TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2014 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Toukokuu 2016

2

3 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA VALMISTUMISVUOSITTAIN... 5 II TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2014 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA KOULUTUSALOITTAIN III TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2014 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA YKSIKÖITTÄIN IV TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2014 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA YKSIKKÖKOHTAISESTI, KOULUTUSALOITTAIN JA PÄÄAINEITTAIN BIOMEDITECH...37 LUONNONTIETEELLINEN ALA...37 INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKKÖ...43 LUONNONTIETEELLINEN ALA...43 JOHTAMISKORKEAKOULU...49 KAUPPATIETEELLINEN ALA...55 YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, hallintotieteiden tutkinto...61 YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto...67 KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ...71 KASVATUSTIETEELLINEN ALA, OPETTAJAKOULUTUS...76 KASVATUSTIETEELLINEN ALA, MUU KOULUTUS...81 KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ...86 HUMANISTINEN ALA...86 LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ...94 LÄÄKETIETEELLINEN ALA...94 TERVEYSTIETEIDEN YKSIKKÖ...99 TERVEYSTIETEIDEN ALA...99 VIESTINNÄN, MEDIAN JA TEATTERIN YKSIKKÖ HUMANISTINEN ALA YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ HUMANISTINEN ALA PSYKOLOGIAN ALA YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA, yhteiskuntatieteiden tutkinto TUTKINTO-OHJELMASTA VALMISTUNEET LIITTEET LIITE 1: YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON JA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON SUORITTANEET VUONNA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA LIITE 2: KYSELYLOMAKE LIITE 3: VUOSINA YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN ASUINMAAKUNTA (VUODEN 2015 OSOITETIEDON MUKAAN)

4 2

5 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo yli 15 vuoden ajan. Seurannassa lähestytään ylemmän korkeakoulututkinnon tai lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneita työllisyystilannetta koskevalla kyselyllä noin vuosi valmistumisen jälkeen. Seurannan toteuttaa Tampereen yliopiston Työelämäpalvelut yhdessä tilastotieteen tutkimuspalveluyksikkö TUPA:n kanssa. Syksyllä 2015 toteutuksessa siirryttiin ensimmäistä kertaa tekemään kysely yhdessä erässä kahden vuosittaisen kyselyn sijaan. Valmistuneiden vastausaktiivisuus säilyi edelleen hyvänä: Ylemmän korkeakoulututkinnon (tai LL) suoritti vuonna 2014 yhteensä 1173 opiskelijaa, ja heistä kyselyyn vastasi 633. Vastausasteeksi muodostui siten 54 %. Kahta tutkintoa ei suorittanut yksikään opiskelija. Edellisten vuosien tutkintomäärät ja tarkemmat vastausasteet tieteenalayksiköittäin löytyvät liitteestä 1. Selvityksessä mukana olevat 633 vastannutta ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon tai lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna Tulokset ilmenevät raportin taulukoista koulutusaloittain, yksiköittäin ja pääaineittain. Kyselyyn vastanneet ovat valmistuneet vielä useimmiten pääainepohjaisesta koulutuksesta, sillä tutkinto-ohjelmat ovat olleet käytössä vuodesta Tutkinto-ohjelmapohjaisesta koulutuksesta valmistuneet vastaajat on laskettu mukaan kokonaistuloksiin, mutta ei vielä yksikkökohtaisiin erittelyihin. Vastausmäärät tutkinto-ohjelmittain ilmenevät raportin lopusta ennen liitteitä. Osion 1 taulukoissa esitetään vertailun vuoksi työllistymistietoja myös vuosina valmistuneista. Pääsääntöisesti taulukoissa on esitetty sekä absoluuttiset että suhteelliset frekvenssit. Joitakin asioita on havainnollistettu myös graafisin esityksin. Suhteelliset osuudet on kuitenkin jätetty esittämättä sellaisissa tapauksissa, joissa vastaajia on ollut vain vähän (kymmenen tai alle). Raportin tarkoituksena on kuvailla vastavalmistuneiden työllisyystilannetta. Työllistymisen selvittäminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä; työllistyä voi varsin monella tavoin, samoin jäädä työllistymättä. On myös syytä muistaa, että työelämän ulkopuolelle jääminen saattaa olla vastavalmistuneen oma, tietoinen valinta. Nämä seikat on syytä pitää mielessä taulukoiden lukuja tulkittaessa ja johtopäätöksiä tehtäessä. Raportissa on haluttu keskittyä aineiston esille tuontiin joten selitykset ja kommentit on tarkoituksella jätetty pois. Työelämäpalveluissa on runsaasti tietoa taulukoiden taustalla olevista asioista, joten heidän puoleensa voi kääntyä johtopäätösten ja tulkintojen teossa esiin tulevien asioiden varmistamisessa. Vastavalmistuneiden työllistymisen seurantaa on tarkoitus edelleen kehittää ja jatkaa säännönmukaisesti. Tällä hetkellä seurantajärjestelmässä kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneiden (vuosi valmistumisesta) seurannan lisäksi seurataan myös valtakunnallisena verkostoyhteistyönä tohtorin tutkinnon (jatkotutkinnon) suorittaneiden sijoittumista 2-3 vuotta tutkinnon loppuunsaattamisesta. Maistereille on toteutettu myös useamman vuoden ajan valtakunnallisena yhteistyönä uraseurantaa eli varhaisen uran tilannekatsausta 5 vuotta valmistumisesta. Tässä yhteistyössä ovat mukana kaikki yliopistot. Selvityksen toimittamisesta ovat vastanneet tutkimusassistentti Leena Berg ja tutkimuspäällikkö Jyrki Ollikainen tilastotieteen tutkimuspalveluyksikkö TUPAsta sekä projektisuunnittelija Ari Kurlin Työelämäpalveluista. Hankkeen kokonaisuudesta on vastuussa opintopalvelujohtaja Mikko Markkola Opintopalveluista. 3

6 4

7 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA VALMISTUMISVUOSITTAIN 5

8 6

9 Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Osa-aika- tai perioditöissä Yrittäjä/ ammatinharjoittaja Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koulutuksessa Päätoiminen opiskelija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä Vakituisessa työssä 35 % 43 % 35 % 45 % 43 % 40,3 % Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana 53 % 41 % 46 % 37 % 39 % 43,0 % Työtön työnhakija 3,0 % 4,1 % 8,9 % 7,1 % 8,5 % 6,5 % Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla 9 % 12 % 10 % 11 % 9 % 10,2 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen *) VV VALMISTUMISVUOSI Yhteensä 0 kk kk kk Yli 9 kk Yhteensä kk 3 % 4 % 5 % 4 % 5 % 4 % 1-6 kk 10 % 11 % 13 % 13 % 12 % 12 % 7-9 kk 11 % 9 % 10 % 10 % 13 % 11 % Yli 9 kk 76 % 76 % 72 % 73 % 71 % 73 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % *) Taulukon luvuissa ovat mukana myös työelämän ulkopuolella olevat. 7

10 Työnantaja VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Valtio, valtion liikelaitos Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä Yritys tai järjestö 33 % 33 % 37 % 37 % 42 % 36 % Julkinen organisaatio 64 % 64 % 61 % 60 % 56 % 61 % Muu työnantaja 3 % 3 % 3 % 3 % 1 % 3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? VALMISTUMISVUOSI Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä Kokonaan 67 % 66 % 64 % 63 % 64 % 64 % Osittain 28 % 27 % 28 % 28 % 26 % 28 % Ei lainkaan 6 % 7 % 9 % 9 % 10 % 8 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8

11 9

12 Vuonna 2014 valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen Vuonna 2014 valmistuneiden opiskeluajan työmuodot % Lukukausien ulkopuolella tehtävä työ (esim. kesätyö) Lukukausien aikana opiskelualaan liittyvä työ Lukukausien aikana muu kuin opiskelualaan liittyvä työ Työharjoittelu Ei töissä opiskeluaikana 10

13 Vuonna 2014 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Tiedonhankintataidot Tutkimusmenetelmätaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Suomen kielen viestintätaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Englannin kielen viestintätaidot Ongelmanratkaisutaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Esiintymistaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Neuvottelutaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Esimiestaidot Muiden kielten viestintätaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) 11

14 Vuonna 2014 valmistuneiden opiskelusuunnitelmat seuraavan vuoden aikana % Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Nainen Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Mies Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon 12

15 II TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2014 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA KOULUTUSALOITTAIN 13

16 14

17 Koulutusaloista käytetyt lyhenteet Human. humanistinen koulutusala Kasv., opett. kasvatustieteellinen koulutusala, opettajankoulutus Kasv., muut kasvatustieteellinen koulutusala, ei opettajankoulutus Kauppat. kauppatieteellinen koulutusala Luonnont. luonnontieteellinen koulutusala Lääket. lääketieteellinen koulutusala Psyk. psykologian koulutusala Terv. terveystieteiden koulutusala Yhteiskuntatieteet 1 hallintotiede ml. turvallisuushallinto, julkisoikeus, kunnallisoikeus, kunta- ja aluejohtaminen, kunnallistalous, finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi, aluetiede, ympäristöpolitiikka Yhteiskuntatieteet 2 valtio-oppi, kv. politiikka, sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, tiedotusoppi, sukupuolitutkimus, nuorisotyö ja tutkimus, sosiaaliantropologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaik. työssä Vakituisessa osaaikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/amm.harj Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoim.opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteis- kunta.- tieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaik. työssä, ml. apurahatutkija Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM

18 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

19 Työnantaja Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

20 Työn luonne yleisyysjärjestyksessä Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet Yhteiskunta- 1 tieteet 2 Yhteensä Asiakastyö Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Muu työn luonne Viestintä- ja mediatyö Konsultointi Tutkimus Toimistotehtävät Johto- ja esimiestehtävät Markkinointi ja myynti Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet Yhteiskunta- 1 tieteet 2 Yhteensä Asiakastyö Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Muu työn luonne Viestintä- ja mediatyö Konsultointi Tutkimus Toimistotehtävät Johto- ja esimiestehtävät Markkinointi ja myynti Yhteensä LKM

21 Mitä hakukanavia käytti nykyisen työpaikan saamisessa? (Henkilö on voinut mainita korkeintaan kolme tärkeintä; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Ilmoitukseen vastaaminen Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Välityspalvelut (yo, työvoimatsto jne.) Muu hakukanava Työllisti itsensä yrittäjänä/ ammatinharjoittajana Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Ilmoitukseen vastaaminen Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Välityspalvelut (yo, työvoimatsto jne.) Muu hakukanava Työllisti itsensä yrittäjänä/ ammatinharjoittajana % Yhteensä Vastanneita yhteensä

22 Nykyisen työpaikan saamiseen myönteisesti vaikuttaneiden tekijöiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Oikea asenne ja motivaatio 5,4 5,7 5,3 5,4 5,0 4,3 4,9 5,3 5,1 5,5 5,2 Työkokemus 4,2 4,3 4,8 4,9 4,3 3,3 4,1 4,9 4,3 5,2 4,5 Tutkinnon pääaine/ tutkinto-ohjelma 4,1 4,8 4,2 4,3 4,1 5,6 6,0 4,2 4,0 4,5 4,4 Erityisosaaminen 4,2 4,1 5,0 4,3 4,4 3,1 3,7 5,1 4,5 4,7 4,4 Tutkinnon opintoyhdistelmä 4,1 4,1 3,6 4,2 3,8 3,7 3,0 4,0 3,9 3,8 3,9 Oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen seuraaminen 2,8 3,6 2,6 3,1 2,9 2,4 2,6 2,9 3,2 3,4 3,0 Vahva suhdeverkosto 3,0 3,7 3,4 2,7 2,4 1,9 2,7 3,5 2,9 3,7 3,0 Tutkintoon sisältyvä harjoittelu 3,1 2,7 1,5 1,7 2,1 2,9 5,2 2,6 3,0 3,0 2,8 Harrastuksien/ luottamustehtävien tuoma lisäpätevyys ja kontaktit 2,4 3,9 2,1 2,5 2,8 1,6 2,2 2,5 2,3 2,6 2,5 Opinnäytteen/ gradun luomat valmiudet ja kontaktit 2,0 1,7 2,1 2,7 2,6 1,6 1,9 2,7 2,8 2,3 2,3 Kansainvälisen kokemuksen (esim. vaihto tai harjoittelu) 2,1 1,5 1,7 2,5 1,9 1,3 1,3 1,5 2,1 2,3 2,0 Vastanneita keskimäärin Yht. 20

23 Syyt koulutustasoa vastaamattoman työn tekemiseen yleisyysjärjestyksessä Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Työ on mielenkiintoisempaa Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Palkka ja/tai työehdot paremmat Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Työ on mielenkiintoisempaa Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Palkka ja/tai työehdot paremmat Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä LKM

24 Mitkä seuraavista tekijöistä ovat vaikeuttaneet työllistymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; keskiarvot yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Muu tekijä 5,0 5,0 5,5 5,5 4,4 4,0 5,7 4,5 4,9 Alueellinen työmarkkinatilanne 4,6 2,6 4,4 4,3 4,6 2,6 4,3 4,5 4,9 4,6 4,5 Alan heikko työmarkkinatilanne 4,8 1,7 4,0 4,1 4,1 1,2 1,6 4,1 5,0 5,0 4,4 Työkokemuksen puute 4,3 3,9 3,8 4,4 4,2 1,2 4,7 3,7 4,1 3,9 4,1 Suhdeverkostojen puute 4,2 3,0 3,0 3,5 3,9 1,8 4,0 3,1 3,5 4,0 3,8 Oman osaamisen epävarmuus 3,0 2,4 2,6 2,7 3,0 1,2 2,6 1,6 2,7 2,8 2,7 Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä 3,1 1,9 2,1 2,4 2,5 1,0 1,2 1,7 2,5 3,3 2,7 Omien tavoitteiden epätietoisuus 2,6 1,9 2,3 2,0 2,5 2,0 2,0 1,8 2,8 2,6 2,5 Määräaikaisissa työsuhteissa olevat katkot 2,8 2,7 2,1 1,5 2,3 1,0 3,2 1,9 2,0 2,7 2,4 Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä 2,5 1,7 2,8 1,8 2,1 2,0 1,7 2,6 2,1 2,3 2,2 Tutkinnon huono tunnettuus 2,2 1,4 2,0 2,1 2,4 1,0 1,1 2,0 2,6 2,5 2,2 Puutteelliset työnhakutaidot 2,3 1,7 1,9 2,0 2,5 1,0 2,7 2,2 2,3 2,2 2,2 Puutteellinen työelämätietous 2,2 1,6 1,6 1,7 2,0 1,0 1,7 1,8 2,1 2,0 2,0 Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy 1,9 2,3 2,9 1,4 1,5 1,8 2,1 1,5 2,3 2,2 1,9 Sukupuoli 1,7 2,4 1,6 1,5 1,3 1,0 1,1 1,3 1,8 1,7 1,6 Vastanneita keskimäärin

25 Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden keskimääräinen kehittyminen yliopisto-opiskelussa suuruusjärjestyksessä koulutusaloittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteiskuntatieteet 2 Yhteensä Oman alan teoreettinen osaaminen 4,8 4,7 5,0 4,3 4,6 5,0 4,4 4,5 4,9 5,1 4,8 Tiedonhankintataidot 4,6 4,5 4,7 4,5 4,3 4,7 4,3 5,2 4,9 4,7 4,7 Tutkimusmenetelmätaidot 4,4 4,8 4,9 4,4 4,4 4,0 4,3 5,5 4,7 4,7 4,6 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,6 4,0 4,5 4,4 4,1 4,5 4,4 4,6 4,7 4,7 4,5 Suomen kielen viestintätaidot 4,7 4,2 4,5 4,3 4,2 4,1 4,2 4,7 4,2 4,8 4,5 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 3,8 4,4 3,9 3,7 3,6 5,1 3,4 4,5 4,0 3,8 4,0 Englannin kielen viestintätaidot 4,3 3,5 3,9 4,3 4,0 3,5 3,3 3,5 3,9 3,7 3,9 Ongelmanratkaisutaidot 3,8 3,7 4,1 3,8 3,8 4,8 3,6 3,9 4,0 3,7 3,9 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 3,5 3,9 3,8 3,5 3,8 3,1 3,9 3,9 3,7 4,0 3,7 Esiintymistaidot 3,8 4,3 3,5 3,6 3,3 3,4 3,5 4,1 3,5 3,5 3,6 Organisointi- ja koordinointitaidot 3,4 3,3 3,8 3,3 3,0 3,3 3,0 3,9 3,6 3,4 3,4 Oman alan tehtävien käytännön taidot 3,6 2,9 3,0 2,6 3,3 4,3 3,3 3,3 3,3 3,5 3,4 Projektinhallintataidot 3,4 3,3 3,2 3,0 3,3 2,6 2,1 4,3 3,4 3,1 3,2 Lainsäädännön tuntemus 2,5 3,3 2,4 4,0 2,3 3,6 2,9 3,4 4,3 3,2 3,1 Neuvottelutaidot 3,1 3,4 3,1 2,5 2,4 3,8 2,6 3,7 3,3 3,2 3,1 Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä 3,5 3,3 3,0 2,9 3,1 2,7 1,8 2,8 3,2 2,8 3,0 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 3,4 4,5 3,9 2,7 2,7 2,6 2,6 4,1 2,8 2,6 3,0 Ruotsin kielen viestintätaidot 3,2 3,0 3,0 3,5 2,8 3,2 2,7 2,7 3,0 2,9 3,0 Esimiestaidot 2,0 2,3 2,5 2,3 1,9 2,8 1,6 3,3 2,9 2,2 2,3 Muiden kielten viestintätaidot 3,2 1,9 1,7 2,9 1,6 1,4 1,2 1,2 1,9 2,0 2,2 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,9 1,6 1,9 4,3 2,0 1,3 1,3 2,0 3,1 1,6 2,2 Taloussuunnittelu ja budjetointi 1,6 1,6 1,9 3,6 1,7 1,8 1,1 2,8 3,1 1,7 2,1 Vastanneita keskimäärin

26 Opiskeleeko tai aikooko aloittaa opiskelun seuraavan vuoden aikana? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % Human. Kasv., opett. Kasv., muut Kauppat. Luonnont. Lääket. Psyk. Terv. Yhteiskuntatieteet 1 Yhteis- Yhteensä kunta- tieteet 2 Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon % Yhteensä Vastanneita yhteensä

27 III TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2014 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA YKSIKÖITTÄIN 25

28 26

29 Tieteenalayksiköistä käytetyt lyhenteet BMT BioMediTech CMT Viestinnän, median ja teatterin yksikkö EDU Kasvatustieteiden yksikkö HES Terveystieteiden yksikkö JKK Johtamiskorkeakoulu LTL Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö MED Lääketieteen yksikkö SIS Informaatiotieteiden yksikkö YKY Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM

30 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

31 Työnantaja BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

32 Työn luonne yleisyysjärjestyksessä BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Asiakastyö Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Muu työn luonne Viestintä- ja mediatyö Konsultointi Tutkimus Toimistotehtävät Johto- ja esimiestehtävät Markkinointi ja myynti Yhteensä % BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Asiakastyö Opetus tai koulutus Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Muu työn luonne Viestintä- ja mediatyö Konsultointi Tutkimus Toimistotehtävät Johto- ja esimiestehtävät Markkinointi ja myynti Yhteensä LKM

33 Mitä hakukanavia käytti nykyisen työpaikan saamisessa? (Henkilö on voinut mainita korkeintaan kolme tärkeintä; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Ilmoitukseen vastaaminen Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Välityspalvelut (yo, työvoimatoimisto jne.) Muu hakukanava Työllisti itsensä yrittäjänä/ ammatinharjoittajana Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Oma aktiivinen yhteydenotto työnantajiin Ilmoitukseen vastaaminen Jatkaa entisellä työnantajalla Sai paikan opiskeluaikaiselta työnantajalta Hyödynsi suhdeverkostoja Verkkorekrytointipalvelut Välityspalvelut (yo, työvoimatoimisto jne.) Muu hakukanava Työllisti itsensä yrittäjänä/ ammatinharjoittajana % Yhteensä Vastanneita yhteensä Nykyisen työpaikan saamiseen myönteisesti vaikuttaneiden tekijöiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä yksiköittäin (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Oikea asenne ja motivaatio 5,4 5,5 5,6 5,3 5,3 5,4 4,3 5,0 5,4 5,2 Työkokemus 4,1 4,9 4,5 4,9 4,7 4,2 3,3 4,3 4,8 4,5 Tutkinnon pääaine/ tutkinto-ohjelma 4,9 4,5 4,5 4,2 4,1 3,9 5,6 4,0 4,9 4,4 Erityisosaaminen 4,5 4,6 4,4 5,1 4,5 4,1 3,1 4,3 4,4 4,4 Tutkinnon opintoyhdistelmä 4,1 3,6 3,9 4,0 4,0 4,2 3,7 3,8 3,8 3,9 Oman ja lähialojen työmarkkinoiden aktiivinen seuraaminen 2,9 3,6 3,2 2,9 3,2 2,8 2,4 2,9 3,1 3,0 Vahva suhdeverkosto 1,9 3,6 3,6 3,5 2,9 2,8 1,9 2,4 3,2 3,0 Tutkintoon sisältyvä harjoittelu 2,1 2,8 2,3 2,6 2,4 3,2 2,9 2,1 3,4 2,8 Harrastuksien/ luottamustehtävien tuoma lisäpätevyys ja kontaktit 2,6 2,8 3,3 2,5 2,5 2,4 1,6 2,8 2,3 2,5 Opinnäytteen/ gradun luomat valmiudet ja kontaktit 4,0 1,8 1,9 2,7 2,7 1,7 1,6 2,4 2,4 2,3 Kansainvälinen kokemus (esim. vaihto tai harjoittelu) 1,6 2,2 1,6 1,5 2,5 2,4 1,3 1,9 1,7 2,0 Vastanneita keskimäärin

34 Syyt koulutustasoa vastaamattoman työn tekemiseen tärkeysjärjestyksessä BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Työ on mielenkiintoisempaa Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Palkka ja/tai työehdot paremmat Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä % BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista Ei ole saanut koulutusta vastaavaa työtä Työ on mielenkiintoisempaa Muu syy koulutusta vastaamattomaan työhön Palkka ja/tai työehdot paremmat Muu koulutus ohjannut nykyisiin tehtäviin Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Yhteensä LKM Mitkä seuraavista tekijöistä ovat vaikeuttaneet työllistymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Muu tekijä 5,0 5,3 4,0 5,3 4,9 4,4 4,7 4,9 Alueellinen työmarkkinatilanne 5,0 4,7 3,5 4,5 4,6 4,6 2,6 4,5 4,7 4,5 Alan heikko työmarkkinatilanne 5,3 5,5 2,9 4,1 4,8 4,7 1,2 3,9 4,1 4,4 Työkokemuksen puute 3,8 4,2 3,8 3,7 4,1 4,3 1,2 4,3 4,2 4,1 Suhdeverkostojen puute 4,3 4,1 3,0 3,1 3,5 4,1 1,8 3,9 4,1 3,8 Oman osaamisen epävarmuus 2,8 3,1 2,5 1,6 2,7 2,9 1,2 3,0 2,7 2,7 Tutkinto ja sen opintoyhdistelmä 2,5 3,0 2,0 1,7 2,6 3,0 1,0 2,5 3,0 2,7 Omien tavoitteiden epätietoisuus 3,0 3,0 2,1 1,8 2,4 2,4 2,0 2,5 2,5 2,5 Määräaikaisissa työsuhteissa olevat katkot 2,8 3,1 2,4 1,9 1,9 2,8 1,0 2,3 2,7 2,4 Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä 1,5 2,5 2,3 2,6 2,1 2,4 2,0 2,2 2,2 2,2 Tutkinnon huono tunnettuus 2,8 2,3 1,7 2,0 2,5 2,0 1,0 2,3 2,4 2,2 Puutteelliset työnhakutaidot 2,8 2,5 1,8 2,2 2,1 2,2 1,0 2,5 2,4 2,2 Puutteellinen työelämätietous 3,0 2,3 1,6 1,8 1,9 2,1 1,0 1,9 2,2 2,0 Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy 1,5 2,4 2,6 1,5 2,0 1,8 1,8 1,5 2,1 1,9 Sukupuoli 1,0 1,9 2,0 1,3 1,6 1,6 1,0 1,4 1,7 1,6 Vastanneita keskimäärin

35 Työelämässä hyödyllisten tieto- ja taitoalueiden keskimääräinen kehittyminen yliopisto-opiskelussa suuruusjärjestyksessä yksiköittäin (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon) BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Oman alan teoreettinen osaaminen 5,5 5,1 4,9 4,5 4,6 4,8 5,0 4,5 4,9 4,8 Tiedonhankintataidot 4,6 4,4 4,6 5,2 4,6 4,6 4,7 4,3 4,8 4,7 Tutkimusmenetelmätaidot 5,0 4,7 4,7 5,5 4,5 4,5 4,0 4,4 4,7 4,6 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot 4,1 4,6 4,3 4,6 4,6 4,6 4,5 4,1 4,7 4,5 Suomen kielen viestintätaidot 4,0 5,5 4,4 4,7 4,2 4,6 4,1 4,3 4,5 4,5 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 4,3 3,8 4,2 4,5 3,8 3,7 5,1 3,5 3,8 4,0 Englannin kielen viestintätaidot 4,8 3,4 3,7 3,5 4,1 4,3 3,5 3,9 3,9 3,9 Ongelmanratkaisutaidot 4,3 3,5 3,9 3,9 3,8 3,7 4,8 3,7 3,9 3,9 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 3,3 4,0 3,9 3,9 3,5 3,6 3,1 3,9 3,9 3,7 Esiintymistaidot 3,9 3,9 4,0 4,1 3,5 3,7 3,4 3,2 3,6 3,6 Organisointi- ja koordinointitaidot 2,5 3,3 3,6 3,9 3,3 3,4 3,3 3,1 3,4 3,4 Oman alan tehtävien käytännön taidot 4,8 4,1 3,0 3,3 2,9 3,6 4,3 3,1 3,4 3,4 Projektinhallintataidot 2,9 3,5 3,3 4,3 3,2 3,2 2,6 3,4 3,0 3,2 Lainsäädännön tuntemus 2,9 2,6 2,9 3,4 4,0 2,5 3,6 2,2 3,2 3,1 Neuvottelutaidot 2,0 3,2 3,3 3,7 2,9 2,9 3,8 2,5 3,2 3,1 Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä 3,3 2,8 3,2 2,8 3,1 3,7 2,7 3,1 2,7 3,0 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 2,4 2,7 4,2 4,1 2,7 3,3 2,6 2,7 2,9 3,0 Ruotsin kielen viestintätaidot 2,3 2,9 3,0 2,7 3,1 3,2 3,2 2,8 3,0 3,0 Esimiestaidot 1,4 2,3 2,4 3,3 2,5 1,8 2,8 1,9 2,1 2,3 Muiden kielten viestintätaidot 1,3 2,2 1,8 1,2 2,5 3,6 1,4 1,7 1,9 2,2 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,9 1,7 1,8 2,0 3,5 1,7 1,3 2,0 1,7 2,2 Taloussuunnittelu ja budjetointi 1,4 1,6 1,7 2,8 3,2 1,5 1,8 1,7 1,7 2,1 Vastanneita keskimäärin

36 Opiskeleeko tai aikooko aloittaa opiskelun seuraavan vuoden aikana? (Sama henkilö on voinut mainita useamman kohdan; vastaukset yleisyysjärjestyksessä) BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Mainintoja yhteensä Vastanneita yhteensä % BMT CMT EDU HES JKK LTL MED SIS YKY Yhteensä Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu syy opiskeluun tai sen aloittamiseen vuoden sisällä Aikoo suorittaa tohtorin-/ lisensiaatin tutkinnon Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon % Yhteensä Vastanneita yhteensä

37 IV TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2014 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TYÖLLISYYSTILANNE VUODEN KULUTTUA VALMISTUMISESTA YKSIKKÖKOHTAISESTI, KOULUTUSALOITTAIN JA PÄÄAINEITTAIN 35

38 36

39 BIOMEDITECH LUONNONTIETEELLINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet BIKE BIOI biokemia bioinformatiikka Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta BIKE BIOI Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % BIKE BIOI Yhteensä Vakituisessa työssä 14 Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana 71 Työtön työnhakija 0 Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla 14 Yhteensä 100 LKM 7 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen BIKE BIOI Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % BIKE BIOI Yhteensä 0 kk kk kk 14 yli 9 kk 71 Yhteensä 100 LKM 7 37

40 Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen BIKE BIOI Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % BIKE BIOI Yhteensä 0 kk kk kk 14 yli 9 kk 43 Yhteensä 100 LKM 7 Työnantaja BIKE BIOI Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % BIKE BIOI Yhteensä Yritys tai järjestö 43 Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut 57 Muu työnantaja 0 Yhteensä 100 LKM 7 Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? BIKE BIOI Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % BIKE BIOI Yhteensä Kokonaan 86 Osittain 0 Ei lainkaan 14 Yhteensä 100 LKM 7 38

41 Työn luonne BIKE BIOI Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % BIKE BIOI Yhteensä Tutkimus 71 Opetus tai koulutus 0 Johto- ja esimiestehtävät 0 Konsultointi 0 Asiakastyö 0 Markkinointi ja myynti 14 Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät 0 Viestintä- ja mediatyö 0 Toimisto- ja esikuntatehtävät 0 Muu työn luonne 14 Yhteensä 100 LKM 7 39

42 60 Vuonna 2014 BiomediTechistä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 40

43 Vuonna 2014 BiomediTechistä valmistuneiden tieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Tutkimusmenetelmätaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Englannin kielen viestintätaidot Tiedonhankintataidot Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Suomen kielen viestintätaidot Esiintymistaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Lainsäädännön tuntemus Projektinhallintataidot Organisointi- ja koordinointitaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Ruotsin kielen viestintätaidot Neuvottelutaidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Esimiestaidot Muiden kielten viestintätaidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) 41

44 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: biokemia eqa-koordinaattori 1 myyjä 1 tutkija 1 tutkijakoulutettava 1 tutkimuskoordinaattori 1 väitöskirjatyöntekijä 1 Pääaine: bioinformatiikka phd student 1 42

45 INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKKÖ LUONNONTIETEELLINEN ALA TYÖLLISYYSTILANNE PÄÄAINEITTAIN Pääaineista käytetyt lyhenteet ITIM MATE TILT TKOP VTEK informaatiotutkimus ja interaktiivinen media matematiikka tilastotiede tietojenkäsittelyoppi vuorovaikutteinen teknologia Työtilanne vuoden kuluttua valmistumisesta ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Vakituisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Määräaikaisessa osa-aikatyössä/ periodityössä Apurahatutkijana Yrittäjä/ ammatinharjoittaja Työllistettynä/ työharjoittelussa/ työkokeilussa/ työkokeilussa Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vastaava koulutus Päätoiminen opiskelija Perhevapaalla Muuten työelämän ulkopuolella Yhteensä % ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä, ml. apurahatutkijana Työtön työnhakija Työelämän ulkopuolella, esim. perhevapaalla Yhteensä LKM

46 Työssäolokuukaudet vuosi valmistumisen jälkeen ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM Koulutusta vastaavassa työssä vuosi valmistumisen jälkeen ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä % ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä 0 kk kk kk yli 9 kk Yhteensä LKM

47 Työnantaja ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu työnantaja Yhteensä % ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Yritys tai järjestö Julkinen organisaatio, ml. korkeakoulut Muu työnantaja Yhteensä LKM Vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä % ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Kokonaan Osittain Ei lainkaan Yhteensä LKM

48 Työn luonne ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä % ITIM MATE TILT TKOP VTEK Yhteensä Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Asiakastyö Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Muu työn luonne Yhteensä LKM Vuonna 2014 informaatiotieteiden yksiköstä valmistuneiden tyytyväisyys Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan % Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen 46

49 Vuonna 2014 informaatiotieteiden yksiköstä valmistuneidentieto-taito keskiarvojen tärkeys nykyisessä työssä ja kehittyminen Tampereen yliopistossa Oman alan teoreettinen osaaminen Tutkimusmenetelmätaidot Tiedonhankintataidot Suomen kielen viestintätaidot Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Englannin kielen viestintätaidot Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Projektinhallintataidot Esiintymistaidot Oman alan tehtävien käytännön taidot Organisointi- ja koordinointitaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Ruotsin kielen viestintätaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Neuvottelutaidot Lainsäädännön tuntemus Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Esimiestaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Muiden kielten viestintätaidot Tärkeys työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittyminen yliopistossa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) 47

50 AMMATTINIMIKKEITÄ Pääaine: informaatiotutkimus ja interaktiivinen media kirjastonhoitaja 3 toimittaja 2 asianhallintasihteeri 1 asiantuntija 1 henkilöstökoordinaattori 1 luetteloija 1 pelisuunnittelija 1 postityöntekijä 1 siivooja 1 tietohallintoasiantuntija, yrittäjä 1 tohtoriopiskelija 1 kirjastonjohtaja 1 Pääaine: matematiikka suunnittelija 1 tohtoriopiskelija 1 tuntiopettaja 1 Pääaine: tilastotiede time table officer 1 tutkija 1 Pääaine: tietojenkäsittelyoppi ohjelmistosuunnittelija 3 front-end developer 1 integration analyst 1 integration specialist 1 järjestelmäasiantuntijan virka 1 ohjelmistokehittäjä 1 senior developer 1 senior software developer 1 software developer 1 tekninen asiantuntija 1 tilitoimisto- ja kuntosaliyrittäjä 1 tuntiopettaja 1 web software specialist 1 Pääaine: vuorovaikutteinen teknologia business analytics consultant 1 it-administrator 1 junior developer 1 järjestelmäasiantuntija 1 järjestelmäsuunnittelija 1 käyttöliittymäsuunnittelija 1 ohjelmistosuunnittelija 1 sr. test engineer 1 tekninen tuotepäällikkö 1 tuotantokoordinaattori 1 ux designer 1 48

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2014 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa suoritettiin vuoden 2013 tammikuun

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Toukokuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2015 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2017 ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2011 2015 VALMISTUNEIDEN (YLEMPI

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Huhtikuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 1 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 2013

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2016 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2016 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2016 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Työelämäpalvelut Helmikuu 2018 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2012 2016 VALMISTUNEIDEN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Maaliskuu 2009 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2003 2007

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta 2010 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään 2011

Jyväskylän yliopistosta 2010 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään 2011 Jyväskylän yliopistosta 2010 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään 2011 kohtaiset tiedot (humanistit, kasvatus, kauppa, liikunta, luonnontieteet, psykologia, terveys ja yhteiskuntatieteet)

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2013 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa suoritettiin vuoden 2012 tammikuun

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Helmikuu 2002 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 1996 2000 VALMISTUNEIDEN

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta

Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta Valikoituja poimintoja 11 tiedekunnasta Helsingin yliopiston urapalvelut Urapalvelut/ Eric Carver 29.2.2012 1 Sisällysluettelo 1. Taustatietoa:

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 27.3.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

FSD2626. Tampereen yliopistosta 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2626. Tampereen yliopistosta 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2626 Tampereen yliopistosta 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2015 Vuonna 2014 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2015 lopulla

Sijoittumisseuranta 2015 Vuonna 2014 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2015 lopulla Sijoittumisseuranta 1 Vuonna 1 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 1 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 7 ) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen YTM, PÄÄAINE SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen YTM, PÄÄAINE SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen YTM, PÄÄAINE SOSIAALITYÖ Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Liiketalouden ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Liiketalouden ala Sijoittumisseuranta vuonna 29 Metropoliasta valmistuneille Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5.2 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä 2

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2011 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2005 2009

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Aalto-yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseurantatutkimuksen taustaa ja kohderyhmä Uraseurantatutkimus on Aarresaariverkoston (Suomen yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2012 tutkinnon suorittaneille

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2012 tutkinnon suorittaneille Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2012 tutkinnon suorittaneille Raportti FUAS-liittouman ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 201 Eeva Lassila 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista taiteen maistereista KUVATAIDEKASVATUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista taiteen maistereista KUVATAIDEKASVATUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista taiteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA KUVATAIDEKASVATUS

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA KUVATAIDEKASVATUS Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA KUVATAIDEKASVATUS Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta)

Kandidaattitutkinto (yhteensä 57 kyselyyn vastannutta) 9 Kandidaattitutkinto (yhteensä 7 kyselyyn vastannutta) 8 N=7 8 7 6 4 3 18 1 LTO Muu kandidaatti 3 Koulutusala N=7 3 3 3 1 1 7 11 Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Luonnontieteellinen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena TAMPEREEN YLIOPISTO 23.9.2014 Lukuvuonna 2013-2014 valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena 0 1-29 30-44 45-54 55-59 60- yht. IBT LUO Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA HALLINTOTIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA HALLINTOTIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA HALLINTOTIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Uraseuranta 2012. Vuonna 2007 Joensuun ja Kuopion yliopistosta valmistuneiden työura 5 vuotta valmistumisesta

Uraseuranta 2012. Vuonna 2007 Joensuun ja Kuopion yliopistosta valmistuneiden työura 5 vuotta valmistumisesta Uraseuranta 22 Vuonna 27 Joensuun ja Kuopion yliopistosta valmistuneiden työura vuotta valmistumisesta 9 Sukupuoli (yhteensä 629 kyselyyn vastannutta) N=69 8 77 7 6 4 3 23 2 Mies Nainen 6 Mistä yliopistosta

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3182. Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3182. Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3182 Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Maaliskuu 2008 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2002 2006

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2010 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE:

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2010 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE: VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2010 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE: - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura ja rekrytointipalvelut Helmikuu 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2000 2004

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Maaliskuu 2007 SISÄLLYS ALKUSANAT. 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUOSINA 2001 2005

Lisätiedot