ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI"

Transkriptio

1 Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI Valintakoe + tasokoe 2007/ Urvalsprov + nivåprov 2007 (Kotimaisten hakijoiden koe/ Detta prov är för inhemska sökande) HUOMIO! -Jokaisen osan vastaukset kirjoitetaan eri papereille. -Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. -Jätä vastauspaperin yläreunaan tilaa valvojan merkintöjä varten. -Jätä paperiin sivureunaan marginaali korjaajaa varten. OBS! -Varje del av provet skrivs på skilda ark. -Skriv inte namn eller personbeteckning på svarsarken. -Lämna tomt i arkens övre marginal för övervakarens anteckningar. -Lämna marginal på arken för bedömaren. Kokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp: Karlsson, F.: Yleinen kielitiede. luvut / kapitlen 1 (Johdanto), 4 (Morfologia) ja 5 (Syntaksi). Yliopistopaino. tai / eller Sigurd, B: Språk och språkforskning. Studentlitteratur. Kokeessa on kolme osaa: I. Kieliopillinen analyysi, esim. lauseenjäsennystä suomeksi tai ruotsiksi (2 pistettä). II. Teoriaosa, jossa edellytetään esseemuotoisia vastauksia suomeksi tai ruotsiksi. Kysymyksiin valmistaudutaan lukemalla toinen edellä mainituista teoksista (4 pistettä) III. Käännös suomesta tai ruotsista espanjaan (4 pistettä). Kokeen kaikista osista on selviydyttävä hyväksyttävästi. Osa on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa siitä vähintään 1,0 pistettä. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 5,0 pistettä. Provet består av tre delar: I. En grammatikalisk analys, t. ex. satsanalys på svenska eller finska av en spansk text som delas ut i provet. (2 poäng) II. En teoridel, som förutsätter svar i essästil på svenska eller finska. Sökanden förbereder sig för frågorna genom att läsa endera av ovannämnda verk. (4 poäng) III. En översättning från svenska eller finska till spanska. (4 poäng) Sökanden måste få godkännbart resultat i samtliga delar av provet. En del är godkännbart genomförd om sökanden får minst 1,0 poäng för den. Totalantalet poäng i provet skall likväl bli minst 5,0 poäng.

2 HAK ID I Kieliopillinen analyysi (2 p.) I Grammatisk analys (2 p.) Vastatkaa suomeksi tai ruotsiksi. Svara på svenska eller finska. 1. Alla on viisi lausetta; jokaisessa lauseessa on alleviivattu yksi sana. Mikä lauseenjäsen alleviivattu lauseenosa on tai mihin lauseenjäseneen se kuuluu osana? Kirjoita vastauksesi viivalle. (0,25 pistettä/vastaus) Nedan finns fem satser; i varje sats finns det ett ord som är understruket. Vilken satsdel är det understrukna ordet eller vilken satsdel hör det till? Skriv svaret på linjen. (0,25 poäng/svar) a) No es cosa fácil aprender a conducir un coche a los 65 años. b) La película está prohibida a los menores de edad. c) Los perros se vuelven locos cuando saben que la comida está en camino. d) La empresa decidió cancelar el viaje. 2. Minä lauseenjäsenenä alleviivattu sana on seuraavissa lauseissa? Kirjoita vastaus viivalle. Vilken satsdel är de understrukna orden? Skriv svaret på linjen. a) (...) Salamanca, una ciudad antigua y, según lo que Mari había oido, muy hermosa. b) El español siempre le había interesado a Mari. Huom! Tehtävä jatkuu paperin kääntöpuolella. Obs! Uppgiften fortsätter på följande sida.

3 3. Etsi alla olevasta tekstistä seuraavat kieliopilliset kategoriat (yksi esimerkki kustakin kategoriasta). Alleviivaa tekstistä kyseistä kategoriaa edustava sana ja merkitse rivin loppuun a tai b. (0,25 pistettä/vastaus) Sök i texten nedan följande grammatiska kategorier (ett exempel på varje kategori). Stryk under ett ord som representerar kategorin i fråga och skriv a eller b i slutet av raden. (0,25 poäng/svar) a) suorana objektina toimiva persoonapronomini / personligt direkt objektspronomen b) käskymuotona toimiva subjunktiivi / imperativform i konjunktiv La finlandesa Mari decidió estudiar español en España durante un mes. Se matriculó en un curso que iba a tener lugar en junio en Salamanca, una ciudad antigua y, según lo que Mari había oído, muy hermosa. La profesora de Mari ya conocía la ciudad. Le dijo a Mari: Lo bueno que tiene Salamanca es que hay muchos estudiantes y mucha vida estudiantil. En junio los estudiantes todavía no habrán ido de vacaciones porque en España hay exámenes hasta finales de junio. El español siempre le había interesado a Mari, y estaba muy entusiasmada. Quién iba a pagar el viaje y el curso? Eso no fue ningún problema. Mari había trabajado todos los fines de semana durante más de un año, había ganado bastante dinero y lo había ahorrado todo. Lo que Mari no sabía todavía es que también entablaría muchas amistades en Salamanca, entre ellos su futuro marido... El 1 de junio Mari cogió el avión a Barcelona, y de allí otro avión a Madrid. Ya durante el viaje de Barcelona a Madrid se le presentó la oportunidad de practicar español. Mari no entendía qué significaba abróchense los cinturones de seguridad, pero las azafatas estaban allí para ayudar a los pasajeros.

4 II Teoriaosa (4 p.) II Teoridel (4 p.) Niille, jotka ovat lukeneet Karlssonin kirjan. Vastatkaa suomeksi tai ruotsiksi. För dem som har läst Karlssons bok. Svara på svenska eller finska. Anna lyhyt esseemuotoinen (5-10 riviä tai sanaa) vastaus kysymyksiin 1-7 a) ja ratkaise tehtävä kohdassa 7 b). Muista antaa vastauksissa myös esimerkkejä. Niiden tulee olla omiasi, ei suoraan kirjasta otettuja. Kirjoita kaikki osan II (tehtävät 1-7) vastaukset samalle konseptipaperille. Huom. Ylipitkästä vastauksesta vähennetään 0,1 p./vastaus. Ge ett kort svar i essästil (5-10 rader eller ord) på frågorna 1-7 a) och gör uppgiften 7 b). Kom ihåg att också ge exempel i era svar. Exemplen bör vara era egna, alltså inte tagna direkt från boken. Skriv svaren för del II (uppgifterna 1-7) på samma konceptark. Obs. Ett överlångt svar medför poängavdrag på 0,1p./svar. 1. Selitä käsite kielellinen symboli. Anna esimerkki espanjasta, suomesta tai ruotsista. (0,5 p.) Förklara begreppet lingvistisk symbol. Ge exempel på spanska, svenska eller finska. (0,5 p.) 2. Selitä käsite avoin kielijärjestelmä. Anna esimerkkejä. (0,5 p.) Förklara begreppet öppet lingvistiskt system. Ge exempel. (0,5 p.) 3. Selitä käsite allomorfi. Anna esimerkkejä espanjasta, suomesta tai ruotsista. (0,5 p.) Förklara begreppet allomorf. Ge exempel på spanska, svenska eller finska. (0,5 p.) 4. Selitä käsite sidonnainen morfeemi ja anna esimerkki vähintään kahdesta sidonnaisesta morfeemista espanjan substantiivitaivutuksessa. (0,5 p.) Förklara begreppet bundet morfem och ge exempel på minst två bundna morfem i substantivböjningen i spanskan. (0,5 p.) 5. Selitä käsite (verbien) valenssi. Anna esimerkkejä espanjasta, suomesta tai ruotsista. (0,5 p.) Förklara begreppet (verb)valens. Ge exempel på spanska, svenska eller finska. (0,5 p.) 6. Mitä tarkoittaa kongruenssi? Anna esimerkki kolmesta eri kongruenssi-ilmiöstä espanjan kielessä. (0,5 p.) Vad menas med kongruens? Ge exempel på tre olika typer av kongruens i spanskan. (0,5 p.) 7. a) Mitä tarkoittaa konstituenttianalyysi? (0,5 p.) Förklara begreppet konstituentanalys. (0,5 p.) b) Kuvaa seuraava lause puudiagrammin avulla ja nimeä noodit: Su padre trabaja en la fábrica. (0,5 p.) Rita ett träddiagram av följande sats och identifiera noderna: Su padre trabaja en la fábrica. (0,5 p.) Huom! Käännä paperi. Obs! Vänd på bladet.

5 II Teoriaosa (4 p.) II Teoridel (4 p.) För dem som har läst Sigurds bok. Svara på svenska eller finska. Niille, jotka ovat lukeneet Sigurdin kirjan. Vastatkaa suomeksi tai ruotsiksi. Ge ett kort svar i essästil (5-10 rader eller ord) på följande frågor. Kom ihåg att också ge exempel i era svar. Exemplen bör vara era egna, alltså inte tagna direkt från boken. Skriv svaren för del II (uppgifterna 1-7) på samma konceptark. Obs. Ett överlångt svar medför poängavdrag på 0,1p./svar. Anna lyhyt esseemuotoinen (5-10 riviä tai sanaa) vastaus seuraaviin kysymyksiin. Muista antaa vastauksissa myös esimerkkejä. Niiden tulee olla omiasi, ei suoraan kirjasta otettuja. Kirjoita kaikki osan II (tehtävät 1-7) vastaukset samalle konseptipaperille. Huom. Ylipitkästä vastauksesta vähennetään 0,1 p./vastaus. 1. Prosodi och dess funktioner i spanskan. (1 p.) Prosodia ja sen funktiot espanjassa. (1 p.) 2. Skillnaden mellan fonem och allofon. Ge exempel på svenska, finska eller spanska. (0,5 p.) Foneemin ja allofonin välinen ero. Anna esimerkkejä suomesta, ruotsista tai espanjasta. (0,5 p.) 3. Distinktiva drag hos fonemen. Ge exempel på svenska, finska eller spanska. (0,5 p.) Foneemien distinktiiviset piirteet. Anna esimerkkejä suomesta, ruotsista tai espanjasta. (0,5 p.) 4. Förklara begreppet grammatiskt morfem och ge exempel på minst två grammatiska bundna morfem i substantivböjningen i spanskan. (0,5 p.) Selitä käsite kieliopillinen morfeemi ja anna esimerkki vähintään kahdesta kieliopillisesta sidonnaisesta morfeemista espanjan substantiivitaivutuksessa. (0,5 p.) 5. Saussures langue : förklara begreppet. (0,5 p.) Saussuren langue : selittäkää käsite. (0,5 p.) 6. Vad menas med fonotaktiska strukturer? Vilket fonotaktiskt fenomen förekommer i spanskans ord escuela, estación och especial?(0,5 p.) Mitä tarkoitetaan fonotaktisilla rakenteilla? Mikä fonotaktinen ilmiö esiintyy espanjan sanoissa escuela, estación ja especial? (0,5 p.) 7. Semantiska drag. Vilka semantiska drag har ordet vaca i spanskan? Semanttiset piirteet. Mitä semanttisia piirteitä on espanjan sanalla vaca? Huom! Käännä paperi. Obs! Vänd på bladet.

6 III Käännös suomesta/ruotsista espanjaan (4 p.) Kääntäkää seuraavat lauseet espanjaksi niin tarkkaan kuin mahdollista. Kirjoita vastaukset erilliselle konseptipaperille. Huom. Jos lauseissa on sanoja, joiden vastinetta espanjassa ette tiedä, korvatkaa ne jollain muulla, merkitykseltään mahdollisimman samantapaisella sanalla. Arvostelussa pääpaino on kielioppiseikoilla. 1. Viime talvena kaaduin portaissa ja katkaisin jalkani. Jouduin olemaan neljä viikkoa sairaalassa. 2. Käyn isoäitini luona joka kesä. Kylässä, jossa hän asuu, on vain vähän asukkaita. Useimmat talot ovat tyhjiä, koska niin monet ihmiset ovat muuttaneet kaupunkiin. 3. Pyysin sinua olemaan paljastamatta salaisuuttani kenellekään, mutta kerroit sen heti sisarellesi. Jos olisin tiennyt, ettet pysty pitämään salaisuutta, en olisi kertonut sitä sinulle. 4. Anita ja minä istuimme kahvilassa puoli tuntia, ja koko sen ajan hän puhui uudesta poikaystävästään. Hän on todella rikas, sanoi Anita, mutta minä tiesin, ettei se ollut totta. 5. Tullessaan kotiin Carlos ei löytänyt taskustaan avaintaan. Hän soitti äidilleen ja kertoi hukanneensa avaimensa. Tule hakemaan minun avaimeni, sanoi hänen äitinsä, mutta älä hukkaa sitä tai kumpikaan meistä ei pääse kotiin. 6. Lääkäri on käskenyt minun lopettaa kahvin juominen. 7. Miksi sinulla on niin paljon kissoja? Koska pidän niistä. III Översättning från svenska/finska till spanska (4 p.) Översätt följande satser till spanska så noggrannt som möjligt: Obs. Om satserna innehåller ord vars motsvarighet i spanska ni inte känner till, kan ni ersätta dem med andra ord som har liknande betydelse. Tyngdpunkten i bedömningen ligger på grammatiken. 1. I vintras föll jag i trappan och bröt benet. Jag fick ligga fyra veckor på sjukhuset. 2. Jag besöker min mormor varje sommar. I byn där hon bor finns det få invånare. De flesta husen är tomma, eftersom så många människor har flyttat till staden. 3. Jag bad dig att inte avslöja min hemlighet till någon, men du avslöjade den genast till din syster. Om jag hade vetat att du inte kan bevara en hemlighet, skulle jag inte ha berättat den till dig. 4. Anita och jag satt en halv timme i ett café, och hela den tiden talade hon om sin nye pojkvän. Han är jätterik, sa Anita, men jag visste att det inte var sant. 5. När Carlos kom hem hittade han inte sin nyckel i fickan. Han ringde sin mor och berättade att han tappat sin nyckel. Kom och hämta min nyckel, sa hans mamma, men tappa den inte för annars kan ingen av oss komma hem. 6. Läkaren har sagt åt mig att sluta dricka kaffe. 7. Varför har du så många katter? Därför att jag tycker om dem.

ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI

ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta 11.6.2008 Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI Valintakoe + tasokoe 2008/ Urvalsprov + nivåprov 2008 (Kotimaisten

Lisätiedot

Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta 25.5.2009 Helsingfors unviersitet, humanistiska fakulteten

Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta 25.5.2009 Helsingfors unviersitet, humanistiska fakulteten Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta 25.5.2009 Helsingfors unviersitet, humanistiska fakulteten ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI Anvisningarna och frågorna på svenska finns på sidorna

Lisätiedot

Espanja. Spanska. Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Espanja. Spanska. Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Espanja Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Spanska Rör inte dessa uppgiftspapper innan övervakaren ger tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Puola, tšekki ja eteläslaavi Latvia ja liettua

Puola, tšekki ja eteläslaavi Latvia ja liettua Puola, tšekki ja eteläslaavi Latvia ja liettua Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Taidehistoria Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja kysyy haluaako

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Uskontotiede Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Religionsvetenskap Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2007 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2007

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2007 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2007 Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2007 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2007 Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. Jätä tilaa vastauspaperin

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

HAKIJA ID: (Valvoja täyttää / Ifylls av övervakaren) ITALIALAINEN FILOLOGIA / ITALIENSK FILOLOGI

HAKIJA ID: (Valvoja täyttää / Ifylls av övervakaren) ITALIALAINEN FILOLOGIA / ITALIENSK FILOLOGI HAKIJA ID: (Valvoja täyttää / Ifylls av övervakaren) ITALIALAINEN FILOLOGIA / ITALIENSK FILOLOGI 12. 6. 2007 Valintakoe / Urvalsprov 2007 Tasokoe / Nivåprov 2007 (Kotimaisten hakijoiden koe / Detta prov

Lisätiedot

Venäjän kääntäminen Rysk översättning. Haetun kielen valintakoe (ja sivuainekoe) Prov i det språk till vilket sökanden sökt (och biämnesprov)

Venäjän kääntäminen Rysk översättning. Haetun kielen valintakoe (ja sivuainekoe) Prov i det språk till vilket sökanden sökt (och biämnesprov) Venäjän kääntäminen Rysk översättning Haetun kielen valintakoe (ja sivuainekoe) 1.6.2011 Prov i det språk till vilket sökanden sökt (och biämnesprov) Kaikki vastaukset kirjoitetaan näihin papereihin 1

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE 2008 / TASOKOE (venäjä vieraana kielenä)

VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE 2008 / TASOKOE (venäjä vieraana kielenä) Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta Helsingfors universitet, humanistiska fakultet VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE 2008 / TASOKOE (venäjä vieraana kielenä) URVALSPROV / NIVÅPROV 2008

Lisätiedot

Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning

Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning Haetun kielen koe 27.5.2009 klo 17 19 Prov i det språk till vilket sökanden sökt. Kaikki vastaukset kirjoitetaan näihin papereihin 1 9. Älä

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Kotimainen kirjallisuus Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Inhemsk litteratur Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja

Lisätiedot

HUOMIO! Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspapereihin. Jätä vastauspaperin yläreunaan 2 cm tilaa valvojan merkintöjä varten.

HUOMIO! Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspapereihin. Jätä vastauspaperin yläreunaan 2 cm tilaa valvojan merkintöjä varten. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta 31.5.2010 Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten 31.5.2010 ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI Valintakoe + sivuainekoe 2010 / Urvalsprov +

Lisätiedot

1. Luettele 10 naapurivaltiota, joiden kanssa Venäjällä on maarajaa. 2. Paljonko on Venäjän tuloveroprosentti ja mikä on tuloverotuksen progressio?

1. Luettele 10 naapurivaltiota, joiden kanssa Venäjällä on maarajaa. 2. Paljonko on Venäjän tuloveroprosentti ja mikä on tuloverotuksen progressio? Venäjän kääntäminen Rysk översättning Haetun kielen valintakoe 10.6.2010 Prov i det språk till vilket sökanden sökt Kaikki vastaukset kirjoitetaan näihin papereihin 1 10. Älä merkitse nimeäsi äläkä henkilötunnustasi

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO, HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HELSINGFORS UNIVERSITET, HUMANISTISKA FAKULTETEN

HELSINGIN YLIOPISTO, HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HELSINGFORS UNIVERSITET, HUMANISTISKA FAKULTETEN HELSINGIN YLIOPISTO, HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HELSINGFORS UNIVERSITET, HUMANISTISKA FAKULTETEN ITALIALAISEN FILOLOGIAN VALINTAKOE/SIVUAINEKOE 15.6.2009 URVALSPROV/INTRÄDESFÖRHÖR FÖR BIÄMNESSTUDIER I ITALIENSK

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Teoreettinen filosofia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Teoretisk filosofi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Latvia ja liettua Puola, tšekki ja eteläslaavi. Lettiska och litauiska Polska, tjeckiska och sydslaviska

Latvia ja liettua Puola, tšekki ja eteläslaavi. Lettiska och litauiska Polska, tjeckiska och sydslaviska Latvia ja liettua Puola, tšekki ja eteläslaavi Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Lettiska och litauiska Polska, tjeckiska och sydslaviska Rör

Lisätiedot

Taidehistorian valintakoe 2015

Taidehistorian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä TTA A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Taidehistorian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE / TASOKOE (Vieraan kielen linja)

VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE / TASOKOE (Vieraan kielen linja) Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE / TASOKOE (Vieraan kielen linja) URVALSPROV / NIVÅPROV I RYSKA

Lisätiedot

Yleinen kielitiede ja kieliteknologia

Yleinen kielitiede ja kieliteknologia Yleinen kielitiede ja kieliteknologia Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Allmän språkvetenskap och språkteknologi Rör inte dessa uppgiftspapper

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Espanja Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Spanska Rör inte dessa uppgiftspapper innan övervakaren ger tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

SEKALAISIA HARJOITUKSIA

SEKALAISIA HARJOITUKSIA SEKALAISIA HARJOITUKSIA 1. Etsi ristikosta 10 kaupunkikuvassa näkyvää asiaa. O B A L C Ó N B C C P A T R H A N Y A W A O A D J Y O U C S F A L C Q A A E K F U Z D Q L H O R R J V R Á N R S E E O A E Z

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Espanja Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Spanska Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara uppgifterna. Ohjeita

Lisätiedot

HAKIJA ID Valvoja täyttää. Maksimipistemäärä / alin hyväksytty pistemäärä

HAKIJA ID Valvoja täyttää. Maksimipistemäärä / alin hyväksytty pistemäärä HAKIJA ID Valvoja täyttää HELSINGIN YLIOPISTO GERMAANINEN FILOLOGIA Valintakoe / Tasokoe OSIO: KIELITIETEEN KOE 4.6.2010 Sivua ei saa kääntää ennen kuin siihen annetaan lupa. Merkitse kaikki vastaukset

Lisätiedot

VALINTAKOE/SIVUAINEKOE. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

VALINTAKOE/SIVUAINEKOE. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten VALINTAKOE/SIVUAINEKOE Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten SUOMEN KIELI / FINSKA SPRÅKET 28.5.2010 Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

VERBIHARJOITUKSIA. 1. Etsi ristikosta 16 -ar verbiä. 2. Taivuta verbit espanjaksi ja suomeksi.

VERBIHARJOITUKSIA. 1. Etsi ristikosta 16 -ar verbiä. 2. Taivuta verbit espanjaksi ja suomeksi. VERBIHARJOITUKSIA 1. Etsi ristikosta 16 -ar verbiä. B E J R F R E V R K C L F P Z C B S W A S A A G O P E P B I R G X T P E L G S Q R K A J C P W E E U B T T U L A C S N K P Z R W A D A A R J C O E D Q

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville klo 9-12.

Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville klo 9-12. Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville 31.5.2016 klo 9-12. Urvalsprovet i samhällsvetenskap för sökande till ansökningsalternativet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS Valintakoetehtävät Tehtäväpaperi

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS Valintakoetehtävät Tehtäväpaperi ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS Valintakoetehtävät 23.5.2011 Tehtäväpaperi Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. Koevalvoja merkitsee paperiin hakijanumerosi. Kokeessa on viisi tehtävää.

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Venäjän kielen ja kirjallisuuden valintakoe / sivuainekoe (vieraan kielen linja)

Venäjän kielen ja kirjallisuuden valintakoe / sivuainekoe (vieraan kielen linja) Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspapereihin. Koevalvoja merkitsee papereihin hakijanumerosi. Skriv inte namn eller personbeteckning på svarspappren. Övervakaren antecknar ditt ansökningsnummer.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Kansatieteen valintakoe 2015

Kansatieteen valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KSU A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Kansatieteen valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus.

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. 1. Solen skiner. 2. Det är soligt. 3. Det är halvmulet. 4. Det är mulet/molnigt. 5. Det är varmt.

Lisätiedot

Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010

Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010 Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010 Nimi / Namn: Henkilötunnus / Personbeteckning: Tehtävä 1/Uppgift 1 (9 pistettä/9 poäng) Käytä tehtävässä

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Alue- ja kulttuurintutkimuksen valintakoe 2015

Alue- ja kulttuurintutkimuksen valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä XAK A (B) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Alue- ja kulttuurintutkimuksen valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

AASIAN JA AFRIKAN KIELET JA KULTTUURIT / ASIATISKA OCH AFRIKANSKA SPRÅK OCH KULTURER

AASIAN JA AFRIKAN KIELET JA KULTTUURIT / ASIATISKA OCH AFRIKANSKA SPRÅK OCH KULTURER Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten AASIAN JA AFRIKAN KIELET JA KULTTUURIT / ASIATISKA OCH AFRIKANSKA SPRÅK OCH KULTURER Valintakoetehtävät 2006

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2012 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 20 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

VERBIHARJOITUS I. 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi.

VERBIHARJOITUS I. 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi. VERBIHARJOITUS I 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi. 1. Qué tal estás? 2. bien, gracias. 3. Dónde estás por las mañanas? 4. en el colegio. Mitä kahta asiaa voidaan ilmaista ESTAR-verbillä?

Lisätiedot

PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS. Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Kieltosanat ja muut liikkuvat määreet ovat.

PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS. Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Kieltosanat ja muut liikkuvat määreet ovat. A) SUORA SANAJÄRJESTYS Maria spelar gitarr varje dag. Max bor i Esbo. PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Mats vill inte städa sitt rum. Mamma och pappa har alltid

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Var kan jag hitta formuläret för? Kysyt, mistä löydät lomakkeen När var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Vart var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2010 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2010

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2010 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2010 Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2010 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2010 Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. Valvoja merkitsee paperiin

Lisätiedot

Allmän språkvetenskap och språkteknologi

Allmän språkvetenskap och språkteknologi Yleinen kielitiede ja kieliteknologia Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Allmän språkvetenskap och språkteknologi Rör inte dessa uppgiftspapper

Lisätiedot

Venäjän kääntäminen ja tulkkaus, kirjallinen koe Rysk översättning och tolkning, skriftligt prov

Venäjän kääntäminen ja tulkkaus, kirjallinen koe Rysk översättning och tolkning, skriftligt prov Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten 1/6 Venäjän kääntäminen ja tulkkaus, kirjallinen koe Rysk översättning och tolkning, skriftligt prov Valintakoetehtävät

Lisätiedot

HAKIJA ID Valvoja täyttää. Maksimipistemäärä / alin hyväksytty pistemäärä maks. 40 p. / min. 14. p

HAKIJA ID Valvoja täyttää. Maksimipistemäärä / alin hyväksytty pistemäärä maks. 40 p. / min. 14. p HAKIJA ID Valvoja täyttää HELSINGIN YLIOPISTO GERMAANINEN FILOLOGIA Valintakoe / Sivuainekoe OSIO: KIELITIETEEN KOE 3.6.2011 Sivua ei saa kääntää ennen kuin siihen annetaan lupa. Merkitse kaikki vastaukset

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 20 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Alue- ja kulttuurintutkimus

Alue- ja kulttuurintutkimus Alue- ja kulttuurintutkimus Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja

Lisätiedot

Alue- ja kulttuurintutkimus. Region- och kulturstudier

Alue- ja kulttuurintutkimus. Region- och kulturstudier Alue- ja kulttuurintutkimus Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Region- och kulturstudier Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Alue- ja kulttuurintutkimus Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2008 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2008

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2008 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2008 HAKIJA_ID Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2008 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2008 Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. Jätä tilaa

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Hanna hakkee joukhaista

Hanna hakkee joukhaista Hanna hakkee joukhaista s. 4-8 Lentävä varis saapi jotaki, istuva ei mithään 1. Mikä aikakausi se oon, ja kunka sen tietää? 2. Kuka Hannan tykö tullee? 3. Mikä asia sillä oon? 4. Miksi joukhainen tarttee

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet Humanistinen tiedekunta / Humanistiska fakulteten

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet Humanistinen tiedekunta / Humanistiska fakulteten Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. Koevalvoja merkitsee paperiin hakijanumerosi. Skriv inte namn eller personbeteckning på svarspappren. Övervakaren antecknar ditt ansökningsnummer.

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE / TASOKOE

VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE / TASOKOE Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE / TASOKOE (Äidinkielen linja) URVALSPROV / NIVÅPROV I RYSKA SPRÅKET

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

HEDELMÄKAUPASSA. El plátano es amarillo. Hola! Buenos días.

HEDELMÄKAUPASSA. El plátano es amarillo. Hola! Buenos días. HEDELMÄKAUPASSA 1. Yhdistä osat ja muodosta hedelmien nimiä. Valitse osa molemmista ryhmistä. man fre ci me li co melo cere albari plá san pi pe na manda u co rina za coque ña día sa va ra tano cotón lón

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2015

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar CYY A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a.

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Valitse oikea muoto. A. Täydennä nykyhetken muodot. Käytä tarvittaessa nettisanakirjaa. Valitse vasemmalla olevan valikon yläosassa

Lisätiedot