Päihdeäitien ja heidän lastensa hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdeäitien ja heidän lastensa hoito"

Transkriptio

1 Päihdeäitien ja heidän lastensa hoito Sairaalapäivät 2010 Erja Halmesmäki dos., os.ylilääkäri HYKS/NKL

2 Psyyke ja päihdeongelma»esiintyvyys Liit. päihdeong. psyyke ok 78 % 13% skitsofr. 1.4 % 47 % depressio 5.9 % 27 % ahdist. 15 % 24 % paniikkih. 1.6 % 36 %

3 Äitiysneuvola ja päihdeongelma äitiysneuvolaa käyttää >99.5 % synnyttäjistä noin 6 %:lla äideistä on päihdeongelma noin 50 synnyttäjää / terveydenhoit /v yhdellä th:lla 3 päihdeäitiä /vuosi heistä tunnistetaan vain joka neljäs tunnistetaanko psykiatriassa päihdeäidit? 3000 lasta /v ja heistä 600 oireilee

4 HAL-polin potilasryhmät päihdeongelmaiset mielenterveysongelmat (pers.häiriö, depressio) heikkolahjaiset (esim. äidillä itsellä FAS) päällekkäisyyttä on, mutta ryhmät eroavat toisistaan selkeästi

5 Potilaiden sosiaaliset ongelmat» toiv. raskaus 1/10 2/3 2/3 työssä (%) kar. parisuhde 1/20 1/3 1/4 asunto 4/5 4/5 3/5 rikosrek. (%) sos.huollon as. (%) huost.ottoja/sij (%)

6 FAS =fetaalialkoholisyndrooma alhainen syntymäpaino, pituus ja päänymp. ja/tai myöhempi kasvun hidastuminen pysyvä keskushermoston vaurio: kehityksen viivästyminen ja oppimisvaikeudet poikkeavat kasvonpiirteet

7 Facial characteristics of FAS

8 Epämuodostumia yms sydänvikoja luusto- ja nivelpoikkeavuuksia kampura, ylimäääräinen sormi tai varvas virtsa- ja sukuelinten poikkeavuuksia poikkeava karvoitus aivomuutokset

9 Potilaat yhä sairaampia.. synnyttäjä itse polven päihdeongelmainen synnyttäjän viiteryhmä koostuu päihdeongelmaisista ei mitään käsitystä ns normaali elämästä tai yhteiskunnan velvoitteista ei mitään käsitystä vanhemmuudesta

10 Neuvolassa Puheeksiotto ja audit kysely Alkoholinkäytön arviointi osana terveystarkastuksia; intervention merkitys Odotusaikana kotikäynti puolison läsnäollessa Kotiin viety tuki ja yhteistyö sosiaalitoimen kanssa Aikuis- / lastenpsykiatria ei ole mukana

11 Psykososiaalinen hoito Käytössä mini-interventio, neuvonta ja valistus oma apu/ AA Pitäisi olla saatavilla myös käyttäytymisterapia vaihtoehtoiset terapiat perheterapia sopeuttaminen yhteiskuntaan

12 Raitistuminen korreloi myönteisesti suurkulutuksen lyhyeen kestoon vahvaan psyykeen partnerin hyvään tilanteeseen työssäkäyntiin muihin sos.aseman indikaattoreihin

13 Hoidollisia ongelmatilanteita kaksoisdiagnoosipotilaat hoitoon sitoutuminen heikkoa, psykiatrisen hoidon välttely verkoston toiminta kriisitilanteissa usein kankea ja hidas, näkemyserot potilaiden väliset ristiriidat hoitopaikan vastuu? vaikutukset hoitoyhteisöön hoidon lopettaminen miten toteutetaan ja mitä sen jälkeen potilaan ja henkilökunnan oikeusturva

14 Äidin ja lapsen jatkot (%) nla-seur avohoidon tukit Ensikoti Laitos, äiti+vauva 17 5 Huostaan/sijoitus 8 20 adoptio 3 0

15 synnytys/lapset, jatkuu 92 %:lla lapsista huumevieroitusoireita 74 % lapsista tarvitsee morfiinia oireisiinsa lasten km sla-hoitoaika 22 vrk ¼ sairaalasta kotiin ¼ lastenkotiin ½ laitokseen

16 Mihin synnytyssairaalasta? psykiatrinen sairaala?? alkoholistit/narkomaanit / psyykk. sairaat / heikkolahjaiset eivät sovi samalle osastolle psyk.sos. hoitoa synnytyssla:ssa ei voi pitkittää laitospaikkojen kehittäminen?? perhetyö lastenkodeissa??

17 LASTENSUOJELULAKI

18 Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvolliset tahot: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksessa oleva Opetus- ja nuorisotoimen palveluksessa oleva Poliisitoimen palveluksessa oleva itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt Virka- tai työsuhde, itsenäinen ammatinharjoittaja tai luottamustoimea hoitava

19 LASTENSUOJELUILMOITUS Em. tahot ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle lapsesta jonka Hoidon tai huollon tarve Kehitystä vaarantavat olosuhteet tai Oma käyttäytyminen Edellyttää lastensuojeluntarpeen selvittämistä

20 YLEISTÄ LASTENSUOJELUILMOITUKSESTA Esteenä ei ole lapsen tai huoltajan vastustus Hyvän hallinnon mukaista on, että asiakkaalle ilmoitetaan lastensuojeluilmoituksen tekemisestä Kirjallinen tai suullinen (dokumentointi!) lastensuojeluilmoitus Ilmoitusvelvolliset tekevät lastensuojeluilmoituksen nimellään Ilmoittajan henkilöllisyystiedot eivät ole automaattisesti salassa pidettäviä Ilmoittajaa tulee tästä informoida

21 ILMOITUS KUNNASTA POIS MUUTTANEESTA LAPSESTA Jos lapsi muuttaa pois kunnasta lastensuojelutarpeen selvityksen aikana tai muutoin ollessaan lastensuojelun asiakkaana, sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on viipymättä ilmoitettava muutosta lapsen uudelle asuinkunnalle Tosiasiallinen asuinkunta Asiakirjojen toimittaminen viipymättä (välttämättömiä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojelutoimenpiteiden järjestämiseksi)

22 ASIAKASSUUNNITELMA Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa Vähintään kerran vuodessa Suunnitelma on tarkistettava erityisen huolenpidon alkaessa ja päättyessä sekä mahdollisesti rajoitustoimenpiteitä käytettäessä Asiakassuunnitelmasta on ilmettävä tarkistamisen ajankohta Tarkistamisessa mm. Arvioidaan suunnitelman toteutumista Arvioidaan käytettyjen tukitoimien toimivuutta Suunnitellaan jatkotyöskentelyä

23 Äitien pitkäaikaisseuranta (km 9vuotta) ad 2007 Hal polin äidit (n=524) vuosilta Verrokkeja 1792 Km ikä synnytyshetkellä 27.4 v. mol. ryhmissä Hal-äitien sairastumisriskit Psyykkiset sairaudet 8.8 Virustaudit 23.5 Bakteeri-infektiot 6.1 Iho-sairaudet 3.9 Tapaturmat ja myrkytykset 4.2

24 Kuoleman relatiivinen riski 38 kertainen Tap kontr. Lkm kuolemia 42 5 päiht. liittyviä 35/42 83% 0 itsemurha tms 19/42 45% 1 alko tms myrkytys 9/42 21% 0 kirr,rasvam. tms 5/42 12% 0 väkivaltainen 2 5% 0

25 Äitien eläkkeet»tap. 524 verrokkeja 1792 eläkkeellä 16.8% 2.2% määräaik. 12.4% 1.9% toistaiseksi 7.3% 0.7%

26 Äitien kuntoutus tapaukset verrokit saajia 9.5% 5.6% päät./1000seur v vajaakunt.amm.k työvalmennus psykoterapia työkokeilu

27 Huostaanoton tarvetta aiheuttava tekijät pääkaupunkiseudulla Myllärniemi: Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla. 7/2006

28 Huostaanoton tarvetta aiheuttava tekijät pääkaupunkiseudulla Myllärniemi: Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla. 7/2006

29 Lasten pitkäaikaisseuranta 655 vuosina HAL äidille syntynyttä lasta seurantajakso päättyi % oli huostaan otettu ainakin kerran 2 vuoden ikään mennessä 50% oli huostaan otettu ainakin kerran koko seurannan aikana adoptiossa vain 5 lasta (0.8 %!)

30

31 Sikiöaikana alkoholille ja huumeille altistuneita Helsingin sosiaaliviraston asiakkaita 2002 Alkoholi n=78 (FAS 50%, FAE 25%) Huumeet n=15 Tutkimuksen tavoitteena saada kattava kuva näiden lasten elinoloista sekä tarkastella kasvuympäristön osuutta lasten kehityksessä Tiedot sosiaalityöntekijöiltä ja lasten kasvattajilta Kattava kysely- ja haastattelututkimus Koponen 2006

32 Ratkaisevinta lasten kehityksen kannalta Sikiöaikaisen altistuksen aiheuttamat alkoholiperäiset sairaudet ja vammat Miten varhain lapsi sijoitettu pitkäaikaisesti biologisen perheen ulkopuolelle, vähiten oireilevat varhain sijoitetut Miten paljon vaikeita elämänkokemuksia Koponen 2006

33 Pitkäaikaisen sijoituksen kynnys Suomessa korkea Lastensuojelulaissa määritellyt lasten oikeudet eivät käytännössä toteudu Sikiöaikaisen altistuksen ja kasvuympäristön vaikutusta lasten kehitykselle vaikea eritellä Koponen 2006

34 Tahdosta riippumaton hoito/ hoitoon sitoutuminen mikä on ongelma ja tavoite poistuuko ongelma hyödyt/haitat miksi uusia keinoja tarvitaan kustannustehokkuus nykyisten hoitojen kustannustehokkuus

35 Ruotsissa tahdosta riippumaton hoito mahdollinen 31 äitiä/3 vuotta mahdollisuuksia halutaan lisätä perusteena haitta äidin omalle terveydelle kun sikiö vaurioituu projekteja vireillä neuvolat eivät selviä tuen antamisesta

36 Norjassa tahdon vastainen hoito, arvioidaan kerran kuukaudessa oma-aloitteinen hakeutuminen mahdollista raskaana olevat erillään muista päihdeongelmaisista tuomioistuin tai LS-ltk päättää vuodessa 150 prosessia/ toteutuu monet hakeutuvat vapaaehtoisesti kun prosessi aloitettu

37 Tanskassa lainsäädäntöaloitteita ja projekteja vapaahtoinen pakko mahdollista äidin ja lapsen yhteissijoitus varhainen puuttuminen lasta ei luovuteta selvästi päihdeongelmaiselle

38 Yhteenveto nykyisin sekä äidin että lapsen ennuste huono riskitapaukset tunnistettavissa jo raskauden aikana asenteiden tarkistaminen ja muutoksen vaatiminen Subjektiivinen oikeus hoitoon, mutta hoitoon sitoutuminen välttämätöntä lastensuojelu: lapsen etu edelle ja huostaanottojen nopeuttaminen

39

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset Erityisesti terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta 4.3.2010 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008

LASTENSUOJELULAKI 2008 LASTENSUOJELULAKI 2008 + SIIHEN MYÖHEMMIN VOIMAAN TULLEET MUUTOKSET Ti 8.5.2012 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI 2008 JA SEN MUUTOKSET Lastensuojelulain kokonaisuudistus 2008 Muutos 1.3.2010

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Päihdeperheiden lapset lastenlääkärin näkökulmasta

Päihdeperheiden lapset lastenlääkärin näkökulmasta Päihdeperheiden lapset lastenlääkärin näkökulmasta Sarimari Tupola LT, lastentautien erikoislääkäri HUS Lasten ja nuorten sairaala, sosiaalipediatrian vastaanotto 02.04.2009 Päihdeongelmaisten naisten

Lisätiedot

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon TIINA OKSANEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu

Lisätiedot

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SOVELTAMIS- OHJEET 1.4.2015 ALKAEN

LASTENSUOJELUN SOVELTAMIS- OHJEET 1.4.2015 ALKAEN SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta LASTENSUOJELUN SOVELTAMIS- OHJEET 1.4.2015 ALKAEN Sodankylän perusturvalautakunta 18.3.2015 27 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ Hoitotyö Mira Koivusaari SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

KALTOINKOHDELTU LAPSI

KALTOINKOHDELTU LAPSI KALTOINKOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOINKOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 27.3.2015 Sisällys LUKIJALLE... 1 OSA 1: TOIMINTAMALLI... 2 1 TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA... 2 1.1 Vuokaavio

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 12.2.2010 1/2010

KUNTAINFO Helsinki 12.2.2010 1/2010 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 12.2.2010 1/2010 Lapsen ja vanhempien oikeusturvaa vahvistetaan nopeuttamalla asioiden käsittelyä lastensuojelussa Lastensuojelulain muutokset voimaan

Lisätiedot

LUPA PUHUA VELVOLLISUUS VAIETA

LUPA PUHUA VELVOLLISUUS VAIETA LAKIPALVELU JARKKO HELMINEN OY Varatuomari Jarkko Helminen Näsijärvenkatu 1 D 33 33210 Tampere puh. 050-33 66 122 rapidusinfo@gmail.com LUENTOMONISTE LUPA PUHUA VELVOLLISUUS VAIETA Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys 28.6.2005 Aila Kumpulainen Raimo Valkonen 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Päivystysv. Vastuu viikkojen

Päivystysv. Vastuu viikkojen Tuotantolautakunta LIITTEET 28.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta Yhteensä Mikkeli(+R+S)

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen. Oppilashuoltosuunnitelma 5 L X 9. 3 o

Esi- ja perusopetuksen. Oppilashuoltosuunnitelma 5 L X 9. 3 o ä 6 h k 7 2 m 8 4 A 1 R Esi- ja perusopetuksen Oppilashuoltosuunnitelma C 5 L d t V j O f W U Z Ö e y i å P N S X 9 g B 3 o q Sisältö 1 OPPILASHUOLLON TOIMINTAPERIAATTEET 2 2 VARHAINEN PUUTTUMINEN JA KIUSAAMISEN

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Kaupunginhallitus 31.8.2009 liite nro 8 Perusturvalautakunta 30.9.2009 liite nro 10 Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Päihdehuollon palvelujärjestelmää ohjaavat osaltaan Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020 Säkylän kunta 2012 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit... 3 3.0 Lastensuojelun tarve... 7 3.1 Lastensuojelun

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

2(29) Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke SISÄLLYS

2(29) Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke SISÄLLYS 2(29) SISÄLLYS 1. Mitä on tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta... 3 1.1. Vapaaehtoistoimintaa... 3 1.2. Taustalla lastensuojelu... 3 1.3. Tukemista arjessa... 3 1.4. Luottamusta... 3 1.5. Yhteistyötä... 4

Lisätiedot

KALTOINKOHDELTU LAPSI

KALTOINKOHDELTU LAPSI KALTOINKOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOINKOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 2011 13.9.2011 Sisällys LUKIJALLE... 1 OSA 1: TOIMINTAMALLI... 3 1 TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA... 3 1.1 Vuokaavio

Lisätiedot

RASKAANA OLEVIEN NAISTEN ALKOHOLINKÄYTÖN TUNNISTAMINEN JA HOITOON OHJAAMINEN ÄITIYSNEUVOLOISSA

RASKAANA OLEVIEN NAISTEN ALKOHOLINKÄYTÖN TUNNISTAMINEN JA HOITOON OHJAAMINEN ÄITIYSNEUVOLOISSA Taru Patinen ja Anniina Riiki RASKAANA OLEVIEN NAISTEN ALKOHOLINKÄYTÖN TUNNISTAMINEN JA HOITOON OHJAAMINEN ÄITIYSNEUVOLOISSA Sosiaali- ja terveysala 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8

MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8 MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8 Työryhmä: Rauni Kujala, terveyskeskuslääkäri Marja Leskelä, mielenterveyshoitaja, perheterapeutti Mirja Maksimainen, työterveyshoitaja Juha Niemelä, vanhempi konstaapeli

Lisätiedot