Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa"

Transkriptio

1 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen vahvistamat taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet Taiteen perusopetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998.]

2 2 OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet, oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset musiikkiopinnot Vanajaveden Opistossa Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain Pääaine Yksinlaulu Yhteismusisointi Musiikin perusteet Musiikkiteatteri Opetuksen tarjonta ja opetusjärjestelyt Annettavan opetuksen määrä opintokokonaisuuksittain Yksinlaulu Yhteismusisointi Musiikin perusteet Musiikkiteatteri Opiskeluaika Oppilasarviointi Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Todistusten sisältö Oppilaaksi ottaminen Yhteistyö muiden tahojen kanssa... 17

3 3 OPETUSSUUNNITELMA Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa, yleinen oppimäärä 1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus Vanajaveden Opisto järjestää omaehtoista, paikallisesti toteutettavaa yleissivistävää koulutusta, joka edistää ihmisen kasvua elinikäisenä oppijana sekä tukee aktiivisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. 2. Arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet, oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat Vapaan sivistystyön perusarvot ovat vapaus, vapaaehtoisuus, omaehtoinen tehtävänhaku, helppo saavutettavuus ja sivistyksellinen tasa-arvo. Vanajaveden Opiston henkilöstön yhdessä sopimat, toiminnalliset arvot ovat sivistyksellinen tasa-arvo, osaaminen, avoimuus ja taloudellisuus. Laki vapaan sivistystyöstä määrittelee vapaan sivistystyön tarkoitukseksi järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Oppiminen on seurausta oppijan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta. Lähtökohtana on oppijan aiemmin omaksumat tiedot, taidot ja oppimisstrategiat, joiden pohjalle rakennetaan uuden asian oppiminen. Oppiminen on myös sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu. Tekemällä oppiminen korostuu opiskelussa ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Ryhmän merkitys on motivaation kannalta merkittävä. Opiskeluympäristöt ovat sellaisia, joissa opiskelijat voivat asettaa omia tavoitteitaan ja oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa. Heille tulee antaa tilaisuuksia kokeilla ja löytää omalle oppimistyylilleen sopivia työskentelymuotoja. Opiskelijoiden yksilöllisyyden ja erilaisuuden vuoksi opetus-, ohjaus- ja opiskelumuotojen tulee olla monipuolisia. Opetuksessa korostetaan yhteistoiminnallisuutta, ongelmalähtöisyyttä, vuorovaikutteisuutta, itseohjautuvuutta sekä tieto- ja muissa verkostoissa toimimista. Opiskeluympäristössä tulee vallita myönteinen, avoin ja jokaisen persoonallisuutta kunnioittava ilmapiiri sekä opetusvälineiden ja materiaalien tulee olla turvalliset ja ympäristöystävälliset. Työtavat valitaan niin, että opiskelijan vuorovaikutustaidot, keskittymiskyky, pitkäjänteisyys, herkkyys, eläytymiskyky, oma-aloitteisuus, vastuu, itseluottamus sekä sosiaaliset taidot kasvavat. Työtapojen tulee ohjata opiskelijaa arvostamaan ryhmän muita jäseniä sekä omia että muiden oppimisprosesseja ja oppimistuloksia.

4 4 3. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset musiikkiopinnot Vanajaveden Opistossa Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoitteena on myös tukea aikuisten omaehtoista musiikin harrastamista. Opinnot soveltuvat myös täydennyskoulutukseksi päivä- ja vanhainkodeissa sekä erilaisissa yhdistyksissä toimiville laulutuokioita vetäville henkilöille, sekä lastentarhan ja luokanopettajille. Oppilas voi koota musiikin yleisen oppimäärän opintonsa oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisista moduuleista joko valitsemalla eri moduuleja tai yhden moduulin tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta rakentuvista musiikillista osaa- mista syventävistä tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista. Oppilaan opintoja suunniteltaessa on otettava huomioon, että yleisen oppimäärän moduulit muodostavat oppilaan tavoitteita palvelevan kokonaisuuden. Vanajaveden Opistossa Taiteen perusopetus musiikissa aikuisille (MUPO) opintokokonaisuus muodostuu 10 opintomoduulista, joiden laskennallinen laajuus on 500 tuntia (yksi tunti on 45 min). Ne suoritettuaan opiskelija saa päättötodistuksen opintokokonaisuudesta. Opiskelija voi opiskella myös erikseen 1-2 opintomoduulia siinä tapauksessa, että lapsi, nuori tai aikuinen, haluaa suorittaa pääaineessaan tai musiikin perusteissa Suomen musiikkioppilaitosten liiton mukaisen tasosuorituksen/tasosuorituksia. Tällöin opintosuunnitelma tehdään yksilöllisesti opettajan kanssa ja siihen sisällytetään pääaineen lisäksi myös musiikin perusteiden opintoja ja tasosuorituksia pääaineen ensimmäisen tasosuorituksen jälkeen. Taiteen perusopetus musiikissa aikuisille (MUPO) painottuu laulun opetukseen, yhteismusisointiin ja yleisiin laulumusiikin tietotaitoa lisääviin aineisiin. Se on tasolta tasolle etenevää ja tarjoaa monipuolisen valikoiman laulumusiikin eri tyyleistä. Musiikkiopintojen aikana opiskelija suorittaa myös Suomen musiikkioppilaitosten liiton vaatimusten mukaisia musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän perustason tutkintoja (perustasot 1-3). Musiikin perusopetuksen opintokokonaisuudessa tasosuoritukset 1/3 musiikin perusteissa ja ½ laulussa pääaineena ovat pakollisia opintomuoduleita. Musiikin yleisen oppimäärän opintokokonaisuudessa on tärkeää yhdessä opiskelu ja oppiminen, sekä yhteismusisointi, johon yksilöopetus antaa valmiuksia. Tehtävänä on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen elinvoimaisena ja kehittäminen antamalla opiskelijoille laaja-alaista musiikillista yleissivistystä. Tärkeää on myös vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja muuta taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa. Opetuksen tavoitteet muodostuvat opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta ja opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan henkistä kasvua, persoonallisuuden lujittumista ja ohjata oppilasta pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rohkaista häntä musiikilliseen ilmaisuun. Aikuisten opetuksessa otetaan huomioon, että aikuiset opiskelijat ovat musiikkitaidoissaan ja tiedoissaan hyvin eri vaiheissa ja heidän kiinnostuksen kohteensa ja harrastusmotivaationsa ovat monenlaisia. Aikuisten oppimisessa korostuu itsenäisyys ja oma-aloitteisuus ja opetuksessa otetaan huomioon aikuisten kyky ohjata omaa oppimistaan ja harjoitteluaan. Osallistuminen opiskelun suunnitteluun ja arviointiin ovat onnistuneen opiskelun edellytyksiä. Sitoutuminen, halu oppia ja kehittyä ovat oppimisen vahva tuki, joka voi korvata esimerkiksi iän tuomia fyysisiä rajoituksia. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yksilöllisten tarpeiden huomioon

5 5 ottaminen sekä kannustava ja myönteinen palaute ovat aikuisten oppimisen tärkeitä perusteita. Samaa periaatetta noudatetaan lasten ja nuorten opetuksessa. 4. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain Musiikin perusopetuksessa kukin opintokokonaisuus eli opintomoduuli muodostuu yhdestä musiikin alueesta tai aihepiiristä. Opintokokonaisuudet nivoutuvat yhteen ja tukevat toisiaan: esimerkiksi laulu- ja soitinopintoihin sisältyy mm. teoriaa, musiikkitietoa sekä kieliopintoja. Taiteen perusopetus musiikissa aikuisille (MUPO) toteutettavan opintokokonaisuuden pääaineena on yksinlaulu, johon kiinteästi liittyviä opintomoduleita ovat rytmimusiikin laulaminen, kehonhallinta ja äänifysiologia sekä foneettiset kieliopinnot. Toinen tärkeä opintokokonaisuus on yhteismusisointi kuorossa tai lauluyhtyeessä sekä kansanmusiikin workshopissa, lauluilmaisu ja säestäjän kanssa harjoittelu, rytmimusiikin laulamisen bändiperiodi sekä esiintymisen harjoittel, että varsinainen esiintymistoiminta. Musiikin perusteiden opintojaksoihin kuuluu laajana osa-alueena musiikin teoria ja säveltapailu (tasosuoritukset 1-3), pianonsoitto- ja vapaa säestys, yleinen musiikkitieto. Musiikkiteatterilliset opinnot tukevat kaikkea lauluilmaisua ja esiintymistä ja niitä harjoitellaan opintojen alusta asti draaman opintojaksoilla sekä lopputyönä toteutettavan musiikkiteatteriproduktion harjoituksissa ja esityksissä. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja, jotka tukevat oppilaan oppimista ja edistävät musiikin eri alueiden ja aihepiirien integroitumista toisiinsa. Oppilaita ohjataan kaikkien opintokokonaisuuksien opetuksessa omaan harjoitteluun ja itsenäiseen työskentelyyn sekä oman edistymisensä ja oppimisensa arviointiin. Oppilaita kannustetaan musisointiin ja harjoitteluun yhdessä toisten kanssa. Musiikin kuuntelu on tärkeä osa kaikkea musiikin oppimista. Oppilaita rohkaistaan osallistumaan aktiivisesti kulttuurielämään sekä musiikin tuottajana että kuuntelijana. Opintojen sisältöjä suunniteltaessa otetaan huomioon se, että opintokokonaisuudet sisältävät monipuolista ohjelmistoa, kuten klassista eri aika- ja tyylikausien musiikkia, suomalaista ja afroamerikkalaista rytmimusiikkia, maailmanmusiikkia sekä viihde- ja näyttämömusiikkia. Oppilaita rohkaistaan itsenäiseen musiikin tuottamiseen. Tavoitteena on, että oppilas saa valmiuksia laulamiseen, säestämiseen, improvisointiin ja musiikin kirjoittamiseen Yksinlaulu Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että opiskelija saa perustietoa äänenkäytöstä käytännön harjoituksin oppii terveitä äänenkäyttötapoja oppii kehittämään lauluääntään saa harjoitusta laulumusiikin eri tyyleistä saa tietoa, taitoa ja elämyksiä länsimaisesta taidelaulusta oppii solistisia valmiuksia oppi laulujen tulkintaa

6 6 oppii yhteismusisointitaitoja motivoituu käyttämään laulumusiikkia henkisen kasvunsa ja sekä ammatillisten tavoitteiden saavuttamisessa saa valmiuksia laulutuokioiden ohjaamiseen erilaisten ihmisryhmien parissa saa esiintymiskokemuksia ja saa esiintymistaitoja Rytmimusiikin laulaminen tutustuu rytmimusiikin ominaispiirteisiin eri tyylilajeissa etsii rytmimusiikin laulamiselle tyypillisiä äänenkäyttötapoja oppii tuottamaan rytmimusiikin rytmiikkaa esiintyy rytmimusiikin laulajana ryhmässä ja yksin Äänifysiologia ja kehon hallinta oppii tuntemaan kehoaan ja sen fysiologista toimintaa tietää hengityksen toimintamekanismin ja oppii hallitsemaan siihen osallistuvia lihaksia tietää mekanismin, jolla ääni syntyy ihmiskehossa ja mikä vaikuttaa ihmisten äänien erilaisuuteen Kieliopinnot Laulumusiikin tulkinnan keskeinen asia on melodian lisäksi laulun teksti. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas saa valmiudet laulaa keskeistä ulkomaista lauluohjelmistoa. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä ovat: englannin kielen ääntämyksen tarkentaminen, jotta oppilas saa valmiudet laulaa pop-, jazzja klassista ohjelmistoa tyylinmukaisesti saksan ääntämyksen tarkentaminen keskeisen lied-ohjelmiston laulamiseksi. italian kielen ääntäminen, jotta oppilas voi laulaa antiikin aarioita ja saa valmiuksia oopperamusiikkiin tutustumiseen. muita valinnaisia kieliopintoja 4.2. Yhteismusisointi Yhteismusisoinnissa oppilasta ohjataan laulamaan ja soittamaan yhdessä muiden kanssa sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Oppilas saa ryhmästä innostusta musisointiin ja harjoitteluun. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas oppii yhteismusisointia ohjatusti ja itsenäisesti saa valmiuksia yhteissoinnin kehittämiseen oppii musisoimaan suhteessa muihin soittajiin ja laulajiin ymmärtää stemmaharjoittelun merkityksen yhteismusisoinnissa saa esiintymiskokemuksia ja oppii esiintymistaitoja Lauluyhtye/Kuoro

7 7 Lauluyhtyeeseen osallistumisen tavoitteina on yhteismusisoinnin ja oman äänen kehittäminen sekä moniäänisen laulamisen perusteiden hallinta. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että opiskelija omaksuu valmiuksia oman äänen ja yhteissoinnin kehittämiseen oppii äänen hallintaa oppii laulamaan omaa stemmaa osana kokonaisuutta oppii kuorolaulussa tarvittavaa nuotinlukutaitoa oppii tuntemaan ja esittämään monipuolista ohjelmistoa kokee yhteismusisoinnin iloa ja yhteisiä elämyksiä Lauluilmaisu, työskentely säestäjän kanssa ja esiintymisen harjoittelu Workshop-opiskelussa opiskelija oppii heittäytymään musiikin tekemisen prosessiin yhdessä opettajan ja säestäjän kanssa muiden seuratessa opetusta. oppii sietämään keskeneräisyyttä ja tekemään parhaansa uusien musiikillisten virikkeiden ilmaisemiseksi. oppii tutkimaan ja ilmaisemaan kappaleen tunnelmaa ja fraseeraamaan luontevasti käyttäen koko kehoa laulamistapahtumassa. oppii työskentelemään säestäjän kanssa yhdessä musiikillisesti oikealla tavalla. oppii esiintymistaitoja Rytmimusiikin laulaminen bändin kanssa oppii toimimaan bändin jäsenenä oppii käsittelemään laulua rytmin kautta ja saamaan impulsseja soittajilta osaa kertoa soittajille omat ajatuksensa kappaleen esittämisestä osaa olla luontevasti bändin keulakuvana ja ottaa kontaktia yleisöön Kansanlaulu tutustuu suomalaiseen kansanmusiikkiperinteeseen laulaa ryhmässä kansanmusiikin eri lajeja tutustuu sanoituksiin ja saa tietoa millaisiin elämäntilanteisiin ne ovat aikoinaan syntyneet oppii auttavasti improvisointia Esiintymistoiminta Musiikki on esittävä taidemuoto, joten esiintymistoiminta kuuluu tärkeänä osana opiskeluun. Esiintymistoiminta opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa oppilaille valmiuksia valmistautua ja esiintyä taitojensa ja osaamisensa mukaisissa esiintymistilaisuuksissa. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas

8 8 osallistuu erilaisiin esiintymistilanteisiin ja saa valmiuksia esittää musiikkia luontevasti ja vapautuneesti omaksuu tietoja ja taitoja, joiden avulla kykenee käsittelemään esiintymisjännitystä oppii esiintymistilaisuuksien järjestämisessä tarvittavia käytännön asioita Musiikin perusteet Musiikin perusteiden oppimista tukevista opintojaksoista tärkein ovat musiikin teorian ja säveltapailun opintojaksot, joita opiskellaan laajasti alkeista aloittaen tavoitteena perustaso 3 suorittaminen. Omien voimavarojensa puitteissa opiskelija voi suorittaa haluamansa tasot perustaso 1 ollessa kaikille pakollinen. Suorituksia voidaan hyväksyä myös aiemmista opinnoista eri musiikkioppilaitoksissa Musiikin teoria ja säveltapailu Musiikin teorian ja säveltapailun opetuksessa korostetaan teoreettisten asioiden oppimista oman tekemisen, laulamisen ja soittamisen kautta. Yleistavoitteena on nuotinlukutaidon kehittäminen. Sisällöissä keskeisiä osa-alueita ovat rytmi, melodia, intervallit, asteikot ja soinnut. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas oppii nuotinlukutaitoa oppii hyödyntämään teoreettista tietoa käytännön musisoinnissa oppii musiikillista ajattelukykyä ymmärtää musiikillisia lainalaisuuksia oppii jäsentämään musiikkia Pianonsoitto ja vapaasäestys Opetuksen tavoitteena on että oppilas tutustuu pianoon säestyssoittimena ja oppii käyttämään soitinta apuvälineenä lauluharjoittelussaan. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas oppii yhdistämään teoriaopetuksen käytännön musisointiin oppii asteikkosoiton kautta soittamaan laulamisen harjoitteluun kuuluvia ääniharjoituksia kehittää pianon soittotekniikkaansa oppii nuotinlukutaitoa ja prima vista -soittovalmiuksia oppii soittamaan nuoteista reaalisointumerkeistä oppii kadenssisoiton kautta soittamaan korvakuulolta ilman sointumerkkejä helpoissa sävellajeissa perustehoja (I, IV ja V7) käyttäen tutustuu erilaisiin säestystyylejä (humppa, valssi, beat, murtosointusäestys) eri tahtilajeissa (2/2, ¾, 4/4, 6/8) oppii tyylinmukaista rytminkäsittelyä ja fraseerausta

9 Musiikin tuntemus Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat eri aikojen musiikkiin ja musiikin lajeihin ja sitä kautta auttaa heitä ymmärtämään yhteiskunnallisia ja taiteellisia ilmiöitä myös laajemmin. Äänitteiden kuuntelun lisäksi on tärkeää saada kokemuksia elävistä konserteista, joissa kaikki osatekijät luovat yhdessä kokonaisvaltaisen musiikillisen elämyksen. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas oppii keskittymään musiikin kuunteluun oppii tuntemaan eri aika- ja tyylikausien sävellyksiä oppii tuntemaan eri musiikin lajeja oppii analysoimaan ja ymmärtämään erilaisia sävellyksiä oppii musiikin arviointikykyjä oppii käyttämään erilaisia ympäristön tarjoamia musiikkipalveluja tutustuu laulumusiikkiin erityisalueena 4.4. Musiikkiteatteri Draaman perusteet oppii taitoja ja asenteita, jotka auttavat toimimaan ryhmän jäsenenä produktion teossa oppii hyväksymään epävarmuutta ja keskeneräisyyttä oppii näytelmäkirjallisuuden keskeiset lajit: melodraama, tragedia, komedia draamaharjoitusten kautta oppii improvisointia, kehotietoisuutta ja liikkumista näyttämöllä Musiikkiteatteriproduktio Opetuksen tavoitteena on, että oppilas saisi perusvalmiuksia toimia näyttämöllä laulajana erilaisissa musiikkiteatteri produktioissa. Opetukseen sisältyy draaman perusteita, näyttämöliikuntaa sekä opiskelua teatterin tekemisen käytännöistä. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas esiintyy rennosti ja laulaa terveellä äänellä oppii tulkitsemaan laulujen tekstejä koskettavasti uskaltaa esiintyä näyttämöllä yksin ja yhdessä ottaa toiset huomioon näyttämöllä osaa laulaa, liikkua ja näytellä samanaikaisesti luo itse musiikkiteatteria oppii sitoutumaan musiikkiteatteriproduktion valmistamisen vaatimaan harjoitusprosessiin.

10 Soitinopinnot Opiskelija, joka haluaa keskittyä opinnoissaan vain muutaman opintomoduulin opiskeluun, valitsee opintomoduuleikseen laulu- tai soitinopinnot sekä kohdasta Musiikin teoria ja säveltapailu. Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas kehittää instrumentin soittamisen tekniikkaansa oppii nuotinlukutaitoa ja prima vista -soittovalmiuksia oppii tulkitsemaan monipuolista ohjelmistoa oppii yhteissoittotaitoja ja saa solistisia valmiuksia saa esiintymistaitoja ja oppii välittämään musiikillisia ajatuksiaan yleisölle 5. Opetuksen tarjonta ja opetusjärjestelyt Taiteen perusopetus musiikissa aikuisille (MUPO) - opintokokonaisuuden laajuus on 500 tuntia eli 18,5 opintopistettä. Opiskelijoiden pääaine on laulu. Lisäksi he suorittavat vähintään yhdeksän laulamista ja sen harjoittelua tukevaa sekä laulamisen tietotaitoa ja yleistä musiikkitietoa lisäävää opintomoduulia. Laajaan oppimäärän hyväksi luettavia pakollisia opintojaksoja ovat Laulun tasosuoritus perustaso 1 ja Musiikin teorian- ja säveltapailun perustaso 1 Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton vaatimusten mukaan. Nämä opinnot luetaan hyväksi laajan oppimäärän opintoihin syventävissä opinnoissa. Lopputyöksi valmistettavaan musiikkiteatteriproduktioon ja sen harjoitusperiodiin osallistuminen on kaikille pakollista. Mikäli opiskelija suorittaa useita tasosuorituksia, voi päättötodistuksen opintopistemäärä olla jopa 30 opintopistettä. Opetusta annetaan säännöllisesti viikoittain pedagogisesti pätevien musiikin ammattilaisten johdolla. Vakituisten opettajien lisäksi käytetään myös vierailevia opettajia tarpeen mukaan. Opetus on pyritty järjestämään aikuisopiskelijoiden erilaiset perhe- ja työaikataulut huomioon ottaen ja järjestelyissä pyritään joustavuuteen. 6. Annettavan opetuksen määrä opintokokonaisuuksittain 6.1. Yksinlaulu Opiskelija saa viikoittain 45 min. pituisen laulutunnin, jolla kehitetään äänenkäyttöä hengitysja ääniharjoituksin, sekä lauletaan erityylisiä lauluja klassisen musiikin, rytmimusiikin, näyttämömusiikin ja maailmanmusiikin alueilta. Yksilötunneille opiskelija valmistautuu etukäteen harjoitellen ja ohjelmistoon tutustuen. Opiskelijalta odotetaan myös omaehtoista laulumateriaalin etsimistä musiikkia kuunnellen ja kirjastoon tutustuen opettajan ohjeiden mukaan.

11 11 Laulullisina tavoitteina vaaditaan tasaisesti koko laajuudeltaan soiva ääni, oktaavin ja kvintin ääniala ja 30 laulun ohjelmisto puhtaasti laulettuna, selkeästi artikuloituna ja musikaalisesti fraseerattuna. Tutustutaan myös kevyen musiikin eri tyyleissä käytettäviin äänenkäyttötapoihin. Laulut harjoitellaan pianon säestyksellä ja esitetään ryhmässä muille. Ensimmäisenä vuonna tutustutaan ohjelmistoihin monipuolisesti ja toisena vuonna valitaan ohjelmisto tasosuoritusta silmälläpitäen. Opiskelija suorittaa opintojen päätteeksi tasosuorituksen joko Suomen musiikkioppilaitosten liiton klassisen- tai pop-jazzlaulun vaatimusten mukaan tai yksilöllisesti ohjelmistoja yhdistäen. Opinnot ovat opiskelijalle pakollisia, kunnes vähintään kurssitutkinto ½ SML vaatimusten mukaan on suoritettu Rytmimusiikin laulaminen Rytmimusiikkia harjoitetaan laulun yksilötunneilla sekä intensiiviperiodeilla. Toisena vuonna harjoitellaan laulamista bändin solistina joko opiston oman bändin kanssa tai yhteistyössä musiikkiopiston kanssa. 6.2 Äänifysiologia ja kehon hallinta Äänifysiologiaa opiskellaan yksilötuntien sekä viikonloppuperiodien yhteydessä yhdistäen fysiologinen tietämys käytännön laulutaitoon. Kehonhallintaopinnot voidaan yhdistää musiikkiteatteriproduktioon esim. harjoittaen laulamista ja tanssimista samaan aikaan. 6.3 Kansanlauluworkshop Kansanlaulusta järjestetään kaksi viikonloppuperiodia. Opintojen päätteeksi esiinnytään. 6.4 Kieliopinnot Vanajaveden opisto järjestää opiskelijoiden kieliopinnot viikonloppuperiodeina opiston kieltenopettajien johdolla. Myös laulun yksilöopetuksessa ja workshopeissa käydään läpi laulutekstien ääntämystä Yhteismusisointi Yhteismusisointi ja siinä kehittyminen on yksi opintojen päätavoitteista. Opiskelijat harjoittelevat yhteismusisointitaitoja laulun yksilötunneilla opettajan säestyksellä, ryhmäsäestystunneilla pianistin kanssa, lauluyhtyeissä tai kuoroissa sekä kansanlaulun ja rytmimusiikin opinnoissa laulaen mm. bändin solistina. Opiskelijat voivat sovittaessa tulla toistensa yksilötunneille harjoittelemaan esim. duettoja. Opiskelijoita kannustetaan myös omalla ajalla tapahtuvaan yhteismusisointiin ja yhdessä tapahtuvaan harjoitteluun. Tätä varten opiskelijat voivat tarvittaessa käyttää opiston tiloja. Säestystunneille kokoonnutaan säännöllisesti viikolla sekä esiintymisiin tähtäävillä

12 12 viikonloppuperiodeilla. Muiden laulun workshoppien (rytmimusiikki, kansanlaulu) opinnot tapahtuvat sovittuina ajankohtina pääasiassa viikonloppuisin Lauluyhtye/Kuoro Opiskelijat osallistuvat lauluyhtyeen toimintaan säännöllisesti, sekä esiintymisiin tähtäävillä intensiiviperiodeilla. Mikäli opiskelija kuuluu vakituisesti johonkin toimivaan kuoroon tai lauluyhtyeeseen, hän voi harjoittaa taitojaan edelleen siinä ja opinnot hyväksi luetaan Lauluilmaisu, työskentely säestäjän kanssa ja esiintymisen harjoittelu Esiintymisharjoitustunneille kokoonnutaan säännöllisesti viikolla sekä esiintymisiin tähtäävillä viikonloppuperiodeilla. Mukana on säestäjä ja laulunopettaja, opetus tapahtuu workshop-tyyppisesti, jolloin yhden opiskelijan laulua työstetään muiden seuratessa opetusta Rytmimusiikin laulaminen bändin kanssa Toisena opintovuonna opiskelija valmistaa laulutunneilla rytmimusiikin kappaleita, joka harjoitellaan bändin kanssa ja esitetään huhti-toukokuussa ravintolaolosuhteissa opiston Kevätjameissa Kansanlauluworkshop Suomalaisiin ja muiden maiden kansanlauluihin tutustutaan itse laulaen viikonloppuperiodeilla. Harjoitukset sisältävät myös liikettä ja moniäänistä laulamista. Harjoitetut laulut esitetään yleisölle Esiintymistoiminta Opiskelijat harjoittelevat esiintymistä jatkuvasti laulun workshopeissa yhteismusisointitilanteissa. Varsinaiset esiintymistilaisuudet suunnitellaan vuosittain opiston julkisen näytön suunnitelma huomioon ottaen. Opiskelijat järjestävät vuosittain yhteisiä konsertteja (esim. joulukonsertti) ja tapahtumia sekä esiintyvät yleishyödyllisissä laitoksissa, esim. sairaaloissa ja vanhainkodeissa. Esiintymisiä pyritään järjestämään opiston muun taiteen perusopetuksen kanssa yhteistyössä. Jotkut esiintymisistä ovat opintojaksojen suorituksia, myös tasosuoritus voidaan järjestää konserttitilanteena. Esiintymistoiminnassa pyritään yhteistyöhön Sibelius-opiston ja Vanajaveden Opiston muun taiteen perusopetuksen kanssa Musiikin perusteet Musiikin perusteisiin kuuluvat musiikin teorian ja säveltapailun, yleisen musiikkitiedon, pianonsoiton ja vapaan säestyksen ja opinnot. Ne toteutetaan yhteistyössä Sibelius-opiston kanssa. Teoriassa ja säveltapailussa on musiikkiopiston ja Vanajaveden Opiston laulunopiskelijoille perustettu yhteinen opintoryhmä, joka kokoontuu musiikkiopiston tiloissa. Vanajaveden Opiston laulunopiskelijat osallistuvat musiikkiopiston yleisen musiikkitiedon

13 13 tunneille Musiikin tuntemusta lisätään myös yhteisillä opintoretkillä konsertteihin ja musiikkiteatteriesityksiin Musiikin teoria ja säveltapailu Opiskelun aluksi järjestetään musiikin teorian ja säveltapailun valmentavat opinnot, jossa selvitetään opiskelijoiden lähtötaso. Sen mukaan perustetaan opintoryhmät. Jos opiskelija on aloittanut opinnot jo aiemmin muissa oppilaitoksissa ja jo hänellä on niistä suorituksia, ne hyväksi luetaan. Kuitenkin pyritään siihen, että jokainen opiskelija osallistuisi jossain opintojensa vaiheessa ainakin laulajalle tärkeisiin säveltapailun opintoihin. Opiskelussa otetaan huomioon, että jokainen oppii omaa vauhtiaan ja omasta kokemustaustastaan käsin. Siitä riippuen oppilaat etenevät eri tavoin ja eri verran. Tärkeintä on oppia laulamista helpottavia tietoja ja taitoja. Perustason 1 suorittaminen opintojen aikana on pakollista, tosin aikuisopiskelijat kokevat musiikin perusteiden opinnot niin tärkeiksi, että haluavat jatkaa perustasolle 3 saakka. Heille annetaan tähän mahdollisuus. Myös muut opiston soiton ja laulun aikuisopiskelijat voivat suorittaa opiston järjestämiä musiikin perusteiden opintoja ulkopuolisina ja saada niistä taiteen perusopetuksen mukaisen todistuksen Pianonsoitto ja vapaasäestys Opiskelija saa viikoittain joko laulutunnin yhteydessä 15 min. tai joka toinen viikko 30min.pituisen pianotunnin, jolla kehitetään pianonsoitto- ja vapaasäestystaitoja. Yksilötunneille opiskelija valmistautuu etukäteen harjoitellen ja ohjelmistoon tutustuen. Tavoitteena on että oppilas tutustuu pianoon säestyssoittimena ja oppii käyttämään soitinta apuvälineenä lauluharjoittelussaan. Tunneilla tutustutaan helpoissa sävellajeissa asteikko- ja kadenssisoiton avulla lauluharjoitusten soittamiseen sekä säestetään lauluja reaalisointumerkeistä ja korvakuulolta. Suorituksena opiskelija osallistuu noin kerran lukukaudessa yhteiselle ryhmätunnille, jossa harjoitellaan säestystaitoja käytännön tilanteessa Musiikin tuntemus (yleinen musiikkitieto) Yleisen musiikkitiedon kurssin tavoitteena on muodostaa käsitys länsimaisen taidemusiikin kehityksestä, säveltäjistä ja heidän musiikistaan ja saada monenlaisia konserttikokemuksia. Kurssin jälkeen opiskelija osaa tunnistaa minkälaista musiikkia on sävelletty eri aikakausina, ja miten tyylilajit eroavat toisistaan. Vanajaveden Opiston laulunopiskelijat osallistuvat musiikkiopiston yleisen musiikkitiedon tunneille Musiikin tuntemusta lisätään myös yhteisillä opintoretkillä konsertteihin ja musiikkiteatteriesityksiin Musiikkiteatteri

14 14 Musiikkiteatterissa tarvittavia taitoja harjoitellaan koko opintojen ajan, laulutunneilla sekä kehonhallintaan ja draamaan keskittyvillä harjoituskerroilla. Musiikkiliikuntaa ja liikuntaa yleensä painotetaan terveen äänenkäytön ja rennon laulamisen apukeinona ja laulujen tulkintaan paneudutaan alusta asti. Musiikkiteatterityöskentelyn tavoitteena on siirtyä sujuvasti puheesta lauluun ja laulusta puheeseen ja pystyä laulamaan ja liikkumaan samaan aikaan. Opintojen päätteeksi opiskelijat tekevät produktion, joka pyritään suunnittelemaan ja luomaan ryhmän lähtökohdista ja luovuuden tuloksena. Samalla harjoitellaan myös ammattimaista sitoutumista harjoitusperiodiin ja esiintymistapahtumiin Draaman perusteet Draaman perusteet opintojaksoa käytetään jo opintojen alussa apuna opiskelijoiden ryhmäytymisessä. Opiskelijat voivat myös käsitellä opintojen alussa esiintymisjännitykseen ja laulajan toimimiseen liittyviä heitä askarruttavia kysymyksiä draaman keinoin. Draamaa opiskellaan sen jälkeen tasaisin väliajoin, kunnes opinnot huipentuvat loppuproduktion tekemiseen Musiikkiteatteriproduktio Opiskelijat valmistavat omista lähtökohdistaan musiikkiteatteriproduktion, jossa jokainen laulaa yksin ja näyttelee näyttämöllä ottaen huomioon toiset esiintyjät. Musiikkiteatteriesityksen musiikki on mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden tekemää. Lopputyön tekeminen opettaa myös sitoutumista pitkähköön, luovaan prosessiin ja teatterin tekemistä yleensä. Opiskelijat ottavat vastuuta esityksen onnistumisesta jokainen oman kykynsä mukaan. 6.5 Soitinopinnot Soitinopinnoissa opiskeltava moduli voi olla pianon-, viulun-, huilun- tai kitaransoitto. Se voi olla myös yksinlaulu tai ylipäätään instrumentti, jossa annetaan yksilöopetusta. Opiskelu on tavoitteellista tasolta tasolle etenevää. Ohjelmisto valitaan monipuoliseksi ja tasosuorituksiin valmistavaksi. Opiskelija saa opetusta viikoittain puolikkaasta oppitunnista (22,5 min.) 30 minuuttiin. Lukukauden pituus on 25 viikkoa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelija harjoittelee omatoimisesti kotona. 7. Opiskeluaika Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa -opintokokonaisuus kestää kaksi ja puoli vuotta. Lukuvuoden pituus on 30 viikkoa. Opetusta annetaan kahtena kolmena iltana viikossa sekä erikseen sovittavilla viikonloppuperiodeilla. Tarvittaessa opetusta voi järjestää myös lukukausien ulkopuolella esim. lyhyillä kesäkursseilla. Opintojen menestyksellinen suorittaminen edellyttää tuntimäärän ulkopuolella tapahtuvaa omaehtoista harjoittelua.

15 15 8. Oppilasarviointi Opintojen arviointiin liittyy opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute, sekä opiskelijan itsearviointi. Palaute on aina kannustavaa keskittyen opiskelijan vahvuuksiin ja kehitettäviin asioihin. Vuorovaikutuksellista arviointia suoritetaan jokaisen opetustilanteen yhteydessä. Riittävä läsnäolo opinnoissa on hyväksytyn opintojaksosuorituksen ehtona. Myös esiintymistilanteissa mukanaolo on samalla joidenkin opintojaksojen suoritus. Opiskelija kerää opinnoistaan portfolion, jossa eri ainealueiden opintoja arvioidaan kirjallisesti sekä opettajan taholta, että itsearviointina. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua. Tasokokeiden arviointi Tasosuorituksissa läsnä on lautakunta, joka antaa suullisen palautteen ja arvosanan 2-5 (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, erinomainen). Suorituksesta tehdään pöytäkirja, jonka lautakunta, vastaava opettaja ja oppilaitoksen rehtori allekirjoittavat. Musiikin perusteissa järjestetään tenttejä, joissa eri osa-alueiden suorituksista tehdään pöytäkirja, jolla suoritus todennetaan. Kurssin opettaja antaa myös kirjallisen palautteen, jossa arvioidaan opiskelijan työskentelyä tavoitteiden saavuttamiseksi ja kehitystä kannustavassa hengessä. Oppilasarviointia koskevat tukimateriaalit perustuvat laajaan oppimäärän opintoihin, mutta niitä sovelletaan osin myös yleisen oppimäärän opinnoissa. Tasokokeet ovat valtakunnallisten ohjeiden mukaiset. Tutkintolautakunnat: Perustaso 1: Kaksi jäsentä, joista toinen voi olla oma opettaja Perustaso 2: Kaksi jäsentä, joista toinen voi olla oma opettaja Perustaso 3: Kolme jäsentä, omaa opettajaa ei lueta lautakunnan jäseneksi 9. Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen Opiskelijan on mahdollista anoa muualla suoritettuja taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän musiikkiopintoihin sisältyviä opintoja hyväksi. Tällöin opintojen korvaavuudesta ja niiden hyväksi lukemisesta päättää Vanajaveden Opiston musiikin suunnittelijaopettaja. 10. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Mikäli opiskelija ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan opiskelijan edellytyksiä. Tällöin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely.

16 Todistusten sisältö Yleinen oppimäärä Opiskelijalle annetaan päättötodistus suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Opiskelijan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Pyytäessään opiskelija voi saada todistuksen suoritetuista opintokokonaisuuksista. Päättötodistuksesta ilmenee: Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi Taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan Opiskelijan nimi ja syntymäaika Opiskeluaika vuosina Opiskelijan suorittamat opintokokonaisuudet ja opiskelijan saama opetuksen tuntimäärä niissä (laskennan perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia) Rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima Lainsäädäntö, johon koulutus perustuu Opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä tai kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä Maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta Maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaisesti Laajan oppimäärän perustaso Oppilas saa laajan oppimäärän perustason päättötodistuksen suoritettuaan siihen vaadittavat tasokokeet ja osallistuttuaan riittävään määrään yhteismusisointia. 12. Oppilaaksi ottaminen Vanajaveden Opisto päättää opiskelijavalinnoista ottaen huomioon opetukselle asetetut tavoitteet. Tärkeimpinä valintakriteereinä pidetään musiikillisten kykyjen ja terveen äänimateriaalin lisäksi kykyä käyttää hyväkseen annettua opetusta. Viimeksimainittua voidaan arvioida opintojen aluksi järjestettävällä tutustumisjaksolla, joka on osa orientoivia opintoja ja sisältää ryhmäytymiseen, terveiden äänenkäyttötapojen ja esiintymisrohkeuden kasvattamiseen tähtääviä opintoja. Valinnassa käytetään apuna hakulomaketta ja pääsykoetta. Opiskelija voi osoittaa valmiutensa osallistua yleisen oppimäärän muutaman opintomodulin opintoihin osallistumalla ensi opiston pienryhmäopetukseen. Pedagogisesti pätevä opettaja arvioi oppilaan kyvyt osallistua tasolta tasolle etenevään opetukseen ja tasosuoritusten valmistamiseen.

17 Yhteistyö muiden tahojen kanssa Vanajaveden Opisto tekee yhteistyötä toiminta-alueellaan vaikuttavien muiden tahojen kanssa vuosittain. Tärkein yhteistyötaho ja lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen pääjärjestäjä on Sibelius-opisto. Vanajaveden Opisto järjestää tätä opetusta musiikkiopiston ulkopuolelle jääville lapsille ja nuorille sivistyksellisen tasa-arvon toteutumisen hengessä. Musiikin perusteiden opetusta järjestetään yhteistyössä muodostaen ryhmiä, joissa on opiskelijoita molemmista opistoista. Myös monet opettajat opettavat molemmissa opistoissa, jolloin toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää. Musiikin opintoryhmille tyypillinen yhteistyömuoto on julkisen näytön järjestäminen ja siihen osallistuminen jonkun toisen toimijan tai toimijoiden kanssa. Musiikin opiskelijat osallistuvat myös Opiston sisäiseen, muiden opintoalojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason tasosuoritusten

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA. Hanne Jurvanen

MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA. Hanne Jurvanen MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA Hanne Jurvanen Tutkielma Kevät 2005 Musiikkikasvatuksen osasto Sibelius-Akatemia Tiivistelmä Kirjallinen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN Turun kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Mustalla painetut tekstit ovat Perusopetukseen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Kitara, kantele, harppu

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Kitara, kantele, harppu MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Kitara, kantele, harppu 1 Kitaransoiton peruskurssi 1 Oppilas oppii kitaransoiton tekniikan ja äänenmuodostuksen alkeita, tutustuu helppoihin kitarasävellyksiin ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot