan tietoturvallisuus mm. tietoturvasertifikaatin ylläpitämisellä. Tiedonhallinnan kehittämisen kautta vaikutetaan myös prosessien selkeyteen sekä riskienhallintaan. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Virasto panostaa henkilöstöstrategian mukaisesti osaavaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön, jota johdetaan ammattitaitoisesti. Henkilöstöä koulutetaan ja esimiehiä valmennetaan suunnitelmallisesti henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia toteuttamalla. Sitoutumista Maviin pyritään lisäämään osoittamalla oikeaan tehtävään oikea henkilö, ja tarjoamalla työn tekemiseen oikeat ja toimivat työvälineet. Alueellistuneen organisaation erityispiirteinä kiinnitetään huomiota hajautetun työn tekemiseen ja sen johtamiseen, ja myös yhteisten tapahtumien järjestämiseen ja sisäisen viestinnän kehittämiseen. Työhyvinvoinnin turvaaminen nähdään keskeisenä osana kaikkea toimintaa. Ennaltaehkäisevään työterveyssuunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota ja varhaisen puuttumisen mallia toteutetaan. 2. Vuosien tulostavoitteet 2.1. Virastoa koskevat toiminnalliset tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys Toiminnallisen tehokkuuden osalta Mavin painopistealueeksi on määritelty palvelukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen ja tavoitteena on tuottavuuden ja taloudellisuuden kestävä kehittäminen sekä ennakoiva ja ydintehtäviin suhteutettu riittävä ja oikea resursointi.

7 5 (13) Viraston eri osastot ja yksiköt muodostavat tiiviin ja toimivan maataloushallinnon kokonaisuuden. Kaikki priorisoidut tehtävät tulevat hoidettua oikein ja ajallaan ja viraston toimintaa kehitetään strategian mukaisesti asiakkaiden palvelemiseen. Alue- ja paikallishallintouudistuksen jälkeenkin maataloushallinto on toimintakykyinen ja ELYn toimintatavoitteet toteutuneet. Viraston tulevan suunnittelukauden haasteena on yhteisen maatalouspolitiikan ja sitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden nopeiden muutosten toimeenpano maataloushallinnossa, tietojärjestelmissä ja asiakaspalvelussa. Perustehtävien hoitaminen ja jatkuvuus on varmistettava vaativassa muutostilanteessa. Taulukossa 1 on esitetty Mavin päätoimintojen kustannukset. Mavi ei tee tutkimustoimintaa eikä tuota liiketaloudellisia suoritteita ulkoisille asiakkaille. Taulukko 1. Päätoimintojen kustannukset (milj. ) vuosina Kustannukset päätoiminnoittain (milj. ) 2008 Toteu tuma 2009 Arvio 2010 TAE Tukijärjestelmien hallinnointi 5,06 5,99 6,35 6,00 6,63 6,60 6,49 6,16 Hakemusten käsittely 1,52 1,73 1,80 1,80 1,93 1,93 1,89 1,80 Tukimaksujen käsittely 0,79 1,50 1,60 1,60 1,66 1,65 1,62 1,54 Tukien valvonta ja tarkastukset 1,34 1,73 1,80 1,80 1,93 1,93 1,89 1,80 Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 0,44 0,50 0,53 0,55 0,83 0,83 0,81 0,77 Yhteistyö ja kehittäminen 1,02 1,14 1,21 1,20 1,38 1,38 1,35 1,28 Sisäinen tarkastus ja valvonta 0,14 0,35 0,37 0,40 0,55 0,55 0,54 0,51 IT-toiminta 7,25 8,78 9,50 11,53 12,71 12,65 12,44 11,81 Ydinprosessit yhteensä 17,55 21,71 23,16 24,88 27,63 27,50 27,05 25,67 Tulot 0,13 0,40 0,40 0,56 0,58 0,58 0,58 0,58 Yhteensä 17,42 21,31 22,77 24,32 27,05 26,93 26,48 25,09 Taulukossa esitetään viraston kokonaistarve, mukaan lukien esitettävät lisähenkilöstötarpeet. Hallinnon prosessien kustannukset on vyörytetty päätoiminnoille. Mavin kustannukset ylittävät kehykset -kaudella. Kehyksen ylittävinä tarpeina esitetään maatalouspolitiikan uudistamisesta, ohjelmakauden vaihtumisesta sekä sähköisen asioinnin kehittämisestä aiheutuvien ylimääräisten ja osin väliaikaisten tehtävien hoitamisesta sekä näiden edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamisesta syntyvät kustannukset (sisältäen sekä palveluitten ostoa että lisäystä Mavin henkilökehykseen ja htv-lisäyksen aiheuttamat kustannusvaikutukset). Taulukossa 2 on esitetty kustannusten jakautuminen kustannuslajeittain kokonaistarpeiden mukaisesti. Palvelujen ostot kasvavat Tiken uuden rahoitusmallin myötä, jossa asiakasvirastojen budjettiin sisällytetään Tiken henkilötyön rahoitus. Lisäksi tietojärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon ulkopuolisten ostojen arvioidaan kasvavan CAPin uudistamisesta, ohjelmakauden vaihtumisesta ja sähköisen asioinnin laajentamisesta johtuen. Palveluiden ostojen kasvuun vaikuttaa myös tukipalveluiden ulkopuolisten ostojen (pääosin työasema- ja käyttöpalvelut sekä virastopalvelut) laajentuminen.

8 6 (13) Taulukko 2. Kustannusten jakautuminen kululajeittain (milj. ). Kustannusten jakautuminen kululajeittain (milj. ) Arvio 2010 TAE Henkilöstökustannukset 9,40 10,86 11,48 10,71 10,56 10,46 10,21 9,53 Vuokrat 1,29 1,47 1,38 1,32 1,25 1,25 1,22 1,19 Palveluiden ostot 5,76 7,71 8,60 11,06 13,81 13,79 13,62 12,95 Muut kustannukset 1,10 1,43 1,70 1,80 2,00 2,00 2,00 2,00 Yhteensä 17,55 21,47 23,16 24,89 27,63 27,50 27,05 25,67 Maaseutuvirasto tehostaa toimintaansa vahvistamalla ja luomalla uusia kumppanuuksia. Yhtenä esimerkkinä tästä on keväällä 2009 Maanmittauslaitoksen kanssa solmittu yhteistoimintasopimus ilmakuva-aineiston hankinnassa, jonka myötä hankittavien kuvien hyödyntäminen tehostuu ja kustannukset pienenevät hallinnonalalla, kun ilmakuvien hankintaa koordinoidaan yli organisaatiorajojen. Taulukossa 3 on jaettu viraston henkilötyöpanos työajanseurannan mukaisille päätoiminnoille. Hallinnon prosesseihin käytetty työaika on vyörytetty. -kauden jakauma on jaettu laskennallisesti eri toiminnoille vuoden 2010 jakauman mukaisesti. Taulukko 3. HTV-jakauma päätoiminnoittain kehyksien mukaisesti. HTV:t päätoiminnoittain 2008 * 2009 Tukijärjestelmien hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukset Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta IT-toiminta Yhteensä ** Arvio 2010 TAE *) Työajanseuranta otettiin Mavissa käyttöön heinäkuussa 2008, joten vuosi ei ole vertailukelpoinen muitten vuosien kanssa. **) Vuoden 2009 Tahti-toteuma on isompi kuin työajanseurannan toteuma, koska toimintolaskentaan henkilötyövuoden pituudeksi on määritetty kiinteä 250 henkilötyöpäivää Maaseutuvirasto arvioi, että ohjelmakauden muutosta ja maatalouspolitiikan uudistamista ei voida toteuttaa ilman väliaikaista resurssien kasvattamista. Lisäksi -kaudelle esitetään viljelijätukihallinnon kehittämiseen ja delegoituihin tehtäviin (laadunvalvonnat) lisäresursseja, jotka ovat pääosin pysyviä. Taulukkoon 4 on koottu henkilötyövuosikehyksen ylittävät lisätarpeet kohdistettuna päätoiminnoille. Lisätietoja resurssitarpeista myöhemmin asiakirjassa ja liitteessä 5.

9 7 (13) Taulukko 4. Kehyksen ylittävät htv-lisätarpeet päätoiminnoittain. Kehyksen ylittävät HTV-lisätarpeet päätoiminnoittain -kaudella Tukijärjestelmien hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukset 2,6 2,6 2 2 Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta Yhteistyö ja kehittäminen* Sisäinen tarkastus ja valvonta IT-toiminta Yhteensä 9,6 8,6 7 4 Kehys + lisätarpeet 202,6 200, *) Päätoiminto Yhteistyö ja kehittäminen sisältää viljelijätukihallinnon uudistamiseen ja toimeenpanoon esitettävän henkilötyövuositarpeen. Maksullisen toiminnan kannattavuus Mavin maksullinen toiminta koostuu julkisoikeudellisten suoritteiden myynnistä. Näitä ovat perintökaaren 25 luvun 8 :n mukaiset lausunnot sekä teurasruhojen luokituksen vuotuiset valvontamaksut. Maksullisen toiminnan merkitys Mavissa on hyvin vähäistä. Maksulliseen toimintaan käytettiin vuonna 2009 vain yhteensä 75 työtuntia. Tiedossa ei ole, että maksullinen toiminta tulee merkittävästi kasvamaan. Mavin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli vuonna ,9 %. Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta Mavin tavoite tulevina vuosina on 100 % kustannusvastaavuus. b) Tuotokset sekä niiden kehitys Mavissa on käynnistetty vuonna 2010 suoritteiden kehittäminen niin tulossopimusta ja sen raportointia ajatellen kuin myös viraston johtamista ajatellen. Kehittämistyö on lokakuussa 2010 vielä kesken, joten tähän -asiakirjaan ei tuotoksia erikseen kuvata. Tavoitteena on, että Mavin toimintaa kuvaavat suoritteet tavoitetasoineen esitetään vuoden 2011 tulossopimuksessa ja vuoden 2010 toimintakertomuksessa. -kauden aikana toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia ja nämä muutokset näkyvät mm. tietojärjestelmäprojektien arvon kasvuna. Määrittelytyö vaatii viraston omaa osaamista, mutta myös ostopalvelut tulevat kasvamaan. Tiken uuden rahoitusmallin myötä virastoille siirtyy myös ulkopuolisten toimittajien sopimushallinta, mikä lisää tarvetta hankintaosaamiselle, mutta myös osaltaan lisää viraston omaa vastuuta ja tietämystä järjestelmien elinkaariajattelussa. Mavin tämänhetkinen aikataulu Kieku-tietojärjestelmän käyttöönotolle on vuosi Valtion ITpalvelukeskuksen palveluiden piiriin Mavi siirtyy sitä mukaa, kun VIP voi tarjota yhteisiä palveluita ja nykyiset sopimukset palvelutuottajien kanssa umpeutuvat. Mavin viestintästrategiassa on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet sisäiselle viestinnälle, ulkoiselle viestinnälle ja kumppaniviestinnälle. Viestinnän sisällöissä painottuu hallinnon toimeenpanon näkökulma. Keskeisiä teemoja ovat asiakkaat, palvelut, vastuullisuus sekä laatu ja luottamus. Mavi laatii selkeitä oppaita, ohjeita, lomakkeita ja julkaisuja sekä kehittää verkkoviestinnän välineitä. Hallinnonalan extranet Aitta uudistetaan yhteistyössä Eviran kanssa vuoden 2011 aikana. Mavi julkaisee uutiskirjettä hallinnon kumppaneilleen ja osallistuu hallinnonalan uutiskirjeiden tuottamiseen. Mavi on mukana vuosittain erilaisilla foorumeilla vieden viestiä palveluistaan lähemmäksi

10 8 (13) asiakkaitaan ja kumppaneitaan. Edellisvuosien tapaan Mavi kouluttaa ja ohjaa kuntia ja ELYkeskuksia. c) Laadunhallinta sekä sen kehitys Viraston ydintoiminta perustuu hyvin pitkälti toimiviin tietojärjestelmiin, joiden kehittämisessä ja ylläpidossa pyritään laadukkaaseen lopputulokseen muun muassa dokumentoinnin ja ohjeistuksen kautta yhteistyössä Tiken ja toimittajien kanssa. Maville on myönnetty ISO27001-standardin mukainen tietoturvasertifikaatti, jota auditoidaan säännöllisesti. -kauden aikana kehitetään ja kuvataan tarkemmin sekä ydin- että toimintaa tukevia prosesseja tarkentaen erilaisia rooleja ja niille kuuluvia tehtäviä. Lisäksi organisaatiota kehitetään edelleen prosesseja tukevaksi. Palveluiden laatu pidetään hyvällä tasolla ja asiakkaiden tyytyväisyyttä mitataan vuosittain. kauden aikana otetaan käyttöön laatujärjestelmä, jonka pohjalta toimintaa kehitetään jatkuvasti. d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä niiden kehitys Henkisten voimavarojen hallinta ja niiden kehitys pohjautuu Mavin henkilöstöstrategiaan, jota seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Henkisten voimavarojen hallinnan ja sen pitkäjänteisen suunnittelun Mavissa tekevät erittäin haasteelliseksi organisaation nuori ikä, alueellistaminen ja siitä johtuva suuri vaihtuvuus, tukijärjestelmien epävarmuus, fyysinen etäisyys ohjaavaan ministeriöön sekä tuottavuusohjelma. Mavi pyrkii olemaan haluttu ja kilpailukykyinen työnantaja. Mavissa on panostettu viime vuosina henkilöstön kouluttamiseen ja perehdyttämiseen. Työn pohjana ovat vuosittain laadittava virastonlaajuinen osaamisen kehittämissuunnitelma sekä henkilökohtaiset, esimiehen ja alaisen välillä käytävissä kehityskeskusteluissa sovitut kehittymissuunnitelmat. Suunnittelukaudella jatketaan edelleen henkilöstön asiantuntijuuden syventämistä ja tarjotaan mahdollisuuksia laajentaa tehtäväkenttiä kokemuksen karttuessa. Henkilöstön perehdyttämisessä ja osaamisessa korostuu myös erilaisten työvälineiden käytön omaksuminen osaksi jokapäiväistä työtä. Osaamista kehitetään myös ministeriön kanssa yhteisillä perehdyttämispäivillä sekä vakiinnuttamalla vuonna 2010 aloitettu mentorointiohjelma, jossa osaamista siirretään kokeneemmilta osaajilta nuoremmille. Virastossa panostetaan hyvään johtamiseen ja kehitetään esimiestyötä. Palkkausjärjestelmää kehitetään ja valmistaudutaan tulospalkkiojärjestelmään unohtamatta muita kuin taloudellisia kannustamis- ja palkitsemismuotoja. Sähköiset työvälineet tulevat jatkossa helpottamaan nykyistä paremmin tiedonvaihtoa Mavin sisällä ja eri puolilla maata toimivien yhteistyökumppanien välillä. Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain henkilöstöbarometrillä ja henkilöstön jaksamista seurataan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Virkistystoimintaa järjestetään säännöllisesti erityisesti tarjoten mahdollisuuksia tavata myös muissa toimipisteissä työskenteleviä henkilöitä vapaamuotoisemman ohjelman puitteissa. Viraston henkilötyövuosikehys pienenee suunnittelukaudella tuottavuusohjelman mukaisesti vuoden 2010 kehyksestä 41 henkilötyövuotta. Vuosina 2010 ja 2011 virastolla on vielä käytössään alueellistamisen turvaamiseen useita henkilötyövuosia, mutta vuodesta 2012 eteenpäin tuplamiehitystä ei ole enää käytettävissä.

11 9 (13) 2.2. Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Tuottavuusohjelma Mavi on laatinut tuottavuusohjelman vuonna Tuottavuusohjelma on tarkoitus tarkistaa vielä vuoden 2010 aikana. Kuten edellä on todettu, Mavin henkilötyövuosikehys pienenee suunnittelukauden loppuun mennessä tuottavuusohjelman mukaisesti vuoden 2010 kehyksestä 41 henkilötyövuotta. Mavi on pysynyt vuosittain sille annetussa henkilötyövuosikehyksessä, ja se on sitoutunut tuottavuusohjelman toteuttamiseen jatkossakin. Mavi kuitenkin ennakoi, että tavoitteen saavuttaminen on erittäin vaikeaa. Mavi kehittää jatkuvasti toimintatapojaan ja prosessejaan sekä järjestää tehtäviä tarkoituksenmukaisesti uudelleen. Tämä edistää myös tuottavuutta. Tarkempi kuvaus Mavin tuottavuustoimenpiteistä seuraa liitteenä 2. Mavi korostaa, että politiikan uudistusten tulisi heijastua myös käytettävissä oleviin resursseihin sekä Mavissa että aluehallinnossa. Uusien tehtävien vastaanotto on mahdollista niiden edellyttämien resurssien siirtyessä hallinnonalalle. -kaudella maatalouspolitiikan uudistus ja ohjelmakauden vaihtuminen lisäävät väliaikaisesti työmäärää Mavissa. Uudistusten toteuttaminen edellyttää uusia ydintoiminnan järjestelmiä, joiden kehittäminen samaan aikaan vanhan ohjelmakauden toteuttamisen kanssa ei onnistu ilman tilapäisiä lisäresursseja. Mavi jatkaa -kaudella kärkihankkeensa sähköisen asioinnin kehittämistä. Tämä edellyttää sähköisissä palveluissa muodostuvien asiakirjallisten tietojen sähköisen säilyttämisen kehittämistä. Muista uusista ja lisääntyneistä tehtävistä viljelijätukihallinnon kehittäminen ja delegoitujen maksajavirastotehtävien laadunvalvonnat aiheuttavat lisäresurssitarpeita. Esitys lisäresursseista sisältyy Mavin toiminta- ja taloussuunnitelman lukuun 2.4 Ministeriön kannanottoa edellyttävät viraston ehdotukset. Lisäksi Mavi haluaa kiinnittää huomiota tuottavuusvähennysten ajoitukseen. Ohjelmakauden vaihtuminen aiheuttaa säännönmukaisesti työmäärän väliaikaisen, mutta huomattavan lisääntymisen. Tällainen tilanne koittaa jälleen 2015, jolloin Mavin tuottavuusvähennysvelvoite on 10 htv. Ohjelmakausi on vaihtunut juuri vuonna 2014, ja sen toimeenpano on jo käynnissä, kun vuonna 2015 suljetaan vielä edellistä kautta. Näiden päällekkäisten tehtävien arvioidaan johtavan väliaikaiseen työtehtävien kasaantumiseen, jolloin tuottavuusvähennysten toteuttaminen on hyvin hankalaa. Tästä syystä Mavi esittää, että tuottavuusohjelman mukainen vuoden 2015 htv-vähennys (-10 htv) voitaisiin jyvittää toteutettavaksi vuosina 2016 ja Esitys vähennysten siirtämisestä sisältyy Mavin toiminta- ja taloussuunnitelman lukuun 2.4 Ministeriön kannanottoa edellyttävät ehdotukset. Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen Maaseutuvirastossa on tietohallintostrategia, joka tukee koko viraston strategiaa. Suunnittelukaudella viraston on välttämätöntä laajentaa sähköisiä palveluitaan, uusia teknisesti vanhentuneita ja siten haavoittuvia järjestelmiä sekä ottaa huomioon maatalouspolitiikan uudistamisen ja ohjelmakauden vaihteen muutokset, jotka tässä vaiheessa ovat vielä määrittelemättä. Sähköistä tukihakua laajennetaan ja parannetaan -kauden aikana. Sähköinen asiointimahdollisuus laajennetaan koskemaan Ahvenanmaata sekä rahtu-, hanke- ja yritystukia. -kauden lopussa tavoitteena on, että lähes kaikki tukihakemukset jätetään sähköisesti ja kaikkia merkittäviä tukikokonaisuuksia voidaan hakea sähköisesti. Sähköisen asioinnin myötä on tarkoitus kehittää myös sähköistä arkistointia, joka saa aikaan tuottavuussäästöjä etenkin alaisessa hallinnossa.

12 10 (13) Sähköisen arkistoinnin kehittäminen vaatii nykyisten arvioiden mukaan merkittävää investointia -kauden aikana. Maataloushallinnon sähköisen asioinnin ja raportoinnin kehittämiskokonaisuudessa -kaudella panostetaan edellä mainitun lisäksi raportointijärjestelmien kehittämiseen ja markkinatukien sähköisten palvelujen laajentamiseen entisestään. Hanke- ja Rahtu-järjestelmien sähköistäminen käynnistetään vuonna 2011 esiselvityksellä. -kaudella uudistetaan EU:n rahoitus- ja ohjelmakauden vaihtumisesta johtuen Tukisovellus (IACS) ja Rahtu-järjestelmä. Lisäksi Hanke-järjestelmään joudutaan tekemään oletettavasti ohjelmamuutoksista johtuen merkittäviä muutoksia. Tukisovellus ja Rahtu-järjestelmä on uudistettava teknisistä ja taloudellisista syistä sekä järjestelmien pitkästä iästä ja teknisen elinkaaren päättymisestä johtuen. Maatalouspolitiikan uudistusta ei enää voida toteuttaa vanhoilla järjestelmillä. Samalla yhdistetään Rahtu- ja Hanke-järjestelmät yhdeksi järjestelmäksi, jotta elinkaaren kokonaiskustannukset pystytään minimoimaan. Uudistustyö edellyttää vahvaa ja toimivaa yhteistyötä maaja metsätalousministeriön kanssa mm. määrittelytyössä, jotta järjestelmät täyttävät säädösten edellyttämät vaatimukset ja kansalliset tarpeet. Lähtökohtana on, että uudistetut järjestelmät edeltäjiensä tavoin ovat tekniseltä ja taloudelliselta käyttöiältään pitkäikäisiä ja ovat käytettävissä useamman -kauden ajan. Uuden Tukisovelluksen myötä viraston ydinprosessi tehostuu ja asiakkaiden palveleminen sujuvoituu. Järjestelmän valvontaosaa uudistetaan ja siihen liitetään työkaluja, jotka mahdollistavat peltolohkoihin liittyvän paikkatietoaineiston käsittelyn tehokkaasti. Muita merkittäviä -kaudella toteutettavia tietojärjestelmähankkeita ovat vuosittaiset asetusmuutokset järjestelmiin, maksatusjärjestelmän jatkokehitys, koulumaitosovelluksen uudistaminen sekä peltolohkojärjestelmän kehittäminen. Yhteistyötä muiden virastojen kanssa kehitetään myös tietojärjestelmien kehittämisen saralla ja pyritään toteuttamaan ratkaisuja hallinnonalan sisällä. Taulukossa 5 on kuvattu -kauden tietohallinnon ostojen jakautuminen. Ostot on jaettu siihen toimintaan, missä Tike on mukana ja toimintaan, mihin Tike ei osallistu. Ne tietohallintomenot, joissa Tike ei ole mukana, sisältävät mm. laitteiden hankinnat ja leasingit, puhelin- ja tietoliikenteen, erilaiset asiantuntijapalveluiden hankinnat ja työasematukipalveluitten ostot. Vuosina Tike on pääosin rahoittanut Mavin ydintoiminnan tietojärjestelmien ylläpidon, lukuunottamatta peltolohkorekisteriä. Vuodesta 2011 eteenpäin ylläpidon ostojen vastuu siirtyy Maville käyttöpalveluiden rahoitusvastuiden ohella, mikä näkyy selvänä kasvuna palveluiden ostoissa. Taulukko 5. Mavin tietohallinnon ostojen jakautuminen kehittämiseen, ylläpitoon, yhteisiin ITjärjestelmiin ja käyttöpalveluihin. Ostojen jakautuminen (milj. euroa, ei sisällä Tikelle maksettavia palkkoja) Arvio 2010 TAE Kehittäminen 1,93 2,18 2,40 2,70 2,60 2,80 2,60 2,40 Ylläpito 1,95 2,51 2,30 3,40 3,10 3,15 3,15 3,10 Yhteiset IT-järjestelmät Käyttöpalvelut ja tietoliikenne ,50 0,40 0,40 0,40 0,40 Yhteensä 3,88 4,69 4,70 6,60 6,10 6,35 6,15 5,90 Muut tietohallintomenot (joissa Tike ei mukana) 0,64 1,09 1,30 1,54 1,60 1,60 1,60 1,60 Yhteensä 4,52 5,78 6,00 8,14 7,70 7,95 7,75 7,50

13 11 (13) Taulukossa 6 on arvioitu Tiken ja Mavin työmäärien jakautuminen -kaudella eri IT-toiminnan osa-alueisiin. Taulukossa ei ole huomioitu Mavin työmäärää ns. toimintaa tukevan tietohallinnon hoitamiseen, jota tekee vakituisesti yksi henkilö tietohallinnossa. Työmäärien arvioidaan kasvavan vuotta 2014 kohti, minkä jälkeen ennakoidaan tilanteen jälleen tasaantuvan. Taulukossa 6 esitetään Mavin arvioima lisätarve Tiken resursseille -kaudella. Tiken resurssin tarve kasvaa kehittämisprojektien osalta väliaikaisesti, kun ohjelmakauden vaihde ja maatalouspolitiikan uudistaminen toteutetaan pakollisina tietojärjestelmämuutoksina. Mavin järjestelmien vaatima työmäärä (htv*) Taulukko 6. Tiken ja Mavin arvioidut henkilötyötarpeet Mavin järjestelmiin -kaudella Arvio 2010 TAE Tike Mavi Tike Mavi Tike Mavi Tike Mavi Tike Mavi Tike Mavi Tike Mavi Tike Mavi Kehittäminen 13,4 10,6 12,6 9,4 14,0 12,8 12,9 18,1 16,0 22,8 16,0 23,3 14,9 23,4 12,8 20,4 Ylläpito 19,9 13,2 22,1 15,1 22,2 15,9 23,2 15,9 23,2 15,8 23,3 15,7 24,2 16,1 24,4 15,9 Yhteiset IT-järjestelmät ,9-2,9-2,9-2,9-2,9 - Käyttöpalvelut ja tietoliikenne ,1-4,1-4,1-4,1-4,1 - Yhteensä 33,3 23,8 34,6 24,5 36,3 28,7 43,2 34,1 46,2 38,6 46,3 39,0 46,2 39,5 44,3 36,2 * Htv-määritelmänä käytetty 170 htp. Järjestelmä- ja projektikohtaiset suunnitelmat tehdään kuitenkin htp-tasolle. Taulukko 7. Tiken työn arvioitu lisätarve -kaudella. Tiken työn tarve verrattuna vuoden 2011 kehyksiin (htv) Kehittäminen -3,0-3,1-2,0 0,1 Ylläpito 0,0-0,1-1,0-1,2 Yhteiset IT-järjestelmät 0,0 0,0 0,0 0,0 Käyttöpalvelut ja tietoliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä -3,0-3,1-3,0-1,1 Mavin tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa on Tikellä tärkeä rooli Mavin ollessa Tiken suurin asiakas henkilötyömäärällä mitattuna. Vuoden 2011 talousarvioesityksessä Tiken rahoitusmalli muuttuu siten, että virastot maksavat Tiken IT-palveluista samalla tavalla kuin muillekin ulkopuolisille toimittajille. Samalla IT-asiantuntijapalveluiden sopimusvastuut siirtyvät virastoille. Uusi toimintamalli helpottaa tietohallinnon kokonaiskustannusten seurantaa asiakasviraston näkökulmasta, kun jatkossa kaikki tietojärjestelmistä aiheutuvat kustannukset tulevat suoraan virastoon. Toisaalta viraston oma vastuu tietojärjestelmien elinkaaresta ja sopimushallinnasta kasvaa. Tiken asiakasohjausryhmä on keskustellut vastaavan tilaaja-tuottaja-mallin kopioimisesta myös raportointipalveluihin. Mahdollinen päätös tästä tehdään vuoden 2011 alussa ja valmistellaan tarvittaessa vuoden 2012 talousarvioehdotukseen. -kaudella asiakasohjausta kehitetään ja laajennetaan, ja Tiken odotetaan kehittävän palveluitaan Mavin muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Kaukokartoituksen pilotoinnin tarvetta tarkastellaan, kun alustavat linjaukset maatalouspolitiikan uudistuksen toimeenpanosta ovat saatavilla. Mavi ottaa käyttöön Valtiokonttorin Kieku- (henkilöstö- ja taloushallinnon) järjestelmän vuoden 2014 alusta lähtien. Käyttöönoton aiheuttamat muutokset substanssitietojärjestelmiin esitetään lisäsuunnitelmassa ajoittuen vuosille Kieku tullaan ottamaan käyttöön sekä virastotalouden että maksajaviraston puolella. Mavin poikkeuksellinen rooli Suomen maksajavirastona on

14 12 (13) poikkeuksellinen valtionhallinnossa ja se monimutkaistaa Kiekun käyttöönottoa. Maksujen suorittamiseen liittyviä maksajavirastotehtäviä ei voida siirtää hoidettavaksi viraston ulkopuolelle lainkaan ja muitakin tehtäviä vain erillisin ns. maksajavirastosopimuksin. Maksajavirastotehtävissä tarvittavat tietojärjestelmät ovat osa maksajaviraston ydintoimintaa. Kieku-hankkeessa Valtiokonttorin järjestelmään tullaan rakentamaan tarvittavin osin rajapinnat näihin substanssitietojärjestelmiin. Tässä vaiheessa tarkemmat suunnitelmat järjestelmän käyttöönotosta ovat vielä työn alla. Vuonna 2012 Mavi aloittaa itsenäisenä kirjanpitoyksikkönä. Samana vuonna otetaan käyttöön uusi, Hanselin kilpailuttama matkanhallintajärjestelmä M2 ja Tilha eli Tilausten hallintajärjestelmä Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Mavin kautta maksettavien kansallisten ja EU-tukien tarkoituksena on turvata maatalous- ja puutarhatuotannon kannattavuus ja jatkuvuus sekä tuotannon harjoittaminen kestävästi ja ympäristöystävällisesti, maataloustuotteiden hintatason vakauttaminen ja EU:n markkinoiden tasapainon sääteleminen, eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja tuotteiden ja elintarvikkeiden laadun parantaminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen Ministeriön kannanottoa edellyttävät viraston ehdotukset Lisäresurssit Viljelijätukihallinnon kehittämisen arvioidaan vuonna 2012 vaativan 2 htv ja vuodesta 2013 eteenpäin yhden pysyvän htv:n. Vuonna 2012 muodostetaan uusia alueita ja tehdään maksajavirastosopimuksia. Vuodesta 2013 eteenpäin maksajavirastosopimusten seuranta, ohjaus ja neuvonta työllistävät pysyvästi yhden htv:n. Kustannukset ja htv-tarve on sisällytetty viraston peruslaskelmaan. Tarpeet ovat hallituksen esityksen laiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa mukaiset. Delegoitujen maksajavirastotehtävien toimivuus on varmistettava maksajaviraston tekemien laadunvalvontojen avulla. Komissio on tehnyt havaintoja laadunvalvonnan vakavista puutteista eläinpalkkiotarkastuksessa ja täydentävien ehtojen tarkastuksessa. Jos laadunvalvontoja ei ole tehty riittävästi, komissio voi kyseenalaistaa maksajaviraston delegoitujen tehtävien toiminnan ja tästä voi aiheutua rahoitusoikaisua. Laadunvalvonnan lisääminen ja tehostaminen komission tarkastusraporteissa edellytetyllä tavalla merkitsee vuosina keskimäärin 2,6 htv vuosittaista lisäystä ja vuodesta 2014 eteenpäin pysyvästi 2 htv:n vuosittaisen lisäyksen. Kustannukset ja htvtarve on sisällytetty viraston peruslaskelmaan. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen ja ohjelmakauden vaihtumisen arvioidaan johtavan huomattavaan, mutta väliaikaiseen resurssitarpeen nousuun. Muutoksista tulee tiedottaa ja antaa koulutusta alaiselle hallinnolle sekä toteuttaa uudet vaatimukset tietojärjestelmiin samaan aikaan, kun kehitetään sähköistä asiointia ja rakennetaan kyseisiin järjestelmiin sähköistä asianhallintaa ja arkistointia. Tukisovelluksen, Hankkeen ja Rahdun uudistaminen sekä mahdolliset muutokset markkinatukijärjestelmiin ja muut CAPin uudistamisen ja ohjelmakauden vaihteen mukanaan tuomat tehtävät ovat projektiluonteisia, mutta edellyttävät väliaikaista kasvua Mavin henkilökehyksiin. Virasto arvioi, että näiden tehtävien onnistunut toteutus vaatii yhteensä 3 ylimääräistä htv vuosina Mavin tuottavuushankkeista sähköisen asioinnin painopistealueen kehittäminen jatkuu mm. sähköisellä arkistoinnilla. Sähköisen asioinnin kehittämisen laajuuden vuoksi Mavi esittää, että vuosina virasto saisi käytettäviinsä 2 htv lisää ja vuodesta 2013 eteenpäin pysyvästi yhden htv:n sovellusaluevastaavan tehtävien muodossa. CAPin uudistamisen, ohjelmakauden vaihtumi-

15 13 (13) sen ja sähköisen asioinnin kehittämisen htv-tarpeet on esitetty kehyksen ylittävänä lisäsuunnitelmana. Laajemmat perustelut tarpeista on esitetty liitteessä 5. Tuottavuusvähennysvelvoitteet vuonna 2015 Maville osoitettu tuottavuusvähennysvelvoite vuonna 2015 on 10 htv. Kyseisenä vuonna suljetaan vanhaa ohjelmakautta samaan aikaan, kun toimeenpannaan uutta. Edellisten kausien vaihteen kokemusten mukaisesti sulkemisen arvioidaan työllistävän väliaikaisesti huomattavan resurssin ja virasto näkee ongelmallisena tilanteen, jossa samanaikaisesti tulisi vähentää yhteensä 10 htv. Maaseutuvirasto esittää, että vuoden 2015 tuottavuusvähennykset voitaisiin jyvittää tuleville vuosille 2016 ja Vuoteen 2017 mennessä Mavi kuitenkin saavuttaisi kokonaisvähennysvelvoitteensa. Kehyksen ylittävät määrärahatarpeet Mavi esittää lisäsuunnitelmana CAPin uudistamisesta ja ohjelmakauden vaihtumisesta aiheutuvien lisähenkilötarpeiden lisäksi tietojärjestelmien tehtävien muutosten aiheuttamat kustannukset. Lisäksi virasto esittää tuottavuushankkeet lisäsuunnitelmassaan sekä Kieku-järjestelmän käyttöönoton aiheuttamat muutokset substanssitietojärjestelmiin. Tarkemmat perustelut ovat liitteessä 5. Yhteiset IT-järjestelmät Tiken henkilötyön osuus yhteisiin IT-järjestelmiin jaettiin vuoden 2011 talousarvioesityksessä ministeriön, Eviran ja Mavin kesken yhteisesti sovitulla prosenttijaolla. Kyseisiin järjestelmiin tarkoitettujen ostojen osuus on vuonna 2011 edelleen Tikellä. Vuodesta 2012 eteenpäin näitä määrärahoja ulkoisten palveluiden ostamiseen ei ole jaettu virastoille. Mavi sitoutuu Tiken asiakasohjausryhmän päätöksen mukaisesti rahoittamaan sovitun 30 prosentin osuutensa yhteisistä tietojärjestelmistä sillä edellytyksellä, että rahoitus osoitetaan virastoille. Tässä esityksessä Mavi ei ole kuitenkaan huomioinut tuota osuutta eli sitä ei ole laskettu mukaan peruslaskelmaan eikä lisäsuunnitelmaan, koska tarkkoja ja tarkistettuja ko. järjestelmien kehittämis- ja ylläpitotarpeita ei ole käsitelty virastojen kesken siten, että niihin voitaisiin sitoutua. Mavi kuitenkin esittää, että yhteisten tietojärjestelmien ja osien kustannukset katettaisiin momentilta "Hallinnolliset järjestelyt". Maaseutuviraston määrärahatarve momentilta vuosina Mavin esittämät lisätarpeet CAPin uudistamisesta, ohjelmakauden vaihtumisesta sekä eri tuottavuushankkeista johtuen esitetään rahoitettavaksi momentilta "Hallinnolliset järjestelyt" (liitteen 1 lisäsuunnitelma muutostaulukko). Tarpeet ovat vuosien Mavin sähköisen arkistoinnin lisä-htv-tarvetta ja Tiken ylläpidon tehtävien lisä-htv-tarvetta lukuunottamatta kertaluonteisia ja väliaikaisia.

SUUNNITELMA 26526. 2.11.2009 Dnro 1546/021/2009

SUUNNITELMA 26526. 2.11.2009 Dnro 1546/021/2009 SUUNNITELMA 26526 2.11.2009 Dnro 1546/021/2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 SUUNNITELMA 26526 2.11.2009 Dnro 1546/021/2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2011-2014 strategiset tavoitteet... 2

Lisätiedot

Maakuntauudistuksesta sekä muuta ajankohtaista

Maakuntauudistuksesta sekä muuta ajankohtaista Maakuntauudistuksesta sekä muuta ajankohtaista Hanke- ja yritystukien koulutus 7.-8.2.2017 Hannu Linjakumpu Lapin ELY 9.2.2017 Ajankohtaista Ohjelmakausi 2014-20 lähenee puolta väliä Lapissa käänne parempaan

Lisätiedot

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Jaakko Rinne ylitarkastaja Mavi/Maatalousosasto MMM:n toimiala Hallituksen linjauksen mukaisesti MMM:n toimialan tehtävistä pääosa siirretään maakunnille

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

SUUNNITELMA Dnro 1834/201/2008

SUUNNITELMA Dnro 1834/201/2008 SUUNNITELMA 11049 22.10.2008 Dnro 1834/201/2008 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2013 SUUNNITELMA 11049 22.10.2008 Dnro 1834/201/2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2010-2013 strategiset tavoitteet...

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2012

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2012 SOPIMUS 10.2.2012 Mavi 518/024/2011 MMM 416/031/2012 Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2012 0 1. Vuosien 2012 2016 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2014

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2014 SOPIMUS 5.2. Mavi 883/20/ MMM 219/031/ Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 1. Vuosien 2018 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Maatalous ja luonnonvarat. leipää ja hyvinvointia!

Maatalous ja luonnonvarat. leipää ja hyvinvointia! Maatalous ja luonnonvarat leipää ja hyvinvointia! Maaseutuviraston strategia 2013 2017 Innostavasti, osaavasti, yhdessä eteenpäin Notkeasti vakiintuen vuoteen 2017 Maaseutuviraston uudistettu strategia

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA. Viraston toimintaympäristön muutokset

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA. Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Kaupungissa toteutettavat organisaatiomuutokset

Lisätiedot

STRATEGIA. Maatalous ja luonnonvarat leipää ja hyvinvointia! Maaseutuviraston strategia 2013 2017

STRATEGIA. Maatalous ja luonnonvarat leipää ja hyvinvointia! Maaseutuviraston strategia 2013 2017 STRATEGIA Maatalous ja luonnonvarat leipää ja hyvinvointia! Maaseutuviraston strategia 2013 2017 Sisältö Notkeasti vakiintuen vuoteen 2017... 3 Tehtävämme ja toiminta-ajatuksemme... 5 Visiomme 2017...

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maaseutuvirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaakko Rinne 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : 1.1.2015 toimintansa

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon

Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon 1 Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon Taloustilanne tiukkenee edelleen ja sen vaikutukset näkyvät todennäköisesti myös liikelaitoksen

Lisätiedot

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1. Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.2017 1 MMM:n toimialan aluehallinnon ja kuntien tehtävät maakuntiin Hallituksen

Lisätiedot

MAATALOUSHALLINNON UUDISTAMISTA KOSKEVA ESISELVITYS - TULOKSIA. Jaakko Rinne Maaseutuvirasto

MAATALOUSHALLINNON UUDISTAMISTA KOSKEVA ESISELVITYS - TULOKSIA. Jaakko Rinne Maaseutuvirasto MAATALOUSHALLINNON UUDISTAMISTA KOSKEVA ESISELVITYS - TULOKSIA Jaakko Rinne Maaseutuvirasto 1 Vuoden 2008 YTA-uudistuksen työryhmän työn lähtökohdat Komission ja Todentamisviranomaisen havainnot Resurssien

Lisätiedot

Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen

Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA 14.4.2015 Tommi Oikarinen Suunnittelun lähtökohdat Sote-uudistuksessa tapahtuneet muutokset vaatineet muutoksia uudelleen suunnitteluun Uudelleen suunnitellut toimenpiteet

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Tampere. Maksajavirastotehtävät. Ylijohtaja Antti-Jussi Oikarinen

Tampere. Maksajavirastotehtävät. Ylijohtaja Antti-Jussi Oikarinen 26.1.2018 Tampere Maksajavirastotehtävät Ylijohtaja Antti-Jussi Oikarinen Maksajavirastotehtävät maakunnissa EU:n suorat viljelijätuet, kansalliset viljelijätuet EU-osarahoitteisen Maaseutuohjelman 2014-2020

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 19.9.2016 MMM / Ohjaus- ja talousyksikkö MMM:n määrärahaehdotus 2017 yhteensä 2 545 m (2 560 m /2016) 2 MMM:n määrärahaehdotus 2017 Hallinnonalalle

Lisätiedot

Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu

Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu 3.5.2017 Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu Tiina Rinta-Rahko, ylitarkstaja Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

KANNANOTTO MAASEUTUVIRASTON VUODEN 2011 TOIMINTA Asia KERTOMUKSESTA

KANNANOTTO MAASEUTUVIRASTON VUODEN 2011 TOIMINTA Asia KERTOMUKSESTA ... mmm.ri 1(5) Päivämäärä Dnro 14.6.2012 664/023/201 2 Maaseutuvirasto MAASEUTUVIFi. 1B. 06. 2012 catb Nro.;}~,i(2.~;I/~()I.z Viilc Talousarvioasetus (254/2004) 66i ja maa- ja metsätalousministeriön taloussäännön

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SUUNNITELMA 114013 1.11.2013 2275/20/2013 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 SUUNNITELMA 114013 1.11.2013 2275/20/2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2015 2018 strategiset tavoitteet...1

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013 SOPIMUS 4.3.2013 Mavi 521/024/2012 MMM 428/031/2013 Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013 0 1. Vuosien 2013 2017 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Maatalousalan De minimis -tuki Maatalousalan De minimis tuesta annettiin uusi asetus 18.12.2013 Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa.

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa. 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa. Selvitysosa: Lisäys johtuu ohjelmakauden 2014 2020 maatalouden ympäristökorvausten, luonnonmukaisen

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula 21. 22.4.2017 Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula Tiina Rinta-Rahko, ylitarkastaja ESITYKSEN SISÄLTÖ Maaseutuverkoston toimijat Leader-työssä

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kuntien yhteistoiminta-alueiden maataloustukien hallinnointi Hämeen kunnissa. Maatalous ja maaseudun kehittäminen

Oma Häme. Tehtävä: Kuntien yhteistoiminta-alueiden maataloustukien hallinnointi Hämeen kunnissa. Maatalous ja maaseudun kehittäminen Oma Häme Maatalous ja maaseudun kehittäminen Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kuntien yhteistoiminta-alueiden maataloustukien hallinnointi Hämeen kunnissa Maaseutupalveluyksikkö Häme Loimaan maaseutupalvelu

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ 3.2.2009 EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 C-G Mikander, Maaseutuvirasto Sivu 1 4.2.2009 EU:n maaseutupolitiikka

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Komission ehdotukset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta

Komission ehdotukset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta Komission ehdotukset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta 1 Maatalouspolitiikan reformit MacSharry 1992 hallinnolliset hinnat vaihtuivat suoriin tulotukiin Agenda 2000 mm. teurastuspalkkio,

Lisätiedot

SUUNNITELMA /021/2007

SUUNNITELMA /021/2007 SUUNNITELMA 2184 31.10.2007 836/021/2007 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 1 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2009-2012 strategiset tavoitteet...2 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

Maaseutuohjelman tulevaisuus

Maaseutuohjelman tulevaisuus Maaseutuohjelman tulevaisuus Hämeessä on hyvät eväät Ruokaketjun kehittämisseminaari 12.1.2018 Minna-Mari Kaila MMM MAASEUTUALUEET TUOVAT SUOMELLE TULOJA EU:STA 95 % SUOMESTA MAASEUTUA EU-osarahoitteista

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 61 000 euroa. 2013 IV lisätalousarvio

Lisätiedot

ONION-hanke. Tiivistelmä

ONION-hanke. Tiivistelmä ONION-hanke Tiivistelmä ONION-HANKE 2013 aloitettu ONION-hanke hahmotti, OYS ervalle kokonaisvaltaista tietojärjestelmäarkkitehtuuria ja vaihtoehtoisia toteutustapoja sille. Työhön kuului: ❶ ❷ Nykytilan

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

SOPIMUS 31129 0 (17) Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2010

SOPIMUS 31129 0 (17) Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2010 SOPIMUS 31129 0 (17) Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2010 SOPIMUS 31129 1 (17) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ MAASEUTUVIRASTON

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

NURMISEMINAARI 2013. Ajankohtaista uuden ohjelmakauden kynnyksellä. Matti Perälä MTK Pohjois Suomi Syötekeskus, Pudasjärvi

NURMISEMINAARI 2013. Ajankohtaista uuden ohjelmakauden kynnyksellä. Matti Perälä MTK Pohjois Suomi Syötekeskus, Pudasjärvi NURMISEMINAARI 2013 Ajankohtaista uuden ohjelmakauden kynnyksellä Matti Perälä MTK Pohjois Suomi Syötekeskus, Pudasjärvi 18.1.2013 1. EUROT, Maatalouden ostopanosten hinnat ovat nousseet maataloustuotteiden

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1 Leader-koulutus 2016 Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto Sivu 1 Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa parlamentin ohella

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/ Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/ Maaseutuvirasto/Varainhoitoosasto/Jatkotoimenpideyksikkö Jatkotoimenpiteet tarkastusten

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Rakennetukien kesäpäivät 2017 MMM:n ajankohtaiset. Mika Saari, Sanna Koivumäki

Rakennetukien kesäpäivät 2017 MMM:n ajankohtaiset. Mika Saari, Sanna Koivumäki Rakennetukien kesäpäivät 2017 MMM:n ajankohtaiset Mika Saari, Sanna Koivumäki Nykylainsäädäntö Rakennetukilaki (1476/2007) Rakennetukiasetukset, perusasetus (240/2015) kohdentamisasetus (241/2015) Ministeriön

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot