Ympäristölautakunta Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta YMPL 56 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäris tö ja luonnonvarat -vastuualue toimii yhteysviranomaisena Keski-Suomen ELY:n liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen hankkeessa Val tatien 4 Äänekosken kohdalla (laki ympäristövaikutusten arviointi menettelystä 468/94). Hank keen ym pä ris tö vai ku tuk set on selvitet tävä tämän lain mukaisessa menettelyssä en nen kuin hank keen to teutta mi sek si ryh dy tään näi den vai ku tus ten kannal ta olennai siin toi miin. Arviointiselostus on toimitettu Äänekosken kau pun gil le lau sun toa varten. Lausunnossa, jota pyydetään men nes sä, tu lisi kiinnittää huomiota selvitysten riittävyyteen. Lausuntopyynnön mukana on toimitettu huhtikuussa 2013 valmistuneen arviointiselostuksen täydennyksenä päi vätty arviointi vaikutuksista luonnonoloihin ja suo je lu alueisiin Hu ja kon, Kierälahden ja Pohjoislahden alueella. Alueella on tehty kesällä 2013 ve si- ja rantalinnustoselvitys. Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu yhteysväli on esitetty liikennepoliittisessa selon teossa 2012 osana suunnittelua ohjaavaa listaa vuosille Tiehal linnon kehittämisselvityksessä asetetun tavoitetilan mukaisesti välillä Huutomäki - Äänekoski on kapea nelikaistainen kes kikaiteellinen tie. Ny kyistä valtatietä pitkin suunnittelualueen osuus on 11 km. Val ta tien parantaminen Äänekosken kohdalla ei sisälly tällä hetkellä lä hi vuo sien rakentamisen toimenpideohjelmiin, mutta valtatien sekä sen liit tymien ja rinnakkaisteiden varaukset tarvitaan käynnissä ole van yleiskaavoituksen tarpeisiin. Liikenteen odotetaan kasvavan valtatiellä vuoteen 2035 men nessä %. Raskaan liikenteen osuus pysyy ennusteen mukaan samana tai kasvaa hieman nykyisestä %:n osuudesta. Arvioidut vaihtoehdot Vaihtoehto 0 on nykyisen valtatie 4:n pääosin yksiajoratainen linjaus nykyisen tieverkon mukaisesti. Vaihtoehto 1 on kaksiajoratainen, moottoritietasoinen valtatie, jonka nopeusrajoitus on 100 km ja liittymät ovat eritasoliittymiä. Vaihtoehdon linjaus erkanee nykyisen valtatien linjauksesta n. 2 km valtatie 13:n liittymän eteläpuolella Kuorejoen kohdalla. Valtatie 13 kytkeytyy linjaukseen uuden Huutomäen eritasoliittymän kautta kuten myös ny kyinen maan käyttö. Rombisessa eritasoliittymässä valta tie 13 ylittää uu den tien ja liittyy rinnakkaistienä toimivaan nykyiseen valtatiehen.

2 Linjaus ylit tää Hu ja kon ja Pohjoislahden ve si alu een nous ten Tärt tävuo ren itä puo lelle. Ko lun poh jantie alit taa uu den moot tori tien. Tärttävuoren erita soliitty män kaut ta muo dostuu yhteys län si puoliseen maan käyt töön sekä nykyi selle val tatiel le Kie rälahden asuinalueen kohdal le. Linjaus ylit tää Ko taken nään salmen n. 200 metriä pitkällä sillalla jat kuen nykyisen val tatien välit tömään lähei syyteen Koukku niemen eteläpuo lella. Uusi linjaus ylit tää radan ja Äänekoskentien uudella sillalla ny kyisen valta tien toi miessa rin nak kaistienä. Koukku niemen kadun kautta rin nak kaistie siirtyy uuden lin jauksen länsipuo lelle Koukkuni men kaato paikkaa si vuten. Vaihtoehto 1 noudattaa nykyisen valtatien linjausta Koukkuniemen pohjoispuolelle siirtyen ennen Akanniemeä sen länsipuolelle. Akanniemen rombisessa eritasoliittymässä linjaus ylittää Viitaniemen ja Akanniemen välille syntyvän uuden tieyhteyden. Eritasoliittymän itäpuolella nykyinen valtatie toimii rinnakkaistienä ja mahdollistaa yhteyden Laajaniemen ja Syvälahden alueille. Linjaus liittyy nykyiseen tiehen Kivisalmen lounaispuolella poikkileikkauksen muuttuessa moottoritiestä nykyisen valtatien yksiajorataiseen poikkileikkaukseen. Järvenpääntie liitetään Akanniemen eritasoliittymään linjauksen länsipuolisella uudella tieyhteydellä. Vaihtoehto 2 on pääosin nykyisen valtatien maastokäytävää noudat ta va kaksioajoratainen tie, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h. Liitty mät ovat eritasoliitty miä. Linjaus erkanee nykyisen valtatien linjauksesta Kuorejoen kohdalla ja liittyy nykyisen valtatien maastokäytävään Hujakonsalmen eteläpuo lella. Valtatie 13:n liittymä on rombinen eritasoliittymä, jossa valta tie 13 ylittää uuden tien ja liittyy itäpuolella uuteen maantiehen, joka toimii rinnakkaistienä. Huutomäen eritasoliittymän kohdalla valtatien nopeusrajoitus on 80 km/h tiegeometriasta johtuen. Uusi tie sijaitsee nykyisen valtatien maastokäytävässä nykyisen Tärttämäentien liittymän kohdalle siirtyen sen jälkeen nykyisen tien länsipuo lelle. Nykyisen valtatien liittymien poistuessa joudutaan rakenta maan rinnakkaistie uuteen maastokäytävään Huutomäen eritaso liittymästä aina Kierälahden asuinalueen kohdalle, jonka pohjoispuolella nykyinen valtatie toimii rinnakkaistienä. Linjaus ylittää Tärttävuoren alueen itäpuolelta ja ylittää Kotakennäänsalmen n. 200 metriä pitkällä sillalla. Salmen pohjoispuolella uusi Niittuniemen eritasoliittymä mahdollistaa yhteydet nykyiselle valta tielle ja Äänekosken keskustaan. Linjaus ylittää radan ja Äänekoskentien uudella sillalla. Nykyinen tie toimii rinnakkaistienä Kotakennäänsalmelta Koukkuniemeen. Koukkuniemenkadun kautta rinnakkaistie siirtyy nykyisen valtatien länsipuolelle Koukkuniemen kaatopaikkaa sivu ten. Vaihtoehdon 2 linjaus noudattaa Koukkuniemen pohjoispuolelta nykyisen valtatien linjausta aina Kivisalmen lounaispuolelle muuttuen

3 tämän jälkeen poikkileikkaukseltaan nykyiseksi valtatieksi. Akanniemen uudessa eritasoliittymässä linjaus ylittää uuden Viitaniemen ja Akanniemen välil le syntyvän tieyhteyden. Akanniemen eritasoliittymän kautta muodostuu yhteys länsipuolen uudelle rinnakkaistielle, joka yhdistää Koukkuniemenkadun Järvenpääntiehen. Tämän lisäksi nykyisen valtatien itäpuolelle muodostuu uusi yhteys Laajaniemen ja Syvälahden alueille. Yhteenveto ympäristövaikutusten arvioinnista Ympäristövaikutusten arviointi koskee aluerakennetta ja maankäyttöä, vaikutuksia luonnonoloihin ja suojelualueisiin, vaikutuksia maaja kallioperään sekä luonnonvarojen käyttöön, vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön, meluvaikutuksia, päästövaikutuksia, vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä rakentamisaikaisia vai kutuksia. Vaihtoehto 1 VE 1 aiheuttaa haja-asutusalueen sekä metsä- ja virkis tys aluei den pirstoutumista, mutta tukee eritasoliittymän johdosta Tärttämäen ke hittyvää aluet ta. Akanniemen ja Tärttämäen eritasoliittymät pohjoisesta ja etelästä tu kevat suunniteltua maankäyttöä lähiympä ristössään. Kuorejoessa elää uhanalaisluokituksen mukaan silmällä pi dettävä (NT) saukko. Kierälahti on paikallisesti arvokas luontoalue, jonka VE 1 ylittää sillalla. Järvet ylitetään paikoista, joissa on runsas ja monimuotoinen pesimälinnusto, johon kuuluu useita Keski-Suomessa vähä lukuisia ja suojelullisesti merkittäviä vesi- ja rantalintulajeja Hai talli sia vai ku tuk sia eri tyi sesti iso jen lin tu jen, ku ten lau lu jout se nen, kurjen, rus ko suohau kan ja kau lushai ka ran pe si mä olo suh teisiin on vaikea vält tää, kos ka lin tu jen elin ym pä ris töä jää suo raan lin jauk sen alle. To dennä köi ses ti osa vai ku tuk sista ei jää py sy viksi. Alu eella ei pesi eri tyi sesti suo jel tuja la jeja. Vaihtoeh don to teut tami nen on mahdolli nen, mutta riski linnus ton vä he ne mi seen ja alueiden maa kunnallisen ar von las kuun on hy vin suu ri. Hujakolla säännöl lisesti pesinyttä naurulokkiyhdyskuntaa ei vuonna 2013 havaittu. On mah dollis ta, et tä lin nusto pa laa myö hem min. Lintulaskennan yhteydessä Hujakolla tavattiin myös lummelampikoren to ja si rolampikorento, joiden lisääntymis- ja levähdyspakkojen hä vit tä minen on kielletty. Linjaus sijoittuu osin Vaa rin suon lii to-ora van ydin alu eelle ja kul kee läpi Poh jois lahti V ja IV lii to-oravan elinpii rin. Valtatien suolaus voi nostaa hetkellisesti Hujakko-järven ja Kivisalmen kloridipitoisuuksia syksyllä ja keväällä. Maaleikkausten koh dalla pohjaveden pinta voi paikallisesti alentua ja aiheuttaa pinnan alenemista myös talousvesikaivoissa.

4 Vaihtoehtoon sisältyy useita korkeita kallioleikkauksia. Leikkauksis sa on vähintään 10 metriä korkeita kallioseinämiä usean sadan metr in matkalla. Näin ollen kallioaineksen käyttö on suurinta tässä vaih toehdossa. Ve 1 vaihtoehto aiheuttaa avoimeen maisemaan rakentu van penkereen vuoksi haittaa mai semakuvaan Hujakkojärvellä ja Kierälahti - Pohjoislahti kulttuuri maise massa. Noin 250 m pitkä penger Akanniemen eritasoliittymän koh dalla ja sen pohjoispuolella on paikallinen maisemakuvallinen haitta. Melun suhteen VE1 on laskentamalliin perustuen suotuisin vaihto ehto: melualueelle sijoittuu vain yksittäisiä asuinrakennuksia ha ja-asutus alueella. Vaihtoehto on tielinjauksista lyhyin ja kauimpana asutuksesta, mis tä syys tä epä puhtauksien kokonaispäästö on pienempi kuin pi dem millä rei teillä ja altis tuminen ilman epäpuhtauksille on vähäi sintä. Merkittävimmät vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät meluun, jolle altistuvien määrä vähenee. Virkistysarvoja sen sijaan menetetään Tärttälaakson kohdalla hieman enemmän kuin vaih to eh dos sa 2. Vaikutukset Äänekosken keskustan elinvoimaisuudelle ja pal veluille ovat vaihtoehtoa 2 kielteisemmät. Vaihtoehto 2 Vaihtoehto aiheuttaa virkistysalueen pirstoutumista, mutta Niittuniemen ja Akanniemen sisääntulot keskustaajamaan pohjoisesta ja etelästä tu kevat taajaman suunniteltua maankäyttöä. Linjaus kulkee Vaarinsuon ja Koivikon liito-oravan ydinalueiden läpi ja viistää Raivionmäen liito-oravan ydinaluetta. Vesi- ja rantalintujen elinympäristöt ei vät muutu tässä vaihtoehdossa ja haitalliset vaikutukset lin nustoon eivät todennäköisesti ole merkittäviä. Tiesuolauksen vaikutus kasvaa, mutta vähemmän kuin VE 1.ssä. Maaleikkausten vuoksi Honkolanrannan alueella pohjaveden pinta voi alentua tiealueen lähialueella, mikä voi vaikuttaa myös talousvesikaivojen vedenpinnan tasoon. Kallioleikkauksia tehdään vähemmän kuin vaihtoehdossa 1 ja ne ovat matalampia. Linjaus ylittää maisemallisesti paikallisesti arvokkaan Vaarinsuon noin 7 metrin penkereellä. Melualueita syntyy mm. Kierälahden ja Myllyntauksen asuinaluei den kohdille, joissa linjaus noudattaa nykytilanteen linjausta. Merkittävimmät vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat samoille alueille kuin nykyisen valtatien vaikutukset. Melulle altistuvien määrä vähenee vähemmän kuin vaihtoehdossa 1, mutta

5 Ympäristöpäällikön ehdotus: virkistysarvot säilyvät paremmin. Keskustaajaman sijainti ai van keskustan tuntumassa on kuljetusten ja päivittäispalveluiden saavutettavuuden kannalta parempi kuin vaihtoehdossa 1. Molemmat vaihtoehdot (verrattuna siihen, että kumpaakaan ei to teuteta, eli 0-vaihtoehtoon) Uusi linjaus aiheuttaa vähäisiä vaikutuksia asemakaavoi tuk seen Äänekosken keskustan kohdalla. Osayleiskaavaan tarvitaan li sä alueita ja kaavamuutok sia. Pankkisalmen pohjoisrannan seudullisesti arvokkaasta lehdosta noin puolet tuhoutuu, sillä linjaus kulkee sen läpi. Parantuneet liikenneolosuhteet pienentävät onnettomuusriskiä. jo ten vaarallisten aineiden kuljettamisen pinta- ja pohjavesille aiheutta ma riski pie nenee. Kallioleikkaukset muuttavat pintavesien virtauksia ja alentavat lähistön pohjave sitasoja. Kotakennään vesistöylitys penkereineen muuttaa maisemaa huomattavasti, joten on tärkeää sovittaa penkereet ja silta maisemaan. Eritasoliittymät sijoittuvat maisemallisesti melko luontevasti enimmäk seen suljettuun metsämaisemaan, jolloin maisemahaitta on vähäi nen. Maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen tai valtakun nallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin ympäristöi hin ei kohdistu haitallisia vaikutuksia. Äänekosken keskusta ohitetaan riittävän kaukaa, joten melualueille sijoittuvien asuinrakennusten määrä vähenee. Melualueella sijait sevien lomarakennusten määrä on lähes sama molemmissa vaihto ehdoissa ja erot päästöissä ovat pieniä verrattuna vaihtoehtoon 0. Liikenneturvallisuus paranee. Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen voi tutustua ennen kokousta rakennus- ja ympäristövalvonnan toimistossa kaupungintalolla sekä ympäristön suojelun toimitiloissa Suolahden Ki sa ka dul la. Selostus on myös esillä kokouksessa. Valmistelija: Ympäristöpäällikkö, puh Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan, että ympäristö vaikutusten arviointiselostus on riit tävä. Sekä vaihtoehdon 1 että 2 toteuttaminen pirstoo arvokkaita luontokohteita ja muuttaa paikallisesti arvokasta luonnon- ja kulttuurimaisemaa, kuluttaa luon non va roja sekä muut taa vesi oloja, jo ten toi mi alan kan nal ta 0-vaih to eh to eli hankkeen to teutta mat ta jät tä mi nen on periaatteessa paras vaihtoehto.

6 Muut kuin toi mi alan kan nalta olennaiset, erityisesti liikenteeseen liitty vät te ki jät puol ta vat kun nos tushank keen to teut ta mista ja osayleiskaavaa var ten on syytä va lita uusista lin jauk sis ta ym pä ristövai kutusten kan nalta vä hemmän haital linen vaih toeh to. Arviointi selostuksen perus teella lau takunta puoltaa vaih to ehtoa VE 2, jos sa linjaus nou dat te lee pit kälti ny kyis tä lin jausta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola RAPORTTEJA 9 2013 Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma Nilsiä 10/2011

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus VALKEAKOSKEN KAUPUNKI JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINENN OSAYLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus 25. 2.2013 Ehdotusvaiheen selostus SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNII IKKA SIMON SEIPIM MÄEN JA TIKKA ALAN TUULIVOIMAHANKKKEET Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16.12.2013 Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot