Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen"

Transkriptio

1 Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Hoitotyön koulutusohjelma, Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

2 1

3 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ Koulutusyksikkö: Koulutusohjelma: Suuntautumisvaihtoehto: Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Tekijä: Sippola, Leena & Ylä-Autio, Sanna Työn nimi: Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen. Ohjaaja: Majasaari, Hilkka THM, lehtori Mesiäislehto-Soukka, Helinä TtT, KM, YM lehtori Vuosi: 2010 Sivumäärä: 35 Liitteiden lukumäärä: 3 Raskaana olevien naisten alkoholin käyttö on lisääntynyt ja siten myös kehittyvän sikiön altistus alkoholille kasvanut. Alkoholin käytön lisääntyminen lisää haitallisten terveysongelmien määrää. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata raskaudenaikaista alkoholinkäyttöä, alkoholin aiheuttamia terveysongelmia sekä terveyden edistämistä raskauden aikana. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Pohjanmaa-hankkeelle. Opinnäytetyössä käytettiin sovellettua systemaattista kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuusaineisto hankittiin tietokannoista, joita olivat Aleksi, Arto, Nelli, Linda, Plari sekä Cinahl. Aineisto koostui tutkimusartikkeleista, asiantuntija-artikkeleista sekä kirjallisuudesta, joita oli yhteensä 39. Aineisto analysoitiin soveltaen sisällönanalyysiä. Tulosten mukaan naisten alkoholinkäyttö on muuttunutta. Alkoholinkäyttö on yleistynyt, se on humalahakuista ja huolimatonta. Alkoholi aiheuttaa terveyshaittoja naiselle sekä kehittyvälle sikiölle. Naiseen kohdistuvia terveyshaittoja ovat keskenmenoriski, ennenaikainen synnytys, infektiovaarat, väkivallan uhriksi joutuminen, mielenterveysongelmat ja erilaiset sairaudet. Alkoholin aiheuttamia sikiöön kohdistuvia terveysongelmia ovat epämuodostumat, kasvuhäiriöt, käyttäytymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt sekä kehityshäiriöt. Raskaana olevaa naista voidaan tukea alkoholittomaan raskausaikaan fyysisin, psyykkisin sekä sosiaalisin keinoin. Asiasanat: Raskaana oleva nainen, alkoholi, terveys ongelmat, terveyden edistäminen

4 3 SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES THESIS ABSTRACT Faculty: Degree programme: Specialisation: Author/s: Title of thesis: Supervisor(s): Public health and social service Nursing training program Nursing specialization Sippola, Leena & Ylä-Autio, Sanna Alcohol use during pregnancy and it s adverse effects on health Majasaari, Hilkka MNSc, Senior Lecture Mesiäislehto-Soukka, Helinä Phd, Senior Lecturer Year: 2010 Number of pages: 35 Number of appendices: 3 The topic of this thesis is very current. Alcohol consumption among Finns has increased. Also alcohol consumption during pregnancy has increased and it s a major health hazard. The aim of the thesis is to describe alcohol use during pregnancy, alcohol effects on health and how to promote health. The goal of our thesis is to produce information to Pohjanmaa- hanke. A was used systematic literature review is the basis of the thesis. The results are based on scientific medical research articles and literature. The material has been analyzed using content analysis. Material is acquired from Aleksi, Arto, Nelli, Linda, Plari and Cinahl databases. Women s alcohol use during pregnancy has changed. Consumption of alcohol has increased; alcohol consumption has become binge drinking and drinking is more careless. Alcohol causes health problems for both the women and their developing foetus. Drinking can cause spontaneous miscarriages, early birth and infection. Alcohol use is also linked to becoming a victim of violence, mental health problems and different diseases. It can cause to foetal deformity, dysplasia, behaviour- and attention deficit disorders. Pregnant women can be supported to non- alcoholic pregnancy by physical, psychic and social means. Keywords: Pregnant women, alcohol, fetal damage, early interaction, health furtherance

5 4 SISÄLTÖ OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ...2 THESIS ABSTRACT...3 SISÄLTÖ JOHDANTO TERVEYDESTÄ HUOLEHTIMINEN RASKAUSAIKANA Raskausaikainen terveys ja hyvinvointi Alkoholin aiheuttamat muutokset terveydessä Terveyden edistäminen raskauden aikana OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTTAMINEN Kirjallisen aineiston hankinta Kirjallisuusaineiston analyysi KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TULOKSET Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö Raskauden aikaiset terveysongelmat Alkoholittomaan raskausaikaan tukeminen OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS POHDINTA...30 LÄHTEET...33 LIITTEET

6 5 1 JOHDANTO Alkoholi on Suomessa yleisimmin käytetty päihde. Sen ja muiden riippuvuutta aiheuttavien aineiden käyttö on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Alkoholin ja muiden huumausaineiden sekakäyttö lisää ennestään terveysriskejä ja nopeuttaa riippuvuuden kehittymistä. (Halmesmäki & Autti-Rämö 2005, 54 61; Autti-Rämö & Ritvanen 2005, ; Sarkola & Alho 2008, ) Alkoholinkäytön lisääntyminen on arkipäiväistänyt suhtautumisemme alkoholiin ja hämärtänyt siihen liittyvien riskien ymmärtämisen. Alkoholin hinnan lasku, tarjonnan lisääntyminen, käytön vapautuminen sekä lisääntyminen ovat ohjanneet alkoholin osaksi suomalaisten naisten vapaa-aikaa. Alkoholi on haitaksi terveydelle ja sen käytön lisääntyminen lisää terveysongelmien määrää.(autti- Rämö 2004, 47.) Viime vuosikymmenien aikana naisten alkoholin käyttö on voimakkaasti lisääntynyt. Arviolta 6 prosenttia raskaana olevista naisista käyttää alkoholia, huumeita ja lääkkeitä raskauden aikana. (Autti-Rämö & Ritvanen 2005, ) Naisen tukeminen päihteettömään odotusaikaan on erityisen tärkeä sekä syntyvän lapsen että hänen itsensä terveyden kannalta. (Eskola & Hytönen 2002, ) Alkoholia käytettiin ennen lääkkeenä uhkaavan keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen hoidossa luvun lopulla tehtiin ensimmäisiä tutkimuksia alkoholin sikiöhaitoista. Alkoholin on arvioitu olevan yleisin sikiövaurioita aiheuttava tekijä. Runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyy useasti muitakin sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavia tekijöitä kuten lääkkeiden väärinkäyttö, tupakointi, huono ravitsemus ja heikot sosiaaliset olot. (Eskola & Hytönen 2002, ) Alkoholinkäyttökulttuuri on muuttunut myönteisemmäksi ja sen käyttö on yhä hyväksyttävämpää. Media on luonut myönteisen kuvan alkoholinkäytöstä ja siitä on tullut osa sosiaalista kanssakäymistä. Tulevaisuudessa sairaanhoitajan työssä

7 6 ollaan yhä enemmän tekemisissä alkoholiongelmista kärsivien ihmisten kanssa. Sairaanhoitajana voidaan joutua myös kohtaamaan alkoholia käyttävä raskaana oleva nainen. On oltava riittävästi tietoa alkoholin vaikutuksesta ja sen aiheuttamista terveysongelmista. Sairaanhoitajan on osattava ohjata ja neuvoa alkoholiongelmaista ihmistä sekä tunnistaa ja tukea naista alkoholittomaan raskausaikaan. Opinnäytetyö tukee omaa ammatillista kasvua ja kehitystä sairaanhoitajana. Tämä opinnäytetyö on osa Pohjanmaa hanketta , joka on Välittäjä 2009 hankkeen yhteydessä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata raskauden aikaista alkoholinkäyttöä, alkoholin aiheuttamia terveysongelmia sekä terveyden edistämistä raskauden aikana. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa kirjallisuuskatsauksena Pohjanmaa-hankkeelle. Pohjanmaa hanke hyödyntää kirjallisuuskatsauksen avulla haettua tietoa hankkeeseen ja hoitotyön kehittämiseen. Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat kansanterveyden suurimpia tulevaisuuden haasteita. Pohjanmaa-hankkeen tavoitteita ovat haitallisen päihteidenkäytön ennaltaehkäisy sekä vanhemmuuden ja lasten varhaiskehityksen tukeminen. (Pohjanmaa-hanke, [viitattu ].)

8 7 2 TERVEYDESTÄ HUOLEHTIMINEN RASKAUSAIKANA 2.1 Raskausaikainen terveys ja hyvinvointi Raskaus kestää viikkoa laskettuna viimeisten kuukautisten alkamispäivästä. Lapsen synnyttyä ennen 37. raskausviikon loppua sen katsotaan olevan ennenaikainen synnytys ja jos synnytys tapahtuu vasta 42. raskausviikon päätyttyä on kyseessä yliaikaisuus. (Eskola & Hytönen 2008, ) Raskaus jaetaan sikiön kehityksen mukaan kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisellä raskauskolmanneksella (1 trimesteri) tapahtuu hedelmöitys, hedelmöityneen munasolun kiinnittyminen kohdun seinämään sekä sikiön kudosten ja elinten nopea muodostuminen. Tässä vaiheessa on mahdollista, että raskaus voi päättyä keskenmenoon. Kehittyvä alkio on hyvin altis ympäristön erilaisille vaaratekijöille. Ensimmäinen raskauskolmannes kestää viimeisten kuukautisten alkamisesta 13. raskausviikon loppuun. (Eskola & Hytönen 2008, 95 96; Ihme & Rainto 2008, ) Toinen raskauskolmannes (2 trimesteri) kestää raskausviikot. Tässä vaiheessa sikiön elinjärjestelmät kasvavat ja kehittyvät, sekä äiti alkaa tuntea sikiön liikkeet toisen raskauskolmanneksen puolivälissä. Viimeisellä raskauskolmanneksella (3 trimesteri) sikiö kasvaa nopeasti. Sikiö alkaa kypsyä kohdun ulkopuoliseen elämään. Viimeinen raskauskolmannes kestää 29. raskausviikosta lapsen syntymään. (Eskola & Hytönen 2008, 95 96; Ihme & Rainto 2008, ) Raskauden aikana naisen ravitsemus on tärkeää. Raskaana olevan naisen energian tarve lisääntyy, koska energiaa ja ravintoaineita tarvitaan sikiön kasvuun sekä naisen omien elintoimintojen ylläpitoon. Äidin aineenvaihduntaa ja sikiön ravinnon saantia säätelee istukka. Rasvan ja sokerin käytön vähentäminen on tarpeen kasvaneen suojaravintoaineiden tarpeen tyydyttämiseksi ja ruokavalion

9 8 laadun parantamiseksi. Alkuraskauden aikana kalkin tarve lisääntyy. Vitamiinien ja kivennäisaineiden liika käyttö voi olla haitallista sikiölle. (Eskola & Hytönen 2008, ; Ihme & Rainto 2008, ) Hampaiden hygieniasta on raskauden aikana erityisen tärkeää pitää huolta, koska puhdistamattomiin hampaisiin kertyvät bakteeripeitteet aiheuttavat reikiintymistä ja eriasteisia hampaan kiinnityskudoksen tulehduksia. Raskauden aikana on hyvä huolehtia ihosta, koska päivittäiset pesut lisäävät hyväolon tunnetta ja edistävät muuttuvan ulkoisen kehonkuvan muodostumista. Ammekylpyjä ei suositella, koska emättimeen joutuva likainen vesi saattaa aiheuttaa tulehduksia. Jos raskauden aikana esiintyy pahoinvointia, huimausta tai ennenaikaisia supistuksia on syytä välttää kuumia löylyjä ja kylmässä vedessä uimista. (Eskola & Hytönen 2008, ) Odottavan naisen hyvinvointia parantaa levon ja liikunnan tasapainoinen vuorottelu. Levolle on varattava riittävästi aikaa. Liikuntaa tulee lisätä päivittäiseen ohjelmaan, koska liikunta edistää sikiön hyvinvointia. Raskauden aikana naisen tulee välttää voimakkaita liikuntamuotoja, jotka aiheuttavat iskuja tai muita vaaratilanteita. (Eskola & Hytönen 2008, 122; Ihme & Rainto 2008, 90.) Raskausaikana naisessa tapahtuu hormonaalisten tekijöiden aiheuttamia muutoksia. Tällöin nainen kokee voimakkaita tunteita, että voi olla helpompi muuttaa totuttuja elämäntapoja. Tupakoinnin ja alkoholinkäytön lopettaminen sekä ruokailu ja liikuntatapojen muuttaminen on usein mahdollista. Hormonaaliset muutokset näkyvät voimakkaimmillaan ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana. (Eskola & Hytönen 2008, ; Ihme & Rainto 2008, ) Nopeasti vaihtelevat tunteet ovat äidille ja isälle tavallisia, kuten iloisuus, onnellisuus, pelko ja hämmennys. Raskauden myötä muuttuvat myös perheen vastuu- ja hoiva-asiat. Vauvan syntyminen muuttaa parin työnjakoa, kommunikaatiota ja suhdetta. Suhdetta täytyy muokata niin, että molemmat puolisot voivat antaa turvaa ja huomiota lapselle. Miehelle raskaus on lähinnä psykologista ja sosiaalista muutosta. Tulevan isän on käytävä läpi kehitysprosesseja suhteessa omaan itseensä, puolisoonsa, omaan isäänsä, tulevaan lapseensa sekä muuttuvaan tilanteeseensa. (Eskola & Hytönen 2008, )

10 9 Lapsen kehityksen ydin toteutuu varhaisessa vuorovaikutussuhteessa. Synnyttyään lapsi tarvitsee avukseen ensisijaisen hoitajan joka hoivatilanteessa auttaa vauvaa säätelemään fysiologisia tarpeitaan ja myöhemmin tunnetilojaan. Säätelyn avulla äiti stimuloi vauvaa vuorovaikutukseen ja näin rakentaa lapsen elämän sekä vuorovaikutuksen perusturvan. Lapsen kannalta tärkeää on, että äiti kykenee havaitsemaan riittävän herkästi vauvan vuorovaikutusaloitteita, tulkitsemaan niitä ja vastaamaan riittävän ajan kuluessa. (Savonlahti, Pajulo & Piha 2003, 327, 330.) 2.2 Alkoholin aiheuttamat muutokset terveydessä Alkoholi eli etanoli on nikotiinin ja kofeiinin jälkeen eniten käytetty päihde, joka luokitellaan farmakologisesti lamaavaksi lääkeaineeksi. Alkoholi vaikuttaa keskushermostoon mielihyvää tuottavasti sekä huumaavasti. (Salaspuro, Kiianmaa & Seppä 2003, 120.) Alkoholi on vesiliukoinen aine, joka jakaantuu elimistön vesiosaan. Naisen kehossa vettä on vähemmän kuin miehellä, joten nainen humaltuu herkemmin. Keskimäärin naisen kehon vesipitoisuus on 66 prosenttia, kun miehellä vastaava pitoisuus on 75 prosenttia. (Kujasalo & Nykänen 2005, 29.) Alkoholi imeytyminen alkaa jo suussa. Suurin osa imeytyy mahalaukusta ja suolistosta verenkiertoon. Verenkierron avulla alkoholi kulkeutuu nopeasti kehon eri vesiosiin. Alkoholi poistuu elimistöstä joko hajoamalla muiksi aineiksi tai sellaisenaan hengitysilman, hien ja virtsan kautta. Alkoholista suurin osa palaa maksassa. (Havio, Inkinen & Partanen 2008, 70.) Alkoholi pääsee esteettä istukan läpi ja leviää tasaisesti sikiöön. Viidessä minuutissa äidin ja lapsen etanolimäärä on samansuuruinen (Koponen 2005, 9). Alkoholin jatkuvan käytön seurauksena kehittyvät toleranssi sekä fyysinen ja psyykkinen riippuvuus, jotka ovat ilmentymiä hermoston sopeutumisesta alkoholin vaikutuksiin. Alkoholilla on humalluttava vaikutus ja ohella myös psyykkisiä

11 10 vaikutuksia, jotka koetaan mielihyvää tuottavina ja joiden takia käyttäjä on taipuvainen nauttimaan sitä toistuvasti. (Kiianmaa 2006.) Psyykkiselle riippuvuudelle on ominaista juomishimo ja pakonomainen halu saada alkoholia. Runsaan alkoholin käytön myötä kyky huolehtia itsestään heikkenee. Usein alkoholisti ei tunnista itse riippuvuuttaan. (Kiianmaa 2006.) 2.3 Terveyden edistäminen raskauden aikana Raskaana oleva nainen käy säännöllisesti äitiysneuvolassa raskauden toteamisen jälkeen. Käynnit suunnitellaan tapauskohtaisesti. Raskaana oleva nainen käy terveydenhoitajan tai kätilön luona sekä lääkärin vastaanotolla. Seurannan tarkoituksena on taata raskaudenaikainen ja synnytyksen jälkeinen naisen, kehittyvän sikiön, syntyvän lapsen ja koko perheen kokonaisvaltainen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Lisäksi tavoitteena on todeta ajoissa äidin tai sikiön hyvinvointia uhkaavat raskauskomplikaatiot, jotta nainen voidaan ohjata erikoissairaanhoitoon äitiyspoliklinikalle. (Ihme & Rainto 2008, 74 75, 85.) Äitiysneuvoloissa kiinnitetään huomiota myös muihin raskauteen ja naisen omaan elämään liittyviin tekijöihin. Haasteita neuvontatyölle voivat olla raskaana olevan naisen tai perheen ongelmallinen päihteiden käyttö, ongelmainen suhde lapsen isään, mielenterveysongelmat, taloudelliset vaikeudet ja synnytyspelko. (Ihme & Rainto 2008, ) Äitiysneuvoloissa tarjotaan terveysneuvontaa, jolla pyritään ohjaamaan raskaana olevaa naista sekä heidän perhettään turvalliseen odotusaikaan. Sen keskeinen sisältö koskettaa nautintoaineiden käyttöä, henkistä- ja sosiaalista hyvinvointia, terveellisiä ravintotottumuksia, liikuntaa sekä työympäristön sopivuutta. Neuvonnan ohella selvitetään mahdollinen alkoholin tai huumeiden käyttö ja tupakointi jotta niiden vahingolliseen käyttöön voidaan puuttua. Tarkoituksena on saada kokonaisvaltainen kuva raskaana olevan naisen fyysisestä psyykkisestä ja

12 11 sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä pyrkiä puuttumaan terveyttä vaarantaviin tekijöihin. (Ihme & Rainto 2008, ) Raskauden aikana sekä vauvan syntymän jälkeisinä kuukausina naisen elimistössä tapahtuu hormonaalisten tekijöiden aiheuttamia muutoksia, jolloin jokainen äiti on erityisen herkistyneessä psyykkisessä tilassa. Tällöin nainen on herkimmillään tekemään muutoksia syntyvän lapsen vuoksi. Näitä elämäntapamuutoksia voivat olla alkoholinkäytön ja tupakoinnin lopettaminen sekä ruokailu- ja liikuntatapojen muuttaminen. Äidin motivaatio päästä eroon päihteistä vauvan hyväksi on todettu olevan suurempi kuin muulloin. Tätä motivaatiota tulisi hyödyntää kaikin tavoin naisen hoidossa. (Eskola & Hytönen 2008, 96, Andersson 2005.) Tolosen (2006, 34) mukaan terveydenhuollon asiakkaat olisivat valmiita käyttämään Internet- palveluita terveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi. Internet-palvelun avulla halutaan kehittää asiakkaiden itsehoidon tukemista ja ohjeistusta. (Tolonen 2006, 34.) Suomessa päihteiden käyttö on kasvanut ja päihdepalvelutarjonnan kysyntä on kasvanut. Halosen ja Paasivaaran (2008, ) mukaan tarvitaan lisää informaatiota päihdepalveluista ja niihin hakeutumisesta. Lisäksi tietoa tarvitaan itse riippuvuudesta, suurkulutuksen rajoista ja erilaisista mahdollisuuksista hoitaa päihteiden liiallista käyttöä. Päihdepalvelutarjontaa tulee tarjota eri kohderyhmille. (Halonen & Paasivaara 2008, ) Tiedottamista tulisi kehittää päihdepalvelujen saannissa. Palvelujen tarvitsijoita tulee tiedottaa enemmän ja palveluista tulisi tehdä helpommin saatavia. Palveluiden sisältöä tulisi tuoda paremmin esille ja tehdä siitä helpommin lähestyttävää, jotta asiakkaat rohkaistuisivat hakeutumaan hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Alho ym. 2008, )

13 12 3 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata raskauden aikaista alkoholinkäyttöä, alkoholin aiheuttamia terveysongelmia sekä terveyden edistämistä raskauden aikana. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa kirjallisuuskatsauksena Pohjanmaa-hankkeelle. Pohjanmaa hanke hyödyntää kirjallisuuskatsauksen avulla haettua tietoa hankkeeseen ja hoitotyön kehittämiseen. Kirjallisuuskatsausta ohjaavat kysymykset: 1. Millaista on raskaana olevan naisen alkoholinkäyttö raskauden aikana? 2. Millaisia ovat raskaudenaikaisen alkoholinkäytön tuomat terveysongelmat? 3. Miten raskaana olevaa naista voidaan tukea alkoholittomaan raskausaikaan?

14 13 4 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTTAMINEN Opinnäytetyössä käytetään menetelmänä sovellettua systemaattista kirjallisuuskatsausta. Sen tarkoituksena on järjestelmällinen sekä kriittinen kirjallisuuden kerääminen ja analysointi perustellusti muotoiltujen kysymysten avulla. Se on tutkimusongelmiin liittyvien aiempien tutkimusten kriittinen sekä tiivis katsaus. (Stolt & Routasalo 2007, ) Kirjallisuuskatsaus esittää lukijalle mistä näkökulmista ja miten asiaa on aiemmin tutkittu.(hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, ) Kirjallisuuskatsaus etenee suunnitellusti vaiheittain. Ongelmien asettamisen ja tutkimuskysymysten määrittelyn jälkeen tehdään kirjallisuushaku, jonka tavoitteena on löytää kattavasti aiheeseen liittyvät tutkimukset. Hakuprosessi suunnitellaan etukäteen huolellisesti. Olemassa oleva tieto tulee eritellä ja arvioida huolellisesti. (Stolt & Routasalo 2007, 58.) 4.1 Kirjallisen aineiston hankinta Alkuperäistutkimusten haku tehdään kohdistamalla haut niihin tietolähteisiin, joista oletetaan saavan tutkimuskysymysten kannalta oleellista tietoa. Opinnäytetyössä käytettiin manuaalista tiedonhakua sekä sähköisiä tietokantoja. Tiedonhaussa käytettiin monipuolisesti eri tietokantoja, joita olivat Aleksi, Arto, Nelli, Linda, Plari sekä Cinahl. (Stolt & Routasalo 2007, ) Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata raskauden aikaista alkoholinkäyttöä, alkoholin aiheuttamia terveysongelmia sekä terveyden edistämistä raskauden aikana. Haut tehtiin mahdollisimman monipuolisesti eri hakusanoilla. Opinnäytetyössä hakusanoina käytettiin raskaus, alkoholi, päihde, päihdeongelma, sikiövaurio, perhe ja terveys. Jokaisessa sähköisessä

15 14 tietokannassa on erilaiset hakustrategiat, joihin määriteltiin haut ja rajaukset kuhunkin erikseen.(stolt & Routasalo 2007, ) Kirjallisuuskatsaukseen tuleville alkuperäistutkimuksille tulee määritellä tarkat sisäänottokriteerit, jotka perustuvat kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymyksiin ja ne määritellään ennen varsinaista valintaa. Sisäänottokriteereissä voidaan rajata alkuperäistutkimusten tutkimusmenetelmiä, lähtökohtia, tutkimuskohdetta, tuloksia tai tutkimuksen laatutekijöitä. Hyväksyttävien ja poissuljettavien tutkimusten valinta tapahtuu vaiheittain perustuen siihen, vastaavatko haussa saadut tutkimukset asetettuja sisäänottokriteerejä. Vastaavuutta tarkastellaan otsikon, abstraktin ja koko tekstin tasoilla. (Stolt & Routasalo 2007, ) Tässä opinnäytetyössä kriteerit valituille tutkimuksille ja artikkeleille olivat: alkoholi, raskaus, sikiövauriot, naisen terveys. Poissulkukriteerit olivat: huumeet, tupakka, lääkkeet ja päihteiden sekakäyttö sekä niistä johtuvat terveyshaitat. Kieli rajattiin suomen- sekä englanninkielisiin tutkimuksiin ja artikkeleihin. Englanninkielisen aineiston laajuutta rajasi myös rajallinen kielitaito sekä epävarmuus englanninkielisen aineiston alkuperästä. Opinnäytetyön aineisto hankittiin kuudesta eri sähköisestä tietokannasta, jotka olivat Aleksi, Arto, Nelli, Linda, Plari ja Cinahl. Aleksi-tietokannasta suoritettiin haku käyttämällä hakusanoja raskaus & alkoholi, päihde & raskaus, sikiövaurio & alkoholi, raskaus & terveys, alkoholi & sikiö, päihdeongelma & raskaus, sikiövaurio, alkoholi & perhe. Hakujen tulokseksi saatiin Tutkimukset ja artikkelit käytiin läpi. Otsikon, vuoden sekä lehden perusteella valittiin jatkotarkasteluun 82. Abstraktin ja tekstin perusteella jatkoon valittiin 50, joista osa oli samoja joten lopulliseksi aineiston määräksi jäi 15. Arto-tietokannasta suoritettiin haku käyttämällä hakusanoja sikiövaurio?, alkoholi? raskaus? ja päihde? raskaus?. Haussa käytettiin rajausta, jolloin mukaan otettiin vain teokset jotka olivat julkaistu Hakujen tulokseksi saatiin 49, joista otsikon perusteella jatkoon valittiin viisi. Abstraktin ja tekstin perusteella jatkoon valittiin viisi, joista osa oli samoja joten aineiston määräksi jäi neljä. Nelli- tietokannasta suoritettiin haku käyttämällä hakusanoja alkoholi & raskaus, sikiövaurio ja alkoholi & sikiö. Rajaukseksi asetettiin kotimaiset artikkelit ja vuodet Hakujen tulokseksi saatiin 99, joista otsikon perusteella jatkoon

16 15 valittiin 23. Abstraktin ja tekstin perusteella jatkoon valittiin kuusi, joista osa oli samoja, joten lopulliseksi tulokseksi jäi neljä. Linda- tietokannasta suoritettiin haku käyttämällä hakusanoja alkoholi? raskaus?, sikiövaurio? alkoholi? ja päihdeongelma? raskaus?. Hakujen tulokseksi saatiin 52, joista otsikon perusteella jatkoon valittiin 16. Abstraktin ja tekstin perusteella valittiin 10, joista osa oli samoja joten lopulliseksi määräksi jäi seitsemän. Plari- tietokannasta suoritettiin haku käyttämällä hakusanoja sikiövaurio?, sikiövaurio? alkoholi?, sikiövaurio? päihteet?, raskaus? päihteet?, raskaus? alkoholi? ja raskaus? terveys?. Hakujen tulokseksi saatiin 136, joista jatkoon valittiin otsikon perusteella 50. Tiivistelmän ja tekstin perusteella jatkoon valittiin 28, joista osa oli samoja joten lopulliseksi määräksi jäi 13. Cinahl- tietokannasta suoritettiin haku käyttämällä hakusanoja pregnancy ja alcohol. Hakujen tulokseksi saatiin 125, joista otsikon perusteella jatkoon valittiin 9. Abstraktin ja tekstin perusteella jatkoon valittiin 2. Hakukoneet antoivat tulokseksi samoja teoksia, joten kaiken kaikkiaan lopulliseksi aineiston määräksi jäi 39. Aineiston hakuprosessi on kuvattu kokonaisuudessaan liitteessä 1. Opinnäytetyössä käytetty aineisto on kuvattu liitteessä 2 ja Kirjallisuusaineiston analyysi Kirjallisuusaineisto analysoitiin soveltaen sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi on tapa järjestää, kuvailla ja kvantifioida tutkittavaa ilmiötä. Sen avulla voidaan kuvata kohteena olevaa tekstiä tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. (Kylmä & Juvakka 2007, ; Kyngäs & Vanhanen 1999,1 12.) Analyysiprosessissa aineistoa pelkistetään, ryhmitellään ja abstrahoidaan. Pelkistämisellä aineistosta etsitään ilmauksia, jotka liittyvät tutkimuskysymyksiin. Alkuperäisilmaukset merkittiin tekstiin eriväreillä tutkimuskysymysten mukaan. Punainen väri vastasi ensimmäiseen kysymykseen; millaista on raskaana olevan naisen alkoholinkäyttö raskauden aikana. Keltainen väri vastasi toiseen

17 16 kysymykseen; Millaisia ovat raskaudenaikaisen alkoholinkäytön tuomat terveysongelmat. Vihreä väri vastasi kolmanteen kysymykseen; Miten raskaana olevaa naista voidaan tukea alkoholittomaan raskausaikaan. Alleviivatut ilmaukset kirjataan mahdollisimman tarkkaan samoilla termeillä, kuin teksti on aineistossa. Pelkistämisessä ilmaisut tiivistetään niin, että niiden olennainen sisältö säilyy samankaltaisena. (Kylmä & Juvakka 2007, ; Kyngäs & Vanhanen 1999,1 12.) Seuraavassa vaiheessa pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään sisällön perusteella ja kategorialle annetaan nimi. Samaa tarkoittavat ilmaisut yhdistetään samaan kategoriaan jotka taas yhdistetään toisiinsa yläkategorioiksi. Yläkategorioista muodostuu analyysitekstin rakenne ja niitä hyödynnetään kirjoitusprosessissa. (Kylmä & Juvakka 2007, ; Kyngäs & Vanhanen 1999,1 12.) Aineiston analysoinnin vaiheet näkyvät taulukossa 1. TAULUKKO 1. Aineiston pelkistäminen ja ryhmittely. Alkuperäisilmaisu Pelkistys Ryhmittely Tästäkin tutkimuksesta ilmeni, että tiedon antaminen ja keskustelu päihteiden haittavaikutuksista raskauteen olivat vähentäneet päihteiden käyttöä raskauden aikana. (Alho ym ) Tiedon antaminen Keskustelu päihteiden haitoista Alkoholin käytön riskeistä tiedottaminen

18 17 5 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TULOKSET Tässä luvussa raportoidaan kirjallisuuskatsauksen keskeiset tulokset. Tulokset on jaettu kolmeen pääluokkaan, jotka ovat raskaudenaikainen alkoholinkäyttö, raskaudenaikaiset terveysongelmat sekä alkoholittomaan raskausaikaan tukeminen. 5.1 Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö Naisten alkoholinkäyttö on muuttunutta. Alkoholinkäyttö on yleistynyt, se on humalahakuista ja sen käyttö on huolimatonta. Raskauden aikainen alkoholinkäyttö voi olla sosiaalisista tekijöistä johtuvaa. Sosiaalisista tekijöistä raskaana olevan naisen läheisten alkoholinkäyttö sekä parisuhdeongelmat, työttömyys ja tupakointi voivat lisätä alkoholinkäyttöä raskauden aikana. Naisten alkoholinkäyttö muuttunutta. Naisten alkoholinkäytön muuttuminen näkyy alkoholinkäytön yleistymisenä, sen käyttö on humalahakuisempaa ja huolimattomampaa. Alkoholinkäyttö on yleistynyttä raskaana olevien naisten keskuudessa. Raittiiden raskaana olevien naisten määrä on vähentynyt. Fertiiliikäisistä eli hedelmällisessä iässä olevista naisista enää alle kymmenen prosenttia on raittiita. Naisten alkoholinkäytön yleistyminen voi näkyä tulevan sukupolven aikana sikiön kehityksen haittavaikutuksina. Tutkimuksen mukaan Tanskassa vain viisi prosenttia naisista on täysin raittiita. (Sarkola & Alho 2008, ; Sajama 2008, 58 60; Kesmodel, Kesmodel, Larsen & Secher 2003, 5-11; Autti- Rämö & Ritvanen 2005, ; Alaja & Tuomiranta 2004, ; Pajulo & Kalland 2006, )

19 18 Suomalaisista odottavista äideistä noin 6 %:lla on arvioitu olevan alkoholiin, lääkkeisiin tai huumeisiin liittyvä päihderiippuvuus. Vuonna 1998 tehdyssä tutkimuksessa oli mukana noin 400 odottavaa äitiä neljästätoista äitiysneuvolasta varsinaissuomen alueelta. Tästä 6 %:sta vain jäävuoren huippu on erityisseurannassa raskauden aikana. (Sarkola & Alho 2008, ; Pajulo 2003, ) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on kartoitettu vuonna 2003 raskaana olevien päihteiden käyttöä. Tutkimuksen mukaan alkoholia käytti alkuraskauden aikana 23,4 prosenttia ja loppuraskauden aikana 15,4 prosenttia. (Kaappola, Pohjola & Turunen 2003, 31.) Iäkkäiden naisten keskuudessa alkoholin käyttö on yleistä. Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan vanhempien naisten keskuudessa alkoholinkäyttö raskauden aikana on yleisempää kuin nuorempien naisten. Iäkkäämmät naiset ovat mahdollisesti juoneet pidempään ja heille on kehittynyt voimakkaampi riippuvuus. (Sarkola, Eriksson & Halmesmäki 2001, ; Kesmodel ym. 2003, 5-11) Alkoholin käyttö on humalahakuisempaa. Erityisesti nuorten naisten alkoholinkäyttö on humalahakuisempaa. Nuorten juomakulttuurissa humalahakuisuus on selkeästi lisääntynyt. Arviolta 10 % nuorista kertoo juovansa ainakin kerran viikossa ja 20 % juovansa vähintään kerran kuukaudessa. Alkoholin humalahakuinen käyttö ja suunnittelemattomat raskaudet lisäävät terveyshaittojen riskiä. (Sarkola & Alho 2008, ; Sajama 2008, 58 60; Autti-Rämö 2004, ) Naisten alkoholinkäyttö on huolimatonta. Alkoholin käytöstä johtuen nainen ei ole aina itsekään tietoinen onko hän raskaana vai onko kyseessä päihteistä johtuva kuukautishäiriö. Päihteitä käyttävillä naisilla on usein suunnittelemattomia raskauksia, jotka tulevat heille yllätyksenä. Heillä ei usein ole ehkäisyä käytössä, vaikka tarvitsisivatkin sitä. Kynnys seksisuhteisiin ja suojaamattomaan seksiin madaltuu päihteiden vaikutuksen alaisena. (Alho ym. 2008, ) Huolimattomuudesta johtuen alkoholin haittavaikutuksia ei huomioida riittävän hyvin. Yleisesti huomioidaan alkoholin ja raskauden yhteensopimattomuus, mutta käytännössä sitä ei sovelleta. Lastenneurologian dosentti Ilona Autti-Rämön (2008) mukaan hedelmällisessä iässä olevat naiset eivät tiedä riittävästi mitä seurauksia raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä voi olla sikiölle. Erityisesti tieto

20 19 raskauden alkuvaiheeseen liittyvästä epämuodostumariskistä ei ole tavoittanut läheskään kaikkia. Naiset eivät tiedä kuinka suuri vaikutus yksittäisellä viinilasillisella, muutamalla tuopillisella olutta tai kunnon juhlaputkella voi olla alkuraskauden aikana kehittyvään sikiöön. (Sajama 2008, ) Sosiaalisista tekijöistä johtuvaa. Raskaana olevan naisen läheisillä on usein myös päihteiden käyttöä. Yleisesti tuleva isä tai naisen vaihtuva kumppani käyttää päihteitä, mikä vaikeuttaa naisen käytön lopettamista. Myös edellisellä sukupolvella on yleisesti päihdeongelmia ja joissakin tapauksissa nainen itse on ollut lastensuojelun piirissä. (Alaja & Tuomiranta 2004, ) Parisuhdeongelmilla on merkitystä naisen alkoholin käyttöön. Erimielisyydet vaikuttavat naisen vointiin negatiivisesti ja ne saattavat jopa lisätä päihteiden käyttöä tai laukaista uuden päihteidenkäyttöjakson. (Alho ym. 2008, ) Monilla alkoholia käyttävillä raskaana olevilla naisilla on raskauden aikana kumppani joka oletettavasti ei ole syntyvän lapsen isä. (Halmesmäki ym. 2007, ) Työttömien naisten keskimääräinen alkoholin kulutus on suurempi mitä työssäkäyvien raskaana olevien naisten.10 prosenttia hal polin asiakkaista on työelämässä. ( Halmesmäki ym. 2007, ; Kesmodel ym. 2003, 5-11.) Tupakointi ennen raskautta tai raskauden aikana lisää riskiä käyttää alkoholia raskauden aikana. Se lisää myös taipuvuutta useiden alkoholiannosten nauttimiseen kerrallaan. (Kesmodel ym. 2003, 5 11.) 5.2 Raskauden aikaiset terveysongelmat Raskauden aikainen alkoholikäyttö aiheuttaa terveyshaittoja naiselle sekä kehittyvälle sikiölle. Naiseen kohdistuvia terveyshaittoja ovat keskenmenoriski, ennenaikainen synnytys, infektiovaarat, väkivallan uhriksi joutuminen, mielenterveysongelmat ja erilaiset sairaudet. Sikiöön kohdistuvia terveysongelmia

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

FASD - diagnoosi ja seuranta. Ilona Autti-Rämö Lastenneurologian dosentti Tutkimusprofessori Terveystutkimuksen päällikkö Kela Tutkimusosasto

FASD - diagnoosi ja seuranta. Ilona Autti-Rämö Lastenneurologian dosentti Tutkimusprofessori Terveystutkimuksen päällikkö Kela Tutkimusosasto FASD - diagnoosi ja seuranta Ilona Autti-Rämö Lastenneurologian dosentti Tutkimusprofessori Terveystutkimuksen päällikkö Kela Tutkimusosasto Aiheet Mikä on FASD Mitä diagnoosin teko edellyttää Mitä tulee

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi Sikiöseulonnat Opas raskaana oleville www.eksote.fi Raskauden seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Niiden tarkoitus on todeta, onko raskaus edennyt normaalisti, sekä saada tietoja

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto. Sinua. Päihteiden haitat odotusaikana

Ensi- ja turvakotien liitto. Sinua. Päihteiden haitat odotusaikana Ensi- ja turvakotien liitto Sinua Päihteiden haitat odotusaikana Hyvä vauvan odottaja! Raskaus on suuri muutos elämässä. Kahdesta on tulossa kolme, ja se kolmas on aluksi niin avuton, että tarvitsee aikuisen

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Sikiön kehityshäiriöiden. Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi

Sikiön kehityshäiriöiden. Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Sikiön kehityshäiriöiden seulonta Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Raskauksien seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Äidit voivat osallistua vapaaehtoiseen sikiön

Lisätiedot

Lataa Alkoholin vaurioittamat. Lataa

Lataa Alkoholin vaurioittamat. Lataa Lataa Alkoholin vaurioittamat Lataa ISBN: 9789515805010 Sivumäärä: 236 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 38.46 Mb "Jos mä nyt mietin äitiä, niin mä ajattelen että jos se olis ollut fiksu, se olis jättänyt

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO

RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO - PIKAOPAS - Ruokavalio raskauden aikana (Valio 2017.) MIKSI? Terveellisellä ruokavaliolla voidaan vaikuttaa äidin omaan hyvinvointiin sekä kohdussa kasvavan sikiön hyvinvointiin,

Lisätiedot

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan?

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mauri Aalto Dosentti, ylilääkäri Kansanterveyslaitos Miksi kysymys esitetään? On olemassa alkoholin käyttöä, johon ei liity riskiä tai riski on vähäinen Mini-intervention

Lisätiedot

Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys. RutiiNiksi pilottikoulutus

Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys. RutiiNiksi pilottikoulutus Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys RutiiNiksi pilottikoulutus 24.2.2014 1 Alkoholin yhteys parisuhdeväkivallan seurauksiin? (Aineistona vuoden 2005 naisuhritutkimus, Piispa & Heiskanen 2009) 24.2.2014

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OAS LASTA ODOTTAVILLE

Lisätiedot

Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test)

Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test) Alkoholin puheeksi ottaminen Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test) Yksilönvapauden ihanne, joka on liberaalin länsimaisen yhteiskunnanperusta, edellyttää toteutuakseen tietoa yksilön

Lisätiedot

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016 HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana Paviljonki, Tästä se usein alkaa Hal- polin kävijät 2010 110 kpl 2011 97 kpl 2012 72 kpl 2013 70 kpl 2014 77 kpl 2015 69 kpl Huumeet Joka viides suomalainen

Lisätiedot

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm

Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Turun AMK:n opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Marraskuu 2011 Eevi Sippola ja Sonja Storm Johdantoa Vuonna 2009 Suomessa todettiin miehillä 14747 syöpätapausta, joista urologisia syöpätapauksia

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille raskaana oleville. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE Tietoa

Lisätiedot

TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja

TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä t v a u v a t Mitä ja miksi? Ahtiainen H. & Muola

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Esityksen sisältö Taustaa lyhyesti Lastensuojelulaki ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus Erityiskysymyksenä tahdonvastainen hoito 2 7.11.2013 Paula Hurttia

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea lapsen ja vanhempien yhdessä olemista, kokemista ja

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen. Hannu Alho, RUORA2017

Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen. Hannu Alho, RUORA2017 Alkoholiongelman / -riippuvuuden tunnistaminen Hannu Alho, RUORA2017 Alkoholin ongelmakäytön toteaminen Tavoitteena on havaita alkoholin ongelmakäyttö varhain, ennen kuin siitä aiheutuu fyysisiä, psyykkisiä

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen mielenterveys

Lasta odottavan perheen mielenterveys Lasta odottavan perheen mielenterveys Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.10.2013 Anna-Maija Martelin Raskausajan psyykkiset prosessit Vanhemmaksi kasvaminen Suhde omiin vanhempiin ja lapsuuden kokemukseen

Lisätiedot

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET Jenni Weck-Näse LSL 25 C Ennen lapsen syntymää 25 :n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus,

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

Alkoholi_Raskaus_FIN.fh11 4.8.2005 13:22 Page 1 Alkoholi ja raskaus

Alkoholi_Raskaus_FIN.fh11 4.8.2005 13:22 Page 1 Alkoholi ja raskaus Alkoholi ja raskaus Sisällysluettelo Johdanto 3 Kohtuullinen alkoholinkäyttö ja kuukautiskierto 4 Kohtuullinen alkoholinkäyttö ja raskaus 5 Alkoholin suurkulutus 5 Oman alkoholinkäytön arviointi 6 Laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ

TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ Terveydenhoitaja Reetta Koskeli ja sairaanhoitaja Noora Kapanen 27.9.2011 OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

PSYKOLOGI- PALVELUT. Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen

PSYKOLOGI- PALVELUT. Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen PSYKOLOGI- PALVELUT Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen Psykologipalveluiden vauvaperhetyö on suunnattu lastaan odottaville ja alle vuoden ikäisten lasten perheille. Se on yhtäaikaa ennaltaehkäisevää

Lisätiedot

Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja

Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja Lyhyesti projektista: Folkhälsans Förbund on yhteistyössä TYKS:in ja Turun yliopiston tutkijoiden ja kliinikoiden kanssa kehittänyt raskausajan päiväkirjan jota on

Lisätiedot

Hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Päihteitä Käyttävän n Odottavan Äidin Hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä LT, Osastonylilää ääkäri Tiina-Liisa Erkinheimo, synnytys- ja naistentaudit - Päihteitä käyttävän n odottavan äidin

Lisätiedot

Päihteet lapsen silmin hanke Hämeenlinna 27.1.2010

Päihteet lapsen silmin hanke Hämeenlinna 27.1.2010 Päihteet lapsen silmin hanke Hämeenlinna 27.1.2010 12 Litraa Alkoholin kokonaiskulutus kasvaa (asukasta kohden 100 % alkoholina 1990-2006) TYÖIKÄISTEN NAISTEN JA MIESTEN TÄRKEIN KUOLINSYY 10 8 6 4 2 Kokonaiskulutus

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

Hyvinvointia Maakuntaan VIII 21.1.2015. Alkoholinkäyttö puheeksi hyvinvoinnin edistämiseksi Heli Heimala

Hyvinvointia Maakuntaan VIII 21.1.2015. Alkoholinkäyttö puheeksi hyvinvoinnin edistämiseksi Heli Heimala Hyvinvointia Maakuntaan VIII 21.1.2015 Alkoholinkäyttö puheeksi hyvinvoinnin edistämiseksi Heli Heimala Taustaa Hyvinvointiaatteen peruskivi on uskomus, että kun ihmisen perustarpeet tyydytetään ja hänelle

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla 29.9.2015 1 Terveydenhuollon mahdollisuudet Terveydenhuolto tapaa uudet kansalaiset jo ennen

Lisätiedot

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Perustettu vuonna 1998 Valtakunnallinen vertaistukiyhdistys Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys Mielenterveyden keskusliiton

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu. Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007

Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu. Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007 Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007 Pohjanmaa hankkeen toiminta alue Vaasan sairaanhoitopiiri väestömäärä n. 174 300 pinta ala 7930 km 2 Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe, liike ja toipuminen Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe liike toipuminen? 2.9.2014 Hätönen H 2 Perinteitä ja uusia näkökulmia Perinteinen näkökulma: Mielenterveyden ongelmien hoidossa painotus

Lisätiedot

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi Raskaana olevista naisista alkuraskaudessa

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

Nuorena vanhemmaksi kiintymyssuhde ja sen varhainen tukeminen Hanna Lampi. Theraplayterapeutti Psykoterapeutti

Nuorena vanhemmaksi kiintymyssuhde ja sen varhainen tukeminen Hanna Lampi. Theraplayterapeutti Psykoterapeutti Nuorena vanhemmaksi kiintymyssuhde ja sen varhainen tukeminen Hanna Lampi Toimintaterapeutti (AMK) Theraplayterapeutti Psykoterapeutti Teinivanhemmuus voi olla valinta tai yllätys Merkitys kiintymyssuhteen

Lisätiedot

AUDIT JA HOITOONOHJAUS. Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki

AUDIT JA HOITOONOHJAUS. Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki AUDIT JA HOITOONOHJAUS Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki Mikä on AUDIT? Alcohol Use Disorders Identification Test AUDIT sai alkunsa 1980-luvulla, kun Maailman terveysjärjestö

Lisätiedot

Päihteille altistuneiden lasten kehityksen ja terveyden seuranta

Päihteille altistuneiden lasten kehityksen ja terveyden seuranta Päihteille altistuneiden lasten kehityksen ja terveyden seuranta Sarimari Tupola LT, Lastentautien erikoislääkäri HYKS Lastenklinikka, sosiaalipediatrian vastaanotto Tampere 24.11.2017 Verkostojen luominen

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Terveystietoa ja fysiikkaa 3h/vko Terveystiedon osaamiskokonaisuus ja ammattipätevyystunnit. Taulukon jälkeisessä osiossa on tummennettu ne ammattipätevyysosat,

Lisätiedot

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon.

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. C-vitamiini 250 mg, 6 emätinpuikkoa. Apteekista ilman reseptiä. Emättimen bakteeritasapainon häiriö Emättimen bakteeritasapainon häiriö

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko?

Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko? Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko? Juuri tänään Kohtaa sairaus nimeltä alkoholismi Riippuvuussairauden käsite Sairauden eteneminen ihmisen käytöksenä Tunnistamisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet

Lisätiedot

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin Alkoholi lisää syövän vaaraa Alkoholi on yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä. Mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä suurempi on riski sairastua syöpään. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

Keskeytyneen raskauden ja kohtukuoleman puheeksi ottaminen neuvolassa. Marjo Flykt, PsT, psykoterapeutti

Keskeytyneen raskauden ja kohtukuoleman puheeksi ottaminen neuvolassa. Marjo Flykt, PsT, psykoterapeutti Keskeytyneen raskauden ja kohtukuoleman puheeksi ottaminen neuvolassa Marjo Flykt, PsT, psykoterapeutti Keskenmeno Raskauden keskeytyminen ennen 22. raskausviikon täyttymistä tai vauvan ollessa alle 500g

Lisätiedot

Vanhempien päihteidenkäytöstä lapselle aiheutuvat vauriot

Vanhempien päihteidenkäytöstä lapselle aiheutuvat vauriot Vanhempien päihteidenkäytöstä lapselle aiheutuvat vauriot Koulutuspäivä 18.11.2009 Mikkeli Marketta Kolari Kuopion Ensikotiyhdistys ry Ensikoti Pihla ja avopalveluyksikkö Amalia 17.11.2009 M K Pihla ja

Lisätiedot

Lukijalle. HUS:in Naistenklinikan ja Hiv-säätiön yhteistyönä.

Lukijalle. HUS:in Naistenklinikan ja Hiv-säätiön yhteistyönä. HIV ja raskaus Lukijalle Esite on suunnattu hiv-positiivisille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan huomioimista raskautta suunniteltaessa

Lisätiedot

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu Terveelle, yli 65-vuotiaalle Riskirajat suositellaan enintään 7 annosta viikossa, joista 2 annosta päivässä. Sairaalle ja vahvoja lääkkeitä käyttäville suositus on vieläkin pienempi. Ikäihmisten päihdetyö

Lisätiedot

RASKAANA OLEVIEN NAISTEN ALKOHOLINKÄYTÖN TUNNISTAMINEN JA HOITOON OHJAAMINEN ÄITIYSNEUVOLOISSA

RASKAANA OLEVIEN NAISTEN ALKOHOLINKÄYTÖN TUNNISTAMINEN JA HOITOON OHJAAMINEN ÄITIYSNEUVOLOISSA Taru Patinen ja Anniina Riiki RASKAANA OLEVIEN NAISTEN ALKOHOLINKÄYTÖN TUNNISTAMINEN JA HOITOON OHJAAMINEN ÄITIYSNEUVOLOISSA Sosiaali- ja terveysala 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma,

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN Milla Talman & Niina Äyhö SEKSUAALISUUS Ihmiset ymmärtävät seksuaalisuuden eri tavoilla. Seksuaalisuus koetaan myös erilailla eri-ikäisinä ja eri aikakausina

Lisätiedot

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE Tieto isäksi tulemisesta Isän ja vauvan välinen suhde saa alkunsa jo silloin kun pariskunta suunnittelee vauvaa ja viimeistään silloin kun isä saa tiedon

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

LUOKKAKOKOUS SYNTYMÄPÄIVÄT

LUOKKAKOKOUS SYNTYMÄPÄIVÄT Hyvä alku Kun olet raskaana, vanhat tapasi eivät yhtäkkiä olekaan itsestään selviä. Tämä vihkonen kertoo, miksi raskauden aikana on hyvä välttää alkoholia. Valinta on sinun mutta se ei vaikuta ainoastaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355 Synnyttänyt Synnyttänyt Sairaalasta kotiutuessasi ota itse yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan/ kätilöön

Lisätiedot

Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä?

Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä? Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä? Ryhmä F: Kokkonen T, Luukkonen J, Mikkonen H, Mäentausta M, Mäkelä M, Nauha M, Niinimäki P, Peltokangas T, Poteri H. Määritelmiä WHO:n mukaan yli kolme viikkoa ennen

Lisätiedot

ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI

ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI apulaisylilääkäri Sari Leinonen P-KSSK, riippuvuuspoliklinikka 25.4.2013 1 Alkoholi ja mielialan säätely yleisesti käytössä iloisen mielialan saavuttaminen harmituksen

Lisätiedot

WHO yhteistyökeskuksen toiminta Vaasan alueyksikössä

WHO yhteistyökeskuksen toiminta Vaasan alueyksikössä Tiedosta hyvinvointia Vaasan alueyksikkö 1 WHO yhteistyökeskuksen toiminta Vaasan alueyksikössä Mielenterveystyön yhteistyökokous Vaasa 19.4.2007 pvm/nn Tiedosta hyvinvointia Vaasan alueyksikkö 2 Taustaa

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Yleistä addiktioista

Yleistä addiktioista Yleistä addiktioista Addictio (lat.) = jättäminen/jättäytyminen jonkun valtaan Pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea tietynlainen tunnetila eli ei enää oma valinta riippuvuus Sana kärsinyt

Lisätiedot

Alkoholiohjelma ja mini-interventio

Alkoholiohjelma ja mini-interventio Alkoholiohjelma ja mini-interventio PUHU JA PUUTU Mini-interventio alkoholin riskikäytön ennaltaehkäisyssä Oulu 21.10.2011 24.10.2011 1 Alkoholiohjelman tavoitteet Alkoholin aiheuttamia haittoja lasten

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö ja vanhemmuus- julistekampanja sikiövaurioiden ehkäisemiseksi

Ehkäisevä päihdetyö ja vanhemmuus- julistekampanja sikiövaurioiden ehkäisemiseksi Ehkäisevä päihdetyö ja vanhemmuus- julistekampanja sikiövaurioiden ehkäisemiseksi 10. 11. 2010 Päihdefoorumi Ehkäisevän päihdetyön yksikön johtaja Pia Heiskari Ehkäisevä päihdetyö (EPT) Ehkäisevä päihdetyö

Lisätiedot

Keskenmeno - tietoa keskenmenon kokeneille alle 12 raskausviikkoa. www.pkssk.fi

Keskenmeno - tietoa keskenmenon kokeneille alle 12 raskausviikkoa. www.pkssk.fi POTILASOHJE 1 (7) Keskenmeno - tietoa keskenmenon kokeneille alle 12 raskausviikkoa POTILASOHJE 2 (7) Olit ehkä tiennyt raskaudesta jo jonkin aikaa ja odotit sen etenevän normaalisti. Mielessäsi on nyt

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP Savuton sairaala auditointitulokset 2012 Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? Tupakkateollisuus on hämmentänyt ihmisten

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Mini-intervention hyvä käytäntö työterveyshuollossa Leena Hirvonen, erityisasiantuntija XVIII Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät, Tampere 12.10.11 Alkoholihaittojen hallinta

Lisätiedot

Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta. Syntyneet lapset. Yliopisto opiskelijoiden lapset

Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta. Syntyneet lapset. Yliopisto opiskelijoiden lapset Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta Aira Virtala Vanhempainilta 091109 Tampereen yliopisto Perhesuunnittelu Haluttu määrä lapsia sopivin välein vanhempien iän huomioiden Ei haluttujen raskauksien

Lisätiedot

Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö. Anneli Raatikainen 3.2.2015

Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö. Anneli Raatikainen 3.2.2015 Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö Anneli Raatikainen 3.2.2015 AIHEITA: - Päihdeongelman kehittyminen - Eri päihteiden vaikutuksia - Päihteiden käytön tunnistaminen

Lisätiedot

VAUVA TULEE PERHEESEEN

VAUVA TULEE PERHEESEEN VAUVA TULEE PERHEESEEN 1 LUKIJALLE Tämä opas kertoo raskaudesta ja synnytyksestä. Teksti on helposti ymmärrettävää suomen kieltä. Oppaan lopussa on hyödyllisiä yhteystietoja. Sieltä saat halutessasi lisätietoa.

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

ERITYISVASTUURYHMIÄ: LAPSET (ML. FAS-ONGELMA), NUORET JA VANHUKSET

ERITYISVASTUURYHMIÄ: LAPSET (ML. FAS-ONGELMA), NUORET JA VANHUKSET Tiedosta hyvinvointia 1 ERITYISVASTUURYHMIÄ: LAPSET (ML. FAS-ONGELMA), NUORET JA VANHUKSET Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES 22. Päihdetiedotusseminaari: Juo, pelaa ja

Lisätiedot

AUDIT JA HOITOONOHJAUS

AUDIT JA HOITOONOHJAUS AUDIT JA HOITOONOHJAUS Jani Ruuska päihdeohjaaja Liisa Mustonen MT-palveluohjaaja Puh. 0400 115684 puh. 0400 115683 jani.ruuska@aanekoski.fi liisa.mustonen@aanekoski.fi tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL

Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL Nuorten miesten hyvinvoinnin edistäminen on ajankohtainen haaste Huoli suomalaisten

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN

KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN Äitiys- ja lastenneuvoloiden tarkastukset yhdenmukaistuvat koko Suomessa 1.1.2011 lähtien

Lisätiedot

LAPSET JA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄT VANHEMMAT

LAPSET JA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄT VANHEMMAT LAPSET JA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄT VANHEMMAT Haittojen vähentämisen näkökulma Tiina Varonen Omaiset Huumetyön Tukena ry/ Osis 9.10.2013 Yksin kestät sen olet epäonninen minkä sille voit et voi kuin sietää..

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot