TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISUUNNITELMA 2011-2015"

Transkriptio

1 TYÖELÄMÄN PÄÄMIES PROJEKTISUUNNITELMA KR/

2 SISÄLLYS 1 PROJEKTIN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT Vammaisten henkilöiden osaamista ei saada käyttöön jatko-opintojen jälkeen Työvalmennuksen käytön laajentaminen työllistymismenetelmänä vanhus- ja kotipalveluihin Kuntien vastuu vammaisten työllistämisestä kasvaa Vammaiset henkilöt ovat väliinputoajia työllistymistä tukevissa palveluissa Taloudellinen taantuma on hidastanut vammaisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille 4 2 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Projektin tavoitteet Projektin toteutus 5 3 PROJEKTIN KOHDERYHMÄ JA TAVOITELTAVAT VAIKUTUKSET Projektin kohderyhmä Projektin tavoiteltavat vaikutukset 6 4 TYÖMENETELMÄT Yksilökeskeinen elämän suunnittelu Palveluohjaus ja dialoginen asiakastyö Työvalmennus Vertaiskehittäminen 7 5 PROJEKTIN TOIMINTARESURSSIT Henkilöstö ja vastuualueet Toimitilat ja talous 8 6 PROJEKTIN ORGANISAATIO JA OHJAUS Projektin johtaminen ja hallinto Projektin yhteistyökumppanit ja sidosryhmät 9 7 PROJEKTIN SEURANTA JA ARVIOINTI 11 8 RISKIEN HALLINTA 11 9 TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ PROJEKTIN TUOTOKSET, TULOKSET JA NIIDEN JUURRUTTAMINEN 12 LÄHTEET 14 LIITE : Alustava riskienhallintasuunnitelma 2

3 1 PROJEKTIN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT Pieksämäen kaupunki ja Savon Vammaisasuntosäätiö edistävät yhteisen Työelämän päämiesprojektin avulla kehitysvammaisten henkilöiden päämiehisyyttä ja valinnan mahdollisuuksien toteutumista työelämässä. Projektissa luodaan uusia toimintamalleja kehitysvammaisten henkilöiden tukemiseksi yksilöllisesti suunnitelluille työurille (jatkoopintojen aikana käynnistettävä valmennus ja henkilökohtainen apu) kotipalvelu- ja vanhustyön tehtävien organisoimiseksi (vammaisille henkilöille soveltuvien työtehtävien etsiminen, työpaikkojen valmennus, asiakkaiden tiedottaminen, työn koordinointi). Pieksämäen kaupunki on toiminut aloitteen tekijänä Savon Vammaisasuntosäätiöön päin projektin suunnittelun käynnistämisessä. Lähtökohta on hyvä yhteistyössä kehitettävien toimintamallien juurruttamisen näkökulmasta. Uudet poikkihallinnolliset toimintamallit juurrutetaan Pieksämäen kaupungin vanhus- ja vammaistyön käytännöiksi edistämään kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisten työurien toteutumista Vammaisten henkilöiden osaamista ei saada käyttöön jatko-opintojen jälkeen Kehitysvammaisten nuorten peruskoulun jälkeisiä jatko-opintomahdollisuuksia on kehitetty voimakkaasti viime vuosina. Ammatillinen suuntautuminen ja taitojen hankkiminen on mahdollista useissa eri koulutusvaihtoehdoissa. Kehitysvammaisilla nuorilla ja aikuisilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta yksilöllisiin valintoihin työurilla. Ammatillisten opintojen jälkeen oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaisia työmahdollisuuksia ja työpaikkoja ei ole tarjolla. Nuoret henkilöt haluavat töihin avoimille työmarkkinoille. Kehitysvammaisten henkilöiden työpanosta ei saada tällä hetkellä käyttöön Työvalmennuksen käytön laajentaminen työllistymismenetelmänä vanhus- ja kotipalveluihin Työvalmennus on hyvä esimerkki yksilöllisestä työllistymisen tukimenetelmästä. Sen avulla on mahdollistettu monilla eri sektoreilla vammaisten tai vajaatyökykyisten työllistyminen. Menetelmän käyttöön ottaminen etenee valtakunnallisella tasolla hyvin hitaasti kehittämisprojekteista normaaliin toimintaan. Palvelun saatavuus on alueellisesti heikkoa ja epätasa-arvoista. (Varanka 2010, s. 2). Vanhustyössä on lisääntyvä työvoimatarve erilaisissa kotipalveluun liittyvissä tehtävissä (esim. kotona selviytyminen, asiointi, sosiaaliset suhteet ja yksinäisyyden torjuminen, kodin siisteys, jätteiden lajittelu ja kierrättäminen). Moni kehitysvammainen henkilö voisi päästä toteuttamaan osaamistaan, vahvuuksiaan ja ammatillisen koulutuksen kautta opittuja taitoja vanhustyön avustavissa tehtävissä. Työelämän päämies-projektilla poistetaan epätasa-arvoa työmarkkinoilta kehittämällä kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten työvalmennusta vanhus- ja kotipalvelualojen työpaikoissa Kuntien vastuu vammaisten työllistämisestä kasvaa Työhallinnon palvelut eivät tarjoa riittävää tukea työllistymiseen. Ammatillisen koulutuksen jälkeen kehitysvammaiset henkilöt voivat kokeilla työllistymistä työhallinnon työharjoittelun, työkokeilun tai valmentavan työtilaisuuden kautta. Yrittäminen johtaa usein epäonnistumisiin, itsetunnon romuttumiseen sekä minäkuvan ja työntekijän identiteetin luhistumiseen. Nämä henkilöt ohjataan työhallinnon palveluista eläkkeelle ja kunnan kehitysvammahuollon asiakkaiksi. Nuoret eläkettä saavat kehitysvammaiset henkilöt eivät ole useinkaan motivoituneita lähtemään kunnan tarjoamaan työkeskusympäristössä toteutettavaan työtoimintaan. Heillä on toive ja haave oikeasta työstä oikeilla työpaikoilla 3

4 Työ- ja elinkeinoministeriö on vuonna 2009 ohjeistanut työ- ja elinkeinotoimistot jakamaan henkilöasiakkaansa ryhmiin heidän kykyjensä mukaisesti. Lievästi kehitysvammaiset henkilöt eivät useinkaan mahdu kuntoutuksen kautta työmarkkinoille tähtäävään ryhmään eikä heille ole soveltuvia työllistymistä tukevia palveluita tarjolla työhallinnossa. Käytännössä vaikeasti työllistettävien palvelemisen vastuuta on siirretty työvoiman palvelukeskuksille ja kunnille. Kuntien ja erilaisten tukimuotojen kehittäjien yhteistyötä tarvitaan, jotta löydetään uusia ja paikallisia tapoja työllistää vammaisia henkilöitä. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yksilöllisten toimintamahdollisuuksien edistäminen on tämän päivän keskeisin haaste ja velvoite (vammaispalvelulain muutos , 3, 2. mom.). Nykyaikaisten työllistymisen tukimuotojen tulee vastata vammaispolitiikan ja vammaisten henkilöiden oikeuksien asettamiin haasteisiin. Vammaisten henkilöiden työllistymisen tukimuodot eivät tällä hetkellä toimi tasa-arvoisesti muuhun väestöön verrattuna yhdenvertaisuutta korostavista suosituksista ja sopimuksista huolimatta. Uudistunut vammaispalvelulaki tarjoaa mahdollisuuden tukea osallisuutta työelämään henkilökohtaisen avun järjestämisen kautta. Työurien suunnittelussa on keskityttävä yksilökeskeisesti henkilön omiin todellisiin toiveisiin ja tarpeisiin järjestelmäkeskeisen suunnittelun sijaan. Yksilöllisten työllistymisen tukimuotojen kehittämisessä ja tukipalvelujen järjestämisessä on kyse yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja heikommassa asemassa olevien henkilöiden tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistämisestä. Käytännön kokemusten ja yhteisen kehittämistyön kautta on määriteltävä kuntoutus-, työllistämis- ja vammaispalveluiden roolit sekä vastuut vammaisten henkilöiden työllistymisen tukemisessa. Työelämän päämies-projektissa haetaan Pieksämäen kaupunkiin sopivia käytäntöjä vammaisten henkilöiden työllistymisen tukemisessa ja erilaisten tukimuotojen hyödyntämisessä Vammaiset henkilöt ovat väliinputoajia työllistymistä tukevissa palveluissa Koska työvalmentajapalveluita ei ole kaikkialla saatavilla, on työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla vammaisilla henkilöillä väliinputoamisvaara työllistymistä tukevien palveluiden suhteen. He eivät välttämättä saa palveluita työ- ja elinkeinokeskuksen kautta. Päättäjät eivät tunne valmennuspalveluiden mahdollisuuksia eivätkä osatyökykyisyyden käsitettä. Työpaikkaa täytyy etsiä tavoitteellisesti, työnantajia herätellä ja palvella osatyökykyisiä henkilöitä, jotka haluavat työllistyä. (Härkäpää Kristiina 2010, s ). Työelämän päämies-projektissa työllistymiseen motivoituneita henkilöitä etsitään jatko-opintoja suorittavista. Heille etsitään heidän kykyjensä ja toiveidensa mukaista työpaikkaa erityisesti kotipalveluiden ja vanhustyön kentältä. Työyhteisöä valmennetaan ottamaan vammainen henkilö vastaan työyhteisön jäsenenä Taloudellinen taantuma on hidastanut vammaisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille Sosiaaliturvan uudistusta työstänyt Sata-komitea oli työnsä alkuvaiheessa kiinnostunut työmarkkinoiden ulkopuolella olevien vammaisten henkilöiden saamisesta työmarkkinoille henkilöä olisi saatavissa sopivalla tuella työelämään. Taloustilanteen huononnuttua työryhmän kiinnostus asiaa kohtaan väheni. Valtiovarainministeriön kestävyysraportti palauttaa vammaisten työllistämisen pohdintaan ja pistää miettimään, mistä löydetään voimavaroja työelämään. (Ahtela Jukka 2010, s. 13). Työelämän päämies-projektilla tuetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille toteuttamaan jatko-opinnoissa hankittua osaamista ja henkilökohtaisia kykyjä. Taloudellisesta taantumasta huolimatta tulevaisuudessa on edessä työvoimapula. Kaikki mahdolliset tukimuodot tarvitaan käyttöön mm. vanhusten kotipalvelutyöhön. 4

5 2 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2.1. Projektin tavoitteet Työelämän päämies-projektin tarkoituksena on kehittää ja edistää tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisten työllistymisen tukimuotojen järjestämistä jatko-opinnoista työmarkkinoille siirryttäessä. Ihannetilanteessa kehitysvammainen henkilö pystyisi valmentautumaan tulevaan työpaikkaansa jo jatko-opintojen aikana. Projektin toiminnassa korostuu vertaiskehittäminen yhteistyössä Pieksämäen vammais- ja vanhustyön, alueen oppilaitosten sekä muiden työllistymisen tukimuotojen toteuttajien kanssa. Projektin tavoitteena on luoda yksilöllisen työuran tukemisen malli, joka huomioi henkilön aidot yksilölliset toiveet ja tarpeet sekä henkilölle itselleen kuuluvan määräysvallan ja valinnan mahdollisuudet työllistymisessä. Yksilöllisen työuran tukeminen on valmentamista, joka toteutetaan henkilökohtaisen avun ja tuen näkökulmasta. Projektin toiminnalla kehitetään erityisesti vanhus- ja kotipalveluympäristöä vammaisten henkilöiden työpaikkana Projektin toteutus Projektin toiminnan keskeiset prosessit ovat Kartoitukset ja tiedon hankkiminen o Kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten äänen kuuleminen heidän odotuksistaan ja näkemyksistään jatko-opintojen jälkeisestä työllistymisestä. Työllistymisen ja yksilöllisen työllistymisen tukemisen toimintakäytäntöjen ja esteiden kartoittaminen jatko-opintoja suorittavien ja työttömien kehitysvammaisten henkilöiden keskuudessa. Verkostoituminen Yhteistoiminnallinen kehittäminen o Sosiaali-, terveys- ja kotipalvelutyöstä kiinnostuneiden kehitysvammaisten henkilöiden hakeminen ja työhön valmennusmallin suunnitteleminen. o Vanhus- ja kotipalvelutyökenttään perehtyminen, työtehtävien etsiminen, vanhustyön asiakkaiden tiedottaminen. Testaaminen ja kokeilu o Jatko-opintoja suorittavien sekä työttömien kehitysvammaisten henkilöiden valmentaminen vanhus- ja kotipalvelutyössä. Työpaikkojen valmentaminen. Rakenteen luominen o Kotipalvelutyön ja tuetun työn organisoimisen arvioiminen ja jatkuva kehittäminen projektin työntekijöiden, kehitysvammaisten henkilöiden, kunnan, oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä vanhustyön asiakkaiden kanssa. Prosessien kuvaaminen o Valmennusmallin pilotoiminen Tuotosten laatiminen ja levittäminen o Oppaiden ja tiedotteiden laatiminen Toimintamallien juurtumisen varmistaminen. o Valmennusmallin ja työn organisointimallin juurruttaminen Pieksämäen kaupungin vanhus- ja vammaistyön sekä oppilaitosten käytännöiksi. 5

6 3 PROJEKTIN KOHDERYHMÄ JA TAVOITELTAVAT VAIKUTUKSET 3.1. Projektin kohderyhmä Välittömät hyödynsaajat: Pieksämäkeläiset kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset ja vanhustyön asiakkaana olevat ikäihmiset. Välilliset hyödynsaajat: Pieksämäen kaupungin vammais- ja vanhustyö sekä muiden kuntien vastaavat toimijat, jatko-opetusta kehitysvammaisille henkilöille tarjoavat oppilaitokset, tuetun työn ja avotyön parissa toimivat palveluiden tuottajat 3.2. Projektin tavoiteltavat vaikutukset Kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset Lisääntyvät mahdollisuudet yksilöllisiin valintoihin työurilla ja avoimilla työmarkkinoilla Mahdollisuudet toteuttaa omia haaveita ja onnistua. Mahdollisuus kehittää tasavertaisesti omaa minäkuvaa ja identiteettiä työntekijänä. Mahdollisuus käyttää ammatillisissa opinnoissa hankittua osaamista ja omia vahvuuksia työmarkkinoilla. Nuorten ja aikuisten syrjäytyminen työmarkkinoilta vähenee ja hyvinvointi lisääntyy. Pieksämäen vanhustyön asiakkaana olevat ikäihmiset Lisääntyvät tuki- ja palvelumuodot kotipalvelussa Pieksämäen kaupungin vammais- ja vanhustyö Lisääntyvät mahdollisuudet tukea kaupunkilaisten hyvinvointia tasa-arvoisesti. Uusien työllistymisen tukimuotojen ja kotipalveluiden organisointitapojen käyttöön saaminen vammais- ja vanhuspalveluissa. Vanhustyön työvoimatarpeisiin vastaamisen keinojen monipuolistuminen. Muiden kuntien vastaavat toimijat Saavat tiedottamisen kautta esimerkkejä uusista työllistymisen tukimuodoista ja kotipalveluiden organisointitavoista. Tuetun työn parissa toimivat palveluiden tuottajat Saavat uusia malleja tuetun työn toteuttamiseen omissa organisaatioissaan. Jatko-opetuksen toimijat Pystyvät ohjaamaan jatko-opetuksessa olevia kehitysvammaisia henkilöitä yksilöllisille työurille ja koulutusta vastaaviin tehtäviin. Yhteiskunta Kehitettävien työllistymisen tukimuotojen kautta vastataan vammaispolitiikan, uudistuneen vammaispalvelulain ja vammaisten henkilöiden oikeuksien asettamiin haasteisiin. Vammaisten henkilöiden tasa-arvoisuus ja hyvinvointi lisääntyvät. 6

7 4 TYÖMENETELMÄT Projektissa käytettävien keskeisimpien työmenetelmien, yksilökeskeisen elämän suunnittelun, palveluohjauksen, dialogisen asiakastyön, työvalmennuksen sekä vertaiskehittämisen tavoitteena on edistää projektille asetettujen tavoitteiden toteutumista Yksilökeskeinen elämän suunnittelu Yksilökeskeinen suunnittelu YKS (Person Centred Planning, PCP) on työ- ja lähestymistapa, jonka avulla pyritään enemmän ajattelemaan asioita asiakkaan näkökulmasta. Se perustuu Englannissa vuonna 2001 Terveysministeriön tuottamaan A New Strategy for Learning Disability for the 21st Century julkaisuun. Suunnittelun tavoitteena on parantaa henkilön elämänlaatua ja voimaantumista omassa elämässään, saada henkilön oma ääni ja mielipiteet kuuluviin, sekä lisätä hänen mahdollisuuksiaan osallistua ympäröivän yhteisön toimintoihin. YKS- menetelmässä suunnitellaan elämää ja asioita systemaattisesti eri työvälineitä hyödyntäen. Menetelmän työvälineitä ovat muun muassa Oman elämäntavan suunnitelma (ELP, Essential Lifestyle Planning) ja Oma tulevaisuuden suunnitelma (PFP, Personal Futures Planning) Palveluohjaus ja dialoginen asiakastyö Palveluohjaus ja dialoginen asiakastyö ovat asiakaslähtöisiä ja asiakkaan etua korostavia työtapoja. Palveluohjauksella tarkoitetaan sekä asiakkaan kanssa tehtävää työtä että asiakkaan palvelujen ja tukimuotojen koordinointia ja yhteen sovittamista. Toiminta kohdistuu asiakkaan omien voimavarojen ja sosiaalisten tukiverkostojen huomioimiseen ja se rakentuu asiakkaan ja työntekijän keskinäiselle luottamukselle. Dialogisessa asiakastyössä asiakas nähdään osallistuvana ja aktiivisena vaikuttajana, ei vain passiivisena vastaanottajana. Asiakkaan ja työntekijän välinen suhde on parhaimmillaan kahden erilaisen asiantuntijan tasavertaista yhteistyötä. Se muodostuu yhteiseen asiaan sitoutumisen kautta kumppanuudeksi. Asiakas ja hänen läheisensä ovat oman elämänsä asiantuntijoita. He tuntevat tilanteensa ja pystyvät arvioimaan parhaiten omaa arkitodellisuuttaan, ja sitä kautta esimerkiksi asumisen tuen tarpeitaan Työvalmennus Työvalmentajan tehtäväkenttää voidaan kuvata seuraavalla tavalla: Työvalmentajan tehtävät sijoittuvat osaksi uusiutuvaa ammatillisen kuntoutuksen kenttää. Sosiaalipoliittisesti tarkasteltuna työvalmentajan työ määrittyy sosiaalipalveluksi, joka auttaa ja tukee vajaakuntoista (työ)elämän käänteissä. Työvalmentajan tuki ja ohjaus toteutetaan projekteissa työllistyjän tilanteesta ja tuen tarpeesta riippuen joko aktiivisesti työpaikalla tai vaihtoehtoisesti työpaikan ja työajan ulkopuolella. Työvalmennuksen malleja hyödyntäneet käytännöt perustuvat henkilökohtaiseen tukeen sekä työntekijän ja työnantajan tarpeiden mukaan räätälöityihin palveluihin. Työllistymisen tukemiseen liitetään uudella tavalla yksilöllistä palveluohjausta, työpaikoilla tapahtuvaa ammatillista valmennusta sekä työnantajalle ja työyhteisölle suunnattuja palveluita. (Alakaihiluoma, 2007) 4.4. Vertaiskehittäminen Vertaiskehittämisessä pyritään avoimeen yhteistyöhön ja vuoropuheluun sekä toiminnasta saatuihin kokemusten vaihtoon. Kehitysvammaisten henkilöiden työllistymisen tukimuotojen kehittämistyössä vanhustyön asiakkaiden saamaa palvelua ja vammaisen henkilön tarvitsemaa tukea tarkastellaan eri näkökulmista ja eri tahojen kokemana. Aktiivisessa toisten näkemysten kuuntelemisessa, sekä mielipiteiden vaihdossa eri menettelytavoista ja vaikuttamiskeinoista korostuu verkostoille ominainen yhteistoiminta ja vastavuoroisuus. Vertaiskehittämisen avulla voidaan tietoisesti ja tehokkaasti hyödyntää ja edistää niitä toimintatapoja, jotka on arvioitu asiakkaalle käytännössä hyvää tuottaviksi. 7

8 5 PROJEKTIN TOIMINTARESURSSIT 5.1. Henkilöstö ja vastuualueet Projektin henkilöstö muodostuu kahdesta Savon Vammaisasuntosäätiön palkkaamasta työntekijästä Projektipäällikkö , Pieksämäki Vastaa projektin käytännön toteutuksesta toimeksiannon (projektisuunnitelman) mukaisesti. Laatii tarkemman projektin toimintasuunnitelman ja johtaa sitä. Toimii projektityöntekijöiden esimiehenä sekä ja ohjaa projektitiimiä. Huolehtii dokumentoinnista ja raportoinnista. Huolehtii ohjaus- ja johtoryhmän tapaamisten valmistelusta ja suunnittelusta, sekä vastaa sidosryhmäyhteistyöstä esimerkiksi kuntien,oppilaitosten ja palveluntuottajien kanssa. Laatii/organisoi loppuraportin ja suorittaa projektin päättämisen. Kehittää työllistymisen toimintamallia ja tukikäytäntöjä yhdessä projektiohjaajan, Pieksämäen kaupungin, kotipalveluiden asiakkaiden, kehitysvammaisten henkilöiden ja paikallisen yhteistyöverkoston kanssa. Projektiohjaaja/työvalmentaja , Pieksämäki Toimii asiakastyön organisoijana, työvalmentajana ja henkilökohtaisena apuna kehitysvammaisille henkilöille työllistymisen tukimalleja ja tukikäytäntöjä kehitettäessä. Toimii yhteistyössä projektipäällikön ja yhteistyöverkoston kanssa. Kehittämispäällikkö Toimii osa-aikaisesti säätiön hallinnossa/kehittämisyksikössä ja osa-aikaisesti säätiön kehittämisprojekteissa. Projektikonsultointiin resursoidaan 10% työpanos säätiön kehittämisyksikön kautta. Kehittämispäällikkö toimii Työelämän päämies-projektin johtoryhmän ja ohjausryhmän puheenjohtajana. Tukee projektin onnistumista tehtävissään ja tavoitteissaan, verkostoistumisessa ja verkostoyhteistyössä sekä tulosten juurruttamisessa. Projektityöntekijöillä on mahdollisuus osallistua ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja projektin tavoitteellista työskentelyä tukevaan ryhmämuotoiseen työnohjaukseen. Henkilökohtaisten koulutustarpeiden määrittely lähtee projektin tavoitteiden toteutumisen varmistamisesta ja työntekijöiden omista kehittymistavoitteista. Koulutussuunnitelma laaditaan projektin alkaessa ja sitä tarkennetaan projektin edetessä vähintään kerran vuodessa Toimitilat ja talous Hankkeelle vuokrataan toimistotilat Pieksämäestä alkaen. Fyysisesti, mahdollisuuksien mukaan, pyritään sijoittumaan Pieksämäen kaupungin toimitiloihin. Aloitusvuonna hankitaan kahdelle projektin työntekijälle asianmukaiset toimistokalusteet ja tarvikkeet, tietokone, tulostin sekä puhelin. Projektin toiminta alkaa ja päättyy , Viiden vuoden toiminta-aika on perusteltu, jotta kehitysvammaisten henkilöiden työllistymisen tukimallit ja toimintakäytännöt ehditään juurruttaa Pieksämäen kaupungin toimintaan kestävällä tavalla. Projekti rahoitetaan täysin RAY:n avustuksella. Projektin taloussuunnitelma jakautuu vuosien ajalle seuraavasti Yhteensä Toiminnan kulut ja tuotot

9 6 PROJEKTIN ORGANISAATIO JA OHJAUS 6.1. Projektin johtaminen ja hallinto Savon Vammaisasuntosäätiössä ylintä päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus. Se päättää projektin aloittamisesta, hyväksyy vuotuisen budjetin ja tilinpäätöksen, sekä vahvistaa raportit. Säätiön johdon muodostaa toimitusjohtaja ja säätiön laadunhallinnasta ja asumis- ja päivätoimintapalveluista vastaava palvelujohtaja. Projektin toteutuksessa ja projektinhallintaprosessien laadunhallinnassa noudatetaan säätiön laatujärjestelmää (SHQS) ja siihen liittyvää säätiön hallituksen hyväksymää projektiohjeistusta. Erillisrahoituksella toimivat projektit sijoittuvat Savon Vammaisasuntosäätiön kehittämisyksikköön. Projektimuotoiselle kehittämistoiminnalle on myönnetty laatusertifikaatti v ulkoisessa auditoinnissa. Säätiössä toimii projektitoiminnan johtoryhmä, joka vastaa yleisesti säätiön projektitoiminnan johtamisesta, laadusta ja pelisäännöistä. Savaksen projektitoiminnan johtoryhmän tehtäviä: Esittää projektin käynnistämistä ja päättämistä säätiön hallitukselle. Nimeää yksittäisen projektin johtoryhmän. Hyväksyy projektin tulokset ja raportit. Kokoontuu kahdesti vuodessa tai tarpeen mukaan. Projektitoiminnan johtoryhmän muodostaa toimitusjohtaja, palvelujohtaja ja kehittämispäällikkö. Työelämän päämies-projektin johtoryhmän tehtäviä: Vahvistaa projektin tavoitteet, Hyväksyy työ- ja toimintasuunnitelmat, Suuntaa resurssit, Seuraa projektin tavoitteiden toteutumista, Huolehtii projektin oppimisprosessin johtamisesta ja projektin tarvitsemasta tuesta, Vastaa viime kädessä projektin onnistumisesta. Kokoontuu 1-2 kk:n välein tai tarvittaessa. Projektin johtoryhmään kuuluu projektipäällikkö sekä säätiön kehittämispäällikkö ja palvelujohtaja/toimitusjohtaja Projektin yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Seuraavat tahot ovat alustavasti lupautuneet kehittämisyhteistyöhön ja/tai mukaan projektin ohjausryhmätyöhön Pieksämäen kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Anna-Liisa Miettinen Kehitysvammaohjaaja Anneli Ramstedt Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Sisko Sandberg Rooli: Kumppanuus kehitysvammaisten henkilöiden työllistymisen tukimuotojen ja toimintamallien kehittämisessä. Toimintamallien juurruttaminen. 9

10 Jatko-opintomahdollisuuksia vammaisille henkilöille tarjoavat oppilaitokset Pieksämäellä Bovallius-ammattiopisto, rehtori Arja Kilpeläinen Agricola-koulutuskeskus, rehtori Helena Ahonen Etelä-Savon ammattiopisto/pieksämäki, rehtori Kari Mattila Rooli: Kumppanuus jatko-opetuksen toimintamallien kehittämisessä yksilöllisten työurien luomiseksi jatko-opintojen aikana. Työllistymisen tukimuotoja vammaisille henkilöille tarjoavat organisaatiot Savas/Rahkapuiston toimintakeskus, johtaja Saila Rummukainen Vaalijalan kuntayhtymän Savoset-työvalmennuskeskus, johtaja Veli-Pekka Ruohio Bovallius-palvelut Oy, toimitusjohtaja Mauri Korhonen Rooli: Yhteistyö ja asiantuntijuus työllistymisen tukimuotojen kehittämisessä. Vajaakuntoisten työllistämisen edistämissäätiö VATES Kehittämispäällikkö Pauliina Lampinen (käsittelevät ohjausryhmätyöhön osallistumismahdollisuutta säätiön hallinnossa myöhemmin) Rooli: Asiantuntijuus ja kehittämiskumppanuus vajaakuntoisten työllistymismenetelmien mallintamisessa. Valtakunnallisten ja globaaliensuuntausten tuominen Työelämän päämies-projektiin vaikuttavista työllistymisen tukimuodoista. Projektin ohjausryhmätyöhön pyydetään mukaan jatko-opintoja suorittavia kehitysvammaisia henkilöitä, joiden tavoitteena on työllistyä vanhustyöhön tai kotipalvelutehtäviin. Rooli: Asiantuntijuus työllistymisen tukimuotojen kehittämisessä. Pieksämäen työ- ja elinkeinokeskusta tiedotetaan projektin kehittämistyön edistymisestä. Työelämän päämies-projektin ohjausryhmän tehtäviä: Tukee ja valvoo projektin edistymistä ja arvioi tuloksia. Toimii ideointi-, suunnittelu- ja juurruttamisapuna sekä projektin aihepiiriin liittyvänä asiantuntijaelimenä. Koostuu projektin, säätiön, Pieksämäen kaupungin, oppilaitosten sekä muiden keskeisten yhteistyökumppaneiden, kohderyhmän ja sidosryhmien edustajista. Jokaiselle ohjausryhmän jäsenelle pyritään löytämään erityinen henkilökohtainen tehtävä projektin toiminnan tukemisessa. Kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. 10

11 7 PROJEKTIN SEURANTA JA ARVIOINTI Projektitiimi seuraa ja arvioi projektin toimintaa säännöllisesti työkokouksissaan. Seurantaa ja arviointia toteutetaan vertaamalla toimintaa laadittuihin toimintasuunnitelmiin. Projektipäällikkö vastaa projektin kehittämis- ja toimintaprosessien sekä tulosten ja vaikutusten jatkuvasta arvioimisesta ja raportoi projektin toteutumisesta oman projektinsa johtoryhmälle. Projektin prosessiarvioinnilla arvioidaan toimintaa, jolla tuloksia pyritään saamaan aikaan. Arvioinnilla lisätään tietoisuutta nykytilanteesta, tehdyistä valinnoista ja etenemisvaihtoehdoista. Systemaattisesti kerätyn seurantatiedon, palautteen ja reflektion pohjalta tehdään johtopäätöksiä, joita hyödynnetään projektin etenemisen ja tuloksiin pääsyn varmistamisessa. Prosessiarviointi kohdistuu myös kehittämistoimenpiteiden tuottamiin tuloksiin ja tuotoksiin. Arvioinnissa huomioidaan sekä tavoitellut että odottamattomat tulokset ja vaikutukset. Projektin toiminnan prosessiarviointia toteutetaan koko projektin elinkaaren ajan itsearviointina projektityöryhmässä, johtoryhmässä ja ohjausryhmässä. Tapauskohtaisella arvioinnilla (projektin asiakkaat, jotka suuntautuvat yksilöllisille työurille projektin avulla sekä kotipalveluiden tuottajat) tuotetaan tietoa tukimuotojen vastaavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä tuetun työn organisointimuotojen toimivuudesta. Arviointitietoa kerätään asiakkailta, yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä havainnoinnin, lomakekyselyjen, haastatteluiden, keskusteluiden ja projektidokumenttien (esim. muistiot, asiakastilastot) avulla. Projektin seuranta ja arviointi dokumentoidaan vuosittain laadittaviin toimintasuunnitelmiin (sisältää arviointi-, tiedottamis- ja viestintä-, juurruttamis- sekä riskienhallintasuunnitelman) ja väliraportteihin. Työelämän päämies-projektin projektisuunnitelma kirkastetaan projektin alkaessa yksityiskohtaisemmaksi toimintasuunnitelmaksi. Säätiössä toteutetaan projektien jälkiarviointia projektin tulosten ja vaikutusten pysyvyyden arvioimiseksi ja varmistamiseksi. Kaksi vuotta Työelämän päämies-projektin päättymisen jälkeen arvioidaan työllistymisen toimintamallien ja tukikäytäntöjen juurtumisen pysyvyyttä ja laajuutta. Jälkiarvioinnin tulokset raportoidaan RAY:lle. 8 RISKIEN HALLINTA Projektin riskejä hallitaan ja johdetaan etukäteisarvioinnilla (Liite 1). Riskien hallinnan tarkoituksena on selvittää ne seikat, jotka voivat vaikeuttaa projektin etenemistä ja tavoitteisiin pääsemistä. Ne kohdistuvat joko projektin toimintaan tai projektin lopputulokseen. Riskienhallinnan avulla pyritään välttämään ja pienentämään toteutuneiden riskien mahdollisia vaikutuksia. Projektin riskienhallinta koostuu riskien tunnistamisesta, riskiluokituksesta (riskien todennäköisyys ja vaikutus), ehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä, sekä uudelleentunnistamisesta. Riskienhallintadokumentin ylläpitämisestä vastaa projektipäällikkö. Projektin toimintasuunnitelmaan projektipäällikkö toteuttaa riskien alustavan tunnistus- ja arviointivaiheen. Riskienhallintasuunnitelmaa täydennetään ensimmäisessä projektin johtoryhmän ja ohjausryhmän kokoontumisessa ja alkuvaiheen suunnitelma saatetaan valmiiksi projektityöryhmän kanssa. Riskien tunnistaminen ja uudelleenarviointi suoritetaan projektityöryhmässä aina tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tilannetta seurataan ja siitä informoidaan myös projektin johto- ja ohjausryhmän palavereissa. 11

12 9 TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ Projektille laaditaan viestintäsuunnitelma projektin alkuvaiheessa. Sen tarkoitus on tukea projektin tavoitteiden toteutumista. Hyvällä tiedottamisella rakennetaan luottamusta rahoittajaan ja yhteistyöverkostoihin. Sillä varmistetaan johdonmukainen ja tehokas viestintä projektin toiminnan laadusta, kehittämiskohteista, vaiheista ja tuloksista kaikille projektin toteutumisen kannalta tärkeille tahoille. Viestinnän tavoitteena on myös edistää projektin tulosten laajamittaista hyödyntämistä. Suunnitelma toimii työvälineenä projektitiimille ja projektin eri osapuolille. Viestintäsuunnitelma sisältää viestinnän kohderyhmät, toimenpiteet ja aikatalutuksen sekä vastuutahot. Projektin viestinnässä noudatettavat periaatteet ovat Viestintä on avointa, aktiivista, oikea-aikaista ja sisällöltään totuudenmukaista Viestinnän vaikutuksia arvioidaan säännöllisesti Viestinnässä noudatetaan sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan lainsäädäntöä ja ohjeistusta Viestinnässä käytetään apuna yhteistyötahojen viestintäkanavia Viestinnän sisältö mukautetaan eri kohderyhmien toiveisiin ja tarpeisiin Viestintä on osa projektin juurruttamista Projektin viestintä jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäisen viestinnän kohderyhminä ovat projektin tekijät, projektin johto- ja ohjausryhmät, säätiön hallitus, rahoittaja, hankkeessa mukana olevat asiakkaat ja kunnat. Ulkoisen viestinnän kohderyhmiä ovat järjestöt sekä muut mahdolliset hyödynsaajat, kuten kehitysvamma-alan palvelujen tuottajat, sekä laaja yleisö. Tiedottamista arvioidaan itsearvioinnilla ja sidosryhmäpalautteella kerran vuodessa. Tiedotustoimenpiteistä ja niiden onnistumisesta raportoidaan rahoittajalle väli- ja loppuraportoinnin yhteydessä. 10 PROJEKTIN TUOTOKSET, TULOKSET JA NIIDEN JUURRUTTAMINEN Työelämän päämies-projektissa syntyy seuraavanlaisia tuotoksia ja tuloksia: Kehitysvammaisten henkilöiden lisääntyneet, yksilölliset työuravaihtoehdot Pieksämäen kuntaan vakiintuneet kehitysvammaisten henkilöiden työllistymisen toimintamallit ja tukikäytännöt Jatko-opetukseen vakiintuneet toimintamallit yksilöllisten työurien tukemiselle jatkoopintojen aikana Työllistymisen toimintamallien ja tukikäytäntöjen prosessi- ja organisointikuvaukset Opas työpaikalle (vanhustyö ja kotipalvelu) erityistä tukea tarvitsevan henkilön perehdyttämiseen ja hänen erityistarpeidensa huomioimiseen työyhteisössä Tiedotemalli kotipalvelun asiakkaille erityistä tukea tarvitsevan työntekijän roolista ja työn sisällöstä palvelutehtävissä Juurruttamissuunnitelman tarkoitus on edistää projektin tulosten ja tuotosten käyttöönottoa ja pysyvyyttä. Projektissa juurruttaminen nähdään koko sen elinkaaren mittaisena prosessina. Prosessissa ympäristö muokkaa projektin toimintaa ja tulosten ja tuotosten kehittämistä ja toisaalta ympäristöä sopeutetaan ottamaan niitä vastaan. Juurruttamisprosessi jatkuu projektin päättymisen jälkeen. 12

TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016. Kirsi Ruutala/31.5.201

TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016. Kirsi Ruutala/31.5.201 TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016 Kirsi Ruutala/31.5.201 28 SISÄLLYS 1 PROJEKTIN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Avoterveydenhuollon palveluista puuttuu

Lisätiedot

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/201 Milla Ryynänen 28 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOIMINTAPROSESSIT... 3 2 PALVELUPOLUN MALLINTAMINEN... 2.1 Nykytilanteen kuvaus...

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Valmennuksella työhön. Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007

Valmennuksella työhön. Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007 Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007 Lukijalle MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke www.adaptor.fi Muuntaja-hanke

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TEPA-PROJEKTIN TAUSTA JA TARPEET... 2 2.1. VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen

Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen Map Minun asumisen polkuni -projekti Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen 1 Map-loppuraportin sisältö eli mistä asioista tässä raportissa kerrotaan? 1. Tietoa Map-projektista

Lisätiedot

Vatupassi -kehittämispilotti

Vatupassi -kehittämispilotti Vatupassi -kehittämispilotti Palvelusuunnitteluprosessien kehittäminen ja dialogisten menetelmien soveltaminen vammaispalvelutyöhön Ranualla 1.10.2008-31.3.2009. Kirsti Kaikkonen 2009 Kaikkonen, Kirsti.2009.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 Valtuusto 30.11 2011 Johdanto Työvalmennussäätiönä Kokkotyö-säätiö aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä,

Lisätiedot

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A Toimintamalleja opintopolkujen ja palveluohjauksen rakentamiseen oppilaitoksessa

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 27.11.2009

Lisätiedot

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet, Eksoten kehittämisohjelma Aktivointi

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot