Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä HAKIJA Mustankorkea Oy PL Jyväskylä TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskus sijaitsee noin 5 km Jyväskylän keskustasta lounaaseen ja käsittää yhteensä 57,8 hehtaarin suuruisen alueen tiloilla Simonniitty (RN:o 6:22), Tervala (RN:o 8:150), Metsä-Kortesuo (RN:o 13:203) sekä Korkiala (RN:o 15:7). Simonniitty, Metsä-Kortesuo ja Tervala sijaitsevat Jyväskylän kaupungin (179) Jyväskylän (401) kylässä ja Korkiala sijaitsee Jyväskylän kaupungin (179) Keljon (402) kylässä. Jätteenkäsittelykeskuksen käyntiosoite on Ronsuntaipaleentie 204, Jyväskylä. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 2 mom. 4) kohta Ympäristönsuojeluasetus 1 1 mom. 13 d) kohta Ympäristönsuojelulain 28 :n 3 mom. mukaan toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetus 5 :n 13 d) kohdan perusteella toimivaltainen lupaviranomainen on aluehallintovirasto. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 2 ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa Tämän päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä Keski-Suomen ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat vastuualue. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Ympäristöluvat Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan (Dnro KSU Y-243/121) Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen koko toiminnalle Päätöstä on muutettu osin Keski-Suomen ympäristökeskuksen myöntämällä päätöksellä (Dnro KSU-2007-Y-319/111). Muutokset koskivat loppusijoitettavan tuhkan määrän lisäystä, haihtuvilla hiilivedyillä pilaantuneiden maiden käsittelyä, pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntämistä vanhan täyttöalueen rakenteissa, puhdistamolietteen, tuhkan ja kipsin termistä käsittelyä sekä käytöstä poistettujen renkaiden käsittelyä ja varastointia. Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan (Dnro KSU Y-187/121) raskasmetalleilla pilaantuneen maa-aineksen stabilointiin kenttärakenteeksi Sopimukset Sopimus Jyväskylän kaupungin vesilaitoksen kanssa jätevesien johtamisesta viemäriin Jätteenkäsittelykeskuksen alueen omistaa Jyväskylän kaupunki, joka on vuokrannut alueen (57,8 ha) Mustankorkea Oy:lle. Vuokrasopimus on voimassa saakka. Myös loput jätteenkäsittelykeskuksen alueesta omistaa Jyväskylän kaupunki. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Kaavoitus Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristövaikutusten arviointi on tehty vuosina ennen toimintojen laajentumista ja monipuolistumista. Yhteysviranomainen eli Keski-Suomen ympäristökeskus on antanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta lausuntonsa , ja todennut siinä, että arviointiselostus täyttää YVA- lainsäädännön ympäristövaikutusten arviointiselostukselle asettamat vaatimukset. Keski-Suomen maakuntavaltuuston vuonna 1996 hyväksymässä ja ympäristöministeriön vahvistamassa Keski-Suomen seutukaavan viidennessä vaihekaavassa Jyväskylän seudun jätteidenkäsittely on varauduttu keskittämään Mustankorkean alueelle. Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristö on kaavoitettu lähivirkistysalueeksi. Ympäristöministeriön hyväksymässä Keski-Suomen maakuntakaavassa Mustankorkean jätteenkäsittelyalue on merkitty maakunnalliseksi jätteenkäsittelyalueeksi (EJ). Alueen ympäristö on merkitty virkistysalueeksi.

3 3 Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymässä Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus sijoittuu alueille EK1 (kaatopaikka- ja maankamaran ainesten ottoalue) ja ET/E (erityisalue). Kaavaa ei ole vahvistettu. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus ei sijoitu asemakaavoitetulle alueelle. Keski-Suomen maakuntakaavan 1. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu jätteenkäsittelytoimintoja varten uusi Mustankorkean korvaava alue, joka sijoittuu Laukaan Mörkökorpeen. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön tila ja laatu Maaperä Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus sijaitsee noin 5 km Jyväskylän kaupungin keskustasta lounaaseen. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen alueella on vuosina tehty useita maaperää ja pohjavesiolosuhteita selvittäviä tutkimuksia, joihin jätteenkäsittelykeskuksen alueen maa- ja kallioperän sekä pohjavesiolosuhteiden nykytilatiedot pohjaavat. Jätteenkäsittelykeskus sijaitsee moreeni- ja kalliomäkien muodostamalla alueella, jossa maaston korkeuserot ovat suuria. Mäkien laet kohoavat tasolle m, kun taas turvepeitteiset, osin ojitetut laaksopainanteet ovat tasolla m. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskusta ympäröivät metsät ovat pääosin mustikkatyypin kangasmetsää, joka muuttuu mäkien rinteillä käenkaalityypin kangasmetsäksi. Jätteenkäsittelykeskuksen länsipuolella sijaitsevat Soidenlampi ja Soidensuo. Soidensuo on ojitettu ja kasvaa tällä hetkellä mäntyä. Jätteenkäsittelykeskuksen ja Ronsuntaipaleentien väliltä puusto on osittain hakattu. Alueelle on istutettu kuusentaimia. Nykyinen, vuonna 2007 käyttöönotettu loppusijoitusalue sijaitsee Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen luoteisosassa ja alue on kokonaisuudessaan louhosaluetta. Loppusijoitusalue on rakennettu louhosalueen luoteisosaan ja 15 hehtaarista on toteutettu noin kuusi hehtaaria kahdessa vaiheessa (2007 ja 2011). Louhitun alueen pohja on noin tasolla ja alueen reunojen kalliopinnat ovat noin tasolla Vuonna 2007 käyttöönotetun loppusijoitusalueen 1. vaiheen täyttökorkeus on tällä hetkellä noin Vesistön tila ja käyttökelpoisuus Jätteenkäsittelykeskus sijoittuu Kymijoen vesistöalueen (14) Suur-Päijänteen Ristiselän osa-alueelle (14.23) ja siinä Köhniönjärven valuma-alueelle (14.232). Alueen alarajana on Jyväsjärvi, jonne vedet lopulta laskevat. Jätteenkäsittelykeskuksen suotovedet ja muut jätevedet johdetaan Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle. Nykyisen loppusijoitusalueen jätevedet johdetaan pumppaamon kautta jätteenkäsittelykeskuksen jätevesiverkostoon ja rakentamattoman louhosalueen vedet johdetaan maastoon. Pohjaveden tila Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus ei sijaitse pohjavesialueella. Nykyisen jätetäyttöalueen luontainen maaperä on kalliota, minkä lisäksi jätetäytön suotovesijärjestelyt ja alueen pohjarakenne vähentävät pohjaveden muodostu-

4 4 mista. Alueella muodostuva pohjavesi virtaa noudattaen pääosin maaperän luontaisia muotoja purkautuen pintavedeksi itä- ja pohjoispuolisissa laaksopainanteissa oleviin ojiin. Osa alueella muodostuvasta pohjavedestä purkautuu jo jätetäyttöä kiertävään ympärysojaan, osa virtaa ojan alitse purkautuen pintavedeksi kauempana jätteenkäsittelykeskuksesta. Kaatopaikan vanhojen täyttöalueiden vaikutukset pohjaveden laatuun alueen ulkopuolella ovat nähtävissä alueen itä- ja pohjoispuolisissa painanteissa, joihin pohjavesi purkautuu. Vesi on joko erittäin vähähappista tai hapetonta, veden sähkönjohtavuusarvot, kloridi- ja ammoniumtyppipitoisuudet ovat koholla. Pohjavedestä on havaittu myös pieniä määriä bakteereita. Samoin kohonneet orgaanisten halogeeniyhdisteiden pitoisuudet ovat eräs osoitus kaato-paikkavesien vaikutuksesta. Nykyisen, vuonna 2007 käyttöönotetun jätetäyttöalueen pohjarakenteet estävät mahdollisten haitta-aineiden pääsyn alapuoliseen maaperään ja alueen pohjavesiin. Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Lähimmät asuinalueet ovat Ylä-Myllyjärven, Myllyjärven, Keltinmäen ja Mäyrämäen asuinalueet. Ylä-Myllyjärven asuinalue sijaitsee noin 600 m jätteenkäsittelykeskuksesta itään. Myllyjärven, Mäyrämäen ja Keltinmäen asuinalueet sijaitsevat noin kilometrin päässä jätteenkäsittelykeskuksesta itään ja pohjoiseen. Mustankorkealta lounaaseen sijaitsee Taka-Keljon osayleiskaava-alue. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen välittömässä läheisyydessä ei ole suojelualueita tai -kohteita eikä Natura 2000 verkostoon tai suojeluohjelmiin kuuluvia alueita. Lähimmät suojelualueet ovat Sallaajärven aarnialue noin 2,5 km jätteenkäsittelykeskuksesta länteen ja Härkösuo (Härkösuo- Hongistonkorpi, Natura 2000 verkoston kohde nro FI ) noin 2 km alueesta etelään. Ronsuntaipaleentien eteläpuolella oleva Kolmisoppinen -lampi ympäristöineen muodostaa laajan ulkoilu- ja virkistysalueen. Kolmisoppisen rannalla noin 600 m:n päässä jätteenkäsittelykeskuksesta on uimaranta ja hiihtomaja, jonka kautta kulkee useita ulkoilu- ja hiihtoreittejä. Jätteenkäsittelykeskuksen länsipuolella kulkee ulkoilureitti, joka yhdistää alueen Laajavuoren ulkoilualueeseen. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksessa otetaan vastaan ja käsitellään kotitalousjätettä ja ominaisuuksiltaan siihen rinnastettavaa jätettä (= yhdyskuntajätettä) sekä kaupan ja teollisuuden jätettä. Lisäksi alueella otetaan vastaan ja käsitellään rakennus- ja purkujätettä, lietteitä, ylijäämämaita, öljyvahinkojätteitä ja muulla tavalla pilaantuneita maita sekä hyötyjätettä, kuten paperia, pahvia, metallia, lasia ja puuta. Alueella otetaan keskitetysti vastaan kotitalouksien vaarallista jätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä kyllästet-

5 5 tyä puuta, jotka toimitetaan suuremmissa erissä jatkokäsittelyyn luvan saaneelle laitokselle. Jätekeskus on avoinna arkisin klo ja lauantaisin välisenä aikana klo Arkipyhäaattoina keskus on auki klo ja juhannus- ja jouluaattona suljettu. Alueelle tuotavat hyötykäyttöön kelpaavat jätteet jatkojalostetaan paikanpäällä ennen hyötykäyttöön ohjaamista tai toimitetaan sellaisenaan suuremmissa erissä hyötykäyttökohteeseen tai jalostuslaitokselle. Jätteenkäsittelykeskuksella jatkojalostetaan itse laitosmaisesti biojäte ja puhdistamoliete, pilaantuneet maat ja kuiva yhdyskuntajäte. Puu- ja kiviainekset murskataan alueella ja käytetään itse tai toimitetaan muualle hyötykäyttöön. Ne jätejakeet, joille ei voida osoittaa hyötykäyttökohdetta, loppusijoitetaan nykyisin jätetäyttöön, joka luokitellaan tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueeksi. Nykyinen täyttöalue on otettu käyttöön marraskuussa vuonna 2007 ja sen täyttötilavuuden on arvioitu riittävän noin vuoteen Korottamalla nykyisen alueen jätetäyttöä alueelle saadaan lisää täyttötilavuutta, jolloin nykyisen täyttöalueen tilavuuden arvioidaan riittävän vielä noin vuoteen Jätetäytön korotuksella pyritään turvaamaan myös nykyisin käytössä olevan alueen tilavuuden riittävyys vuoteen 2016, jolloin loppusijoitettavan jätteen laatu ja määrä muuttuvat oleellisesti. Toiminnan jatkumiseen vaikuttaa myös jätemäärien kehitys, koska loppusijoitettavan jätteen määrän arvioidaan vähenevän jätteen energiahyötykäytön myötä. Nykyisen vuokrasopimuksen mahdollisesti päättyessä vuonna 2027, jätteiden loppusijoitustoiminta siirtyy uuden jätekeskuksen alueelle, jolle on maakuntakaavassa varaus Laukaan Mörkökorpeen. Siirtymä tapahtuu todennäköisesti muutamien vuosien aikana 2020-luvulla, johon saakka Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksessa täytyy riittää täyttötilavuutta. Rakenteet Nykyinen, vuonna 2007 käyttöönotettu täyttöalue sijaitsee Mustankorkean jätteenkäsittelyalueen luoteisosassa vanhalla louhinta-alueella. Täyttötilavuutta uudella alueella on yhteensä nykyisin 2,26 milj. m 3 ja korotuksen jälkeen noin 2,8 milj. m 3. Täyttöalueelle rakennetaan nykyisten vaatimusten mukaiset kaatopaikan rakenteet. Jätetäytön sulkemisen yhteydessä alueelle tehdään pintarakenteet valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista (861/1997) ja voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Pintarakenteet ovat jätetäytön pinnasta lukien seuraavat: Esipeitto Tiivistyskerros >0,5 m (k < 1 x 10-9 m/s) tai ohuempikerros, joka vastaa vedenläpäisevyydeltään edellistä Kuivatuskerros >0,5 m (k > 1 x 10-3 m/s) tai ohuempikerros, joka vastaa vedenjohtavuudeltaan edellistä Pintakerros > 1 m Kemikaalit ja polttoaineet Jätteenkäsittelykeskuksen työkoneissa käytetään polttoaineina dieselöljyä ja moottoripolttoöljyä, joita varastoidaan maanpäällisissä, suoja-altain varuste-

6 6 tuissa säiliöissä. Säiliöiden koko on 3 5 m 3. Myöhemmin alueelle rakennetaan kasteluvesijärjestelmä, jolla ylläpidetään kaasuntuotantoa jätetäytössä. Tähän tarkoitukseen käytetään jätetäytöstä muodostuvaa suotovettä. Energian käyttö ja tehokkuus Jätteenkäsittelykeskuksen vaaka- ja toimistorakennukset sekä kone- ja huoltotilat sekä vaarallisen jätteen varastot lämmitetään sähköllä. Keskuksen vuotuinen sähköenergian kulutus on noin 2 GWh. Energian käytön katsotaan olevan tehokasta jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Jätteen loppusijoitusalueella energian käyttö on vähäistä ja energiaa tarvitaan valaistukseen ja pumppaamojen toimintaan. Vesien keräily ja käsittely Liikenne Jätteenkäsittelykeskus on liittynyt Jyväskylän kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon. Vettä käytetään kompostointilaitoksella, toimistossa, vaakaasemalla ja konehallissa yhteensä noin m 3 /a. Jätteenkäsittelykeskuksen alueella muodostuvat vedet kerätään yhteen ja johdetaan käsiteltäväksi Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:lle Jyväskylän Nenäinniemeen. Yhteys kaupungin viemäriverkostoon on rakennettu Lupahakemuksen mukainen toiminta ei vaikuta veden kulutukseen jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Nykyiselle jätetäyttöalueelle tulee puhdasvesilinja (pumppaamolle). Liikennöinti jätteenkäsittelykeskukseen tapahtuu Ronsuntaipaleentieltä. Jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta Mustankorkealle huolehtii jätteen tuottaja tai haltija. Liikennöinti nykyiselle loppusijoitusalueelle tapahtuu sisäisiä liikennereittejä myöten ja loppusijoitusalueen korottaminen ei muuta tiejärjestelyjä. Muutokset nykyiseen toimintaan Voimassa olevan ympäristöluvan mukainen täyttökorkeus nykyisin käytössä olevalla täyttöalueella ilman pintarakenteita on +237 (mpy). Nykyisin käytössä olevan, vuonna 2007 käyttöönotetun täyttöalueen luiskien kaltevuuksien tulee luvan mukaan pystytiivistysseinää lukuun ottamatta olla 1:4 1:20. Hakija on esittänyt nykyisen jätetäyttöalueen täyttötason korotusta viidellä metrillä tasosta +237 tasoon +242 (mpy) ja maksimiluiskakaltevuutta 1:3 nykyisin käytössä olevalla nk. uudella täyttöalueella. Täyttötoiminnan loputtua rakennettavat pintarakenteet tehdään voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Näillä muutoksilla saadaan jätetäytön tilavuutta lisää m 3, millä lisätään jätetäyttöalueen käyttöaikaa ja tehostetaan maankäyttöä. Jätetäytön korotuksen myötä voidaan kaasun- ja vesienkeräysjärjestelmää hyödyntää tehokkaammin. Kokonaistäyttötilavuus nykyisellä täyttöalueella olisi siten m 3. Muutoksen myötä nykyisen täyttöalueen tilavuuden arvioidaan riittävän noin vuoteen Kaasunkeräyksen tehostamisella kasvatetaan alueen kaasuntuotantopotentiaalia. Tällä ei arvioida olevan ristikkäisvaikutuksia kaasun hyödyntämiseen. Toistaiseksi kaasumäärä voidaan hyödyntää kaukolämmöntuotannossa. Jätteen laadun muutoksella voi olla ristikkäisiä vaikutuksia kaasuntuotantoon. Kaasun tuotanto mahdollisesti vähenee tulevaisuudessa biohajoavan materiaalin vähentyessä jätetäytössä.

7 Energian käyttö ja tehokkuus 7 Lupahakemuksen mukainen toiminta ei lisää energian käyttöä tai vaikuta sen tehokkuuteen jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Toiminnanharjoittajan mukaan jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan voidaan katsoa täyttävän BAT:lle asetettavat yleiset vaatimukset. Jätteen käsittelyssä ja päästöjen torjunnassa käytetään nykyaikaisia, tehokkaita ja hallittavissa olevia ratkaisuja. Jätteen laitosmainen käsittely toteuttaa valtakunnallisten ja alueellisten jätehuoltosuunnitelmien periaatteita, joiden ensisijaisena tavoitteena on materiaalin hyötykäyttö ennen loppusijoitusta. Nykyisen loppusijoitusalueen rakenteet täyttävät valtioneuvoston kaatopaikoista antaman päätöksen (861/1997) vaatimukset. Energiankulutuksessa kiinnitetään huomiota kaatopaikkakaasun hyötykäyttöön. Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä vähennetään hyödyntämällä jätteitä alueen rakenteissa. Ympäristöjärjestelmä Mustankorkea Oy:lle on myönnetty SFS-EN ISO 9001:2000 ja 14001:1996 laatu- ja ympäristösertifikaatit. Sertifikaatit on myönnetty jätteenkäsittelyyn ja sen kehittämiseen, jätteen hyötykäytön lisäämiseen ja jätteen loppusijoittamiseen Jyväskylän seudulla. Sertifikaatit on myöntänyt SFS- Sertifiointi Oy. Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Mustankorkea Oy:lle EMAS-sertifikaatin, jonka mukaan yritys täyttää EU-asetuksen 761/2001 mukaisen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän EMASvaatimukset ympäristönsuojelun tason jatkuvaksi parantamiseksi. EMASsertifioinnista kuitenkin luovuttiin vuonna 2011, koska se oli pitkälti päällekkäinen em. sertifiointien kanssa. MUUTOSTEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA VAIKUTUSTEN RAJOITTAMINEN Maisema Hakemuksen mukaan muutos ei aiheuta muutoksia toiminnan ympäristövaikutuksiin. Jätetäytön korottamisen maisemavaikutuksia selvitettiin karttatarkasteluna ja leikkauskuvin. Lähimpänä Mustankorkea Oy:n jätekeskusta sijaitsevat asuinalueet ovat Mäyrämäen asuinalue pohjoisessa sekä Myllyjärven ja Ylä- Myllyjärven asuinalueet idässä. Korotuksen jälkeistä jätetäytön laen näkymistä tarkasteltiin lähimpien asuinalueiden lisäksi Kuokkalan sillan suuntaan koilliseen. Maastokäyntien perusteella nykyinen jätealue ei juuri näy ympäröiville alueille. Jätteenkäsittelykeskuksen toimintoja näkyy Kuokkalan sillalle, mutta niitä on etäisyyden takia vaikea erottaa maisemasta. Jätetäytön korotuksen näkymistä koillisen ja pohjoisen suuntiin estää Kotalamminmäki (+227,0 m) ja Mäyrämäki (+220 m). Koillisen ja idän suuntaan näkymistä estää vanha jätetäyttöalue sekä Mustankorkea Oy:n kompostointilaitos. Jätetäytön korottamisen myötä sen laki näkyy vain Mäyrämäen asuinalueen keskiosaan ja Ylä-Myllyjärven asuinalueen eteläosaan. Myllyjärven asuinalueelle näkyvyyttä estää vanha täyttöalue. Jätetäyttöalueen etelä- ja länsipuolilla on metsäalueita ja haja-asutusaluetta eivätkä maisemavaikutuk-

8 8 set ko. suuntiin ole merkittäviä. Korkeuden muutos ei muuta maiseman luonnetta tai maisemaolosuhteita oleellisesti nykyisestään. Maisemavaikutusten vähentämiseen liittyy oleellisesti suojapuuston säilyttäminen jätekeskusalueen ympärillä. Jätetäytön maisemointi vähentää myös oleellisesti jätetäytön havaitsemista maisemassa. Pinta- ja pohjavedet Vesistöpäästöjä voivat aiheuttaa kaatopaikan suoto- ja valumavedet ja niiden sisältämät haitta-aineet. Entiseltä täyttöalueelta suotautuvat vedet kerätään salaojiin. Entisen jätetäyttöalueen ympärille on rakennettu suotovesisalaojat, joista vedet johdetaan kompostointilaitokselle, takaisin jätetäyttöön tai jätevedenpuhdistamolle Nenäinniemeen. Nykyisen loppusijoitusalueen vedet kerätään salaojakerroksen kautta pumppaamolle, josta vedet johdetaan jätteenkäsittelykeskuksen jätevesijärjestelmään ja sitä kautta puhdistamolle. Ulkopuolisten vesien pääsy ojaan estetään niskaojan avulla. Päästöjä vesistöihin, maaperään ja pohjavesiin voidaan vähentää merkittävästi kaatopaikkavesien talteenotolla ja johtamisella kaupungin viemäriin. Näin kaatopaikan suotovedet eivät pääse hallitsemattomasti leviämään jätteenkäsittelykeskuksen lähiympäristöön. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksella on tehostettu entisen loppusijoitusalueen suotovesien keräystä salaojajärjestelmin ja pystyeristysseinin, jotta suotovedet eivät pääsisi leviämään hallitsemattomasti ympäristöön. Nykyisellä loppusijoitusalueella vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen estetään täyttöalueelle rakennetuilla nykyaikaisilla pohjarakenteilla, täyttöalueen asiantuntevalla rakentamisella ja täyttöalueen säännöllisellä valvonnalla. Koko jätteenkäsittelykeskuksen päästöjä tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti säännöllisillä näytteenotoilla. Muutoshakemuksessa esitetty loppusijoitusalueen korotus ei vaikuta muodostuvan jäteveden määrään, koska loppusijoitusalueen laajuus pysyy ennallaan. Laskennallisesti jätevesi muodostuu pinta-alaan kohdistuvan sadannan kautta, jossa on huomioitu haihdunta ja valunta sekä jätetäytön pinnan rakenne. Jätteiden määrän ja niiden haitallisuuden vähentäminen Loppusijoitettavan jätteen määrä on hieman kasvanut vuosina 2010 ja Jatkossa loppusijoitettavan jätteen määrän arvioidaan pienenevän, koska suuri osa loppusijoitettavasta jätteestä tullaan ohjaamaan energiahyötykäyttöön. Loppusijoitettavan jätteen määrän vähenemiseen tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto, mikä ohjaa jätteitä myös energiahyötykäyttöön. Loppusijoitettavan jätteen haitallisuutta vähennetään tehokkaalla syntypaikkalajittelulla. Syntypaikkalajittelussa pyritään erottelemaan loppusijoitukseen menevästä jätteestä pois vaaralliset jätteet, biojätteet ja kierrätykseen soveltuvat jätteet.

9 9 Nykyiselle, vuonna 2007 käyttöönotetulle loppusijoitusalueelle rakennetaan kaasunkeräysjärjestelmät ja kaasu hyödynnetään. Kaasunkeräyksellä vähennetään metaanin pääsyä ilmakehään. Loppusijoitettavan jätteen on oltava kaatopaikkakelpoista. Kaatopaikkakelpoisuuden arviointiperusteena ovat tiedot jätteen alkuperästä ja ominaisuuksista. Ominaisuuksien määrittämiseksi loppusijoitettavasta jätteestä määritetään koostumuksen lisäksi orgaanisen aineksen määrä ja liukoisuusominaisuudet. Liukoisuustestausta ei kuitenkaan vaadita asumisessa syntyvistä jätteistä ja niihin rinnastettavissa kaupan ja teollisuuden jätteistä. Päästöt ilmaan Ilmaan joutuvia kaatopaikkakaasuja on vähennetty tehokkaasti kaasun talteenotolla ja hyötykäytöllä. Kaatopaikkakaasu johdetaan Keltinmäen lämpövoimalaan hyödynnettäväksi energiantuotannossa. Ilmaan joutuvia hajupäästöjä voidaan vähentää esipeittämällä täyttöaluetta täytön etenemisen mukaan ja sijoittamalla sinne mahdollisimman vähän orgaanista jätettä. Mahdollinen täyttötoiminnan hajuhaitta rajoittuu täyttöalueen välittömään läheisyyteen. Jätteenkäsittelykeskuksen toiminnoista aiheutuu ajoittain hajupäästöjä. Jätteiden läjitystoiminnasta tulevat hajupäästöt rajoittuvat täyttöalueen välittömään läheisyyteen. Loppusijoitusalueen korottamisen myötä avoin jätetäyttöalue pysyy vastaavan kokoisena kuin aikaisemmin, jolloin haju päästöjen määrään tai laatuun ei tule muutoksia. Huomioitavaa on, että orgaanisen jätteen loppusijoituskiellon tullessa todennäköisesti voimaan 2016, myös hajupäästöt vähenevät entisestään. Lähimmillä asuinalueilla havaitut hajuhaitat ovat yleensä peräisin kompostointilaitokselta. Jätetäytön korotus kasvattaa jätetäytön tilavuutta noin m 3, joka tarkoittaa metaanin tuotannon kasvua yli 20 %. Kaasunkeräyksen tehokkuudesta riippuen noin 30 % tästä kaasumäärästä vapautuu ilmakehään. Toisaalta ilman jätetäytön korotusta nämä jätteet joudutaan sijoittamaan muualle ja vastaava ilmastovaikutus tapahtuu toisen sijoituspaikan kautta. Metaanin tuotantoon vähentävästi voi tulevaisuudessa vaikuttaa orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto. Entiseltä loppusijoitusalueelta tulevia kasvihuonekaasupäästöjä on vähentänyt merkittävästi vuonna 2001 käyttöönotettu kaatopaikkakaasun keräilyjärjestelmä. Vastaava kaasunkeräysjärjestelmä rakennetaan myös nykyiselle loppusijoitusalueelle. Ilmaan aiheutuu myös pöly- ja pakokaasupäästöjä jätteiden kuljetuksesta. Jätteiden kuljetukseen liittyvän liikenteen määrä on pieni verrattuna muuhun liikenteeseen Jyväskylän seudulla, eikä sillä näin ole oleellista merkitystä ilman laatuun. Pakokaasuhaitat Ronsuntaipaleentien ulkopuolella ovat hyvin vähäisiä. Pölyäminen rajoittuu täyttöalueen päälle ja välittömään läheisyyteen eikä sitä havaita kaatopaikka-alueen ulkopuolella. Jätetäytön korottamisen myötä liikennöintimäärät sekä reitit pysyvät ennallaan ja korotuksen ei arvioida vaikuttavan pölyämisen määrään. Melu ja tärinä Täyttötoiminnan melupäästöt ovat pääasiassa peräisin liikennöinnistä ja työkoneista. Työkoneiden melua ei havaita täyttöalueen ulkopuolella.

10 10 Jätetäytön korottaminen ei merkittävästi lisää alueelta kantautuvaa melua tai tärinää. Jätetäyttötoiminnasta aiheutuva melu on normaalia työkoneista ja liikennöinnistä aiheutuvaa melua. Jätetäyttöalueelta kantautuva tärinä on samoin työkoneista ja liikennöinnistä aiheutuvaa tärinää. Jätekuljetukset alueelle aiheuttavat meluhaittaa Ronsuntaipaleentien varrella. Meluvaikutukset eivät myöskään lisäänny alueella hakemuksen mukaisen toiminnan toteutuessa. Lähin asutus (~800 m) on selvästi yli 300 metrin päässä loppusijoitusalueesta, mitä matkaa pidetään 50 db rajana avoimessa maastossa, kun työkoneen aiheuttama melu 10 metrin etäisyydellä on 80 db. Viihtyisyys ja vaikutukset terveyteen Vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen voivat aiheuttaa jätetäyttöalueella ruokailevat linnut sekä ympäristöön leviävät hajut. Lintuhaittaa pyritään vähentämään peittämällä jätetäyttöä läjityksen edetessä, jolloin lintujen ruokailu alueella estyy. Lintujen määrä alueella tai täyttöalueelta tulevat hajuhaitat eivät lisäänny nykyisestä hakemuksen mukaisen toiminnan toteutuessa. Vuoden 2016 jälkeen kuivajätteen ja sen mukana olevan lajittelemattoman biojätteen määrä vähenee oleellisesti loppusijoitettavassa jätteessä, jolloin lintu- ja hajuhaitat vähenevät merkittävästi. Rakennettu lähiympäristö (noin m:n etäisyydellä) käsittää lähimmät asuinalueet, joilla on omakoti-, rivi- ja pienkerrostalorakentamista. Ronsuntaipaleentie kulkee noin 300 metrin etäisyydellä jätteenkäsittelykeskuksesta. Jätetäytön korottamisella ei arvioida olevan vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin Lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin 2-2,5 km:n etäisyydellä jätteenkäsittelykeskuksesta (Sallaajärven aarnialue ja Härkäsuo). Muutoin jätteenkäsittelykeskuksen ympäristö on talouskäytössä eikä sillä ole erityisiä luontoarvoja. Nykyisen loppusijoitusalueen jätetäytön korottamisella ei arvioida olevan vaikutuksia lähimpiin luonnonsuojelualueisiin tai niiden luontoarvoihin. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Jätteenkäsittelykeskuksen tarkkailu ja siitä raportointi säilyy ennallaan. Loppusijoitusalueen tarkkailuun kuuluu päivittäinen käyttötarkkailu sekä pinta- ja pohjavesien tarkkailu. Kaasunkeräysjärjestelmän rakentamisen jälkeen seurataan myös muodostuvan kaasun määrää ja laatua. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Jätteen loppusijoitukseen liittyviä vaaratekijöitä ovat lähinnä tulipalot, sortumat, jätteiden siirtämisestä aiheutuvat kaasu- ja pölypäästöt ilmaan sekä liikenteen vaaratilanteet. Kaatopaikka-alueen valvonnan ja hoidon tehostumisen myötä tulipalot ovat suhteellisen harvinaisia ja ne havaitaan yleensä nopeasti. Kaatopaikkapalon riskiä vähentää myös jätetäytön säännöllinen tiivistäminen. Tulipalojen varalta alueella säilytetään ensisammutuskalustoa ja sammutusvettä.

11 11 Mustankorkean nykyinen jätetäyttöalue sijaitsee kalliopohjaisella alueella, joka antaa vakaan pohjan jätetäyttötoiminnalle. Jätetäytön sortumia ehkäistään lisäksi suorittamalla täytöt tehdyn vakavuustarkastelun mukaisesti eikä jätetäyttöön sijoiteta lietemäisiä jätteitä. Täyttöaluetta myös tarkkaillaan päivittäin silmämääräisesti. Jätteiden siirtäminen ja mahdolliset kaivutyöt voivat aiheuttaa pöly- tai kaasupäästöjen leviämistä ilmaan. Riskiin varaudutaan huolehtimalla, että työntekijöillä on riittävät suojaimet. Pölypäästöt eivät kantaudu jätteenkäsittelykeskuksen ulkopuolelle. Liikenteen aiheuttamia vaaratilanteita ja riskejä pyritään ehkäisemään ajoratamerkinnöillä ja opastus- ja varoituskylteillä. Jätekuljetusten aiheuttamaa pölyämistä estetään edellyttämällä, että kaikki tulevat kuormat peitetään ja tarvittaessa kastellaan. Jätteen laadussa tulee tapahtumaan muutoksia lähivuosina jätteen energiahyötykäytön lisääntymisen sekä orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon takia. Tämän vuoksi loppusijoitettavan jätteen laatu tulee muuttumaan mineraalisemmaksi ja riskit painumille ja murtumille tulevat pienenemään. VAKUUS Toiminnalle on asetettu euron vakuus Vapo Oy:n omavelkaisena takauksena. (Vapo Oy omistaa yhtiöstä 55 %.) LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty ja (nykyinen maanvuokrasopimus). Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin sekä Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Jyväskylän kaupungissa. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto ympäristönsuojelulain 37 ja 38 :n mukaisesti niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Lausunnot Jätteenkäsittelykeskukseen on tehty tarkastuskäynti Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Jyväskylän kaupunginhallitukselta ja ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta. Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on lausunut kokouksessaan , ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta. Mustankorkea Oy:n esittämillä ympäristöluvan muutoksilla lisätään jätetäyttöalueen käyttöaikaa ja tehostetaan maankäyttöä.

12 12 Keski-Suomen ELY-keskus on todennut lausuntonaan ( ) seuraavaa: - Luiskien jyrkentäminen kaltevuuteen 1:3 on mahdollista. Jyrkempi kaltevuus voi kuitenkin rajata joitain sulkemisessa nykyisin käytettyjä materiaaleja pois, koska niiden rakennettavuus erityisesti jyrkkien luiskien alueella on aiemmissa hankkeissa havaittu heikoksi. Täytön vakavuuden arvioiminen uudelleen lienee tarpeen, mikäli luiskia jyrkennetään ja täyttökorkeutta nostetaan. Myös jätemateriaalin laadun merkittävä muutos lähivuosina voi edellyttää vakavuuden tarkastelua. - Täyttökorkeuden nosto ja ehkä osin luiskakaltevuuden kasvattaminenkin voi lisätä roskaantumista. Roskaantumisen ehkäisemiseen tulisi etsiä keinoja täyttötekniikasta ja esimerkiksi pitämällä aitaa täytön yläreunan taitekohdassa. - Jo täyttövaiheessa tulisi luiskat täyttää mahdollisimman lähelle lopullista muotoa ja korkoa, jotta loppuun täytetyt alueet saadaan pikaisesti esipeitettyä riittävästi eikä myöhemmässä muotoilussa aiheudu enää roskaantumista eikä haju- tai kaasupäästöjä. Välittömästi täytön päätyttyä tapahtuva esipeitto myös estää roskaantumisen, tehostaa kaasunkeräystä ja toimii osittain myös kaatopaikkakaasun biologisena käsittelykerroksena ennen lopullisten pintasuojakerrosten rakentamista. - Lopulliset pintasuojakerrokset tulisi rakentaa mahdollisimman pian täytön päätyttyä, jotta täyttöalueen maisemoinnilla voidaan vähentää mahdollisia maisemahaittoja. Myös ympäröivää metsää tulisi hoitaa siten, että riittävän korkea suojaava puusto voidaan pitää jatkuvasti alueen ympärillä. - Ympäristönsuojelulain muutoksen myötä ammattimaiselta jätteenkäsittelytoiminnalta vaadittavaan vakuuteen tuli muutoksia siten, että vakuudeksi hyväksytään ammattimaisen rahoituslaitoksen antama takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Siten luvassa lienee tarpeen määrätä ympäristönsuojelulain mukaisen vakuuden toimittamisesta. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole esitetty kuulutusaikana muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Lupaviranomainen on kirjeellään , LSSAVI/232/04.08/2011 varannut hakijalle tilaisuuden tutustua kertyneeseen asiakirja-aineistoon ja tulla kuulluksi. Hakija on ilmoittanut, ettei erillistä vastinetta anneta.

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 230/2012/1 Dnro ESAVI/240/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot