DEMETIAHOITOKOTI AATOKSEN SAATTOHOITO OHJEISTUS HENKILÖKUNNALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DEMETIAHOITOKOTI AATOKSEN SAATTOHOITO OHJEISTUS HENKILÖKUNNALLE"

Transkriptio

1 DEMETIAHOITOKOTI AATOKSEN SAATTOHOITO OHJEISTUS HENKILÖKUNNALLE päivitetty: /. 20 Piia Turtiainen

2 SAATTOHOIDON PERIAATTEET 1. OIREIDEN LIEVITYS 2. TURVALLINEN JA JATKUVA HOITOSUHDE 3. PSYKOLOGINEN TUKI 4. YKSILÖLLISYYDEN JA IHMISARVON KUNNIOITUS 5. LÄHIVERKOSTON HUOMIOIMINEN 6. POTILAAN ISEMÄÄRÄÄMISEN VARMISTAMINEN 7. ELÄMÄNLAADUN JA AKTIIVISUUDEN MAKSIMOINTI Saattohoito, potilaan ja omaisen opas, Juha Hänninen

3 MITÄ SAATTOHOITO ON Saattohoito on parantumattomasti sairaan tai kuolevan ihmisen aktiivista, turvallista ja jatkuvaa oireenmukaista kokonaishoitoa. Saattohoidossa kunnioitetaan ihmisarvoa ja läheisten merkitystä. Kivun ja muiden oireiden lievitystä sekä psyykkisten, sosiaalisten, henkisten ja hengellisten ongelmien käsittely on oleellisen tärkeää. Tavoitteena on, että kuolema olisi mahdollisimman oireeton sekä turvallinen ja läheiset selviytyisivät potilaan poismenosta. Saattohoidolla tarkoitetaan kaikkea sellaista hoitoa, joka tähtää potilaan hyvinvointiin, turvallisuuteen ja aktiivisuuden lisäämiseen sekä omaisten tukeminen kohtaamaan läheisen kuolema. Saattohoitoon siirtyminen on aina lääketieteellinen päätös, joka perustuu moniaammatilliseen yhteistyöhön. Jos mahdollista päätös tehdään asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä, keskustelujen pohjalta. Päätöksestä informoidaan asiakkaan omaisia, mikäli asiakas niin tahtoo ja lääkärin tulee dokumentoida päätös asiakastietohallintajärjestelmään. Vastuun potilaan hoidosta ottaa jokin tietty taho (saattohoitokoti, kotisairaanhoito, omalääkäri jne.) ja sama työryhmä jatkaa hoitoa loppuun saakka. Kun ei ole enää mitään tehtävissä, on vielä paljon tehtävissä Saattohoito, potilaan ja omaisen opas, Juha Hänninen

4 ASIAKKAALLA ON OIKEUS Saada oikeaa ja rehellistä tietoa omasta sairaudestaan Saada varmuutta siitä, ettei tule hylätyksi missään tilanteessa ja sairauden vaiheessa Elää ympäristössä, joka pystyy sopeutumaan hänen tilanteeseensa ja jossa on turvallisia ihmisiä ympärillä Säilyttää itsenäisyytensä, mutta myös antautua toisten varaan ja autettavaksi, tuntematta nöyryytystä tai häpeää Elää perheensä/sukunsa jäsenenä sekä ystävänä, pitäen sosiaaliset kontaktinsa Elää vuorovaikutuksessa tai vetäytyä omaan rauhaan halutessaan ja saada aikaa yksinoloon, ja hyväksyä lähestyvä kuolema sekä tulla sinuksi itsensä kanssa Kohdata kärsimyksensä ilman mitätöintiä ja ylilohduttamista Surra kuolemaansa ja omaa kohtaloaan Potilaan vakaumusta tulee kunnioittaa ja hänellä on oikeus uskontokuntansa mukaiseen hengelliseen tukeen ja hartauden harjoittamiseen

5 SAATTOHOITO DEMENTIAHOITOKOTI AATOKSELLA Yhteistyö lääkärin ja omaisten kanssa Yhteistyö lääkärin ja omaisten kanssa on ehdottoman tärkeää. Aatoksen hoitohenkilökunta pitää aktiivisesti yhteyttä hoitavaan lääkäriin sekä asiakkaiden omaisiin. Jokainen vuorossa oleva hoitaja ottaa tarvittaessa yhteyttä lääkäriin tai omaisiin ja asiat hoidetaan aikailematta. Asioista keskustellaan vapaasti, jolloin syntyy molemminpuolinen luottamus. Asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioidaan yksilöllisesti sekä omaisten toiveet ja mielipiteet huomioidaan hoitotyössä resurssien mukaan. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan siinä määrin kuin se on mahdollista kokonaistilanne huomioiden. Aatoksella on laadittu jokaiselle asiakkaalle henkilökohtainen itsemääräämisoikeussuunnitelma, osana hoito-ja palvelusuunnitelma DNR-päätös = Do not attempt resuscitation = en yritä elvyttää On päätös elvyttämättä jättämisestä. Päätös tarkoittaa, ettei potilaan hengityksen ja verenkierron toimintoja yritetä elvyttää, hengityksen tai sydämen toiminnan heiketessä. Päätös koskee sekä perus- että tehoelvytystä, mutta ei ole este kirurgisille toimenpiteille. Potilaan muu hoito jatkuu ennallaan ja muista hoitolinjauksista sovitaan erikseen. DNR- päätös perustuu aina lääketieteelliseen arvioon hoidon hyödyttömyydestä toipumisennusteen pohjalta. Päätökseen vaikuttavat perussairaus, asiakkaan toiminta- ja suorituskyky, vaste annetulle hoidolle sekä asiakkaan esittämä hoitotahto. DNR-päätös ei ole saattohoitopäätös. Aatoksella DNR-päätöksen tekemisestä keskustellaan aina asiakkaan (jos mahdollista), lääkärin ja omaisten kanssa (liitteenä omaisten kanta DNR-päätökseen kaavake). DNRpäätöksen tekee hoidosta vastaava lääkäri. DNR-päätös kirjataan aina asiakastietohallintaohjelma Hilkkaan.

6 Saattohoito päätös ja -suunnitelma Saattohoitopäätös on lääketieteellinen päätös siirtyä parantavasta hoidosta oireiden mukaiseen hoitoon ja sisältää aina DNR-päätöksen. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä oireenmukainen hoito ilman turhia rasittavia toimenpiteitä. Potilaan hoidossa sallitaan luonnollinen kuolema. Se milloin on oikea aika pysähtyä, arvioida tilanne ja siirtyä saattohoitoon, on aina yksilöllistä ja vaikeasti määriteltävää. Saattohoitopäätöstä edeltävät aina hoitoneuvottelut. Hoitoneuvotteluun Aatoksella osallistuu asiakas (jos mahdollista), lääkäri, omaiset ja hoitohenkilökunnan edustaja. Saattohoitopäätös pyritään tekemään yhteisymmärryksessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Hoitoneuvotteluissa käydään läpi asiakkaan sairauteen ja sen hoitoon liittyvät asiat, erihoitovaihtoehdot, tulevaisuuden näkymät sekä hoitolinjauksiin liittyvät asiat ja päätökset. Saattohoitopäätöksen jälkeen tehdään selkeä ja yksilöllinen saattohoitosuunnitelma. Saattohoitosuunnitelmassa ja hoitolinjauksissa käydään läpi. o Hoitokodin resurssit ja mahdollisuudet toteuttaa saattohoito o asiakkaan omatahto o asiakkaan toiveet ja tarpeet o omaisten kuuleminen ja heidän toiveet o asiakkaan voimavarojen kartoitus o lääkehoito o kivunhoito o neste- ja ravitsemushoito o asentohoito o tutkimusten ja hoitojen tarve o hoitotiimin määritys o oman hoitajan tehtävien tarkennus o omaisten tukeminen surussa, kuoleman jälkeen Päätöksiä ja hoitolinjauksia muutetaan tilanteen muuttuessa yhteisymmärryksessä. Hoitoa koskevat päätökset tekee hoidosta vastaava lääkäri. Saattohoitopäätös ja -suunnitelma perusteluineen kirjataan asiakastietohallintaohjelma Hilkkaan selkeästi ja yksityiskohtaisesti.

7 Saattohoidon toteutus Saattohoidon toteutuksen perustana Aatoksella on hyvä perus- ja kivunhoito sekä laadukas ja inhimillinen elämä loppuun saakka. Pienillä arkisilla asioilla saadaan elämä tuntumaan arvokkaalta esim. hyvä ruoka, läheisyys, lämpö, iloisuus, kiireettömyys. Pyritään ennakoimaan/ehkäisemään eteen tulevat fyysiset, psyykkiset, henkiset ja hengelliset ongelmat sekä hoitaa ne niin, ettei asiakas joudu turhaan kärsimään. Lääkärin kanssa tarkistetaan asiakkaan lääkitys ja niin sanotut turhat lääkkeen ajetaan alas. Riittävä kivun hoito on ehdottoman tärkeä osa, jottei asiakkaalla ole kipuja. Seurataan ja arvioidaan säännöllisesti asiakkaan kipuja, hengenahdistusta, ruuansulatuskanavan oireita mm. pahoinvointi, ruokahaluttomuus, ripuli, ummetus, hiki, suuoireet, okkluusio(tukkeuma), iho-oireita mm. painehaavaumat, infektiot, kutina, psyykkisiä oireita mm. pelko, ahdistuneisuus, sekavuus, harhat, masennus, unettomuus. Päivittäinen hoidon toteutus ja seuranta kirjataan tarkasti ja kuvaavasti Hilkka-ohjelmaan. Koko henkilökunta osallistuu moniammatillisen yhteistyön jäsenenä saattohoidon toteutukseen. Yhteistyön tulee olla saumatonta ja sujuvaa kaikkien hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Omaisia tuetaan osallistumaan saattohoidon toteutukseen heidän voimavarojen mukaan. Yhteistyö omaisten kanssa on avointa ja totuudenmukaista, asioita keskustellaan kiireettömästi ja heille annetaan aikaa sopeutua tilanteisiin. Tarvittaessa hoitokodille pyydetään esim. seurakunnanedustaja. Mikäli asiakas tai omaiset toivovat vierihoitoa, pyritään se järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Vainajan laitto Asiakkaan kuollessa virka-aikana otetaan yhteys lääkäri Maaret Heckelliin tai päivystävään lääkäriin ja kutsutaan paikalle Aatoksen sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin otetaan yhteys PKKS:n päivystävään lääkäriin ja toimitaan hänen ohjeidensa mukaan. Tarvittaessa kutsutaan sairaankuljetus paikalle toteamaan kuolema tai ilmoitetaan asiasta poliisille ja toimitaan heidän ohjeidensa mukaan. Paikalle kutsutaan Aatoksen sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Ilmoitetaan omaisille, huomioiden mitä on asiasta sovittu. Kuoleman kohdatessa kiire loppuu. Vainaja siistitään huolellisesti ja hänet puetaan niin kuin asiasta vainajan ja omaisten kanssa on sovittu (omat vaatteet tai kuolin paita). Huomioidaan ja kunnioitetaan vainajan

8 vakaumuksia ja kulttuurillisia erityispiirteitä. Soitetaan hautaustoimisto Kaisu Kiiskinen puh siirtämään vainaja terveyskeskuksen kappeliin, lääkärin kuolleeksi toteamista varten. Kuoleman jälkeen asiakas kirjataan ulos asiakastietohallintaohjelma Hilkasta saman vuorokauden aikana. Omaisten huomioiminen ja tukeminen surutyössä Omaisille annetaan aikaa ja heidän kanssaan keskustellaan niistä asioista, jotka heidän mieltä askarruttaa tai painaa. Omaisia neuvotaan tarvittaessa hautajaisten järjestelyissä ja heille annetaan suomen hautaustoimistojen liiton tekemä ohjekirjanen- Ensiohjeita hautausta järjestävälle. Asiakkaan kuoltua hänen henkilökohtaiset tavaransa säilytetään hoitokodilla omaisten noutamiseen saakka. Työyhteisön jaksamisen tukeminen Jokainen saattohoito ja kuoleman kohtaaminen puretaan työyhteisössä. Tarvittaessa henkilökunnalle järjestetään työnohjausta. Tärkeitä puhelin numeroja Hätäkeskus: 112 Lääkäri Maaret Heickell: PKKS:n päivystys: Kukka- ja Hautaustoimisto Kaisu Kiiskinen: (vainajan kuljetus) Hautaustoimisto Ratilainen ky:

9 Omaisen kanta DNR päätöksestä Kerron tässä lomakkeessa kantani omaistani: sotu: koskevan DNR-päätöksen tekemisestä, koska omaiseni ei itse pysty enää osallistumaan hoitoaan koskeviin päätöksiin. Olen keskustellut Dementiahoitokoti Aatoksen henkilökunnan kanssa ja saanut asiaan liittyen tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Kantani on;..20

10 Saattohoitosuunnitelma Asiakas Sotu Perussairaudet Lääkitys Asiakkaan oma tahto hoidon suhteen Kivunhoitomenetelmät Neste-, ravitsemus- ja ihonhoito ja hengityksen huomioiminen Psyykkisten oireiden huomioiminen Asiakkaan arvot ja vakaumukset Asiakkaan voimavarat Asiakkaan toiveet kuoleman jälkeen esim. pukeminen ym. Hoitotiimi

Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta

Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettinen työryhmä Saattohoito-ohjeistus

Lisätiedot

Saattohoito-opas. Palvelutalojen henkilökunnalle

Saattohoito-opas. Palvelutalojen henkilökunnalle 1 Saattohoito-opas Palvelutalojen henkilökunnalle 2 Lukijalle Tämän opas on tarkoitettu Rovaniemen kaupungin kotisairaalan tueksi saattohoidon ohjeistamisessa palvelutalojen henkilökunnalle. Oppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma 1 Tampereen kaupunki LAIJO 31.3.2011 38, LIITE Laitoshoito DNO TRE:2131 /06.02.00/2011 Koukkuniemen vanhainkoti (päivitetty 15.10.2012) Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin

Lisätiedot

TIEDÄ SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA

TIEDÄ SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA 1 TIEDÄ SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA 2 HYVÄÄN SAATTOHOITOON Jokaisella parantumattomasti sairaalla on kuoleman lähestyessä oikeus saada kipua ja muita oireita lievittävää hoitoa ja tukea. Kuoleman

Lisätiedot

Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito

Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito Sisältö Laadukas saattohoito Kivunhoito ja oireseuranta Artikkelit Saattohoidon tukihenkilöt Saattohoitoon sopivia virsiä ja raamatunkohtia Ohjeita omaisille

Lisätiedot

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2.

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2. 1 Sisällys Lukijalle... 4 LUKU I... 6 1 SAATTOHOITO... 6 1.1 Saattohoitoa ohjaavat säädökset... 7 1.2 Ammattieettiset ohjeet ja periaatteet... 10 1.2.1 Lääkärin etiikka... 10 1.2.2 Sairaanhoitajan eettiset

Lisätiedot

SAATTOHOIDON PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

SAATTOHOIDON PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SAATTOHOIDON PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Kirjoittajat: Eija-Liisa Aaltola, Anne Härkönen, Sirpa Kaukinen, Laura Lehtinen, Kirsi Timonen Työryhmä: Aino Aalto, Eija-Liisa

Lisätiedot

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Petri Jalonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 7 Petri Jalonen Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

Saattohoitosuunnitelma

Saattohoitosuunnitelma 1 (55) 2 (55) Opaskirjan käyttäjälle Tämä opas on tarkoitettu käytännön avuksi työpisteisiin, joissa henkilökunta kohtaa kuolevan potilaan ja hänen omaisensa. Toivomme, että tästä koosteesta olisi hoitohenkilökunnalle

Lisätiedot

Saattohoito Kuopiossa

Saattohoito Kuopiossa Saattohoito Kuopiossa Nykytilanne ja kehittämisehdotus 5.5.2014 Moniammatillinen saattohoidon työryhmä 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ SAATTOHOIDOLLA TARKOITETAAN?... 3 2. SAATTOHOITO HARJULAN SAIRAALAN SAATTOHOIDON

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA- JA SAATTOHOIDOSSA TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE

VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA- JA SAATTOHOIDOSSA TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA- JA SAATTOHOIDOSSA TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE Silta toiselle rannalle saattohoidon asiantuntijaverkosto 2011-2012 2/34 Sisällysluettelo Lähtökohtia 3

Lisätiedot

Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella

Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella SEIJA OLLILA (TOIM.) Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella Näkökulmana ihmisen ääni VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 198 Kuva: Pentti Junna III ESIPUHE Näkemyksiä

Lisätiedot

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA LyhDeKe-projekti 2005-2007 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. KEHITTÄMISHANKKEESSA SAATUJA KOKEMUKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 3. TYÖPROSESSIT 3.1 Asiakkaaksi

Lisätiedot

hyvä saattohoito suomessa

hyvä saattohoito suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010: 6 hyvä saattohoito suomessa Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset Helsinki 2010 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT. POMARKKU Vanhainkoti Pääskyrinne. Asumis- ja laitospalvelut Muistola Hoivala

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT. POMARKKU Vanhainkoti Pääskyrinne. Asumis- ja laitospalvelut Muistola Hoivala OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT POMARKKU Vanhainkoti Pääskyrinne Asumis- ja laitospalvelut Muistola Hoivala 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis-

Lisätiedot

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö HETKI ELÄMÄÄ ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ

Lisätiedot

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Saija Lundberg & Minna Pietikäinen Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan laitospalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

9. uudistettu painos

9. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN POTILAAN JA OMAISEN OPAS 9. uudistettu painos Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 9. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN 1 2 9. uudistettu painos Typografia ja taitto: Veikko Viljanen Paino:

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina Paneeli KONSENSUSLAUSUMA 2014 Konsensuslausuma 2014 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa lääketieteellisiä toimintatapoja arvioidaan tutkimusnäytön perusteella. Kokousten

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN JA ALLE 65 -VUOTIAIDEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOS- TETUN ASUMISPALVELUN HANKINTA

IKÄÄNTYNEIDEN JA ALLE 65 -VUOTIAIDEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOS- TETUN ASUMISPALVELUN HANKINTA 1/21 IKÄÄNTYNEIDEN JA ALLE 65 -VUOTIAIDEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOS- TETUN ASUMISPALVELUN HANKINTA PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKITTAVAT PALVELUT... 2 1.1. Tehostettu asumispalvelu, sisältäen muistisairaat

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Uudenmaan Seniorikodit Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2177631-8

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot