Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa"

Transkriptio

1 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen vahvistamat taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet Taiteen perusopetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998.]

2 2 OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet, oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset musiikkiopinnot Vanajaveden Opistossa Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain Pääaine Yksinlaulu Yhteismusisointi Musiikin perusteet Musiikkiteatteri Opetuksen tarjonta ja opetusjärjestelyt Annettavan opetuksen määrä opintokokonaisuuksittain Yksinlaulu Yhteismusisointi Musiikin perusteet Musiikkiteatteri Opiskeluaika Oppilasarviointi Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Todistusten sisältö Oppilaaksi ottaminen Yhteistyö muiden tahojen kanssa... 17

3 3 OPETUSSUUNNITELMA Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa, yleinen oppimäärä 1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus Vanajaveden Opisto järjestää omaehtoista, paikallisesti toteutettavaa yleissivistävää koulutusta, joka edistää ihmisen kasvua elinikäisenä oppijana sekä tukee aktiivisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. 2. Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet, oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat Vapaan sivistystyön perusarvot ovat vapaus, vapaaehtoisuus, omaehtoinen tehtävänhaku, helppo saavutettavuus ja sivistyksellinen tasa-arvo. Vanajaveden Opiston henkilöstön yhdessä sopimat, toiminnalliset arvot ovat sivistyksellinen tasa-arvo, osaaminen, avoimuus ja taloudellisuus. Laki vapaan sivistystyöstä määrittelee vapaan sivistystyön tarkoitukseksi järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Oppiminen on seurausta oppijan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta. Lähtökohtana on oppijan aiemmin omaksumat tiedot, taidot ja oppimisstrategiat, joiden pohjalle rakennetaan uuden asian oppiminen. Oppiminen on myös sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu. Tekemällä oppiminen korostuu opiskelussa ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Ryhmän merkitys on motivaation kannalta merkittävä. Opiskeluympäristöt ovat sellaisia, joissa opiskelijat voivat asettaa omia tavoitteitaan ja oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa. Heille tulee antaa tilaisuuksia kokeilla ja löytää omalle oppimistyylilleen sopivia työskentelymuotoja. Opiskelijoiden yksilöllisyyden ja erilaisuuden vuoksi opetus-, ohjaus- ja opiskelumuotojen tulee olla monipuolisia. Opetuksessa korostetaan yhteistoiminnallisuutta, ongelmalähtöisyyttä, vuorovaikutteisuutta, itseohjautuvuutta sekä tieto- ja muissa verkostoissa toimimista. Opiskeluympäristössä tulee vallita myönteinen, avoin ja jokaisen persoonallisuutta kunnioittava ilmapiiri sekä opetusvälineiden ja materiaalien tulee olla turvalliset ja ympäristöystävälliset. Työtavat valitaan niin, että opiskelijan vuorovaikutustaidot, keskittymiskyky, pitkäjänteisyys, herkkyys, eläytymiskyky, oma-aloitteisuus, vastuu, itseluottamus sekä sosiaaliset taidot kasvavat. Työtapojen tulee ohjata opiskelijaa arvostamaan ryhmän muita jäseniä sekä omia että muiden oppimisprosesseja ja oppimistuloksia.

4 4 3. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset musiikkiopinnot Vanajaveden Opistossa Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoitteena on myös tukea aikuisten omaehtoista musiikin harrastamista. Opinnot soveltuvat myös täydennyskoulutukseksi päivä- ja vanhainkodeissa sekä erilaisissa yhdistyksissä toimiville laulutuokioita vetäville henkilöille, sekä lastentarhan ja luokanopettajille. Oppilas voi koota musiikin yleisen oppimäärän opintonsa oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisista moduuleista joko valitsemalla eri moduuleja tai yhden moduulin tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta rakentuvista musiikillista osaa- mista syventävistä tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista. Oppilaan opintoja suunniteltaessa on otettava huomioon, että yleisen oppimäärän moduulit muodostavat oppilaan tavoitteita palvelevan kokonaisuuden. Vanajaveden Opistossa Taiteen perusopetus musiikissa aikuisille (MUPO) opintokokonaisuus muodostuu 10 opintomoduulista, joiden laskennallinen laajuus on 500 tuntia (yksi tunti on 45 min). Ne suoritettuaan opiskelija saa päättötodistuksen opintokokonaisuudesta. Opiskelija voi opiskella myös erikseen 1-2 opintomoduulia siinä tapauksessa, että lapsi, nuori tai aikuinen, haluaa suorittaa pääaineessaan tai musiikin perusteissa Suomen musiikkioppilaitosten liiton mukaisen tasosuorituksen/tasosuorituksia. Tällöin opintosuunnitelma tehdään yksilöllisesti opettajan kanssa ja siihen sisällytetään pääaineen lisäksi myös musiikin perusteiden opintoja ja tasosuorituksia pääaineen ensimmäisen tasosuorituksen jälkeen. Taiteen perusopetus musiikissa aikuisille (MUPO) painottuu laulun opetukseen, yhteismusisointiin ja yleisiin laulumusiikin tietotaitoa lisääviin aineisiin. Se on tasolta tasolle etenevää ja tarjoaa monipuolisen valikoiman laulumusiikin eri tyyleistä. Musiikkiopintojen aikana opiskelija suorittaa myös Suomen musiikkioppilaitosten liiton vaatimusten mukaisia musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän perustason tutkintoja (perustasot 1-3). Musiikin perusopetuksen opintokokonaisuudessa tasosuoritukset 1/3 musiikin perusteissa ja ½ laulussa pääaineena ovat pakollisia opintomuoduleita. Musiikin yleisen oppimäärän opintokokonaisuudessa on tärkeää yhdessä opiskelu ja oppiminen, sekä yhteismusisointi, johon yksilöopetus antaa valmiuksia. Tehtävänä on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen elinvoimaisena ja kehittäminen antamalla opiskelijoille laaja-alaista musiikillista yleissivistystä. Tärkeää on myös vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja muuta taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa. Opetuksen tavoitteet muodostuvat opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta ja opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan henkistä kasvua, persoonallisuuden lujittumista ja ohjata oppilasta pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rohkaista häntä musiikilliseen ilmaisuun. Aikuisten opetuksessa otetaan huomioon, että aikuiset opiskelijat ovat musiikkitaidoissaan ja tiedoissaan hyvin eri vaiheissa ja heidän kiinnostuksen kohteensa ja harrastusmotivaationsa ovat monenlaisia. Aikuisten oppimisessa korostuu itsenäisyys ja oma-aloitteisuus ja opetuksessa otetaan huomioon aikuisten kyky ohjata omaa oppimistaan ja harjoitteluaan. Osallistuminen opiskelun suunnitteluun ja arviointiin ovat onnistuneen opiskelun edellytyksiä. Sitoutuminen, halu oppia ja kehittyä ovat oppimisen vahva tuki, joka voi korvata esimerkiksi iän tuomia fyysisiä rajoituksia. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yksilöllisten tarpeiden huomioon

5 5 ottaminen sekä kannustava ja myönteinen palaute ovat aikuisten oppimisen tärkeitä perusteita. Samaa periaatetta noudatetaan lasten ja nuorten opetuksessa. 4. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain Musiikin perusopetuksessa kukin opintokokonaisuus eli opintomoduuli muodostuu yhdestä musiikin alueesta tai aihepiiristä. Opintokokonaisuudet nivoutuvat yhteen ja tukevat toisiaan: esimerkiksi laulu- ja soitinopintoihin sisältyy mm. teoriaa, musiikkitietoa sekä kieliopintoja. Taiteen perusopetus musiikissa aikuisille (MUPO) toteutettavan opintokokonaisuuden pääaineena on yksinlaulu, johon kiinteästi liittyviä opintomoduleita ovat rytmimusiikin laulaminen, kehonhallinta ja äänifysiologia sekä foneettiset kieliopinnot. Toinen tärkeä opintokokonaisuus on yhteismusisointi kuorossa tai lauluyhtyeessä sekä kansanmusiikin workshopissa, lauluilmaisu ja säestäjän kanssa harjoittelu, rytmimusiikin laulamisen bändiperiodi sekä esiintymisen harjoittel, että varsinainen esiintymistoiminta. Musiikin perusteiden opintojaksoihin kuuluu laajana osa-alueena musiikin teoria ja säveltapailu (tasosuoritukset 1-3), pianonsoitto- ja vapaa säestys, yleinen musiikkitieto. Musiikkiteatterilliset opinnot tukevat kaikkea lauluilmaisua ja esiintymistä ja niitä harjoitellaan opintojen alusta asti draaman opintojaksoilla sekä lopputyönä toteutettavan musiikkiteatteriproduktion harjoituksissa ja esityksissä. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja, jotka tukevat oppilaan oppimista ja edistävät musiikin eri alueiden ja aihepiirien integroitumista toisiinsa. Oppilaita ohjataan kaikkien opintokokonaisuuksien opetuksessa omaan harjoitteluun ja itsenäiseen työskentelyyn sekä oman edistymisensä ja oppimisensa arviointiin. Oppilaita kannustetaan musisointiin ja harjoitteluun yhdessä toisten kanssa. Musiikin kuuntelu on tärkeä osa kaikkea musiikin oppimista. Oppilaita rohkaistaan osallistumaan aktiivisesti kulttuurielämään sekä musiikin tuottajana että kuuntelijana. Opintojen sisältöjä suunniteltaessa otetaan huomioon se, että opintokokonaisuudet sisältävät monipuolista ohjelmistoa, kuten klassista eri aika- ja tyylikausien musiikkia, suomalaista ja afroamerikkalaista rytmimusiikkia, maailmanmusiikkia sekä viihde- ja näyttämömusiikkia. Oppilaita rohkaistaan itsenäiseen musiikin tuottamiseen. Tavoitteena on, että oppilas saa valmiuksia laulamiseen, säestämiseen, improvisointiin ja musiikin kirjoittamiseen Yksinlaulu Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että opiskelija saa perustietoa äänenkäytöstä käytännön harjoituksin oppii terveitä äänenkäyttötapoja oppii kehittämään lauluääntään saa harjoitusta laulumusiikin eri tyyleistä saa tietoa, taitoa ja elämyksiä länsimaisesta taidelaulusta oppii solistisia valmiuksia oppi laulujen tulkintaa

6 6 oppii yhteismusisointitaitoja motivoituu käyttämään laulumusiikkia henkisen kasvunsa ja sekä ammatillisten tavoitteiden saavuttamisessa saa valmiuksia laulutuokioiden ohjaamiseen erilaisten ihmisryhmien parissa saa esiintymiskokemuksia ja saa esiintymistaitoja Rytmimusiikin laulaminen tutustuu rytmimusiikin ominaispiirteisiin eri tyylilajeissa etsii rytmimusiikin laulamiselle tyypillisiä äänenkäyttötapoja oppii tuottamaan rytmimusiikin rytmiikkaa esiintyy rytmimusiikin laulajana ryhmässä ja yksin Äänifysiologia ja kehon hallinta oppii tuntemaan kehoaan ja sen fysiologista toimintaa tietää hengityksen toimintamekanismin ja oppii hallitsemaan siihen osallistuvia lihaksia tietää mekanismin, jolla ääni syntyy ihmiskehossa ja mikä vaikuttaa ihmisten äänien erilaisuuteen Kieliopinnot Laulumusiikin tulkinnan keskeinen asia on melodian lisäksi laulun teksti. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas saa valmiudet laulaa keskeistä ulkomaista lauluohjelmistoa. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä ovat: englannin kielen ääntämyksen tarkentaminen, jotta oppilas saa valmiudet laulaa pop-, jazzja klassista ohjelmistoa tyylinmukaisesti saksan ääntämyksen tarkentaminen keskeisen lied-ohjelmiston laulamiseksi. italian kielen ääntäminen, jotta oppilas voi laulaa antiikin aarioita ja saa valmiuksia oopperamusiikkiin tutustumiseen. muita valinnaisia kieliopintoja 4.2. Yhteismusisointi Yhteismusisoinnissa oppilasta ohjataan laulamaan ja soittamaan yhdessä muiden kanssa sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Oppilas saa ryhmästä innostusta musisointiin ja harjoitteluun. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas oppii yhteismusisointia ohjatusti ja itsenäisesti saa valmiuksia yhteissoinnin kehittämiseen oppii musisoimaan suhteessa muihin soittajiin ja laulajiin ymmärtää stemmaharjoittelun merkityksen yhteismusisoinnissa saa esiintymiskokemuksia ja oppii esiintymistaitoja Lauluyhtye/Kuoro

7 7 Lauluyhtyeeseen osallistumisen tavoitteina on yhteismusisoinnin ja oman äänen kehittäminen sekä moniäänisen laulamisen perusteiden hallinta. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että opiskelija omaksuu valmiuksia oman äänen ja yhteissoinnin kehittämiseen oppii äänen hallintaa oppii laulamaan omaa stemmaa osana kokonaisuutta oppii kuorolaulussa tarvittavaa nuotinlukutaitoa oppii tuntemaan ja esittämään monipuolista ohjelmistoa kokee yhteismusisoinnin iloa ja yhteisiä elämyksiä Lauluilmaisu, työskentely säestäjän kanssa ja esiintymisen harjoittelu Workshop-opiskelussa opiskelija oppii heittäytymään musiikin tekemisen prosessiin yhdessä opettajan ja säestäjän kanssa muiden seuratessa opetusta. oppii sietämään keskeneräisyyttä ja tekemään parhaansa uusien musiikillisten virikkeiden ilmaisemiseksi. oppii tutkimaan ja ilmaisemaan kappaleen tunnelmaa ja fraseeraamaan luontevasti käyttäen koko kehoa laulamistapahtumassa. oppii työskentelemään säestäjän kanssa yhdessä musiikillisesti oikealla tavalla. oppii esiintymistaitoja Rytmimusiikin laulaminen bändin kanssa oppii toimimaan bändin jäsenenä oppii käsittelemään laulua rytmin kautta ja saamaan impulsseja soittajilta osaa kertoa soittajille omat ajatuksensa kappaleen esittämisestä osaa olla luontevasti bändin keulakuvana ja ottaa kontaktia yleisöön Kansanlaulu tutustuu suomalaiseen kansanmusiikkiperinteeseen laulaa ryhmässä kansanmusiikin eri lajeja tutustuu sanoituksiin ja saa tietoa millaisiin elämäntilanteisiin ne ovat aikoinaan syntyneet oppii auttavasti improvisointia Esiintymistoiminta Musiikki on esittävä taidemuoto, joten esiintymistoiminta kuuluu tärkeänä osana opiskeluun. Esiintymistoiminta opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa oppilaille valmiuksia valmistautua ja esiintyä taitojensa ja osaamisensa mukaisissa esiintymistilaisuuksissa. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas

8 8 osallistuu erilaisiin esiintymistilanteisiin ja saa valmiuksia esittää musiikkia luontevasti ja vapautuneesti omaksuu tietoja ja taitoja, joiden avulla kykenee käsittelemään esiintymisjännitystä oppii esiintymistilaisuuksien järjestämisessä tarvittavia käytännön asioita Musiikin perusteet Musiikin perusteiden oppimista tukevista opintojaksoista tärkein ovat musiikin teorian ja säveltapailun opintojaksot, joita opiskellaan laajasti alkeista aloittaen tavoitteena perustaso 3 suorittaminen. Omien voimavarojensa puitteissa opiskelija voi suorittaa haluamansa tasot perustaso 1 ollessa kaikille pakollinen. Suorituksia voidaan hyväksyä myös aiemmista opinnoista eri musiikkioppilaitoksissa Musiikin teoria ja säveltapailu Musiikin teorian ja säveltapailun opetuksessa korostetaan teoreettisten asioiden oppimista oman tekemisen, laulamisen ja soittamisen kautta. Yleistavoitteena on nuotinlukutaidon kehittäminen. Sisällöissä keskeisiä osa-alueita ovat rytmi, melodia, intervallit, asteikot ja soinnut. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas oppii nuotinlukutaitoa oppii hyödyntämään teoreettista tietoa käytännön musisoinnissa oppii musiikillista ajattelukykyä ymmärtää musiikillisia lainalaisuuksia oppii jäsentämään musiikkia Pianonsoitto ja vapaasäestys Opetuksen tavoitteena on että oppilas tutustuu pianoon säestyssoittimena ja oppii käyttämään soitinta apuvälineenä lauluharjoittelussaan. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas oppii yhdistämään teoriaopetuksen käytännön musisointiin oppii asteikkosoiton kautta soittamaan laulamisen harjoitteluun kuuluvia ääniharjoituksia kehittää pianon soittotekniikkaansa oppii nuotinlukutaitoa ja prima vista -soittovalmiuksia oppii soittamaan nuoteista reaalisointumerkeistä oppii kadenssisoiton kautta soittamaan korvakuulolta ilman sointumerkkejä helpoissa sävellajeissa perustehoja (I, IV ja V7) käyttäen tutustuu erilaisiin säestystyylejä (humppa, valssi, beat, murtosointusäestys) eri tahtilajeissa (2/2, ¾, 4/4, 6/8) oppii tyylinmukaista rytminkäsittelyä ja fraseerausta

9 Musiikin tuntemus Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat eri aikojen musiikkiin ja musiikin lajeihin ja sitä kautta auttaa heitä ymmärtämään yhteiskunnallisia ja taiteellisia ilmiöitä myös laajemmin. Äänitteiden kuuntelun lisäksi on tärkeää saada kokemuksia elävistä konserteista, joissa kaikki osatekijät luovat yhdessä kokonaisvaltaisen musiikillisen elämyksen. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas oppii keskittymään musiikin kuunteluun oppii tuntemaan eri aika- ja tyylikausien sävellyksiä oppii tuntemaan eri musiikin lajeja oppii analysoimaan ja ymmärtämään erilaisia sävellyksiä oppii musiikin arviointikykyjä oppii käyttämään erilaisia ympäristön tarjoamia musiikkipalveluja tutustuu laulumusiikkiin erityisalueena 4.4. Musiikkiteatteri Draaman perusteet oppii taitoja ja asenteita, jotka auttavat toimimaan ryhmän jäsenenä produktion teossa oppii hyväksymään epävarmuutta ja keskeneräisyyttä oppii näytelmäkirjallisuuden keskeiset lajit: melodraama, tragedia, komedia draamaharjoitusten kautta oppii improvisointia, kehotietoisuutta ja liikkumista näyttämöllä Musiikkiteatteriproduktio Opetuksen tavoitteena on, että oppilas saisi perusvalmiuksia toimia näyttämöllä laulajana erilaisissa musiikkiteatteri produktioissa. Opetukseen sisältyy draaman perusteita, näyttämöliikuntaa sekä opiskelua teatterin tekemisen käytännöistä. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas esiintyy rennosti ja laulaa terveellä äänellä oppii tulkitsemaan laulujen tekstejä koskettavasti uskaltaa esiintyä näyttämöllä yksin ja yhdessä ottaa toiset huomioon näyttämöllä osaa laulaa, liikkua ja näytellä samanaikaisesti luo itse musiikkiteatteria oppii sitoutumaan musiikkiteatteriproduktion valmistamisen vaatimaan harjoitusprosessiin.

10 Soitinopinnot Opiskelija, joka haluaa keskittyä opinnoissaan vain muutaman opintomoduulin opiskeluun, valitsee opintomoduuleikseen laulu- tai soitinopinnot sekä kohdasta Musiikin teoria ja säveltapailu. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas kehittää instrumentin soittamisen tekniikkaansa oppii nuotinlukutaitoa ja prima vista -soittovalmiuksia oppii tulkitsemaan monipuolista ohjelmistoa oppii yhteissoittotaitoja ja saa solistisia valmiuksia saa esiintymistaitoja ja oppii välittämään musiikillisia ajatuksiaan yleisölle 5. Opetuksen tarjonta ja opetusjärjestelyt Taiteen perusopetus musiikissa aikuisille (MUPO) - opintokokonaisuuden laajuus on 500 tuntia eli 18,5 opintopistettä. Opiskelijoiden pääaine on laulu. Lisäksi he suorittavat vähintään yhdeksän laulamista ja sen harjoittelua tukevaa sekä laulamisen tietotaitoa ja yleistä musiikkitietoa lisäävää opintomoduulia. Laajaan oppimäärän hyväksi luettavia pakollisia opintojaksoja ovat Laulun tasosuoritus perustaso 1 ja Musiikin teorian- ja säveltapailun perustaso 1 Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton vaatimusten mukaan. Nämä opinnot luetaan hyväksi laajan oppimäärän opintoihin syventävissä opinnoissa. Lopputyöksi valmistettavaan musiikkiteatteriproduktioon ja sen harjoitusperiodiin osallistuminen on kaikille pakollista. Mikäli opiskelija suorittaa useita tasosuorituksia, voi päättötodistuksen opintopistemäärä olla jopa 30 opintopistettä. Opetusta annetaan säännöllisesti viikoittain pedagogisesti pätevien musiikin ammattilaisten johdolla. Vakituisten opettajien lisäksi käytetään myös vierailevia opettajia tarpeen mukaan. Opetus on pyritty järjestämään aikuisopiskelijoiden erilaiset perhe- ja työaikataulut huomioon ottaen ja järjestelyissä pyritään joustavuuteen. 6. Annettavan opetuksen määrä opintokokonaisuuksittain 6.1. Yksinlaulu Opiskelija saa viikoittain 45 min. pituisen laulutunnin, jolla kehitetään äänenkäyttöä hengitysja ääniharjoituksin, sekä lauletaan erityylisiä lauluja klassisen musiikin, rytmimusiikin, näyttämömusiikin ja maailmanmusiikin alueilta. Yksilötunneille opiskelija valmistautuu etukäteen harjoitellen ja ohjelmistoon tutustuen. Opiskelijalta odotetaan myös omaehtoista laulumateriaalin etsimistä musiikkia kuunnellen ja kirjastoon tutustuen opettajan ohjeiden mukaan.

11 11 Laulullisina tavoitteina vaaditaan tasaisesti koko laajuudeltaan soiva ääni, oktaavin ja kvintin ääniala ja 30 laulun ohjelmisto puhtaasti laulettuna, selkeästi artikuloituna ja musikaalisesti fraseerattuna. Tutustutaan myös kevyen musiikin eri tyyleissä käytettäviin äänenkäyttötapoihin. Laulut harjoitellaan pianon säestyksellä ja esitetään ryhmässä muille. Ensimmäisenä vuonna tutustutaan ohjelmistoihin monipuolisesti ja toisena vuonna valitaan ohjelmisto tasosuoritusta silmälläpitäen. Opiskelija suorittaa opintojen päätteeksi tasosuorituksen joko Suomen musiikkioppilaitosten liiton klassisen- tai pop-jazzlaulun vaatimusten mukaan tai yksilöllisesti ohjelmistoja yhdistäen. Opinnot ovat opiskelijalle pakollisia, kunnes vähintään kurssitutkinto ½ SML vaatimusten mukaan on suoritettu Rytmimusiikin laulaminen Rytmimusiikkia harjoitetaan laulun yksilötunneilla sekä intensiiviperiodeilla. Toisena vuonna harjoitellaan laulamista bändin solistina joko opiston oman bändin kanssa tai yhteistyössä musiikkiopiston kanssa. 6.2 Äänifysiologia ja kehon hallinta Äänifysiologiaa opiskellaan yksilötuntien sekä viikonloppuperiodien yhteydessä yhdistäen fysiologinen tietämys käytännön laulutaitoon. Kehonhallintaopinnot voidaan yhdistää musiikkiteatteriproduktioon esim. harjoittaen laulamista ja tanssimista samaan aikaan. 6.3 Kansanlauluworkshop Kansanlaulusta järjestetään kaksi viikonloppuperiodia. Opintojen päätteeksi esiinnytään. 6.4 Kieliopinnot Vanajaveden opisto järjestää opiskelijoiden kieliopinnot viikonloppuperiodeina opiston kieltenopettajien johdolla. Myös laulun yksilöopetuksessa ja workshopeissa käydään läpi laulutekstien ääntämystä Yhteismusisointi Yhteismusisointi ja siinä kehittyminen on yksi opintojen päätavoitteista. Opiskelijat harjoittelevat yhteismusisointitaitoja laulun yksilötunneilla opettajan säestyksellä, ryhmäsäestystunneilla pianistin kanssa, lauluyhtyeissä tai kuoroissa sekä kansanlaulun ja rytmimusiikin opinnoissa laulaen mm. bändin solistina. Opiskelijat voivat sovittaessa tulla toistensa yksilötunneille harjoittelemaan esim. duettoja. Opiskelijoita kannustetaan myös omalla ajalla tapahtuvaan yhteismusisointiin ja yhdessä tapahtuvaan harjoitteluun. Tätä varten opiskelijat voivat tarvittaessa käyttää opiston tiloja. Säestystunneille kokoonnutaan säännöllisesti viikolla sekä esiintymisiin tähtäävillä

12 12 viikonloppuperiodeilla. Muiden laulun workshoppien (rytmimusiikki, kansanlaulu) opinnot tapahtuvat sovittuina ajankohtina pääasiassa viikonloppuisin Lauluyhtye/Kuoro Opiskelijat osallistuvat lauluyhtyeen toimintaan säännöllisesti, sekä esiintymisiin tähtäävillä intensiiviperiodeilla. Mikäli opiskelija kuuluu vakituisesti johonkin toimivaan kuoroon tai lauluyhtyeeseen, hän voi harjoittaa taitojaan edelleen siinä ja opinnot hyväksi luetaan Lauluilmaisu, työskentely säestäjän kanssa ja esiintymisen harjoittelu Esiintymisharjoitustunneille kokoonnutaan säännöllisesti viikolla sekä esiintymisiin tähtäävillä viikonloppuperiodeilla. Mukana on säestäjä ja laulunopettaja, opetus tapahtuu workshop-tyyppisesti, jolloin yhden opiskelijan laulua työstetään muiden seuratessa opetusta Rytmimusiikin laulaminen bändin kanssa Toisena opintovuonna opiskelija valmistaa laulutunneilla rytmimusiikin kappaleita, joka harjoitellaan bändin kanssa ja esitetään huhti-toukokuussa ravintolaolosuhteissa opiston Kevätjameissa Kansanlauluworkshop Suomalaisiin ja muiden maiden kansanlauluihin tutustutaan itse laulaen viikonloppuperiodeilla. Harjoitukset sisältävät myös liikettä ja moniäänistä laulamista. Harjoitetut laulut esitetään yleisölle Esiintymistoiminta Opiskelijat harjoittelevat esiintymistä jatkuvasti laulun workshopeissa yhteismusisointitilanteissa. Varsinaiset esiintymistilaisuudet suunnitellaan vuosittain opiston julkisen näytön suunnitelma huomioon ottaen. Opiskelijat järjestävät vuosittain yhteisiä konsertteja (esim. joulukonsertti) ja tapahtumia sekä esiintyvät yleishyödyllisissä laitoksissa, esim. sairaaloissa ja vanhainkodeissa. Esiintymisiä pyritään järjestämään opiston muun taiteen perusopetuksen kanssa yhteistyössä. Jotkut esiintymisistä ovat opintojaksojen suorituksia, myös tasosuoritus voidaan järjestää konserttitilanteena. Esiintymistoiminnassa pyritään yhteistyöhön Sibelius-opiston ja Vanajaveden Opiston muun taiteen perusopetuksen kanssa Musiikin perusteet Musiikin perusteisiin kuuluvat musiikin teorian ja säveltapailun, yleisen musiikkitiedon, pianonsoiton ja vapaan säestyksen ja opinnot. Ne toteutetaan yhteistyössä Sibelius-opiston kanssa. Teoriassa ja säveltapailussa on musiikkiopiston ja Vanajaveden Opiston laulunopiskelijoille perustettu yhteinen opintoryhmä, joka kokoontuu musiikkiopiston tiloissa. Vanajaveden Opiston laulunopiskelijat osallistuvat musiikkiopiston yleisen musiikkitiedon

13 13 tunneille Musiikin tuntemusta lisätään myös yhteisillä opintoretkillä konsertteihin ja musiikkiteatteriesityksiin Musiikin teoria ja säveltapailu Opiskelun aluksi järjestetään musiikin teorian ja säveltapailun valmentavat opinnot, jossa selvitetään opiskelijoiden lähtötaso. Sen mukaan perustetaan opintoryhmät. Jos opiskelija on aloittanut opinnot jo aiemmin muissa oppilaitoksissa ja jo hänellä on niistä suorituksia, ne hyväksi luetaan. Kuitenkin pyritään siihen, että jokainen opiskelija osallistuisi jossain opintojensa vaiheessa ainakin laulajalle tärkeisiin säveltapailun opintoihin. Opiskelussa otetaan huomioon, että jokainen oppii omaa vauhtiaan ja omasta kokemustaustastaan käsin. Siitä riippuen oppilaat etenevät eri tavoin ja eri verran. Tärkeintä on oppia laulamista helpottavia tietoja ja taitoja. Perustason 1 suorittaminen opintojen aikana on pakollista, tosin aikuisopiskelijat kokevat musiikin perusteiden opinnot niin tärkeiksi, että haluavat jatkaa perustasolle 3 saakka. Heille annetaan tähän mahdollisuus. Myös muut opiston soiton ja laulun aikuisopiskelijat voivat suorittaa opiston järjestämiä musiikin perusteiden opintoja ulkopuolisina ja saada niistä taiteen perusopetuksen mukaisen todistuksen Pianonsoitto ja vapaasäestys Opiskelija saa viikoittain joko laulutunnin yhteydessä 15 min. tai joka toinen viikko 30min.pituisen pianotunnin, jolla kehitetään pianonsoitto- ja vapaasäestystaitoja. Yksilötunneille opiskelija valmistautuu etukäteen harjoitellen ja ohjelmistoon tutustuen. Tavoitteena on että oppilas tutustuu pianoon säestyssoittimena ja oppii käyttämään soitinta apuvälineenä lauluharjoittelussaan. Tunneilla tutustutaan helpoissa sävellajeissa asteikko- ja kadenssisoiton avulla lauluharjoitusten soittamiseen sekä säestetään lauluja reaalisointumerkeistä ja korvakuulolta. Suorituksena opiskelija osallistuu noin kerran lukukaudessa yhteiselle ryhmätunnille, jossa harjoitellaan säestystaitoja käytännön tilanteessa Musiikin tuntemus (yleinen musiikkitieto) Yleisen musiikkitiedon kurssin tavoitteena on muodostaa käsitys länsimaisen taidemusiikin kehityksestä, säveltäjistä ja heidän musiikistaan ja saada monenlaisia konserttikokemuksia. Kurssin jälkeen opiskelija osaa tunnistaa minkälaista musiikkia on sävelletty eri aikakausina, ja miten tyylilajit eroavat toisistaan. Vanajaveden Opiston laulunopiskelijat osallistuvat musiikkiopiston yleisen musiikkitiedon tunneille Musiikin tuntemusta lisätään myös yhteisillä opintoretkillä konsertteihin ja musiikkiteatteriesityksiin Musiikkiteatteri

14 14 Musiikkiteatterissa tarvittavia taitoja harjoitellaan koko opintojen ajan, laulutunneilla sekä kehonhallintaan ja draamaan keskittyvillä harjoituskerroilla. Musiikkiliikuntaa ja liikuntaa yleensä painotetaan terveen äänenkäytön ja rennon laulamisen apukeinona ja laulujen tulkintaan paneudutaan alusta asti. Musiikkiteatterityöskentelyn tavoitteena on siirtyä sujuvasti puheesta lauluun ja laulusta puheeseen ja pystyä laulamaan ja liikkumaan samaan aikaan. Opintojen päätteeksi opiskelijat tekevät produktion, joka pyritään suunnittelemaan ja luomaan ryhmän lähtökohdista ja luovuuden tuloksena. Samalla harjoitellaan myös ammattimaista sitoutumista harjoitusperiodiin ja esiintymistapahtumiin Draaman perusteet Draaman perusteet opintojaksoa käytetään jo opintojen alussa apuna opiskelijoiden ryhmäytymisessä. Opiskelijat voivat myös käsitellä opintojen alussa esiintymisjännitykseen ja laulajan toimimiseen liittyviä heitä askarruttavia kysymyksiä draaman keinoin. Draamaa opiskellaan sen jälkeen tasaisin väliajoin, kunnes opinnot huipentuvat loppuproduktion tekemiseen Musiikkiteatteriproduktio Opiskelijat valmistavat omista lähtökohdistaan musiikkiteatteriproduktion, jossa jokainen laulaa yksin ja näyttelee näyttämöllä ottaen huomioon toiset esiintyjät. Musiikkiteatteriesityksen musiikki on mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden tekemää. Lopputyön tekeminen opettaa myös sitoutumista pitkähköön, luovaan prosessiin ja teatterin tekemistä yleensä. Opiskelijat ottavat vastuuta esityksen onnistumisesta jokainen oman kykynsä mukaan. 6.5 Soitinopinnot Soitinopinnoissa opiskeltava moduli voi olla pianon-, viulun-, huilun- tai kitaransoitto. Se voi olla myös yksinlaulu tai ylipäätään instrumentti, jossa annetaan yksilöopetusta. Opiskelu on tavoitteellista tasolta tasolle etenevää. Ohjelmisto valitaan monipuoliseksi ja tasosuorituksiin valmistavaksi. Opiskelija saa opetusta viikoittain puolikkaasta oppitunnista (22,5 min.) 30 minuuttiin. Lukukauden pituus on 25 viikkoa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelija harjoittelee omatoimisesti kotona. 7. Opiskeluaika Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa -opintokokonaisuus kestää kaksi ja puoli vuotta. Lukuvuoden pituus on 30 viikkoa. Opetusta annetaan kahtena kolmena iltana viikossa sekä erikseen sovittavilla viikonloppuperiodeilla. Tarvittaessa opetusta voi järjestää myös lukukausien ulkopuolella esim. lyhyillä kesäkursseilla. Opintojen menestyksellinen suorittaminen edellyttää tuntimäärän ulkopuolella tapahtuvaa omaehtoista harjoittelua.

15 15 8. Oppilasarviointi Opintojen arviointiin liittyy opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute, sekä opiskelijan itsearviointi. Palaute on aina kannustavaa keskittyen opiskelijan vahvuuksiin ja kehitettäviin asioihin. Vuorovaikutuksellista arviointia suoritetaan jokaisen opetustilanteen yhteydessä. Riittävä läsnäolo opinnoissa on hyväksytyn opintojaksosuorituksen ehtona. Myös esiintymistilanteissa mukanaolo on samalla joidenkin opintojaksojen suoritus. Opiskelija kerää opinnoistaan portfolion, jossa eri ainealueiden opintoja arvioidaan kirjallisesti sekä opettajan taholta, että itsearviointina. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua. Tasokokeiden arviointi Tasosuorituksissa läsnä on lautakunta, joka antaa suullisen palautteen ja arvosanan 2-5 (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, erinomainen). Suorituksesta tehdään pöytäkirja, jonka lautakunta, vastaava opettaja ja oppilaitoksen rehtori allekirjoittavat. Musiikin perusteissa järjestetään tenttejä, joissa eri osa-alueiden suorituksista tehdään pöytäkirja, jolla suoritus todennetaan. Kurssin opettaja antaa myös kirjallisen palautteen, jossa arvioidaan opiskelijan työskentelyä tavoitteiden saavuttamiseksi ja kehitystä kannustavassa hengessä. Oppilasarviointia koskevat tukimateriaalit perustuvat laajaan oppimäärän opintoihin, mutta niitä sovelletaan osin myös yleisen oppimäärän opinnoissa. Tasokokeet ovat valtakunnallisten ohjeiden mukaiset. Tutkintolautakunnat: Perustaso 1: Kaksi jäsentä, joista toinen voi olla oma opettaja Perustaso 2: Kaksi jäsentä, joista toinen voi olla oma opettaja Perustaso 3: Kolme jäsentä, omaa opettajaa ei lueta lautakunnan jäseneksi 9. Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen Opiskelijan on mahdollista anoa muualla suoritettuja taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän musiikkiopintoihin sisältyviä opintoja hyväksi. Tällöin opintojen korvaavuudesta ja niiden hyväksi lukemisesta päättää Vanajaveden Opiston musiikin suunnittelijaopettaja. 10. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Mikäli opiskelija ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan opiskelijan edellytyksiä. Tällöin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely.

16 Todistusten sisältö Yleinen oppimäärä Opiskelijalle annetaan päättötodistus suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Opiskelijan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Pyytäessään opiskelija voi saada todistuksen suoritetuista opintokokonaisuuksista. Päättötodistuksesta ilmenee: Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi Taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan Opiskelijan nimi ja syntymäaika Opiskeluaika vuosina Opiskelijan suorittamat opintokokonaisuudet ja opiskelijan saama opetuksen tuntimäärä niissä (laskennan perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia) Rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima Lainsäädäntö, johon koulutus perustuu Opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä tai kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä Maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta Maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaisesti Laajan oppimäärän perustaso Oppilas saa laajan oppimäärän perustason päättötodistuksen suoritettuaan siihen vaadittavat tasokokeet ja osallistuttuaan riittävään määrään yhteismusisointia. 12. Oppilaaksi ottaminen Vanajaveden Opisto päättää opiskelijavalinnoista ottaen huomioon opetukselle asetetut tavoitteet. Tärkeimpinä valintakriteereinä pidetään musiikillisten kykyjen ja terveen äänimateriaalin lisäksi kykyä käyttää hyväkseen annettua opetusta. Viimeksimainittua voidaan arvioida opintojen aluksi järjestettävällä tutustumisjaksolla, joka on osa orientoivia opintoja ja sisältää ryhmäytymiseen, terveiden äänenkäyttötapojen ja esiintymisrohkeuden kasvattamiseen tähtääviä opintoja. Valinnassa käytetään apuna hakulomaketta ja pääsykoetta. Opiskelija voi osoittaa valmiutensa osallistua yleisen oppimäärän muutaman opintomodulin opintoihin osallistumalla ensi opiston pienryhmäopetukseen. Pedagogisesti pätevä opettaja arvioi oppilaan kyvyt osallistua tasolta tasolle etenevään opetukseen ja tasosuoritusten valmistamiseen.

17 Yhteistyö muiden tahojen kanssa Vanajaveden Opisto tekee yhteistyötä toiminta-alueellaan vaikuttavien muiden tahojen kanssa vuosittain. Tärkein yhteistyötaho ja lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen pääjärjestäjä on Sibelius-opisto. Vanajaveden Opisto järjestää tätä opetusta musiikkiopiston ulkopuolelle jääville lapsille ja nuorille sivistyksellisen tasa-arvon toteutumisen hengessä. Musiikin perusteiden opetusta järjestetään yhteistyössä muodostaen ryhmiä, joissa on opiskelijoita molemmista opistoista. Myös monet opettajat opettavat molemmissa opistoissa, jolloin toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää. Musiikin opintoryhmille tyypillinen yhteistyömuoto on julkisen näytön järjestäminen ja siihen osallistuminen jonkun toisen toimijan tai toimijoiden kanssa. Musiikin opiskelijat osallistuvat myös Opiston sisäiseen, muiden opintoalojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Arvot... 3 3. Yleiset tavoitteet... 3 4. Oppimiskäsitys... 4 5. Opiskeluympäristö... 4 6. Oppilaaksi ottaminen... 4 7.

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 1 OPETUSSUUNITELMA 1 Kivalo-opiston toiminta-ajatus 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 LINNALAN OPISTO Opetushallitus on vahvistanut taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet 30.3.2005.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2006 2(17) SISÄLTÖ 1. TOIMINTA-AJATUS 2. MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 2.1. TEHTÄVÄ

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Puumalan kansalaisopisto

Puumalan kansalaisopisto Puumalan kansalaisopisto Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä Sisällys YLEISTÄ 1 Musiikin perusopetuksen toiminta-ajatus 2 Arvot ja tavoitteet OPETUKSEN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TAIDEALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Taideala MUSIIKKI

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TAIDEALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Taideala MUSIIKKI TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TAIDEALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Taideala MUSIIKKI järjestäjä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO- BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT 1.8.2008 1.8.2014 1. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Laaja oppimäärä Syventävät opinnot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Laaja oppimäärä Syventävät opinnot 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Laaja oppimäärä Syventävät opinnot [YHA 20.3.2013 LIITE 5] [Tämän Opetussuunnitelman perustana

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2.

OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2. Oulujoki-Opiston Musiikkikoulu OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2.2016) 1. Yleistä Muhoksen Musiikkikoulu

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kitara Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KITARANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO

Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Kuitinmäen toimipiste: Leppävaaran toimipiste: Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty syksy

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Huilu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi HUILUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma 1.8.2015. Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma 1.8.2015. Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma 1.8.2015 Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä 2 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT, YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS, OPISKELUYMPÄRISTÖ JA

Lisätiedot

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien 7.-9. opetussuunnitelma 7-9-luokkien kursivoidut lisätään valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden perään Oppiaineen tehtävä Vuosiluokkien 7-9 painotetussa musiikinopetuksessa

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015 1 PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015 PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET 2 Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009 OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009 OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Musiikkikoulu Tauko Oy (Rytmimusiikkiopisto Tauko) Kuitinmäen toimipiste: Leppävaaran toimipiste: Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009

Lisätiedot

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos,

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, Musiikin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Musiikin laajan ja yleisen oppimäärän johdannoista

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT, YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 2.1 ARVOT JA YLEISET

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Sello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi SELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason tasosuoritusten

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä www.suzukikoulu.com OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1.8.2013 Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu Opetuspaikka: Järvenpää-

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA 2014 Päivitetty 1/2015 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet...3 2 Opetuksen

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANON VAPAA SÄESTYS (pop/jazz-piano) PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Cembalo Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi CEMBALONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Lyömäsoittimet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Lyömäsoittimet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu. SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Lyömäsoittimet Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LYÖMÄSOITINTEN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

RAUMAN LUKION MUSIIKIN KURSSITARJONTA

RAUMAN LUKION MUSIIKIN KURSSITARJONTA N MUSIIKIN KURSSITARJONTA SISÄLTÖ MU1 JA MINÄ MU2 MONIÄÄNINEN SUOMI MU3 OVET AUKI MUSIIKILLE MU4 VIESTII JA VAI- KUTTAA MU5 PROJEKTIKURSSI MU6 LUKIODIPLOMI MU9/KU12 ÄÄNIVEISTOS MU10 STUDIOTEKNIIKKA MU7

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ!

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO Salon musiikkiopisto on Salon kaupungin

Lisätiedot

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 5 PERUSTASO 7 MUSIIKKIOPISTOTASO

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot 2 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2007-2008 Lukuvuonna 2007-2008

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Viulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Viulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Viulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi VIULUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille.

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Webinaari 28.11.2013 Mirja Kopra TAMK Musiikki Tampere University of Applied Sciences 2013 Yleistä:

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Barokkisello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Barokkisello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Barokkisello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2008 www.musicedu.fi BAROKKISELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

Musiikki MU (2007-2008)

Musiikki MU (2007-2008) Musiikki MU (2007-2008) Opetuksen tavoitteet Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja kykenee arvioimaan sitä sekä oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuoden ryhmiin on ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa jaettavalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma tarkentaa Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Nokkahuilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Nokkahuilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Nokkahuilu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi NOKKAHUILUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

SML -Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Harmonikka

SML -Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Harmonikka SML - Harmonikka Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 HARMONIKANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Opetushallitus 2005 MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 30.3.2005 Dnro 10/011/2005 Voimassaoloaika 30.3.2005

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin yleisen oppimäärän. opetussuunnitelma 2014

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin yleisen oppimäärän. opetussuunnitelma 2014 Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2014 1. YLEISTÄ 1.1 MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS, YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot