Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) sähköposti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy Ronsuntaipaleentie 204, PL Jyväskylä Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) sähköposti:

2 2/83

3 3/83 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 6 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 6 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 6 ASIAN VIREILLETULO... 6 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 6 YMPÄRISTÖLUVAT JA SOPIMUKSET... 6 PERUSTILASELVITYS... 7 SULKEMISSUUNNITELMA... 7 YVA-LAIN MUKAINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS... 7 MAANOMISTUS... 8 KAAVOITUSTILANNE... 8 LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ... 8 YMPÄRISTÖN TILA JA LAATU... 8 ALUE JA KOHTEET, JOIHIN TOIMINNALLA ON VAIKUTUKSIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAITOKSEN TOIMINTA YLEISKUVAUS TOIMINNASTA ALUEEN VARUSTUS ENERGIAN JA VEDEN HANKINTA KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYS JA KÄSITTELY KÄSITELTÄVÄN JÄTTEEN MÄÄRÄ JA LAATU JÄTTEIDEN VASTAANOTTO JA KÄSITTELYPROSESSIT KOMPOSTOINTILAITOS KUIVAJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOS (MT-LAITOS) PAHVIN, PAPERIN SEKÄ KARTONKI- JA ENERGIAJAKEEN TERMINAALITOIMINNOT RAKENNUSJÄTTEEN VASTAANOTTO JA KÄSITTELY MUUN HYÖTYJÄTTEEN VASTAANOTTO JA KÄSITTELY, HYÖTYJÄTTEEN VARASTOKENTTÄ ÖLJYVAHINKOJÄTTEIDEN KÄSITTELYHALLI NESTEMÄISEN LIETTEEN VASTAANOTTO JA KÄSITTELY PILAANTUNEEN MAAN VASTAANOTTO JA KÄSITTELY JÄTTEEN LOPPUSIJOITUS YLIJÄÄMÄMAIDEN VARASTOINTI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOELAITOS POLTTOAINEET JÄTEVESIEN KERÄILY JA KÄSITTELY PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA ENERGIATEHOKKUUS YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN JÄTEVEDET JA PÄÄSTÖT VESIIN JA VIEMÄRIIN PÄÄSTÖT ILMAAN JA HAJU MELU JA TÄRINÄ TOIMINNASSA MUODOSTUVAT JÄTTEET JA NIIDEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN PÄÄSTÖT MAAPERÄÄN PÄÄSTÖT PINTAVESIIN TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN... 32

4 4/83 YVA-LAIN MUKAISESTI ARVIOIDUT VAIKUTUKSET LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU SEKÄ RAPORTOINTI LAADUNVARMISTUS POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN VAKUUS LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY LUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYKSET LUPAHAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN TARKASTUKSET, NEUVOTTELUT JA KATSELMUKSET LAUSUNNOT MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET HAKIJAN KUULEMINEN JA VASTINE VIRANOMAISEN RATKAISU RATKAISU VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN LUPAMÄÄRÄYKSET PILAANTUMISEN EHKÄISEMISEKSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTAA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET KAATOPAIKKATOIMINTA BIOJÄTTEIDEN JA PUHDISTAMOLIETTEIDEN KOMPOSTOINTI KUIVAJÄTTEEN KÄSITTELY PILAANTUNEIDEN MAIDEN KÄSITTELY MUU JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN ALUEEN VESIEN JOHTAMINEN JA KÄSITTELY HÄIRIÖTILANTEET JA MUUT POIKKEUKSELLISET TILANTEET VAKUUS TARKKAILU, KIRJANPITO JA RAPORTOINTI RATKAISUN PERUSTELUT LUPAHARKINNAN PERUSTEET LUVAN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT YLEISET PERUSTELUT LUPAMÄÄRÄYSTEN YKSILÖIDYT PERUSTELUT JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTAA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET KAATOPAIKKATOIMINTA BIOJÄTTEIDEN JA PUHDISTAMOLIETTEIDEN KOMPOSTOINTI KUIVAJÄTTEEN KÄSITTELY PILAANTUNEIDEN MAIDEN KÄSITTELY MUU JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN ALUEEN VESIEN JOHTAMINEN JA KÄSITTELY HÄIRIÖTILANTEET JA MUUT POIKKEUKSELLISET TILANTEET VAKUUS TARKKAILU, KIRJANPITO JA RAPORTOINTI LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMISESTA... 79

5 5/83 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN MUUTOKSENHAKU JAKELU LIITTEET... 82

6 6/83 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLETULO Lupaa haetaan jätteen laitosmaiselle käsittelylle, varastoinnille ja hyödyntämiselle sekä pilaantuneiden maiden varastoinnille, käsittelylle ja hyötykäytölle rakenteissa. Hakemuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen alueelle. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus sijaitsee noin 5 km Jyväskylän kaupungin keskustasta lounaaseen. Liikenne alueelle kulkee Tikkala-Keljo paikallistieltä (Ronsuntaipaleentie). Jätteenkäsittelykeskus käsittää yhteensä noin 48 hehtaarin suuruisen alueen Simonniityn RN:o 6:22, Tervalan RN:o 8:150 sekä Korkialan RN:o 15:7 tiloista. Simonniitty ja Tervala sijaitsevat Jyväskylän kaupungin Jyväskylän kylässä ja Korkiala sijaitsee Jyväskylän kaupungin Keljon kylässä. Toiminnanharjoittaja on esittänyt, että jätteenkäsittelykeskuksella voidaan ympäristönsuojelulain 101 :n mukaan aloittaa uudet toiminnot ja jatkaa nykyisiä toimintoja muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 2 mom. 4) kohta ja 3 mom. Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 3 mom. ja 43 1 mom. 20) kohta. Ympäristönsuojeluasetus 6 :n 1 momentin 12 a), b), c) ja d) kohdat. Toimintaa koskeva hakemus on tullut vireille Keski-Suomen ympäristökeskuksessa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Ympäristöluvat ja sopimukset Sopimus Jyväskylän kaupungin Vesilaitoksen kanssa jätevesien johtamisesta viemäriin Keski-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa jätteenkäsittelykeskuksen nykyisille toiminnoille (jätteiden vastaanotto, varastointi, loppusijoitus, kompostointilaitos, betoni- ja tiilijätteiden murskaus) ja , Dno 0996Y0366/121. Keski-Suomen ympäristökeskuksen päätös Vapo Oy:n ja Jyväskylän yliopiston ympäristöteknologian koelaitoksessa harjoitettavasta koeluonteisesta toiminnasta , Dno 1900Y0309/121. Keski-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa raskasmetalleilla pilaantuneen maa-aineksen kiinteyttämiselle kenttärakenteisiin sekä orgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneiden maa-ainesten kompostoinnille , Dno 0901Y0051/121.

7 Perustilaselvitys Sulkemissuunnitelma 7/83 Keski-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa kompostointilaitoksen laajentamiselle ja toiminnan tehostamiselle , Dno KSU Y-25/111. Keski-Suomen ympäristökeskuksen päätös poikkeuksellisesta tilanteesta koskien biojätteen ja puhdistamolietteen kompostointilaitoksen seisokkia laajennus- ja saneeraustöiden vuoksi , Dnro KSU-2002-Y-60/114. Keski-Suomen ympäristökeskuksen päätös koeluonteisesta toiminnasta koskien kaatopaikan pintarakenteen tekemistä valimohiekkaseoksella , Dnro KSU-2002-Y-381/113. Keski-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa raskasmetalleilla pilaantuneen maa-aineksen stabiloimiselle kenttärakenteeksi , Dno KSU-2002-Y-187/121. Laukaan kunnan ympäristö- ja maaseutulautakunnan päätös Mustankorkea Oy:n väliaikaisesta biojätteen ja jätevesilietteen aumakompostoinnista kompostointilaitoksen toimintaseisokkien aikana Mörkökorven suljetulla kaatopaikka-alueella , Dno KSU-2003-Y-118. Keski-Suomen ympäristökeskuksen päätökset (3 kpl) pilaantuneiden maiden termiseen käsittelyyn liittyvästä koeluonteisesta toiminnasta: , Dno KSU-2003-Y-263/ , Dno KSU-2003-Y-274/ , Dno KSU-2004-Y-92/ , Dno KSU-2005-Y-174/11 Keski-Suomen ympäristökeskuksen antama päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisesta ilmoituksesta, koskien pilaantuneiden maiden 5000 tonnin vuotuisen kapasiteetin mahdollista ylittymistä, Dno KSU-2004-Y-312/18. Mustankorkea Oy ja Viatek Oy ovat laatineet jätteenkäsittelykeskuksesta päivätyn perustilaselvityksen, johon myöhemmän tarkkailun tuloksia voidaan verrata. Mustankorkea Oy ja Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy ovat laatineet päivätyn Mustankorkean jätetäyttöjen sulkemisen rakennussuunnitelman. Suunnitelman mukaan jätetäyttöjen sulkeminen jakaantuu kuuteen eri lohkoon, jotka ajoittuvat vuosille Tällä hetkellä kolmen ensimmäisen lohkon sulkemistyöt on tehty. YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus Mustankorkean jätteen käsittelykeskuksesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus Yhteysviranomaisen lausunto on annettu

8 Maanomistus 8/83 Kaavoitustilanne Jätteenkäsittelykeskuksen alueen omistaa Jyväskylän kaupunki, joka on vuokrannut alueen (47,6 ha) Mustankorkea Oy:lle. Vuokrasopimus on voimassa saakka. Osa haettavan ympäristöluvan kohteena olevista toiminnoista sijoittuu vuokra-alueen ulkopuolelle Jyväskylän kaupungin omistamalle alueelle. Mustankorkea Oy hallinnoi vuokraamaansa maa-aluetta ja sillä olevia laitoksia. Öljyvahinkojätteiden vastaanottorakennus ja siihen liittyvä öljynerotuslaitteisto on 12 kunnan yhteisesti omistama, öljyvahinkojen torjuntaa varten tarkoitettu kokonaisuus, jonka hoidosta vastaa Mustankorkea Oy. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen alueella omalla vuokra-alueellaan toimii myös ympäristöteknologian koelaitos, joka on Vapo Oy:n omistuksessa. Rakennusta käyttävät Vapo Oy ja Jyväskylän yliopisto ympäristöteknologiaan liittyviin tutkimuksiin. Keski-Suomen maakuntavaltuuston v hyväksymässä ja ympäristöministeriön vahvistamassa Keski-Suomen seutukaavan viidennessä vaihekaavassa Jyväskylän seudun jätteidenkäsittely on varauduttu keskittämään Mustankorkean alueelle. Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristö on kaavoitettu lähivirkistysalueeksi. Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymässä Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus sijoittuu alueille EK1 (kaatopaikka- ja maankamaran ainesten ottoalue) ja ET/E (erityisalue). Kaavaa ei ole vahvistettu. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus ei sijoitu asemakaavoitetulle alueelle. Keski-Suomeen ollaan parhaillaan laatimassa maakuntakaavaa. Maakuntakaavaan tullaan osoittamaan jätteenkäsittelytoimintoja varten uusi Mustankorkean korvaava alue. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön tila ja laatu Alueen hydrologia, geologia ja ympäristön luonnon tila Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen alueella on vuosina tehty useita maaperää ja pohjavesiolosuhteita selvittäviä tutkimuksia, joihin jätteenkäsittelykeskuksen alueen maa- ja kallioperän sekä pohjavesiolosuhteiden nykytilatiedot pohjaavat. Jätteenkäsittelykeskus sijaitsee moreeni- ja kalliomäkien muodostamalla alueella, jossa maaston korkeuserot ovat suuria. Mäkien laet kohoavat tasolle m, kun taas turvepeitteiset, osin ojitetut laaksopainanteet ovat tasolla m. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskusta ympäröivät metsät ovat pääosin mustikkatyypin kangasmetsää, joka muuttuu mäkien rinteillä käenkaalityypin kangasmetsäksi. Jätteenkäsittelykeskuksen länsipuolella sijaitsevat Soidenlampi ja Soidensuo. Soidensuo on ojitettu ja kasvaa tällä hetkellä mäntyä. Jätteenkäsittelykes-

9 kuksen ja Ronsuntaipaleentien väliltä puusto on osittain hakattu. Alueelle on istutettu kuusentaimia. 9/83 Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen välittömässä läheisyydessä ei ole suojelualueita tai kohteita eikä Natura 2000 verkostoon tai suojeluohjelmiin kuuluvia alueita. Lähimmät suojelualueet ovat Sallaajärven aarnialue noin 2,5 km jätteenkäsittelykeskuksesta länteen ja Härkösuo noin 2 km alueesta etelään. Vesistön tila ja käyttökelpoisuus Jätteenkäsittelykeskus sijoittuu Kymijoen vesistöalueella (14) Suur-Päijänteen Ristiselän osa-alueelle (14.23) ja siinä Köhniönjärven valuma-alueelle (14.232). Alueen alarajana on Jyväsjärvi, jonne vedet lopulta laskevat. Jätteenkäsittelykeskus sijaitsee vedenjakaja-alueella siten, että osa kaatopaikkavesistä valuu länteen Soidensuolle ja siitä edelleen Soidenlammen kautta pohjoiseen Köhniönjärveen. Köhniönjärven laskujoki virtaa kaupungin eteläpuolitse Jyväsjärveen. Toinen osa kaatopaikkavesistä ja pääosa lumenkaatopaikan vesistä virtaa itään Ronsutaipaleentien alitse Mustalammesta lähtevään laskuojaan. Pieni osa lumenkaatopaikan vesistä voi valua Mustalampeen, joka laskee edelleen Köhniönjärven laskujokeen. Jätteenkäsittelykeskuksen lähellä sijaitsevat lammet ja niiden laskuojat ovat humuspitoisia ja reheviä vesialueita, joissa veden puskurikyky happamoittaville yhdisteille on hyvä. Kaatopaikkavesien vaikutus veden laatuun on ollut suhteellisen vähäistä. Vaikutus näkyy lähinnä veden ravinnetasossa ja rehevyyden seurauksena lammissa esiintyvänä selvänä hapen kulumisena. Ilman laatu Jätteenkäsittelykeskuksen toiminnoista aiheutuu ajoittain hajupäästöjä. Mustankorkean ympäristön asukkaita häiritsevät hajuhaitat pahenivat huomattavasti vuonna 2001, kun vastaanotettu biojätemäärä ylitti kompostointilaitoksen kapasiteetin. Tällöin kompostointiprosessi ei ehtinyt laitoksen tunneleissa riittävän pitkälle ennen massojen siirtoa ulos aumoihin ja kompostiaumoista levisi hajukaasupäästöjä ympäristöön. Hajuhaittojen vähentämiseksi kompostointilaitosta laajennettiin vuonna 2002, minkä seurauksena hajuhaitoista tehdyt ilmoitukset vähenivät. Hajuhaitat olivat vuonna 2002 pahimmillaan, kun laitosta laajennettiin ja jätteet kompostoitiin aumoissa. Vuoden 2003 aikana hajuhavainnot vähenivät. Vuonna 2004 tilanne hajujen osalta on ollut aiempaa parempi. Vuonna 2001 käyttöönotettu kaatopaikkakaasun keräilyjärjestelmä on vähentänyt merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Maaperän tila Jätteenkäsittelykeskuksen alueen kivennäismaaperä on pääosin huonosti vettä läpäisevää keskitiivistä ja tiivistä silttistä hiekkamoreenia. Paikoitellen moreenikerroksen välissä esiintyy savilinssejä. Laaksopainanteissa moreenikerroksen päällä esiintyy turvekerroksia, joista paksummat ovat olleet noin 2 m. Laaksopainanteissa irtomaakerrokset ovat myös paksummat oheten moreenirinteitä ylöspäin mentäessä. Kairaukset ovat yleensä päättyneet 1,5-4 m:n syvyyteen päätyen kiveen tai kallioon. Alueen moreenimaasta tehtyjen tutkimusten mukaan moreenin vedenläpäisevyys on luokkaa m/s.

10 10/83 Geologian tutkimuskeskus on selvittänyt Mustankorkean alueen ja sen ympäristön kallioperän ruhjeisuutta vuonna Tutkimusten mukaan alueen kallioperässä esiintyy useita heikkousvyöhykkeitä, joista osa kulkee jätteenkäsittelykeskuksen kautta. Ruhjevyöhykkeet sijoittuvat laaksopainanteisiin. Pohjaveden tila Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus ei sijaitse pohjavesialueella. Jätteenkäsittelykeskuksen luontainen maaperä on heikosti vettä läpäisevää, minkä lisäksi asfaltoidut kentät ja jätetäytön suotovesijärjestelyt vähentävät pohjaveden muodostumista entisestään. Alueella muodostuva pohjavesi virtaa noudattaen pääosin maaperän luontaisia muotoja purkautuen pintavedeksi laaksopainanteissa oleviin ojiin. Osa alueella muodostuvasta pohjavedestä purkautuu jo jätetäyttöä kiertävään ympärysojaan, osa virtaa ojan alitse purkautuen pintavedeksi kauempana jätteenkäsittelykeskuksesta. Kaatopaikan vaikutukset pohjaveden laatuun alueen ulkopuolella ovat nähtävissä alueen itä- ja pohjoispuolisissa painanteissa. Vesi on joko erittäin vähähappista tai hapetonta, veden sähkönjohtavuusarvot, kloridi- ja ammoniumtyppipitoisuudet ovat koholla. Pohjavedestä on havaittu myös pieniä määriä bakteereita. Samoin kohonneet orgaanisten halogeeniyhdisteiden pitoisuudet ovat eräs osoitus kaatopaikkavesien vaikutuksesta. Kaatopaikkavettä voi kulkeutua ympäristöön myös jätteenkäsittelykeskuksen kautta kulkevien kallioperän heikkousvyöhykkeiden välityksellä. GTK:n tutkimusten yhteydessä kaatopaikkavesien leviämistä kallioperän rakosysteemien kautta ei kuitenkaan havaittu. Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Jätteenkäsittelykeskuksen nykyiset ja suunnitellut toiminnot sijoittuvat pääosin keskuksen nykyiselle alueelle, jolla on harjoitettu kaatopaikkatoimintaa vuodesta 1963 lähtien. Keskuksen luoteispuolella Soidinmäen kallioalueella sijaitsee noin 16 ha:n suuruinen maa-ainesten ottoalue, jota on kaavailtu jätteenkäsittelykeskuksen laajennusalueeksi. Muilta osin jätteenkäsittelykeskuksen välitön lähiympäristö on metsää. Osa metsästä keskuksen ja Ronsuntaipaleentien välillä on hakattu pois vuosina 1999 ja Jätteenkäsittelykeskuksen ja Ronsuntaipaleentien välillä sijaitsee Jyväskylän kaupungin lumenkaatopaikka. Jätteenkäsittelykeskuksen eteläpuolitse kulkee 2*110 kv:n suurjännitelinja ja Ronsuntaipaleentien eteläpuolella sijaitsee Jyväskylän kaupungin maankaatopaikka. Jätteenkäsittelykeskuksen etäisyys Ronsuntaipaleentiestä on noin 300 metriä. Ronsuntaipaleentien eteläpuolella oleva Kolmisoppinen -lampi ympäristöineen muodostaa laajan ulkoilu- ja virkistysalueen. Kolmisoppisen rannalla noin 600 m:n päässä jätteenkäsittelykeskuksesta on uimaranta ja hiihtomaja, jonka kautta kulkee useita ulkoilu- ja hiihtoreittejä. Jätteenkäsittelykeskuksen länsipuolella kulkee ulkoilureitti, joka yhdistää alueen Laajavuoren ulkoilualueeseen. Ylämyllyjärven asuinalue sijaitsee noin 600 m jätteenkäsittelykeskuksesta itään. Myllyjärven, Mäyrämäen ja Keltinmäen asuinalueet sijaitsevat noin kilometrin päässä jätteenkäsittelykeskuksesta itään ja pohjoiseen. Mustankorkealta lounaaseen sijaitsee Taka-Keljon osayleiskaava-alue.

11 11/83 Jätteenkäsittelykeskuksen läheisyyteen on suunniteltu kaavoitettavan uusia asuntoalueita. Valkeamäen alue jätteenkäsittelykeskuksesta luoteeseen sijaitsee lähimmillään noin 1,5 km:n etäisyydellä Mustankorkealta. Valkeamäelle on arvioitu mahtuvan asukasta. Täydennysrakentamisen osayleiskaavassa on varattu pientaloasumiseen alue Kammarinmäestä, joka on noin 1 km:n etäisyydellä jätteenkäsittelykeskuksesta itään. Kammarinmäen kaavoitus on toistaiseksi keskeytetty. Ylämäyrämäen alueelle noin 1 km:n etäisyydelle jätteenkäsittelykeskuksesta luoteeseen on tarkoitus kaavoittaa alueita pientaloille. Ympäristövaikutusten arviointi LAITOKSEN TOIMINTA Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy on laatinut jätteenkäsittelykeskuksesta päivätyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Yhteysviranomaisena toiminut Keski-Suomen ympäristökeskus on antanut päivätyn lausunnon arviointiselostuksesta. Lausunnossaan ympäristökeskus on katsonut, että arviointiselostus täyttää ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen vaatimukset. Vaihtoehtojen puute kuitenkin häiritsee YVA:a, koska toiminnanharjoittajalla ei ole ollut käytössään muita kaavallisia sijoitusratkaisuja. Tästä syystä erityisen tärkeäksi osaksi arviointiselostusta nousevat toimet jätteenkäsittelyn haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Laadittu arviointiselostus antaa riittävät tiedot kaavoituksen pohjaksi. Maankäyttöasioihin liittyvät lähinnä hajuhaitat ja liikennekysymykset. Suojavyöhykkeeseen ja sen leveyteen ei ole otettu kantaa. Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan Mustankorkean lähellä vireillä olevien asuntoalueiden kuten Kammarinmäen kaavoitus tulisi keskeyttää toistaiseksi kunnes on saatu varmuus haittojen saamisesta hallintaan ja alueiden soveltuvuudesta asumiseen. Kompostoinnissa on esiintynyt odotettua enemmän poikkeus- ja häiriötilanteita. Toiminnanharjoittajan tulisikin parantaa omavalvontaa ja valvontaautomatiikkaa. Kompostointilaitoksen toimintaa on tehostettu YVA-menettelyn aikana. Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kompostoinnin hajuhaitat voidaan ympäristöluvan ehtoja noudattamalla saada kuriin. Kuivajätteen käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointia tulee tarkentaa laitossuunnittelun edetessä. Pilaantuneen maan termisen käsittelyn päästöjä tulee selvittää koetoiminnan yhteydessä. Meluhaittojen vähentämisessä kannattaa kuulla Mäyrämäen ja Keltinmäen asukkaita. Suunniteltu uusi jätteen loppusijoitusalue on soveltuvuudeltaan hyvä. Jätteen käsittely Mustankorkealla on kansallisen jätestrategian ja jätepolitiikan linjausten mukaista toimintaa. Pitkällä tähtäyksellä tulisi varautua uuden jätteenkäsittelyalueen etsimiseen Jyväskylän seudulta. Mustankorkean hajuhaittojen poistamisen tulee kuitenkin olla ensisijainen tavoite. Yleiskuvaus toiminnasta Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksessa otetaan vastaan ja käsitellään kotitalousjätettä ja ominaisuuksiltaan siihen rinnastettavaa jätettä (= yhdyskuntajätettä) sekä kaupan ja teollisuuden jätettä. Alueella varaudutaan myös ottamaan vastaan ja loppusijoittamaan tuhkaa. Tämän lisäksi alueella otetaan vastaan ja käsitellään rakennus- ja purkujätettä, lietteitä, ylijäämämaita, öljyvahinkojätteitä ja muulla tavalla pilaantuneita maita sekä hyötyjätettä, kuten paperia, pahvia, metallia, lasia

12 Alueen varustus 12/83 ja puuta. Alueella otetaan keskitetysti vastaan kotitalouksien ongelmajätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä painekyllästettyä puuta, jotka toimitetaan suuremmissa erissä jatkokäsittelyyn luvan saaneelle laitokselle. Alueelle tuotavat hyötykäyttöön kelpaavat jätteet jatkojalostetaan paikanpäällä ennen hyötykäyttöön ohjaamista tai toimitetaan sellaisenaan suuremmissa erissä hyötykäyttökohteeseen tai jalostuslaitokselle. Mustankorkealla jatkojalostetaan itse laitosmaisesti biojäte ja puhdistamoliete, pilaantuneet maat ja kuiva yhdyskuntajäte. Biojäte ja puhdistamoliete kompostoidaan mullaksi. Kuivasta yhdyskuntajätteestä tuotetaan kuivajätteenkäsittelylaitoksessa kierrätyspolttoainetta, kierrätysmetalleja ja biohajoavaa alitetta. Pilaantuneet maat käsitellään alueella haitattomiksi ja käytetään hyödyksi alueen rakenteissa ja esipeittomaina. Puu- ja kiviainekset murskataan alueella ja käytetään itse tai toimitetaan muualle hyötykäyttöön. Ne jätejakeet, joille ei voida osoittaa taloudellisesti kannattavaa hyötykäyttökohdetta, loppusijoitetaan nykyisin jätetäyttöön, joka luokitellaan tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueeksi. Jatkossa loppusijoitettavia jätteitä varten alueelta varataan uudet paikat tavanomaisen ja pysyvän jätteen kaatopaikalle sekä ongelmajätteen kaatopaikalle. Alueella käsiteltävä jätemäärä on nykyisin noin t/a ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2007 mennessä noin :een t/a. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen ylläpidosta vastaa Mustankorkea Oy. Yhtiön palveluksessa oleva käyttöpäällikkö toimii käsittelykeskuksen vastaavana hoitajana ja käyttöinsinööri kompostointilaitoksen vastaavana hoitajana. Alueen käytännön hoidosta vastaa lisäksi aseman henkilökunta. Jätteenkäsittelykeskus on avoinna arkisin klo ja lauantaisin välisenä aikana klo Arkipyhäaattoina keskus on auki klo ja juhannus- ja jouluaattona suljettu. Keskuksessa työskennellään kahdessa vuorossa ja työntekijöitä on 13. Kuivajätteenkäsittelylaitos tulee työllistämään arviolta lisähenkilöä. Jätteenkäsittelykeskuksen vastaanottokentän yhteydessä on vuonna 2002 valmistunut rakennus, jossa sijaitsevat henkilökunnan toimistoja sosiaalitilat. Työkoneille on konesuoja- ja huoltotiloja keskuksen alueella. Jätteenkäsittelyrakennuksissa on omat varasto- ja huoltotilansa rakennusten kunnossapitotoimenpiteitä ja työkaluja varten. Liikennöinti jätteenkäsittelykeskukseen tapahtuu Ronsuntaipaleentieltä. Jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta Mustankorkealle huolehtii jätteen tuottaja tai haltija. Energian ja veden hankinta Jätteenkäsittelykeskus on liitetty sähköverkkoon ja Jyväskylän kaupungin vesijohtoverkostoon. Keskuksen vuotuinen sähköenergian kulutus jakautuu seuraavasti: kompostointilaitos n. 2,3 GWh suunniteltu kuivajätteen käsittelylaitos n. 6,0 GWh valaistus ja pumppaamot n. 0,4 GWh ympäristöteknologian koelaitos n. 0,1 GWh Keskuksen vedenkulutus jakautuu seuraavasti: kompostointilaitos n m 3 /a toimisto ja vaaka-asema n. 200 m 3 /a ympäristöteknologian koelaitos n. 150 m 3 /a

13 konehalli n. 50 m 3 /a 13/83 Pilaantuneiden maiden kiinteytys saattaa nostaa vedenkulutusta useilla tuhansilla kuutioilla riippuen käsiteltävästä massamäärästä ja sen laadusta. Kaatopaikkakaasun keräys ja käsittely Jätteenkäsittelykeskuksessa otettiin vuonna 2001 käyttöön kaasunkeräysjärjestelmä, jonka avulla jätetäytössä muodostuva kaasu kerätään talteen. Vuodesta 2004 lähtien kaasu on hyötykäytetty. Kaasun hyötykäytöstä on tehty sopimus Jyväskylän Energia Oy:n kanssa. Kaasu johdetaan Keltinmäen varalämpökeskukseen ja käytetään hyödyksi energiantuotannossa. Kaatopaikkakaasusta saatava polttoaineteho on nykyään 1,5 MW ja tulevaisuudessa noin 2,0 MW. Kaasunkeräysverkosto kattaa osia nykyisestä ja suljetuista täyttöalueista. Käsiteltävän jätteen määrä ja laatu Ympäristölupaa haetaan seuraavan luettelon mukaisten jätemäärien vastaanottoa ja käsittelyä varten. Jätemäärä vastaa vuoden 2007 arvioitua tilannetta. erilliskerätty biojäte t/a puhdistamoliete t/a lajittelematon kuivajäte t/a rakennusjäte (betoni ja tiili) t/a muu rakennusjäte (tavanomainen) t/a kyllästetty puu 500 t/a teollisuusjäte (valimohiekka) t/a teollisuusjäte (hyödynnettävä REF) t/a muu teollisuusjäte (tavanomainen) t/a erityisjäte (asbesti) 300 t/a erityisjäte (tuhka) t/a muu erityisjäte t/a hyötyjäte t/a pahvi, paperi sekä kartonki- ja energiajae t/a lietteet (nestemäiset) t/a ongelmajäte 200 t/a muu jäte 800 t/a pilaantuneet maat t/a ylijäämämaat t/a Yhteensä noin t/a Kompostointilaitoksen kapasiteetti on t/a ja tuotetun kompostimullan määrä on noin t/a. Kuivajätteen käsittelylaitoksen mitoituskapasiteetti on t/a. Laitoksen tuotteita ovat kierrätyspolttoaine (REF), metallit sekä biohajoava alite. Paperin, pahvin, kartongin sekä energiajakeen terminaalitoimintojen kapasiteetti on t/a. Pilaantuneista maamassoista t/a kompostoidaan tai käsitellään huokosilmatekniikalla ja t/a käsitellään muilla käsittelytekniikoilla. Jätetäyttöön loppusijoitettavan jätteen määrä on t/a riippuen jätteen hyötykäyttöasteesta.

14 Jätteiden vastaanotto ja käsittelyprosessit 14/83 Kompostointilaitos Jätteiden vastaanotto tapahtuu jätteenkäsittelykeskuksen sisääntuloportin yhteyteen rakennetulla vastaanottokentällä, josta ne punnituksen, asiakirjojen ja kuorman tarkistuksen sekä kirjaamistoimenpiteiden jälkeen ohjataan edelleen pienerien ja ongelmajätteen vastaanottopisteisiin kompostoitavan jätteen vastaanottopisteeseen kuivajätteen vastaanottopisteeseen hyötyjätekentille kuivattavien lietteiden vastaanottopisteeseen (lietealtaisiin) pilaantuneen maan vastaanottopisteeseen tavanomaisen ja pysyvän jätteen loppusijoitusalueelle erityisjätteen loppusijoitusalueelle tai ylijäämämaiden sijoitusalueelle Vastaanottokentällä on vaaka-asema, jossa kuormat punnitaan. Alueella on kameravalvonta. Jätteitä otetaan vastaan jätteenkäsittelykeskuksen aukioloaikoina arkisin klo Mustankorkealla otetaan vastaan kotitalouksista tulevia ongelmajätteitä, jotka lajitellaan, varastoidaan, pakataan ja toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Jätteiden määrä on noin 200 t/a, josta akkujen ja paristojen osuus on noin 40 %, liuottimien ja maalien noin 25 %, jäteöljyn 20 % sekä öljynsuodattimien, loisteputkien ja lääkkeiden, kunkin osuus noin 5 %. Mustankorkealla on myös osittain ongelmajätteiksi luokitellun sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopiste, josta romu toimitetaan noin viikoittain laitokseen, jolla on lupa käsitellä kyseisiä laitteita. Kyllästetty puu otetaan vastaan erilliselle käsittelykentälle. Puu murskataan tai toimitetaan sellaisenaan jatkokäsittelyyn luvan saaneelle laitokselle. Puun määrä on noin 500 t/a. Ongelmajätteeksi luokiteltavaa asbestijätettä tullaan ottamaan vastaan noin 300 t/a. Tuhkaa otetaan vastaan noin t/a, josta tulevista jätteenpolttoratkaisuista riippuen noin t/a voi olla ongelmajätteeksi luokiteltavaa. Uuden loppusijoitusalueen käyttöönoton jälkeen asbesti ja ongelmajätteeksi luokiteltava tuhka sijoitetaan alueelle varattavaan ongelmajätteiden loppusijoituspaikkaan. Myös muita ongelmajätteiksi luokiteltavia jätteitä tai maa-aineksia voidaan sijoittaa ongelmajätekenttään noin 5000 t/a. Biojätteen ja lietteen vastaanotto ja esikäsittely Kompostointilaitoksessa voidaan käsitellä biojätettä t/a ja puhdistamolietettä t/a. Puhdistamoliete ja biojäte käsitellään kompostoimalla ne erillään toisistaan kompostointilaitoksessa. Biojäte- ja lietekuormat tyhjennetään kompostointilaitoksen vastaanottosiiloihin nk. tuulikaapeissa, mikä vähentää ulos pääsevien hajukaasujen määrää. Esikäsittelyssä kompostoitavaan materiaaliin lisätään tukiainetta. Biojätteen tukiaineena käytetään karkeaa haketta sekä kierrätyskompostia kumpaakin noin 1 m 3 jätetonnia kohti ja puhdistamolietteen tukiaineena käytetään haketta sekä turvetta kumpaakin noin 0,5 m 3 jätetonnia kohti. Tukiaine varastoidaan katoksessa tai laitoksen viereisellä asfaltoidulla pi-

15 15/83 ha-alueella. Tukiaineen sekoituksen yhteydessä seos murskataan. Ennen sekoitusta massaan lisätään tarvittaessa kierrätyskompostia eli tunnelivaiheen läpikäynyttä kompostia. Homogenisoitu kompostimassa kuormataan suoraan sekoituksesta tunneliin. Tunnelikompostointi Esikäsittelyn jälkeen kompostoitava massa siirretään pyöräkuormaajalla kompostoitumaan tunneleihin. Tunneli täytetään 2,5-3,0 m:n korkuiseksi patjaksi. Panoksen massa on noin 170 t, josta jätettä on noin 110 t. Tunnelin täyttövaiheessa hajuhaittojen leviäminen estetään tunneliin muodostettavalla alipaineella. Tunnelikompostoinnin aikana massaan puhalletaan ilmaa tunnelin pohjassa sijaitsevien jakokanavien kautta. Poistoilma johdetaan kaasunkäsittelyjärjestelmään. Tunnelikompostoinnin aikana biojäteseos käännetään kerran ja lieteseos käännetään tarvittaessa. Kääntö tehdään siirtämällä seos toiseen tunneliin. Biojätteen kompostoinnissa tunnelivaiheen pituus on noin kaksi viikkoa ja lietteen kompostoinnissa noin viikko. Kompostoitumisprosessia seurataan jatkuvasti automaattisin mittauksin. Mittaustulosten perusteella kompostoitumisprosessi säätyy automaattisesti. Prosessin säädöllä optimoidaan jätteen tehokas ja hygieeninen kompostoituminen sekä estetään panoksen joutuminen hapettomaan tilaan. Kompostin kypsytys kypsytyshallissa Tunnelivaiheen jälkeen kompostimassa siirretään kypsytyshalliin ilmastuslattialle noin 2,0-2,5 m:n korkuiseksi patjaksi. Patjan läpi imetään ilmaa lattiassa olevien reikien kautta. Imetty ilma johdetaan tunneleiden tuloilmaksi. Biojätekompostin kypsytysvaiheen pituus on noin kaksi viikkoa ja lietekompostin noin viikko. Kompostin seulonta ja jälkikypsytys ulkokentällä sekä kompostimullan valmistus ja varastointi Hallissa tapahtuneen kypsytyksen jälkeen komposti seulotaan ja siitä erotetaan suurirakeinen tukiaine takaisin kiertoon. Kompostimassa aumataan ulos kompostointikentälle jälkikypsytykseen. Jälkikypsytys kestää noin 4-6 kk vuodenajasta riippuen. Jälkikypsytyksen aikana aumoja käännetään tarpeen mukaan. Kypsytysvaiheen jälkeen komposti voidaan viedä myös seulomattomana ulos jälkikypsytettäväksi ja seuloa myöhemmässä vaiheessa. Jälkikypsytyskentän koko on noin 3,9 ha, joka sisältää 600 m 3 suuruisen tasausaltaan kentän pintavesille. Kypsästä kompostista valmistetaan kompostimultaa lisäämällä siihen kivennäismaata ja turvetta. Valmistus tehdään seulontalaitteistolla. Seulonnassa vielä mahdollisesti talteen saatava tukiaine käytetään uudelleen kompostoinnissa. Valmis kompostimulta varastoidaan tarvittaessa kompostointikentälle. Kompostimulta käytetään kuntien, kaupunkien ja teollisuuden viherrakentamisessa sekä alueen multamarkkinoilla. Suurin osa valmiista lietekompostista käytetään kaatopaikan pintarakenteen kasvukerrokseen.

16 16/83 Poistokaasujen puhdistus Kompostointilaitoksen poistoilma johdetaan ensin pesuriin, jossa siitä poistetaan prosessiveden avulla ammoniakki biosuodattimen vaatimalle tasolle. Prosessiveden ph säädetään rikkihapolla tasolle noin 4. Pesurin jälkeen poistoilma johdetaan biosuodattimeen, jonka toiminta perustuu hajukaasujen biologiseen hajottamiseen suodattimen biomassan mikrobien avulla. Biosuodatin sijaitsee ulkona kompostointilaitoksen vieressä. Suodatinmassana käytetään turvepohjaista erikoissuodatinmassaa ja seulottua kompostimassaa. Suodattimeen mahtuvan suodatinmateriaalin tilavuus on noin 360 m 3. Suodatinmassa käsitellään tarvittaessa 2-4 kertaa vuodessa. Käsittelyssä suodatinmassaa pöyhitään ja siihen lisätään karkeaa puuhaketta. Vanha huonosti toimiva biosuodattimen materiaali vaihdetaan kokonaan uuteen 1-3 vuoden välein. Kerrallaan vaihdettavan suodatinmassan määrä on noin 100 m 3. Vaihdettu suodatinmassa kompostoidaan. Suodatinmassan käsittely ja vaihto tehdään pyöräkuormaajalla suodatinaltaan päällä ja massan vaihto tehdään yhden päivän aikana. Sivutuoteasetuksen vaatimukset Kompostointilaitoksen toiminnalle on haettu laitoshyväksyntää ns. sivutuoteasetuksen mukaisesti, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä. Laitoksen toiminnassa ja seurannassa noudatetaan asetuksen vaatimuksia. Kuivajätteen käsittelylaitos (MT-laitos) Kuivajätteen käsittelylaitos toteutetaan vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2009 toteutetaan ainoastaan mekaaninen prosessi. Kuidun talteenottoprosessi ei ole nykyisellä hintatasolla ja verrattain pienillä jätemäärillä taloudellisesti kannattavaa. Biologinen prosessi toteutetaan siinä vaiheessa, kun biohajoavan jätteen loppusijoitusta on vähennettävä uuden biojätestrategian vaatimusten mukaisesti. Tässä lupapäätöksessä ratkaistaan ainoastaan mekaaninen prosessi. Kuivajätteellä tarkoitetaan asumisessa syntyvää ja siihen rinnastettavaa jätettä, josta on erotettu ongelmajätteet ja erilliskerättävät hyötyjätteet kuten biojäte, lasi, metalli, puhdas paperi ja pahvi. Nykyisin kuivajäte loppusijoitetaan sekajätteenä täyttöalueelle. Uuden kuivajätteen käsittelylaitoksen tuotteina saadaan kierrätyspolttoainetta energiahyötykäyttöön, alitekompostia (kompostoitu seula-alite). Lisäksi prosessissa erottuu metalleja kierrätykseen. Näin kierrätys- ja energiahyötykäyttöaste saadaan nousemaan lähelle 90 % ja loppusijoitukseen menevän materiaalin määrä minimoitua. Tämä osaltaan vähentää uuden loppusijoitusalueen rakentamisalaa. Laitoksen mitoituskapasiteetti on noin t/a ja laitokseen otetaan vastaan seuraavia jätejakeita: - kuivajäte noin t - tavanomainen rakennusjäte noin t - energiajäte (puu + risu + epäkurantti paperi ja pahvi) t - teollisuusjäte (pakkausmuovit ja kartongit, puu tms.) noin t - muovijäte noin t

17 17/83 Mekaanista prosessia käytetään kahdessa vuorossa klo välisenä aikana. Laitoksen prosessiin syötettävän kuivajätteen vaihtelusta johtuen mekaaninen prosessi on mitoitettu käsittelemään 120 % yli keskimääräisen tuntikapasiteetin eli 20 tonnia tunnissa, joka vastaa n. 280 tonnia jätettä päivässä. Mekaaninen prosessi Mekaanisessa käsittelyprosessissa kuivajäte murskataan ja siitä erotellaan hyödyntämiskelpoiset jätejakeet. MT-prosessilla tuotetaan kuivajätteestä kierrätyspolttoainetta (REF), kierrätysmetalleja ja biohajoavaa alitetta. Laitteisto koostuu murskaimista ja erilaisista seula- ja erotuslaitteista. Prosessia voidaan tarvittaessa laajentaa lajitteluvaatimusten ja tarpeen mukaan. Kierrätyspolttoaine, joka sisältää pääasiassa muovia ja puuta, käytetään hyödyksi energiantuotannossa. Meluntorjunta, pölyn ja poistokaasujen käsittely Kuivajätteen vastaanottotilassa jätettä käsitellään ja lajitellaan koneellisesti pyöräkoneilla ja kahmarilla. Tilassa syntyvä dieselmoottorien pakokaasu johdetaan poistoilmapuhaltimien kautta ulos. Kuivajätteen mekaanisessa käsittelyprosessissa syntyy pölyä. Jokaisella päälaitteella ja osalla kuljettimista on pölynkeräysjärjestelmä, jonka avulla muodostuva pöly kerätään ja johdetaan suodattimeen. Suodattimessa pöly kerätään astioihin tai johdetaan myöhemmässä vaiheessa biologiseen prosessiin yhdessä biojakeen kanssa. Laitteiston ulkopuolelle mahdollisesti pääsevä pöly jää laitoksen sisätiloihin. Kuivajätteen käsittelylaitoksessa syntyy melua mm. ilmapuhaltimista, seuloista ja murskaimesta. Toiminnot tapahtuvat kuitenkin suljetussa tilassa, joten ulos ei kantaudu häiritsevää melua. Pahvin, paperin sekä kartonki- ja energiajakeen terminaalitoiminnot Ennen kuivajätteen käsittelylaitoksen toteuttamista vuonna 2009 on tarkoituksenmukaista tehostaa jätejakeiden hyötykäyttöä muilla keinoin. Jyväskylän seudulla on lisäksi ilmennyt tarvetta pahvin, paperin sekä kartonki- ja energiajakeen terminaalitoiminnoille. Kuivajätteen käsittelylaitoksen REF-varastoksi tarkoitettu noin 6500 m 2 :n suuruinen asfaltoitu kenttä rakennetaan jo vuonna Kenttäalaa on myöhemmin mahdollista saada saman verran lisää nykyiseltä betonin ja tiilen vastaanottokentältä siirtämällä kyseiset toiminnot uuteen paikkaan. Kentälle tehdään m 2 :n suuruinen kevythalli hyödynnettävien jakeiden vastaanottoa ja käsittelyä varten. Käsittelyterminaalissa tulisi olemaan seuraavat toiminnot: - kotikeräyspaperin siirtokuormaus - toimistopaperin, pahvin, pakkauskartongin sekä kirjapaino- ja teollisuushylsyn paalaus - erilliskerätyn energiajakeen vastaanotto, käsittely ja varastointi. Energiajae on pääasiassa erilliskerättyä puutavaraa ja puistorisua, mutta myös kaupan, teollisuuden ja palvelutoimintojen yhteydessä syntyvää epäkuranttia paperi- ja pahvijätettä, joka ei sovellu materiaalikierrätykseen. Paalauslaitosta käytetään myöhemmin kuivajätteen käsittelylaitoksessa syntyvän REF:n paalaukseen mahdollisten voimalaitosseisokkien aikana.

18 18/83 Energiajae murskataan joko nykykäytännön mukaisesti siirrettävillä murskaimilla tai vaihtoehtoisesti hankitaan kiinteä murskain. Toiminta-aika terminaalissa voi olla ma-pe klo Käsiteltävät materiaalimäärät ovat arviolta seuraavat: - paperi t/a - pahvi ja pakkauskartonki t/a - energiajae t/a (sisältyy kuivajätteen käsittelylaitoksen määriin). Vastaanotetusta paperista, pahvista ja pakkauskartongista valmistetaan pääasiallisesti raaka-aineita teollisuuden käyttöön ja energiajakeesta energiaa yhteiskunnan tai teollisuuden käyttöön. Paalattu materiaali varastoidaan tarvittaessa hallissa tai kentällä. Kuormalavat varastoidaan kentällä. Korjauskelvottomat lavat siirretään purkupuutavaran varastokentälle, josta se aika-ajoin murskataan energiahakkeeksi. Myöhemmin energiajae tullaan käsittelemään kuivajätteen käsittelylaitoksessa sen valmistuttua. Rakennusjätteen vastaanotto ja käsittely Syntypaikkalajiteltu, hyödynnettävä rakennusjäte vastaanotetaan omille varastokentilleen. Tiilet, betoni ja rakennuspuu murskataan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta suuremmissa erissä. Kiviainesmateriaali hyödynnetään jätteenkäsittelykeskuksen tie- ja kenttärakenteissa tai markkinoidaan yleiseen maanrakentamiseen. Puuaines toimitetaan hyödynnettäväksi energiantuotannossa. Lajittelematon rakennusjäte ohjataan tarkastuksen jälkeen laadusta riippuen joko kuivajätteen käsittelylaitokseen tai jätteen loppusijoituspaikalle. Muun hyötyjätteen vastaanotto ja käsittely, hyötyjätteen varastokenttä Jätteen pienerien vastaanottopisteen yhteyteen on järjestetty lajitellun hyötyjätteen keräysastiat ja lavat. Vastaanotettavia hyötyjätteitä ovat nykyisin metalli, puu, lasi, paperi ja pahvi. Jätteet varastoidaan hyötyjätteen varastokentälle ja toimitetaan suuremmissa erissä asianomaista jätettä hyödyntäville tahoille. Uusi hyötyjätteen varastokenttä on suunniteltu rakennettavaksi kompostointilaitoksen eteläpuolella olevalle alueelle, joka on aiemmin toiminut kaupungin varastokenttänä. Rakentamisaikataulu on vielä avoin. Rakennettavan kentän pinta-ala on noin 1,75 ha. Puisto- ja puutarharisut varastoidaan hyötyjätekentälle. Jäte murskataan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta suuremmissa erissä ja saatu hake toimitetaan energiantuotantoon. Haravointijäte kompostoidaan lietekompostissa jälkikypsytyskentällä. Öljyvahinkojätteiden käsittelyhalli Jätteenkäsittelykeskuksen alueelle on Jyvässeudun 12 kuntaa rakentanut öljyvahinkojätteiden käsittelyhallin ja öljynerotuslaitteiston. Järjestelmä käsittää kaksi betonirakenteista vastaanottoallasta, öljyvesiseosten erotuslaitteiston ja jäteöljyn varastointisäiliöt. Altaisiin otetaan vastaan öljyonnettomuuksissa pilaantuneita, öljyä valuvia maamassoja sekä öljynerotuskaivojen lietteitä. Altaissa lietteen kiintoaines laskeutuu pohjalle ja vesiöljyseos ohjataan vastaanottosäiliöön. Vastaanottosäiliö on lämmitetty, mikä nopeuttaa öljyn ja veden erottumista. Vas-

19 19/83 taanottosäiliöstä pinnalle erottunut öljy pumpataan varastosäiliöön ja pohjalla oleva vesi öljynerotuslaitteistoon. Öljynerotuslaitteistosta puhdistunut vesi johdetaan viemäriin ja erotuslaitteeseen kertyvä öljyinen vesi pumpataan takaisin vastaanottosäiliöön. Altaisiin kertyvä kiintoaines kompostoidaan pilaantuneiden maamassojen kompostikentällä. Nestemäisen lietteen vastaanotto ja käsittely Jälkikypsytyskentän vieressä on noin 20 m * 40 m kokoinen lieteallas sellaisille nestemäiselle lietteille, joita ei ominaisuuksiensa vuosi voida ottaa vastaan jätevedenpuhdistamoilla tai käsitellä muuten jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Tällaisia jätejakeita ovat mm. teurastamoliete, rasvanerotuskaivojen liete, hiekanerotuskaivojen liete ja teollisuuden lietteet. Altaassa lietteen kiinteä osa laskeutuu altaan pohjalle, josta se ruopataan määräajoin pois ja loppusijoitetaan jätetäyttöön. Pintaan jäävä vesi johdetaan viemäriin. Allas poistetaan käytöstä ja nykyinen lieteallas on varauduttu korvaamaan kahdella uudella altaalla. Uudet altaat rakennetaan jälkikypsytyskentän pohjoispuolelle ja vanha allas täytetään ja sen paikalle laajennetaan jälkikypsytyskenttää. Uusien lietealtaiden toimintaperiaate on vastaava kuin nykyisellä altaalla. Altaiden täytyttyä niihin kertyvään kiintoainekseen sekoitetaan haketta ja vanhaa kompostia. Seos toimitetaan jälkikypsytyskentälle kompostoitumaan. Kompostoitunut massa hyödynnetään jätetäyttöalueen peitemaana. Uusien lietealtaiden koko on noin 10 m * 15 m, ja niiden tilavuus on noin 300 m 3 /allas. Pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittely Pilaantuneita maita otetaan vastaan ja käsitellään keskimäärin t/a. Käsiteltävä maa-ainesmäärä jakaantuu käsittelytekniikan suhteen siten, että maita käsitellään kompostoimalla ja huokosilmamenetelmällä keskimäärin t/a ja muilla käsittelytekniikoilla keskimäärin t/a. Käsittelytapa ratkaistaan aina tapauskohtaisesti epäpuhtauksien määrän ja laadun mukaan. Käsittelytapoja ovat kiinteytys, kompostointi, huokosilmakäsittely ja terminen käsittely sekä näiden yhdistelmät. Näistä kolme ensin mainittua edustavat alueella jo nykyisin harjoitettua toimintaa, termistä käsittelyä on harjoitettu koetoimintana. Esikäsittelynä voidaan tarvita pesuseulontaa, jossa hienorakeiset ja yleensä pilaantuneimmat maat erotetaan erikseen käsiteltäväksi puhtaammista karkearakeisista maista. Puhtaaksi käsitellyt, raja-arvopitoisuuden alittavat maat käytetään hyödyksi jätteenkäsittelykeskuksen alueella rakenteissa ja jätetäytön esipeitossa. Kiinteytys Kiinteytyksessä käsiteltävän maamassan joukkoon sekoitetaan sideaineita, esim. sementtiä, kalkkia, bentoniittia, silikaatteja tai orgaanisia polymeerejä, joiden avulla maa-aineksessa oleva haitta-aine saadaan niukkaliukoiseen muotoon. Stabiloitu massa levitetään ja tiivistetään sopivan paksuisina kerroksina kenttä- tai tierakenteisiin. Kiinteytettyjä maita käytetään hyödyksi mahdollisuuksien mukaan myös pilaantuneiden maiden käsittelykentän rakenteissa sekä muissa kenttärakenteissa. Kiinteytys soveltuu käsittelymenetelmäksi pääasiassa epäorgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneille maille.

20 20/83 Kompostointi Kompostoitavat maat otetaan vastaan pilaantuneiden maiden kompostointikentällä. Kentän ala on noin 1,0 ha. Kentän kulutuskerroksena toimii 50 mm paksuinen asfalttibetoni ja sen alapuolella tiivisrakenteena on 60 mm paksuinen tiivisasfalttibetoni. Kentän laajennusosan rakenteissa on käytetty kiinteytettyjä metalleilla pilaantuneita maita. Kentältä tulevat vedet kerätään yhteen ja johdetaan öljynerottimen kautta kaupungin viemäriin muiden kaatopaikkavesien kanssa. Alueella kompostoidaan mineraaliöljyillä pilaantuneita maita aumakomposteissa. Vesiliukoisia haitta-aineita sisältävät kompostiaumat suojataan pressuilla siten, että sade- ja hulevedet eivät pääse huuhtomaan aumoja. Kompostoitumisen nopeuttamiseksi aumoja tarvittaessa käännetään tai maa-aineksen joukkoon sekoitetaan tukiainetta. Tukiaineena käytetään haketta, puunkuorta, turvetta tai puhdistamolietekompostia. Tukiaineen määrä vaihtelee maa-aineksen laadun mukaan, mutta keskimäärin sitä käytetään tilavuusosina yksi osa noin 3-4 osaan käsiteltävää maa-ainesta. Kompostointia jatketaan, kunnes haitta-ainepitoisuus alittaa ympäristöluvassa määritellyn raja-arvon. Kompostoinnin jälkeen massat hyödynnetään jätetäytön peitossa tai muissa rakenteissa. Kompostoitumisaika on 1-3 vuoteen riippuen haitta-aineen lähtöpitoisuudesta. Öljy-yhdisteiden hajoamista seurataan ottamalla maanäytteitä aumoista. Öljynerottimen toimintaa tarkkaillaan ottamalla vesinäytteitä erottimesta viemäriin johdettavasta vedestä. Huokosilmakäsittely Huokosilmakäsittelyllä puhdistetaan haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä (VOC) pilaantuneita maita. Käsittely tehdään pilaantuneiden maiden kompostointikentällä. Maat siirretään peitettyyn aumaan, jonka sisään asennetaan imu- ja kaasunjakoputkisto maa-aineksen huuhtelemiseksi ilmavirralla. Aumasta poistuva ilma johdetaan aktiivihiilisuotimen tai muun suodattimen kautta ulkoilmaan. Ilman mukana kulkeutuvat haitta-aineet pidättyvät suotimeen. Termodesorptiokäsittely Pilaantuneiden maiden terminen käsittely tapahtuu tätä tarkoitusta varten suunnitellussa ja rakennetussa laitoksessa. Laitos on rakennettu liikuteltavaksi ja sitä voidaan käyttää ympäri vuoden. Laitteiston käyttöä rajoittaa kuitenkin käsiteltävien maamassojen jäätyminen talvisaikaan, joten terminen käsittelylaitos on toiminnassa noin puolet vuodesta, lähinnä kesäaikaan. Laitteiston käsittelykapasiteetti on keskimäärin 10 t/h. Termiseen käsittelyyn soveltuvat kaikki sellaiset aineet ja yhdisteet, jotka pystytään haihduttamaan maasta. Näitä ovat mm. PAH- ja PCB-yhdisteet, dioksiinit (PCDD), furaanit (PCDF), klooratut liuottimet, öljy ja syanidit. Menetelmän periaatteena on kuumentaa maamassaa pyörivässä rumpuuunissa niin, että haihtuvat haitta-aineet saadaan kaasuuntumaan, jonka jälkeen ne hajotetaan korkeassa lämpötilassa jälkipolttokammiossa. Rummun lämpötilaa voidaan nostaa aina +800 C:een asti riippuen haitta-aineiden haihtumisominaisuuksista ja maa-ainesten laadusta. Myös maa-aineksen viipymää rummussa voidaan säädellä. Rumpu-uunin tilavuus noin 30 m 3. Ennen maiden syöttämistä rumpu-uuniin, ne esikäsitellään siten, että yli 50 mm kappaleet poistetaan seulomalla.

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus

Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus LIITTEET LIITE 1 1/6 Ekokem-Palvelu Oy Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskus Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus Seuraavassa jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot on kuvattu niiden

Lisätiedot

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 7.2.2006 Dnro UUS 2005 Y 739 114 Annettu julkipanon jälkeen No YS 202 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HANKEKUVAUS sivu 2(8) HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN LOPETTAMISEN HANKEKUVAUS. Sisällys HEINSUON

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Diplomityön esittely Ville Turunen Aalto yliopisto Hankkeen taustaa Diplomityö Vesi- ja ympäristötekniikan laitokselta Aalto yliopistosta Mukana

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Pirkanmaan ELY-keskus 1 ESITYS Kuntavastuullisen sekajätteen energiana hyödyntämisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08)

Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08) Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 13.02.2013 Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08) RYL 25 Asiakirjat

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22 PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0197Y0014 111 No YS 22 ASIA Päätös toimintaa koskevien lupapäätösten rauettamisesta. LUVAN HALTIJA Altia Oyj Rajamäen tehtaat Valta akseli

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN

LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN MAKSUTAULUKKO Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelulain, merenkulun ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lausunto Ekokem Oyj:n ympäristölupahakemuksesta; jätteiden esikäsittelylaitos

Lausunto Ekokem Oyj:n ympäristölupahakemuksesta; jätteiden esikäsittelylaitos Lausunto Ekokem Oyj:n ympäristölupahakemuksesta; jätteiden esikäsittelylaitos Tekla 10.3.2015 83 Vesijoht 25.3.2015 47 Ympla 26.3.2015 45 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Riihimäen kaupungin lausuntoa

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot