Hoitajien palkat ja työehdot 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitajien palkat ja työehdot 2007"

Transkriptio

1

2 Hoitajien palkat ja työehdot 2007 Suomessa ja viidessä EU-maassa Palkkalaskuri/Wageindicator kyselyyn perustuva vertailu Tehy ry Kimmo Kevätsalo Käyttötieto Oy Julkaisusarja B: Selvityksiä 4/2007

3 Kimmo Kevätsalo, Käyttötieto Oy Palkkalaskuri/Wageindicator kyselyyn perustuva vertailu Hoitajien palkat ja työehdot 2007 Suomessa ja viidessä EU-maassa Tehyn julkaisusarja B: Selvityksiä 4/2007 ISBN Painopaikka: Multiprint Oy,

4 Kiitokset Kiitän Tehy ry:tä ja erityisesti kehittämisyksikön johtaja Tarja Honkalampea sujuvasti toteutusta yhteistyöstä raportin valmisteluvaiheessa. Tutkijat Gary Girvan ja Nicola Power Royal College of Nursingistä Englannissa, professori Kea Tijdens ja erikoistutkija Maarten Van Klaveren Amsterdamin yliopiston työelämän tutkimuslaitoksesta, AIAS:stä sekä tutkija Wim Sprenger työorganisaatioita kehittävästä STZ-yrityksestä Amsterdamissa ovat olleet kiitoksen ansaitsevia yhteistyökumppaneita tehdessäni Englannin, Hollannin ja Suomen hoitajien palkkojen, muiden työehtojen ja työn vertailua. Palkkalaskuri/Wageindicator Palkkalaskuri on osoitteessa toimiva työelämätutkimusta ja palkkatiedottamista palveleva työkalu. Sen vertaa palkkoja moduuli antaa ajankohtaiset ja eritellyt tiedot 97 eri ammatista (marraskuu 2007). Palkan vertailusta kiinnostunut saa vaivatta, muutamalla napin painalluksella tiedon kunkin ammatin markkinapalkan tasosta sukupuolen, koulutuksen, ammattiaseman, työkokemuksen ja työpaikan koon mukaan eriteltynä. Vastaa kyselyyn moduulin avulla kerätään monipuolista informaatiota työelämässä toimivilta kansalaisilta. Suomesta projektissa ovat mukana ay-järjestöistä STTK ja SAK sekä tutkimusyksikkönä Käyttötieto Oy. Palkkalaskuri on osa globaaliksi kehittyvää Wageindicator projektia, jonka sivustolle on linkki Palkkalaskurin sivuilta. Suora osoite on Sen sivuilta on mahdollisuus saada palkkoja koskevaa informaatiota kasvavasta määrästä Euroopan ja maailman maita. Tällä hetkellä mukana on 20 maata. Keväällä 2007 Wageindicator käynnisti laajenemisensa seuraavan vaiheen, jossa tavoitteena on saada projekti käyntiin 75 maassa. Kansainvälinen työjärjestö ILO tukee projektia. Projektin keräämää tutkimusaineistoa käyttäen tehdään mukana olevissa tutkimusinstituutioissa vertailevaa työelämätutkimusta. Julkaistuja tutkimusraportteja on osoitteessa Suomea koskevat perusraportit löytyvät suomeksi ja englanniksi osoitteesta 3

5 Käyttötieto Oy On työelämää ja ay-liikettä tutkiva yritys, jonka tutkimustyöstä vastaa valtiotieteen tohtori Kimmo Kevätsalo. Viime vuosina yritys on toteuttanut tai ollut osallistujana useissa suomalaisissa ja eurooppalaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Keskeisin tämän hetken ja lähivuosien hanke on tutkimusprojekti Työt, työehdot ja työelämän suhteet globalisoituvassa maailmassa. Sen pohjalta syntynyt julkaisu TYÖ Intiassa, Etelä-Afrikassa, EU:ssa ja Suomessa ilmestyi marraskuussa Tämän ohella yritys tekee mm. vertailevaa tutkimusta Wageindicator-projektin tuottamien aineistojen pohjalta sekä tarjoaa asiantuntija- ja koulutuspalveluja työelämää koskevista aiheista Lisää tietoja yrityksestä osoitteessa 4

6 Tiivistelmä Tämän raportti perustuu Wageindicator/Palkkalaskuri työkalulla toteutetun Internet kyselyn avulla Suomesta, Belgiasta, Englannista, Espanjasta, Hollannista ja Saksasta saatuihin tietoihin. Kyselyyn oli heinäkuuhun 2007 mennessä vastannut lähes 6000 sairaan-, perus-, lähi- ja vastaavalla nimikkeellä työskentelevää hoitajaa. Tutkimuksen kannalta hyväksyttävän palkkoja koskevan vastauksen oli antanut 5900 hoitajaa. Raportti perustuu ko. vastauksiin sekä kunkin maan virallisiin tilastoihin. Suomen, Hollannin ja Englannin osalta on tietoja tarkistettu yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja hoitajia edustavien ay-järjestöjen edustajien kanssa. Palkkoja koskeva vertailu osoittaa, että suomalaisten sairaanhoitajien nettoansiot ja palkkojen ostovoima olivat vertailumaista alimmalla tasolla. Ostovoima oli puolet korkeimmalla tasolla olleiden Englannin sairaanhoitajien tasosta. Perus- ja lähihoitajien nettoansio oli korkeampi kuin Espanjan, mutta tässäkin tapauksessa ostovoima oli alhaisin johtuen Suomen korkeasta hintatasosta verrattuna Espanjaan ja muihin vertailun kohteena oleviin maihin. Verrattuna muihin vastaavaa koulutustasoa edellyttäviin tehtäviin, sairaanhoitajien kokonaisansiot ovat alemmat kuin Englannissa, Saksassa ja Hollannissa, mutta korkeammat kuin Belgiassa ja Espanjassa. Suomessa sairaanhoitajien ansiot ovat samalla tasolla kuin liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijatehtävissä, mutta 82 % luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijatehtävien ansioista. Kaikissa kohteena olevissa maissa työsuhteen epätyypillisyys alentaa tehtyä työaikaa kohti laskettua ansiotasoa. Suomessa ja Espanjassa epätyypillisyyden ilmenemismuoto ovat ensi sijassa määräaikaiset työsuhteet. Suomessa tehtyä työtuntia kohti laskettuna määräaikaisessa työsuhteessa työskennelleille maksettiin vain 88 % verrattuna ns. pysyvässä työsuhteessa tehtyihin työtunteihin. Järjestäytymisaste vaihtelee suuresti eri maissa. Korkein sairaanhoitajien järjestäytymisaste kohdemaissa on Suomessa, alhaisin Hollannissa. Työehtosopimusten kattavuus ei juurikaan ole riippuvainen järjestäytymisestä. Palkkalaskuri kyselyn aineisto tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen työtä ja muuta elämää koskevaan analyysiin. Tässä raportissa on tarkastelun kohteeksi otettu ainoastaan vastaajien tyytyväisyys perhe-elämän ja ansiotyön yhdistämiseen. Suomessa tyytyväisyys on vertailumaiden keskitasoa. Selvästi tyytyväisempiä kuin suomalaiset kollegansa ovat hoitajat Hollannissa ja Espanjassa. 5

7 Sammandrag Denna rapport är baserad på information som fåtts i en internetförfrågan med löneräkningsverktyget Wageindicator från Finland, Belgien, England, Holland, Spanien och Tyskland. Förfrågan hade före juli 2008 besvarats av inemot 6000 vårdare med yrkesbeteckingen sjukskötare, primärvårdare, närvårdare och motsvarande. För undersökningen acceptabla svar om lönerna hade getts av 5900 vårdare. Rapporten grundar sig på de nämnda svaren samt varje lands officiella statistik. För Finlands, Hollands och Englands del har uppgifterna kontrollerats i samråd med universitet, forskningsinstitut och fackorganisationer som representerar vårdarna. Lönejämförelsen visar att de finska vårdarnas nettoinkomster och lönernas köpkraft är lägst av de jämförda länderna. Köpkraften var hälften av engelska vårdares nivå som låg högst. Primär- och närvårdarnas nettoinkomst var högre än Spaniens men också här var köpkraften lägst på grund av Finlands högre prisnivå jämfört med Spaniens och de andra jämförda länderna. Jämfört med andra arbeten som kräver motsvarande utbildningsnivå är sjukskötarnas löner lägre än i England, Tyskland och Holland men högre än i Belgien och Spanien. I Finland är sjukskötarnas inkomster på samma nivå som affärsbranschens och andra servicebranschers sakkunniguppgifter, men 82 % av naturvetenskapliga eller tekniska sakkunniguppgifter. I alla undersökta länder sänker en atypisk anställning inkomstnivån räknad per arbetstid. I Finland och Spanien har atypiska anställningar formen av anställning på viss tid. I Finland fick en som arbetar i anställning på viss tid räknat per arbetstimme bara 88 % av det som arbetande i s.k. fast anställning fick för sina arbetstimmar. Organisationsgraden varierar stort i olika länder. Högsta organisationsgraden bland sjukskötare hade Finland, den lägsta Holland. Arbetskollektivavtalens täckning är just inte alls beroende av organisationsgraden. Löneräknarförfrågans material erbjuder en möjlighet till mångsidig analys av arbetet och det övriga livet. I den här rapporten har till föremål för betraktelse bara tagits belåtenheten med att förena familjelivet och arbetet. I Finland är belåtenheten av medelnivå. Klart mer belåtna än finländarna är vårdarna i Holland och Spanien.

8 Sisältö Tiivistelmä Johdanto Hoitajien ansiot Suomessa Sairaanhoitajat Perus- ja lähihoitajat Suomessa Terveydenhuoltoalan ammattiryhmien vertailua Sairaanhoitajien ansiot verrattuna muihin asiantuntijoihin Sairaanhoitajien ansiot Suomessa ja viidessä muussa EU-maassa Perus- ja lähihoitajien ansiot Sairaanhoitajat verrattuna muihin asiantuntijoihin kuudessa EU-maassa Sairaanhoitajien työsuhteet Työnantaja Pysyvä määräaikainen työsuhde Kokoaikainen - osa-aikainen työsuhde Epätyypillinen työsuhde ja tehdyn työajan ansio Ay-järjestäytyminen ja sopimusten kattavuus Sairaanhoitajien työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen Menetelmistä Aineiston kerääminen Tilastollinen analyysi Tietojen luotettavuus ja aineiston edustavuus

9

10 1. Johdanto Vuoden 2007 alkupuolella käynnistyivät keskustelut, joiden perusteella sovittiin Tehy ry:n ja Käyttötieto Oy:n välillä tutkimuksesta, jonka kohteena ovat sairaanhoitajien palkat Belgiassa, Englannissa, Espanjassa, Hollannissa, Puolassa, Saksassa ja Suomessa sovittavien resurssien puitteissa tutkitaan sairaanhoitajien lähiammattien palkkoja lisäksi tutkitaan mainittujen ammattiryhmien verotusta ja palkkojen ostovoimaa sekä sosiaaliturvaa aineistona käytetään EU-komission rahoittaman Woliweb projektin tuottamaa dataa tuloksia täydennetään ja varmennetaan virallisilla ko. maita ja EU-maita koskevilla tilastoilla sekä kunkin maan sairaanhoitajia edustavista ammattiliitoista saatavilla tiedoilla työehtoja vertaillaan maittain käyttäen hyväksi Palkkalaskuri/Wageindicatorin tuottamaa dataa sekä eri maiden liitoista saatavia täydentäviä tietoja Koska Puolaa koskeva aineistoa ei ollut mahdollista painottaa edustavaksi, Puola jätettiin tämän raportin ulkopuolelle. Käyttötieto Oy toimitti Tehylle ennakkotietoja aineistosta huhtikuussa Tehy käytti tietoja valmistautuessaan työehtosopimusneuvotteluihin ja sai laajaa julkisuutta vertailulle, jossa osoitettiin, että suomalaisten sairaanhoitajien palkkojen ostovoima on selvästi alle vastaavien EU-maiden. Tämän raportin aineistona on Wageindicator -projektin avulla heinäkuuhun 2007 mennessä kertyneet tiedot vertailumaista. Sairaan-, perus- ja lähihoitajia koskevia tietoja on aineistossa lähes 6000 kappaletta. Muutama sata on kuitenkin sellaisia, joista palkkatieto puuttuu tai se on ilmeisen virheellinen. Tästä syystä palkkoja koskeva vertailu perustuu analyysia varten hyväksyttyyn havaintoon. Käyttötieto Oy:n projektista vastaava tutkija Kimmo Kevätsalo vieraili Hollannissa ja Englannissa erityisesti tutustumassa ko. maiden sairaanhoitajien työtä koskeviin tietoihin, koska Englannin palkkataso oli vertailumaiden korkein ja koska Hollannissa epätyypillisten työsuhteiden määrä oli suurin ja palkkataso lähellä Suomen palkkatasoa. 9

11 Tässä raportissa esitetään aluksi vertailu Suomen sairaan-, perus- ja lähihoitajien palkkoihin Tilastokeskuksen viimeisimpien tietojen sekä Palkkalaskuri-kyselyn tuottamien tietojen perusteella. Tämän jälkeen kuvataan hoitoalan palkkahierarkiaa ja verrataan sairaanhoitajien palkkoja muiden saman koulutustason ammattiryhmien palkkoihin. Tästä koulutustasosta käytetään Tilastokeskuksen ammattiluokituksesta yleisnimitystä asiantuntijat. Hoitajien palkkoja 6 EU-maassa verrataan lähtökohtana Wageindicator-kyselyn tuottama ansiotaso. Tämä muutetaan nettoansioksi käyttämällä kunkin maan kokonaisveroastetta. Nettoansion ostovoima lasketaan suhteuttamalla kunkin maan nettopalkat hintatasoon. Maittain verrataan vastaavasti perus- ja lähihoitajia vastaavien ammattinimikkeiden palkkoja. Samoin tarkastellaan sairaanhoitajien palkkoja suhteessa liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijatehtävissä sekä luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijatehtävien työskentelevien ansioihin. Sairaanhoitajien osalta tarkastellaan myös osa-aikatyön ja määräaikaisten työsuhteiden yleisyyttä kussakin maassa sekä näiden epätyypillisten työsuhteen muotojen yhteyttä palkkatasoon. Perustiedot ammatillisesta järjestäytymisestä, työehtosopimusten kattavuudesta sekä sairaanhoitajien tyytyväisyydestä perhe-elämän ja työn suhteeseen kussakin maassa päättävät raportin tuloksia esittelevän osuuden. Lopuksi esitetään arvio käytettyjen tietojen luotettavuudesta. 10

12 2. Hoitajien palkat Suomessa 2.1. Sairaanhoitajien palkat Suomessa virallisten tilastojen ja Palkkalaskurin mukaan lokakuussa 2007 saatavilla olevien tietojen perusteella Tilastokeskuksen julkaisuista löytyvät muun muassa taulukossa 1 esitetyt palkkatiedot. Tiedot on saatavissa myös eriteltyinä sukupuolen mukaan. Kuntien ja valtion kohdalla on tiedot eritelty myös säännöllisen työajan ansioihin ja kokonaisansioihin. Yksityissektorilta tätä erittelyä ei suoraan ole saatavissa. Tilastokeskuksen julkistamat tiedot ovat luotettavimmat. Ne ovat noin vuoden vanhempia kuin Palkkalaskurin tuottamat tiedot. Taulukossa 1 esitetty Palkkalaskurin tieto on myös ainoa tuore tieto, jossa näkyvät kaikkien sektorien keskiansiot ja osa-aikaisten ja kokoaikaisten tiedot kokoaikaisiksi muutettuina. Kyselyn avulla saatu tieto antaa korkeamman tuloksen, koska siinä on otettu huomioon myös vuoden 2007 alkupuoliskolla toteutuneet palkkojen korotukset. Taulukko 1: Sairaanhoitajien kuukausiansiot tässä raportissa käytettyjen lähteiden mukaan Suomi: sairaanhoitajien ansiot Palkkalaskuri VII/2007 Kunnat 2006 Tilastokeskus Yksityinen 2006 Tilastokeskus Valtio 2006 Tilastokeskus Vastaajien ilmoittama kk:n bruttoansio 2540 (sisältää myös v:n 2007 alkukuukausien palkankorotukset) Keskimääräinen kokonaisansio kuukaudessa ei yleistietoa sairaanh 2486 terv.h röntgenh laborat. h 2315 Säännöllisen työajan kuukausiansio 2338 sairaanh 2325 terv.h röntgenh laborat. h 2242 Keskimääräinen kokonaisansio kuukaudessa 2379 sairaanh 2379 laborat. h 2052 Huom! Tiedot perustuvat toisistaan poikkeaviin laskentaperusteisiin. Kunta- ja valtiosektorin tiedot ovat kokonaisansiotietoja, jotka työnantaja on kerännyt. Palkkalaskurin tieto on myös kokonaisansiotieto, mutta perustuu työntekijöiden antamiin tietoihin. Yksityissektorin tieto on työnantajan ilmoittama säännöllisen työajan kuukausiansio, koska kokonaisansiotietoja ei työnantaja ole ilmoittanut. Lähteet: Tilastokeskus (2007): Yksityisen sektorin palkat 2006, Kuntasektorin palkat ammateittain 2006, Valtion kuukausipalkat Palkkalaskuri: Wageindicator kyselyn aineisto heinäkuu

13 Palkkalaskurin mukaan sairaanhoitajilla naisten palkka oli 92 % miesten palkoista (Tilastokeskuksen tietojen mukaan kuntasektorilla 93 %, yksityisellä sektorilla 95 % ja valtiosektorilla 86 % vuonna 2006). osa-aikatyötä tehneiden työtuntia kohti laskettu ansio oli 92 % kokoaikatyötä tekevien ansiotasosta (vertailutietoa Tilastokeskuksesta tai työnantajilta ei ole saatavilla ilman erityistilausta tai -sopimusta) määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevien ansiot olivat 91 % vakituisessa työsuhteessa työskentelevien ansioista (ks. edellinen kommentti) vastaajan ikä vaikuttaa palkkatasoon siten, että alle 30-vuotiaiden ansiotaso oli keskimäärin 227 euroa pienempi kuin yli 50-vuotiaiden työpaikan koko vaikuttaa siten, että alle 10 hengen työpaikalla ansiot olivat keskimäärin 249 euroa pienemmät kuin yli 50 hengen työpaikalla työskentely saman työnantajan palveluksessa vaikuttaa siten, että 20 vuotta samaa työnantajaa palvelleet tienasivat keskimäärin noin 212 euroa enemmän kuin alle vuoden samaa työnantajaa palvelleet 2.2. Perus- ja lähihoitajat Suomessa Tehyn merkittävä jäsenryhmä ovat perus- ja lähihoitajat. Seuraavassa heidän ansiotasonsa Palkkalaskurin VII/2007 ja Tilastokeskuksen vuoden 2006 tietojen mukaan. Vaihtelu ammattinimikkeittäin on huomattava. Taulukko 2: Perus- ja lähihoitajien kuukausiansiot tässä raportissa käytettyjen lähteiden mukaan Kaikki Palkkalaskuri VII/2007 Vastaajien ilmoittama bruttoansio/kk Kunnat Tilastokeskus Keskimääräinen kokonaisansio/kk Yksityinen Tilastokeskus Säännöllisen työajan keskiansio/kk Valtio Tilastokeskus Keskimääräinen kokonaisansio/kk 12

14 2.3. Terveydenhuoltoalan palkkojen vertailua Terveydenhuoltoalalla palkkahaitari on yksi leveimmistä toimialoittain tarkasteltuna. Taulukko 3: Terveydenhuoltoalalle koulutettujen ammattien palkkavertailua Ammattiluokka Kunnat Tilastokeskus vuosi 2006 Säännöllisen työajan kuukausiansio Yksityissektori Tilastokeskus vuosi 2006 Säännöllisen työajan kuukausiansio Valtio Tilastokeskus vuosi 2006 Säännöllisen työajan kuukausiansio Perus- ja lähihoitajat 2218 (Perushoitaja) Sairaanhoitaja Osastonhoitaja 2717 (Sairaalassa) Ylihoitaja Ei tietoa Lääkärit 5097 (Terveyskeskus) Ylilääkärit Sairaanhoitajat verrattuna muihin asiantuntijoihin Ammattiluokituksessa sairaanhoitajat luetaan pääryhmään asiantuntijat. Kun verrataan sairaanhoitajien säännöllisen työajan kuukausiansioita muiden asiantuntijoiden ansioihin, pulmaksi tulee se, että kuntasektorilla ei ole julkisessa tilastoinnissa käytössä samaa luokitusta kuin valtionsektorilla ja yksityissektorilla. Näiden tietojen perusteella näyttää siltä, että sekä tekniikan että liikealan asiantuntijoiden palkat ovat yksityissektorilla selvästi korkeammat kuin vastaavat palkat valtiolla ja myös selvästi korkeammat kuin sairaanhoitajien palkat kullakin pääsektorilla. Palkkalaskurin aineiston mukaan muissa kuin hoitoalan asiantuntijatehtävissä sukupuoli on merkittävä palkkaeroja selittävä tekijä. Naisten palkat ovat 82 % miesten palkoista, kun sairaanhoitajien kohdalla vastaava luku oli 92 %. Suoraan vertailukelpoiset julkisista tilastoista saatavat tiedot koskevat yksityissektoria ja valtiota. Sen mukaan sairaanhoitajien ansiot olivat yksityissektorilla euroa jäljessä muiden asiantuntijoiden ansioista vuonna Valtion sektorilla sen sijaan sairaanhoitajien palkat olivat korkeammat kuin luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijoiden palkat sekä naisten palkat liike- ja muiden palvelualojen asiantuntijatehtävissä. Sen sijaan miesten palkat liike- ja muiden 13

15 palvelualojen tehtävissä olivat korkeammat kuin miessairaanhoitajien palkat valtion sektorilla. Taulukko 4: Sairaanhoitajat verrattuna muihin asiantuntijoihin sukupuolen mukaan Ammattiluokka Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat Liike- ja muiden palvelualojen asiantuntijat Yksityissektori Tilastokeskus vuosi 2006 Säännöllisen työajan kuukausiansio Kunnat Tilastokeskus vuosi 2006 Säännöllisen työajan kuukausiansio Ei vastaavaa ammattiluokitusta Valtio Tilastokeskus vuosi 2006 Säännöllisen työajan kuukausiansio Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Ei vastaavaa ammattiluokitusta Yhteensä Mieheseteensä Nai- Yh Sairaanhoitaja

16 3. Suomen ja viiden EU-maan sairaanhoitajien ansioiden vertailua Vertailun kohteena on kuusi erityyppistä EU-maata. Kun mittarina käytetään ostovoimakorjattua kansantuloa/henkilö, korkein tulotaso on Hollannissa ( $), sitten tulevat Belgia ( $), Englanti ( $), Suomi ( $), Saksa ( $) ja Espanja ( $). 1 Tällä mittarilla mitattuna Suomen tulotaso on noussut suhteessa vertailumaihin viime vuosina. Suomen sairaanhoitajien bruttoansiot olivat vertailumaista toiseksi pienimmät ja nettoansiot pienimmät. Kuvio Sairaanhoitajien brutto- ja nettoansiot kuudessa EU-maassa Bruttoansiot muutettuna kokoaikatyön ansioiksi euroa/kk; nettoansiot=bruttoansio - maan kokonaisveroaste Englanti Belgia Saksa Hollanti Espanja Suomi Bruttoansio Nettoansio Lähde: Palkkalaskuri-Wageindicator VII/ 2007, N=4 078 Veroastetiedot STV 2006 Kuvion tiedot taulukkomuodossa Ansiot Englanti Belgia Saksa Hollanti Espanja Suomi* Brutto Netto N *Suomen luku poikkeaa aiemmin esitetystä pelkästään Suomea koskevasta luvusta, koska tässä on käytetty kaikkien maiden kohdalta yhtenäistä laskentaperustetta kuukauden työajalle. 1 World Bank, Tilastot Internet-sivulla 15

17 Suhteellisella hintatasolla korjattu suomalaisten sairaanhoitajien nettopalkan ostovoima oli niin ikään vertailumaista matalimmalla tasolla. Englannissa ostovoima oli kaksinkertainen, Espanjassa, Saksassa ja Belgiassa yli 1,5 kertainen Suomeen verrattuna. Vertailumaista lähinnä Suomea olivat Hollannin sairaanhoitajat, joiden palkkojen ostovoima oli runsaat 10 % korkeampi kuin sairaanhoitajien ostovoima Suomessa. Tiedot on tarkistettu kansallisia tilastoja, tutkimuslaitoksia ja ay-liikkeen edustajia hyödyntäen Suomen lisäksi Englannin ja Hollannin osalta. Kuvio 2 2,5 Sairaanhoitajat Ansioiden suhteellinen ostovoima, Suomi = 1 2 2,04 1,5 1,56 1,5 1,47 1 1,05 1 0,5 0 Englanti Espanja Saksa Belgia Hollanti Suomi Lähde: Palkkalaskuri VII/2007, N= Hinta- ja verotustasotiedot STV Perus- ja lähihoitajien ansioiden vertailua viidessä EU-maassa Terveydenhuoltoalan ja sosiaalitoimen terveydenhoitotehtävissä työskentelevien ammattinimikkeistö vaihtelee maittain. Seuraavassa on esitetty Suomen ammattiluokituksen luokkaa Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym vastaavaan ammattiluokkaan kuuluvien ansiotiedot niistä maista, joista tieto on käytetyillä menetelmillä saatavilla. Saksassa ei Wageindicator projekti käyttänyt ollenkaan tätä tehtävä nimikettä luokitteluperusteena. Espanjassa vastaajien määrä oli niin pieni, että tiedot on syytä ymmärtää suuntaa antaviksi. Tässäkin tapauksessa tiedot on tarkistettu Hollannin ja Englannin osalta käyttäen kansallisia tilastoja, tutkijoita ja ay-edustajia. 16

18 Kuvio Perus- ja lähihoitajien brutto- ja nettoansiot viidessä EU-maassa Bruttoansiot, euroa/kk; nettoansiot=bruttoansio maan kokonaisveroaste Englanti Belgia Saksa Hollanti Espanja Suomi Bruttoansio Nettoansio Lähde: Palkkalaskuri - Wageindicator VII/2007, N=1 822, Veroastetiedot STV 2006 Kuvion tiedot taulukkomuodossa Ansiot Englanti Belgia Saksa Hollanti Espanja Suomi* Brutto Netto N *Suomen luku poikkeaa aiemmin esitetystä pelkästään Suomea koskevasta luvusta, koska tässä on käytetty kaikkien maiden kohdalta yhtenäistä laskentaperustetta kuukauden työajalle. Aineiston antamat vertailutiedot viittaavat siihen, että tehtäviin vaaditun koulutustason laskiessa kohdemaiden väliset palkkaerot tasoittuvat. Sen sijaan eri koulutustasojen väliset ero maiden sisällä ovat huomattavan suuret. Suurin ansiotasoero on Englannissa, jossa sairaanhoitajan ja perushoitajan välinen keskimääräisen palkan ero on euroa. Hollannissa ero on 409 euroa ja Suomessa 306 euroa. Espanjassa vertailtavien ammattiryhmien palkkaero oli 987 euroa ja Belgiassa 585 euroa. Erityisesti Espanjassa vastanneiden perushoitajien määrä on niin pieni, että tuloksia on syytä pitää suuntaa antavina. Ansioiden ostovoimaerot noudattavat luonnollisesti bruttoansioiden eroja, koska vertailuperusteena oleva kokonaisveroaste ja hintataso on oletettu molemmille ammattiryhmille samoiksi. 17

19 Kuvio 4 1,6 1,4 1,54 Perus- ja lähihoitajat Ansioiden suhteellinen ostovoima, Suomi = 1 1,37 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 1,06 1, Englanti Espanja Saksa Belgia Hollanti Suomi Lähde: Palkkalaskuri VII/2007, N= 1 822, Hinta- ja verotustasotiedot STV Sairaanhoitajat verrattuna muihin asiantuntijoihin kuudessa EU-maassa Ammattiluokituksessa sairaanhoitajat luetaan samaan ryhmään kuin asiantuntijat. Tärkein luokitteluperuste on koulutustaso. Seuraavassa vertailussa asiantuntijat on jaettu kahteen ryhmään: 1) palveluiden asiantuntijat, joihin kuuluvat mm. liikenneopettajat, myynnin ja rahoituksen asiantuntijat, liike-elämän palvelujen välittäjät, hallinnolliset toimihenkilöt, tullivirkamiehet, raja- ja merivartijat, verovalmistelijat, komisariot ja ylikonstaapelit, sosiaalialan ohjaat, taidealan asiantuntijat. viihdetaitelijat, urheilijat sekä seurakuntatyöntekijät, 2) tekniikan asiantuntijat, joihin kuuluvat mm. fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat, tietotekniikan tukihenkilöt ja operaattorit, optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät, meri-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaat, turvallisuuden ja laadun tarkastajat, maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat sekä terveydenhuollon asiantuntijat sairaanhoitoa lukuun ottamatta. Kun sairaanhoitajien ansioita verrataan muihin vastaavan koulutustason ammatteihin, näkyviin tulee kiinnostavia maiden välisiä eroja. Sairaanhoitajien palkat ovat samalla tasolla kuin muiden asiantuntijoiden palkat Belgiassa ja Espanjassa. Suomessa, Hollannissa, Englannissa ja Saksassa sairaanhoitajien ansiot ovat pienemmät kuin muiden asiantuntijoiden ansiot. Suomi on vertailtavista 18

20 maista ainoa, jossa tekniikan asiantuntijoiden ansiot ovat selvästi korkeammat kuin palveluiden asiantuntijoiden ansiot. Ilmiön yksityiskohtainen analyysi ei kuulu tämän selvityksen piiriin. Mahdollinen selitys on sukupuolen osuus eri asiantuntijaryhmien keskuudessa. Kuvio Sairaanhoitajat ja muut asiantuntijat Bruttoansiot, euroa/kk N= Englanti Saksa Belgia Suomi Hollanti Espanja Sairaanhoitajat Palveluiden asiant Tekniikan asiant. Lähde: Palkkalaskuri-Wageindicator VII 2007 Kuvion tiedot taulukkomuodossa Ansiot Englanti Belgia Saksa Hollanti Espanja Suomi Sairaanhoitajat * Liike- ja palvelualan asiantuntija Tieteen ja tekniikan asiantuntijat N *Suomen sairaanhoitajien luku poikkeaa aiemmin esitetystä pelkästään Suomea koskevasta luvusta, koska tässä on käytetty kaikkien maiden kohdalta yhtenäistä laskentaperustetta kuukauden työajalle. 19

21 4. Sairaanhoitajien työsuhteet 4.1. Työnantaja Terveydenhuolto on organisoitu vaihtelevasti EU-maissa. Vertailun kohteena olevista maista Suomessa, Englannissa ja Espanjassa sairaanhoitajien työnantajana on pääasiassa julkinen sektori tai yksityinen yritys. Belgiassa, Hollannissa ja Saksassa työnantaja on usein ns. kolmannen sektorin organisaatio. Koska kysymys työnantajasta ei ollut pakollinen, puuttuvien tietojen osuus on noin kolmannes. Työnantajaa koskevat tiedot on tästä syystä ymmärrettävä alustaviksi Pysyvä määräaikainen työsuhde Vertailumaista määräaikaiset työsuhteet ovat erityisen tyypillisiä Espanjassa ja Suomessa. Vähiten määräaikaisuutta on Englannissa. Kuvio 6 30 Määräaikaisten työsuhteiden osuus sairaanhoitajilla kuudessa EU-maassa % vastanneista Espanja Suomi Saksa Hollanti Belgia Englanti Lähde: Palkkalaskuri/Wageindicator VIII 2007, N=

22 4.3. Kokoaikaisuus osa-aikaisuus Osa-aikaisuus on tyypillistä niille maille, joissa ns. kolmannella sektorilla on vahva rooli työnantajana. Omaa luokkaansa tässä suhteessa on Hollanti, jossa enemmistö sairaanhoitajista tekee työtään osa-aikaisesti. Kuvio Osa-aikaisten työsuhteiden osuus sairaanhoitajilla kuudessa EU-maassa % vastanneista Hollanti Belgia Saksa Englanti Espanja Suomi Lähde: Palkkalaskuri/Wageindicator VIII 2007, N= Epätyypillinen työsuhde ja tehdyn työajan ansiotaso Tämän aineiston perusteella näyttää siltä, että työsuhteen epätyypillisyys vaikuttaa tehdyn työajan ansiotasoon. Koska tarkastelu on alustava ja vastaajien määrä ei kaikissa tarkasteltavissa maissa ole riittävä luotettaviin tilastollisiin vertailuihin, esitän esimerkkinä epätyypillisyyden vaikutuksista ne kolme maata, joissa osa-aikaisuus tai määrä-aikaisuus ovat yleisimpiä. 21

23 Kuvio 8 Sairaanhoitajien tuntiansiot osa- ja kokoaikatyössä kolmessa EU-maassa 14, ,2 14,1 13, , ,9 12,2 12,5 12,8 11,5 11 Saksa Belgia Hollanti Kokoaika Osa-aika Lähde: Palkkalaskuri-Wageindicator VII/2007, N=3 594 Kuvion tiedot taulukkomuodossa Ansiot Saksa Hollanti Belgia Kokoaikainen 14,2 12,4 12,2 Osa-aikainen 12,9 12,5 14,1 N Saksassa kokoaikatyössä tuntia kohti maksettu palkka on selvästi suurempi kuin osa-aikatyössä. Belgiassa suhde on päinvastainen. Hollannissa ero on pienin, mutta sielläkin osa-aikatyössä tuntia kohti laskettu palkka on suurempi kuin kokoaikatyössä. 22

24 Kuvio 9 Sairaanhoitajien tuntiansiot erilaisissa työsuhteissa ansiot euroina tehtyä työtuntia kohtia ,7 11,4 10,6 9,5 9,3 5,4 Saksa Espanja Suomi Vakituinen Määräaikainen Lähde: Palkkalaskuri-Wageindicator II/2007, N=1 796 Kuvion tiedot taulukkomuodossa Ansiot Saksa Espanja Suomi Vakituinen 14,7 11,4 10,6 Määräaikainen 9,5 5,4 9,3 N Työsuhteen luonne vaikuttaa puolestaan samaan suuntaan kaikissa esimerkkimaissa. Suurin tuntiansion ero on suhteellisesti Espanjassa, pienin Suomessa. Saksassa ero on myös huomattavan suuri. Tällaiset tuntia kohti lasketut ansiovertailut ovat luonnollisesti varsin alustavia, koska palkkoihin vaikuttaa merkittävästi mm. se, milloin työ tehdään. On esimerkiksi mahdollista, että osa-aikatyötä tehdään suhteellisesti enemmän ns. epämukavina työaikoina ja tämän seurauksena osa-aikatyön ansiotaso saattaa olla suurempi kuin kokonaikatyön ansio. Nämä kysymykset jäävät kuitenkin jatkotutkimuksen varaan. 23

25 4.5. Ay-järjestäytyminen ja sopimusten kattavuus kuudessa EU-maassa Koska ammattiyhdistysliikkeellä on joissakin maissa ollut Palkkalaskuri/Wageindicator projektin käynnistämisessä keskeinen rooli, ay-liikkeen jäsenet ovat todennäköisesti yliedustettuja vastaajien joukossa. Järjestäytymisasteet ovat kuitenkin huomattavan yhdensuuntaisia muiden järjestäytymistä koskeneiden selvitysten kanssa. Korkein järjestäytymisaste oli vastaajien keskuudessa Suomessa (90 %), alhaisin Hollannissa (34 %). Englannissa järjestäytymisaste on myös huomattavan korkea johtuen hoitoalan ay-toiminnan pitkästä perinteestä ja alalla vaikuttavista vahvoista ammattikuntaisista liitoista. Sopimusten kattavuus on yleensä korkeampi kuin järjestäytymisase. Sopimusjärjestelmät ovat kuitenkin siinä määrin poikkeavat erityisesti yksityissektorilla, että tarvitaan jatkotutkimusta tarkkojen lukujen esittämiseksi. Kuvio Ay-järjestäytyminen ja sopimusten kattavuus kuudessa EU-maassa % vastanneista Suomi Englanti Espanja Belgia Saksa Hollanti Järjestäytyminen Lähde: Palkkalaskuri/Wageindicator VIII 2007, N=

Suomalainen palkkataso EUvertailussa

Suomalainen palkkataso EUvertailussa Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar Suomalainen palkkataso EUvertailussa RAPORTTEJA 29 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS SUOMALAINEN PALKKATASO EU-VERTAILUSSA Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

SUOMALAINEN PALKKARAKENNE

SUOMALAINEN PALKKARAKENNE SUOMALAINEN PALKKARAKENNE Muutokset syyt seuraukset Rita Asplund & Merja Kauhanen (toim.) Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Palkansaajien tutkimuslaitos Taloustieto Oy ETLA B245 ISSN 0356-7443 Palkansaajien

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Koulutusko kannattaa aina?

Koulutusko kannattaa aina? Koulutusko kannattaa aina? Eräiden korkeakoulutettujen ammattinimikkeiden ansiokehitys 1995 2004 Vesa Syrjä Palkansaajien tutkimuslaitos Raportteja 7 Helsinki 2006 ISBN 952 209 027 1 ISSN 1795 2832 Sisältö

Lisätiedot

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta KATSAUS 300/2013 Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta MEADOW-tutkimuksen II väliraportti 10 Jaana Minkkinen, Simo Aho ja Ari Mäkiaho Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden

Lisätiedot

VASTA- VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2001-2003

VASTA- VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2001-2003 VASTA- VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 200-2003 Tiina Mäkitalo-Keinonen SUOMEN LAKIMIESLIITTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND ry 2 TIIVISTELMÄ...4 SAMMANDRAG...6. JOHDANTO...8 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Lisätiedot

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 Antero Puhakka & Juhani Rautopuro Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 1 ISBN 978-952-68171-0-1 (nid.) ISBN 978-952-68171-1-8 (PDF) Kannen suunnittelija: Ulriikka Lipasti Julkaisija:

Lisätiedot

Tasa-arvotietoa kunnalliseen päätöksentekoon Indikaattorihankkeen taustaraportti

Tasa-arvotietoa kunnalliseen päätöksentekoon Indikaattorihankkeen taustaraportti Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2003:12 Sari Pikkala Tasa-arvotietoa kunnalliseen päätöksentekoon Indikaattorihankkeen taustaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2003 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SJL:n työmarkkinatutkimus 2014

SJL:n työmarkkinatutkimus 2014 SJL:n työmarkkinatutkimus 2014 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220104650 TNS Gallup Oy, Miestentie 9 C, 02100 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 500 euroa lokakuussa 2013 Korjattu 21.8.2014. Taulukkoa Yksityisen

Lisätiedot

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Pekka Myrskylä, Topias Pyykkönen Tiedustelut: Pekka Myrskylä ja Topias Pyykkönen 09 17 341 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45 64-vuotiaassa palkansaajaväestössä

Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45 64-vuotiaassa palkansaajaväestössä Liisa-Maria Palomäki ja Eila Tuominen Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45 64-vuotiaassa palkansaajaväestössä Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:9 Liisa-Maria Palomäki ja Eila Tuominen

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

TEM raportteja 16/2012

TEM raportteja 16/2012 TEM raportteja 16/2012 Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Pääministeri

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä Raportti 31.5.2007 1(49) TYÖAIKATYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Suomen työmarkkinat 2004

Suomen työmarkkinat 2004 Suomen työmarkkinat 2004 Palkkojen, työvoimakustannusten ja työaikojen kansainvälinen vertailu Syyskuu 2004 Suomen työmarkkinat 2004 Palkkojen, työvoimakustannusten ja työaikojen kansainvälinen vertailu

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS

KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS UIL:ään ja DIFF:iin kuuluvien insinöörien näkemyksiä kielitaidosta ja uraliikkuvuudesta Maria Järlström Rebecca Piekkari Tomi Seppälä Tiina Jokinen Milla Nyyssölä Terhi Koivula

Lisätiedot

Kahden kerroksen kääntäjiä: Kvantitatiivinen työolokysely av-kääntäjien ansioista alan muutosten käännekohdassa 2010-luvun alussa

Kahden kerroksen kääntäjiä: Kvantitatiivinen työolokysely av-kääntäjien ansioista alan muutosten käännekohdassa 2010-luvun alussa FM Tarmo Hietamaa tarmo.hietamaa@gmail.com 040 837 2955 tutkimusraportti syyskuu 2014 Kahden kerroksen kääntäjiä: Kvantitatiivinen työolokysely av-kääntäjien ansioista alan muutosten käännekohdassa 2010-luvun

Lisätiedot