Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat"

Transkriptio

1 Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat Työperäinen maahanmuutto/ kansainvälinen rekrytointi Helsinki

2 Rekrytointoprosessi: Prosessi etenee eri rekrytointien yhteydessä eri tavoin ja eri tahtia Kukin työnantaja ratkaisee mitä asioita se omassa prosessissaan huomioi Mitä tehdään itse, missä tehdään yhteistyötä, mitä palveluita ostetaan Mitä, missä, milloin, miten [ ] 2

3 Työsopimukset (viranhoitomääräys) Tuki vertaistuki mentorointi kielikoulutus täydennyskoulutus Harjoittelu harjoittelusopimus? harjoittelujakso? Perehdytys Suomeen kotoutuminen (asunto, perheen asema) Kustannukset Rekrytointipäätös Rekrytointitarpeiden ennakointi ja -kriteerien määrittely Yhteistyötahojen valitseminen kohdemaassa ja Suomessa Rekrytointimarkkinointi Haastattelut matka? Suomessa? Skypen vai puhelimen välityksellä? Sopimuksen tekeminen yhteistyökumppaneiden kanssa Hakemukset sähköisesti vai paperilla? englanniksi vai suomeksi? Työyhteisön valmennus Valmistelut ja muutto maahantulojärjestelyt työluvat asuminen Ammattioikeudet ja tutkintojen tunnustaminen Testit milloin, missä? kieli- ja pätevyystestit valintakoe -seuranta Koulutus milloin? perehdytys kieli ja työkulttuuri pätevyys Valinnat [ ] 3

4 Esimerkki Opteam ja HUS: Kehityshankkeen tausta: Kehityshankkeen hallinto: Valvira- yhteistyö: Kehityshankkeen vaiheistus, arviointi ja tulokset: Rekrytointipäätös; sopimus; haastattelumatka; lähtömaavalmennus; kielitestit, - materiaalit ja seuranta; valintakoe; harjoittelujakso, kliininen kuulustelu, sairaanhoitajan (amk) tutkinto, kohti itsenäistä sairaanhoitajuutta; mahdollinen perehdyttäminen; vertaistuki; mentorointi, perehdytys; kielikoulutus: ohjausryhmätoiminta jne. [ ] 4

5 Eettinen rekrytointi Eettisen ulottuvuuden huomioiminen HOSPEEM/ EPSU: Ulkomaalaisen työvoiman hankinnassa tulee painottaa eettisten periaatteiden noudattamista, kotouttamista, avoimuutta, yhteiskuntavastuullisuutta sekä eri tahojen yhteisyötä. Yhteisissä menettelytapasäännöissä: ohjataan työvoiman hankintaa ja siihen liittyvien sopimusten tekemistä linjataan ulkomailta rekrytoidun henkilöstön oikeuksina mm. oikeus syrjimättömyyteen, yhtäläisiin koulutusmahdollisuuksiin ja urakehitykseen, asianmukaiseen perehdyttämiseen sekä järjestäytymisvapauteen kannustetaan työnantajia eettisten rekrytointikäytäntöjen jatkuvaan edistämiseen Yhteistyö: [ ] 5

6 Eettinen rekrytointi Keskeiset periaatteet ja sitoumukset: 1. Laadukas terveydenhuolto kaikille EU- kansalaisille 2. Rekisteröinti ja tiedonkeruu 3. Työvoimasuunnittelu 4. Yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja urakehitykseen 5. Avoin ja läpinäkyvä, koko EU:n laajuinen viestintä sairaalasektorilla avoinna olevista työpaikoista 6. Oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys sopimuksia solmittaessa 7. Rekisteröinti, luvat ja kelpoisuuden tunnustaminen 8. Asianmukainen perehdytys sekä asuminen ja elintaso 9. Yhtäläiset oikeudet ja syrjimättömyys 10. Eettisten rekrytointikäytäntöjen edistäminen 11. Järjestäytymisvapaus 12. Toteutus, valvonta ja seuranta KT:n yleiskirje 3/2012 [ ] 6

7 Kelpoisuusvaatimukset: Virkasuhde: Perustuslain yleiset nimitysperusteet taito, kyky, koeteltu kansalaiskunto Laissa edellytetyt kelpoisuusvaatimukset Työnantajan edellyttämät kelpoisuusvaatimukset Työsuhde: Laissa edellytetyt kelpoisuusvaatimukset Työnantajan edellyttämät kelpoisuusvaatimukset [ ] 7

8 Palvelussuhteen ehdot: [ ] 8

9 Määräaikaisuuden perusteet: Työsuhde/ virkasuhde: TSL 1 luku 3 : Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi, Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana, Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi Esim: Työn luonne, sijaisuus, harjoittelu, muu em. rinnastettava syy, muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste, työntekijän oma pyyntö. [ ] 9

10 Työsopimuksen sisältö TSL 2 luku 4, selvitys työnteon keskeisistä ehdoista mm: Tehtävä: Pääasialliset tehtävät työsuhteen alkaessa. Työntekijän on velvollinen suorittamaan myös muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan ja työkokemustaan vastaavaa työnantajan osoittamaa työtä. Työsopimuksen kestoaika: Työsopimus on voimassa toistaiseksi. Työsopimus on voimassa määräajan, kunnes seuraavana mainittu työ valmistuu, kunnes sijaistettava työntekijä palaa työhön. Koeaika: Säännöllinen työaika: Työsuhteen alkaessa: Palkka ja sen maksaminen Lisäehdot: Esim. takaisinmaksusitoumus. [ ] 10

11 Kielitaito: Usein esteenä maahanmuuttajien työllistymisessä on suomen ja ruotsin kielitaitovaatimukset. Terveydenhuollon ammattihenkilö: Kielitaito, jonka avulla pystyy selviytymään tehtävistään. Laissa asetetut kielitaitovaatimukset Tehtävän hoidon kannalta tarpeellinen Lähtökohtana: Työnantajalla oikeus määritellä minkälaista kielitaitoa edellytetään (Tehtävään liittyvä syy) Ammattipätevyysdirektiivi: Kielitaitovaatimus ei voi olla EU/ETAvaltion kansalaiselle ammattipätevyyden tunnustamisen ehto. Ammattihenkilölaki: Ammattitoiminnassa tarvittava riittävä kielitaito. Kielikoulutukset: Kilikoetta ja kielitodistusta koskevia tietoja: Opetushallituksen kotisivut [ ] 11

12 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus henkilöstöä palkattaessa sekä palvelussuhteen aikana Perustuslaki 6, Yhdenvertaisuus: Ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan mm. alkuperän, kielen, uskonnon tai vakaumuksen perusteella. Työsopimuslaki 2 luku 2, Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu: Ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan mm. kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon tai vakaumuksen perusteella. Viranhaltijalaki 12, Syrjintäkielto: [ ] 12

13 jatkuu: Tasa-arvolaki 8, Syrjintä työelämässä: Menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja työhön ottaessaan taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva, Jollei työnantajan menettely ole johtunut muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta taikka jollei menettelyyn ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä. Jne. Yhdenvertaisuuslaki_ 6, syrjinnän kielto: Ei saa syrjiä mm. entisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen perusteella. 7, Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet: Mm. syrjintänä ei pidetä mm. tavoitteeltaan oikeutettua ja oikeasuhtaista erilaista kohtelua, joka perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin [ ] 13

14 jatkuu: Koskee sekä työsopimuksen tekemistä että virkavalintaa. Sekä palvelussuhteen alussa että sen aikana. Ansiovertailun suorittaminen suojaa mahdollisilta syrjintäväitteiltä. Syrjintäolettaman syntyminen. Muu hyväksyttävä syy??... Valitun henkilökohtaisia ominaisuuksia tai sopivuutta, jonka vuoksi hän on tehtävään soveltuvampi kuin ansioituneempi hakija. Soveliaisuus käy ilmi mm. haastatteluista ja testeistä sekä ennalta asetetuista valintaperusteista. Myös työn tai tehtävän laatu voi olla hyväksyttävä syy. [ ] 14

15 Yhteystiedot Työmarkkinalakimies Anne Kiiski KT Kuntatyönantajat Toinen linja 14, Helsinki puh tai [ ] 15

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa. Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 10

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa. Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 10 Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 10 Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa 1. Oppaan

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n C-sarja Tekstit: Päivi Ahonen ja Keijo Karhumaa Ulkoasu: Leena Nätti ISBN 952-9668-53-8 ISSN 1796-2978 Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ KÄYTÄ TULKKIA

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ KÄYTÄ TULKKIA VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ KÄYTÄ TULKKIA Tulkin käytön lyhyt oppimäärä Vastaanottava Pohjois-Savo -hanke 2010 OPPAASTA Vältä väärinkäsityksiä käytä tulkkia -opasvihkonen on tuotettu Euroopan Unionin sosiaalirahaston

Lisätiedot

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA Tulkin käytön lyhyt oppimäärä Alkuperäisen oppaan on koonnut Vastaanottava Pohjois-Savo -hanke ja sitä on muokannut Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - muutokset työelämässä. Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - muutokset työelämässä. Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - muutokset työelämässä Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö Susanna Siitonen 6.2.2015 1 Valmisteluaineisto HE 19/2014 HE 111/2014 PeVL 31/2014 vp TyVM 11/2014

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta.

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta. OHJEITA PROFESSORILLE TYÖSOPIMUKSEN TEKOON Työsuhde perustuu työsopimukseen, jossa sovitaan työn tekemisestä toiselle palkkaa tai muuta vastiketta vastaan työnantajan johdolla ja valvonnan alaisena. Virkasuhde

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

Työhönotto ja rekrytointi

Työhönotto ja rekrytointi Työhönotto ja rekrytointi 1. ENNEN TYÖPAIKAN AVOIMEKSI JULISTAMISTA TARKISTETTAVA, VOIDAANKO HENKILÖITÄ PALKATA Eräiden ryhmien etusija ennen uuden työntekijän palkkaamista osa aikaisella työntekijällä

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen. Muistio 1 (10) 24.2.2015 UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen. Muistio 1 (10) 24.2.2015 UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen Muistio 1 (10) 24.2.2015 UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI Soveltamisala Uusi yhdenvertaisuuslaki (YVL 1325/2014, HE 19/2014, TyVM 11/2014)

Lisätiedot

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS UUDEN OPETTAJAN OPAS a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT V w xy z å ä Ö 1234 567 890+ - x /!? B D E G a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT z TYÖELÄMÄÄN!... 5 OPETTAJAN TYÖN HAKEMINEN... 6 Opettajan

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA EVIJÄRVEN KUNTA KAUHAVAN KAUPUNKI KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Käsitteet...4 2.1. Syrjinnän määrittely...4 2.2. Yksilölliset ominaisuudet

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot