KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2012. Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä"

Transkriptio

1 KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä Koulutuksen tutkimuslaitos toimii Jyväskylän yliopiston monitieteisenä erillislaitoksena. Tutkimuslaitos tekee kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää koulutustutkimusta, joka edistää oppimista ja tukee opettajia, oppilaitoksia ja päätöksentekijöitä koulutuksen kehittämiseksi muuttuvassa yhteiskunnassa. Tutkimus pyrkii myös kehittämään eri tieteenalojen välistä metodologista yhteistyötä ja rakentamaan innovatiivisia tutkimusympäristöjä yhdessä eri tiedelaitosten kanssa. Yhteistyö oppilaitoksiin, opetushallintoon, työelämään, päätöksentekijöihin ja tiedotusvälineisiin on myös keskeistä strategiassa, jolla edistetään tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta niin paikallisesti kuin alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisestikin. Toimintaa ohjaavana arvona on kestävä yhteiskunnallinen kehitys edistämällä tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta oppimisessa, koulutuksessa ja tutkimustyössä. Tutkimuslaitoksella on yliopiston ja opetusministeriön sopimukseen perustuvia valtakunnallisia ja kansainvälisiä tehtäviä erityisesti koulutuksen arvioinnissa ja kehittämisessä sekä kasvatusalan tutkimuksesta tiedottamisessa. Kansainvälisen arviointitutkimuksen vahvistaminen on suunnittelukaudella erityisen huomion kohteena. Laitos järjestää tutkijakoulutusta yhdessä tiedekuntien kanssa. Toimintaympäristön muutos Globalisaation myötä tutkimustyö toteutuu entistä keskeisemmin kansainvälisenä yhteistyönä. Myös koulutustutkimuksessa laadun arviointi tapahtuu kansainvälisessä kontekstissa. Kilpailu tutkimusrahoituksesta kiristyy, mutta toisaalta kansainvälistymien avaa uusi vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia resurssoinnille. Tämä kuitenkin edellyttää entistä vahvempia tutkimusryhmiä. Tutkimuksen laadunvarmennus nousee entistä keskeisemmäksi kriteeriksi kansainvälisen yhteistyön ja tutkimusrahoituksen vahvistamisen edellytyksenä. Tämä on välttämätön edellytys myös menestymiselle kansallisessa kilpailussa resursseista. Tämän seurauksena kansainvälisten julkaisujen laatu ja määrä korostuu entisestään. Suomalaisen koulutusjärjestelmän nähtävissä olevat muutokset merkitsevät samanaikaisesti voimistuvaa kansainvälistymistä ja koulutuksellisen tasa-arvon korostumista. Koulutus on yhä keskeisempi edellytys yksilön ja yhteisön menestymiselle, ja toisaalta koulutuksesta syrjäytymisen uhka kasvaa osalla ikäluokkaa. Tämä haastaa myös tutkimusta tukemaan yksilön koulutettavuutta ja selvittämään koulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Koulutusjärjestelmän muutoksista keskeisiä ovat ainakin eurooppalaisen korkeakoulutuksen uudelleen järjestyminen, johon sisältyy yhteisen korkeakoulualueen muodostuminen sekä rahoitus- ja omistuspohjan uudistuminen, aikuiskoulutuksen roolin korostuminen, toisen asteen koulutuksen uudelleenjärjestelyt väestökehityksen ja muuttoliikkeen seurauksena sekä yhtenäisen perusopetuksen eteneminen. Keskeisinä haasteina korostuvat entisestään koulutuksen työelämäyhteydet ja tietoteknologian opetuskäytön edistäminen. Ilmeistä myös on, että koulutuspalvelut ja koulutustutkimus muuttuvat vääjäämättä myös Suomessa aiempaa enemmän markkinaperusteisiksi. Näistä seuraa mm. tarve vahvistaa tutkimusyhteistyötä oppilaitosten ja opetushallinnon kanssa sekä uusia vaatimuksia tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

2 Tutkimuksen vahvuusalueet ja profiloituminen Koulutuksen tutkimuslaitos profiloituu kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi seuraavilla tutkimusalueilla: Oppimisen, opetuksen ja ohjauksen prosessit Ihmislähtöinen tieto- ja viestintätekniikka oppimis- ja työympäristöissä Oppimistulosten, opetuskulttuurien ja koulutusjärjestelmien arviointi ja vertailu Koulutus yhteiskunnan muutoksessa Oppimisen, opetuksen ja ohjauksen prosessien tutkimuksen vahvuusalueella analysoidaan oppimisen, asiantuntijuuden ja luovuuden kysymyksiä elinikäisen ja elämänlaajuisen oppimisen konteksteissa. Työelämän nopea muutos, kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen asettavat suuria haasteita osaamiselle ja asiantuntijuuden kehittämiselle. Näihin haasteisiin vastaamiseen tarvitaan uudenlaisia pedagogisia välineitä, asiantuntijuuden kehittymisen tuen muotoja sekä kokonaisvaltaista näkemystä elinikäisestä ohjauksesta. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota eri koulutusvaiheisiin ja niiden välisiin siirtymiin, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja oppimisen suhteisiin, koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla tapahtuvaan oppimiseen ja asiantuntijuuden kehittymiseen sekä innovatiivisten oppimis- ja työympäristöjen rakentamiseen. Oppiminen nähdään monitasoisena ilmiönä kattaen yksilön, ryhmien, organisaatioiden, verkostojen ja alueiden oppimisen sekä formaalin ja informaalin oppimisen kaikilla koulutusasteilla ja työelämässä. Tutkimusta kohdistetaan myös opettajuuden, opettajan työn ja toimintaympäristön muutokseen ja monikulttuurisuuden vahvistumiseen koulutuksessa. Yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa edistetään erityisesti opetusharjoittelua koskevaa tutkimusta. Elinikäistä ohjausta koskevaa tutkimusta laajennetaan kattamaan kaikki ohjausjärjestelyt sekä opetus- että työhallinnossa ja erityisesti rajapinnoilla yhteiskunnan muihin instituutioihin. Pitkän aikavälin kokoavana tavoitteena on palautejärjestelmien kehittäminen ohjausta koskevan julkisen päätöksenteon tueksi. Tutkimusyhteistyötä vahvuusalueella tehdään erityisesti kasvatustieteen, psykologian ja opettajankoulutuslaitosten sekä ohjausalan osaamiskeskuksen kanssa. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Euroopan unionin jäsenmaiden ohjausalan toimintapoliittinen verkosto (ELGPN), EU-rahoitteisten hankkeiden partnerit sekä Newly Qualified Teachers in Northern Europe -verkosto. Suunnittelukauden keskeisiä kehittämishankkeita ovat ohjausalan tutkimus osana ohjausalan osaamiskeskuksen vahvistamista (KTL ja OKL), sekä akateemisten opintojen prosessi ja sen integrointi työelämävalmiuksiin (hankekuvaus liitteenä). Ihmislähtöisen tieto- ja viestintätekniikan tutkimus kohdistuu teknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimis- ja työympäristöissä. Vahvuusalue profiloituu erityisesti yhteisöllisen verkkooppimisen ja pelinomaisten oppimisympäristöjen tutkimukseen. Lisäksi vahvuusalueella arvioidaan kansallisesti ja kansainvälisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä sekä kehitetään innovatiivisia opetus- ja ohjauskäytänteitä ja niitä edistäviä teknologisia sovelluksia. Nousevia tutkimusalueita ovat tieto- ja viestintätekniikka työssä oppimisen ja työnteon tukena, verkkovälitteiset arviointimenetelmät ja oppiminen arjen tietoyhteiskunnassa. Tutkimuksen kohderyhminä ovat yksilöt ja ryhmät sellaisissa elämän eri vaiheissa ja tilanteissa, joissa tieto- ja viestintätekniikalla on merkitystä ja lisäarvoa oppimisen kannalta tai joissa teknologia luo uudenlaisia oppimismahdollisuuksia. Tutkimustyölle on ominaista käyttäjälähtöinen kehittäminen, jossa tehdään läheistä yhteistyötä eri koulutusvaiheiden edustajien kanssa. Monitieteisen vahvuusalueen keskeiset osapuolet ovat Koulutuksen tutkimuslaitos, Agora Center, informaatioteknologian tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta. Tutkimusta toteutetaan keskeisiltä osin näiden yksikköjen yhteisinä hankkeina. Vahvuusalue toimii laitoksen huippuyksikön rakentamisen ytimenä, johon integroituu korkeatasoisin tieteellinen asiantuntemus myös muilta vahvuusalueilta. Suunnittelukaudella vahvuusalue laajentaa innovatiivisten, inspiroivien ja luovien oppimisympäristöjen kehittämistä. Uusia yhteistyöhankkeita Agora 2

3 Centerin kanssa ovat Tytöistä teknologian taitajia- (EU-hanke) ja Ihmislähtöisen teknologiakehityksen tulevaisuus -hanke (Suomen kulttuurirahasto). Kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa työstetään yhteisöllisen oppimisen ja luovuuden välistä suhdetta edistävä yhteishanke. Kasvatustieteen laitoksen ja saksalaisen yhteistyötahon (LMU, University of Münich) kanssa toteutetaan yhteishanke liittyen yhteisöllisen verkko-oppimisen kulttuurienvälisiin ulottuvuuksiin (Kaledoscope huippuosaamisen verkosto). Oppimistuloksia, opetuskulttuureja ja koulutusjärjestelmiä arvioiva ja vertaileva tutkimus toteuttaa laajoja kansallisia ja kansainvälisiä oppimistulosten ja -ympäristöjen arviointeja ja hyödyntää arviointituloksia koulutusjärjestelmien ja opetuskulttuurien vertailututkimuksissa. Laitos profiloituu erityisesti perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen arviointiin. Tavoitteena on myös käynnistää lukiokoulutusta ja ylioppilastutkintoa koskevaa tutkimusta, jonka näkökulma määrittyy toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulujen valintajärjestelmien uudistumisesta. Kansainvälisten arviointiaineistojen jatko- ja meta-analyyseilla selvitetään oppimistulosten ja opiskeluasenteiden, opetuksen ja kouluilmapiirin pedagogisia ja sosiokulttuurisia yhteyksiä. Lisäksi tutkitaan koulutusjärjestelmän merkitystä erityisesti tasa-arvoisten oppimismahdollisuuksien toteutumisessa niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin maailmanlaajuisestikin. Laitos osallistuu OECD:n PISA hankkeen kansainväliseen koordinointiin yhteistyössä Twenten yliopiston kanssa ja PISA 2009-hankkeen kansalliseen toteutukseen. Toteuttaa IEA-järjestön organisoiman nuorten yhteiskunnallisen osaamisen, osallistumisen ja asenteiden tutkimuksen (ICCS). ICCStutkimuksen yhteydessä tuotetaan myös pitkittäisaineistoja, joiden avulla voidaan selvittää yksilöiden koulutusuria, niihin vaikuttavia taustatekijöitä ja koulutuksen yhteyksiä elämänkaaren eri vaiheisiin. Laitos toteuttaa yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen ja Uniservices Oy:n kanssa EU:n opettajakoulutuksen opetussuunnitelmien vertailevan arvioinnin. Tutkimusta kohdistetaan myös arvioinnin metodologiaan, erityisesti mittareiden validointiin sekä arviointiaineistojen laadun varmistamiseen. Tutkimusta tehdään yhteistyössä koulutuksen arviointisihteeristön, kasvatustieteen, terveystieteiden, kielten, matematiikan ja luonnontieteiden sekä tilastotieteen laitosten kanssa. Arviointiosaamista työstetään asiantuntijuudeksi, jota voidaan hyödyntää kansainvälisesti, erityisesti kehitysmaissa ja ns. uusissa demokratioissa toteutettavissa hankkeissa Koulutus yhteiskunnan muutoksessa -vahvuusalueella tarkastellaan koulutusta yhteiskunnallisena ilmiönä. Tutkimuksellisesti huomio kohdistuu korkeakoulutukseen sekä ammatilliseen ja aikuiskoulutukseen. Tutkimuksessa analysoidaan globalisaation ja monikulttuurisuuden vaikutuksia kansalliseen ja eurooppalaiseen koulutukseen, sen rakenteisiin, hallintoon ja kulttuuriin. Erityisesti seurataan Bologna- ja Kööpenhamina -prosessien etenemistä ja vaikutuksia suomalaiseen koulutukseen. Monikulttuurisuuden haasteita analysoidaan niin korkeakoulutuksen kuin ammatillisen ja aikuiskoulutuksenkin näkökulmasta. Koulutuspalvelujen tarvetta, merkitystä ja asianmukaista järjestämistä tutkitaan väestön ikääntymisen ja työllistymisen kannalta. Koulutuksen ja työelämän suhteita koskeva tutkimus suuntautuu laaja-alaisesti koulutusjärjestelmän ja työelämän vuorovaikutukseen sekä yksilön opiskelussa että oppilaitosten ja työelämän organisaatioissa. Haasteena on vahvistaa koulutuksen vaikuttavuuden ja talouden tutkimusta. Tutkimusta toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja kasvatustieteen kanssa. Yhteistyö kohdentuu erityisesti osana ICCS-tutkimusta kansalaisuuden ja kansalaiskasvatuksen problematiikkaan yhteiskuntatieteiden kyseiseen teemaan liittyvien ohjelmien kanssa. Sisällöllisesti määrittyneiden tutkimusalueiden rinnalla laitoksen vahvuutena on metodologinen tutkimus ja tutkimusviestintä. Metodologian tutkimus- ja kehittämistyö painottuu vertailevan arvioinnin ja pitkittäisaineistojen metodologian sekä kvalitatiivisen ja monimenetelmäisen tutkimuksen metodisten ratkaisujen kehittämiseen. Kehittämistyö toteutuu yhteistyössä Ihmistieteiden metodologiakeskuksen kanssa. Tutkimusviestinnän merkitys kasvaa entisestään lisättäessä tutkimuksen vaikuttavuutta. Laitos uudistaa ulkoisen viestinnän strategiansa uuden tutkimusprofiilinsa ja eri asiakasryhmien muuttuneiden tarpeiden mukaisesti. Sidosryhmien odotuksia ja käsityksiä on selvitetty v tehdyssä laitoksen tunnettuus- ja mielikuvatutkimuksessa. Tutkimus uusitaan vuonna Laitos edistää tutkimustiedon vapaata saatavuutta ja tehokasta hyödynnettävyyttä erityisesti verkkoviestinnän kautta. 3

4 Yhteiskunnalliset palvelutehtävät kattavat tutkijoiden työajasta noin neljänneksen. Nämä tehtävät määrittyvät tutkimuksen vahvuusalueiden pohjalta. Yhteiskunnalliset palvelutehtävät suunnataan erityisesti innovatiivisia oppimisympäristöjä kehittäviin, kouluviihtyvyyttä edistäviin, koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta vahvistaviin sekä opettajankoulutusta ja ohjausta uudistaviin hankkeisiin. Laitos on keskeinen toimija tutkimuksen ja siihen pohjautuvan kehittämistyön tuotteistamisessa yliopistossa. Erityisesti PISA-tutkimuksen myötä kasvanutta kysyntää kehitetään yhteistyössä erityisesti Uniservices Oy:n, Koulutuksen arviointisihteeristön ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa koulutus-, tutkimus- ja kehittämistuotteiksi lähinnä kansainvälisille markkinoille. PedaNet-ympäristö ja TET-tori ovat ensisijaisia kehittämiskohteita. Kehittämistyö on osa Keski-Suomen liiton Koulutusklusteri-hanketta. Tutkimustoiminnan tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Laitos vahvistaa asemaansa koulutuksen ja opetuksen monitieteisen asiantuntijuuden rakentajana panostamalla edelleen tutkijakoulutukseen sekä kehittämällä erityisesti post doc vaihetta ja kansainvälistä tutkijavaihtoa. Laitos osallistuu tutkijakoulutukseen yhteistyössä tiedekuntien kanssa siten, että tohtorin tutkintoja valmistuu vuosittain keskimäärin kolme. Lisäksi tavoitteena on rakentaa monitieteinen koulutustutkimuksen tutkijakoulu. Sen perustana on innovatiivinen yhteistyö vahvuusalueiden kesken sekä laitoksen kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöyksiköiden kanssa. Tutkijakoulu rakentuu myös laitoksen vahvaan metodologiseen osaamiseen. Laitos vahvistaa muutenkin rooliaan tutkijakoulutuksessa erityisesti Jyväskylän yliopiston eri tiedekuntien, mutta myös muiden, erityisesti Turun, Oulun, Helsingin ja Tampereen yliopistojen sekä Jyväskylän ja Hämeenlinnan ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa. Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat kasvatusalan tutkijakoulu (KASVA), Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu sekä Jyväskylän tietojenkäsittelytieteiden ja matemaattisten tieteiden tutkijakoulu (COMAS). Työssä oppimisen ja oppimisyhteisöjen sekä ohjausalan uusia tutkijakouluja rakennetaan yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa. Laitos valmistelee esityksen huippuyksiköksi, jonka tieteellinen ydin on tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tutkimuksessa. Huippuyksikön rakentamisessa hyödynnetään myös laitoksen muiden vahvuusalueiden, Agora Centerin ja IT-tiedekunnan asiantuntemusta. Huippuyksikön avulla vahvistetaan myös tutkimuksen vaikuttavuutta tuottamalla käytännön sovelluksia oppilaitosympäristöihin. Huippututkimusyksikön statusta tavoiteltaessa post doc - tutkijoiden merkitys nousee tärkeäksi. Heitä pyritäänkin valitsemaan ja sijoittamaan erityisesti tälle alueelle. Huippuyksikköstrategian tukeminen ja tutkijakoulutuksen tehostaminen ovat lähtökohtia myös vahvistettaessa kansainvälisyyttä ja suunnattaessa ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankintaa. Kansainvälistä liikkuvuutta lisätään tarjoamalla aktiivisesti näitä mahdollisuuksia vakiintuneille yhteistyökumppaneille. Tavoitteena on, että laitoksessa työskentelee vuosittain vähintään kaksi vierailevaa professoria, tutkijaa tai tutkijakoulutettavaa yhteensä vähintään kuuden kuukauden ajan. Vastaavasti laitoksen tutkimushenkilökunnasta 1-2 henkilöä työskentelee vierailevana tutkijana korkeatasoisissa kansainvälisissä tutkijaryhmissä. Vierailujen tuloksellisuutta tehostetaan määrittämällä konkreetit tavoitteet vierailulle. Pyrkimyksenä on yhteisten tutkimushankkeiden käynnistäminen, kongressien järjestäminen tai kansainvälisten julkaisujen tuottaminen. Post doc toimintaa vahvistetaan kartoittamalla erilaisia ratkaisumalleja ja niiden tarkoituksenmukaisuutta sekä hakemalla post doc -vaiheeseen uudenlaista resurssointia. Tohtoriopiskelijoiden rekrytoimiseksi pidetään yllä myös laitosten perusopetuksen ja tutkimuksen välistä yhteyttä osallistumalla metodiopetukseen ja pro gradu -tutkielmien ohjaukseen. Julkaisutoimintaa tehostetaan siten, että vakinaista tutkijaa kohden julkaistaan laskennallisesti kaksi kansainvälistä referee-julkaisua vuosittain. Kansallisia julkaisuja tuotetaan ja niiden laatua kehitetään erityisesti koulutuksen kehittämisen ajankohtaisissa ja tutkimuksellisesti keskeisissä 4

5 kysymyksissä. Laitos uudistaa julkaisustrategiaansa siten, että tutkijat julkaisevat tutkimustuloksiaan entistä enemmän korkeatasoisissa tiedelehdissä ja tekevät julkaisemisessa aiempaa aktiivisemmin yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa. Myös kansainvälistä verkkojulkaisemista vahvistetaan. Saatujen kokemusten valossa tämä on tehokas keino lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta ja laitoksen tunnettavuutta. Laitos järjestää kansainvälisen tieteellisen kirjoittamisen ja julkaisemisen systemaattista koulutusta yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa, etsii aktiivisesti yhteyksiä tiedelehtien ja arvostettujen kirjasarjojen toimituksiin sekä lisää senioritutkijoiden, kansainvälisten kumppaneiden ja tutkijakoulutettavien yhteisjulkaisemista sekä järjestää kielentarkastuspalvelua. Laitoksen kansallista näkyvyyttä lisätään kehittämällä ja monipuolistamalla tutkimusviestintää hyödyntäen julkaisu- ja viestintäyksikön asiantuntemusta. Kansainvälisen julkaisutoiminnan kehittämiseksi asetetaan työryhmä. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä pyritään lisäämään ja rahoitusta suunnataan tutkimuksen vahvuusalueille. Erityisesti pyritään vahvistamaan tieteellisin kriteerein kilpaillun ja kansainvälisen rahoituksen osuutta. Muu ulkoinen rahoitus integroidaan kiinteästi laitoksen vahvuusalueisiin siten, että hankkeet vahvistavat laitoksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Tutkimusrahoituksen hankkimisessa keskeistä on tärkeimpien rahoittajien tunnistaminen, asiantuntemus rahoituksen haussa, rahoittajien tutkimusohjelmiin vaikuttaminen sekä asiantuntemuksen jakaminen yliopiston ja laitoksen sisällä. Ulkoisen rahoituksen keskeisiä lähteitä ovat Suomen Akatemian, TEKESin ja Euroopan Unionin sekä muu tieteellisesti kilpailtu rahoitus. Tutkimusrahoituksessa toimitaan yhteistyössä kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa erityisesti arviointitutkimuksen ja tietoteknologian opetuskäytön alueilla. EU:n eri ohjelmien ja kansainvälisten arviointihankkeiden rinnalle etsitään myös uusia rahoituslähteitä myös kehittyvien demokratioiden ja koulutustaan uudistavien arabimaiden markkinoilta. Yhteiskunnalliset palvelutehtävät kohdennetaan laitoksen vahvuuksiin pohjautuville asiantuntijuusalueille. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tehostetaan vahvistamalla kansainvälistä koulutusasiantuntemusta. Valtakunnallisesti edistetään erityisesti tietoteknologian opetuskäytön, työssäoppimisen, laadun arvioinnin ja laatujärjestelmien sekä opintojen ohjauksen kehittämistä. Alueellisesti painotetaan erityisesti Keski-Suomen koulutusklusterin rakentamista alueen muiden toimijoiden kanssa. Paikallisesti edistetään ennen kaikkea opetuksen, opetusmenetelmien ja arviointijärjestelmien kehittämistä oppilaitoksissa ja kunnissa. Laitoksen verkostomaisen asiantuntijuuden vahvistaminen Tutkimusryhmiä ja laitoksen virkarakennetta kehitetään siten, että edellytykset rakentaa kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä osaamiskeskittymiä laitoksen tutkimusprofiiliin mukaisesti ovat mahdollisimman hyvät. Tavoitteena on, että kaikilla vahvuusalueilla on vähintään kaksi professuuria sekä riittävä määrä muuta korkeatasoista tieteellistä ja tutkimusta tukevaa asiantuntijuutta. Virkaesityksillä vahvistetaan myös edellytyksiä huippuyksikön toteutumiselle suunnittelukaudella. Tutkimuksen profilointia vahvistetaan pääosin suuntaamalla uudelleen henkilöstön eläköitymisen myötä vapautuvat resurssit. Näillä toimenpiteillä varmistetaan myös edellytykset kilpailla menestyksellisesti kansallisesta ja kansainvälisestä tieteellisestä rahoituksesta laitoksen tutkimusprofiiliin sisältyvillä osa-alueilla. Yhteistyössä tiedekuntien ja muiden yliopistojen kanssa laitoksen tavoitteena on edistää yliopiston rakenteellista kehittymistä tutkimusyliopistona, joka hyödyntää ja tuotteistaa tehokkaasti tutkimustietoa monitieteisinä ja innovatiivisina kehittämishankkeina. Yhteistyössä painotetaan ohjausalan tutkimusta ja siihen pohjaavaa opetusta osana ohjausalan kehittämiskeskuksen toimintaa (kasvatustieteiden tdk./okl) kouluviihtyvyyden ja -hyvinvoinnin tutkimusta (kasvatustieteiden tdk./ kasvatustiede ja terveystiede, TäyKK) 5

6 tietoteknologian opetuskäytön tutkimusperusteista kehittämistä sekä tyttöjen teknologiakasvatuksen edistämistä (informaatioteknologian tdk., Agora), valintajärjestelmien ja opiskeluprosessien kehittämistä (liikuntatieteellinen ja humanistinen tdk., Tampereen yliopisto), opettajankoulutuksen, erityisesti opetusharjoittelun uudistamisen tutkimusta (OKL, Tampereen yliopisto), kansalaisuuden ja kansalaiskasvatuksen tutkimusta (YFI-laitoksen kanssa), post doc-vaiheen kehittämistä sekä metodiosaamista (IHMEen-kanssa). Ohjausalan kehittämisessä tavoitteena on erityisesti toiminnan kansainvälistäminen ja ulkoisen resurssoinnin pohjalle rakentuva tutkimustoiminnan vahvistaminen. Teemaa käsittelevä kansainvälinen kongressi (IAEVG) järjestetään Kouluhyvinvoinnin kehittämisessä kansallinen intressi on vahva. KTL:n sekä terveystieteen ja kasvatustieteen laitosten yhteisen tutkimushankeen täydennykseksi alueelle esitetään kehittämishanketta yhdessä Täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Opiskelijavalintoja ja opiskeluprosessien seurantaa koskeva valtakunnallinen hanke-esitys on valmisteltu yhteistyössä Helsingin ja Tampereen yliopistojen sekä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Esitys liitteenä. Laitos vahvistaa henkilöstönsä valmiuksia työskennellä erilaisissa tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeissa erityisesti Uniservices Oy:n kanssa, ja yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Erityisesti koulutusjärjestelmiä ja pedagogisia järjestelyjä koskevaa asiantuntemusta pyritään tuotteistamaa laitoksen PISA-asiantuntemusta hyödyntäen. Metodikoulutuksessa yhteistyötä tiedekuntien ja IHME:en kanssa kehitetään yliopiston hallituksen määrittämien suuntaviivojen pohjalta. Tässä yhteistyössä laitos panostaa erityisesti kouluaineistoille tyypilliseen monitasoiseen mallintamiseen sekä pitkittäistutkimuksen metodologiaan ja väestön koulutuskäyttäytymistä koskevan seuranta-aineiston kartuttamiseen. Laatutyö ja toiminnan arvioinnin kehittäminen Laitos rakentaa laadunvarmennusjärjestelmän siten, että se on valmis auditoitavaksi vuoden 2008 lopulla osana koko yliopiston auditointia. Laitos tarjoaa laatutyötä ja laadun arviointia koskevan asiantuntemuksensa yliopisto laatujärjestelmän kehittämisessä hyödynnettäväksi. Tutkimustoiminnan arviointia monipuolistetaan. Arviointi kohdistuu kolmelle tasolle: koko laitoksen tasolle, vahvuusalueiden tasolle sekä kunkin tutkijan ja muun työntekijän henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Laitoksen tutkimustoiminnalle on tyypillistä kytkeytyminen kiinteästi koulutusjärjestelmän kehittämiseen, minkä vuoksi laitos tulee erityisesti kehittämään yhteiskunnallisen palvelutehtävän vaikuttavuuden arviointia. Huippuyksikköstrategiaa silmälläpitäen hyödynnetään benchmarking tyyppistä arviointia tai vertaisarviointia 1-2 vastaavan yksikön kanssa. Samoin hyödynnetään laitoksen vierailijoiden kokemuksia ja havaintoja. Tutkimustoiminnan kehittämiselle ja arvioinnille asetetaan vuosittaiset erityisteemat, joihin kehittämistä erityisesti kohdennetaan. Suunnittelukauden erityisteemana on kansainvälinen julkaiseminen ja sen tukeminen. Vahvuusalueiden toimintaa ja tuloksellisuutta arvioidaan vuosittain vakiintuneiden tieteellisen toiminnan tuloksellisuuskriteeristöjen perusteella sekä yhteiskunnallisen palvelutehtävän osalta. Kehityskeskusteluja jatketaan edelleen toiminnan arvioinnin ja osaamisen kehittämiseksi. 6

7 Tutkimushenkilöstölle laaditaan kehityskeskustelujen pohjalta työsuunnitelmat, joiden toteutuminen arvioidaan vuosittain. Palkantarkistukset perustuvat uuden palkkausjärjestelmän ja sen sisältämien kriteerien määrittämällä tavalla näihin arviointeihin. Arviointia ja työsuunnitelmia kehitettäessä kiinnitetään erityistä huomiota tiimipohjaisen toimintakulttuurin edistämiseen. Tutkimusta avustavan henkilöstön osaamista kehitetään systemaattisesti. Avustavista tehtävistä tehdään tarveja osaamiskartoitus, joka on pohjana määriteltäessä henkilöstön koulutus- ja kehittämistarpeita sekä rekrytoitaessa uutta henkilöstöä. Kasvatusalan julkaisupalvelujen kehittäminen Laitoksella on sen olemassaolon ajan ollut koko yliopistoa koskeva ja osin valtakunnallinen vastuu kehittää kasvatusalan tieteellistä julkaisutoimintaa. Viime vuosina tätä koskeva yhteistyö on monipuolistunut ja syventynyt erityisesti kasvatustieteiden tiedekunnan, soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja koulutuksen arviointisihteeristön kanssa. Nykyisin tutkimuslaitoksen asiantuntemusta hyödynnetään näiltä osin muissa yksiköissä noin 1,5 2 henkilötyövuoden verran. Valtakunnallisesti laitos on kantanut vastuuta mm. Kasvatus-lehden toimittamisesta ja kehittämisestä. Laitoksen tavoitteena on kehittää julkaisutoimintaansa yhä enemmän koko yliopistoa palvelevana yksikkönä kasvatus- ja koulutustutkimuksen alueella. Laitos lisää samanaikaisesti myös vastuutaan kasvatusalan valtakunnallisesta julkaisutoiminnasta yhteistyössä Kasvatustieteellisen seuran kanssa. Suunnittelukauden alussa laitos ottaa Kasvatus-lehden lisäksi hoitaakseen Kasvatusalan valtakunnallisen julkaisusarjan seuran kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti. Laitos lisää verkkojulkaisemista palvelumuotona, jolla parannetaan laitoksen tutkimuksen vaikuttavuutta ja tehostetaan yhteistyötä Koulutuksen arviointineuvoston kanssa. Pedaforum -lehti ja Pedamuisti uudistetaan osana Tampereen yliopiston kanssa toteutettavaa projektia, jossa vahvistetaan korkeakouluopetuksen pedagogista laatua ja tuotetaan uusia työvälineitä opetuksen kehittämistyöhön. Henkilöstön hyvinvointi Suunnittelukaudella erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Tiimityötä, yhdessä tekemistä ja toisilta oppimista tuetaan ja edistetään tehtävien jakautumista tasapuolisesti. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan työkykyä ylläpitävään ja kuntouttavaan toimintaan. Yliopiston henkilöstöstrategia luo pohjan henkilöstön kehittämiselle. Laitoksen omassa henkilöstöohjelmassa määritetään ja priorisoidaan konkreetit kehittämistoimet. Kehittämisen painoalueita ovat henkilöstön osaamisesta huolehtiminen, osallistava johtaminen sekä toimintakuntoisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Henkilöstöohjelman tavoitteita edistetään laitosseminaareilla, joissa mm. selkeytetään laitoksen arvopohjaa ja visiota sekä etsitään keinoja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Henkilöstön koulutustarpeiden ennakointi ja koulutuksen kohdentaminen avaintaitoihin on tutkimuksen tuloksellisuuden edellytys. Valmiuksia kehitetään järjestämällä tutkimusryhmien vetäjille johtamiskoulutusta. Henkilöstön työn suunnitelmallisuutta, tavoitetietoisuutta ja tuloksellisuutta tehostetaan ottamalla käyttöön henkilökohtaiset työ- ja kehityssuunnitelmat, jotka vahvistetaan ja joiden toteutumista arvioidaan vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Pätevöityminen ja tehtävien vaativuuden kasvu otetaan huomioon palkkausta määriteltäessä. Erityisesti nuorten tutkijoiden ja vastaväitelleiden asiantuntemusta vahvistetaan mm. tukemalla ulkomailla opiskelua ja hankkimalla rahoitusta post doc -työskentelyyn. 7

8 Ulkoisen rahoituksen käyttöä suunnataan niin, että se kannustaa innovatiiviseen ja aloitteelliseen työhön varojen hankinnassa. Määräaikaisen henkilöstön työsuhteita vakinaistetaan, kun tähän on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset. Määräaikaiset virkasuhteet ulotetaan pääsääntöisesti kattamaan hankkeen koko toiminta-aika. Laitoksen henkilöstön vaihtuvuus on suurta ikääntymisestä johtuen. Kokemustiedon siirtymistä nuoren tutkijakunnan käyttöön tuetaan työn organisoinnilla sekä rohkaisemalla tätä edistävää vuorovaikutusta. Tutkijoiden urakiertoa edistetään erityisesti yhteistyössä Agora Centerin ja kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa. Tarvittaessa urakiertoa tuetaan taloudellisin järjestelyin. Henkisten ja taloudellisten voimavarojen kehittäminen Laitoksen henkilöstön asiantuntemuksen ja talouden kehittäminen suunnittelukaudella pohjautuu pääosin vahvuusalueiden vahvistamiseen, huippuyksikön ja sitä vahvistavan tutkimusasiantuntemuksen tehostamiseen sekä yliopistolle vahvistetun rahoitusmallin huomioon ottamiseen. Rahoitusmallissa laitoksen yhteiskunnallisiin palvelutehtäviin osoitetun erillisrahoituksen osuus on huomattavan suuri, joka tuo merkittäviä velvoitteita koulutuksen kehittämistyötä edistävään ja sille perusteita luovaan tutkimukseen. Suunnittelukaudella huomattava määrä laitoksen viroista tulee uudelleen arvioitaviksi henkilöiden siirtyessä eläkkeelle. Vuosina arviolta noin 15 nykyistä viranhaltijaa saavuttaa eläkeiän. Laitoksen ensisijaisena tavoitteena virkakehityksessä on varmistaa riittävän korkeatasoinen ja monipuolinen asiantuntemus kaikilla neljällä vahvuusalueella painottaen erityisesti kilpailukykyistä huippuosaamista. Samanaikaisesti varmistetaan se, että lisääntyneet ja vaativuudeltaan kasvaneet hallinnolliset ja tutkimusta tukevat tehtävät voidaan hoitaa tehokkaasti. Edellä mainitut periaatteet tarkoittavat käytännössä sitä, että kullekin vahvuusalueelle esitetään kohdennettavaksi vapautuvista henkilöstöresursseista ensi sijassa erikoistutkijan ja professorin virkoja sekä määräaikaisesti täytettäviä post doc -tutkijan virkoja. Virkaesityksissä tämä on jo otettu huomioon. Taloushallintoon esitetään perustettavaksi uusi virka, johon liitetään myös muita tutkimusta tukevia tehtäviä (ks. virkaesitykset). Tavoitteena on, että kullakin vahvuusalueella on vähintään yksi tutkijoita avustava henkilö, jonka erityisosaaminen (esim. talousosaaminen, työvälineet) on tarvittaessa aina koko laitoksen käytössä. Suunnittelukaudella vuosittain esitetään tältä pohjalta 1-3 uudelleen suunnatun viran perustamista. Samalla laitoksessa työskentelevän henkilöstön asiantuntemusta vahvistetaan aiemmin kuvatuilla alueilla. Lähitulevaisuudessa painottuvat erityisesti kansainväliseen kirjoittamiseen, tieteelliseen viestintään ja verkkotyöskentelyyn liittyvät valmiudet. Virkojen uudelleen suuntaamisen rinnalla laitos jatkaa virkarakenteensa sovittamista käytettävissä oleviin resursseihin sekä esitettyihin tehostamis- ja rakenteellisen kehittämisen vaatimuksiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vuosittain arvioidaan mahdollisuudet lakkauttaa avoimeksi tulleita virkoja. Laitoksen tutkimustavoitteiden, nykyisen virkarakenteen ja ennakoitavan resurssikehityksen valossa laitos arvioi voivansa lakkauttaa suunnittelukaudella 2-4 virkaa siten, että painopiste on vuosissa 2008 ja

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

2605 Oikeustieteellinen tiedekunta. 1 Strateginen kehys. 1.1 Yksikön missio. 1.2 Yksikön visio. 1.3 Menestystekijät ja vahvuudet

2605 Oikeustieteellinen tiedekunta. 1 Strateginen kehys. 1.1 Yksikön missio. 1.2 Yksikön visio. 1.3 Menestystekijät ja vahvuudet 2605 Oikeustieteellinen tiedekunta 1 Strateginen kehys 1.1 Yksikön missio Oikeustieteellinen tiedekunta perustaa toimintansa korkealaatuiseen ja ajassa olevaan oikeuden monikansalliset ja kansainväliset

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kehittämissuuntaa arvioinnista

Kehittämissuuntaa arvioinnista Heikki K. Lyytinen & Anu Räisänen (toim.) Kehittämissuuntaa arvioinnista Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 6 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 6 Kehittämissuuntaa arvioinnista Toimittaneet

Lisätiedot

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa KUMPPANIOPETTAJUUS Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa Toini Harra 4.11.2009 Sisällys 1 JOHDANTO...2 2 KUMPPANIOPETTAJUUSKOULUTUKSEN SUUNNITTELU KEHITTÄMISORIENTOITUNEEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Joukoista joukkueeksi

Joukoista joukkueeksi Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 28 KAIJA LIND Joukoista joukkueeksi terveysalan opettajien kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen Turun ammattikorkeakoulussa Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI Erno Lehtinen 1), Tuire Palonen 1), Päivi Tynjälä 2), Kirsi Klemelä 1), Satu Merenluoto 1), Kirsi Pohjola 2) ja Koen

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut.

Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut. Tutkimuksen laadunvarmistus Oulun yliopiston biologian laitoksella: suuntaviivoja laadunvarmistusjärjestelmän luomiseksi ja tutkimuksen tason seurantaan Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

Tavoiteohjelma 2010-2012

Tavoiteohjelma 2010-2012 Tavoiteohjelma 2010-2012 OSA I STRATEGINEN KEHYS 1.1. Tehtävä Avoin yliopisto vastaa Helsingin yliopistossa tutkimusperustaisesta, tutkintovaatimusten mukaisesta ja kaikille kansalaisille avoimesta yliopisto-opetuksesta.

Lisätiedot