Lammasluodon asemakaavamuutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lammasluodon asemakaavamuutos"

Transkriptio

1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Lammasluodon asemakaavamuutos 1105/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Arkkitehti Sissi Qvickström : Vireilletulo Lammasluodon asemakaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Vireil letulosta on kuulutettu kaavoituskatsauksessa Suunnittelualue ja tavoitteet Tehtävänä on laatia asemakaavan muutos Lammasluodon ja Meri-Naantalin altaan ran ta-alueen sekä nk. Y-tontin alueelle. Asemakaavan muutos koskee osaa Naantalin kau pungin 9. kaupunginosan ase ma-kaavasta Ak-100, Väinölänniemi 3. Tarkoituksena on muuttaa asemakaavaa niin, että se sallii tiiviin asuinrakentamisen sekä pienvenesata man sijoittumisen alueelle. Asemakaavassa tutkitaan erityyppisen asumisen sijoittumista alueelle siten että muodostuu ympäristöönsä sopiva kokonaisuus. Tavoitteena on myös sijoittaa lisärakennusoikeutta kaupungin omistamalle maa-alueelle. Suunnittelun lähtökohdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei denkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on varmistaa valta kunnallisesti merkittävien seik kojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoi tuksessa sekä valtion viranomaisten toimin nassa. VAT-tavoitteista seuraavat kokonaisuu det koskevat suunnittelualuetta: Toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat. Maakuntakaava

2 Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnittelualue on kaupunkikehittä misen kohdealuetta, jolla yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja rakenta mistehokkuutta lisätä. Raken teen tiivistämisen tulee kuitenkin olla ympäristön laatua ke hittävää. Alue on myös kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta tärkeä, jolla suunnitte lun tulee olla maiseman arvoja turvaavaa ja edistävää. Li säksi alue on taajamatoimintojen aluetta (A), joka voi sisältää asumista ja paikallisia palvelukeskuksia. Rantaa kiertää ul koilureitti. Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Naantalin maankäytön kehityskuvan Maankäytön muutosalueita kuvaavassa kartassa suunnittelualue on tii vis ty vä asuinalue, jonka tavoiteväkilu ku vuoteen 2025 mennes sä on 150 hen ki löä. Yleiskaava Naantalin yleiskaavassa , alue on vesiliikenteen aluetta (LV), lähivirkistys aluetta (VL) ja pieni osa kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK). Yleiskaava on vuodelta 1982, eikä se ole oikeusvai kutteinen. Manner-Naantalin osayleiskaavatyö on kuulutettu vireille Asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa (Ak-100) joka on vahvistunut , suunnitte lualue on vene valkama-aluetta (LV1), yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), liikeraken nusten korttelialuetta (AL), pysäköimisaluetta (Lp), puistoaluetta (P) ja tori/katuaukiota. Y-tontin rakennusoikeus on k-m² kahdessa kerroksessa ja AL-tontin 400 k-m² ja 1 krs. Maanomistus Asemakaavan muutosalue on Naantalin seurakuntayhtymän ja Naantalin kaupungin omistuksessa. Kaupungilla on myös käyttö-oikeus seurakuntayhtymän vesialueille. Rakennettu ympäristö Suunnittelualue sijaitsee Naantalissa, Väinölän kaupunginosassa. Aluetta rajaa lounaassa Kavejanranta, kaakossa Lukkarinkatu, Teljentie ja urheilukenttä. Pohjois-puolella on me rialuetta. Naantalin kaupun gilla on käyttösopimuksia Naantalin seurakuntayhtymän kans sa puisto-, katu-, ranta- ja vesialueista. Aluetta ympäröi kerros- ja rivitalot. Teljentien varrelle on rakennettu pallokenttä. Lammasluodossa toi mii kilpapurjehtijoiden ja junio rien tukikohtana Naantalin Purjehdusseura ry.

3 päivätty OAS on liitteenä. LIITE A1, KAAVYMP (säilytetään erilliesssä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi päi vätyn Lammas luodon asema kaavan muutoksen osallistumis- ja arviointi suunnitelman, OAS:n. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Maanomistus Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Naantalin seurakuntayhtymän omistamat maa-alueet suunnittelualueella ovat siirtyneet kaupungin omistukseen 2015 tammikuussa. Liitteenä on maanomistuskartta. LIITE A1, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Luonto- ja lepakkoselvitys Alueelta on tehty kesällä 2012 Suomen Luontotieto Oy:n laatima luon to arvo jen perusselvitys, johon sisältyy myös liito-oravatarkastelu. Alueelta ei löy ty nyt merkkejä liito-oravan esiintymisestä eikä alueella ole liito-oravalle op ti maa lis ta elinympäristöä. Alueella ei esiinny Luonnonsuojelulain 29 mu kai sia suojeltavia luontotyyppejä. Luonto- ja lepakkoselvitykset ovat liitteenä. LIITE A2, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A3, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Luontoselvityksessä on maininta pohjanlepakoista ja vesisiipoista, mistä syys tä alueelta tehtiin erillinen lepakkoselvitys kesällä 2014 / Ym pä ris tökon sul toin ti Jynx Oy, FT, biologi Thomas Lilley. Yhteenvetona sel vi tyk sessä todetaan, että kaava-alueelta ei löydetty lepakoiden levähtämis- tai li säänty mis paik ko ja. Alueen itäreunan varttunut männikkö oli kuitenkin usei den pohjanlepakoiden ruokailualueena. Teljentien varressa olevan kukkulan kallioinen lakialue kohoaa 7,5 metrin

4 kor keu teen. Metsä sen ympärillä puustoltaan ja metsänpohjaltaan tulee pyrkiä huomioimaan kaavoituksessa. Teljentien ja rannan välisen puistoalue ulkoilureitti on ahkerassa käytössä. Tes ti sun nun tai na 15 minuutin aikana, klo , reittiä käytti 25 ihmis tä. Reitin alku Lukkarinkadun mutkassa on puustoltaan män nik köä. Ulkoi lu reit ti toimii Naantalin kylpylää ja Vanhaakaupunkia yh dis tä vä nä kevyen lii ken teen yhteytenä. Toisaalta metsikkö jäsentää kylpylä-koulualueen ja Meri-Naantalin omiksi erillisiksi kaupunkiympäristön alueiksi Pursiseuran alueen koillisreunassa on Lammasluodon metsäkumpare. Sen la ki osan puusto koostuu kookkaista männyistä, pihlajista ja muutamista kuu ses ta. Rannassa on tervaleppiä. Alueen korkein kohta on hieman yli viiden metrin korkeudessa. Puustokartta ja maaperäselvitys Alueen oleellinen puusto on mitattu pohjakartalle. Alueelta on tehty maa perä sel vi tys, joka ulottuu nykyisen rantaviivan ulkopuolelle. Naantalin Purjehdusseuran alue Naantalin Purjehdusseura ry on perustettu Siinä on yli 700 jä sen tä, jois ta juniorijäseniä on noin 150. Seura on toiminut Lammasluodossa 35 vuot ta Naantalin seurakuntayhtymän vuokra-alueella. Nyt on tarkoitus tehdä vas taa va vuokrasopimus kaupungin ja seuran välille. NPS:n edustajien kanssa on pidetty palaverit , maas tokäyn ti, ja Seuran tavoitteena on Seurakuntayhtymän kans sa aiemmin tehdyn sopimuksen mukaisen vuokra-alueen hallinta. Mahdol li suu te na on myös kaavailtu vesiurheilukeskuksen kehittämistä Lam masluo toon koskien junioritoimintaa, vammaispurjehdusta, me ri pe las tus toi mintaa, sukellusta jne. Mahdollista olisi myös keskukseen liittyen pa vil jon ki raken nuk sen rakentaminen vuokrattavaksi erilaisiin tapahtumiin. Ensisijaisina ovat toimisto ja koulutustila, wc:t, suihkut ja sauna, varastotilaa jol lil le, ranta sau na säilyisi ennallaan. Liitteenä on NPS:n alustava luonnos alueen käyttösuunnitelmaksi. LIITE A4, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Villa Marien alue Asemakaavassa Lukkarinkadun ja venesatama-altaan välissä on asuin-lii kera ken nus ten korttelialue, jossa on käynnissä rakennuksen laajennustyö sekä py sä köin ti alue. Villa Marie hakee lisämajoitustilalle laajennusvarausta py säköin ti alu eel le. Tä mä otettaneen tarvittavilta osin huomioon jatkossa, kun

5 suun nit te lu vaih to eh to ja viedään eteenpäin. Meri-Naantalin Y-tontti Aiemmat kaavamuutoshankkeet Y-tontin asemakaavan muuttaminen asuinkäyttöön on ollut kahdesti vi reil lä, 90-luvulla ja vuonna Asukkaiden vastustus on johtanut mo lem mil la ker roil la kaavamuutostyön keskeyttämiseen. Alueelta on laadittu päi vät ty pysäköintiselvitys. Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Naantalin maankäytön ke hitys ku van Maankäytön muutosalueita kuvaavassa kartassa suun nit te lualue on tiivistyvä asuinalue, jonka tavoiteväkiluku vuoteen 2025 men nes sä on 150 henkilöä, mikä mitoituksella 50 k-m/asukas tarkoittaa k-m². Liitteeseen 2e on kerätty Lammasluodon alueen mahdollisesta ra ken ta mi sesta annettu palaute ja kannanotot, jotka on saatu mennessä. Tä hän ase ma kaa va muu tok seen liittyvä palaute annetaan normaalin kaa va pro ses sin ta paan kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikoina. LIITE A5, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Kaavaluonnosvaihtoehdot Suunnittelualueelle on laadittu arkkitehtitoimisto Tarmo Mustosen toimesta nel jä vaihtoehtoista maankäyttöluonnosta asemakaavoituksen pohjaksi. Luon nok set ovat liitteenä. LIITE A6, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Luonnokset poikkeavat toisistaan rakentamiseen käytettävän alueen laa juuden suhteen. Kaikissa luonnoksissa satama-altaan itäpuolelle Lammasluodon kaak koisreu naan on sijoitettu merelle avautuva asuinkortteli. Sen kaakkoisreunalla on satama-altaan ja merenlahden yhdistävä, satama-altaan vedenlaatua paran ta va kanaali. Kanaaliin liittyy asuinkortteleiden rajaama aukio. Kaikkien ver sioi den kerrostalokortteleiden paikoitus on sijoitettu korttelin keskelle, pi ha kan nen alle. Kulku kansille on asuinkerrostalolamellien välisten por taiden kautta. Paikoituksen ja ensimmäisen kerroksen korkeusasema on Naanta lin rakennusmääräysten vähimmäiskorkeus +3,5 metriä. Lukkarinkadun mut kaan, alueen etelänurkkaan nk. Meri-Naantalin Y-tontille, on kaikissa luon nos ver siois sa sijoitettu II-kerroksinen, kampamainen rivitaloryhmä, jos-

6 sa on ra ken nus oi keut ta k-m². Korttelin paikoitus on Sun tion ka dul ta. Pursiseuran alu eel le on esitetty lisärakentamista, samoin Lukkarinkadun itäi seen mutkaan. Luk ka rin tien pursiseuralle menevän osuuden varteen on si joi tet tu kaksi pai koi tus aluet ta, yhteensä 20 autopaikkaa. Luonnoksessa 1 ranta-alueelle on sijoitettu kaksi kerrostalokorttelia, joiden yh teen las ket tu rakennusoikeus on k-m². Eteläinen kortteli avautuu kaak koon. Ainoastaan pieni suikale puistosta on otettu rakentamiseen, hyvä puus to säilyy. Ajo kaakonpuoleiseen kortteliin on aukiolta. Luonnoksessa 2 ranta-alueelle on sijoitettu samoin kaksi ker ros ta lo kort telia, joi den yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m². Eteläinen kortteli avau tuu lounaaseen. Suikale puistosta on otettu rakentamiseen, hyvää puustoa jää rakentamisen alle hieman. Ajo kaakonpuoleiseen kortteliin on ul koilu rei tin alkupäästä. Luonnoksessa 3 ranta-alueelle on sijoitettu kolme kerrostalokorttelia, joiden yh teen las ket tu rakennusoikeus on k-m². Kortteleiden väliin jää yh teis käy tös sä oleva puistoalueen ranta. Eteläisin kortteli sijoittuu kaak koisosan tervalepikön päälle. Ajo kaakonpuoleiseen kortteliin on puiston kaut ta, ur hei lu ken tän vierestä. Luonnoksessa 4 ranta-alueelle on sijoitettu suurin määrä uudisrakentamista kah teen kerrostalokortteliin. Yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m². Kortteleiden välissä oleva ranta-alue jää yksityiseksi. Kaa kon puo lei ses sa suurkorttelissa on yksi paikoitushalli, johon ajo on esitetty au kion kaut ta. Rakennusmassa sijoittuu osittain puistoalueen rannan kau neim pien aluei den päälle. Asiaa esitteli kokouksessa arkkitehti Tarmo Mustonen ja kau pun gin ark kiteh ti Kirsti Junttila. MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää jatkaa Lam mas luodon alueen kaavamuutoksen suunnittelua päivätyn vaih to eh to 2 pohjalta. Asian käsittelyn aluksi esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuu lu maan seuraavasti: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi Lammas luo don asemakaavamuutoksen päivätyt alustavat luon nos vaih to eh dot.

7 Lautakunta tutustuu suunnittelualueeseen maastokäynnillä seuraa van kokouksen yhteydessä. Maastokäynnille kutsutaan myös kaupunkisuunnittelujaosto. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Maankäyttöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 1.1 Kaavoituskatsaus... 1 1.2 Kaavahierarkia... 1 1.3 Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot