Kari A1ho RAHOITUSVIRTAMATRIISIN RATKAISEMINEN JA TULOSTAMINEN ETLAN ENNUSTUSJÄRJESTELMÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kari A1ho RAHOITUSVIRTAMATRIISIN RATKAISEMINEN JA TULOSTAMINEN ETLAN ENNUSTUSJÄRJESTELMÄSSÄ"

Transkriptio

1 Kari A1ho RAHOITUSVIRTAMATRIISIN RATKAISEMINEN JA TULOSTAMINEN ETLAN ENNUSTUSJÄRJESTELMÄSSÄ No SS

2 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen rahoitusryhmässä on käytetty syksystä 1978 lähtien rahoitusennusteiden kehikkona rahoitusvirtamatriisia, joka on liitetty omana ohjelmanaan ETLAssa käytössä olevaan, suhdannemalliin perustuvaan ennustusjärjestelmään l )2). Koska tästä järjestelmästä ja rahoitustilinpidon menetelmästä on aikaisemmin julkaistu selvitykset 3 ), tässä yhteydessä ei puututa tarkemmin itse rahoitusvirtamatriisin rakenteeseen. Esimerkki yhdestä kevään 1980 ennustekierroksessa tulostetusta rahoitusvirtamatriisista on esitetty sivulla 12. Tämän raportin tarkoituksena on ainoastaan selostaa rahoitusvirtamatriisin ohjelmaan ennen kevään 1980 ennustekierrosta tehdyt muutokset ja lisäykset, joiden tarkoituksena on ollut vähentää matriisin eksogeenista syötettä ja kytkeä matriisin elementit osittain ennustemallin reaalipuolen ratkaisuun, tehdä niistä endogeenisesti määräytyviä sekä muokata ohjelman syötettä helpommin käsiteltäväksi ja kehittää tulostusta liittämällä siihen varantotaseita. Aikaisemmin käytössä olleen ohjelman varjopuolena oli se, että koko rahoitusvirtamatriisin syötteen konsistenttisuus tuli tarkistaa ennen matriisin ajoa, koska kaikki matriisiin 1) Kari Alho ja Sinikka Salo: "Rahoitusvirtamatriisin liittäminen ETLAn ennustemalliin", ETLAn keskusteluaiheita No 51, ) Järjestelmän ATK-ohjelmistostaan julkaistu raportti,.heikki Vajanne ~ Eero Pylkkänen - Kari Salmi: "ETLAn kokonalstaloudellisen mallin ohj elmistokuvaus", ETLA C 19, ) Sinikka Salo: "Sektoreittaiset rahoitusvirrat Suomen kansantaloudessa vuosina , ETLA B 21,1979.

3 2 tarvittavat muuttujat syötettiin eksogeenisina. Samalla reaalipuolen ja rahoituspuolen yhteensovittaminen tavallaan lykkäytyi yhdellä ajokierroksella. Seuraavat askelet rahoitusennusteen menetelmän kehittämisessä ja kytkemisessä muuhun ennustejärjestelmään ovat 1) Lasket.aan osa rahoitusvaateiden.ennusteista ns. markkinarajoitusten avulla eli sillä perusteella, että toisen saaminen on toisen velka. Rah.oitusvirtamatriisissa tämä ehto on järjestetty siten, että kunkin vaakarivin summa on rahoituserien osalta nolla. 2) Kytketään osa rahoitusvaateista määräytyviksi sektorien ns. budj ettiraj oitus ten avulla, so. ottaen huomioon, että matriisin yläosasta (reaalipuolelta) ja alaosasta (rahoituspuolelta) laskettavien nettoluotonantojen tulisi olla yhtä suuret. Esimerkiksi vaihtotaseen alijäämän ennuste antaa rajoitteen pääoman tuonnille ja valuuttavarannon muutokselle. 3) Osaa rahoitusmuuttujista, esim. talletuksia ja luottoja käsitellään luontevammin ennusteissa prosenttimuutosmuodossa. Tällöin on käytännöllistä antaa näiden muuttujien syöttö tässä muodossa ja laskea ohjelmalla rahoitusvirtamatriisiin vastaava markkamääräinen rahoitusvirta. 4) Rahoitusvirtamatriisin käyttö ja tulosten tulkinta helpottuvat, jos matriisin ratkaisuun liitetään myös varantotaseiden tulostus Suomen Pankin ja pankkisektorin osalta. Näiden muutosten lisäksi rahoitusvirtamatriisin yläosan 1askemista on jonkin verran muutettu ja rahoitusvaateisiin on lisätty yksi vaade, valuuttaluotot pankeilta. Lisäksi ohje1- maan on lisätty joitakin uusia syötemuuttujia. Seuraavassa käydään ainoastaan läpi tehdyt muutokset rahoitusvirtamatriisin ohjelman aikaisempaan versioon verrattunai). 1) Pirkko Tuominen ja Heikki Vajanne ovat ohje1moineet muutostyöt tietokoneelle. Sinikka Salo on ollut mukana kehittämässä ja testaamassa uutta ohjelmaa.

4 3 Muutokset rahoitusvirtamatriisin yläosassa Koska rahoitusvirtamatriisissa käytettävä sektorijako on hienojakoisempi kuin ETLAn ennustemallissa käytetty, osa rahoitusvirtamatriisin yläosan alkioista joudutaan syöttämään ja laskemaan rahoitusvirtamatriisin ohjelmassa l ). Tältä osin ohjelmaa on muutettu seuraavasti. 1. Kotitalouksien investoinnit on muutettu laskettaviksi siten, että ne ovat asuinrakennusinvestoinnit lisättynä muilla kotitalouksien investoinneilla, jossa viimeksimainittu on rahoitusvirtamatriisin ohjelmassa eksogeeninen syöte. Asuinrakennusinvestointien arvo lasketaan ennustemallin syötöstä saatavan asuinrakennusinvestointien volyymin muutoksen (eksogeeninen muuttuja mallissa) ja malliratkaisusta saatavan yksityisten investointien hintojen muutoksen avulla. 2. Julkisen sektorin investainnit ovat yhtä kuin huoltotaseen julkiset investoinnit lisättynä julkista toimintaa palvelevien julkisten liikelaitosten investoinneilla. Edellinen saadaan volyymimuutoksen osalta mallin syötöstä (eksogeeninen muuttuja) ja hintojen muutoksen osalta malliratkaisusta. Jälkimmäinen muuttuja annetaan rahoitusvirtamatriisin ohjelmalie omana syötteenä. 1) Tätä on tarkemmin selostettu aikaisemman version raportissa, Alho ja Salo, mt.

5 4 Markkinarajoitusten käyttö ohjelmassa Kaikki rahoitusvirtamatriisin alaosan rivit summautuvat nolliksi (ks. matriisia s. 12). Matriisin syötteen vähentämiseksi voidaan siksi riviltä aina yksi alkio ratkaista rivin muiden alkioiden avulla. Ainoastaan markkinarajoituksia on käytetty seuraavilla riveillä ja ratkaistu näiden avulla suluissa merkittyä sektoria vastaava alkio. Muut ko. rivillä olevat (ja käyttöön otetut nollasta poikkeavat) alkiot ovat syötteenä. Käteisraha Varsinaiset talletukset Valuuttatalletukset Saamiset vakuutuslaitoksilta Rahoituslaitosten kotimaiset arvopaperit. Julkisen sektorin kotimaiset arvopaperit Ulkomaiset pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Luotot pankeilta (markkamääräiset) Valuuttaluotot pankeilta Luotot vakuutuslaitoksilta Luotot muilta rahoituslaitoksilta Kotitalouksien asunto-osakkeet Yritysten kotimaiset arvopaperit Luotot julkiselta sektorilta Ulkomaiset lyhytaikaiset velat Ulkomaiset pitkäaikaiset velat Muut velat (vakuutuslaitokset) (ulkomaat) (ulkomaat) (ulkomaat)

6 5 Budjettirajoitusten käyttö ohjelmassa Budjettirajoitusten kytkeminen mukaan matriisin ratkaisuun ja niiden käyttäminen ylä- ja alaosan yhdistämiseen koskee seuraavia rivejä: Käteistalletukset Talletukset Suomen Pankissa Ulkomaiset lyhytaikaiset saamiset Luotot Suomen Pankilta Seuraavaksi käydään läpi rekursiivinen laskentaketju, jolla puuttuvat elementit ratkaistaan. Perusajatuksena on se, että pankkien luotonannon ennusteen ja ulkomaisten pääomaliikkeiden ennusteiden avulla ratkaistaan talletusten (käteistalletusten) muutos ja pankkien keskuspankkiaseman muutos. Tähän tarvitaan lisäksi julkisen sektorin (valtion) rahoitusaseman ennuste, jossa käytetään hyväksi kytkentää reaalipuoleen. Vaiheittain laskenta etenee seuraavasti. Kulkukaavio tästä on esitetty sivulla ~ jossa numerot vastaavat seuraavia laskentamenette1yn vaiheita. Viivat kuvaavat sitä, mistä informaatio ko. erän laskemiseen saadaan. 1. Ohjelma laskee ensimmäiseksi vaihtotaseen alijäämän ennusteen, joka tulee mallista, ja muiden ulkomaisten pääomaliikkeiden avulla ulkomaiset lyhytaikaiset saamiset yhteensä, siis ulkomaiden sarakkeessa tällä rivillä olevan alkion.

7 6 2. Seuraavaksi tämän ja muiden koe rivillä olevien alkioiden avulla lasketaan Suomen Pankin ulkomaisten lyhytaikaisten saamisten muutos (käytetään ao. markkinarajoitusta). 3. Julkisen sektorin budjettirajoitusta käytetään hyväksi Slten, että ylä- ja alaosan välinen,yleensä positiivinen residuaali, muuttuja RESJU, syötetään ohjelman eksogeenisena muuttuj ana tähän paikkaan. 4. Nyt voidaan julkisen sektorin taseen, siis tämän sarakkeen, yläosasta saadun nettoluotonantoarvion ja alaosan rahoituserien arvioiden sekä RESJUn avulla laskea julkisen sektorin käteistalletukset (tämä sisältää matriisissa kaikki valtion pankkitalletukset). 5. Seuraavaksi pyritään selvittämään valtion kassa-aseman muutosten heijastuminen keskuspankin päivätalletusten markkinoille. Koska julkista sektoria käsitellään mallissa yhtenä kokonaisuutena, on suoritettava tässä kohdin erottelu ja otettava käyttöön apumuuttuja JUKÄT = muun julkisen sektorin kuin valtion käteistalletusten muutos, joka on ohjelmassa eksogeeninen sy~te. Riville 16 pankkien soluun, siis pankkien talletuksiin Suomen Pankissa on ohjelman syötteen lukuvaiheessa luettu "perusinput", joka nykyisin koostuu pankkien kassavarantotalletusten muutoksesta. Tähän lisätään nyt koko julkisen sektorin kohdassa 4 selville saatu käteistalletusten muutos ja vähennetään siitä muiden kuin valtion käteistalletusten muutos. Näin ollen

8 7 Kaavio rahoitusvirtamatriisin ratkaisumenettelystä RAHOITUSERÄ'l' KOTI- YRI- PAN- VAK. MUUT JULK. sum1en ULKO YH'l'. TAL. TYKSET KIT LAIT. RAH.L. SEKT. PANKKI MAAT = NETTOLUOTON- ANTO _ Vaihtotaseen alijäämä ~ 10 Käteista11e- &--~ 1\ tukset 16 Ta:i1etukset SP: SS<1 _d/ V /,/" 17 Ulkom. 1yh. 2\.' Q) aik. saam. 27 Luotot 8 /7) Suomen " Pankilta _.---c RAHOITUKSEN I LÄH'1'EET 32 RAHOITUKSEN KÄY'l"i'Ö &_ NETTOLUOTON- 0'1"1'0 (=31+32) - _._ _ RESIDfJAALI (~ bf INPUT 1 ) RES;~7 /.- JUKÄT'/ --MPPT. 1) Ks. muuttujien m~älittelyä tekstissä

9 8 lähdetään siitä, että valtion talletusaseman muutos kokonaisuudessaan heijastuu päivätalletuksiin. Lisäksi tähän soluun lisätään mahdolliset muut päivätalletukset, muuttuja MPPT = muiden päivätalletusten kuin valtion liikkeestä sijoitettujen muutos (eksogeeninen muuttuja). 6. Nyt voidaan laskea Suomen Pankin taseeseen erä talletukset Suomen Pankissa markkinarajoituksen avulla. 7. Nyt on selvillä Suomen Pankin taseessa, siis tässä sarakkeessa, kaikki muut alkiot paitsi erä "luotot Suomen Pankilta", joka voidaan nyt ratkaista budjettirajoituksen (taseidentiteetin) avulla. 8. Seuraavaksi lasketaan tämän rivin markkinarajoitteen avulla pankkien keskuspankkiluoton muutos. 9. Seuraavaksi lasketaan pankkien taseyhtälön, siis pankkien sarakkeen,avulla erä käteistalletukset pankeissa. 10. Lopuksi sovelletaan käteistalletusten rivin markkinarajoitusta ja ratkaistaan yritysten käteistalletusten muutos. Yllä olevan selostuksen perusteella huomataan, että kaikkia budjettirajoituksia el ole toistaiseksi käytetty hyväksi. Vakuutuslaitosten l ) ja muiden rahoituslaitosten osalta tämä 1) Vakuutuslaitosten erien osalta on ETLAssa käynnissä Sinikka Salon toimesta selvitystyö, jolla tähdätään sektorin keskeisten erien ennustemallin muodostamiseen.

10 9 voitaisiin yksinkertaisesti tehdä, mutta näin ei ole menetelty niiden rahoituserien suhteellisen vähäisen lukumäärän vuoksi. Rahoitusennusteessa varsin olennaisia tekijöitä ovat yksityisen sektorin, kotitalouksien ja yritysten, residuaalit reaalija rahoitusennusteen välillä, mikä suurelta osin on peräisin lähtökohtatiedoissa olevista virheellisyyksistä ja poikkeamista. Tämän vuoksi näitä residuaaleja ei ole haluttu kiinnittää ennustetilanteessa, vaan konsistenttisuus reaali- ja rahoitusennusteen välillä saadaan aikaan vertaamalla residuaalien suuruutta ennustustilanteessa niiden suuruuteen menneisyydessä. Prosenttimuutosmuotoinen syöttö Ohjelmassa syötetään prosenttimuutosmuodossa yleisön varsinaisten talletusten, pankkien valuuttatalletusten, pankkien markkamääräisten luottojen ja pankkien valuuttaluottojen muutos. Rahoitusvirtamatriisin ohjelma laskee näistä ja edellisen vuoden lopun kantatiedoista matriisin tarvitsemat muutosvirrat. Nämä ovat myös ne keskeiset muuttujat ulkomaisten pääomaliikkeiden ohella, jotka seuraavassa vaiheessa on tarkoitus selittää omilla käyttäytymisyhtälöillään. Varantotaseet Rahoitusvirtamatriisin ratkaisemisen ja rahoitusennusteen tulkinta, samoin kuin muutosten tekeminen ennusteeseen helpottuvat ja nopeutuvat huomattavasti, jos ohjelmassa on mukana keskeiset varantotaseet. Kun edellisen periodin lopun kantaan

11 10 lisätään rahoitusvirtamatriisin ajossa saatu vastaavan rahoitusvirran ennuste, päästään (ilman arvonmuutoksia, joita ei käsitellä ohjelmassa) periodin lopun kantaan. Ohjelmaan on liitetty Suomen Pankin ja pankkien taseen tulostus. Seuraavalla sivulla on esimerkki yhdessä rahoitusennusteajossa keväällä 1980 muodostuneista Suomen Pankin ja pankkien taseista. Huomattakoon, että pankkien taseessa talletusten haltijasektori on yleisö, eikä ko. muuttujan markkamääräinen muutos siten ole välttämättä sama kuin ko. erä rahoitusvirtamatriisissa pankkien sarakkeen kohdalla.

12 11 ***~**~~E*~******~~~~***~*t:~****~*****)~*iG*~*1(~**~*~~**~~*~****~~**~~***~if**~****~*~**** * SLlO~\EN f'm~kki (MFW. t'\f( I,JUODEN I.Of'\JSSAl J! ***.K * ~~ * * * *.**.* ** ~ X* * * * * '1979 1S~80 "1979 1~'OO * SAAMISET VELAT * _. '" * ~ Kiit E' i sr"ahc"( 1': UI V. on,a i Bet ne:t t osac<m i s~:t 5.0 " ~I.O * P"nkkierl f'anl:kicn k ~:sk IlSP an ~ k i 1uot ot ",.'1 (,.3 tal1,,:tui<~.et ( S:-tuli\ i!:~et jljlk i~;elta Velat julk ise:lle!;ek l 01" i 1t <" 0.9 "1.3 sek t (II i 11 (' * *lf S~'\'lll\ i Eet ~ t- i t Yk s i 1 t ä 3.1 Velat >'1" i t Yk 5 i lie , * ~ t1uut vel at, n el t c) 2.7 JE _ ~, ~ Yhteensä Yhteensä * ** ** * *.**.JE.****.** * **.* *.****.~ *.* * ** **.*** **** ** * * ~ i.:j. * * * * * l( '" ** *******.~*~~**~*~*~~******~**.~*.**.***************.****.*******************.********~******~*************.**** * PANKIT (MRD. MK VUODfN LOPUSSA) ft *********n***** ***n**** ******* ***** ********.***.****.*****.n.*.*.* **~***".**.*K*.***.H.* *.** * * ~ VUOSI liuutoh, ii VUOSI ~JUOSI MllI.HOS.;: VUOSI * '" s?r, 1<r80 ~f SAMHSET VELAl A"... '" * --~_,. '" -_... Ant 01;,:( i nal.1~ 64.~ ;~O Käteistalletuk~~l Cl 11. ", _ ~-~-_._--_ ~ I)al uut ta J IJ:)t Clt "-'c:\r s i nai scl tal1ctljksct 5 L,.fi '1 ~_..... _--_._--~.. -~.. _- * L'lotCit yht:. 70.1, ottolc.inc~ J.s ~w~ht * *1" 2.0 -/, ~ MuutcsaamiDet, nrttcl 1.9 lr,llct'.lk;;ct yht ~,6.. 6 "i7. 1 /7.'1 )'; ~ 1&11~tuksE~t sr:ss~..) t,.- C".....J Jo,- 1( Ulkomai~Et maamisct Ii J( Luotc>t v,dl: iolle _ _ _.. ;.~. 9 ~.; '.lotot 3P: He< t... 1 ~~:~ " (, ' ~ Ulknm,\ i SE t V '0' 1",t '10. L, ?1 O. 1, ~~~'j 0 O. ~j 1,',< 1 t ioil t,'<1 I et IJk sel 1.1, ' {, _.. _ _.. _. -_... ~(;~.. b 1f)./ 9F;. (J Yh {: ccn s~i 8;,~. 6 1B.7,f;.O * \'hte"ens~\ l( *«K*4f)E*~~**~~~*~*~*)I*~K***~I*i~*~*~*~~**~~*~*X~*~****~*~(**~**~**~~*~**~~~*~~*~**~~~*~~*~~**i~******i~X~f~K*~**~k~~*~( l( *l!

13 12 * X*M *.X*.* *.** M~.*M.* * *.**" 1 * ~:r,hoj'llj~)\!irfu\t V. 1(j'GD, MRD.tiK * **********~*KKiE*~*********X**~**U****k**~*****X~****~M*~**~*~X****~~*****~***~*~*****~*i~*~*~~~**i~~~***~~ "I<O-j 1-' * l( J(Vtd<. ~1\IJUT 9.JlJl K SUOMEH*UL Kl)-.).i * * RAIIOITU~;ERÄT *T!'Il.. J(YF:IT. ~'PAI~KIl.LAn.!l'llt'(f.L SEK1. *PANKKlxtiMll YHT. )< ~._..-...~_._.._. ~"",_._._.,_.~ _._._0_-.. _, -<. '* '_..0.. ~:...-~(:_.._... _.*_... --p _*.. *_, _ -_... _..,,;... -: _.}( ii: ').(; 01 Säästäminen. netto )( 0.7. ~ * 02 + Poistot i(. 8.5 * '12.7 * 0./1 ~'. D."j * 0.. *' 1.~~~ 0.1 ~ * 23.5 * * 03 Bruttosäästäminen )( 1~ ( 1.1 * ~.5)( )( 45.6 ~ 01, - KiinteEit investoinnit.-" ~ O. 1( O. II O. * -6.~!~' O. * ~'-45.2)( ); _.)t--.. _- _.* ~~ " ie ,.~.. -._._..,..-.J( l( ,--.--*------*----~-.~ ~. O~; - \J<H"c\stoJ(~n 1 isäys * * -6.3 * * * * J(' 1':' * -6.~-j )f K '7' '---' _ _.-..J( ,-,-,-,1<-, J( ~, J( l( )( 06 RahoitusJäämä -2.8 * ,.5 * 0.1. ~ )( O. 1( * 07 + Saadut pää.dfi\c\nsi il"l",ot:, ne-:tto ~, 0.'1 l' 0.2. * -,0.3 * n. Jo. O. )( Ii-"--' ' " J(_ * _-l( if ,- -.l(--._-.----j( *------J(. * 08 (1) NETT0l.UOTONANYO ( )( O. * l< _._ "-"-' jf j( _* j(-----li------,j( ll ;;------* II RAHOITUSVAAfEIDEN MUUTOKSET: * * * II * * )( * II.: l(. '" * * * * '" II 09 Käteisl"Bha * -0.3 K -0.2 * -0.1 * O. * 0.6. * O. 1( 10 Käteistalletukset O. 1( -1.2 * 1.9. O. * o. * -0.7 * o. * 11 V~rsinBiset talletukset * -9.0 * O. * 9.3. II * -0.3 * * '" O. * 12 V~luutt9talletuksEt * O II 0.3. O. ~ O. * * 1( O. * 13 SaaMi~~t vdkuutuslaitok~;i}la * -0.5 * O. * * 0.5 * * * * * o. * '14 R..~h.li?it. kotim. ell'"vopclpey'it -0.(, II * -0.'1,"" O. * 0.9 * -,0.2 * O. * * O. 1(, 15 Julh. SE~t. kdtim. al"vopaperit II -1.2 * -0.1 * -0.1 II 1.4 * 0.. O... '16 T«l1,, tu t :sct SIJCHnen P'lnk issa )0; O. II -1.5 II O. * (J. * -1.5 * * O. * 1< 17. 1J1k'.J'll. ]Y~ LYI:"ik<,is.Et 5c,<Hlli~et ll.._ -.--._* ~:1.0.1I _-0.8_*.lt _ll O. * 0.7 '" _'"1.,'1.K,_ D. _.j( " '18 U 1 k C'fI1. f- i t k äe<i kai set =.a am i set * -1.0 II O. * O. l' O. * o. * o. >; ".0 * o. )( lf '19 11IJut s,,;:,mis-:-t._ll O. II O. * O. * O O. II O. * O. * (j. O. * * 20 luutot pankeilta (m"l"kkam~äl'".) * 6.9 * 5.7 *-12.9 * II 0.1 * 0.2 * * * O. K * 21 ValuutLaluotot pankeilta II 1.0 II -1.0 * II * II * U. * 22 L~0tOt vakuuluslaitoksilt O. 1( * * O. II * 23 l.uotot filuilta \"Bh;laitoksilta * 0.2 1I l.~j II II -'1.8;( 0.'1'" * 1< O. 1( * 2"i I:,.t it<:.l. o,suntu o "<'.kke ~t l( 0.2 '" * l( ( 1( - [j. 1 * '" '" O. )< l' 25 Yl-it~'stt:r! kotifr';~ ~,rvop~lf'f;'rit ~ -"1.9 * 2.5;(' --0.2~ * o. "* -,0.3 ~ (l... *" * 0.. * l( ~~6 \uc,tol.il.llkise1l:«sd:tot-iltc'. ;( 2.0 * 1. 1~: ~).;( * 0.'11; -<'1.2 II.. O. l( ~ 27 luot~)t SuoMErl Par_kilta * ~ * * * O.~ -3.2 * o. * 28 UlkDffi. lyhytdit~isct vplat J( 3.3 * 1.6. Jo: o. * o. -~.9 ~ O. II 29 UlkDM. pitk~aik~iset v~lat * 0.5 l( 0 ~. o. 0.5 l( 2.0. O O. ~ * 3D Iluut "Ele" J! (1. '" ~>.I, 1* O. * O. J! O. J(' -.~1.4 '( O. * O. * O 1< ;: * ~, * * l( * 1* l; J! * w l< J,(-- _---* * --, -.-J( ~- :3'1 (~» R(lJIOI-1UKSEN l_i:ihteer 9.4 ~~ ~.~2.G.~ i5.e:. * 0.5::f 1.6 ~ ~f..:j 1'( ~!.B l* 2.'1;'; o. x }f,; p 1. b r-ut t os.2 t~i.=d: ~ lrl l: n [ ~n) *.j{. * ~. * * *.* it: n' 1\ 1< * '" 11 1< «"' '( ~ * 32 (3) RAHOIT!H;t;UI KÄyn'ö *- 13.~'j* -::1.8.-1oS.7 * -L,.8 \; -,1.3 " I.? )( -3.2.' -B. 1 l!, o. J! (pl. bruttupääomanmucdostus) * * )0) lf ~ '" * ~: ,, _ _- --.j;----. _--l( lf * _-j; l(.-_ l(- --* - _." * ); '" 33 (~)=(2)+(3) NETTOLUCrONOT10 * -~.1 1( 19.0 * -1.1 * -~.3 -' * C. * l( )0) ,(-.,, x >: "l" lc ,J! *--. -._-.. J( 3/, ('1)+(1,) Rssic!IJ«,11 i * - 6.B" ~:i.~; ~ 0.0)0) D.;' '" ~ --O.. lj Jo: O. t D.lt **.~*~****~~*~«~*~~~~**~~*.*~~~~**~*~*~**~!**~**~*~*** ~**~*****~*~~~~~~~~**~~***~~****~***~~*******~ik** r: aho! t lj,~ ';;. f... r1 1 i:~ h t ~ E t (-1) ~ ~'t-\ f\ t ~\vii: n v~;. h (. n rr :i~., V t. 1 ~ 0 J t:: n 1 i~. t i Y ;;, n:lhoi~:u;~sen kkytt~ ; (-) ~ ~':,.e\ ~t~ \...'ilrl 1i;~t\ys~Vt11:c)J.::rl vi;herrriy~~

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14. L 14/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/66, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka nousi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen nimellishintainen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

Kahden lausekkeen merkittyä yhtäsuuruutta sanotaan yhtälöksi.

Kahden lausekkeen merkittyä yhtäsuuruutta sanotaan yhtälöksi. 10.1 Yleistä Kahden lausekkeen merkittyä yhtäsuuruutta sanotaan yhtälöksi. Esimerkkejä: 2x 8 = 12 A = πr 2 5 + 7 = 12 Yhtälöissä voi olla yksi tai useampi muuttuja Tuntematonta muuttujaa merkitään usein

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 11.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Valtio Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Lisätiedot

1.1. Määritelmiä ja nimityksiä

1.1. Määritelmiä ja nimityksiä 1.1. Määritelmiä ja nimityksiä Luku joko reaali- tai kompleksiluku. R = {reaaliluvut}, C = {kompleksiluvut} R n = {(x 1, x 2,..., x n ) x 1, x 2,..., x n R} C n = {(x 1, x 2,..., x n ) x 1, x 2,..., x

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 23.9.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008 Ennusteen taulukkoliite 26.9.2006 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2006 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

2.8. Kannanvaihto R n :ssä

2.8. Kannanvaihto R n :ssä 28 Kannanvaihto R n :ssä Seuraavassa kantavektoreiden { x, x 2,, x n } järjestystä ei saa vaihtaa Vektorit ovat pystyvektoreita ( x x 2 x n ) on vektoreiden x, x 2,, x n muodostama matriisi, missä vektorit

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

Determinantti. Määritelmä

Determinantti. Määritelmä Determinantti Määritelmä Oletetaan, että A on n n-neliömatriisi Merkitään normaaliin tapaan matriisin A alkioita lyhyesti a ij = A(i, j) (a) Jos n = 1, niin det(a) = a 11 (b) Muussa tapauksessa n det(a)

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

(s 2 + 9)(s 2 + 2s + 5) ] + s + 1. s 2 + 2s + 5. Tästä saadaan tehtävälle ratkaisu käänteismuuntamalla takaisin aikatasoon:

(s 2 + 9)(s 2 + 2s + 5) ] + s + 1. s 2 + 2s + 5. Tästä saadaan tehtävälle ratkaisu käänteismuuntamalla takaisin aikatasoon: TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemianalyysin laboratorio Mat-2429 Systeemien Identifiointi 2 harjoituksen ratkaisut Yhtälö voitaisiin ratkaista suoraankin, mutta käytetään Laplace-muunnosta tehtävän ratkaisemisessa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009 Ennusteen taulukkoliite 20.3.2007 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2007 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa Ville Haltia 17.9.2013 Sisältö Tausta t&k-menojen pääomittamiselle Yleistä kansantalouden tilinpidosta Pääomittamisen menetelmät

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 57/34 27.2.2002 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 2423/2001, annettu 22 päivänä marraskuuta 2001, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/2001/13) ( L 333, 17. joulukuuta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31)

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3. Sektorien

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2015, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 63,1 prosenttia vuoden 2015 lopussa Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 17.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 17.2.2010 1 / 41 Sanakirja Monissa sovelluksissa on tallennettava rakenteeseen avain arvo-pareja. Myöhemmin rakenteesta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa.

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa. KERTAUS Lukujono KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. Ratkaisussa annetaan esimerkit mahdollisista säännöistä. a) Jatketaan lukujonoa: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Rekursiivinen sääntö on, että lukujonon ensimmäinen jäsen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

4.5 Kaksivaiheinen menetelmä simplex algoritmin alustukseen

4.5 Kaksivaiheinen menetelmä simplex algoritmin alustukseen 4.5 Kaksivaiheinen menetelmä simplex algoritmin alustukseen Käypä kantaratkaisu löytyy helposti, esimerkiksi tapauksessa Ax b, b 0 x 0 jolloin sen määräävät puutemuuttujat. Tällöin simplex-menetelmän alustus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Numeeriset menetelmät

Numeeriset menetelmät Numeeriset menetelmät Luento 4 To 15.9.2011 Timo Männikkö Numeeriset menetelmät Syksy 2011 Luento 4 To 15.9.2011 p. 1/38 p. 1/38 Lineaarinen yhtälöryhmä Lineaarinen yhtälöryhmä matriisimuodossa Ax = b

Lisätiedot

3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä

3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä 1 3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä Lineaarinen m:n yhtälön yhtälöryhmä, jossa on n tuntematonta x 1,, x n on joukko yhtälöitä, jotka ovat muotoa a 11 x 1 + + a 1n x n = b 1 a

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

802118P Lineaarialgebra I (4 op)

802118P Lineaarialgebra I (4 op) 802118P Lineaarialgebra I (4 op) Tero Vedenjuoksu Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2012 Lineaarialgebra I Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M206 Kurssin kotisivu

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 19.02.2016 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Yht Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3.

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä.

A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä. Esimerkki otteluvoiton todennäköisyys A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä. Yksittäisessä pelissä A voittaa todennäköisyydellä p ja B todennäköisyydellä q =

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista.

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista. 1.1 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Kansantalous 2012 Rahoitustilinpito 2012, 1. vuosineljännes Kotitalouksien nettorahoitusvarojen elpyminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Kotitalouksien nettorahoitusvarojen vuoden 2011

Lisätiedot

Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori

Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori Valtionvelka (%/BKT) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1860 1863 1866 1869 1872

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

2 Yhtälöitä ja epäyhtälöitä

2 Yhtälöitä ja epäyhtälöitä 2 Yhtälöitä ja epäyhtälöitä 2.1 Ensimmäisen asteen yhtälö ja epäyhtälö Muuttujan x ensimmäisen asteen yhtälöksi sanotaan yhtälöä, joka voidaan kirjoittaa muotoon ax + b = 0, missä vakiot a ja b ovat reaalilukuja

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Matriisit, kertausta. Laskutoimitukset. Matriisikaavoja. Aiheet. Määritelmiä ja merkintöjä. Laskutoimitukset. Matriisikaavoja. Matriisin transpoosi

Matriisit, kertausta. Laskutoimitukset. Matriisikaavoja. Aiheet. Määritelmiä ja merkintöjä. Laskutoimitukset. Matriisikaavoja. Matriisin transpoosi Matriisit, kertausta Merkintöjä 1 Matriisi on suorakulmainen lukukaavio. Matriiseja ovat esimerkiksi: ( 2 0.4 8 0 2 1 ) ( 0, 4 ), ( ) ( 1 4 2, a 11 a 12 a 21 a 22 ) Kaavio kirjoitetaan kaarisulkujen väliin

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot