ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI"

Transkriptio

1 Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI Valintakoe + tasokoe 2007/ Urvalsprov + nivåprov 2007 (Kotimaisten hakijoiden koe/ Detta prov är för inhemska sökande) HUOMIO! -Jokaisen osan vastaukset kirjoitetaan eri papereille. -Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. -Jätä vastauspaperin yläreunaan tilaa valvojan merkintöjä varten. -Jätä paperiin sivureunaan marginaali korjaajaa varten. OBS! -Varje del av provet skrivs på skilda ark. -Skriv inte namn eller personbeteckning på svarsarken. -Lämna tomt i arkens övre marginal för övervakarens anteckningar. -Lämna marginal på arken för bedömaren. Kokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp: Karlsson, F.: Yleinen kielitiede. luvut / kapitlen 1 (Johdanto), 4 (Morfologia) ja 5 (Syntaksi). Yliopistopaino. tai / eller Sigurd, B: Språk och språkforskning. Studentlitteratur. Kokeessa on kolme osaa: I. Kieliopillinen analyysi, esim. lauseenjäsennystä suomeksi tai ruotsiksi (2 pistettä). II. Teoriaosa, jossa edellytetään esseemuotoisia vastauksia suomeksi tai ruotsiksi. Kysymyksiin valmistaudutaan lukemalla toinen edellä mainituista teoksista (4 pistettä) III. Käännös suomesta tai ruotsista espanjaan (4 pistettä). Kokeen kaikista osista on selviydyttävä hyväksyttävästi. Osa on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa siitä vähintään 1,0 pistettä. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 5,0 pistettä. Provet består av tre delar: I. En grammatikalisk analys, t. ex. satsanalys på svenska eller finska av en spansk text som delas ut i provet. (2 poäng) II. En teoridel, som förutsätter svar i essästil på svenska eller finska. Sökanden förbereder sig för frågorna genom att läsa endera av ovannämnda verk. (4 poäng) III. En översättning från svenska eller finska till spanska. (4 poäng) Sökanden måste få godkännbart resultat i samtliga delar av provet. En del är godkännbart genomförd om sökanden får minst 1,0 poäng för den. Totalantalet poäng i provet skall likväl bli minst 5,0 poäng.

2 HAK ID I Kieliopillinen analyysi (2 p.) I Grammatisk analys (2 p.) Vastatkaa suomeksi tai ruotsiksi. Svara på svenska eller finska. 1. Alla on viisi lausetta; jokaisessa lauseessa on alleviivattu yksi sana. Mikä lauseenjäsen alleviivattu lauseenosa on tai mihin lauseenjäseneen se kuuluu osana? Kirjoita vastauksesi viivalle. (0,25 pistettä/vastaus) Nedan finns fem satser; i varje sats finns det ett ord som är understruket. Vilken satsdel är det understrukna ordet eller vilken satsdel hör det till? Skriv svaret på linjen. (0,25 poäng/svar) a) No es cosa fácil aprender a conducir un coche a los 65 años. b) La película está prohibida a los menores de edad. c) Los perros se vuelven locos cuando saben que la comida está en camino. d) La empresa decidió cancelar el viaje. 2. Minä lauseenjäsenenä alleviivattu sana on seuraavissa lauseissa? Kirjoita vastaus viivalle. Vilken satsdel är de understrukna orden? Skriv svaret på linjen. a) (...) Salamanca, una ciudad antigua y, según lo que Mari había oido, muy hermosa. b) El español siempre le había interesado a Mari. Huom! Tehtävä jatkuu paperin kääntöpuolella. Obs! Uppgiften fortsätter på följande sida.

3 3. Etsi alla olevasta tekstistä seuraavat kieliopilliset kategoriat (yksi esimerkki kustakin kategoriasta). Alleviivaa tekstistä kyseistä kategoriaa edustava sana ja merkitse rivin loppuun a tai b. (0,25 pistettä/vastaus) Sök i texten nedan följande grammatiska kategorier (ett exempel på varje kategori). Stryk under ett ord som representerar kategorin i fråga och skriv a eller b i slutet av raden. (0,25 poäng/svar) a) suorana objektina toimiva persoonapronomini / personligt direkt objektspronomen b) käskymuotona toimiva subjunktiivi / imperativform i konjunktiv La finlandesa Mari decidió estudiar español en España durante un mes. Se matriculó en un curso que iba a tener lugar en junio en Salamanca, una ciudad antigua y, según lo que Mari había oído, muy hermosa. La profesora de Mari ya conocía la ciudad. Le dijo a Mari: Lo bueno que tiene Salamanca es que hay muchos estudiantes y mucha vida estudiantil. En junio los estudiantes todavía no habrán ido de vacaciones porque en España hay exámenes hasta finales de junio. El español siempre le había interesado a Mari, y estaba muy entusiasmada. Quién iba a pagar el viaje y el curso? Eso no fue ningún problema. Mari había trabajado todos los fines de semana durante más de un año, había ganado bastante dinero y lo había ahorrado todo. Lo que Mari no sabía todavía es que también entablaría muchas amistades en Salamanca, entre ellos su futuro marido... El 1 de junio Mari cogió el avión a Barcelona, y de allí otro avión a Madrid. Ya durante el viaje de Barcelona a Madrid se le presentó la oportunidad de practicar español. Mari no entendía qué significaba abróchense los cinturones de seguridad, pero las azafatas estaban allí para ayudar a los pasajeros.

4 II Teoriaosa (4 p.) II Teoridel (4 p.) Niille, jotka ovat lukeneet Karlssonin kirjan. Vastatkaa suomeksi tai ruotsiksi. För dem som har läst Karlssons bok. Svara på svenska eller finska. Anna lyhyt esseemuotoinen (5-10 riviä tai sanaa) vastaus kysymyksiin 1-7 a) ja ratkaise tehtävä kohdassa 7 b). Muista antaa vastauksissa myös esimerkkejä. Niiden tulee olla omiasi, ei suoraan kirjasta otettuja. Kirjoita kaikki osan II (tehtävät 1-7) vastaukset samalle konseptipaperille. Huom. Ylipitkästä vastauksesta vähennetään 0,1 p./vastaus. Ge ett kort svar i essästil (5-10 rader eller ord) på frågorna 1-7 a) och gör uppgiften 7 b). Kom ihåg att också ge exempel i era svar. Exemplen bör vara era egna, alltså inte tagna direkt från boken. Skriv svaren för del II (uppgifterna 1-7) på samma konceptark. Obs. Ett överlångt svar medför poängavdrag på 0,1p./svar. 1. Selitä käsite kielellinen symboli. Anna esimerkki espanjasta, suomesta tai ruotsista. (0,5 p.) Förklara begreppet lingvistisk symbol. Ge exempel på spanska, svenska eller finska. (0,5 p.) 2. Selitä käsite avoin kielijärjestelmä. Anna esimerkkejä. (0,5 p.) Förklara begreppet öppet lingvistiskt system. Ge exempel. (0,5 p.) 3. Selitä käsite allomorfi. Anna esimerkkejä espanjasta, suomesta tai ruotsista. (0,5 p.) Förklara begreppet allomorf. Ge exempel på spanska, svenska eller finska. (0,5 p.) 4. Selitä käsite sidonnainen morfeemi ja anna esimerkki vähintään kahdesta sidonnaisesta morfeemista espanjan substantiivitaivutuksessa. (0,5 p.) Förklara begreppet bundet morfem och ge exempel på minst två bundna morfem i substantivböjningen i spanskan. (0,5 p.) 5. Selitä käsite (verbien) valenssi. Anna esimerkkejä espanjasta, suomesta tai ruotsista. (0,5 p.) Förklara begreppet (verb)valens. Ge exempel på spanska, svenska eller finska. (0,5 p.) 6. Mitä tarkoittaa kongruenssi? Anna esimerkki kolmesta eri kongruenssi-ilmiöstä espanjan kielessä. (0,5 p.) Vad menas med kongruens? Ge exempel på tre olika typer av kongruens i spanskan. (0,5 p.) 7. a) Mitä tarkoittaa konstituenttianalyysi? (0,5 p.) Förklara begreppet konstituentanalys. (0,5 p.) b) Kuvaa seuraava lause puudiagrammin avulla ja nimeä noodit: Su padre trabaja en la fábrica. (0,5 p.) Rita ett träddiagram av följande sats och identifiera noderna: Su padre trabaja en la fábrica. (0,5 p.) Huom! Käännä paperi. Obs! Vänd på bladet.

5 II Teoriaosa (4 p.) II Teoridel (4 p.) För dem som har läst Sigurds bok. Svara på svenska eller finska. Niille, jotka ovat lukeneet Sigurdin kirjan. Vastatkaa suomeksi tai ruotsiksi. Ge ett kort svar i essästil (5-10 rader eller ord) på följande frågor. Kom ihåg att också ge exempel i era svar. Exemplen bör vara era egna, alltså inte tagna direkt från boken. Skriv svaren för del II (uppgifterna 1-7) på samma konceptark. Obs. Ett överlångt svar medför poängavdrag på 0,1p./svar. Anna lyhyt esseemuotoinen (5-10 riviä tai sanaa) vastaus seuraaviin kysymyksiin. Muista antaa vastauksissa myös esimerkkejä. Niiden tulee olla omiasi, ei suoraan kirjasta otettuja. Kirjoita kaikki osan II (tehtävät 1-7) vastaukset samalle konseptipaperille. Huom. Ylipitkästä vastauksesta vähennetään 0,1 p./vastaus. 1. Prosodi och dess funktioner i spanskan. (1 p.) Prosodia ja sen funktiot espanjassa. (1 p.) 2. Skillnaden mellan fonem och allofon. Ge exempel på svenska, finska eller spanska. (0,5 p.) Foneemin ja allofonin välinen ero. Anna esimerkkejä suomesta, ruotsista tai espanjasta. (0,5 p.) 3. Distinktiva drag hos fonemen. Ge exempel på svenska, finska eller spanska. (0,5 p.) Foneemien distinktiiviset piirteet. Anna esimerkkejä suomesta, ruotsista tai espanjasta. (0,5 p.) 4. Förklara begreppet grammatiskt morfem och ge exempel på minst två grammatiska bundna morfem i substantivböjningen i spanskan. (0,5 p.) Selitä käsite kieliopillinen morfeemi ja anna esimerkki vähintään kahdesta kieliopillisesta sidonnaisesta morfeemista espanjan substantiivitaivutuksessa. (0,5 p.) 5. Saussures langue : förklara begreppet. (0,5 p.) Saussuren langue : selittäkää käsite. (0,5 p.) 6. Vad menas med fonotaktiska strukturer? Vilket fonotaktiskt fenomen förekommer i spanskans ord escuela, estación och especial?(0,5 p.) Mitä tarkoitetaan fonotaktisilla rakenteilla? Mikä fonotaktinen ilmiö esiintyy espanjan sanoissa escuela, estación ja especial? (0,5 p.) 7. Semantiska drag. Vilka semantiska drag har ordet vaca i spanskan? Semanttiset piirteet. Mitä semanttisia piirteitä on espanjan sanalla vaca? Huom! Käännä paperi. Obs! Vänd på bladet.

6 III Käännös suomesta/ruotsista espanjaan (4 p.) Kääntäkää seuraavat lauseet espanjaksi niin tarkkaan kuin mahdollista. Kirjoita vastaukset erilliselle konseptipaperille. Huom. Jos lauseissa on sanoja, joiden vastinetta espanjassa ette tiedä, korvatkaa ne jollain muulla, merkitykseltään mahdollisimman samantapaisella sanalla. Arvostelussa pääpaino on kielioppiseikoilla. 1. Viime talvena kaaduin portaissa ja katkaisin jalkani. Jouduin olemaan neljä viikkoa sairaalassa. 2. Käyn isoäitini luona joka kesä. Kylässä, jossa hän asuu, on vain vähän asukkaita. Useimmat talot ovat tyhjiä, koska niin monet ihmiset ovat muuttaneet kaupunkiin. 3. Pyysin sinua olemaan paljastamatta salaisuuttani kenellekään, mutta kerroit sen heti sisarellesi. Jos olisin tiennyt, ettet pysty pitämään salaisuutta, en olisi kertonut sitä sinulle. 4. Anita ja minä istuimme kahvilassa puoli tuntia, ja koko sen ajan hän puhui uudesta poikaystävästään. Hän on todella rikas, sanoi Anita, mutta minä tiesin, ettei se ollut totta. 5. Tullessaan kotiin Carlos ei löytänyt taskustaan avaintaan. Hän soitti äidilleen ja kertoi hukanneensa avaimensa. Tule hakemaan minun avaimeni, sanoi hänen äitinsä, mutta älä hukkaa sitä tai kumpikaan meistä ei pääse kotiin. 6. Lääkäri on käskenyt minun lopettaa kahvin juominen. 7. Miksi sinulla on niin paljon kissoja? Koska pidän niistä. III Översättning från svenska/finska till spanska (4 p.) Översätt följande satser till spanska så noggrannt som möjligt: Obs. Om satserna innehåller ord vars motsvarighet i spanska ni inte känner till, kan ni ersätta dem med andra ord som har liknande betydelse. Tyngdpunkten i bedömningen ligger på grammatiken. 1. I vintras föll jag i trappan och bröt benet. Jag fick ligga fyra veckor på sjukhuset. 2. Jag besöker min mormor varje sommar. I byn där hon bor finns det få invånare. De flesta husen är tomma, eftersom så många människor har flyttat till staden. 3. Jag bad dig att inte avslöja min hemlighet till någon, men du avslöjade den genast till din syster. Om jag hade vetat att du inte kan bevara en hemlighet, skulle jag inte ha berättat den till dig. 4. Anita och jag satt en halv timme i ett café, och hela den tiden talade hon om sin nye pojkvän. Han är jätterik, sa Anita, men jag visste att det inte var sant. 5. När Carlos kom hem hittade han inte sin nyckel i fickan. Han ringde sin mor och berättade att han tappat sin nyckel. Kom och hämta min nyckel, sa hans mamma, men tappa den inte för annars kan ingen av oss komma hem. 6. Läkaren har sagt åt mig att sluta dricka kaffe. 7. Varför har du så många katter? Därför att jag tycker om dem.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Espanja Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Spanska Rör inte dessa uppgiftspapper innan övervakaren ger tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Vaasan yliopisto Vasa universitet Valintakoe 6.6.2014 klo 12 16 Urvalsprov 6.6.2014 kl. 12 16 Etunimet/Förnamn: Sukunimi/Efternamn:

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 9.2.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 9.2.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 9.2.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 15 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto. Merkitse

Lisätiedot

Lycka till! Otava. Ruotsin alkeiskirja aikuisille. Kaija Turpeinen

Lycka till! Otava. Ruotsin alkeiskirja aikuisille. Kaija Turpeinen Kaija Turpeinen Lycka till! Ruotsin alkeiskirja aikuisille Kaija Turpeinen Otava Lycka till on aikuisopiskelijoille tarkoitettu ruotsin alkeisoppimateriaali. Se soveltuu Sinulle, joka aloitat ruotsin opiskelun

Lisätiedot

www.vikbykennelhotel.fi

www.vikbykennelhotel.fi Puh Tel 050 516 6340 www.vikbykennelhotel.fi YKSILÖLLISTÄ HOITOA KOIRILLE JA KISSOILLE YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA INDIVIDUELL SKÖTSEL AV HUNDAR OCH KATTER MED 20 ÅRS ERFARENHET HOITOLASSAMME on oma siipi

Lisätiedot

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit 1 Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit Pellervo-Seura ry myöntää hakemuksesta ja poikkeustapauksissa omasta aloitteestaan ansiomitaleita ja -merkkejä. Niitä myönnetään

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Taina Hämäläinen Lehtori Espanjalainen filologia Galicialainen filologia Unionink. 38 D 000140 Helsingin yliopisto Puh. 1912 4225 Sähköposti:

Taina Hämäläinen Lehtori Espanjalainen filologia Galicialainen filologia Unionink. 38 D 000140 Helsingin yliopisto Puh. 1912 4225 Sähköposti: Taina Hämäläinen Lehtori Espanjalainen filologia Galicialainen filologia Unionink. 38 D 000140 Helsingin yliopisto Puh. 1912 4225 Sähköposti: Taina.i.hamalainen(at)helsinki.f i KOULUTUS JA TYÖURA FT (2004),

Lisätiedot

Näin palaa Ecoteck-pellettitakka Så här brinner en Ecoteck-pelletskamin

Näin palaa Ecoteck-pellettitakka Så här brinner en Ecoteck-pelletskamin Amalfi 11,3 kw. Päälämmönlähde saaristomökillä / Huvudvärmekälla i en stuga i skärgården Snella 11 kw. Sähkölämmitteisen omakotitalon keittiössä / I köket i ett eluppvärmt egnahemshus. Monica 8,5 kw. Sähkölämmitteisen

Lisätiedot

1 Här är vi! Kuuntelutekstien käsikirjoitukset. Sisältö. Lisätietoja laulusta. Tavoitteet. Lisämateriaalit. Laulu. Övning 7

1 Här är vi! Kuuntelutekstien käsikirjoitukset. Sisältö. Lisätietoja laulusta. Tavoitteet. Lisämateriaalit. Laulu. Övning 7 1 Här är vi! Sisältö Kappaleessa esitellään suomenruotsalainen Talven perhe, johon kuuluvat seitsemäsluokkalainen Sofia, kahdeksasluokkalainen Daniel, isä Lasse ja äiti Moa. Perhe on muuttamassa Tammisaaresta

Lisätiedot

Modelldata till visualiseringstävlingen Allt om mig

Modelldata till visualiseringstävlingen Allt om mig Modelldata till visualiseringstävlingen Allt om mig Tävlingen Allt om mig söker nya skapande och visuella sätt att presentera medborgarens registeruppgifter inom förvaltningen. Planeringen ska utgå från

Lisätiedot

Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006

Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006 Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006 Kielibarometri-Språkbarometern 2004 / 2006 TAMMISAARI EKENÄS Suomenkieliset 2004 Suomenkieliset

Lisätiedot

Hola! Me llamo María. Soy mejicana. Tengo quince años y vivo en la Ciudad de Méjico. Me gusta mucho la música. También me gusta bailar.

Hola! Me llamo María. Soy mejicana. Tengo quince años y vivo en la Ciudad de Méjico. Me gusta mucho la música. También me gusta bailar. Capítulo CINCO MI FAMILIA Tässä kappaleessa opit: perheenjäsenten nimityksiä kertomaan perheestäsi espanjaksi tener eli omistaa-verbin persoonapronominien possessiivieli omistusmuodot Hola! Me llamo María.

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala Det humanistiska och pedagogiska området

Humanistinen ja kasvatusala Det humanistiska och pedagogiska området Humanistinen ja kasvatusala Det humanistiska och pedagogiska området Asioimistulkkauksen koulutus, Diak Turku 27. 28.5.2014 (yksipäiväinen koe / en dags prov) Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 7.9.2015 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 7.9.2015 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 7.9.2015 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto. Merkitse

Lisätiedot

Kreikan kieli ja kirjallisuus Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus. Grekiska och grekisk litteratur Latin och romersk litteratur

Kreikan kieli ja kirjallisuus Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus. Grekiska och grekisk litteratur Latin och romersk litteratur Kreikan kieli ja kirjallisuus Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi.

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

Vaasa opiskelukaupunkina. Vasa som studiestad

Vaasa opiskelukaupunkina. Vasa som studiestad Vaasa opiskelukaupunkina Vasa som studiestad Osaaminen ja oppiminen ovat Suomalaisen elinvoiman lähteitä Osaaminen ja oppiminen muodostavat pohjan yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Osaaminen ja oppiminen

Lisätiedot

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass?

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet Kompassia voi käyttää 25 eri kielellä. Oletuskielenä on suomi, mutta kielen voi vaihtaa alareunasta Kieli- kohdasta.

Lisätiedot

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg]

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Klicka här, skriv ev. Undertitel Lapsilisää maksetaan, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Sen jälkeen peruskoulua jatkavat lapset saavat jatkettua

Lisätiedot

för t.ex servering. Elkabeln som finns mellan byahuset och kiosken är sönder och Näringservicenämnden I lniö

för t.ex servering. Elkabeln som finns mellan byahuset och kiosken är sönder och Näringservicenämnden I lniö Jumo Byalag r.f Jumo 23390 lniö Näringservicenämnden I lniö Ansökan om morotspengar Jumo Byalag r.f är en liten bya förening med 52 medlemmar i Iniö. Föreningen är grundad 1991. Talkoandan och samhörigheten

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009-

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- Päivämäärä Koulutuksen nimi Kohderyhmä Laajuus 12.3.2014 MOD2 Ohjauksen erilaisia mahdollisuuksia 4/4 n, Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston 11.3.2014 Moduuli 3 (Joensuu)

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början.

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Materiaalina umpipuu sekä takorautaiset metalliosat. Råmaterial massivt trä och metallbeslag av smidesjärn. Rustiina- tuotesarjassa ruokaryhmät, penkit

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

Kaija Kaasinen Kimmo Kontturi María del Carmen Martínez Carrillo COMETA 1. Alaluokkien pitkän espanjan oppimateriaalin opettajan opas

Kaija Kaasinen Kimmo Kontturi María del Carmen Martínez Carrillo COMETA 1. Alaluokkien pitkän espanjan oppimateriaalin opettajan opas Kaija Kaasinen Kimmo Kontturi María del Carmen Martínez Carrillo COMETA 1 Alaluokkien pitkän espanjan oppimateriaalin opettajan opas Opetushallitus 2011 ISBN 978-952-13-4949-2 (pdf) Tekijät ja Opetushallitus

Lisätiedot

91531, 91533, 91538 91580, 91584 91590 91540 91559. Sitsar av mjuk plast 91130 91100 91260 91280 91110 91190

91531, 91533, 91538 91580, 91584 91590 91540 91559. Sitsar av mjuk plast 91130 91100 91260 91280 91110 91190 IDO Istuinkannet Sitsar Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot - Färgalternativ och VVS-nummer :1 :1 Kovat muovikannet IDO Seven D IDO Mosaik IDO Trevi IDO Viva IDO Pehmeät

Lisätiedot

Español Uno: harjoitusten vastaukset

Español Uno: harjoitusten vastaukset Español Uno: harjoitusten vastaukset Kimmo Kontturi Marjaana Kuokkanen- Kekki Katri Palmujoki ISBN 978-951- 792-996- 7 1 ESPAÑOL UNO 13., UUDISTETTU PAINOS Harjoitusten vastaukset La clave de los ejercicios

Lisätiedot

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin.

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Ruotsin energiaviranomaisten maalämpöpumpputestin tulokset 2012 Tiivistelmä testituloksista: Ruotsin energiaviranomaiset testasivat

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

COMETA 2 Alaluokkien pitkän espanjan tehtäväkirja

COMETA 2 Alaluokkien pitkän espanjan tehtäväkirja Kaija Kaasinen Kimmo Kontturi María del Carmen Martínez Carrillo Anne Niemi COMETA 2 Alaluokkien pitkän espanjan tehtäväkirja Libro de actividades OPETUSHALLITUS Sisällys Kielioppi Sanasto sivu 1. PLANES

Lisätiedot

Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer RY

Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer RY Lokakuu / Oktober Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer RY www.hankoart.net Jäsentiedote / Medlemsbulletin 4/2012 Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer Ry. www.hankoart.net Astreantie 2 Astreavägen

Lisätiedot

Capítulo DOS. monikon muodostamisen yhdyssanojen muodostuksen hieman adjektiivien taivutusta numerot 11-100

Capítulo DOS. monikon muodostamisen yhdyssanojen muodostuksen hieman adjektiivien taivutusta numerot 11-100 Capítulo DOS EN UNA CAFETERÍA Tässä kappaleessa opit: tilaamaan kahvilassa epämääräisen artikkelin un ja una määräiset artikkelit el ja la monikon muodostamisen yhdyssanojen muodostuksen hieman adjektiivien

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Lección 4. Al escenario. 1a Investiga! Merkitse listaan viisi hyvinvointiasi edistävää asiaa.

Lección 4. Al escenario. 1a Investiga! Merkitse listaan viisi hyvinvointiasi edistävää asiaa. Lección 4 Tässä kappaleessa opit keskustelemaan elämäntavoista harjoittelet tarinan kertomista menneisyydessä. Al escenario 1a Investiga! Merkitse listaan viisi hyvinvointiasi edistävää asiaa. descansar

Lisätiedot

FROM START TO FINNISH SANASTO. s.16

FROM START TO FINNISH SANASTO. s.16 Hauska nähdä! FIN1 FROM START TO FINNISH SANASTO s.16 ja och Miten se nimi namn kirjoitetaan? Hur skrivs det? miten? hur? etunimi förnamn se den, det sukunimi efternamn minä olen jag är s.23 tänään idag

Lisätiedot

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Takauspäätös/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Lausunto valituksen johdosta / Borgensbeslut/Oy

Lisätiedot

Kaija Kaasinen Kimmo Kontturi María del Carmen Martínez Carrillo Anne Niemi COMETA 2. Alaluokkien pitkän espanjan oppimateriaalin opettajan opas

Kaija Kaasinen Kimmo Kontturi María del Carmen Martínez Carrillo Anne Niemi COMETA 2. Alaluokkien pitkän espanjan oppimateriaalin opettajan opas Kaija Kaasinen Kimmo Kontturi María del Carmen Martínez Carrillo Anne Niemi COMETA 2 Alaluokkien pitkän espanjan oppimateriaalin opettajan opas Opetushallitus 2013 ISBN 978-952-13-5573-8 (pdf) Tekijät

Lisätiedot

luonnonilmiölauseessa paikan tai ajan ilmaus täyttää subjektin paikan: tunnekausatiivilauseissa subjektin paikan perii partitiivimuotoinen kokija:

luonnonilmiölauseessa paikan tai ajan ilmaus täyttää subjektin paikan: tunnekausatiivilauseissa subjektin paikan perii partitiivimuotoinen kokija: Sanajärjestys ja subjektin paikka subjektittomat lauseet jättävät subjektin normaalin, finiittiverbiä edeltävän paikan tyhjäksi ellipsi- ja pronominin poisjättötapauksissa paikka jää tyhjäksi: Ø Lähdemme

Lisätiedot

GOLFBOX AJANVARAUSOHJE GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE

GOLFBOX AJANVARAUSOHJE GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE GOLFBOX AJANVARAUSOHJE Suomeksi - sivut 2-8 GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE På svenska - sidorna 9-15 1. Kirjaudu järjestelmään Klikkaa seurasi kotisivuilta ajanvarauslinkkiä tai mene suoraan osoitteeseen www.golfpiste.com/golfbox.

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Kaija Kaasinen Kimmo Kontturi María del Carmen Martínez Carrillo COMETA 1. Alaluokkien pitkän espanjan oppimateriaalin opettajan opas

Kaija Kaasinen Kimmo Kontturi María del Carmen Martínez Carrillo COMETA 1. Alaluokkien pitkän espanjan oppimateriaalin opettajan opas Kaija Kaasinen Kimmo Kontturi María del Carmen Martínez Carrillo COMETA 1 Alaluokkien pitkän espanjan oppimateriaalin opettajan opas Esipuhe Cometa 1 on tarkoitettu alaluokkien espanjan oppimateriaaliksi.

Lisätiedot

El desayuno Habla! Kerro, mitä tuntemasi kirjan henkilöt voisivat kukin syödä aamiaiseksi. Habla! Kysy pariltasi, mitä hän syö yleensä aamupalaksi.

El desayuno Habla! Kerro, mitä tuntemasi kirjan henkilöt voisivat kukin syödä aamiaiseksi. Habla! Kysy pariltasi, mitä hän syö yleensä aamupalaksi. 54 3 Lección tres TäSSä KAPPALEESSA OPIT pyytämään asioita aamiaispöydässä kuvailemaan asioita. Al escenario El desayuno el zumo de naranja los cereales el té la tostada con jamón serrano el yogur la fruta

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi ensimmäinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa 1. Kuinka usein käytät alkoholia? (Audit C) 2. Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä? *) (Audit C) 0 1-2 annosta päivässä

Lisätiedot

Fin de semana en Barcelona LECCIÓN KAPPALEESSA 1 OPIT JA KERTAAT

Fin de semana en Barcelona LECCIÓN KAPPALEESSA 1 OPIT JA KERTAAT KAPPALEESSA 1 OPIT liikkumaan suurkaupungissa mielipiteen ilmaisuja lisää adjektiivien käytöstä indefiniittipronomineja JA KERTAAT perfektin säännölliset muodot. LECCIÓN 1 Fin de semana en Barcelona PARA

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset ruotsi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset ruotsi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar

Lisätiedot

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 City of Helsinki 3 Helsinki-Uusimaa 4 Österbotten 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 906/2012 vp Hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutuksen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutus käynnistettiin Suomessa pari vuotta sitten. Antamalla rajoitettu

Lisätiedot

1.3 Tutkimuksen tavoite Rakennuksen ilmavuotoluvun määritys. 1.5 Tutkimusajankohta 2.3.2010 klo 10.30 12.00. Tutkimuksessa läsnä Håkan Ström.

1.3 Tutkimuksen tavoite Rakennuksen ilmavuotoluvun määritys. 1.5 Tutkimusajankohta 2.3.2010 klo 10.30 12.00. Tutkimuksessa läsnä Håkan Ström. TA2010-56 1 (3) 1. Kohteen yleistiedot 1.1 Rakennuksen tunniste- ja laajuustiedot Osoite: Risöhällsgränden 17 A, 68570 Luoto 1.2 Tutkimuksen tilaaja Håkan Ström hakan.strom@gmail.com 0400-569059 Kohde:

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Hej! 10 ruotsin harjoituskirja

Hej! 10 ruotsin harjoituskirja Riitta Kuusinen Hej! 10 ruotsin harjoituskirja OPETUSHALLITUS Kirjan käyttäjälle Hej! Tervetuloa 10. luokan harjoituskirjan pariin! Sanasto- ja rakennetehtävien lisäksi kirjassa on kuuntelu- ja ääntämistehtäviä

Lisätiedot

Aasian tutkimus Afrikan ja Lähi-idän tutkimus. Asienstudier Afrika- och Mellanösternstudier

Aasian tutkimus Afrikan ja Lähi-idän tutkimus. Asienstudier Afrika- och Mellanösternstudier Aasian tutkimus Afrikan ja Lähi-idän tutkimus Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Asienstudier Afrika- och Mellanösternstudier Rör inte

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN VALINTAKOE 20.5.2013 klo 9-12 salissa L4 Oulun yliopisto. Suomen kielen valintakoe jakaantuu kahteen osioon:

SUOMEN KIELEN VALINTAKOE 20.5.2013 klo 9-12 salissa L4 Oulun yliopisto. Suomen kielen valintakoe jakaantuu kahteen osioon: SUOMEN KIELEN VALINTAKOE 20.5.2013 klo 9-12 salissa L4 Oulun yliopisto Suomen kielen valintakoe jakaantuu kahteen osioon: 1. Essee, jonka pohjana on teos Kielemme kohtalo. 2. Tehtävät, joiden pohjana on

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet. Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta. F o l k t i n g e t

Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet. Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta. F o l k t i n g e t Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta F o l k t i n g e t Vad språket betyder för människan Språket är det redskap vi använder när vi vill

Lisätiedot

Hörkkö öppnande mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna till Vianova.

Hörkkö öppnande mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna till Vianova. PROTOKOLL 1 (3) NVF Utformining av vägar och gator, finskt utskottsmöte Tid: Tisdagen den 15.1.2013 klo 9:30 12:15 Plats: Vianova, Vaislavägen 6, 02130 Esbo Närvarande: Tuomas Hörkkö, ordförande Maija

Lisätiedot

Lasten ja nuorten oikeudet sairaalassa

Lasten ja nuorten oikeudet sairaalassa Lasten ja nuorten oikeudet sairaalassa SUOMEN NOBAB-NOBAB I FINLAND ry Yhdistys sairaiden lasten asioiden edistämiseksi Suomessa Nordisk förening för sjuka barns behov www.nobab.fi www.nobab.org e-mail:

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi ensimmäinen luokka kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn Kansallinen egames suunnistuskilpailu ja Huippuliigan finaali Pelastuslaissa on vaatimus

Lisätiedot

Cometa 2 Oppimateriaali perusopetuksen alaluokkien pitkän espanjan kielen (A1 ja A2) lukijoille

Cometa 2 Oppimateriaali perusopetuksen alaluokkien pitkän espanjan kielen (A1 ja A2) lukijoille 1 O P E T U S H A L L I T U S Cometa 2 Oppimateriaali perusopetuksen alaluokkien pitkän espanjan kielen (A1 ja A2) lukijoille Tehtäväkirjan harjoitusten vastaukset - La clave de los ejercicios UNIDAD 1

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

GAL Karhuseutu. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

GAL Karhuseutu. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. GAL Karhuseutu Finlandia, GAL Karhuseutu - 6 Municipios - 2 253 km² - 56 000 habitantes - 20 habitantes/km² - Linea costera del Mar Báltico - Río/Delta Kokemäenjoki - Muchos lagos y bosques Turismo

Lisätiedot

Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto

Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto Sisältö! Eräs kaksikielinen koulu! Mikä tekee koulusta kaksikielisen?! Millainen kaksikielinen opetus toimii?! Haasteita

Lisätiedot

1) joko itse hoitaa potilasta ja sopii uudesta vastaanottoajasta

1) joko itse hoitaa potilasta ja sopii uudesta vastaanottoajasta MIELIALAKYSELY II (BDI, lyhyt versio 1, Raitasalo, RBDI 2 ): OHJEISTO Mielialakyselyä on aikoinaan suositeltu käytettäväksi maatalousyrittäjien terveyshuollon terveystarkastuksissa joka neljäs vuosi (Lääkintöhallitus

Lisätiedot

Kansainvälinen henkilöstövaihto Granadaan

Kansainvälinen henkilöstövaihto Granadaan 2010 Kansainvälinen henkilöstövaihto Granadaan Marja Anttilainen 05.02.2011 1. Kansainvälinen henkilöstövaihto Granadaan 11-12/2010 Sain tietää yllättäen pääseväni kansainväliseen vaihtoon vain paria kuukautta

Lisätiedot

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergibranschen i Tornedalen och Bottenviksbågen, en kartläggning

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergibranschen i Tornedalen och Bottenviksbågen, en kartläggning Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergibranschen i Tornedalen och Bottenviksbågen, en kartläggning Juho Korteniemi Bionova Engineering Sisällys Innehåll Tavoitteet / Mål Kartta /

Lisätiedot

Loisto Table. Kajo Floor. Maalattua alumiinia ja terästä. Matta-akryyliä. Målad aluminium och stål. Matt akryl. K 54 Ø 28,5 cm H 54 Ø 28,5 cm

Loisto Table. Kajo Floor. Maalattua alumiinia ja terästä. Matta-akryyliä. Målad aluminium och stål. Matt akryl. K 54 Ø 28,5 cm H 54 Ø 28,5 cm VALAISIMET BELYSNING Valaisimet Belysning OY PERUSTETTIIN VUONNA 1948. SIITÄ ASTI ME OLEMME USKONEET AITOIHIN ASIOIHIN. KUTEN AITOON PUUHUN, AITOIHIN IHMISIIN JA ELÄMÄÄ AIDOSTI PARANTAVAAN MUOTOILUUN.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 538/2013 vp Euroopan kriisimaiden tukemisen korkokustannukset Eduskunnan puhemiehelle Vastauksessaan kysymykseeni Euroopan kriisimaiden tukemisen asiantuntijakuluista ja korkokustannuksista

Lisätiedot

Tilaa vuoden 2015 kalenterit Beställ kalendrarna för 2015

Tilaa vuoden 2015 kalenterit Beställ kalendrarna för 2015 Tilaa vuoden 2015 kalenterit Beställ kalendrarna för 2015 Tilaa vuoden 2015 kalenterit Tilaa ensi vuoden kalenterit tällä lomakkeella. Täytä lomake sähköisessä muodossa ja lähetä osoitteeseen yritysmyynti@stockmann.com

Lisätiedot

s. 144 asunto bostad, lägenhet ihan kaupungin keskustassa

s. 144 asunto bostad, lägenhet ihan kaupungin keskustassa FIN4 Sanasto ja harjoitukset Kappale 19 s.136 tykätä (4) tycka om harrastus intresse, hobby esimerkiksi till exempel terveellinen hälsosam, nyttig kansanmusiikki, folkki folkmusik niin kai här: antagligen

Lisätiedot

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2 / 2010

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2 / 2010 STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2 / 2010 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Efter regn kommer sol Stadens budgetförslag för år 2011 har i skrivande stund just blivit klart och godkänt av stadsstyrelsen.

Lisätiedot

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER STARTBANA TEHTÄVÄT Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali Taina Juurakko-Paavola Teija Lehto Marja Portin Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali

Lisätiedot

Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning]

Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 2/2 2009 Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning] Säännöt ovat voimassa 1. tammikuuta 2009 alkaen, mutta hakemuksen voi jättää jo nyt. [Arbeta med sjukersättning] sovelletaan

Lisätiedot

Ruotsin kirjoitelma-aiheita

Ruotsin kirjoitelma-aiheita Ruotsin kirjoitelma-aiheita Lyhyet * Olet menossa interrailille Norjaan. Lähetät ennen matkaasi viestin norjalaiselle forumille (http://reseforum.no/) löytääksesi ikäisiäsi norjalaisia, jotka voisivat

Lisätiedot

FILOSOFINE. Numero 26 syksy 2000 / 3

FILOSOFINE. Numero 26 syksy 2000 / 3 FILOSOFINE Eläinten vallankumous, lupnnon itseis^heja väestöteoria Genevieve Lloydin haastattelu & filoso^ä istoria Moraalisen toiminnan epäjphdonmu^aipuaqesta Numero 26 syksy 2000 / 3 niin & näin FILOSOFINEN

Lisätiedot

OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA

OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA 1.5.2007 17-25000 kw Riihimiehentie 5, 01720 Vantaa Puhelin (09) 507 4235 Telefax (09) 566 4190 Sähköposti: termocal@termocal.fi Internet: www.termax.fi Rikarlsvägen

Lisätiedot

SUOMEN KÄTILÖLIITOLLE TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND

SUOMEN KÄTILÖLIITOLLE TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND Ks. hakulomakkeen täyttöohjeet takasivulla/ Se ifyllnadsanvisningarna på blankettens baksida 1. HAKIJA/ SÖKANDE Sukunimi ja etunimi tai yhteisön nimi/efternamn och förnamn eller samfundets namn Saapunut/Anlänt:

Lisätiedot

Jag är hemmamänniska, så jag behöver inte nån speciell service - Olen koti-ihminen, en tarvitse erityistä palvelua

Jag är hemmamänniska, så jag behöver inte nån speciell service - Olen koti-ihminen, en tarvitse erityistä palvelua SCB s Medborgarenkät: Öppna svaren till öppna frågan i Tilläggsfrågorna om servicen på finska och meänkieli? (Fritt översatt): Hur vill du att Haparanda stad ska synliggöra din kultur och utveckla den

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2014 Sida 1(361) KEVAS INKÖP 2014 Materialet omfattar Kevas inköp 2014. Det har uppdaterats 13.5.2015. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot