TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä."

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL Lahti puh , faksi Yhteyshenkilö Riitta Nieminen Kehittämisjohtaja Puh: Tarjouspyynnön tausta Päijät-Häme kärsii monien muiden maakuntien tavoin työttömyydestä ja rakennemuutoksesta. Osa tutuista elinkeinoista on kutistunut kannattamattomiksi, osaa nykyisistäkin uhkaa koveneva globaali kilpailu, teknologinen muutos tai liiketoimintamallin vanheneminen. Vanhaan maailmaan ei kuitenkaan ole paluuta vaan on kartoitettava uusia osaamisalueita ja niihin perustuvia elinkeinoja. Mille aloille osaajia tulisi kouluttaa? Mitkä uudet alueet on opeteltava? Mistä pitää luopua? Onko parasta erikoistua vai osata lavealti? Millaiset ovat tulevaisuuden menestystekijät? Mitkä ovat sudenkuopat muuttuvassa maailmassa? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastausta. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus ja tulevaisuuden mahdollisuuksien ennakointi toteutetaan maakunnan kehittämisrahalla rahoitetussa hankkeessa, jossa osarahoittajina ovat Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus, Lahden kaupunki ja LADEC. Hankkeen tavoitteena on tarjota maakunnan toimijoille tietopaketti, joka auttaa heitä tekemään strategiatyötä ja muuta tulevaisuuteen suuntautuvaa suunnittelua. 2. Hankittava palvelu Hankittava palvelu on toimintaympäristökuvaus, joka esittelee osaamista, elinkeinoja ja hallintoa haastavan (globaalin) muutoksen ja analysoi muutoksen tarjoamia mahdollisuuksia ja uhkia nimenomaan Päijät-Hämeen näkökulmasta. Palvelun on yhdistettävä globaali näkökulma mahdollisimman alueelliseen käsittelyyn. Toimintaympäristö kuvataan sekä määrällisten että laadullisten tutkimustietojen sekä ennakointitekniikoiden avulla mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta mahdollisten tulevaisuuksien kirjo on monipuolinen ja kattaa erilaisia kehityskulkuja ja teemoja. Palvelun tulee antaa tilaajalle näkemys ainakin elinkeinojen, työvoiman, osaamisen ja näihin liittyen hallinnon tulevaisuuksista. Nykytilan ja mahdollisen lähihis- PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, PL 50, (Hämeenkatu 9 A), Lahti, p ,

2 2 torian kuvauksessa tulee käyttää olemassa olevaa tietoa, jotta palvelun resurssit voidaan suunnata analyysiin ja tulevaisuuden ennakointiin. Toimintaympäristökuvauksen tulee palvella Päijät-Hämeen liiton lisäksi sen muita rahoittajia (Lahden kaupunki, Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus, LADEC). Palvelun tulokset tullaan esittelemään avoimesti kaikille kiinnostuneille niin verkossa kuin työpajoissa, joten käytännössä se palvelee myös muita maakunnan toimijoita, esimerkiksi kaikkia alueen kuntia. Toimintaympäristökuvaus toimii näin ollen pohjana sitä seuraaville soveltaville hankkeille. Toimintaympäristökuvauksen tulee pääosin perustua tarjoajan tekemään asiantuntijatyöhön. Kansalaisia, asiantuntijoita tai muita toimijoita osallistavat osuudet arvioidaan niiden tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Tilaaja voi tukea tarjoajaa taustamateriaalin hankinnassa. Tarjouksessa ei hyväksytä osatarjouksia. Tarjouksen tulee kattaa kaikki tässä tarjouspyynnössä esitetyt yksilöidyt tiedot. Tarjouksessa on esitettävä selvitys mahdollisista toimittajan käyttämistä alihankkijoista sekä alihankkijoiden roolista ja tehtävistä projektissa. Alihankkijan käyttäminen edellyttää tilaajan hyväksymistä. Toimittaja ei saa vaihtaa alihankkijoita projektin aikana ilman tilaajan suostumusta. 3. Käänteinen kilpailutus Kyseessä on ns. ranskalainen menettely eli käänteinen kilpailutus. Palvelulle on määritetty hinnaksi euroa. Tarjousten tulee kuvata, mitä tällä summalla saadaan suhteessa esitettyihin tavoitteisiin ja tausta-ajatuksiin. 4. Tarjouksen sisältö 4.1. Tarjoukseen tulee sisältyä seuraavat asiakirjat: Työohjelma, josta ilmenee a) ehdotus työskentelyprosessista ja käytettävistä työmenetelmistä, ml. mahdolliset asiantuntijoita, kansalaisia tai maakunnan muita toimijoita osallistavat menetelmät b) konsultin ja tilaajan vuorovaikutus työn aikana, ml. tarvittavien kokousten määrä sekä tilaajalta edellytettävät toimenpiteet c) työn pohjana käytettävät olemassa olevat tietoaineistot (alustava lista) d) työskentelyprosessin aikainen ja jälkeinen viestintä niille sidosryhmille, joita ei sisällytetä työprosessiin e) kuinka tulokset jalkautetaan osarahoittajien ja edelleen ulkopuolisten kiinnostuneiden käyttöön f) tarjoajan nimeämien asiantuntijoiden työpanos hankkeessa Selvitys a) tarjoajan referensseistä b) hankkeeseen osallistuvien asiantuntijoiden asiantuntemuksesta ja kokemuksesta viimeisen kolmen vuoden ajalta Tarjouksessa on esitettävä päävastuullinen asiantuntija ja muut asiantuntijat. Henkilövaihdoksista on neuvoteltava tilaajan kanssa. 2

3 Seuraavat dokumentit: a) tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä (arvonlisäverotunnus) sekä Y-tunnus (tulostettavissa internet-osoitteesta b) todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelystä c) todistus lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta d) vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta e) vahvistetut tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna Tarjouksen ulkopuolelle rajatut tehtävät Tilaaja vastaa kokousten tilakustannuksista ja käytännön järjestelyistä. Julkaisujen painatus ja julkaisuluvat ovat tilaajan vastuulla Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, on ne oltava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asia-kirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. 5. Toimitusaika Työohjelman mukainen toteutusaika on Dokumentaatio Toimittajan tulee laatia toteutuksen aikana vähintään seuraavat dokumentaatiot: tausta-aineistokokoelma listana työnaikainen valmisteluaineisto (mm. kokousten esitykset) työpajojen pohjamateriaalit ja dokumentointi raportti MS Word -muodossa ja verkkojulkaisukelpoisena PDF dokumenttina (ellei toisin sovita) tiivistelmä PowerPoint-muodossa. 7. Hankintamenettely Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä Tarjoajien soveltuvuuden arviointi 3

4 4 Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen Tarjous hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä Tarjoushinta Tarjouksen hinta on määritetty euroksi. Kyseessä on käänteinen kilpailutus, joten hinta on kiinteä. Kokonaishinta sisältää kaikki kustannukset, mukaan lukien mahdolliset päivärahat sekä matka- ja majoituskulut Tarjousten arviointiperusteet Hankinta tilataan tarjoajalta, jonka tarjous arvioidaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Arvioinnista vastaavat työn tilaajaosapuolten edustajat ja siinä käytetään seuraavia valintaperusteita (suluissa painoarvo-%). Kun perusteen alla määritellään pisteytettävät osa-alueet. Toteutussuunnitelman laatu (60 %) Tarjoajan tulee esittää asiantuntijapalvelun toteutussuunnitelma, josta käy minimissään ilmi tarjoajan ehdottamat menetelmät, työvaiheet, työvaiheiden aikataulu ja ajankäyttö eri vaiheissa. Toteutussuunnitelmaa arvioidaan seuraavin perustein: suunnitelman selkeys, työsuunnitelman innovatiivisuus, suunnitelmassa esitettyjen työtapojen tarkoituksenmukaisuus, globaalien ja alueellisten tekijöiden tasapainottaminen työtavoissa, mahdollisten osallistavien osuuksien tarkoituksenmukaisuus. Tarjoajan kokemus alueellisesta ennakointityöstä (20 %) Tarjoajan kokemusta arvioidaan tarjouksessa esitettyjen referenssien perusteella viimeisen kolmen vuoden ajalta. Nimettyjen vastuuhenkilöiden kokemus alueellisesta ennakointityöstä (20%) Tarjouksessa nimettyjen konsulttien kokemusta arvioidaan heistä esitettyjen kuvausten ja liitteenä olevien CV:iden perusteella. 8. Muut ehdot Hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin JYSE 2014 palvelut -ehtoja. 9. Tarjousten toimittaminen 4

5 5 Tarjousasiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa klo mennessä osoitteeseen: Hankinnan tunnus viestin asiakohtaan: TARJOUS / toimintaympäristökuvaus 10. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, on ne oltava erillisellä liitteellä. Tarjouksen työohjelmaa ei saa kokonaisuudessaan merkitä liike- tai ammattisalaisuudeksi. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. 11. Tarjousten voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta tarjouksen jättöajan päättymisestä lukien. Päijät-Hämeen liitto päättää konsultin valinnasta mennessä. Päijät-Hämeen liitto pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Päijät-Hämeen liitto pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. 12. Lisätietojen antaminen Hankkeen sisältöä ja tarjouspyyntöä koskevia tarkentavia lisätietoja antaa Päijät- Hämeen liiton kehittämisjohtaja Riitta Nieminen. Tiedustelut tarjouspyyntöön liittyen tulee toimittaa klo mennessä sähköpostilla: Otsikoksi on merkittävä Tiedustelu / toimintaympäristökuvaus. Tiedusteluihin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin puhelimitse. Vastaukset kaikkiin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin julkaistaan Päijät- Hämeen liiton verkkosivulla Lahdessa Riitta Nieminen kehittämisjohtaja 5

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13)

SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13) SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13) Tämä dokumentti sisältää Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien sekä Ålands Hälso- och Sjukvårdin lääkkeiden

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot