Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017"

Transkriptio

1 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Valtuusto xx.xx2014

2 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen kuntakonserni... 7 Kärsämäen Vesihuolto Oy... 8 Kärsämäen Asunnot Oy... 9 Kärsämäen Kehityskeskus Oy Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus TULOSLASKELMA vuodelle Tuloslaskelma TA Tuloslaskelma TS RAHOITUSLASKELMA vuodelle Käyttötalous Kunnallinen tuloslaskelma KÄYTTÖTALOUSOSA Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Opetustoimen lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta HENKILÖSTÖSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOHJELMA HANKESELOSTUS Liitteet Avustukset ja yhteistoimintaosuudet Väestö Työllisyys Strategia Talousarvion käyttötalousosan tulosyksiköt TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

3 Talousarvion yleiset perusteet Taloussuunnitelma käsittää vuodet jakautuen neljään osaan. Vuosi 2015 on talousarviovuosi ja sisältää: tuloslaskelmaosan rahoitusosan käyttötalousosan investointiosan Talousohjelmaa on ollut valmistelemassa kuntarakennetyöryhmä, jonka tehtävänä on myös taloudentasapainottaminen. Työryhmä on kokoontunut 4 kertaa käsittelemään talousarvion raamia ja suunnitelmavuosia. Valtuutetut ovat käyneet läpi talousohjelmaa vuosille 2014 ja suunnitelmavuosille kahdessa iltakoulussa, viimeisin Kunnan vuosikate vuodelle 2015 on Vuosikatteen tulisi kattaa vähintään korvausinvestoinnit ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Korvausinvestointien tasona pidetään vuosittaisten poistojen määrää. Poistot ovat euroa. Vuosikatetta (kattaa poistot )jää korvausinvestointeihin ja lainan lyhennyksiin euroa. Tilikauden 2015 tulos on euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä taseessa oli kertynyttä ylijäämää ,89 euroa. Kunnan tuloveroprosentiksi on vahvistettu 21,50%. Tuloveroa arvioidaan kertyvän euroa, mikä on 2,5% kasvua alkuperäiseen v talousarvioon.. Suunnitelmavuosien kasvuksi on ennakoitu noin 1,5%. Kiinteistöveroprosentit on vahvistettu seuraavasti: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,85 Vakituiset asunnot 0,50 Muu asuinrakennukset 1,10 Voimalaitos 2,85 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 Rakentamattomat tontit 3,00 Kiinteistöverojen tuotoksi on laskettu euroa, mikä on euroa enemmän kuin edellisenä vuonna ja yhteisöveron määräksi on arvioitu euroa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän euroa. Luku perustuu Kuntaliiton ennakkolaskelmaan ja siinä on huomioitu valtionosuusjärjestelmäuudistuksen vaikutukset sekä valtionosuuksien leikkaukset. Talousarviolainojen lyhennykset vuonna 2015 ovat euroa. Uutta talousarviolainaa on varauduttu nostamaan euroa. Lainamäärä kasvaa euroa. Rahoitustuotoissa sijoitusvarallisuudelle 8,0 Me on arvioitu noin 3,5% kasvu. Rahoituskuluissa on varauduttu korkokannan vaihteluun. Toimintatuotot vuodelle 2015 ovat yhteensä euroa sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset erät. Toimintatuotot jakautuvat seuraavasti: myyntituotot maksutuotot tuet ja avustukset muut toim. tuotot euroa euroa euroa euroa 3

4 Toimintakulut vuodelle 2015 ovat yhteensä jakautuen seuraavasti: henkilöstökulut palvelujen ostot aineet, tarvikk. ja tavarat avustukset muut toimintakulut Toimintakate vähenee ed. vuodesta 1,7 %. Investointisuunnitelma vuosille : TAULUKKO vuosi 2015 vuosi 2016 vuosi 2017 Menot euroa euroa euroa Investointien määrä on aleneva. Alla on luettelo investointien jakautumisesta: Hallintotoimi/ maaalueet Tekninen toimi Hallintotoimi Tekninen toimi euroa (tuloa) euroa (tuloa) euroa euroa Investoinneista merkittävin on paloaseman rakentaminen 0,73 Me. Vuoden 2015 investointeihin tarvittava lainamäärä on n euroa, joka on myös nettoinvestointi määrä. 1. Talousarvion sitovuus Tuloslaskelmaosa sisältää käyttötalouden toimintakatteen, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja kulut. Näiden erien yhteissumma osoittaa vuosikatteen, jonka jälkeen vähennetään käyttöomaisuuden poistot, ja saadaan tilikauden tulos. Satunnaiset erät, rahastojen ja varausten muutosten jälkeen nähdään tilikauden yli- tai alijäämä. Valtuusto päättää hyväksyessään tilinpäätöksen tuloksen käsittelyn. Kuntalain mukaan kunnilla on alijäämän kattamisvelvollisuus neljän suunnitelmavuoden aikana. Rahoitusosassa valtuusto hyväksyy antolainojen lisäyksen ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, mitkä ovat määrärahoihin verrattavia eriä sekä antolainojen vähennyksen ja pitkäaikaisten laitojen lisäyksen, mitkä ovat tuloarvioihin verrattavia eriä. Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin. Käyttötalousosan tulosyksiköt sitovuustasoittain ovat liitteenä s. 72. Määrärahat, tuloarviot ja toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia, mutta mittaristo on ohjeellinen. Lautakunnat/toimielimet jakavat päävastuualueille myönnetyt määrärahat pienempiin tehtäväkokonaisuuksiin ja jakavat määrärahat vastuualueille. Lautakunta voi antaa tavoitteita ja mahdollisesti erilaisia rajoituksia. Investointiosan määrärahat myönnetään toimielimelle hankeryhmittäin. Investointiosan tulot kohdistetaan hankkeen menojen vähennykseksi. Investointien määrärahat ovat toimielimen käytettävissä valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä varmistamaan tarkoitukseen, valtuuston määräämin mahd. rajoituksin. 4

5 Talousarvion katteet osoittavat kunnan taloudellisesta tuloksesta seuraavaa: Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja ilmoitta riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen pitäisi olla niin suuri, että sillä voidaan kattaa myös pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. 2. Lainanottovaltuudet Kunnanhallituksella on oikeus: a) Ottaa talousarviossa otettavaksi hyväksytty lainamäärä Päätös voi koskea: - lainan ennenaikaista takaisinmaksua sekä lainaehtojen muuttamista - talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 20 vuotta b) Tehdä koron- sekä valuutanvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisten lainojen enimmäis- ja vähimmäiskoroista. c) Tehdä koronsuojaamissopimuksia lyhytaikaisen lainan korkokanta pysyy jatkossakin alhaisella tasolla, pitkäaikaista lainaa ( euroa) ei nosteta vuonna Laskujen hyväksyjät Päävastuualueella on vuosittain tai valtuustokausittain määrättävät laskujen hyväksyjät ja heille varahenkilöt. Laskun vastaanottajana ja hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö. Laskujen hyväksyminen tapahtuu Abilita- järjestelmässä sähköisesti. Hyväksyjä vastaa, että lasku on kaikilta osin oikea ja että laskutettu tavara/ palvelu on saatu sovitulla hinnalla, sekä siitä, että laskussa on oikeat tiliöinnit ja menon suorittamiseen on määräraha. Mikäli laskusta ei käy selvästi ilmi arvonlisäveron verokanta ja veron määrä, on pyydettävä uusi lasku. Verokanta tulee näkyä vaikka se olisi 0%. Laskujen käsittelijöiden on huomioitava myös ennakonperintälain määräykset. Toimielimen on järjestettävä toiminta niin, että annetut määrärahat riittävät. Uutta toimintaa ei saa aloittaa ilman kunnanhallituksen hyväksymistä. 4. Talousarvion seuranta Määrärahojen riittävyyttä tulee seurata kuukausittain. Päävastuutasoinen talousarvion toteutuminen tulee esittää kunnanhallitukselle kuukausittain ja valtuustolle huhti-, elo-, ja joulukuun lopun tilanteista. Joulukuun raportti vastaa toimintakertomusta, mikä liitetään tilinpäätökseen. Näissä raporteissa käytetään pohjana talousarvion toiminta- ja tavoiteosaa. Raporteissa on esitettävä myös vuoden lopun ennuste, minkä on oltava mahdollisimman oikea. Jos määrärahojen riittävyys näyttää epävarmalta on oltava vahvat perustelut miksi määrärahat eivät riitä. Kunnanjohtajalla on oikeus: Ottaa tilapäislainoja, joita saa ottaa enintään valtuuston vuosittain hyväksymään määrään, joka on vuonna 2015 kuusi (6) miljoonaa euroa. Mikäli 5. Talousarvion tekstiosa 5

6 Päävastuualueen sisältämät vastuualueet luetteloituna, toimielin, tilivelvolliset viranhaltijat ja kuntastrategian mukaiset tavoitteet sekä palvelutuotannon periaatteet. Vastuualueittain toiminnan kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella sekä mittarit. Mittareissa voi olla suoritetavoitteita, tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia mittareita sekä toiminnan laajuutta ja voimavaroja osoittavia lukuja. Mittarit eivät ole valtuustoon nähden sitovia, ellei sitovuudesta erikseen päätetä. Suoritetavoitteiden toteutumista tulee kuitenkin seurata ja liittää tiedot mm. toimintakertomukseen, jossa mittareiden tiedot kuvaavat kyseisen vuoden lopun tilannetta. Talousarvion tekstiosasaa käytetään raportoinnin pohjana toimielimelle ja kunnanhallitukselle. Raporteissa peilataan sitä miten talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet ovat toteutuneet. Raporttiin lisätään myös euromääräisten tietojen toteutuminen ja ennuste vuoden lopussa. Joulukuun raportin toteutuminen on pohjana toimintakertomukselle. 6

7 Kärsämäen kuntakonserni Tytäryhteisöt Kuntayhtymät Kärsämäen Kehityskeskus Oy 100% Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 2,544% Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy 100% Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Ky 1,0% Kärsämäen Asunnot Oy 100% Jokilaaksojen Musiikkiopisto ky 7,25% Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus 50,75% Pohjois-Pohjanmaan Liitto ky 0,78% Kärsämäen Vesihuolto Oy 100% Kuntakonsernia koskeva tavoite kohdistuu korkean lainamäärän hallintaan ja kaikkia koskee sama tavoite velkamäärän pienentäminen. Toimintaa tulee tehostaa, vuokrattavien tilojen käyttöaste tulee saada nousemaan ja korjausvelkaan tulee kiinnittää huomiota. Kunta antaa tyttärien investointeihin takauksia, mutta pienet investoinnit yhtiöiden tulee toteuttaa omilla vakuusjärjestelyillä. Kunta myöntää pääomarahoitusta tyttärille. Vuoden 2015 aikana on varauduttava Teollisuuskiinteistöt Oy:n ja mahdollisesti Asunnot Oy:n pääomaa tai investointeja koskevaan päätöksentekoon sekä Liikekeskuksen saamattomista vastikkeista johtuviin järjestelyihin. Konsernijohtoryhmän toimintaa jatketaan. Tytäryhtiöiden toimintakatsaukset annetaan kunnanhallitukselle huhti-, elo- ja marraskuussa. Toiminnallista yhteistyötä kehitetään. Yhtiöiden hallitusten jäsenten valinnassa huomioidaan kuntalain määräykset sekä kuntaliiton antamat ohjeet yhtiöiden hallituksen jäsenten osaamisesta ja koulutuksesta. Osalla jäsenistä tulee olla yhtiön toimialan mukaista koulutusta tai osaamista. 7

8 Kunnan tytäryhtiöitä ovat Kärsämäen Vesihuolto Oy, Kärsämäen Asunnot Oy, Kärsämäen Kehityskeskus Oy, Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy ja Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus. Huoneistoja on yhteensä 195 kpl, joista vuokrattavissa on tällä hetkellä 179 kpl. Pellonpää 5 asuntoa ja Korkatinkangas 11 asuntoa, ovat tyhjillään. Kärsämäen Vesihuolto Oy hoitaa ja ylläpitää vedenhankintaa- ja viemärilaitosta sekä turvaa vedenhankinnan ja jakelun. Yhtiö rahoittaa toimintansa käyttö- ja liittymämaksuilla ja on taloudellisesti itsenäinen. Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:n tehtävänä on rakentaa ja vuokrata tiloja ja Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskuksen tehtävä on omistaa ja hallita liikerakennusta. Molempien yhtiöiden tulee toimia saaduilla vuokra- tai vastiketuloilla. Kärsämäen Asunnot Oy huolehtii kunnan vuokraasunnoista ja niiden rakentamisesta. Yhtiön toimiala on selväpiirteinen. Yhtiön tulee toimia saaduilla vuokratuloilla ja on taloudellisesti itsenäinen. Toiminnallisia tietoja yhtiöstä Kärsämäen Kehityskeskus Oy: Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa tilikaudella 2015 eikä siten tarvetta talouden ja toiminnan tarkempaan seurantaan.. Kärsämäen Asunnot Oy omistaa 2 kerrostaloa, 36 rivitaloa sekä 17 osakehuoneistoa. Kärsämäen Vesihuolto Oy Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Tavoitteet ja riskit: Yhtiön tarkoitus on yleishyödyllisenä yhtiönä hoitaa ja ylläpitää vedenhankintaa ja viemärilaitosta. Huolehtia vedenhankinnasta ja jakelusta joka hetki ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja kohtuullisin kustannuksin. Jätevesien poisjohtaminen ja puhdistaminen tehdään lupaehdot reilusti täyttäen. Toiminta on asiakas- ja palvelulähtöistä ja asiakkaiden tarpeiden seuraaminen on jatkuvaa. Riskit: Pohjavesialueiden saastuminen, runkolinjojen vaurioituminen ja saastuminen talousveden laatu ja jäteveden puhdistusmenetelmän pettäminen. Pieneen henkilökuntaan liittyvät riskit. Tavoitteet 2015: Vanhojen vesijohtojen- ja jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan uusiminen. Vakaan taloudellisen kehityksen jatkaminen hintoja hieman korottaen. 8

9 Kärsämäen Vesihuolto Oy TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Tavoitearvo Tavoiteluokka Toiminnan laajuus Vesiliittymien osuus kunnan talouksista % 87 vaikuttavuustavoite Jätevesiliittymien osuus kunnan talouks. % 54 vaikuttavuustavoite Palvelun laatu Asiakastyytyväisyys: asteikko 1-5 vaikuttavuustavoite Toimitusaika 24 h / 365 d tuotantotavoite Taloudellisuus ja hinnoittelu KV 2015 VVY 2014 Veden hinta ja VVY:n keskih /m3 1,20 1,22 kannattavuustavoite Jäteveden hinta /m3 1,90 2,01 kannattavuustavoite Kannattavuus Katetuotto (myyntikate) % 70 kannattavuustavoite Sijoitetun pääoman tuotto % 0 kannattavuustavoite Omavaraisuusaste % 60 kannattavuustavoite Ympäristötavoitteet jätevedenpuhd. KV Oy Lupaehdot BOD7ATU mg O 2 /l 10,0 17,5 vaikuttavuustavoite Kok.Fosfori (P) mg P/l 0,6 1,0 vaikuttavuustavoite Investoinnit Kustannusarvio tuotantotavoite Kärsämäen Asunnot Oy Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Tavoitteet ja riskit: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoitteena on turvata määrällisesti ja laadullisesti riittävä sekä monipuolinen asuntokanta kuntalaisille ja kuntaan muuttaville, yhteistyössä Kärsämäen kunnan kanssa. - Tavoitteena on vuokrausasteen nostaminen tavoitellulle tasolle. - Tavoitteena on kartoittaa pitkään samassa asunnossa asuneet asukkaat ja käydä heidän asuntonsa tarkastamassa sekä tehdä tarvittavat korjaukset. - Korkatinkankaan peruskorjauksen toteuttaminen. - Tavoitteena parantaa vuokrataloyhtiön näkyvyyttä lähialueilla, markkinoinnin aloittaminen. - Tavoitteena parantaa sähköisen asioinnin mahdollisuutta, mm. omien nettisivujen avaaminen, sähköisen asuntohakemuksen vastaanotto. - Yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa yhtiön tervehdyttäminen. Riskit: Yhtiön suurin riski on vuokrausasteen pienentyminen edelleen. 9

10 Kärsämäen Asunnot Oy Tavoiteluokka Tavoitetaso TP 2013 Vertailu * TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tavoitteet ja tunnusluvut Toiminnan laajuus Käyttöaste (%) vaikuttavuustavoite 95 84,85 75,70 85,00 87,00 89,00 Kannattavuus Tilikauden tulos kannattavuustavoite Vuokrasaamiset ( /asm2/kk) kannattavuustavoite 0,14 0,24 0,14 0,22 0,14 0,14 Peritty keskineliövuokra kannattavuustavoite 7,32 7,47 7,59 7,89 8,21 Quick-ratio kannattavuustavoite 1,0 0,38 1,06 0,50 0,70 0,90 Omavaraisuusaste % kannattavuustavoite > 40 37,43 27,57 38,50 39,00 40,00 Palvelun laatu Asiakastyytyväisyys vaikuttavuustavoite Investoinnit Kustannusarvio tuotantotavoite * Vertailuryhmä Nivala-Haapajärven seutukunta TP 2013, vertailuryhmän koko 7 Tunnuslukujen laskentakaavat: Käyttöaste = Vuokratuotot / Vuokratuotot 100 % käyttöasteen mukaisesti laskettuna x 100 % Quick-ratio = (Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset yhteensä) / Lyhytaikainen vieras pääoma Omavaraisuusaste % = Oma pääoma / (Taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut) x 100 Kärsämäen Kehityskeskus Oy Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Tavoitteet ja riskit: Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa tilikaudella 2015 eikä siten tarvetta talouden ja toiminnan tarkempaan seurantaan. Muut elinkeinojen kehittämisen toimijat: Kunnan elinkeinojen kehittäminen ennen Nivala- Haapajärven Seutu Nihak ry:n perustamista oli Kärsämäen Kehityskeskuksen toimintaa. Nykyisin yritystoiminnan elinkeinopalvelut tuottaa Nihak ja sen kautta ohjautuvat yritysten elinkeinotoiminnan kehitysprojektit. Kunta ostaa puolikkaan yritysasiamiehen palvelut seutukunnalta ja tarvittaessa seutukunnan on mahdollisuus antaa väliaikaisesti henkilöresursseja enemmänkin. Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Tavoitteet ja riskit: Yhtiön päätavoite on löytää tilivuoden 2015 aikana ratkaisu ensin ns. AWG-hallin (2200 m2) tilanteeseen joko vuokraamalla tai myymällä halli teollisuusalueen nykyiselle yritystoiminnalle. Toisena tavoitteena on ns. Nordic-hallin (3060 m2) vuokraaminen alueella toimivan rakennustuoteyrityksen sopimusvalmistajien/ alihankkijoiden/komponenttitoimittajien varasto- /tuotantotiloiksi. Ko. toiminta voi aiheuttaa osalle tiloista muutostarpeita. Tila pystytään jakamaan helposti 2-4 erilliseen toimitilaan. Yhtiö voi tarvita loppuvuodesta lisää pääomarahoitusta. Tavoitteet 2015: Käyttöaste 60 % Liikevaihto Kassavarat/ n e 10

11 Oma pääoma/ Riskit: Riskinä on, ettei saada em. toimenpiteitä eteenpäin rakennusalan huonon suhdanteen vuoksi. Toinen riski on puusepänteollisuuteen tehtyjen tilojen sopimattomuus muille toimialoille ilman kalliita muutostöitä, jotka nostavat vuokrahintaa. Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Tavoitteet ja riskit: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoitteena on luoda edellytykset, jotta toimijoilla olisi mahdollisuus kannattavaan toimintaan yhtiön tiloissa. - Tavoitteena on saada kiinteistön käyttökuluja pienemmiksi, jotta perittävän hoitovastikkeen tasoa voitaisiin alentaa. - Tavoitteena on löytää vuokralainen hallintaanotettuun tyhjillään olevaan tilaan. - Tavoitteena on olla aktiivisena yhdistävänä tekijänä kiinteistössä toimijoiden kesken, esimerkiksi selvittämällä mahdollisuuksia yhteismarkkinointiin. - Tavoitteena on saada käyntiin hanke, jossa yhdistettäisiin energian säästäminen, lähiruoka ja markkinointi. Riskit: Tilojen hallintaanotto maksamattomien vastikkeiden vuoksi ja ettei hallintaanotettuja tiloja saada vuokrattua.tämän seurauksena yhtiö joutuu kassavirtaongelman vuoksi joko maksuvaikeuksiin tai perimään muilta osakkailta lisää vastikkeita. Kiinteistö Oy Kärsämäen Tavoiteluokka Tavoitetaso TP 2013 Vertailu * TA 2015 TS 2016 TS 2017 Liikekeskus Tavoitteet ja tunnusluvut Kannattavuus Käyttökate-% kannattavuustavoite 7 % 5,5 42, Omavaraisuusaste % kannattavuustavoite > 40 14,60 52,50 18,00 21,00 24,00 Suhteellinen velkaantuneisuus % kannattavuustavoite < 40 **495,3 252,40 405,00 370,00 235,00 Quick Ratio kannattavuustavoite > 1 5,70 0,80 5,00 5,00 5,00 Investoinnit Kustannusarvio tuotantotavoite LVI muutokset * Vertailutietona toimialan Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta tunnusluvut , toimialalla yrityksiä kpl ** Vuoden 2013 liikevaihtoon sisältyy tulipalosta saadut vakuutuskorvaukset Tunnuslukujen laskentakaavat Käyttökate-% Käyttökate x 100 Tuotot yhteensä Omavaraisuus-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma saadut ennakkomaksut Suhteellinen Vieras pääoma saamiset, rahat ja sijoitukset x 100 velkaantuneisuus-% Liikevaihto (12 kk) Quick Ratio Rahoitusomaisuus x 100 Lyhytaikainen vieras pääoma saadut ennakkomaksut 11

12 TULOSLASKELMA vuodelle 2015 Toimintatulot euroa = käyttötalouden tulot yhteensä Toimintamenot euroa= käyttötalouden menot yhteensä TOIMINTAKATE euroa = käyttötalous yhteensä nettona Verotulot euroa (sisältää kunnallisveroa 21,5 tuloveroprosentin mukaan euroa, yhteisöveroa euroa, kiinteistöveroa euroa.) Valtionosuudet perustuvat Kuntaliitosta saatuihin ennakkolaskelmiin ja ovat yhteensä euroa. Rahoitustuotot euroa ja rahoituskulut euroa, sisältäen sijoitusten tuottoarviota euroa ja lainojen korkokuluja euroa. VUOSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2015 talousarviossa vuosikate on euroa, eli tulorahoitus riittää kattamaan normaalin toiminnan ja kysymyksessä on tasapainossa oleva talous (mikäli toteutuma on talousarvion mukainen). Ylijäämäinen tai vahvistuva talous on kysymyksessä, kun vuosikate vähennettynä pitkäaikaisten lainojen lyhennyksillä ja korvausinvestoinneilla on > 0. Tasapainossa oleva talous on silloin kun vuosikate = suunnitelmapoistot (=korvausinvestoinnit). Heikkenevä talous, kun vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos negatiivinen. Kriisitalous, kun vuosikatekin on negatiivinen eli tulorahoitus ei riitä edes varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Poistot ja arvonalentumiset sisältävät käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot. Tilikauden tulos on euroa. Valtuusto tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päättää tilikauden tuloksen osalta miten se käytetään (positiivinen tulos) tai miten se katetaan (negatiivinen tulos). Rahastojen ja varausten muutos sisältää kertyneen poistoerovarauksen purkua euroa Investointivarauksen purkua ei ole kirjattu kerralla tuloksi vaan siitä on muodostettu poistoerovaraus ja poistoerovarausta puretaan vuosittain Tilikauden ylijäämä on euroa, joka kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaa pääomaa lisäävänä eränä. 12

13 Tuloslaskelma TA 2015 TP Alkup. TA TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lis. (-) / väh. (+) Varausten lis. (-) / väh. (+) Rahastojen lis. (-) / väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä

14 Tuloslaskelma TS TS TS Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden yli-/alijäämä

15 Verotulot

16 Valtionosuudet

17 RAHOITUSLASKELMA vuodelle 2015 Vuosikate (siirtyy tuloslaskelmasta) kertoo sen minkä verran tulorahoituksesta jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2015 talousarviossa vuosikate on euroa poistomäärää suurempi. Investoinnit nettona (eli bruttoinvestoinnit vähennettynä rahoitusosuuksilla ja myyntituotoilla) kertoo, paljonko kunta tarvitsee rahaa investointien rahoittamiseen. Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta osoittaa sen minkä verran investoinneista jää lainoituksella katettavaksi (tulorahoituksen ja investointien erotus). Lainakannan muutokset kertoo sen minkä verran velkaannutaan lisää tai minkä verran lainakanta pienenee talousarviovuoden aikana. Vuoden 2014 talousarviossa lainakanta kasvaa eurolla. Vanhoja lainoja lyhennetään eurolla ja uutta lainaa varauduttu ottamaan euroa. Rahoituslaskelma TA 2015 TP TA TA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

18 Rahoituslaskelma TS TS TS Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 Rahavarojen muutos

19 Lainat

20 Käyttötalous TP 2013 TA 2014 TA 2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Keskusvaalilautakunta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Tarkastuslautakunta TOIMINTAKULUT Kunnanhallitus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Opetustoimen lautakunta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Vapaa-ajanlautakunta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Tekninen lautakunta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

21 Kunnallinen tuloslaskelma KUNNALLINEN TULOSLASKELMA TP 2013 TA 2014 TA 2015 TOIMINTATUOTOT , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTAKULUT , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , VEROTULOT , VALTIONOSUUDET , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , Korkotuotot 2 438,58 Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Ryhmä2 Ryhmä3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,55 Tilikauden tulos , VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET , Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,

22 KÄYTTÖTALOUSOSA Keskusvaalilautakunta Vaalit Vastuualueet: kunnalliset ja valtiolliset vaalit Toimielin: Keskusvaalilautakunta 2015 Eduskuntavaalit Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan vaaliviranomaisena vaalien toteuttamisesta määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisissa vaaleissa äänioikeutettujen lukumääriin perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnalle aiheutuneita menoja, euromäärä vahvistetaan ennen vaaleja. Kärsämäen kunnassa ennakkoäänestys on järjestetty kirjastolla. Äänestysalueita on kolme: 001 Kirkonkylä, 002 Venetpalo ja 003 Saviselkä. Tavoitteet ja toimenpiteet: Äänestysalueita on kolme: 001 Kirkonkylä, 002 Venetpalo ja 003 Saviselkä. Ennakonäänestys järjestetään kunnan omana toimintana, ennakkoäänestyspaikkana kirjasto. Ennakkoäänestys sekä vaalipäivän äänestys toteutetaan vaalilain määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit, vaalipäivä on , ennakkoäänestys Keskusvaalilautakunta TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintamenot Toimintatulot Netto Poistot 22

23 Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Tarkastustoimintaa hoitavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunnan jäsenet ja valtuuston päätöksen mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastus TP2012 TP2013 TA2014 TA 2015 Toimintamenot Toimintatulot Netto Poistot Kunnanhallitus Hallintopalvelut Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Selännepalvelut Toimielin: kunnanhallitus Kuntastrategian mukaiset yleiset tavoitteet: Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka sekä innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä. Asukas- ja asiakastyytyväisyyteen panostetaan kehittäen kunnan ja verkostojen johtamista ja orkestrointia ja että kunnan talous on tasapainossa. Palvelutuotannon periaatteet: 1) Kunnan omana toimintana tuotettavat palvelut - asiakirjahallinta ja muut hallintopalvelujen toimistopalvelut - 2) Kuntayhtymältä ostettavat palvelut ppky Selänne/Selma - - kirjanpito ja palkkalaskenta - 3) Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut - - maaseutupalvelut - - lomituspalvelut - -talous- ja velkaneuvonta - 4) Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut - - atk-palvelut - - elinkeinojen neuvonta- ja keittämispalvelut - - työpajatoiminta - 5) Valtion tuottamat palvelut 23

Kunnanhallitus osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015

Kunnanhallitus osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015 Kunnanhallitus osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015 Hallintopalvelut Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Selännepalvelut Toimielin: kunnanhallitus Kuntastrategian mukaiset yleiset tavoitteet: Kärsämäki

Lisätiedot

Opetustoimen lautakunta Liite opetustoimen ltk 91 /1, 4.6.2014 Talousarvion toteutuminen

Opetustoimen lautakunta Liite opetustoimen ltk 91 /1, 4.6.2014 Talousarvion toteutuminen Opetustoimen lautakunta Liite opetustoimen ltk 91 /1, 4.6.2014 Talousarvion toteutuminen Valtuuston vuosille 2011-2015 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN LAUTAKUNTA Liite opetustoimen ltk 25 /1, 17.3.2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014

OPETUSTOIMEN LAUTAKUNTA Liite opetustoimen ltk 25 /1, 17.3.2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014 OPETUSTOIMEN LAUTAKUNTA Liite opetustoimen ltk 25 /1, 17.3.2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Opetustoimen lautakunta vastaa kunnan perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Liite opetust. ltk 29 /1, 19.5.2015 Talousarvion toteutuminen

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Liite opetust. ltk 29 /1, 19.5.2015 Talousarvion toteutuminen VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Liite opetust. ltk 29 /1, 19.5.2015 Talousarvion toteutuminen Vapaa-ajan lautakunnan päävastuualueet valtuuston nähden ovat: kirjasto- ja kulttuuritoimi sekä liikunta-, nuoriso ja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Vapaa-ajan ltk. 31 /1, 21.5.2014 Talousarvion toteutuminen

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Vapaa-ajan ltk. 31 /1, 21.5.2014 Talousarvion toteutuminen VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Vapaa-ajan ltk. 31 /1, 21.5.2014 Talousarvion toteutuminen Vapaa-ajan lautakunnan päävastuualueet valtuuston nähden ovat: kirjasto- ja kulttuuritoimi sekä liikunta-, nuoriso ja raittiustyö.

Lisätiedot

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2016 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2016 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2016 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 Kunnanjohtaja 10.12. 2015 Kunnanhallitus 14.12. 2015 Valtuusto 21.12. 2015 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015. Osavuosikatsaus. Tammi- Elokuu 2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA

Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015. Osavuosikatsaus. Tammi- Elokuu 2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Osavuosikatsaus Tammi- Elokuu 2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA 1 Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Sisällys 1. Toimintaympäristö... 3 1.1 Väestö... 3 1.2 Työttömyys...

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA LIITE Vapaa-ajan ltk. 37 /1, 29.9.2014 Talousarvion toteutuminen

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA LIITE Vapaa-ajan ltk. 37 /1, 29.9.2014 Talousarvion toteutuminen VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA LIITE Vapaa-ajan ltk. 37 /1, 29.9.2014 Talousarvion toteutuminen Vapaa-ajan lautakunnan päävastuualueet valtuuston nähden ovat: kirjasto- ja kulttuuritoimi sekä liikunta-, nuoriso

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2014. 1 Khall 285 / 16.10.2014. Osavuosikatsaus. Tammi- Elokuu 2014 KÄRSÄMÄEN KUNTA

Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2014. 1 Khall 285 / 16.10.2014. Osavuosikatsaus. Tammi- Elokuu 2014 KÄRSÄMÄEN KUNTA 1 Khall 285 / 16.10.2014 Osavuosikatsaus Tammi- Elokuu 2014 KÄRSÄMÄEN KUNTA 1 Sisällys 1. Toimintaympäristö... 3 1.1 Väestö... 3 1.2 Työttömyys... 5 2. Talouden kehitys... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000 1 9 TYTÄRYHTIÖT Kajaanin Teknologiakeskus Oy Osakeyhtiö Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Liite vapaa-ajan ltk 36 /1, 30.9.2015

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Liite vapaa-ajan ltk 36 /1, 30.9.2015 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Liite vapaa-ajan ltk 36 /1, 30.9.2015 Talousarvion toteutuminen Vapaa-ajan lautakunnan päävastuualueet valtuuston nähden ovat: kirjasto- ja kulttuuritoimi sekä liikunta-, nuoriso-

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 / YTEK YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION

RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION 2 RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION 2013 MUUTOS Kunnanvaltuusto 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Talousarviomuutoksen perusteet 4 1.1 Peruste muutokselle 4 1.2 Toiminnan ja talouden muutokset 4 1.3 Menojen kattaminen

Lisätiedot