Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala KODINHUOLTAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala KODINHUOLTAJA"

Transkriptio

1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa alkaen. Käsittelyt: Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Valtakunnallinen voimaantuloaika (Opetushallituksen määräys)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Alan kuvaus ja arvoperusta Perustutkinnon tavoitteet Perustutkinnon muodostuminen Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut, 20 osp Ylläpitosiivous, 25 osp Kotityöpalvelujen osaamisalan, Kodinhuoltaja, pakollinen tutkinnon osa Asiakkaiden avustaminen, 15 osp Kodinperussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut, 15 osp Kotiruokapalvelut, 15 osp Valinnaiset tutkinnon osat Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen, 20 osp Asuinkiinteistöjen puhtaanapito, 15 osp Palvelu- ja jakelukeittiötoiminnot, 15 osp Perhejuhlapalvelut, 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut, 20 osp Vaatteiden ja tekstiilien huolto, 15 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 OSP) TAVOITTEET JA ARVIONTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Pakolliset tutkinnon osat (19 osp) Viestintä ja vuorovaikutus osaaminen, 11 osp Äidinkieli, 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 osp Vieraat kielet, englanti, 2 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp Matematiikka, 3 osp Fysiikka ja kemia, 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, 1 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 5 osp Yhteiskuntataidot, 1 osp Työelämätaidot, 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp Työkyvyn yllpitäminen, liikunta ja terveystieto, 2 osp Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat (16 osp) Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 0-7 osp Kulttuurien tuntemus, 0-7 osp Taide ja kulttuuri, 0-7 osp Etiikka, 0-7 osp Psykologia, 0-7 osp Ympäristöosaaminen, 0-7 osp Ympäristöosaaminen 1, 1 osp Ympäristöosaaminen 2, 3 osp Ympäristöosaaminen 3 (TOP), 3 osp Jokin kohdista, 0-7 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP AMMATILLISESSA PERUSOPETUKSESSA TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET LIITTEET... 48

3 1 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT 1.1 Alan kuvaus ja arvoperusta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/sisalto/66338 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/sisalto/ Perustutkinnon tavoitteet https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/sisalto/66339 Koulutuskeskus Salpauksessa toteutetaan kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon osaamisaloista molempia eli opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kotityöpalvelujen osaamisalan koulutus (kodinhuoltaja) ja puhdistuspalvelujen osaamisalan koulutus (toimitilahuoltaja). Nuorten koulutuksena toteutetaan kodinhuoltajakoulutusta, näyttötutkintoperusteisena kodinhuoltajan ja toimitilahuoltajan perustutkintokoulutusta. Lisäksi on mahdollista suorittaa aikuiskoulutuksena myös kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Kotityöpalvelujen osaamisala https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/sisalto/ Koulutuskeskus Salpauksen nuorten koulutuksessa kodinhuoltajakoulutusta on toteutettu jo useita vuosia pienryhmäopetuksena, jolloin opetus on mahdollista järjestää yksilöllisesti ja tarvittaessa pystytään antamaan riittävästi tukea ja ohjausta. Opiskelijat hakeutuvat koulutukseen peruskoulujen lisäksi erityiskouluista sekä valmentavan koulutuksen ryhmistä. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille laaditaan hojks (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Yhteistyössä opiskelijoiden huoltajien ja muun tukiverkoston kanssa etsitään jokaiselle opiskelijalle soveltuva tapa opiskella. Jo opintojen aikana pyritään varmistamaan opiskelijoiden työllistyminen tai jatko-opintoihin hakeutuminen. Kodinhuoltajakoulutus on käytännönläheistä samanaikaisopetusta, lähiopetuksessa kaikki kolme vuosiluokkaa työskentelevät samanaikaisesti yhdessä ryhmässä. Tämä edellyttää opetuksen eriyttämistä, mutta mahdollistaa myös yksilöllisen opetuksen toteutuksen. Suurin osa yhteisten opintojen osaamistavoitteista pyritään integroimaan ammatillisiin tutkinnon osiin. Tällä pyritään varmistamaan se, että opiskelija oppii soveltamaan opittua käytännön työtehtävissään. Työssäoppimisen ohjauksessa ja ammattiosaamisen näytöissä myös ohjaajan työpanosta käytetään opiskelijoiden valmiuksien harjoittamiseen ja vahvistamiseen. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Tarvittaessa opetus voidaan järjestää erityisopetuksena, jolloin voidaan poiketa tutkinnon perusteista mukauttamalla ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita sekä osaamisen arviointia siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Mukautetun arvioinnin kriteerit laaditaan erikseen ja ne liitetään opiskelijan hojksiin. Opetussuunnitelman liitteessä 2 A oleva moduulisuunnitelma on suuntaa antava ja sen soveltamisesta sovitaan erikseen jokaisen opiskelijan hopsin ja mahdollisen hojksin teon yhteydessä.

4 1.3 Perustutkinnon muodostuminen https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/rakenne 2 Kotityöpalvelut ja puhdistuspalveluala ovat monipuolisia, kasvavia palveluluelinkeinoja. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia sijoittua työelämän erilaisiin työtehtäviin. Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelmassa kuvataan kotityöpalvelualan polku (esim. kotityöpalvelujen työntekijä, kotiavustaja, kotiapulainen) puhdistuspalvelualan polku (laitosapulainen, siistijä) ja ateriapalvelujen polku (keittiöapulainen, pitopalvelutyöntekijä) Valinnaisuus mahdollistaa opiskelijoiden omien kiinnostuksenkohteiden huomioimisen ja selventää opiskelijalle koulutuksen jälkeisen työllistymisen vaihtoehtoja. Polkukuvaukset Liite Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Koulutuskeskus Salpauksella on (huhtikuussa 2015) voimassa oleva näyttötutkinnon järjestämissopimus kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon järjestämiseen. Ammattialan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Perustutkinnon suorittaminen arvioidaan asteikolla 1-3. Opintojen laajuus on jokaisen tutkinnon suorittajan kohdalla yksilöllinen (henkilökohtaistettu). Näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen liittyy olennaisena osana henkilökohtaistaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kaikissa vaiheissa: hakeutumisvaiheessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (L631/1998 (muutettu L788/2014)) 11 :n säännökset sekä henkilökohtaistamisasetus opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä Opetushallituksen määräämät tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti tarvittaessa hankkia osaamista ammatillisessa peruskoulutuksessa ja/tai näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuville laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään jokaiselle tutkinnon suorittajalle tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tavat ja aikataulu. Suunnitelmassa määritellään myös ohjaustarpeet sekä soveltuvat oppimismenetelmät. Oppimisympäristöinä tutkintoon valmistavassa koulutuksessa toimivat työssä oppimispaikat ja oppilaitos. Oppimismenetelminä ovat esimerkiksi: luennot, verkko-oppiminen, oppimispäiväkirja, itsenäinen opiskelu. Oppimista ohjataan henkilökohtaisesti, pienryhmissä, ryhmissä sekä verkkoavusteisesti. Näyttötutkintotoiminta perustuu lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkintojen järjestäminen on luvanvaraista. Jokaisella tutkinnolla on Opetushallituksen nimittämä tutkintotoimikunta, jonka kanssa tutkinnon järjestäjä tekee näyttötutkintojen järjestämisestä sopimuksen ja järjestämissuunnitelman. Tutkintotoimikunta tekee lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta, tutkintosuorituksen arvioinnista ja tutkinnon tai sen osan hyväksymisestä. Perustutkinnon voi suorittaa näyttötutkintoperusteisesti myös oppisopimuskoulutuksen yhteydessä. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään Koulutuskeskus Salpauksen järjestämillä tietopuolisilla opinnoilla.

5 Koulutuskeskus Salpauksen pedagogisen strategian osassa III Aikuiskoulutus ja näyttötutkintotoiminta kuvataan työelämälähtöisten näyttötutkintojen järjestämisen periaatteet Koulutuskeskus Salpauksessa. Asiakirjan liitteenä on näyttötutkintoprosessin kuvaus, jossa määritetään Koulutuskeskus Salpauksen prosessin toimijat, tehtävät ja vastuut yksityiskohtaisesti Elinikäisen oppimisen avaintaidot https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/sisalto/ Oppiminen ja ongelman ratkaisu Kodinhuoltajan työ on vaihtelevaa ja toimimista muuttuvissa tilanteissa. Omaa työtään on osattava suunnitella huomioiden asiakkaan tarpeet ja toiveet. Työssä kohdataan muuttuvia tilanteita, jotka on ratkaistava kulloinkin käytettävissä olevien tietojen avulla. Opiskelija hakee tarvitsemaansa tietoa käyttäen apunaan sähköisiä välineitä ja muita tietolähteitä. Opiskelija pyrkii löytämään kulloiseenkin tilanteeseen asiakasta parhaiten palvelevan ratkaisun. Tarvittaessa opiskelija hakee tukea ratkaisuilleen työpariltaan tai tiimiltä. Vuorovaikutus ja yhteistyö Kodinhuoltajan työ on jatkuvaa vuorovaikutusta asiakkaan ja työtovereiden kanssa. Opiskelijan on osattava ilmaista itseään selkeästi, kuunnella asiakkaan toiveita ja kommunikoida asiakkaan ja työtovereiden kanssa. Kohtelias käyttäytyminen, palauteen vastaanottaminen omasta työstään ja oman toimintansa muokkaaminen saamansa palautteen perusteella, ovat työn perusedellytyksiä. Ammattietiikka Kodinhuoltajan työssä ollaan tekemisissä asiakkaiden henkilökohtaisten asioiden kanssa, jolloin salassapitovelvollisuus on välttämätön taito. Opiskelija ottaa selville ja noudattaa asiakkaan kanssa tehtyjä sopimuksia. Opiskelija toimittaa oppilaitokselle rikostaustaotteen silloin, kun hän työssäoppimisjaksollaan toimii alaikäisten kanssa esim. päiväkodissa. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Työ asiakkaiden kodeissa saattaa olla tapaturma-altista. Opiskelijan on tunnistettava mahdolliset vaaratilanteet ja toimittava niin, että ei aiheuta vaaraa itselle tai muille. Kodinhuoltajan työ on fyysisesti raskasta, joten opiskelija oppii ylläpitämään työkuntoaan jo opintojensa aikana ja löytää itselle sopivan tavan palautua työn rasituksista. Aloitekyky ja yrittäjyys Kodinhuoltajan työn tavoite on asiakkaan hyvinvointi. Opiskelija toimii tämän tavoitteen suuntaisesti kaikissa toimissaan. Kodinhuoltajan työn toimenkuva ei aina ole kovin selkeä, joten aloitekykyisyyttä tarvitaan kaikissa kodinhuoltajan töissä. Opiskelija ymmärtää sisäisen yrittäjyyden merkityksen omassa työssään ja osaa toimia sen mukaisesti. Yrittäjyyden perusteita opiskellaan NY-yrityksen avulla. Kestäväkehitys Opiskelija käyttää raaka-aineita ja puhdistusaineita taloudellisesti. Hän huomioi työnsä ympäristövaikutukset ja huolehtii kierrätyksestä. Opiskelija kunnioittaa alansa ja asiakkaansa noudattamia perinteitä soveltaen niitä nykyaikaan. Estetiikka Kodin viihtyisyys vaikuttaa asiakkaan viihtyvyyteen. Kodinhuoltaja pyrkii omalla toiminnallaan edistämään asiakkaan kodin viihtyisyyttä ja esteettisyyttä. Ruoan esteettisyydellä opiskelija voi vaikuttaa esimerkiksi huonokuntoisen asiakkaan ruokahaluun.

6 Viestintä ja mediaosaaminen Nykyisin yhä suurempi osa alan ajankohtaisesta tiedosta löytyy sähköisistä välineistä. Opiskelija osaa löytää tarvitsemansa tiedon ja osaa käsitellä tietoa kriittisesti. Työssä asiakkaan kanssa kertyy paljon ns. hiljaista tietoa, jota opiskelija osaa siirtää muille työntekijöille salassapitovelvollisuuden huomioiden. Matematiikka ja luonnontieteet Matematiikka ja luonnontieteet ovat keskeisiä aputieteitä kodinhuoltajan työssä. Matematiikkaa käytetään esimerkiksi pesuaineliuosten valmistuksessa, ruokaohjeiden muuntamisessa, erilaisten kustannusten laskemisessa jne. Erilaiset fysiikan ja kemian ilmiöt ovat jatkuvasti läsnä siivous- ja ruoanvalmistustyössä. Opiskelija osaa käyttää luonnontieteistä oppimaansa tietoa hyväkseen käytännön työssä. Teknologia ja tietotekniikka Kodinhuoltajan työ on fyysisesti raskasta työtä. Opiskelija oppii keventämään työtään käytettävissä olevilla teknologisilla ratkaisuilla, kuten siivouksen ja ruoanvalmistuksen koneilla ja laitteilla ja asiakkaan avustamisessa käytettävillä apuvälineillä. Tietotekniikkaa käytetään apuna mm. tiedon etsimisessä, asiakkaan asioiden hoitamisessa sähköisesti ja viestinnässä asiakkaiden ja työtovereiden välillä. Aktiivinen kansalaisuus ja kulttuurit Opiskelija oppii ottamaan osaa oman ammattialansa vaikuttamistoimintaan. Hän toimii aktiivisena kansalaisena yhteisten asioiden hoitamisessa ja kolmannella sektorilla. Hän toimii tasa-arvoa edistävästi niin asiakkaiden kuin työyhteisönsäkin piirissä. Opiskelija ymmärtää eri kulttuurien rikastavan vaikutuksen yhteiskunnassa, ja edistää omalla työllään kulttuurien kohtaamista. 4 2 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68417 Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Aamu-, väli- ja iltapalojen valmistus ja tarjolle laitto o tekee työsuunnitelman palvelusuunnitelman mukaisesti o valmistaa aamu-, väli- ja iltapalat suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisesti o keittää puuron o valmistaa kahvia, teetä, kaakaota ja mehua o valmistaa voileipiä o käsittelee kasviksia, hedelmiä ja marjoja o valmistaa välipalaruokia (esim. rahka, kiisseli, pannukakku jne.) o noudattaa työssään elintarvikehygienian säädöksiä (pukeutuminen, hygieeninen työskentely, puhtaanapito, omavalvonta). o puhdistaa oman työnsä ja asiakkaiden jäljet keittiöstä ja tarjoilutilasta Kahvitarjoilujen valmistus ja tarjolle laitto o tekee työsuunnitelman palvelusuunnitelman mukaisesti o valmistaa kahvitarjoilun suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisesti o kattaa istuma- ja noutopöydän o valmistaa kahvia, teetä ja virvokkeita o leipoo tavanomaisia makeita kahvileivonnaisia (esim. pulla, kahvikakku, kääretorttu jne.)

7 5 o valmistaa voileipiä, suolaisia piirakoita, sämpylöitä jne. o asetaa tarjolle hedelmiä o puhdistaa oman työnsä ja asiakkaiden jäljet keittiöstä ja tarjoilutilasta Aamu-, väli- ja iltapaloja sekä kahvitarjoilujen valmistus o valmistaa laktoosittomia aamu-, väli- ja iltapaloja o valmistaa laktoosittomia kahvitarjoiluja o valmistaa maidottomia aamu-, väli- ja iltapaloja o valmistaa maidottomia kahvitarjoiluja o valmistaa gluteenittomia aamu-, väli- ja iltapaloja o valmistaa gluteenittomia kahvitarjoiluja. Yhteisten tutkinnon osien integrointi Äidinkieli o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen, toisen henkilön ohjeistaminen o erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen, tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänen käyttö, palautteen vastaanottaminen o asiakkaan kohtaaminen ja hänen kanssaan keskustelu o työsuunnitelman esittely, esityksen laatiminen o ammattialan tekstien ymmärtäminen, alan tekstien ja kirjallisuuden hyödyntäminen, lähdekritiikki o ruokalistan ja ruokaohjeen lukutaito Toinen kotimainen kieli o raaka-aineet, ruokaohjeet, työprosessin esittely Vieraat kielet o raaka-aineet, ruokaohjeet, työprosessin esittely o tiedon hakeminen Matematiikka o mittayksiköt, vetomitat, painomitat o murtoluku, desimaaliluku, prosentti o peruslaskutoimitukset o yksikköhinta, hintalaskut o ostopaino, käyttöpaino, painohäviö o ravintosisältö o ruokaohjeen suurentaminen ja pienentäminen Fysiikka ja kemia o kodinkoneiden toimintaperiaate, sähkölaitteiden kulutus, sähkön hinta o yksinkertaiset reaktiot ruoanvalmistuksessa, hapot ja emäkset o kemialliset varoitusmerkit, suojavälineet, käyttöturvallisuustiedote o ravintoaineiden kemia o erilaiset jätelajit, ongelmajätteet ja niiden hävittäminen. Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen o Salpauksen oppimisympäristöt Työelämätaidot o työssäoppimispaikan hakeminen o työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen, työturvallisuudesta ja työympäristönsä siisteydestä huolehtiminen o työn tekeminen sovitusti ja laadukkaasti Yrittäjyys ja yritystoiminta o oman osaamisensa ja vahvuutensa arviointi ja tunnistaminen o oman liikeidean luominen ja yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arviointi Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto o työasennot, taukoliikunta o ravitsemuksen merkitys terveydelle o toimintaympäristön turvallisuuskartoitus

8 6 Kulttuurien tuntemus o tilanteen ja työkulttuurin mukainen pukeutuminen ja käyttäytyminen o suomalaisen ruokakulttuurin esittely o asiallinen käyttäytyminen työpaikalla, erityisesti asiakaspalvelussa Taide ja kulttuuri o ympäristön siisteydestä huolehtiminen Etiikka o ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen ja käsitteleminen Ympäristöosaaminen o kestävä kehitys kotityöpalvelualalla o tuotteiden elinkaari o kotityöpalvelualan vaikutus ilmastonmuutokseen o työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen o kotityöpalvelualan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä o jätteiden lajittelu ja materiaalien kierrätys. Oppimisympäristöt Ateria- ja kahvituspalvelujen tutkinnon osan oppimisympäristöjä ovat koulun tiloissa opetuskeittiö, luokkatilat ja soveltuvin osin opiskelijaravintola, jossa tehdään yhteistyötä henkilökunnan kanssa. Vuosittain perustetaan NY-yritys, joka tarjoaa ateria-, kahvitus- ja ruoka- ja leivonnaistilauspalveluja koulun tiloissa. NY-yritys voi tarjota henkilökunnalle lounas- ja kahvituspalveluja. Koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä ovat työssäoppimispaikat. Oppimismenetelmät Oppimismenetelmissä painotetaan opiskelijan itsensä tekemiä käytännön töitä yksilöllisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Muita menetelmiä voivat olla yksilö- ja ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, luennot, projektioppiminen, sähköinen portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppiminen, jota sisältyy vähintään 6 osaamispistettä tähän tutkinnon osaan. Soveltuvin osin käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kuten esimerkiksi Moodlea (kotitehtävät, työssäoppimisen tehtävät, oppimispäiväkirja). Työssäoppimisen ohjauksen apuna käytetään tilanteen salliessa mobiililaitteita, mutta pääasiallisesti ohjaus tapahtuu opettajan tai ohjaajan henkilökohtaisina kontakteina työssäoppijaan ja työpaikkaohjaajaan. Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68417 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Aamu-, väli- ja iltapalojen valmistus tai valmistelu. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu ensimmäiselle lukuvuodelle ja kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Se sisältää näytön kuvauksen mukaisia keittiön ja tarjoilun työtehtäviä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa esimerkiksi palveluasunnoissa tai muissa kodinomaisissa ryhmäkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa tai oppilaitoksissa, joissa valmistetaan ja tarjoillaan aamu-, väli- tai iltapaloja. Mahdollinen etenemisehto Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti hygieniaosaamistesti ennen työssäoppimisen alkua.

9 Ylläpitosiivous, 25 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68418 Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Lattiapintojen ja portaiden ylläpitosiivous o tekee työsuunnitelman o pukeutuu tilanteeseen sopivalla tavalla ja käyttää tarvittavia suojaimia o tunnistaa pintamateriaalin o tunnistaa lian o valitsee tarkoituksenmukaisen puhdistusaineen o varustaa siivousvaunun tarvittavilla välineillä / varaa tarvittavat välineet o moppaa lattian nihkeällä / kostealla menetelmällä o siivoaa portaat o työskentelee kohtuullisessa ajassa o puhdistaa käyttämänsä välineet o tarkistaa siivotun tilan yleisilmeen WC:n ylläpitosiivous o tekee työsuunnitelman o pukeutuu tilanteeseen sopivalla tavalla ja käyttää tarvittavia suojaimia o tunnistaa pintamateriaalin o tunnistaa lian o valitsee tarkoituksenmukaisen puhdistusaineen o varustaa siivousvaunun tarvittavilla välineillä / varaa tarvittavat välineet o moppaa lattian nihkeällä / kostealla menetelmällä o työskentelee kohtuullisessa ajassa o puhdistaa käyttämänsä välineet o tarkistaa siivotun tilan yleisilmeen Tasopintojen pyyhkiminen o pyyhkii tasopintoja nihkeällä / kostealla menetelmällä o työskentelee kohtuullisessa ajassa o puhdistaa käyttämänsä välineet o tarkistaa siivotun tilan yleisilmeen Jätteiden käsittely o käsittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaisesti. Yhteisten tutkinnon osien integrointi Äidinkieli o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen, toisen henkilön ohjeistaminen o erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen, tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänen käyttö, palautteen vastaanottaminen o asiakkaan kohtaaminen ja hänen kanssaan keskustelu o työsuunnitelman esittely, esityksen laatiminen o ammattialan tekstien ymmärtäminen, alan tekstien ja kirjallisuuden hyödyntäminen, lähdekritiikki Toinen kotimainen kieli o puhdistusaineet, työprosessin esittely Vieraat kielet o puhdistusaineet, työprosessin esittely o tiedon hakeminen Matematiikka o mittayksiköt, vetomitat, painomitat o murtoluku, desimaaliluku, prosentti o peruslaskutoimitukset

10 8 o pinta-ala Fysiikka ja kemia o kodinkoneiden toimintaperiaate, sähkölaitteiden kulutus, sähkön hinta o yksinkertaiset reaktiot puhtaanapidossa, hapot ja emäkset o kemialliset varoitusmerkit, suojavälineet, käyttöturvallisuustiedote o puhdistusaineiden kemia o erilaiset jätelajit, ongelmajätteet ja niiden hävittäminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen o Salpauksen oppimisympäristöt Työelämätaidot o työssäoppimispaikan hakeminen o työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen, työturvallisuudesta ja työympäristönsä siisteydestä huolehtiminen o työn tekeminen sovitusti ja laadukkaasti Yrittäjyys ja yritystoiminta o oman osaamisensa ja vahvuutensa arviointi ja tunnistaminen o oman liikeidean luominen ja yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arviointi Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto o työasennot, taukoliikunta o toimintaympäristön turvallisuuskartoitus Kulttuurien tuntemus o tilanteen ja työkulttuurin mukainen pukeutuminen ja käyttäytyminen o asiallinen käyttäytyminen työpaikalla, erityisesti asiakaspalvelussa Taide ja kulttuuri o ympäristön siisteydestä huolehtiminen Etiikka o ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen ja käsitteleminen Ympäristöosaaminen o kestävä kehitys kotityöpalvelualalla o tuotteiden elinkaari o kotityöpalvelualan vaikutus ilmastonmuutokseen o työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen o kotityöpalvelualan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä o jätteiden lajittelu ja materiaalien kierrätys. Oppimisympäristöt Ylläpitosiivouksen tutkinnon osan oppimisympäristöjä ovat oppilaitoksen tilat, yhteistyökumppaneiden tilat, kotisiivouskohteet ja työssäoppimispaikat. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Vuosittain perustetaan NY-yritys, joka tarjoaa ylläpitosiivouksen palveluja asiakkaille. Oppimisympäristöiksi on tärkeätä löytää mahdollisimman aitoja ympäristöjä, joissa opiskelija näkee tekemänsä työn jäljen. Oppimismenetelmät Oppimismenetelmissä painotetaan opiskelijan itsensä tekemiä käytännön töitä yksilöllisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Muita menetelmiä voivat olla yksilö- ja ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, luennot, projektioppiminen, sähköinen portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppiminen, jota sisältyy vähintään 6 osaamispistettä tähän tutkinnon osaan. Soveltuvin osin käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kuten esimerkiksi Moodlea (kotitehtävät, työssäoppimisen tehtävät, oppimispäiväkirja). WC:n siivoukseen kehitettyä lisätyn todellisuuden simulaatiota käytetään oppimisen apuna. Työssäoppimisen ohjauksen apuna käytetään tilanteen salliessa mobiililaitteita, mutta pääasiallisesti

11 ohjaus tapahtuu opettajan tai ohjaajan henkilökohtaisina kontakteina työssäoppijaan ja työpaikkaohjaajaan. Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68418 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Toimiminen työpaikoissa, joissa tehdään ylläpitosiivousta. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu ensimmäiselle lukuvuodelle ja kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Se sisältää erilaisia ylläpitosiivouksen työtehtäviä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa esimerkiksi kotisiivouskohteissa, kodinomaisissa ryhmäkodeissa, julkisissa tiloissa, oppilaitoksen tai yhteistyökumppaneiden tiloissa Kotityöpalvelujen osaamisalan, Kodinhuoltaja, pakollinen tutkinnon osa Asiakkaiden avustaminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/69670 Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Asiakkaan avustaminen päivittäisissä toiminnoissa o suunnittelee työnsä o kohtelee asiakasta luontevasti, ystävällisesti ja tasa-arvoisesti o valmistautuu asiakkaan avustamiseen o avustaa asiakasta pukeutumisessa ruokailussa ulkonäön hoidossa (esim. papiljottien laittaminen, hiusten kampaaminen) liikkumisessa sisällä / ulkona asioinnissa asettumisessa lepäämään o ohjaa asiakasta asiantuntijapalveluihin Viriketoiminnan järjestäminen asiakkaalle o suunnittelee virikkeellistä toimintaa asiakkaalle o valmistautuu viriketoimintaan o toteuttaa viriketoimintatuokion Asiakaskäynnistä raportointi o raportoi asiakaskäynnistä sovitulla tavalla. Yhteisten tutkinnon osien integrointi Äidinkieli o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen, toisen henkilön ohjeistaminen o erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen, tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänen käyttö, palautteen vastaanottaminen o asiakkaan kohtaaminen ja hänen kanssaan keskustelu o työsuunnitelman esittely, esityksen laatiminen o ammattialan tekstien ymmärtäminen, alan tekstien ja kirjallisuuden hyödyntäminen, lähdekritiikki

12 10 Toinen kotimainen kieli o työprosessin esittely Vieraat kielet o työprosessin esittely o tiedon hakeminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen o Salpauksen oppimisympäristöt Yhteiskuntataidot o yhteiskunnan palvelujen käyttäminen tarvittaessa Työelämätaidot o työssäoppimispaikan hakeminen o työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen, työturvallisuudesta ja työympäristönsä siisteydestä huolehtiminen o työn tekeminen sovitusti ja laadukkaasti Yrittäjyys ja yritystoiminta o oman osaamisensa ja vahvuutensa arviointi ja tunnistaminen o oman liikeidean luominen ja yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arviointi Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto o työasennot, taukoliikunta o toimintaympäristön turvallisuuskartoitus Kulttuurien tuntemus o tilanteen ja työkulttuurin mukainen pukeutuminen ja käyttäytyminen o asiallinen käyttäytyminen työpaikalla, erityisesti asiakaspalvelussa Etiikka o ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen ja käsitteleminen Ympäristöosaaminen o kestävä kehitys kotityöpalvelualalla o tuotteiden elinkaari o kotityöpalvelualan vaikutus ilmastonmuutokseen o työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen o kotityöpalvelualan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä o jätteiden lajittelu ja materiaalien kierrätys. Oppimisympäristöt Asiakkaiden avustaminen tutkinnon osan oppimisympäristöjä ovat koulun tiloissa teorialuokka ja hoitoluokka sekä koulun muut tilat. Koulun ulkopuolisia kohteita ovat yhteistyökumppaneiden tilat esimerkiksi vanhainkodeissa tai pienryhmäkodeissa ja työssäoppimispaikoilla. Vuosittain perustettava NYyritys voi tarjota päivittäisissä toiminnoissa avustamista vanhuksille tai vammaisille. Nämä tilanteet tapahtuvat opettajan tai ohjaajan valvonnassa. Oppimismenetelmät Oppimismenetelmissä painotetaan opiskelijan itsensä tekemiä käytännön töitä yksilöllisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Muita menetelmiä voivat olla yksilö- ja ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, luennot, projektioppiminen, sähköinen portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppiminen, jota sisältyy vähintään 6 osaamispistettä tähän tutkinnon osaan. Soveltuvin osin käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kuten esimerkiksi Moodlea (kotitehtävät, työssäoppimisen tehtävät, oppimispäiväkirja). Työssäoppimisen ohjauksen apuna käytetään tilanteen salliessa mobiililaitteita, mutta pääasiallisesti ohjaus tapahtuu opettajan tai ohjaajan henkilökohtaisina kontakteina työssäoppijaan ja työpaikkaohjaajaan.

13 Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/69670 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Yhdessä avustamistilanteessa toimiminen ja yhden virikkeellisen toimintatuokion järjestäminen. Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu toiselle lukuvuodelle ja kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Se sisältää erilaisia asiakkaan avustamisen päivittäisiä tehtäviä ja asiakasta aktivoivan toiminnan järjestämistä. Tämä voi olla esimerkiksi liikuntaa, askartelua, ruoanvalmistusta yhdessä tms. Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa päiväkodeissa, vanhainkodeissa, vanhusten tai vammaisten päivätoiminnassa tai asumisyksiköissä Kodinperussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68415 Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Kattopintojen puhdistus o tekee työsuunnitelman o tunnistaa materiaalin o tunnistaa lian o varaa puhdistusaineet, välineet ja tarvittavat koneet o puhdistaa kattopintoja o puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet ja koneet o työskentelee turvallisesti Pystypintojen puhdistus o tekee työsuunnitelman o tunnistaa materiaalin o tunnistaa lian o varaa puhdistusaineet, välineet ja tarvittavat koneet o puhdistaa pystypintoja o puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet ja koneet o työskentelee turvallisesti Kalustepintojen puhdistus ja suojaus o tekee työsuunnitelman o tunnistaa materiaalin o tunnistaa lian o varaa puhdistusaineet, välineet ja tarvittavat koneet o puhdistaa kalustepintoja o suojaa kalustepintoja o puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet ja koneet o työskentelee turvallisesti Tekstiilipintojen puhdistus ja suojaus o tekee työsuunnitelman o tunnistaa materiaalin o tunnistaa lian o varaa puhdistusaineet, välineet ja tarvittavat koneet o puhdistaa tekstiilipintoja o suojaa tekstiilipintoja o puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet ja koneet o työskentelee turvallisesti

14 12 Lattiapintojen puhdistus ja suojaus o tekee työsuunnitelman o tunnistaa materiaalin o tunnistaa lian o varaa puhdistusaineet, välineet ja tarvittavat koneet o puhdistaa lattiapintoja o suojaa lattiapintoja o puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet ja koneet o työskentelee turvallisesti Vuodevaatteiden ja tekstiilien puhdistus ja huolto o tekee työsuunnitelman o tunnistaa puhdistettavan materiaalin o tunnistaa lian o valitsee puhdistus- ja huoltoaineet o puhdistaa vuodevaatteita ja -tekstiilejä o huoltaa vuodevaatteita ja -tekstiilejä o puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet ja koneet o työskentelee turvallisesti Vaatteiden ja kodin tekstiilien pesu ja jälkikäsittely o tekee työsuunnitelman o tunnistaa puhdistettavan materiaalin o tunnistaa lian o lajittelee vaatteet ja kodin tekstiilit hoito-ohjeen mukaan o pesee ja kuivattaa vaatteet ja kodin tekstiilit hoito-ohjeen mukaan o jälkikäsittelee vaatteita ja kodin tekstiilejä hoito-ohjeen mukaan o korjaa vaatteita ja kodin tekstiilejä. Yhteisten tutkinnon osien integrointi Äidinkieli o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen, toisen henkilön ohjeistaminen o erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen, tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänen käyttö, palautteen vastaanottaminen o asiakkaan kohtaaminen ja hänen kanssaan keskustelu o työsuunnitelman esittely, esityksen laatiminen o ammattialan tekstien ymmärtäminen, alan tekstien ja kirjallisuuden hyödyntäminen, lähdekritiikki Toinen kotimainen kieli o puhdistusaineet, työprosessin esittely Vieraat kielet o puhdistusaineet, työprosessin esittely o tiedon hakeminen Matematiikka o mittayksiköt, vetomitat, painomitat o murtoluku, desimaaliluku, prosentti o peruslaskutoimitukset o pinta-ala Fysiikka ja kemia o kodinkoneiden toimintaperiaate, sähkölaitteiden kulutus, sähkön hinta o yksinkertaiset reaktiot puhtaanapidossa, hapot ja emäkset o kemialliset varoitusmerkit, suojavälineet, käyttöturvallisuustiedote o puhdistusaineiden kemia o erilaiset jätelajit, ongelmajätteet ja niiden hävittäminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen o Salpauksen oppimisympäristöt Työelämätaidot o työssäoppimispaikan hakeminen

15 13 o työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen, työturvallisuudesta ja työympäristönsä siisteydestä huolehtiminen o työn tekeminen sovitusti ja laadukkaasti Yrittäjyys ja yritystoiminta o oman osaamisensa ja vahvuutensa arviointi ja tunnistaminen o oman liikeidean luominen ja yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arviointi Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto o työasennot, taukoliikunta o toimintaympäristön turvallisuuskartoitus Kulttuurien tuntemus o tilanteen ja työkulttuurin mukainen pukeutuminen ja käyttäytyminen o asiallinen käyttäytyminen työpaikalla, erityisesti asiakaspalvelussa Etiikka o ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen ja käsitteleminen Ympäristöosaaminen o kestävä kehitys kotityöpalvelualalla o tuotteiden elinkaari o kotityöpalvelualan vaikutus ilmastonmuutokseen o työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen o kotityöpalvelualan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä o jätteiden lajittelu ja materiaalien kierrätys. Oppimisympäristöt Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut tutkinnon osan oppimisympäristöjä ovat soveltuvin osin koulun tilat, yhteistyökumppaneiden tilat, kotisiivouskohteet ja työssäoppimispaikat. Vuosittain perustetaan NY-yritys, joka tarjoaa kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalveluiden palveluja asiakkaille. Oppimisympäristöiksi on tärkeätä löytää mahdollisimman aitoja ympäristöjä, joissa opiskelija näkee tekemänsä työn jäljen. Oppimismenetelmät Oppimismenetelmissä painotetaan opiskelijan itsensä tekemiä käytännön töitä yksilöllisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Muita menetelmiä voivat olla yksilö- ja ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, luennot, projektioppiminen, sähköinen portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppiminen, jota sisältyy vähintään 6 osaamispistettä tähän tutkinnon osaan. Soveltuvin osin käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kuten esimerkiksi Moodlea (kotitehtävät, työssäoppimisen tehtävät, oppimispäiväkirja). Työssäoppimisen ohjauksen apuna käytetään tilanteen salliessa mobiililaitteita, mutta pääasiallisesti ohjaus tapahtuu opettajan tai ohjaajan henkilökohtaisina kontakteina työssäoppijaan ja työpaikkaohjaajaan. Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68415 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Toimiminen kodin perussiivous- ja tekstiilienhuollon tehtävissä asiakaskodeissa Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu toiselle lukuvuodelle ja kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Se sisältää kodin asuin- ja hygieniatilojen siivousta, tekstiilien pesua ja jälkikäsittelyä sekä kodin vuodehuollon tehtäviä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa yksityiskodeis-

16 sa esimerkiksi asiakaskohteissa, yhteistyökumppaneiden kodeissa, vanhusten tai vammaisten pienryhmäkodeissa tai muissa kodinomaisissa kohteissa Kotiruokapalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68416 Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Aterioiden suunnittelu o suunnittelee aterioita asiakkaan toiveen mukaan o noudattaa suomalaisia ravitsemussuosituksia aterioiden suunnittelussa Kotiruoan valmistus ja tarjolle laitto o toimii asiakkaan kodissa noudattaen soveltuvin osin elintarvikehygienian säädöksiä o suunnittelee oman työnsä huomioiden asiakkaan toiveet, ravitsemussuositukset o toimii palvelusopimuksen mukaisesti o valmistaa tavallisimpia kotiruokia: pääruokakeitot: kasvis, kala, broileri, liha, makkara laatikot, kiusaukset, paistokset: makaroni, kaali, kinkku, kasvis, lasagne peruskastikkeet: valkoinen, vaalea, ruskea jauhelihamurekeruoat: pyörykät, pihvit, mureke broileriruokia suikaleista, rinta- ja koipipaloista kasvisruokia: pihvit, paistokset kalaruokia tuoreesta tai pakastetusta kalasta haudutettuja ruokia kokolihasta pääruokasalaatteja lisäkesalaatteja tärkkelyslisäkkeet: peruna, riisi, pasta jälkiruokia: kiisseli, ohukaiset/ pannukakku, rahka o asettaa ruoan tarjolle hygieenisesti ja houkuttelevasti o pitää työympäristönsä puhtaana o siivoaa keittiön työpäivän päätteeksi o arvioi työnsä lopputulosta ja ehdottaa parannuksia tarvittaessa Aterioiden muuntaminen ja valmistus erityisruokavalioihin sopiviksi. o muuntaa ateriakokonaisuuden sopivaksi yleisimpiä allergioita sairastavalle maitoallergia kala-allergia muna-allergia sitrushedelmäallergia o valmistaa muuntamansa erityisruokavalioaterian o muuntaa ateriakokonaisuuden eri-ikäisille asiakkaille sopivaksi kiinteään ruokaan totutteleva imeväisikäinen leikki-ikäinen vanhus (purentavaikeudet, pehmeä ruokavalio, sosemainen) o valmistaa eri-ikäiselle muuntamansa aterian Yhteisten tutkinnon osien integrointi Äidinkieli o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen, toisen henkilön ohjeistaminen o erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen, tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänen käyttö, palautteen vastaanottaminen

17 15 o asiakkaan kohtaaminen ja hänen kanssaan keskustelu o työsuunnitelman esittely, esityksen laatiminen o ammattialan tekstien ymmärtäminen, alan tekstien ja kirjallisuuden hyödyntäminen, lähdekritiikki o ruokalistan ja ruokaohjeen lukutaito Toinen kotimainen kieli o raaka-aineet, ruokaohjeet, työprosessin esittely Vieraat kielet o raaka-aineet, ruokaohjeet, työprosessin esittely o tiedon hakeminen Matematiikka o mittayksiköt, vetomitat, painomitat o murtoluku, desimaaliluku, prosentti o peruslaskutoimitukset o yksikköhinta, hintalaskut o ostopaino, käyttöpaino, painohäviö o ravintosisältö o ruokaohjeen suurentaminen ja pienentäminen Fysiikka ja kemia o kodinkoneiden toimintaperiaate, sähkölaitteiden kulutus, sähkön hinta o yksinkertaiset reaktiot ruoanvalmistuksessa, hapot ja emäkset o kemialliset varoitusmerkit, suojavälineet, käyttöturvallisuustiedote o ravintoaineiden kemia o erilaiset jätelajit, ongelmajätteet ja niiden hävittäminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen o Salpauksen oppimisympäristöt Työelämätaidot o työssäoppimispaikan hakeminen o työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen, työturvallisuudesta ja työympäristönsä siisteydestä huolehtiminen o työn tekeminen sovitusti ja laadukkaasti Yrittäjyys ja yritystoiminta o oman osaamisensa ja vahvuutensa arviointi ja tunnistaminen o oman liikeidean luominen ja yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arviointi Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto o työasennot, taukoliikunta o ravitsemuksen merkitys terveydelle o toimintaympäristön turvallisuuskartoitus Kulttuurien tuntemus o tilanteen ja työkulttuurin mukainen pukeutuminen ja käyttäytyminen o suomalaisen ruokakulttuurin esittely o asiallinen käyttäytyminen työpaikalla, erityisesti asiakaspalvelussa Etiikka o ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen ja käsitteleminen Ympäristöosaaminen o kestävä kehitys kotityöpalvelualalla o tuotteiden elinkaari o kotityöpalvelualan vaikutus ilmastonmuutokseen o työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen o kotityöpalvelualan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä o jätteiden lajittelu ja materiaalien kierrätys.

18 Oppimisympäristöt Oppimisympäristöjä ovat koulun tiloissa opetuskeittiö, perhekeittiö ja luokkatilat. Vuosittain perustetaan NY-yritys, joka toteuttaa ateria-, kahvitus- ja ruoka- ja leivonnaistilauspalveluja koulun tiloissa. NY-yritys voi tarjota henkilökunnalle lounas- ja kahvituspalveluja. Koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä ovat mahdolliset asiakaskodit ja työssäoppimispaikat. 16 Oppimismenetelmät Oppimismenetelmissä painotetaan opiskelijan itsensä tekemiä käytännön töitä itsenäisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Muita menetelmiä voivat olla yksilö- ja ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, sähköinen portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppiminen, jota sisältyy vähintään 6 osaamispistettä tähän tutkinnon osaan. Soveltuvin osin käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kuten esimerkiksi Moodlea (kotitehtävät, työssäoppimisen tehtävät, oppimispäiväkirja). Työssäoppimisen ohjauksen apuna käytetään tilanteen salliessa mobiililaitteita, mutta pääasiallisesti ohjaus tapahtuu opettajan tai ohjaajan henkilökohtaisina kontakteina työssäoppijaan ja työpaikkaohjaajaan. Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68416 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Kotiruoan valmistus ja tarjoilu kotikeittiössä. Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu toiselle lukuvuodelle ja kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Se sisältää kotiruoan valmistusta ja tarjoilua asiakkaalle tai asiakkaille. Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa esimerkiksi asiakkaan kotona, pienissä kodinomaisissa asumisyksiköissä, joissa valmistetaan ruoka paikan päällä tai oppilaitoksessa esimerkiksi henkilökunnalle valmistettavina kotiruokapalveluina. Mahdollinen etenemisehto Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti hygieniaosaamistesti ennen tutkinnon osan alkua. 2.3 Valinnaiset tutkinnon osat Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/69672 Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Asiakkaan kanssa liikkuminen asiointikohteeseen ja asiointikohteessa o varmistaa etukäteen esteettömän liikkumisen asiointikohteeseen o huolehtii asiakkaan turvallisuudesta (esim. apuvälineet, liikkuminen liikennevälineissä) Asiakkaan avustaminen asiointikohteessa o tutustuu etukäteen tarvittaviin asiakirjoihin o huolehtii asiakkaan itsemääräämisoikeudesta ja omatoimisuudesta asiakaskohteessa o huolehtii, että asiakas ymmärtää asiointitilanteessa käsitellyt asiat o avustaa asiakasta asiapapereiden allekirjoittamisessa o toimii asiakkaalta tarvittaessa saamansa valtakirjan mukaisesti Asiakkaan kohtaaminen ja avustaminen päivittäisissä toiminnoissa

19 17 o suunnittelee työnsä o kohtelee asiakasta luontevasti, ystävällisesti ja tasa-arvoisesti o valmistautuu asiakkaan avustamiseen o avustaa asiakasta pukeutumisessa ruokailussa ulkonäön hoidossa (esim. papiljottien laittaminen, hiusten kampaaminen) liikkumisessa sisällä / ulkona asioinnissa asettumisessa lepäämään o ohjaa asiakasta asiantuntijapalveluihin Avustamistilanteesta raportointi o raportoi avustamistilanteesta sovitulla tavalla kirjallisesti tai suullisesti o käyttää raportoinnissa tarvittavia teknisiä apuvälineitä kuten tietokonetta tai mobiililaitteita. Yhteisten tutkinnon osien integrointi Äidinkieli o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen, toisen henkilön ohjeistaminen o erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen, tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänen käyttö, palautteen vastaanottaminen o asiakkaan kohtaaminen ja hänen kanssaan keskustelu o työsuunnitelman esittely, esityksen laatiminen o ammattialan tekstien ymmärtäminen, alan tekstien ja kirjallisuuden hyödyntäminen, lähdekritiikki Toinen kotimainen kieli o työprosessin esittely Vieraat kielet o työprosessin esittely o tiedon hakeminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen o Salpauksen oppimisympäristöt Yhteiskuntataidot o yhteiskunnan palvelujen käyttäminen tarvittaessa Työelämätaidot o työssäoppimispaikan hakeminen o työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen, työturvallisuudesta ja työympäristönsä siisteydestä huolehtiminen o työn tekeminen sovitusti ja laadukkaasti Yrittäjyys ja yritystoiminta o oman osaamisensa ja vahvuutensa arviointi ja tunnistaminen o oman liikeidean luominen ja yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arviointi Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto o Työasennot, taukoliikunta o toimintaympäristön turvallisuuskartoitus Kulttuurien tuntemus o tilanteen ja työkulttuurin mukainen pukeutuminen ja käyttäytyminen o asiallinen käyttäytyminen työpaikalla, erityisesti asiakaspalvelussa Etiikka o ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen ja käsitteleminen Ympäristöosaaminen o kestävä kehitys kotityöpalvelualalla o tuotteiden elinkaari o kotityöpalvelualan vaikutus ilmastonmuutokseen

20 18 o o o työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen kotityöpalvelualan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä jätteiden lajittelu ja materiaalien kierrätys. Oppimisympäristöt Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen tutkinnon osan oppimisympäristöjä ovat koulun tiloissa teorialuokka, hoitoluokka. Koulun ulkopuolisia kohteita ovat yhteistyökumppaneiden tilat esimerkiksi vanhainkodeissa tai pienryhmäkodeissa ja työssäoppimispaikoilla. Vuosittain perustettava NY-yritys voi tarjota päivittäisissä toiminnoissa avustamista vanhuksille tai vammaisille. Nämä tilanteet tapahtuvat opettajan tai ohjaajan valvonnassa. Oppimismenetelmät Oppimismenetelmissä painotetaan opiskelijan itsensä tekemiä käytännön töitä yksilöllisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Muita menetelmiä voivat olla yksilö- ja ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, luennot, projektioppiminen, sähköinen portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppiminen, jota sisältyy vähintään 6 osaamispistettä tähän tutkinnon osaan. Soveltuvin osin käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kuten esimerkiksi Moodlea (kotitehtävät, työssäoppimisen tehtävät, oppimispäiväkirja). Työssäoppimisen ohjauksen apuna käytetään tilanteen salliessa mobiililaitteita, mutta pääasiallisesti ohjaus tapahtuu opettajan tai ohjaajan henkilökohtaisina kontakteina työssäoppijaan ja työpaikkaohjaajaan. Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/69672 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Asiakkaan avustamista asioinnissa ja päivittäisissä toiminnoissa. Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu kolmannelle lukuvuodelle ja kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Se sisältää asiakkaan avustamista muun muassa ruokailussa, pukeutumisessa, henkilökohtaisen hygienia hoidossa ja asioinnissa esimerkiksi pankissa, postissa, kaupoissa, Kelassa jne. Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa esimerkiksi kotona, kodinomaisessa asuinympäristössä tai pienryhmäkodissa asuvan asiakkaan, kuten vanhuksen tai vammaisen avustamisena Asuinkiinteistöjen puhtaanapito, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33823/naytto/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Suunnittelee työnsä työkohteessa o suunnittelee työnsä työkohteen fyysisten olosuhteiden mukaisesti o suunnittelee työnsä työkohteen puhtaustasovaatimusten mukaisesti o suunnittelee työnsä työkohteen likaantuvuuden mukaisesti (esim. vuodenajan vaikutus likaantuvuuteen) Lattiapintojen ja portaiden ylläpitosiivous o tekee työsuunnitelman

21 19 o pukeutuu tilanteeseen sopivalla tavalla ja käyttää tarvittavia suojaimia o tunnistaa pintamateriaalin o tunnistaa lian o valitsee tarkoituksenmukaisen puhdistusaineen o varustaa siivousvaunun tarvittavilla välineillä / varaa tarvittavat välineet o varaa tarvittavat koneet ja esivalmistelee ne o moppaa lattian nihkeällä / kostealla menetelmällä o tarvittaessa puhdistaa lattian märällä menetelmällä o siivoaa portaat o pyyhkii tasopintoja nihkeällä / kostealla menetelmällä o työskentelee kohtuullisessa ajassa o puhdistaa käyttämänsä välineet o tarkistaa siivotun tilan yleisilmeen Wc:n ja kosteiden tilojen ylläpitosiivous o tekee työsuunnitelman o pukeutuu tilanteeseen sopivalla tavalla ja käyttää tarvittavia suojaimia o tunnistaa pintamateriaalin o tunnistaa lian o valitsee tarkoituksenmukaisen puhdistusaineen o varustaa siivousvaunun tarvittavilla välineillä / varaa tarvittavat välineet o käsittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaisesti o työskentelee kohtuullisessa ajassa o puhdistaa käyttämänsä välineet o tarkistaa siivotun tilan yleisilmeen Toimii asiakaslähtöisesti o rytmittää ja jaksottaa työnsä asiakaskohteen mukaisesti o noudattaa asiakaskohteen toimintaohjeita o toimii poikkeustilanteissa asiakaskohteen ohjeiden mukaan o raportoi työstään ohjeiden mukaisesti Toimii kustannustehokkaasti o suunnittelee toimivan työjärjestyksen o laskee ohjattuna työajan ja materiaalimenekit o työskentelee kohtuullisessa ajassa o käyttää työvälineitä, koneita ja puhdistusaineita taloudellisesti o hoitaa työkohteen jätehuollon ympäristöystävällisesti Toimii turvallisesti o pukeutuu tilanteeseen sopivalla tavalla o käyttää tarvittavia suojaimia o käyttää ergonomisia työasentoja o huolehtii omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään o havaitsee ja tunnistaa työhön liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä. Yhteisten tutkinnon osien integrointi Äidinkieli o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen, toisen henkilön ohjeistaminen o erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen, tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänen käyttö, palautteen vastaanottaminen o asiakkaan kohtaaminen ja hänen kanssaan keskustelu o työsuunnitelman esittely, esityksen laatiminen o ammattialan tekstien ymmärtäminen, alan tekstien ja kirjallisuuden hyödyntäminen, lähdekritiikki Toinen kotimainen kieli o puhdistusaineet, työprosessin esittely Vieraat kielet o puhdistusaineet, työprosessin esittely o tiedon hakeminen

22 20 Matematiikka o mittayksiköt, vetomitat, painomitat o murtoluku, desimaaliluku, prosentti o peruslaskutoimitukset o pinta-ala Fysiikka ja kemia o kodinkoneiden toimintaperiaate, sähkölaitteiden kulutus, sähkön hinta o yksinkertaiset reaktiot puhtaanapidossa, hapot ja emäkset o kemialliset varoitusmerkit, suojavälineet, käyttöturvallisuustiedote o puhdistusaineiden kemia o erilaiset jätelajit, ongelmajätteet ja niiden hävittäminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen o Salpauksen oppimisympäristöt Työelämätaidot o työssäoppimispaikan hakeminen o työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen, työturvallisuudesta ja työympäristönsä siisteydestä huolehtiminen, o työn tekeminen sovitusti ja laadukkaasti Yrittäjyys ja yritystoiminta o oman osaamisensa ja vahvuutensa arviointi ja tunnistaminen o oman liikeidean luominen ja yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arviointi Työkyvyn ylläpitäminenliikunta ja terveystieto o työasennot, taukoliikunta o toimintaympäristön turvallisuuskartoitus Kulttuurien tuntemus o tilanteen ja työkulttuurin mukainen pukeutuminen ja käyttäytyminen o asiallinen käyttäytyminen työpaikalla, erityisesti asiakaspalvelussa Taide ja kulttuuri o ympäristön siisteydestä huolehtiminen Etiikka o ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen ja käsitteleminen Ympäristöosaaminen o kestävä kehitys kotityöpalvelualalla o tuotteiden elinkaari o kotityöpalvelualan vaikutus ilmastonmuutokseen o työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen o kotityöpalvelualan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä o jätteiden lajittelu ja materiaalien kierrätys. Oppimisympäristöt Asuinkiinteistöjen puhtaanapito tutkinnon osan oppimisympäristöjä ovat oppilaitoksen tilat, yhteistyökumppaneiden tilat ja työssäoppimispaikat. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Vuosittain perustetaan NYyritys, joka tarjoaa asuinkiinteistöjen puhtaanapidon palveluja asiakkaille. Oppimisympäristöiksi on tärkeätä löytää mahdollisimman aitoja ympäristöjä, joissa opiskelija näkee tekemänsä työn jäljen. Oppimismenetelmät Oppimismenetelmissä painotetaan opiskelijan itsensä tekemiä käytännön töitä yksilöllisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Muita menetelmiä voivat olla yksilö- ja ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, luennot, projektioppiminen, sähköinen portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppiminen, jota sisältyy vähintään 6 osaamispistettä tähän tutkinnon osaan. Soveltuvin osin käytetään sähköisiä

23 oppimisympäristöjä, kuten esimerkiksi Moodlea (kotitehtävät, työssäoppimisen tehtävät, oppimispäiväkirja). WC:n siivoukseen kehitettyä lisätyn todellisuuden simulaatiota käytetään oppimisen apuna. Työssäoppimisen ohjauksen apuna käytetään tilanteen salliessa mobiililaitteita, mutta pääasiallisesti ohjaus tapahtuu opettajan tai ohjaajan henkilökohtaisina kontakteina työssäoppijaan ja työpaikkaohjaajaan. 21 Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/33823/naytto/tutkinnonosat/ Ammattiosaamisen näytön kuvaus Puhtaanapidon työtehtäviä asuinkiinteistössä. Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu kolmannelle lukuvuodelle ja kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Mahdollinen etenemisehto Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti ylläpitosiivouksen tutkinnon osa ennen tämän tutkinnon osan alkua Palvelu- ja jakelukeittiötoiminnot, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/616/ops/tutkinnonosat/26087 Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Kunnostaa asiakas- ja työtilat o järjestää ruokailussa tarvittavat astiat paikoilleen o järjestää ruokailussa tarvittavat välineet paikoilleen o huolehtii astioiden ja välineiden riittävyydestä ruokailun aikana o tekee ohjaajan kanssa tilauksia tuotantokeittiöön mahdollisuuksien mukaan Hoitaa ruokapalvelua o vastaanottaa ja säilyttää valmiita ruokia ja elintarvikkeita o tarkastaa tilatut erityisruokavaliot tilauksen perusteella o noudattaa omavalvontasuunnitelmaa (esim. kirjaa ruokien ja muiden elintarvikkeiden lämpötilat) o kuumentaa tai kypsentää ruokia tarvittaessa o laitaa ruoat tarjolle o tarvittaessa jakaa ruokia jakelupisteessä o varmistaa ruoan ulkonäön ja laadun o täydentää ja siistii itsepalvelulinjastoa tarpeen mukaan Toimii asiakaspalvelussa o käyttäytyy kohteliaasti ja ystävällisesti o neuvoo ja opastaa asiakasta lautasmallin kokoamisessa o neuvoo ja opastaa asiakasta tavallisimmissa erityisruokavalioissa o tarvittaessa avustaa asiakasta (esim. vanhukset, vammaiset) o varmistaa asiakastyytyväisyyden työpaikkakohtaisten ohjeiden mukaisesti Huolehtii työympäristön siisteydestä o toimii astiahuollossa (esim. astioiden pesu, puhtaiden astioiden kuljetus paikoilleen) o puhdistaa ja kunnostaa itsepalvelulinjaston tai ruoanjakelupisteen ruokailun päätyttyä o puhdistaa ruoankuljetusastiat o siistii ja puhdistaa ruokailutilan o siistii ja puhdistaa keittiön.

24 22 Oppimisympäristöt Palvelu- ja jakelukeittiötoiminnot tutkinnon osan oppimisympäristöjä ovat perehtymispäivät oppilaitoksen oppimismaisemissa mahdollisesti yhdessä aikuiskoulutuksen kanssa ja mahdolliset tutustumiskäynnit tuotanto-, palvelu- ja jakelukeittiöön sekä työssäoppimispaikat. Oppimismenetelmät Oppimismenetelmissä painotetaan opiskelijan itsensä tekemiä käytännön töitä yksilöllisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Muita menetelmiä voivat olla yksilö- ja ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, luennot, projektioppiminen, sähköinen portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppiminen, jota sisältyy vähintään 6 osaamispistettä tähän tutkinnon osaan. Soveltuvin osin käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kuten esimerkiksi Moodlea (kotitehtävät, työssäoppimisen tehtävät, oppimispäiväkirja). Työssäoppimisen ohjauksen apuna käytetään tilanteen salliessa mobiililaitteita, mutta pääasiallisesti ohjaus tapahtuu opettajan tai ohjaajan henkilökohtaisina kontakteina työssäoppijaan ja työpaikkaohjaajaan. Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/616/ops/tutkinnonosat/26087 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Palvelu- ja jakelukeittiön asiakaspalvelutehtävissä toimiminen. Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu kolmannelle lukuvuodelle ja kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Se sisältää kuljetettujen ruokien vastaanottamista ja tarjolle laittamista, tarvittaessa ruokien valmistusta tai kuumentamista ja astiahuoltoa sekä työ- ja asiakastilojen siivoamista. Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa esimerkiksi pienten kodinomaisten asumisyksiköiden tai päiväkotien palvelu- ja jakelukeittiöissä. Mahdollinen etenemisehto Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti hygieniaosaamistesti ennen tutkinnon osan alkua Perhejuhlapalvelut, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/69677 Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Perhejuhlatilaisuuden suunnittelu o suunnittelee erilaisia perhejuhlia lastenjuhlat rippijuhlat häät syntymäpäivät hautajaiset o suunnittelee suomalaisen ruokaperinteen mukaisia vuotuisjuhlien aterioita uusivuosi pääsiäinen vappu juhannus

25 23 joulu Tarjottavien tuotteiden suunnittelu o suolaiset leivonnaiset piirakat voitaikinaleivonnaiset, -pasteijat voileipäkakut o makeat leivonnaiset vehnänen (pienet vehnäset, pitkot, rinkelit) kahvikakut muffinssit piirakat kääretortut tuorejuustokakut täytekakut pikkuleivät o alkuruokia salaatit alkukeitot o pääruokia liharuokia kalaruokia kasvisruokia pääruokien lisäkkeitä o jälkiruokia hyytelöt jäädykkeet o pienet suolaiset tarjottavat (esim. täytetyt ohukaiset) ja naposteltavat (esim. kasvisvati) o noudattaa asiakkaan kanssa sovittua budjettia o tarvittaessa neuvoo asiakasta ostopalveluiden käyttämisessä Tarjottavien tuotteiden valmistus ja tarjoilu o suolaiset leivonnaiset piirakat voitaikinaleivonnaiset, -pasteijat voileipäkakut o makeat leivonnaiset vehnänen (pienet vehnäset, pitkot, rinkelit) kahvikakut muffinssit piirakat kääretortut tuorejuustokakut täytekakut pikkuleivät o alkuruokia salaatit alkukeitot o pääruokia liharuokia kalaruokia kasvisruokia pääruokien lisäkkeitä o jälkiruokia hyytelöt jäädykkeet o pienet suolaiset tarjottavat (esim. täytetyt ohukaiset) ja naposteltavat (esim. kasvisvati) o työskentelee kohtuullisessa ajassa o pakkaa ja säilyttää ruoat sovitulla tavalla

26 24 o puhdistaa ja laittaa paikoilleen käyttämänsä välineet ja koneet o siistii työympäristön Juhlatilan järjestely o järjestelee juhlatilan huonekalut tarkoituksenmukaisesti o kattaa noutopöydän o kattaa istumapöydät o tekee kukka-asetelmia tarpeen mukaan o palauttaa tilan alkuperäisen järjestyksen juhlan jälkeen Vieraista huolehtiminen o huolehtii vieraista asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Yhteisten tutkinnon osien integrointi Äidinkieli o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen, toisen henkilön ohjeistaminen o erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen, tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänen käyttö, palautteen vastaanottaminen o asiakkaan kohtaaminen ja hänen kanssaan keskustelu o työsuunnitelman esittely, esityksen laatiminen o ammattialan tekstien ymmärtäminen, alan tekstien ja kirjallisuuden hyödyntäminen, lähdekritiikki o ruokalistan ja ruokaohjeen lukutaito Toinen kotimainen kieli o raaka-aineet, ruokaohjeet, työprosessin esittely Vieraat kielet o raaka-aineet, ruokaohjeet, työprosessin esittely o tiedon hakeminen Matematiikka o mittayksiköt, vetomitat, painomitat o murtoluku, desimaaliluku, prosentti o peruslaskutoimitukset o yksikköhinta, hintalaskut o ostopaino, käyttöpaino, painohäviö o ravintosisältö o ruokaohjeen suurentaminen ja pienentäminen Fysiikka ja kemia o kodinkoneiden toimintaperiaate, sähkölaitteiden kulutus, sähkön hinta o yksinkertaiset reaktiot ruoanvalmistuksessa, hapot ja emäkset o kemialliset varoitusmerkit, suojavälineet, käyttöturvallisuustiedote o ravintoaineiden kemia o erilaiset jätelajit, ongelmajätteet ja niiden hävittäminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen o Salpauksen oppimisympäristöt Työelämätaidot o työssäoppimispaikan hakeminen o työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen, työturvallisuudesta ja työympäristönsä siisteydestä huolehtiminen o työn tekeminen sovitusti ja laadukkaasti Yrittäjyys ja yritystoiminta o oman osaamisensa ja vahvuutensa arviointi ja tunnistaminen o oman liikeidean luominen ja yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arviointi Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto o työasennot, taukoliikunta o ravitsemuksen merkitys terveydelle o toimintaympäristön turvallisuuskartoitus Kulttuurien tuntemus

27 25 o tilanteen ja työkulttuurin mukainen pukeutuminen ja käyttäytyminen o suomalaisen ruokakulttuurin esittely o asiallinen käyttäytyminen työpaikalla, erityisesti asiakaspalvelussa Taide ja kulttuuri o suomalainen kulttuuri, suomalainen juhlaperinne o ympäristön siisteydestä huolehtiminen Etiikka o ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen ja käsitteleminen Ympäristöosaaminen o kestävä kehitys kotityöpalvelualalla o tuotteiden elinkaari o kotityöpalvelualan vaikutus ilmastonmuutokseen o työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen o kotityöpalvelualan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä o jätteiden lajittelu ja materiaalien kierrätys. Oppimisympäristöt Perhejuhlapalvelut tutkinnon osan oppimisympäristöjä ovat koulun tiloissa opetuskeittiö, luokkatilat ja soveltuvin osin opiskelijaravintola, jossa tehdään yhteistyötä henkilökunnan kanssa. Vuosittain perustetaan NY-yritys, jonka tarjoamia perhejuhla- ja leivonnaistilauspalveluja toteutetaan koulun, asiakkaan tai yhteistyökumppanin tiloissa. Koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä ovat työssäoppimispaikat. Oppimismenetelmät Oppimismenetelmissä painotetaan opiskelijan itsensä tekemiä käytännön töitä yksilöllisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Muita menetelmiä voivat olla yksilö- ja ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, luennot, projektioppiminen, sähköinen portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppiminen, jota sisältyy vähintään 6 osaamispistettä tähän tutkinnon osaan. Soveltuvin osin käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kuten esimerkiksi Moodlea (kotitehtävät, työssäoppimisen tehtävät, oppimispäiväkirja). Työssäoppimisen ohjauksen apuna käytetään tilanteen salliessa mobiililaitteita, mutta pääasiallisesti ohjaus tapahtuu opettajan tai ohjaajan henkilökohtaisina kontakteina työssäoppijaan ja työpaikkaohjaajaan. Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/69677 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Perhejuhlan suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä toimiminen. Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu kolmannelle lukuvuodelle ja kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Se sisältää esimerkiksi lastenjuhlien, syntymäpäivien, rippijuhlien tai hautajaisten tarjottavien suunnittelua, valmistusta ja tarjoilutehtäviä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa asiakkaan kotona, ryhmäkodissa, asiakkaan varaamassa juhlatilassa tai oppilaitoksessa. Mahdollinen etenemisehto Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti hygieniaosaamistesti ennen tutkinnon osan alkua.

28 2.3.5 Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut, 20 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/71711 Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Ruokahuoltotehtävien tekeminen ja ruoan tarjoilu o asettaa tarjottavat esille työpaikan jakelujärjestelmän mukaisesti o jakaa ruokaa asiakkaalle työpaikan jakelujärjestelmän mukaisesti o kysyy asiakkaan toiveita esim, ruokajuomasta, leivästä, annoksen koosta o varmistaa, että asiakas saa ruokavalionsa mukaisen annoksen o asettaa aterian tarjolle ruokahalua herättävästi o tarvittaessa avustaa asiakasta ruokailussa o kerää astiat työpaikan jakelujärjestelmän mukaisesti o huolehtii ruokien asianmukaisesta säilytyksestä osastolla o tilaa tarvittaessa elintarvikkeita keskuskeittiöstä o puhdistaa osastolla pestävät astiat ja laittaa ne paikoilleen Ylläpitosiivouksen tekeminen yksin tai työparin kanssa o puhdistaa lattiapintoja o puhdistaa tasopintoja o puhdistaa wc- ja kosteita tiloja Vuoteiden sijaus ja vuodevaatteiden vaihto o kohentaa asiakkaan vuodevaatteita sijatussa vuoteessa o poistaa vuodevaatteet hygieenisesti o sijaa vuoteeseen puhtaat vuodevaatteet Pyykin käsittely o kerää likapyykin hygieenisesti o lähettää pyykin pesulaan o vastaanottaa pesulasta tulevan pyykin ja asettaa sen paikoilleen Apu- ja hoitovälineiden huolto o puhdistaa ja huoltaa apu- ja hoitovälineitä työparin kanssa. Yhteisten tutkinnon osien integrointi Äidinkieli o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen, toisen henkilön ohjeistaminen o erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen, tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänen käyttö, palautteen vastaanottaminen o asiakkaan kohtaaminen ja hänen kanssaan keskustelu o työsuunnitelman esittely, esityksen laatiminen o ammattialan tekstien ymmärtäminen o alan tekstien ja kirjallisuuden hyödyntäminen, lähdekritiikki Toinen kotimainen kieli o puhdistusaineet, työprosessin esittely Vieraat kielet o puhdistusaineet, työprosessin esittely o tiedon hakeminen Matematiikka o mittayksiköt, vetomitat, painomitat o murtoluku, desimaaliluku, prosentti o peruslaskutoimitukset o pinta-ala Fysiikka ja kemia o sähkölaitteiden kulutus, sähkön hinta o yksinkertaiset reaktiot puhtaanapidossa, hapot ja emäkset o kemialliset varoitusmerkit, suojavälineet, käyttöturvallisuustiedote 26

29 27 o puhdistusaineiden kemia o erilaiset jätelajit, ongelmajätteet ja niiden hävittäminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen o Salpauksen oppimisympäristöt Työelämätaidot o työssäoppimispaikan hakeminen o työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen, työturvallisuudesta ja työympäristönsä siisteydestä huolehtiminen o työn tekeminen sovitusti ja laadukkaasti Yrittäjyys ja yritystoiminta o oman osaamisensa ja vahvuutensa arviointi ja tunnistaminen o oman liikeidean luominen ja yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arviointi Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto o työasennot, taukoliikunta o toimintaympäristön turvallisuuskartoitus Kulttuurien tuntemus o tilanteen ja työkulttuurin mukainen pukeutuminen ja käyttäytyminen o asiallinen käyttäytyminen työpaikalla, erityisesti asiakaspalvelussa Taide ja kulttuuri o ympäristön siisteydestä huolehtiminen Etiikka o ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen ja käsitteleminen Ympäristöosaaminen o kestävä kehitys kotityöpalvelualalla o tuotteiden elinkaari o kotityöpalvelualan vaikutus ilmastonmuutokseen o työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen o kotityöpalvelualan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä o jätteiden lajittelu ja materiaalien kierrätys. Oppimisympäristöt Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut tutkinnon osan oppimisympäristöjä ovat oppilaitoksen tilat, yhteistyökumppaneiden tilat, sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset ja työssäoppimispaikat. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Oppimisympäristöiksi on tärkeätä löytää mahdollisimman aitoja ympäristöjä, joissa opiskelija näkee tekemänsä työn jäljen. Oppimismenetelmät Oppimismenetelmissä painotetaan opiskelijan itsensä tekemiä käytännön töitä yksilöllisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Muita menetelmiä voivat olla yksilö- ja ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, luennot, projektioppiminen, sähköinen portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppiminen, jota sisältyy vähintään 6 osaamispistettä tähän tutkinnon osaan. Soveltuvin osin käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kuten esimerkiksi Moodlea (kotitehtävät, työssäoppimisen tehtävät, oppimispäiväkirja). Työssäoppimisen ohjauksen apuna käytetään tilanteen salliessa mobiililaitteita, mutta pääasiallisesti ohjaus tapahtuu opettajan tai ohjaajan henkilökohtaisina kontakteina työssäoppijaan ja työpaikkaohjaajaan.

30 Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/71711 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Puhtaanapito- ja ruoanjakelutehtävissä toimiminen. Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu kolmannelle lukuvuodelle ja kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Se sisältää esimerkiksi ruoanjakelua asiakkaalle keskitetyn tai hajautetun ruoanjakelujärjestelmän mukaisesti, ylläpitosiivousta, vuodehuoltoa ja asiakkaiden apuvälineiden huoltotehtäviä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa esimerkiksi päiväkodeissa, pienissä kodinomaisissa laitoksissa, päivätoimintakeskuksissa, vanhainkodeissa tai vammaisten hoitokodeissa. Mahdollinen etenemisehto Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti hygieniaosaamistesti ja ylläpitosiivouksen tutkinnon osa ennen tämän tutkinnon osan alkua Vaatteiden ja tekstiilien huolto, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/71712 Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Tekstiilihuoltotehtävien ajoittaminen osaksi muita tehtäviä o suunnittelee työnsä osaksi muita tehtäviään Pyykin lajittelu ja esikäsittely o tunnistaa tavallisimmat tekstiilimateriaalit o lajittelee pyykin tekstiilimateriaalin ja hoito-ohjemerkintöjen mukaisesti o poistaa tahrat tarvittaessa o tekee muita tarvittavia esikäsittelytoimenpiteitä Pyykin pesu o pesee pyykkiä käsinpesuna hienopesuna kirjopesuna valkopesuna o kuivattaa pyykkiä narukuivatuksella kuivausrummussa tai kaapissa o kerää puhtaan pyykin tarkoituksenmukaisesti jälkikäsittelyä varten Pyykin jälkikäsittely o kostuttaa pyykin tarvittaessa o silittää vaatteita ja tekstiilejä o mankeloi tekstiilejä o taittelee vaatteet ja tekstiilit säilytystä varten o säilyttää vaatteita ja tekstiilejä asianmukaisesti o torjuu tavallisimpien tekstiilituholaisten aiheuttamia haittoja Pyykin lähettäminen pesulaan ja vastaanottaminen pesulasta o lähettää pyykin pesulaan sovitulla tavalla o vastaanottaa pesulasta tulevan pyykin o tarkastaa pyykin laadun ja määrän o säilyttää puhdasta pyykkiä asianmukaisella tavalla. 28

31 Yhteisten tutkinnon osien integrointi Äidinkieli o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen, toisen henkilön ohjeistaminen o erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen, tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänen käyttö, palautteen vastaanottaminen o asiakkaan kohtaaminen ja hänen kanssaan keskustelu o työsuunnitelman esittely, esityksen laatiminen o ammattialan tekstien ymmärtäminen, alan tekstien ja kirjallisuuden hyödyntäminen, lähdekritiikki Toinen kotimainen kieli o pyykin pesu- ja jälkikäsittelyaineet o työprosessin esittely Vieraat kielet o pyykin pesu- ja jälkikäsittelyaineet työprosessin esittely o tiedon hakeminen Matematiikka o mittayksiköt, vetomitat, painomitat o murtoluku, desimaaliluku, prosentti o peruslaskutoimitukset Fysiikka ja kemia o sähkölaitteiden kulutus, sähkön hinta o yksinkertaiset reaktiot pyykin pesussa, hapot, emäkset, valkaisuaineet o kemialliset varoitusmerkit, suojavälineet, käyttöturvallisuustiedote o puhdistusaineiden kemia o erilaiset jätelajit, ongelmajätteet ja niiden hävittäminen Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen o Salpauksen oppimisympäristöt Työelämätaidot o työssäoppimispaikan hakeminen o työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen, työturvallisuudesta ja työympäristönsä siisteydestä huolehtiminen o työn tekeminen sovitusti ja laadukkaasti Yrittäjyys ja yritystoiminta o oman osaamisensa ja vahvuutensa arviointi ja tunnistaminen o oman liikeidean luominen ja yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arviointi Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto o työasennot, taukoliikunta o toimintaympäristön turvallisuuskartoitus Kulttuurien tuntemus o tilanteen ja työkulttuurin mukainen pukeutuminen ja käyttäytyminen o asiallinen käyttäytyminen työpaikalla, erityisesti asiakaspalvelussa Taide ja kulttuuri o ympäristön siisteydestä huolehtiminen Etiikka o ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen ja käsitteleminen Ympäristöosaaminen o kestävä kehitys kotityöpalvelualalla o tuotteiden elinkaari o kotityöpalvelualan vaikutus ilmastonmuutokseen o työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen o kotityöpalvelualan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä o jätteiden lajittelu ja materiaalien kierrätys. 29

32 30 Oppimisympäristöt Vaatteiden ja tekstiilien huolto tutkinnon osan oppimisympäristöjä ovat oppilaitoksen tilat, yhteistyökumppaneiden tilat ja työssäoppimispaikat. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Vuosittain perustetaan NYyritys, joka tarjoaa vaatteiden ja tekstiilien huollon palveluja asiakkaille. Oppimisympäristöiksi on tärkeätä löytää mahdollisimman aitoja ympäristöjä, joissa opiskelija näkee tekemänsä työn jäljen. Oppimismenetelmät Oppimismenetelmissä painotetaan opiskelijan itsensä tekemiä käytännön töitä yksilöllisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Muita menetelmiä voivat olla yksilö- ja ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, luennot, projektioppiminen, sähköinen portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppiminen, jota sisältyy vähintään 6 osaamispistettä tähän tutkinnon osaan. Soveltuvin osin käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kuten esimerkiksi Moodlea (kotitehtävät, työssäoppimisen tehtävät, oppimispäiväkirja). Työssäoppimisen ohjauksen apuna käytetään tilanteen salliessa mobiililaitteita, mutta pääasiallisesti ohjaus tapahtuu opettajan tai ohjaajan henkilökohtaisina kontakteina työssäoppijaan ja työpaikkaohjaajaan. Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/71712 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tekstiilien pesu ja jälkikäsittely Yrityksessä toimiminen, 15 osp Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu kolmannelle lukuvuodelle ja kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Se sisältää asiakkaan henkilökohtaisten vaatteiden ja kodin tekstiilien pesua ja jälkikäsittelyä ja pyykin pesettämistä pesulassa. Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa esimerkiksi asiakaskodeissa, pienissä kodinomaisissa laitoksissa ja asumisyksiköissä tai päiväkodeissa. Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/67389 Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet NY-yrityksen perustaminen o kehittää työryhmän kanssa NY-yrityksen liikeidean o suunnittelee työryhmän kanssa yrityksen toimintaa o laatii työryhmän jäsenenä tarvittavia asiakirjoja o selvittää NY-yrityksen kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia tuotteiden ja palvelujen hinnoittelua varten o hinnoittelee työryhmän jäsenenä NY-yrityksen tuotteet ja palvelut NY-yrityksen toimintaan liittyvät työtehtävät o tekee yksin tai työryhmän kanssa NY-yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä (esim. leivonta, ruoanvalmistus, vaatehuolto, kotisiivous) o laskuttaa asiakasta tehdystä työstä o pitää kirjaa NY-yrityksen tuloista ja menoista hyvän kirjanpitotavan mukaisesti NY-yrityksen markkinointi o markkinoi NY-yrityksen tuotteita ja palveluja kohderyhmille

33 31 o laatii tarvittaessa mainoksia tai esitteitä NY-yrityksen tuotteista ja palveluista o käyttää markkinoinnissa apuna tieto- ja viestintätekniikkaa o esittelee NY-yrityksen toimintaa tarvittaessa NY-yrityksen toiminnan lopettaminen o laatii työryhmän jäsenenä NY-yrityksen osavuosikatsauksen ja vuosikatsauksen o tekee työryhmän jäsenenä NY-yrityksen tilinpäätöksen o tekee työryhmän jäsenenä NY-yrityksen lopettamisasiakirjat. Yhteisten tutkinnon osien integrointi Äidinkieli o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen opintojen edetessä, toisen henkilön ohjeistaminen o erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen, ongelmatilanteissa toimiminen, tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänenkäyttö, palautteen vastaanottaminen o työyhteisön sisäiset neuvottelut, asiakkaan kohtaaminen ja hänen kanssaan keskustelu, haastattelut, esim. työhaastattelu, sanaton viestintä, puhelinviestintä o työsuunnitelman esittely, oman alan esitteleminen ja omasta ammatista kertominen, esityksen laatiminen, kuulijoiden huomioon ottaminen o oikeakielisyyden ja ammattisanaston hallinta, sähköpostiviestintä Toinen kotimainen kieli o työprosessin esittelyä Vieraat kielet o tervehdykset, toivotukset o työhön perehdyttäminen, työpaikan esittely o työhakemus, itsestä ja opinnoista kerominen Matematiikka o peruslaskutoimitukset arkielämässä, alennusprosentit, korot, verot o tuloksen oikeellisuuden ja suuruuden arviointi Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen o Salpauksen sähköiset palvelut ja oppimisympäristöt o verkkoidentiteetin ja yksityisyyden suojaus, sosiaalisen median käyttö o oman materiaalin oikeudet, pankkiasiointi, palomuurit ja virustorjunta o tiedostomuotojen säilytys- ja lähetysmuodot Yhteiskuntataidot o oman talouden suunnittelu ja hoito ja siihen liittyvien riskien arviointi o sosiaalisen median käyttö tiedonhaussa ja vertailussa o yhteiskunnan tarjoamien palvelujen käyttö, kuluttajana toimiminen Työelämätaidot o työssäoppimispaikan ja työpaikan hakeminen o laillisen työsopimuksen tunnistaminen o töiden teko sovitusti ja laadukkaasti Yrittäjyys ja yritystoiminta o oman osaamisensa ja omien vahvuuksiensa arviointi ja tunnistaminen o oman liikeidean luominen o yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arviointi o oman ammattialan verkostojen tunteminen o kannattavan liiketoiminnan mittarit ja perusteet o oman yrittäjyyden ja oman yritystoiminnan merkityksen arviointi omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto o työasennot, taukoliikunta o toimintaympäristön turvallisuuskartoitus Kulttuurien tuntemus o tilanteen ja työkulttuurin mukainen pukeutuminen ja käyttäytyminen

34 32 o asiallinen käyttäytyminen työpaikalla, erityisesti asiakaspalvelussa Etiikka o ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen ja käsitteleminen Psykologia o oman käyttäytymisen perustana olevien piirteiden hahmottaminen Ympäristöosaaminen o kestävä kehitys yrityksessä toimimisessa o tuotteiden elinkaari o kotityöpalvelualan vaikutus ilmastonmuutokseen o työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen o kotityöpalvelualan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä o jätteiden lajittelu ja materiaalien kierrätys. Oppimisympäristöt Yrityksessä toimiminen tutkinnon osan oppimisympäristöjä ovat oppilaitoksen tilat, yhteistyökumppaneiden tilat ja työssäoppimispaikat. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Vuosittain perustetaan NY-yritys, joka tarjoaa yrityksessä toimimisen oppimismahdollisuuksia opiskelijalle. Oppimisympäristöiksi on tärkeätä löytää mahdollisimman aitoja ympäristöjä. Oppimismenetelmät Oppimismenetelmissä painotetaan opiskelijan itsensä tekemiä käytännön töitä yksilöllisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Opettajan ja ohjaajan apu on oppimistilanteissa saatavilla. Muita menetelmiä voivat olla yksilö- ja ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen oppiminen, luennot, projektioppiminen, sähköinen portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppiminen, jota sisältyy vähintään 6 osaamispistettä tähän tutkinnon osaan. Soveltuvin osin käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kuten esimerkiksi Moodlea (kotitehtävät, työssäoppimisen tehtävät, oppimispäiväkirja). Työssäoppimisen ohjauksen apuna käytetään tilanteen salliessa mobiililaitteita, mutta pääasiallisesti ohjaus tapahtuu opettajan tai ohjaajan henkilökohtaisina kontakteina työssäoppijaan ja työpaikkaohjaajaan. Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/67389 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Yrityksessä toimiminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu kolmannelle lukuvuodelle ja kestää 1-2 viikkoa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Se sisältää toimista erilaisissa yrityksen perustamiseen tai varsinaiseen toimintaan liittyvissä tehtävissä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa esimerkiksi kotipalveluyrityksessä tai NY-yrityksessä.

35 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 OSP) TAVOITTEET JA ARVIONTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 3.1 Pakolliset tutkinnon osat (19 osp) Viestintä ja vuorovaikutus osaaminen, 11 osp Äidinkieli, 5 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68411 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa viestiä erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ohjeen antaminen ja kuunteleminen o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen opintojen edetessä o toisen henkilön ohjeistaminen asiakaspalvelutilanteet o erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen o ongelmatilanteissa toimiminen o tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänenkäyttö o palautteen vastaanottaminen neuvottelutaidot o työyhteisön sisäiset neuvottelut o asiakkaan kohtaaminen ja hänen kanssaan keskustelu o haastattelut, esim. työhaastattelu o sanaton viestintä o puhelinviestintä erilaiset ammatilliset esittelyt o työsuunnitelman esittely o oman alan esitteleminen ja omasta ammatista kertominen o esityksen laatiminen, kuulijoiden huomioon ottaminen ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien olennaisen sisällön ja tarkoituksen o erilaisten ohjeiden ja muiden ammatin kannalta tärkeiden tekstien ymmärtäminen o alan tekstien ja kirjallisuuden hyödyntäminen, esim. lehtiartikkelit o kirjastokäynti tarvittaessa osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita o tiedostaa lähdemerkintöjä ja tekijänoikeuksia koskevat määräykset o lähdekritiikki osaa tarvittaessa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita o luetun ymmärtäminen ja lukutekniikat o muistiinpanot ammatillisista opinnoista kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta o koevastaustekniikka o ruokalistan ja reseptin lukutaito osaa laatia omaan alaan liittyviä keskeisiä kirjallisia töitä o oikeakielisyyden ja ammattisanaston hallinta o työselosteen ja ohjetekstin laatiminen o referaatti, olennaisen löytäminen tekstistä o sähköpostiviestintä osaa arvioida viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen kotityö- ja puhdistuspalvelualan kannalta 33

36 34 o palautteen antaminen ja vastaanottaminen osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan o kielenhuolto o oman suullisen ja kirjallisen viestinnän parantaminen palautteen pohjalta. Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp) sekä kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja pakollisiin tutkinnon osiin Asiakkaiden avustaminen (15 osp), Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut (15 osp) ja Kotiruokapalvelut (15 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Se voidaan suorittaa opetuskeittiössä, ATK-luokassa, teorialuokassa sekä vierailemalla eri kohteissa koulun sisällä tai koulun ulkopuolella. Opetus ja ohjausmenetelminä käytetään mm. kontaktioppimista, projektioppimista, pelejä, simulaatioita, luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, portfoliota, oppimispäiväkirjaa sekä erilaista yhteistoiminnallista oppimista. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68411 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa o tervehdykset, toivotukset o raaka-aineita, ruokaohjeita, työprosessin esittelyä ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp) sekä kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja pakollisiin tutkinnon osiin Asiakkaiden avustaminen (15 osp), Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut (15 osp) ja Kotiruokapalvelut (15 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Se voidaan suorittaa opetuskeittiössä, ATK-luokassa, teorialuokassa sekä vierailemalla eri kohteissa koulun sisällä tai koulun ulkopuolella. Opetus ja ohjausmenetelminä käytetään mm. kontaktioppimista, projektioppimista, pelejä, simulaatioita, luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, portfoliota, oppimispäiväkirjaa sekä erilaista yhteistoiminnallista oppimista. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla.

37 Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Vieraat kielet, englanti, 2 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68411 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan o tervehdykset, toivotukset o työhön perehdyttäminen, työpaikan esittely o työhakemus, itsestä ja opinnoista kertominen osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä o raaka-aineet, ruokaohjeet, työprosessin esittely osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä o raaka-aineet, ruokaohjeet, ruoka- ja tapakulttuuri osaa toimia monikielisessä ja kulttuurisessa ympäristössä o työkulttuuri eri maissa: kansainväliseen toimintaan hakeutuminen, työssäoppimisjakso ulkomailla Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp) sekä kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja pakollisiin tutkinnon osiin Asiakkaiden avustaminen (15 osp), Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut (15 osp) ja Kotiruokapalvelut (15 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Se voidaan suorittaa opetuskeittiössä, ATK-luokassa, teorialuokassa sekä vierailemalla eri kohteissa koulun sisällä tai koulun ulkopuolella. Opetus ja ohjausmenetelminä käytetään mm. kontaktioppimista, projektioppimista, pelejä, simulaatioita, luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, portfoliota, oppimispäiväkirjaa sekä erilaista yhteistoiminnallista oppimista. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp Matematiikka, 3 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68412

38 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa o erilaiset mittayksiköt ja niiden muunnokset o peruslaskutoimitukset arkielämässä o alennusprosentit, korot, verot ja pitoisuudet osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia o työskentelypinnat ja niiden suuruus o varastojen tilavuus osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti o erilaisten tilojen pinta-alat o astioiden vetoisuus o huoneiden koko ja tilavuus osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa o verrannot o yksinkertaiset yhtälöt osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan Kotityö- ja puhdistuspalvelun perustutkinnon pakollisiin osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp) sekä Kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja, pakollisiin tutkinnon osiin Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut (15 osp) ja Kotiruokapalvelut (15 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, opetuskeittiö, muut koulun tilat, asiakastyökohteet, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Oppimismenetelminä voivat olla luokkaopetus, oppimistehtävät ja käytännön työtehtävät. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla (voi olla osana ammattiosaamisen näyttöä) Fysiikka ja kemia, 2 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68412 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia o perusmekaniikka o kitka ja sähköisyys o yksinkertaiset mekaaniset laitteet o sähkölaitteiden kulutus ja sähkön hinta o lämpö ja energia o elinkaarianalyysi

39 37 osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia o aineen olemus o yksinkertaiset reaktiot o hapot ja emäkset o kemialliset varoitusmerkit o suojavälineet o käyttöturvallisuustiedote o ravintoaineiden kemia osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita o kodin kemikaalien ja siivousaineiden säilytys ja hävitys o erilaiset jätelajit o ongelmajätteet ja niiden hävittäminen. Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida Kotityö- ja puhdistuspalvelun perustutkinnon pakollisiin osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp) sekä Kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja, pakollisiin tutkinnon osiin Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut (15 osp) ja Kotiruokapalvelut (15 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, opetuskeittiö, muut koulun tilat, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Oppimismenetelminä voi olla luokkaopetus, keskustelu, oppimistehtävät ja käytännön työtehtävät. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla (voi olla osana ammattiosaamisen näyttöä) Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68412 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita o Salpauksen sähköiset palvelut esimerkiksi koulutuskeskuksen sivujen käyttö, Pakki, Ressu o oppimisympäristöt Salpauksessa: moodle, sähköposti, selainohjelmat osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään o selaimen historiatietojen poistaminen o salasanojen käyttö o sosiaalisen median käyttö osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti o oman materiaalin oikeudet o muiden tuottaman materiaalin hyödyntäminen vs. plagiointi o pankkiasiointi o palomuurit ja virustorjunta osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot. o tiedostomuodon valinta ja vaihtaminen esimerkiksi.docx,.pdf

40 38 o o liitetiedoston lähettäminen tiedostojen pakkaaminen Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi ja oppimispäiväkirja. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 5 osp Yhteiskuntataidot, 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68413 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon o kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet Suomessa: ikärajat, vaalit, perusoikeudet, päätöksenteko, turvallisuus osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen o yhdenvertaisuus, oikeusjärjestelmä osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä o työvoimatoimisto, opiskelijan tuet, verotus, oman talouden hallinta hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona o sosiaalisen median käyttö tiedonhaussa ja vertailussa osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana o yhteiskunnan palvelujen käyttäminen tarvittaessa Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja pakolliseen tutkinnon osaan Asiakkaiden avustaminen (15 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Se voidaan suorittaa ATK-luokassa, teorialuokassa sekä vierailemalla eri kohteissa koulun sisällä tai koulun ulkopuolella. Opetus ja ohjausmenetelminä käytetään mm. kontaktioppimista, projektioppimista, pelejä, simulaatioita, luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, portfoliota, oppimispäiväkirjaa sekä erilaista yhteistoiminnallista oppimista. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla itsenäisiä tai osana ammattiosaamisen näyttöä itsearviointi.

41 Työelämätaidot, 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68413 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa hakea itsellensä työpaikkaa o hakee itsellensä työssäoppimistyöpaikkaa tai työpaikkaa ja saa sen osaa kuvata työehtosopimusjärjestelmää sekä tuntee työlainsäädäntöä ja tietää työsopimuksen keskeiset asiat o työsopimusjärjestelmään perehtyminen ja laillisen työsopimuksen tunnistaminen osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta o tuntee yrityksen organisaation ja toimintamallit o huolehtii omasta ja työympäristönsä työturvallisuudesta ja siisteydestä osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan o tekee työt sovitusti ja laadukkaasti. Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp) sekä Kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja pakollisiin tutkinnon osiin Asiakkaiden avustaminen (15 osp), Kodin perussiivous- ja tekstiilihuoltopalvelut (15 osp) ja Kotiruokapalvelut (15 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Se voidaan suorittaa ATK-luokassa, teorialuokassa sekä vierailemalla eri kohteissa koulun sisällä tai koulun ulkopuolella. Pääpaino on työssäoppimispaikassa hankittavalla osaamisella. Opetus ja ohjausmenetelminä käytetään mm. kontaktiopetusta, projektioppimista, luentoja, itseoppimista, verkko-oppimista, portfoliota, oppimispäiväkirjaa sekä erilaista yhteistoiminnallista oppimista. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä itsearviointi Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68413 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia o oman liikeidean luominen osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi o realististen mahdollisuuksien selvittäminen sekä ympäristön että oman itsensä kohdalta osaa selvittää omia ammatillisia verkostoja

42 40 o oman ammattialan verkostojen tunteminen osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet o kannattavan liiketoiminnan mittarit ja perusteet osaa arvioida oman yrittäjyyden ja oman yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle o kansantalouden kiertokulku Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pakollisiin tutkinnon osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp) sekä Kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja pakollisiin tutkinnon osiin Asiakkaiden avustaminen (15 osp), Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut (15 osp) ja Kotiruokapalvelut (15 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida työn opetukseen ja työssäoppimiseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkkoalustalla tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, opetuskeittiö, muut koulun tilat, verkkokurssi, blogi, NY-yritys, osuuskunta ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan erilaisilla suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Työkyvyn yllpitäminen, liikunta ja terveystieto, 2 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68413 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa laatia itselle terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti, osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään o osallistuu alkutesteihin ja haastatteluun sekä pitää elämäntapapäiväkirjaa ja tekee niiden tulosten perusteella henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti o huomioi liikunnan toteutuksessa koti- ja puhdistuspalvelutyön vaatimukset (esim. työasennot, nostot, siirrot) osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset o pitää TOP-jaksolla ravintopäiväkirjaa ja tekee sen pohjalta omien ravintotottumustensa arvion ja kehittämissuunnitelman o hakee tietoa tupakoinnin ja päihteiden terveysvaikutuksista ja pyrkii edistämään terveyttään hakemansa tiedon pohjalta osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille o perehtyy tärkeimpiin ihmissuhteiden, mielenterveyden ja seksuaaliterveyden välisiin yhteyksiin osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia o osallistuu oppilaitoksessa järjestettäviin teemapäiviin, SAKU-toimintaan sekä oppilaitoksen muuhun hyvinvointitoimintaan osallistujana ja/tai suunnittelijana ja järjestäjänä osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä

43 41 o tekee TOP-jaksolla oman alansa toimintatapojen ja toimintaympäristön turvallisuuskartoituksen osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua. o noudattaa oppilaitoksen ja työpaikan työturvallisuusohjeita ja harjoittelee sekä käyttää työn fyysistä sekä psyykkistä kuormitusta vähentäviä työtapoja o hallitsee oman alansa ja yleiset ensiaputaidot. Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp) sekä Kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja pakollisiin tutkinnon osiin Asiakkaiden avustaminen (15 osp), Kodin perussiivous- ja tekstiilihuoltopalvelut (15 osp) ja Kotiruokapalvelut (15 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan suullisilla ja kirjallisilla tehtävillä mm. hyvinvointisuunnitelma, ravintopäiväkirja, ja käytännön toiminnalla liikunnassa, harrastustoiminnassa ja työssäoppimisessa. Liikunnan ja terveystiedon osaamispisteitä voidaan sisällyttää TYKY-passin opintoihin. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten ja suullisten tehtävien sekä käytännön liikunta-, harrastus- ja työssäoppimistoiminnan perusteella. Opetus- ja ohjausmenetelminä voidaan käyttää kontaktiopetusta, verkko-opetusta tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksia. Osaamisen arvioi ainetta opettava/-t opettaja/-t tarvittaessa yhteistyössä työssäoppimisjakson työnohjaajan ja työssäoppimisjaksoa ohjaavan opettajan kanssa. 3.2 Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat (16 osp) Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 0-7 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/ Kulttuurien tuntemus, 0-7 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68414 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua o toimii eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa osaa tervehtiä, vastaanottaa vieraita ja keskustella heidän kanssaan osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla osaa ottaa huomioon toiminnassaan sopivuuden rajat sekä miesten ja naisten erilaiset roolit, pukeutumiseen ja käyttäytymiseen liittyvät ohjeet ja myös kirjoittamattomat säännöt ja menettelytavat osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta kotityö- ja puhdistuspalvelualalla

44 42 o esittelee toisten kulttuurien edustajille maansa yleisiä kulttuuripiirteitä, kuten keskeistä historiaa, nähtävyyksiä, taiteita, urheilusaavutuksia, viihdettä ja ruokakulttuuria osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan omalla alalla o tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä, - hierarkiassa ja työhön liittyvässä suhdetoiminnassa ja käyttäytyy asiallisesti tavallisissa työpaikalla esiin tulevissa tilanteissa, erityisesti asiakaspalvelussa osaa välittää alansa historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin o pohtii eri maiden tulkintoja historiallisista tapahtumista ja suhteuttaa kotiseutunsa ja maansa merkittäviä tapahtumia ja aikakausia naapurimaiden ja maailman historiaan. Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pakollisiin ammatillisiin tutkinnon osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp) sekä Kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja pakollisiin tutkinnon osiin Asiakkaiden avustaminen (15 osp), Kodinperussiivous- ja tekstiilihuoltopalvelut (15 osp) ja Kotiruokapalvelut (15 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. työssäoppimisjaksoille, mahdollisesti ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisen aikana. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkkoalustalla tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, opetuskeittiö, muut koulun tilat, verkkokurssi, blogi, työssäoppimispaikka, erilaiset tapahtumat kuten näyttelyt, elokuvat ja yhteiset monikulttuuriset tilaisuudet. Osaamisen arviointi opiskelijan osallistuminen ryhmäkeskusteluihin osallistuminen erilaisiin monikulttuurisiin tilaisuuksiin ja raportointi niistä omat kirjalliset ja kuvalliset tuotokset annetuista aiheista osallistuminen palautekeskusteluun ja itsearviointiin Taide ja kulttuuri, 0-7 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68414 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja osaa hyödyntää niitä o ymmärtää taiteen- ja kulttuurin merkityksen o tuntee alan historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailee niitä muiden kulttuurien piirteisiin o tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä o hyväksyy erilaisuutta ja toimii suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi omassa työskentely-ympäristössään osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, teatterin, kirjallisuuden, median, tanssin, kuvataiteen tai käsityön keinoin) o on tietoinen taidehistorian suuntaviivoista

45 43 o osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin, osaa antaa niistä asiallista ja kriittistä palautetta o tulkitsee muiden tekemiä eri taiteenalojen teoksia esim. taidenäyttelyissä o valmistaa omia tuotoksia eri tekniikoilla osoittaen omaa ideointikykyä osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alansa vakiintuneita käytäntöjä. o tuntee alan käsityöperinteen o hakee tietoa alan ajankohtaisista suuntauksista ymmärtäen sen vaikutukset elinympäristön viihtyisyyteen osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset. o arvostaa ja vaalii kulttuuriperintöä, huolehtii ympäristön siisteydestä osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan alalla ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään. o suunnittelee alan jonkin työvaiheen yksityiskohdan kuvallisesti ja kirjallisesti o osallistuu eri yhteistyökumppaneiden kanssa oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävien tapahtumien järjestämiseen mahdollisuuksien mukaan, esim. Saku-kulttuurikilpailut Etiikka, 0-7 osp Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. yrityskäynteihin. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, opetuskeittiö, koulun muut tilat, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi opiskelijan osallistuminen ryhmäkeskusteluihin osallistuminen kulttuuritapahtumiin ja raportointi niistä omat kirjalliset ja kuvalliset tuotokset annetuista aiheista osallistuminen palautekeskusteluun ja itsearviointiin Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68414 Oppimistavoitteet Opiskelija arvot, elämänkatsomukset o omat valinnat ja niiden perustelu o valintojen seurausten arviointi o arvovalintojen pohjalta oman elämän pohdinta normit o normiristiriitojen käsittely tiedonhankinta ammattieettisistä peruskysymyksistä o ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen, käsitteleminen o näkemysten esittäminen

46 Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp) sekä Kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja pakollisiin tutkinnon osiin Asiakkaiden avustaminen (15 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Psykologia, 0-7 osp Osaamistavoiteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68414 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa hahmottaa sen, mitä psykologia on o psykologia moniulotteisena tieteenalana, eri tutkimussuunnista tietää psykologian erilaisista tutkimusmenetelmistä ja alueista o tutkimusmenetelmiä o tutkimusalueita tietää ikäkausipsykologiasta o painotus: murrosikä, varhainen aikuisuus saa tietoa persoonallisuuspiirteiden ja temperamenttipiirteiden määräytymisestä o persoonallisuuspiirteet ja temperamenttipiirteet o persoonallisuuspiirteiden vaikutus omaan elämään o temperamenttipiirteiden vaikutus omaan elämään oppii hahmottamaan oman käyttäytymisen perustana olevia tekijöitä o oma käyttäytyminen Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan eri ammattialojen sisältöihin alasta riippuen. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Ympäristöosaaminen, 0-7 osp Ympäristöosaaminen 1, 1 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68414

47 Osaamistavoitteet Opiskelijat osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia kotityöpalvelujen alan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti o kotityöpalvelujen alalla käytössä olevien laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmien perustuntemus. o kestävän kehityksen periaatteiden perusymmärrys hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren o elinkaariajattelun perusymmärrys osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen o ymmärtää mitä tarkoittaa luonnon monimuotoisuus osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla o ilmastonmuutoksen perusteet osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä o työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään o kotityöpalvelujen alan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet kotityöpalvelujen alalla o tuntee kotityöpalvelujen alan tuotteiden ja materiaalien uusiokäytön perusteet. Integroitu seuraaviin ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp) sekä Kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja pakollisiin tutkinnon osiin Asiakkaiden avustaminen (15 osp), Kodin perussiivous- ja tekstiilihuoltopalvelut (15 osp) ja Kotiruokapalvelut (15 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen opetus toteutetaan pääsääntöisesti erillisinä ympäristöosaamisen kursseina. Tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan kontaktiopetuksella, sekä suullisilla, kirjallisilla ja verkkopohjaisilla tehtävillä. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten ja suullisten tehtävien perusteella. Opetus- ja ohjausmenetelminä voidaan käyttää kontaktiopetusta, verkko-opetusta tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksia. Osaamisen arvioi ainetta opettava/-t opettaja/-t Ympäristöosaaminen 2, 3 osp Osaamistavoitteet ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68414 Osaamistavoitteet Opiskelijat osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia kotityöpalvelujen alan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti o ympäristövastuullisuuden perusteet ympäristölainsäädännön kannalta, sekä viranomaisyhteistyö tarpeen mukaan

48 46 o kotityöpalvelujen alalla käytössä olevien laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmien perustuntemus o kestävän kehityksen periaatteiden perusymmärrys hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren o elinkaariajattelun ymmärrys o kotityöpalvelujen alalla yleisesti käytössä olevien tuotteiden elinkaari osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen o kotityöpalvelujen alan töiden yhteys luonnon monimuotoisuuteen osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla o ilmastonmuutoksen perusteet, kasvihuoneilmiö o kotityöpalvelujen alan mahdolliset yhteydet kasvihuoneilmiön voimistumisessa osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä o työvälineiden ja materiaalien energia- ja materiaaliystävällinen valitseminen o energiatehokkuusmerkinnät- ja muut ympäristömerkit osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään o kotityöpalvelujen alan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä osaa selvittää mistä saa lisää tietoa ympäristöasioista ja niihin vaikuttamisesta osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet kotityöpalvelujen alalla o kotityöpalvelujen alan jätteet ja kierrätys o kotityöpalvelujen alan tuotteiden ja materiaalien uusiokäyttö. Integroitu seuraaviin ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp) sekä Kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja pakollisiin tutkinnon osiin Asiakkaiden avustaminen (15 osp), Kodin perussiivous- ja tekstiilihuoltopalvelut (15 osp) ja Kotiruokapalvelut (15 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen opetus toteutetaan erillisinä ympäristöosaamisen kursseina. Tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan suullisilla, kirjallisilla ja verkkopohjaisilla tehtävillä, sekä kontaktiopetuksella. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten ja suullisten tehtävien perusteella. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava/-t opettaja/-t Ympäristöosaaminen 3 (TOP), 3 osp Osaamistavoitteet ja arvionti https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66301/ops/tutkinnonosat/68414 Osaamistavoitteet Opiskelijat osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia kotityöpalvelujen alan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti o selvittää työssään käytössä olevat laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmät ja osaa toimia näiden mukaisesti

49 47 o noudattaa työssään kestävän kehityksen periaatteita o tuntee ympäristölainsäädännön perusteet omaa työtehtäväänsä koskien hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren o elinkaariajattelun ymmärrys o kotityöpalvelujen alalla yleisesti käytössä olevien tuotteiden elinkaari osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen o kotityöpalvelujen alan töiden yhteys luonnon monimuotoisuuteen osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla o osaa ottaa työssään huomioon ilmastonmuutosta voimistavat tekijät osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä o työvälineiden ja materiaalien energia- ja materiaaliystävällinen valitseminen o osaa arvioida miten oman alan työtehtävän energiatehokkuutta voisi lisätä ja jätteiden syntyä vähentää osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään o kotityöpalvelujen alan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä o osaa selvittää mistä saa lisää tietoa ympäristöasioista ja niihin vaikuttamisesta o osaa arvioida ja selvittää kotityöpalvelujen alan työtehtävien ympäristövaikutuksia osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet kotityöpalvelujen alalla o kotityöpalvelujen alan tuotteiden ja materiaalien uusiokäyttö o lajittelee jätteet työtehtävässään. Selvittää kierrätysmahdollisuuksia. Integroitu seuraaviin ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin Ateria- ja kahvituspalvelut (20 osp) ja Ylläpitosiivous (25 osp) sekä Kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja pakollisiin tutkinnon osiin Asiakkaiden avustaminen (15 osp), Kodin perussiivous- ja tekstiilihuoltopalvelut (15 osp) ja Kotiruokapalvelut (15 osp). Tämän tutkinnon osan osa-alueen opetus toteutetaan työssäoppimisjaksolla. Tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan käytännön työtehtävillä. Opiskelija selvittää esimerkiksi työssäoppimispaikkansa ympäristövaikutuksia, miten ympäristövaikutuksia voi minimoida, ympäristöasioiden valvontaa tai muuta vastaavaa. Oppiminen toteutetaan työpaikalla tehtävillä suullisilla, kirjallisilla ja verkkopohjaisilla tehtävillä. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten, suullisten tai verkkoympäristöissä annettujen tehtävien perusteella. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava/-t opettaja/-t tarvittaessa yhteistyössä työssäoppimisjakson työnohjaajan ja työssäoppimisjaksoa ohjaavan opettajan kanssa Jokin kohdista, 0-7 osp 4 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp AMMATILLISESSA PERUSOPETUKSESSA Vapaasti valittavat tutkinnon osat ovat pääsääntöisesti yhteisiä tutkinnon osia tai ammatillisia pakollisia tai valinnaisia tutkinnon osia.

50 5 TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET Kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ammatillisissa perustutkinnoissa (91/011/2014) LIITTEET Liite 1 Liite 2a Liite 3 Polkujen kuvaus Jaksosuunnitelma 3 vuodelle Ammattiosaamisen näyttöjen toteutussuunnitelma

51 49

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala KODINHUOLTAJA

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala KODINHUOLTAJA Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto sisältää siivous-, ateriapalvelu-, tekstiilihuolto- ja asiakaspalvelukoulutusta, hygienia- ja työturvallisuuskoulutusta.

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp) KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus ja kesto Näyttö

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. valmistautuu asiakaskohteen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Lausuntopyyntö 6/421/

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 51/011/2014

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Salpauksen johtokunnan hyväksymä 10.5.2011 Salpauksen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Toimitilahuoltaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kotityöpalvelujen osaamisala Kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala Toimitilahuoltaja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 180 OSP Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Pikkuateriat 9 osp ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja SISÄLLYSLUETTELO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 19.8.2015. Opetussuunnitelma. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja

Matti Meikäläinen 19.8.2015. Opetussuunnitelma. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja Matti Meikäläinen 19.8.2015 Opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 Sisällys KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimii erilaisissa kodinhuollon

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Sähköasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Perussiivous 30 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. toteuttaa

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

4. tammikuuta 2017 / 1. Osaamistodistuksen LIITE. Henkilön nimi: Syntymäaika: Työpaikka:

4. tammikuuta 2017 / 1. Osaamistodistuksen LIITE. Henkilön nimi: Syntymäaika: Työpaikka: 4. tammikuuta 2017 / 1 mistodistuksen LIITE Henkilön nimi: Syntymäaika: Työpaikka: Opinnollistettava tutkinto: Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Tutkinnon osa: Asiakkaiden avustaminen 1. TYÖPROSESSIN

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2015 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Hyväksytty

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot