KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja"

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja Jarna Kytö & Marjo Lalu RASKAANA OLEVIEN PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN ÄITIEN JA HEIDÄN LAS- TENSA TURVALLISUUS SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS Opinnäytetyö 2012

2 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma KYTÖ, JARNA LALU, MARJO Raskaana olevien päihteitä käyttävien äitien ja heidän lastensa turvallisuus Opinnäytetyö Työn ohjaaja Toimeksiantaja Marraskuu 2012 Avainsanat 49 sivua + 14 liitesivua TtM Mirja Nurmi Etelä-Kymenlaakson arjen turvallisuus, EK-ARTU turvallisuus, alkoholi, huumeet, päihdeäiti, lapsi Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää raskaana olevien päihdeäitien ja heidän lastensa turvallisuutta arjessa. Tutkittiin, mitkä asiat lisäävät ja mitkä heikentävät turvallisuutta. Seuranta aloitettiin raskauden alusta syntymän jälkeiseen elämään asti. Aineisto kerättiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena Linda ja Medic tietokannoista. Aineisto muodostui yhdeksästä alkuperäistutkimuksesta, ja ne analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Tulosten mukaan lapsen saaminen on päihdeäidille käänteentekevä kokemus, jonka avulla riippuvuudesta on helpompi päästä eroon. Äitiys edustaa heille normaalia elämää, joka liittyy päihteettömään identiteettiin. Naisten pyrkimystä päihteettömyyteen tukee uudet sosiaaliset kontaktit ja päihteettömät roolimallit. Turvallisuutta heikentävinä tekijöinä päihdeäideillä esiintyy paljon mielenterveysongelmia ja masennusta. Päihdeäideillä on usein huono elämäntilanne, he ovat usein nuoria, huonosti koulutettuja ja työttömiä. Perheessä päihdeäidit kokevat väkivaltaa ja heidän väkivaltakuolemat ovat lisääntyneet. He eivät koe alkoholin suurkulutusta ongelmaksi ja näin ollen eivät tarvitse siihen apua. Vastuun ottaminen nähdään yhtenä lasten selviytymiskeinona arjessa. Päihdeperheen lapsen turvallisuutta edistää varhainen sijoitus biologisen kodin ulkopuolelle. Päihdealtistuksen negatiiviset vaikutukset heikentävät lapsen turvallisuutta. Huumeille altistuneiden lasten vauriot ovat lievempiä kuin alkoholille altistuneiden ja vaikka päihdealtistus olisi sama, voi se johtaa sikiöiden erilaiseen vammautumiseen. Päihdeäidin vauvat tarvitsevat pidempää synnytyksen jälkeistä tarkkailua. Päihdeperheen lapsen kotiolot ovat levottomia, lapset voivat joutua väkivallan uhreiksi ja vanhemmat laiminlyövät lapsensa perushoitoa. Päihteiden käyttö kuuluu normaalina osana elämään, lapsilta puuttuu normaali suhde vanhempiin sekä lapselle ominainen elämä jää kokematta.

3 ABSTRACT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU University of Applied Sciences Health Care KYTÖ, JARNA LALU, MARJO Pregnant, substance-using mothers and their children 's safety Bachelor s Thesis Supervisor Commissioned by November 2012 Keywords 49 pages + 13 pages of appendices Mirja Nurmi MNSc Etelä-Kymenlaakson arjen turvallisuus, EK-ARTU safety, alcohol, drugs, substance-using mother, child The aim of this Bachelor s thesis was to explain substance-using mothers and their children s safety in everyday life. We wanted to examine, which things increasing the safety and which things those weakening it. We followed the mothers and children from the beginning of the pregnancy till the child was born. The data was gathered with systematic literature review from Linda and Medic databases. The data was analyzed by using inductive content analysis. According to the results having a child is a life changing experience for substance-using mothers and that experience helps them to get rid of the addiction. Maternity represents them a normal life for them, which is related to an identity without addiction. New social contacts and sober role models support the mothers being without alcohol or drugs. Factors weakening the safety of addicted mothers are mental problems and depression. Mothers often have a poor life situation; they are young, badly educated and jobless. Substance-using mothers experience violence at home and death from violence has increased. They do not experience alcohol addiction as a problem and need help for that. Taking responsibility is regarded as a child s way of surviving in everyday life. Early placement outside the biological home promotes a child s safety, and the negative effects of substance abuse impair it. The injuries of children exposed to drugs are less severe than of those exposed to alcohol and substance abuse even if the exposure is the same, it may lead to a different fetal injuries. Babies predisposed to maternal substance abuse need a longer post-natal monitoring. Children s home conditions are restless, they become victims of violence and the parents neglect the child s primary care. Substance use is a normal part of their lives, they lack a normal relationship to the parents and do not experience life characteristic of children.

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 TAUSTA JA TARKOITUS 6 2 YLEISTÄ SYSTEMAATTISESTA KIRJALLISUUSKATSAUKSESTA 7 3 LAPSEN JA ÄIDIN TURVALLISUUS Turvallisuuden eri näkökulmia Turvallisuus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen 10 4 ÄIDIN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Naisten päihdeongelmat Raskaus ja alkoholi FAS 14 5 ÄIDIN HUUMEIDEN KÄYTTÖ Raskaus ja huumeet 16 6 ÄIDIN JA LAPSEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS Vuorovaikutussuhteen kehittymisen edellytykset Kiintymyssuhde Vuorovaikutuksen riskitekijät 20 7 LAPSEN OIKEUDET Syntymättömän oikeuksia Lapsen oikeuksia 22 8 SYSTEMAATTISEN KIRJALLISUUSKATSAUKSEN VAIHEET Tutkimussuunnitelman laatiminen Tutkimuskysymysten määrittäminen Tutkimuskysymykset Sisäänotto- ja poissulkukriteerit Alkuperäistutkimusten haku ja valinta 25

5 8.6 Alkuperäistutkimusten laadun arviointi Alkuperäistutkimusten analysointi ja tulosten esittäminen Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja sisällönanalyysin luotettavuus 33 9 TULOKSET Päihdeäidin turvallisuutta lisäävät tekijät Päihdeäidin turvallisuutta heikentävät tekijät Päihdeäidin lapsen turvallisuutta lisäävät tekijät Päihdeäidin lapsen turvallisuutta heikentävät tekijät POHDINTA Tulosten tarkastelu ja niiden hyödynnettävyys ja johtopäätökset Tutkimuseettiset näkökohdat 45 LÄHTEET 46 LIITE 1 50 LIITE 2 56

6 6 1 TAUSTA JA TARKOITUS Tällä tutkimuksella on tarkoitus selvittää raskaana olevien päihdeäitien ja heidän lastensa turvallisuutta arjessa. Haluamme tutkia tekijöitä, jotka heikentävät ja lisäävät turvallisuutta. Tutkimme lapsia ja äitejä raskauden alusta ensimmäiseen ikävuoteen asti. Saatuamme kasaan relevantit alkuperäistutkimukset, laajensimme lasten ikähaarukkaa ensimmäisestä ikävuodesta eteenpäin, ettei laadukkaita tutkimuksia jäisi otannan ulkopuolelle. Opinnäytetyömme on osana Etelä-Kymenlaakson kuntien väestön arjen turvallisuus hanketta. EK-ART hanke on osa valtakunnallista ARTU ohjelmaa (Arjen turvallisuus). Hankkeen tavoitteena on luoda viiteen Etelä-Kymenlaakson kuntaan yhteinen turvallisuussuunnitelma (Turvallisuussuunnittelutyön tavoitteet. 2012). Alueen yhteistyön koordinoimisen ja turvallisuuden kehittämiseksi turvallisuussuunnittelun voimavarat pyritään kohdistamaan akuuttien ongelmien ratkaisemiseen sekä lähivuosien väestön arjen turvallisuuden edistämiseen (Taustalla valtakunnalliset haasteet. 2012). Valitsimme aiheen, koska on mielestämme mielenkiintoinen ja tällä hetkellä ajankohtainen Aihe on ajankohtainen, sillä päihdeäitien hoidosta on keskusteltu paljon julkisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa esitetään alustava ehdotus, jossa raskaana oleva nainen voitaisiin määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon, jos hänen päihteiden käytöstä voi aiheutua sikiölle sairaus, vamma tai välitön hengenvaara tai sikiö on saamassa vakavan, hoitoa vaativan terveydellisen vaurion. Ensisijaisesti kuitenkin tulisi päihteiden käytön lopettamiseksi käyttää muita keinoja kuin tahdosta riippumatonta hoitoa. (Potilaiden ja asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistetaan säännöksillä ) Päihteiden, etenkin alkoholin, käyttö raskauden aikana on selvästi sikiön kehityshäiriöiden suurin yksittäinen syy luvun lopulta lähtien alkoholipolitiikan liberalisoituminen on osaltaan kasvattanut alkoholin kulutusta, mikä puolestaan on nähtävissä alkoholin käytöstä seuranneiden haittojen kasvuna eri osa-alueilla yhteiskunnassamme. Tämän seurauksena esimerkiksi alkoholinkäyttö naisten keskuudessa on kasvanut seitsenkertaiseksi. Tämän lisäksi myös alkoholin vaurioittamien sikiöiden määrä on kasvanut, samoin kuin alkoholiongelmaisissa perheissä asuvien lastenkin määrä. Noin

7 7 6 % raskaana olevista suomalaisista naisista on arvioiden mukaan alkoholin suurkuluttajia. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa todetaan vuosittain yli 3000 sikiötä, jotka ovat altistuneita päihteille. (Ahlblad-Mäkinen, Aula, Haavisto, Hakulinen-Viitanen, Heloma, Hermonson, Karinsalo, Kaukonen, Kotovirta, Nyroos-Seppänen, Paaso, Sarvanti & Silvennoinen ) Vuosittain Suomessa syntyy noin 600 lasta, joilla on oireita sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vuoksi. Tavallista on myös erilaisten päihteiden, kuten alkoholin ja huumeiden sekakäyttö, joten monesti voi olla vaikea arvioida yksittäisen aineen osuutta ja vaikutuksia. (Ahlblad-Mäkinen & ym ) A-klinikka säätiön Lasinen lapsuus väestökyselyllä on vuodesta 1994 kerätty tietoa suomalaisten lapsuudenkodissaan kokemasta päihteiden liikakäytöstä. Vuonna %, eli melkein joka neljäs suomalainen kertoi kokeneensa vanhempiensa liiallista päihteidenkäyttöä lapsuudenkodissaan. Luku on nousussa, sillä vastaava luku oli vuonna % ja vuonna %. Lapselle aiheutuvista ongelmista ja haitoista useimmiten mainittiin lapsen joutuminen riitojen ja eripuran todistajaksi (70 %) ja päihteidenkäytön arvioitiin lisäävän lapsen turvattomuutta ja mielipahaa (70 %). (Roine 2009.) Kaikissa kulttuureissa ymmärretään hyvin todennäköisesti, että kaikki lapset tarvitsevat suojaa ja turvaa. Ne kaksi asiaa kuuluvat lapsen perustarpeisiin ja sisältävät niin fyysisiä, psyykkisiä kuin sosiaalisiakin osa-alueita. Perustarpeisiin voidaan sisällyttää mm. rakkaus, kuulluksi tuleminen, valvonta sekä etenkin turvallisuus ja sen tunteminen. (Söderholm, Halila, Kivitie-Kallio, Mertsola & Niemi 2004, ) 2 YLEISTÄ SYSTEMAATTISESTA KIRJALLISUUSKATSAUKSESTA Toteutamme tutkimuksen systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Kyseisen tutkimusmenetelmän tarkoituksena on kerätä jo olemassa olevaa tietoa, sekä arvioida tiedon laatua ja syntetisoida tuloksia rajatusta ilmiöstä kattavasti. Tutkimusmenetelmällä voidaan myös perustella ja tarkentaa tutkimuskysymystä sekä tehdä luotettavia yleistyksiä. (Kääriäinen & Lahtinen 2006, 39.)

8 8 Olennaisena osana systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen kuuluu erityisen tarkka tutkimusten valinta-, analysointi- ja syntetisointiprosessi, jonka johdosta tutkimukseen valikoituu vain merkitykselliset ja tarkoitusta vastaavat korkealaatuiset tutkimukset. Virheiden minimoimiseksi ja katsauksen toistettavuuden mahdollistamiseksi on systemaattisen kirjallisuuskatsauksen jokainen vaihe tarkkaan määritelty ja kirjattu. (Johansson, Axelin, Stolt & Ääri 2007, 4-5.) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus etenee vaihe vaiheelta suunnittelusta raportointiin ja vaiheita voi olla esimerkiksi seitsemästä yhdeksään, mutta vaiheet voidaan karkeasti jaotella myös kolmeen. Näistä ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu katsauksen suunnittelu, toiseen vaiheeseen katsauksen tekeminen hakuineen, analysointeineen sekä synteeseineen ja kolmanteen vaiheeseen kuuluu katsauksen raportointi. (Johansson & ym. 2007, 5.) Tutkimusprosessin kannalta tärkein vaihe on yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman laatiminen. Tutkimussuunnitelman tehtävänä on ohjata tutkimusprosessin kulkua, vähentää systemaattista harhaa ja varmistaa tieteellistä täsmällisyyttä. Tätä seuraavat vaiheet ovat tutkimuskysymysten määrittäminen, alkuperäistutkimusten haku, alkuperäistutkimusten valinta, alkuperäistutkimusten laadun arviointi, alkuperäistutkimusten analysointi ja viimeisenä tulosten esittäminen. (Kääriäinen & ym. 2006, ) 3 LAPSEN JA ÄIDIN TURVALLISUUS 3.1 Turvallisuuden eri näkökulmia Turvallisuuden katsotaan olevan perustana jatkuvuudelle, ja liittyy vahvasti, niin ihmisten kuin kaikkien elollisten organismienkin kohdalla jatkuvuuden turvaamiseen. Jatkuvuuteen pyrkiminen ihmisellä sisäänrakennettu biologinen ominaisuus, ja kokemus sekä varmuus jatkuvuudesta luo ihmiselle turvaa. Vaarattomassa ja suojaisassa ympäristössä turvallisuuden tunne taataan parhaiten. (Hopiavuori 2011, 63.) Lapsen kokemukset turvallisuudesta ovat vahvasti liittyneinä läheisiin ihmissuhteisiin ja vanhempiin. Kuten kelle tahansa, on lapsellekin tärkein asia suhteen jatkuvuus. Olennaista ja toivottavinta on, että vanhempi on läsnä ja saatavilla silloin, kun lapsi kokee tätä tarvitsevansa. Lapselle ja tämän turvallisuuden tuntemiselle olennaista on varma tietämys siitä, että vanhempi lohduttaa ja tukee surun kohdatessa lasta. Turval-

9 9 lisuuden kannalta tärkeää on myös vastavuoroisuus sekä kokemus erityisyydestä ja lähellä olosta, niin vanhemmalle kuin lapsellekin. (Hopiavuori 2011, 63.) Turvallisuuden tunteeseen katsotaan myös vahvasti liittyvän eri osa-alueina dynaamisuus, vuorovaikutuksellisuus, yhteys sisäiseen puheeseen, tilannesidonnaisuus sekä liikkuvuus. Tarkemmin analysoituna dynaamisuus viittaa subjektiiviseen turvallisuuden tunteeseen, jota ylläpidetään ja tuotetaan aktiivisesti päivittäin. Myös vuorovaikutuksellisuus liittyy vahvasti subjektiiviseen turvallisuuden tunteeseen, jota tuotetaan. Tämän lisäksi kyseiseen käsitteeseen kuuluu myös omien ajatusten ja tunteiden testaaminen vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Sen sijaan yhteys sisäiseen puheeseen voidaan tarkemmin kuvailla jatkuvana sisäisenä neuvotteluna ympäristöstä tehtyjen havaintojen suhteen. Myös erilaiset tilat ja tilanteet tarjoavat niin toimintakuin vuorovaikutusmahdollisuuksiakin, joiden pohjalta voidaan kokea eri astein turvallisuutta sekä tuvattomuutta. Tällöin puhutaan tilannesidonnaisuudesta. Liikkuvuus taas kuvastaa kokemusta siitä, että ihminen pystyy suhteellisen vapaasti siirtymään tilanteesta toiseen sekä vastaanottamaan myös tekijöitä, jotka aiheuttavat turvattomuutta, kuitenkaan menettämättä perusluottamusta. (Rytkönen 2011, 10.) Tarkasteltaessa turvallisuutta ja sen ilmenemistä voi kyse olla joko turvallisuuden toteutumisesta, siihen liittyvästä riskistä tai uhkasta tai selkeästä turvallisuuden vajeesta. Tällöin voidaankin puhua turvattomuudesta. Turvallisuus sekä turvattomuus käsitteinä kuvastavat saman ilmiön eri puolia, mutta korostavat kuitenkin erilaisia näkökulmia. Turvattomuuteen liittyy vahvasti vajeen ja uhkan näkökulma. Sen sijaan käsite turvallisuus korostaa myös ennalta ehkäisevää näkökulmaa sekä tuen ja suojelun tarvetta. Myös kokemuksellisen näkökulman katsotaan kytkeytyvän vahvasti turvallisuuden käsitteeseen. (Rytkönen 2011, 10.) Kaikissa kulttuureissa ymmärretään hyvin todennäköisesti, että kaikki lapset tarvitsevat osaltaan suojaa ja turvaa. Ne kaksi asiaa kuuluvat lapsen perustarpeisiin, ja sisältävät niin fyysisiä, psyykkisiä kuin sosiaalisiakin osa-alueita. Perustarpeisiin voidaan sisällyttää mm. rakkaus, kuulluksi tuleminen, valvonta sekä etenkin turvallisuus ja sen tunteminen. (Söderholm, Halila, Kivitie-Kallio, Mertsola & Niemi 2004, ) Turvallisuuden katsotaan tarkemmin liittyvän hengissä säilymiseen ja sen vuoksi myös suojan ja ravinnon saantiin sekä tukemaan fyysistä toimintakykyä. Näitä voidaan kutsua fysiologisiksi, ns. fyysiseen turvallisuuteen liittyviksi tarpeiksi. Sosiaali-

10 10 set ja henkiset tarpeet taas voidaan luokitella kuuluvaksi ihmisen sosiaalisuuteen sekä kokemukseen itsensä merkityksellisyydestä. (Ahonen ym. 2001, 133.) Perustarpeet eivät kuitenkaan aina toteudu, ja turvallisuuden tunne voi jäädä vähäiseksi. Tähän liittyy vahvasti hoidon laiminlyönti, johon taas vaikuttavat ulkoiset stressitekijät, kuten vanhempien tai muun huoltajan päihdeongelmat. (Söderholm ym. 2004, 60.) Kun turvallisuus katoaa ja epävarmuus tai yksinäisyyden tunteet nousevat esiin, saavat ne pelon ja ahdistuksen keskellä ihmisen tavoittelemaan hyvää oloa. Turvattomuuden ilmentymä liittyy vahvasti pelkoihin ja epävarmuuteen nykyisestä ja tulevasta. Se voi saada ihmisen toimimaan tavalla, jota ulkopuolisen voi olla vaikea ymmärtää, kuten esimerkiksi tuhoava päihteiden käyttö itseä tai muita kohtaan. (Ahonen ym. 2001, 133.) 3.2 Turvallisuus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen Eri selvitysten mukaan raskaana olevista äideistä n. 4-6 % käyttävät raskauden aikana päihteitä siinä määrin, että lapsen kehitys on vaarassa vaurioitua. Raskaudenaikainen päihteiden käyttö sekä kyvyttömyys asettaa sikiön tarpeita etusijalle raskauden aikana, ennustavat vahvasti lapsen joutumista myöhemmin kaltoinkohtelun uhriksi. (Kalland 2006, 5-6.) Alkoholi- ja huumeriippuvaisilla äideillä on poikkeuksellisen usein taustalla kokemuksia omassa lapsuudenkodissaan esiintyneestä emotionaalisesta turvattomuudesta ja puutteellisista hoivakokemuksista. Suurin osa alkoholi- ja huumeriippuvaisista äideistä elää yksinhuoltajina tai löyhässä parisuhteessa, jossa myös kumppani kärsii päihdeongelmasta tai suhdetta leimaavat muut haitat. Lähtöperheestään eristäytynyt ja yksinäinen äiti voi tukeutua lapseensa ja hakea tältä lohtua vinoutuneella tavalla. (Savonlahti ym. 2003, ) Runsaasti päihteitä käyttävissä perheissä on myös pieniä vauvoja, jotka ovat hoivaltaan ja selviytymiseltään täysin riippuvaisia vanhemman huolenpidosta. Vauvan psyykkiset ja fyysiset tarpeet saattavat jäädä toteutumatta ja ajoittain vauva voi olla jopa hengenvaarassa. Tämän vuoksi on tärkeää, että vauvoille ja heidän vanhemmil-

11 11 leen tarjotaan tukea jo raskausaikana aina vauvan syntymän jälkeisiin hetkiin, jotta vauva olisi jatkuvasti mielessä tärkeänä turvan saajana. Koska turvallinen kiintymyssuhde luo pohjan vauvan käsitykselle itsestään merkittävänä ja tärkeänä persoonana, on hyvä varhainen vuorovaikutussuhde vanhempien ja vauvan välillä tärkeää. Vauvan käsitys itsestään merkittävänä ja rakastettuna henkilönä syntyy jo varhaisten kuukausien aikana, ja tällöin vauvalla on myös oikeus saada osakseen hyvää hoivaa. (Ahlblad-Mäkinen ym. 2009, 21.) Pelkkä raskauden aikainen raittius vauvan näkökulmasta katsottuna ei riitä, vaan tarvitaan varmuus siitä, että vanhemmat ovat päihteettömiä myös vauvan syntymän jälkeen. Tämän lisäksi varhaisen vuorovaikutussuhteen aloittamiseksi tarvitaan tukea. Päihteetöntä vauvaperheen arkea tulisi harjoitella riittävän pitkään turvallisissa olosuhteissa, jotta voidaan taata varmuus vauvan turvallisuudelle ja hyvälle elämän alulle. Tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää, että äidit ja vauvat saavat tukea ja apua riittävän pitkään, jolloin äidillä on mahdollisimman hyvät valmiudet pysyä päihteettömänä, jolloin hän myös kykenee hyvään vuorovaikutussuhteeseen vauvansa kanssa. (Ahlblad-Mäkinen ym. 2009, 21.) 4 ÄIDIN ALKOHOLIN KÄYTTÖ 4.1 Naisten päihdeongelmat Päihteidenkäytöstä aiheutuvia ongelmia on pidetty suomalaisessa yhteiskunnassa pääasiallisesti miesten ongelmana. Naisten päihteiden käyttö on kuitenkin lisääntynyt ja etenkin kaupungeissa se on alkanut muistuttaa miesten päihteidenkäyttöä. (Havio, Inkinen, Partanen & toim. 2008, 171) Naissuurkuluttajien määrä on kasvanut. Vaikka naisten päihteidenkäyttö on tullut näkyvämmäksi, päihdeongelman kehittymistä rytmittävät elämänkulun aikaiset tapahtumat, kuten perheen perustaminen, raskaus, imetys, lasten kasvattaminen ja kouluun lähteminen, tai naiseuden menettäminen (vaihdevuodet, rinta- tai kohtuleikkaus). Perheellisten naisten päihdeongelma voi olla periodimainen: päihteettömät jaksot ja päihteiden käyttö vaihtelevat. (Havio & ym. 2008, 171.)

12 12 Naisilla on korkea kynnys hakeutua hoitoon, sillä taustalla on häpeän ja syyllisyyden tunteet sekä esimerkiksi pelko lasten huostaanotosta. Naisen itsetuntoa ja identiteettiä vaurioittavat usein epäonnistuminen äitinä, leimautuminen päihdeongelmaiseksi tai huonoksi äidiksi. Päihdeongelmaisilla naisilla on päihdeongelmaista miestä useammin avo- tai aviopuolisonaan päihdeongelmainen tai päihteidensuurkuluttaja, mikä vaikeuttaa päihdekeskeisestä elämästä irtaantumista. (Havio & ym. 2008, 172.) Karkeasti arvioiden Suomen työikäisistä naisista 2 % ja raskaana olevista noin 1 3 % on alkoholin suurkuluttajia. Kuitenkin alkoholin myyntilukujen pohjalta on arvioitu, että lukujen täytyy kertoa kolmella, jotta päästään lähelle todenmukaista kulutusta. (Halmesmäki. 2004, 566.) 4.2 Raskaus ja alkoholi Äidin veren alkoholipitoisuus vastaa sikiön alkoholipitoisuutta, sillä alkoholi läpäisee istukan ja sitä kautta alkoholi poistuu sikiöstä, sillä sikiön maksa ei pysty pilkkomaan alkoholia. Sikiö virtsaa alkoholia lapsiveteen, joka toimii alkoholin varastona. Sikiö juo lapsivettä ja siksi sikiön veren alkoholipitoisuus voi olla tilapäisesti jopa suurempi kuin äidin. (Alho, Kiianmaa, Seppä & toim. 2010, 128.) Keskimääräisesti suomessa raskautta edeltävä alkoholin käyttö on noin neljä annosta viikossa, mutta suurin osa naisista lopettaa tai vähentää alkoholinkulutustaan heti epäillessään tai saatuaan tiedon raskaudesta. Sen jälkeen käyttö vakiintuu 0-2 viikoittaisen annoksen tasolle. (Halmesmäki 2004, 566.) Alle kaksi annosta viikossa ei haittaa raskauden kulkua eikä äidin tai sikiön terveyttä. Vajaat 10 % naisista ylittää kohtuullisena pidetyn (1-2 annosta) viikkoannoksen. Yli 10 alkoholiannosta viikossa ylittävää käyttöä pidetään raskauden aikaisena suurkulutuksena, sillä se ei kuitenkaan ole alkoholismin kriteerit täyttävä määrä. Viikoittainen raju kertahumala saattaa hidastaa sikiön kasvua ja myöhempää neurologista kehitystä (Halmesmäki 2004, 566) Alkoholi aiheuttaa epämuodostumia ja eläinkokeiden perusteella oletetaan runsaan alkoholinkäytön altistusajankohdan määräävän syntyvien epämuodostumien laadun tarkasti. Koe-eläimissä emän suuret alkoholiannokset saavat aikaan kromosomimuutok-

13 13 sia. Myös ihmisellä kuvattu tapauksia, joissa on sekä kromosomipoikkeavuuksia että alkoholivaurio. (Halmesmäki 2004, 567.) Ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana alkoholialtistuksen seurauksena todettuja tyypillisiä epämuodostumia ovat mm. sydämen ja luuston epämuodostumat. Ne ovat osa fetaalista alkoholioireyhtymään (FAS). Jos lapsi ei täytä kaikkia FAS-lapsen kriteerejä mutta lapsella on oireita FAS-lapsen oireita 1-2 alaryhmän alueelta, on heillä FAE-oireyhtymä (fetal alcohol effects). (Halmesmäki 2004, 568.) Toisen ja kolmanneksen raskauskolmanneksen aikana runsas alkoholinkäyttö johtaa aivojen alikehittymiseen ja mikrokefaliaan eli pienipäisyyteen. Suurkuluttajan sikiö saattaa kärsiä kasvun hidastumisesta jo ensimmäisellä ja toisella raskauskolmanneksella, mikäli ilmenee kohdun kasvun hidastumista. (Halmesmäki 2004, ) Alkoholin käyttö lisää verenvuotoja ja voi aiheuttaa keskenmenon tai ennenaikaisen synnytyksen. Vuotoriskin syyksi arvellaan alkoholin vaikutusta hyytymistekijöihin ja verisuoniston seinämän elastisuuteen. 1-2 päivittäistä alkoholiannosta ensimmäisellä raskauskolmanneksella kaksinkertaistaa toisen raskauskolmanneksen keskenmenoriskin. Riskit kasvavat suhteessa alkoholinkäyttöön: 3 päivittäistä alkoholiannosta ensimmäisellä raskauskolmanneksella kolminkertaistaa toisen raskauskolmanneksen keskenmenoriskin. (Halmesmäki 2004, 569.) Verenvuodot saattavat haitata sikiön kasvua, vaikka raskaus ei menisikään kesken. Istukan ennenaikainen osittainen tai täydellisen irtoamisen riski on 5 10-kertainen verrattuna raittiisiin naisiin. (Halmesmäki 2004, 569.) Alkoholi lisää infektioriskin jopa viisinkertaiseksi ja sitä kautta ennenaikaisen synnytyksen kolminkertaiseksi. Infektiovaaraa lisäävät tyypillisesti runsaaseen alkoholin käyttöön ja huumeisiin liittyvät elämäntavat: huono yleiskunto ja hygienia, vaihtuvat partnerit, yksipuolinen ravinto ja hidas hoitoon hakeutuminen. Niukatkin verenvuodot lisäävät kohtu- ja sikiökalvontulehduksen vaaraa. Ne vaativat nopeasti aloitettua suonensisäistä antibioottihoitoa, mutta siitä huolimatta synnytys saattaa käynnistyä. (Halmesmäki. 2004, 569.) Jos äiti käyttää koko raskauden ajan alkoholia, on muita suurempi riski synnytyksessä päätyä keisarinleikkaukseen (Alho ym. 2010, 128).

14 14 Alkoholin nauttiminen vaikuttaa todennäköisesti imetystä edistävien hormonien tasoihin kielteisesti, joka voi vähentää maidoneritystä (Alho ym. 2010, 131). Äidin nauttima alkoholi siirtyy veren kautta rintamaitoon, joten rintamaidon alkoholipitoisuus vastaa veren alkoholipitoisuutta. Lapsi voi tätä kautta saada pieniä määriä alkoholia rintamaidon mukana, mutta näiden määrien ei ole voitu osoittaa vaikuttavan lapsen kehitykseen. (Alho ym. 2010, 132.) 4.3 FAS Suomessa arvioidaan syntyvän vuosittain noin 300 alkoholin vaurioittamaa lasta. FAS (Fetal Alcohol Syndrome) tarkoittaa oireyhtymää, jota tavataan raskauden aikana alkoholille altistuneilla lapsilla. FAS lapsia on kolmasosa vuosittain syntyvistä alkoholin vaurioittamista lapsista. FAE (Fetal Alcohol Effects) on oireyhtymän lievempi muoto ja näitä lapsia arvioidaan suomeen syntyvän noin 200 vuodessa. (Havio 2008, 176.) FAS-oireyhtymä on vielä nuori. Kansainväliseen tietoisuuteen se tuli 1973 ja Suomessa ensimmäinen FAS-lapsi diagnosoitiin Vain osa FAS - ja FAE lapsista tunnistetaan vauvaiässä. Asia voi varmistua vasta kouluiässä, jolloin lapsen oppimisvaikeuksia ryhdytään selvittämään. FAS-lapsen oireet ja vauriot vaihtelevat: lapsen ulkonäkö ja kasvu voivat olla oireyhtymälle tyypillisiä, mutta henkiseltä tasolta lapsi voi olla normaali tai päinvastoin. (Havio 2008, 176.) FAS-oireyhtymä tarkoittaa, että äiti on nauttinut alkoholia raskauden aikana runsaasti yli riskirajan. Lisäksi lapsella on vähintään yksi oire jokaisesta seuraavasta oireryhmästä: - paino, pituus tai päänympärys selvästi alle normaalin - pysyvä keskushermoston toimintahäiriö tai neurologisia oireita, kehityksen viivästymää tai henkinen jälkeenjääneisyys - ainakin kaksi alla olevista tyypillisistä kasvonpiirteistä: poikkeuksellisen pieni pää, pienet silmät tai kapea luomirako, ohut ja sileä ylähuuli ilman pystysuuntaista vakoa, matala yläleuka

15 15 FAEssa lapsella on oireita kahdesta edellä mainitusta kriteeriryhmästä. FAE-lapsilla ei yleensä ole tyypillisiä kasvonpiirteitä, mutta saattaa olla kuitenkin pieniä kosmeettisia epämuodostumia. Suurella osalla lapsista todetaan pelkästään keskushermoston toimintahäiriö eli lievä FAE tai ARND (Alcohol Related Neurological Defects). (Havio ym. 2008, 176.) Päihdealtistus voi vakavimmillaan aiheuttaa vaikeita rakennevikoja, jotka johtavat vastasyntyneen menehtymiseen. Yleisimmin epämuodostumia esiintyy munuaisissa, virtsa- ja sukupuolielimissä. Niitä voi olla myös kasvoissa ja luustossa. Pieniä, lähinnä kosmeettisia epämuodostumia ovat alikehittyneet kynnet, korvalehtien epämuodostumat ja kapeat luomivaot. Selvimmin lapsen kehitykseen vaikuttavat eriasteiset keskushermoston toimintahäiriöt ja vauriot, jotka ilmenevät oppimis-, tarkkaavaisuus-, ja keskittymishäiriöinä ja vakavimmillaan kehitysvammaisuutena. (Havio ym. 2008, 176.) FAS-lapset syntyvät usein pienikokoisina, keskosina ja syntymäkuolleisuus on korkea. Vastasyntynyt voi kärsiä vieroitusoireista ja FAS- ja FAE-lapsen hoito- ja kuntoutusprosessi alkaa jo synnytyslaitoksella ja jatkuu päiväkodissa ja koulussa. Kuntoutus on pitkä, vaatii kärsivällisyyttä ja eri ammattikuntien yhteistyötä. Tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen. Vanhempia tulee tukea elämäntilanteensa ja päihteidenkäyttönsä selvittelyyn sekä ohjata hoitoon. (Havio ym 2008, 177.) FAS-lapsi kasvaa ja kehittyy hitaasti. Lapsen keskittymiskyky ja kyky rauhoittua ovat puutteellisia, ja leikki-ikäinen FAS-lapsi on levoton, rauhaton, jatkuvasti liikkeessä ja tapaturma-altis. FAS-lapsen koordinaatio-, hienomotoriikka- ja tasapaino-ongelmat ovat yleisiä ja nämä lapset oppivat kävelemään ikäisiään myöhemmin, ja kävelemään opittuaan ovat alati liikkeessä ja levottomia. Noin neljällä viidesosalla FAS-lapsista kielellinen kehitys ja puhumaan oppiminen viivästyvät. Lapsella on vaikeuksia tuottaa puhetta ja ymmärtää sitä. (Havio ym. 2008, 177.) Kouluiässä esille tulee eriasteisia tarkkaavaisuushäiriöitä, kielellisiä ja matemaattisia oppimishäiriöitä ja sosiaalisia vaikeuksia sopeutua ryhmään. FAS-lapsen mielialat vaihtelevat, heidän on vaikea keskittyä ja he ovat herkkiä ärsykkeille. Lapsi tarvitsee tukea arkipäivän ihmissuhde- ja ongelmanratkaisutaitoihin ja itseluottamuksen vahvistamiseksi runsaasti myönteisiä ja kannustavia kokemuksia. (Havio ym. 2008, 177.)

16 16 5 ÄIDIN HUUMEIDEN KÄYTTÖ 5.1 Raskaus ja huumeet Bentsodiatsepiinit (etenkin diatsepaami ja oksatsepaami) ovat yleisimmin raskauden aikana väärinkäytettyjä lääkkeitä. Ne eivät normaaliannoksina käytettäessä aiheuta epämuodostumia, mutta säännöllisen käytön jatkuessa sikiön kasvu voi hidastua. Rauhoittavia lääkkeitä käyttävät naiset myös tupakoivat runsaasti, mikä myös hidastaa sikiön kasvua. Eläinkokeissa suuret annokset ovat aiheuttaneet suu- ja kitalakihalkioita ja in vitro olosuhteissa on todettu solujen kasvun ja jakautumisen hidastuvan suhteessa kasvaviin lääkepitoisuuksiin. Bentsodiatsepiinit erittyvät äidinmaitoon, jonka takia imetystä ei suositella suuria annoksia säännöllisesti käyttäville. (Halmesmäki 2004, 572.) THC läpäisee istukan sitä paremmin, mitä pidemmälle raskaus on edennyt. Sen ei ole todettu lisäävän keskenmenon riskiä tai aiheuttavan epämuodostumia. THC:n polttajien vastasyntyneistä joka viides on pienipainoinen (< g). Yhdessä marihuanasavukkeessa on viisinkertaisesti tervaa ja hiilimonoksidia verrattuna tupakkaan. Hiilimonoksidi supistaa napanuoran verenvirtausta ja heikentää sikiön ravinnonsaantia. THC:n polton haitalliset raskausvaikutukset ovat samantyyppisiä kuin tupakan. THC erittyy äidinmaitoon, mutta THC:n pitoisuuden riippuvat käyttömääristä ja - tiheydestä, eikä täten satunnainen käyttö ole imetyksen este. (Halmesmäki 2004, 570.) Amfetamiini läpäisee istukan helposti kaikissa raskauden vaiheissa. Sikiökaudella amfetamiinialtistus aiheuttaa sydänvikoja, pienipäisyyttä ja henkistä jälkeenjääneisyyttä. Vaikeusaste riippuu äidin raskausaikana käyttämistä amfetamiinimääristä. (Halmesmäki 2004, 570.) Amfetamiinin käyttäjän paino ei nouse lainkaan tai vain muutaman kilon raskauden aikana. Tämä voi johtaa niin synnyttäjän kuin sikiön aliravitsemukseen. Aliravitsemus johtaa siihen, että kohtu ei kasva normaalisti ja sikiön kasvu hidastuu. Amfetamiini heikentää myös istukan verenvirtausta, mikä myös heikentää sikiön ravinnon saantia ja sikiön kasvu hidastuu yhä enemmän käytön jatkuessa läpi raskauden. (Halmesmäki 2004, 570.)

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat..

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas Sisällys Saatesanat. 1 Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5 Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. 6 Mielenterveysongelmien

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Laura Saariola OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Sosiaalialan koulutusohjelma 2013 OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään

Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään Susanna Oksanen Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään Tutkimus Huoltaja-/Sosiaaliturva-lehden välittämästä alkoholiperheen kuvasta vuosina

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauvat Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Hyvät monikkolasten vanhemmat Meille tulee vauvat isbn 978-952-245-410-2 (painettu) isbn 978-952-245-411-9 (verkko) ULKOASU JA Taitto Tuomas

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA Mielenkiinnon kohteena XXY-pojat Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lahdensivu 11.05.2011 Helena Lauer OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

Vastasyntyneen varoitusmerkit

Vastasyntyneen varoitusmerkit Vastasyntyneen varoitusmerkit - kotihoito-opas vanhemmille Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö syksy 2007 Saara Koivusaari Riitta Löppönen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali-

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Elina Elisabet Pelkkikangas KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Vanhempien ja päiväkotihenkilökunnan kokemuksia erityistarpeisen lapsen sopeutumisesta päivähoitoon Sosiaali- ja terveysala 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hyvä alku monikko vanhemmuuteen. Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen

Hyvä alku monikko vanhemmuuteen. Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen Hyvä alku monikko vanhemmuuteen Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1 Monikkoperhevalmennus 4 Ohjeita perhevalmennuksen ohjaajalle 6 Monikkoperhevalmennuksen

Lisätiedot