Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4"

Transkriptio

1 Kunnanhallituksen allekirjoittama

2 SISÄLLYS Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ohjausasiakirja ja arviointi... 8 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Sosiaalilautakunta Hoivalautakunta Yhdyskuntarakentamisen lautakunta Rakennuslautakunta Länsirannikon valvontalautakunta Kunnanhallitus Erikoissairaanhoito Kunnanhallitus Kunnan osuus perusterveydenhuollosta Kunnanhallitus Kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet Kunnanhallitus Kiinteistötulot Kunnanhallitus Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL) Käyttötalousarvio, toimintakate tehtäväalueittain Investointitalousarvio, talousarviovertailu Selvitys useamman vuoden aikana toteutettavista investointihankkeista Tuloslaskelma, talousarviovertailu Rahoituslaskelma, talousarviovertailu Verotuotot Valtionosuudet TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Kunnan tase Kuntakonsernin tuloslaskelma Kuntakonsernin rahoituslaskelma Kuntakonsernin tase LIITETIEDOT Kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätösten liitetiedot KERTYNYT YLIJÄÄMÄ JA VELKATAAKKA VUOSINA 1996, EUROA/ASUKAS SEKÄ OMAVARAISUUS ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS Vesihuoltolaitos Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tunnuslukujen laskentaperusteet Käyttötalousarvio, toimintakate tehtäväalueittain, varsinainen talousarvio Tuloslaskelma, vertailu varsinaiseen talousarvioon Rahoituslaskelma, vertailu varsinaiseen talousarvioon Työllisyyskatsaus Väestönkehitys Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Tilintarkastuskertomus

3 Hallintojohtajan katsaus Vuoden tilinpäätöksestä tuli odotettua parempi. Budjetoitu 1,6 miljoonan euron alijäämä kaventui euroon. Tämä oli mahdollista siitäkin huolimatta, että verorahoitus (verot ja valtionosuudet yhteensä) ei toteutunut budjetoidusti vaan jäi lähes 1,8 miljoonaa euroa alle varsinaisen talousarvion. Toimintakulut toteutuivat kokonaistasolla budjetoidusti, sillä henkilöstökulut alittuivat noin 1 miljoonalla eurolla kun taas ostopalvelut ylittyivät vastaavalla summalla. Tuotot olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa budjetoitua paremmat hyvien myyntituottojen ansiosta. Näin muodostuu tulos, joka on lähes miljoona euroa budjetoitua parempi. Investointitahti pysyi rivakkana, sillä Mustasaaren lähisairaalan investointihanke jatkui vielä vuoden puolelle. Lähisairaala on kunnan kautta aikojen suurin investointihanke. Kunta voi nyt muun muassa vähentää perinteistä laitoshoitoa ja tarjota tehostettua palveluasumista, jossa pääpaino on kodinomaisessa ympäristössä ja kuntoutuksessa. Muita tärkeitä investointihankkeita ovat Norra Korsholms skolan muutostyöt, minkä ansiosta koulun yhteyteen on nyt saatu myös esiopetustilat, Replot daghemin ja Tuovilan koulun lisärakennukset sekä panostus uuteen jätevedenpuhdistamoon Koivulahdessa. Tilinpäätöksessä on vielä mainittava kaikkein näkyvin investointi, vaikka kunta ei olekaan rahoittanut sitä yksin: valtion toteuttama Sepänkylän ohikulkutien hanke. Syksyllä avattu ohikulkutie antaa kunnalle uusia, pitkäjänteisiä kehittämismahdollisuuksia sekä tien varrelle että Koivulahden alueelle. Vuotta ovat leimanneet erilaiset selvitystyöt. Kunta on osallistunut erityiseen kuntajakoselvitykseen yhtenä Vaasan seudun kymmenestä kunnasta. Selvitystyötä ovat johtaneet kuntajakoselvittäjät Jan-Erik Enestam ja Ossi Repo, jotka valtiovarainministeriö nimitti tehtävään. Heidän lisäkseen kunnan omat viranhaltijat ovat käyttäneet lukemattomia tunteja kerätessään tilastoja ja muuta pohja-aineistoa selvitystä varten. Valtuusto päättää kuntajakoselvittäjien ehdotuksesta kesäkuussa Jotta Mustasaaren taloudenpito saadaan kestävälle pohjalle, kolme rakennetyöryhmää on tarkastellut kunnan suurimpien toimialojen palvelurakenteita. Kunnanhallituksen asettama tasapainottamistyöryhmä on samanaikaisesti tarkastellut aktiivisesti kunnan taloutta lyhyellä aikavälillä, niin että työ on voitu huomioida vuoden 2015 talousarviossa. Tasapainottamisryhmän työ jatkuu. Rakennetyöryhmien työn tuloksena on syntynyt kolme laajaa loppuraporttia, jotka käsittelevät vanhustenhuoltoa, perusterveydenhuoltoa ja koulu- ja päiväkotirakenteita. Valtuusto ottaa vuoden 2015 aikana kantaa raportteihin osana jatkuvaa työtä kunnan tulojen ja menojen tasapainottamiseksi. Rakenteisiin puuttuminen merkitsee muutosta totuttuun, ja prosessi saatetaankin kokea hankalana. Kuitenkin juuri näiden palvelurakenteeseen tehtävien muutosten kautta kunta pystyy vastaamaan tiukkenevaan taloustilanteeseen, niin ettei kunnan taloustilanteesta tule kestämätön. haluaa jatkossakin edistää kuntalaisten mahdollisuuksia saada helposti saatavilla olevia ja laadukkaita palveluja kunnan vision mukaisesti. Linda Jakobsson-Pada Hallintojohtaja 3

4 Kunnanhallituksen toimintakertomus Yleistä on laadittu kuntalain 8. luvun nojalla. Tämä katsaus sekä raportit talousarvion tavoitteiden toteutumisesta tehtäväalueittain muodostavat kuntalaissa säädetyn toimintakertomuksen. Kunnan organisaatiota uudistettiin vuoden alusta, minkä vuoksi tilinpäätös ei kaikilta osin vastaa edellisvuosien tilinpäätöksiä. jakautuu neljään pääosioon. Talousarvion toteutuminen sivuilla 8 39 esittää kaikki tavoitearvioinnit ja talousarviovertailut. Osion alussa on ohjausasiakirjan arviointi. laskelmat sivuilla käsittävät kunnan ja kuntakonsernin viralliset tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat. Laskelmien bruttoluvut poikkeavat talousarviovertailuista, sillä laskelmissa on eliminoitu sisäiset tilitapahtumat. Seuraavana tilinpäätöksessä tulevat liitetiedot sivuilla Liitetiedoissa esitellään yksityiskohtaisemmat tilinpäätöslaskelmat. Viimeisenä tilinpäätöksessä on vesihuoltolaitoksen eriytetty tilinpäätös sivuilla Liitteinä, sivuilla 70 75, on talousarviovertailut, joissa tilinpäätöstä verrataan alkuperäiseen talousarvioon, sekä työttömyys- ja väestötilastoja. Talousarviovertailut esitellään valtuuston vahvistamalla sitovuustasolla, mikä käyttötalousarvion osalta tarkoittaa lautakuntien toimintakatetta ja investointitalousarvion osalta hankekohtaista tai hankeryhmittäistä nettotulosta. Käyttötalousarvion talousarviovertailu on laadittu lyhennettyinä tuloslaskelmina lautakunnittain, mikä antaa enemmän tietoa kuin pelkkien toimintakatteiden esittely. Vuoden aikana talousarviomuutoksia hyväksyttiin käyttötalousarvioon ja investointitalousarvioon sekä tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan. Kaikki talousarviomuutokset on huomioitu talousarviovertailuissa sarakkeessa Talousarvio. Tulos, toimintakate ja vuosikate Vuoden tulos on ,56 euroa alijäämäinen. Tulos on nyt alijäämäinen neljättä vuotta peräkkäin. Tulos on budjetoitua parempi, mikä selittyy budjetoitua pienemmällä toimintakatteella, mikä puolestaan vaikutti vuosikatteeseen positiivisesti, niin että vuosikatetta kertyi yli miljoona euroa enemmän siitä huolimatta, että verorahoitus alitti talousarvion. Toimintakatteen positiivinen kehitys selittyy sillä, että kustannukset kokonaistasolla pysyivät talousarviossa ja tuottoja kertyi budjetoitua enemmän. Toimintakate, joka on toiminnan nettokustannus, kasvaa 2,1 % (: +2,3 %), kun taas verotulojen ja valtionosuuksien summa (= verorahoitus) kasvaa 4,3 % (: +4,4 %). Tämä johtaa siihen, että vuosikate kasvaa 53,8 % (: +82,5 %). Toimintakatteen kasvu oli toista kertaa sitten vuoden 2009 pienempi kuin verorahoituksen kasvu, mikä selittää vuosikatteen positiivisen kehityksen. Ylijäämä ja kertynyt ylijäämä, euroa/asukas vuosina 2007 (katso myös kuvio sivulla 62) Vuosi Ylijäämä/ asukas Kertynyt ylijäämä/ asukas Kertynyt ylijäämä on vuoden lopussa vajaat 3,7 miljoonaa euroa eli 191 euroa asukasta kohti. Koko maan asukaskohtainen kertynyt ylijäämä oli euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna. Vuosikate on runsaat 6,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on lähes 2,3 miljoonan euron parannus vuodesta. Vuosikatteella tarkoitetaan varoja, jotka kunta voi käyttää investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuonna nettoinvestoinnit olivat 14,7 miljoonaa euroa ja lainojen lyhennykset 13,5 miljoonaa euroa. Talousarviovertailu Talousarviomuutoksia hyväksyttiin viidessä kokouksessa. Talousarviomuutokset on huomioitu kaikissa talousarviovertailuissa. Kunnanhallitus ja sivistyslautakunta ylittivät budjetoidut toimintakatteensa. Myös määräraha kunnan osuuteen perusterveydenhuollosta ylittyi, kun taas kiinteistötuloissa ei päästy budjetoituun tuottoon. Hoivalautakunta ja Länsirannikon valvontalautakunta eivät yllä budjetoituun toimintakatteeseen, mutta ne täyttävät sovitun vaatimuksen siitä, että vuosikatteen tulee kattaa poistot. Budjetoitu toimintakate alittui kokonaistasolla lähes 1,4 miljoonalla eurolla. Toteumaprosentiksi tuli 98,6 %. Toimintatuotot olivat 1,35 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat. Yli 1,4 miljoonaa euroa tästä selittyy hoivalautakunnan, sosiaalilautakunnan ja yhdyskuntarakentamisen lautakunnan myyntituotoilla. Toimintakulut olivat 0,05 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät. Henkilöstökulut alittivat talousarvion lähes 1 miljoonalla eurolla. Palvelujen ostot sen sijaan ylittivät talousarvion yli 0,9 miljoonalla eurolla, josta perusterveydenhuollon osuus on runsaat 0,4 miljoonaa euroa. Muut kustannuslajit toteutuivat yhteensä talousarvion mukaisina. 4

5 Verorahoitus, joka on verojen ja valtionosuuksien summa, alitti talousarvion lähes 0,5 miljoonalla eurolla. On syytä panna merkille, että verorahoitus jäi lähes 1,8 miljoonaa euroa alun perin budjetoitua summaa pienemmäksi. Muiden rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma oli yhteensä lähes 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Poistot ylittävät talousarvion runsaalla 0,1 miljoonalla eurolla. Investointitalousarviossa on kaikkiaan kolmetoista talousarvioylitystä, suuruudeltaan 80 euroa euroa. Ylityksistä annetaan selvitys yhteenvedossa investointitalousarvion toteutumisesta. Kokonaisnettoinvestoinnit alittavat talousarvion runsaalla 2,7 miljoonalla eurolla. Lähes 80 % alituksesta selittyy sillä, että kiinteän omaisuuden määräraha ja julkisen omaisuuden määrärahat alittavat talousarvion yli 2,1 miljoonalla eurolla. Rahoituslaskelmasta käy ilmi, että vuoden aikana nostettiin pitkäaikaisia lainoja 20 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen lisäys on 2 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin runsaalla 13,5 miljoonalla eurolla. Velkataakka kasvoi näin ollen vajaat 8,5 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 3,5 miljoonalla eurolla. Liittymismaksuja kertyi runsaat 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän eli vajaat 0,8 miljoonaa euroa. Rahavarat kasvoivat 0,1 miljoonaa euroa vuoden aikana, ja niiden määrä oli vuodenvaihteessa runsaat 1 miljoonaa euroa. Kunnan väkiluku kasvoi vuoden aikana 134 hengellä (: 141). Väkiluku vuodenvaihteessa /2015 oli henkeä (/: ). Liitteessä esitellään asukkaiden määrä ja työttömien määrä kuukausittain vuosina Vertailu edellisiin vuosiin (ulkoiset tilitapahtumat) Toimintatuotot vähenivät 3,2 % eli vajaat 0,8 miljoonaa euroa vuonna. Väheneminen selittyy sillä, että maksutuotot vähenivät lähes 1,7 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimus Kova Login Ab Oy:n kanssa tuotti vuonna lähes 2 miljoonaa euroa eikä vuonna ole ollut vastaavaa tuottoa. Toimintakulut kasvoivat 1,0 % eli runsaat 1,2 miljoonaa euroa vuonna. Toimintakate, joka osoittaa toiminnan nettokustannukset, kasvoi 2,1 % eli runsaat 2 miljoonaa euroa vuonna. Verorahoitus, joka on verotulojen ja valtionosuuksien summa, kasvoi vajaat 4,3 miljoonaa euroa (+ 4,3 %) vuoden aikana. Verorahoitus kasvoi vuonna toista kertaa sitten vuoden 2009 enemmän kuin toimintakate. Verotulot kasvoivat 6,1 % (+ 4,3 miljoonaa euroa), mutta on muistettava, että myös tuloveroprosenttia korotettiin vuoden alusta 1 prosenttiyksiköllä 20,75 %:iin. Valtionosuudet vähenivät vuodesta, mikä on ensimmäinen kerta Mustasaaressa sen jälkeen, kun kuntien valtionosuuksia ryhdyttiin leikkaamaan vuonna Valtionosuudet vähenivät 0,2 % eli runsaat euroa. Verojen ja valtionosuuksien kehitys vuosina 2009 esitellään yksityiskohtaisemmin sivuilla Investointimenot pienenivät 14,2 % eli runsaat 2,9 miljoonaa euroa vuonna. Viime vuosien korkea investointitaso selittää poistojen suuren kasvun: poistot kasvoivat 10,2 % eli vajaat 0,7 miljoonaa euroa vuonna. Tase ja rahoituslaskelma Taseen loppusumma on 135,5 miljoonaa euroa (: 126,3 miljoonaa euroa). Jos tulos kirjataan omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi, oma pääoma vähenee vajaaseen 50,1 miljoonaan euroon. Velkataakka kasvoi vajaat 8,5 miljoonaa euroa 63,5 miljoonaan euroon eli euroon asukasta kohti. Velkataakka kasvoi nyt yhdeksättä perättäistä vuotta ja saavuttaa nyt kahdeksantena perättäisenä vuotena tähänastisen huippunsa. Velkataakka asukasta kohti oli koko maassa euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna. Velkataakka asukasta kohti koko maassa on alustavien tietojen mukaan euroa vuonna. Tämä merkitsee, että kunnan velkataakka asukasta kohti on ylittänyt maan keskiarvon vuodesta asti. Velkataakan kehitys asukasta kohti vuosina 2007 (katso myös kuvio sivulla 62) Vuosi Euroa/asukas Omavaraisuus, joka ilmaisee kunnan omien varojen osuuden kaikista sen varoista, pieneni 37 %:iin vuonna. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tunnuslukuohjeiden mukaan 50 %:n tai sitä pienempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitusta. Omavaraisuus koko maassa oli 62,1 % vuonna 2012 ja 60,5 % vuonna. Omavaraisuusasteen kehitys vuosina 2007 (katso myös kuvio sivulla 62) Vuosi Omavaraisuus(%) 70,2 67,9 65,4 56,8 52,3 45,7 40,2 37,0 Omavaraisuus on vähentynyt kymmenen viime vuoden aikana 42,4 prosenttiyksikköä vuoden 2004 huippulukemista, jolloin omavaraisuus oli 79,4 %. Eniten omavaraisuus väheni vuonna 2010, jolloin pudotusta oli 8,6 prosenttiyksikköä. 5

6 Rahoituslaskelma kuvaa, miten kunnan toimintaa ja investointeja on vuoden aikana rahoitettu. Toiminnan ja investointien rahavirta oli runsaat 10 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna. Alijäämäinen rahavirta voitiin rahoittaa lainataakan lähes 8,5 miljoonan euron lisäyksellä ja rahavarojen runsaan 1,5 miljoonan euron muilla positiivisilla muutoksilla. Rahoituslaskelmaan on vuodesta sisältynyt uusi tunnusluku: toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta. Tämä tunnusluku on lähes 54 miljoonaa euroa vuonna, kun se vuonna oli 46,3 miljoonaa euroa. Tunnusluku oli 19,8 miljoonaa euroa vuonna 2011, mikä osoittaa kolmen viime vuoden kovan paineen tuottojen lisäämiseen ja lainataakan kasvattamiseen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi, todetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tunnuslukuja koskevassa ohjeessa. Syyskuussa 2009 valtuusto hyväksyi 10 miljoonan euron kunnallisen takauksen Oy Westenergy Ab:lle. Kunnan takausvastuu lainasta oli vuodenvaihteessa runsaat 7,6 miljoonaa euroa. Yhtiön kunnallinen takaus on yhteensä 80 miljoonaa euroa, josta Vaasan kaupungin osuus on 40 miljoonaa euroa ja Seinäjoen kaupungin osuus 30 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätös ja konsernitase Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien sitovien ohjeiden mukaisesti on laadittu täydellinen konsernitilinpäätös, johon sisältyvät tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Alla esitetään konsernitasetta koskevat vertailuluvut. Kuntakonserniin kuuluvat kaikki kuntayhtymät, joiden jäsen kunta on, sekä kunnan tytäryhteisöt Korsholms Bostäder, Smedsby Värmeservice ja Merten Talo. Stormossen, Poronkankaan Vesi, Kova Login ja Kvevlax Värmeservice sisältyvät konsernitilinpäätökseen osakkuusyhteisöinä. Kuntakonsernin tilinpäätös on lähes 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna. Konsernin velkataakka kasvaa kunnankin velkataakkaa vähemmän. Tämä on positiivista keväällä 2015 hyväksytyn uuden kuntalain valossa, sillä konsernitilinpäätös korostuu uusissa kriisikuntakriteereissä. Konsernitaseen loppusumma on 159 miljoonaa euroa (: 151 miljoonaa euroa). Konsernin velkataakka kasvaa 7,2 miljoonalla eurolla lähes 72,6 miljoonaan euroon eli euroon asukasta kohti. Konsernin omavaraisuus laskee 36,1 %:iin. Koko maan asukaskohtainen konsernivelkataakka oli euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna. Koko maan kuntakonsernien omavaraisuusaste oli 45,2 % vuonna 2012 ja 43,6 % vuonna. Velkataakan kehitys asukasta kohti sekä kuntakonsernin omavaraisuusasteen kehitys vuosina 2007 Vuosi Velkataakka euroa/ asukas Omavaraisuus (%) 65,4 63,7 61,1 53,8 49,7 43,6 37,7 36,1 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Vastuu sisäisestä valvonnasta Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan lisäksi tilivelvolliset. Kunnanhallitus hyväksyi elokuussa 2010 sisäisen valvonnan ohjeen (KH ). Vuonna 2012 kunnassa tehtiin päätös organisaatiomuutoksesta, joka tuli voimaan vuoden alusta. Hallintosääntöä ja muita sääntöjä uusittiin syksyllä 2012 uuden organisaation mukaisiksi. Valtuusto hyväksyi uudet säännöt Organisaatiomuutosta arvioitiin syksyllä, ja arvioinnin pohjalta aloitettiin hallintosäännön ja sisäisen valvonnan ohjeen tarkistaminen. Hallintosäännön päivitystyö aloitettiin syksyllä. Valtuusto hyväksyi muutetun hallintosäännön Hallintosääntö tuli voimaan Sisäisen valvonnan ohjetta on tarkistettu syksyllä vastaamaan hallintosäännön määräyksiä. Kunnanhallitus hyväksyy uudistetun ohjeen keväällä Vuoden aikana on myös laadittu hallintomenettelyohje, jota ryhdytään soveltamaan toiminnassa vuoden 2015 aikana. Ohje on käytännön opas kunnan hyvään hallintoon. Valtuusto hyväksyi samassa kesäkuun kokouksessa kunnan rahoitusriskien hallinnan perusteet. Vuoden aikana on jatkettu vuonna 2012 aloitettua nk. recovery auditia, jossa painopiste on alv-käsittelyssä. Toimeksiannon suorittaa Qvalia. Löytyneet virheet voidaan analysoida ja mahdolliset puutteet ostolaskujen käsittelyssä korjata. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kunnan päätöksenteon laillisuutta seurataan kuntalain 51. :ssä säädetyllä otto-oikeudella sekä kunnan yhteistoiminta-alueiden ja kuntayhtymien toimielinten pöytäkirjojen kautta. 6

7 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kunnanhallitukselle ja lautakunnille asetetut sitovat tavoitteet arvioidaan vuosittain kunnan tilinpäätöksessä. Jokaista tehtäväaluetta varten valitaan talousarviovastaavaksi viranhaltija, joka seuraa tehtäväalueen toiminnan ja talouden kehitystä. Talousarvion ja taloussuunnitelman lisäksi toiminnan kehitystä ohjataan ohjausasiakirjalla, joka hyväksytään valtuustossa vuosittain, sekä valtuuston hyväksymillä erilaisilla strategioilla. Kunnanhallitus on toimintavuoden aikana seurannut talousarvion toteutumista neljännesvuosittain laadittavalla talousarvioseurannalla ja tiettyjen kuukausien kohdalla myös talouden kuukausiraporteilla. Kunnanhallitus asetti toimikunnan toimielinten toiminnan yksityiskohtaista tarkastusta varten. Talouden tasapainottamisryhmän toimikautta jatkettiin vuoden loppuun. Tasapainottamisryhmä toimii kunnanhallituksen viiteryhmänä talousasioissa, ja ryhmä on vuoden kuluessa käsitellyt kunnanhallituksen kokouksiin muun muassa kaikki toistaiseksi täytettävät palvelussuhteet ja erilaisia investointihankkeita. Valtuusto käsitteli kokouksessaan syyskuussa toiminnan ja talouden arviointia tilanteen mukaan. Valtuusto on kahdessa kokouksessa käsitellyt talousarviomuutoksia vuoden talousarvioon. Toimivaltansa rajoissa kunnanhallitus on käsitellyt talousarviomuutoksia kaksi kertaa ja yhdyskuntarakentamisen lautakunta kerran. Kunnanhallituksen arvion mukaan sisäinen valvonta on kehittynyt suotuisasti vuoden aikana ja kehitys jatkuu. Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu puutteita vuoden aikana, ja kunnanhallituksen arvion mukaan valvonta on ollut toimivaa. Talouden tasapainottaminen Kuntalain vaatimus alijäämän kattamisesta on toteutunut vuoden 2002 tilinpäätöksestä lähtien. Kertynyt ylijäämä on vajaat 3,7 miljoonaa euroa, jos tulos käytetään kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Vuoden tavoitteiden toteutuminen Kunnanhallituksen arvion mukaan valtuuston vuodeksi asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Tätä katsausta seuraa yksityiskohtainen selvitys tavoitteista ja niiden toteutumisesta tehtäväalueittain. Kunnanhallitus arvioi, että toimintaa ja investointeja koskevat taloudelliset tavoitteet, jotka valtuusto asetti talousarviopäätöksissään vuodeksi, ovat suurelta osin toteutuneet. Tuleviin vuosiin vaikuttavat oleelliset päätökset Valtuusto päätti marraskuussa korottaa tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä 20,75 %:iin vuoden alusta. Marraskuussa valtuusto päätti korottaa kiinteistöveroa. Veronkorotukset yhdistettynä taloussuunnitelman 2016 ja 2017 toimintakatteen nollakasvuun nostavat vuosikatetta, mikä yhdessä investointivauhdin hidastamisen kanssa vähentää toiminnan ja investointien alijäämäistä rahavirtaa. Tämä vuorostaan vähentää painetta velkataakan lisäämiseen. Uusi kuntalaki tulee voimaan keväällä Lakiin sisältyy aikaisempaa sitovampi vaatimus kunnan talouden tasapainottamisesta. Kuntalakiin on siirretty myös nk. kriisikunnan määritelmä, ja kriteereitä arvioidaan konsernitasolla. Uudet määräykset tulevat voimaan vaiheittain vuoden 2015 alusta lähtien. Vuoden tuloksen käyttö Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos ,56 euroa siirretään taseeseen tilikauden alijäämäksi. Taseeseen kertynyt ylijäämä on tämän jälkeen ,22 euroa. 7

8 Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja 2015 Ohjausasiakirja on kokoava asiakirja, jonka tarkoituksena on selventää kunnan prioriteetteja. Siinä nivotaan yhteen kunnan olemassa olevat strategiat ja niiden toimintasuunnitelmat sekä yleiset tavoitteet. Ohjausasiakirjassa nostetaan esiin lähivuosien keskeisimmät toimenpiteet. Toiminnassa on tarkoitus noudattaa strategisen yleiskaavan ja asiakirjan Mustasaari 2040 kehitys ja hyvinvointitrendit linjauksia Painopiste on laajoissa, pitkäjänteisissä kokonaisuuksissa, jotka edellyttävät koordinoitua toimintaa yli toimialarajojen. Ohjausasiakirja kytkee poliittiset prioriteetit talousarviopäätökseen, mikä korostaa päättäjien roolia talousarvioprosessissa ja antaa viranhaltijoille selkeät suuntaviivat. Ohjausasiakirja käsitellään kunnanvaltuustossa viimeistään kesäkuussa. Talousarviokirjaan liitettävä ohjausasiakirja ohjaa talousarviotyötä yhdessä taloussuunnitelman ja yksityiskohtaisempien talousarvio-ohjeiden kanssa. Ohjausasiakirja päivitetään vuosittain. an vaikuttavat valtakunnalliset tavoitteet ja trendit Mustasaaren strategian mukaan kunta tarjoaa laadukkaita ja helposti saatavilla olevia palveluja maan viihtyisimpiin kuuluvissa asuinympäristöissä. pyrkii tasapainoiseen ja positiiviseen väestönkehitykseen kaikilla osa-alueilla. Kunnan toiminta perustuu kestävään talouteen. Mustasaari on johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima. Kataisen I hallituksen ohjelmassa vahvistetaan, että hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahvan peruskunnan on pystyttävä itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Lisäksi vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen. Kuntauudistus merkitsee kuntarakenneuudistuksen lisäksi kuntalain kokonaisuudistusta, valtionosuusjärjestelmän uudistamista ja kunnan tehtävien arviointia. Palveluilta halutaan jatkuvasti entistä parempaa saatavuutta ja laatua. Väestönkasvu ja ikärakenteen muutokset luovat tarvetta sekä ruotsin- että suomenkielisten palvelujen kehittämiselle. Samaan aikaan kuntatalous pysyy kireänä ja kunnan on sopeutettava toimintaansa siihen, että valtion rahoitus kuntapalveluihin pienenee. Voimakkaana jatkuva investointitarve lisää velkaantumista, poistoja ja käyttömenoja. Kunnan on pyrittävä kestävään kustannus- ja investointitalouteen. Valtio pyrkii tahollaan samaan, mikä puolestaan heijastuu negatiivisesti kuntaan. Tavoitteena on toimenpiteiden avulla vuosina 2015 tasapainottaa toiminnan talous niin, että rahoitus kattaa menot ja kertynyt ylijäämä pysyy positiivisena ja kasvaa. Investointitasoa sopeutetaan vuosina 2015 niin että investoinnit voidaan kattaa vuosikatteella ja velkataakka ei kasva enää vuodesta Taloudellisen liikkumavaran vähetessäkin ovat riittävä henkilökunta ja työssä viihtyminen avainasemassa, jotta kunta voi tarjota jatkossakin lakisääteiset palvelut, joihin väestöllä on oikeus. Valtakunnallisiin trendeihin kuuluu tahto yhtenäistää yhdyskuntarakennetta sekä pyrkimys päästöjen vähentämiseen ja ekotehokkaisiin ratkaisuihin. Heikkenevä vaihtotase kasvattaa vientivetoisen elinkeinotoiminnan poliittista kysyntää. Tämä suosii Pohjanmaan, Vaasan seudun ja Mustasaaren hyvinvoivia vientielinkeinoja. Uusi toimintaympäristö edellyttää päämäärähakuista politiikkaa, joka perustuu elinkeinoelämän, koulutuksen ja viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön. Vaasan seudun ja Mustasaaren kunnan uhkakuviin kuuluu logistinen eristäytyminen, koulutustarjonnan supistuminen, yhteistyöilmapiirin huonontuminen, energiaklusterin heikentyminen ja uusi muuttoaalto isompiin kaupunkeihin. Koulutuspaikkojen laaja-alainen tarjonta, kasvava väestö ja kansainväliset kontaktit yhdessä kasvavan viennin kanssa antavat nykyisin verrattain vankan pohjan julkisten palvelujen kehittämiselle sitä mukaa kuin kunta kehittyy Keskeiset toimenpiteet vuosina ja 2015 Yhdyskuntasuunnittelu asuminen, elinkeinoelämä, virkistys, liikenne odottaa väestönkasvun jatkuvan koko kunnan alueella. Kunnan asukasluku oli asukasta Yhdyskuntasuunnittelun keskeisen perustan muodostavat strateginen yleiskaava ja asiakirja Mustasaari 2040 kehitys ja hyvinvointitrendit. Hyvinvoinnille on keskeistä, että asukkaille on elämän kaikissa vaiheissa tarjolla sopivia asumismuotoja viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Ikääntyneiden vuotiaiden osuus väestöstä on kasvussa koko kunnan alueella, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia asumisen huolettomuudelle. luo kaavanmuutoksilla edellytyksiä kerrostalorakentamiselle kunnanosakeskuksiin ja ottaa kaikessa kaavatyössään huomioon erilaisten asumismuotojen tarpeen. Sepänkylän uuden osayleiskaavan työstämistä jatketaan ideakilpailun tulosten pohjalta. Tölbyn Vikbyn ja Helsingbyn Tuovilan alueiden kokonaistarkastelut toteutetaan uusilla osayleiskaavoilla. Myös Koivulahdessa ja Pohjois-Mustasaaressa kaavoitusta on tarpeen tarkastella kokonaisperspektiivistä. Asumisen ja elinkeinopolitiikan tavoitteisiin vastatakseen kunta toteuttaa maakauppoja, jotka mahdollistavat kunnan välttämättömät investoinnit ja uudet asuinalueet. Kunta laajentaa asteittain Lintuvuoren ja logistiikkakeskuksen yritysalueita. Edellytyksiä yrityshotellin perustamiseen selvitetään. 8

9 Arviointi: Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen Lintuvuoren yrityskeskuksen asemakaavan laajentamiseksi Ely-keskuksen kunnalle antaman oikaisukehotuksen vuoksi kunnanvaltuusto tekee keväällä 2015 uuden päätöksen Lintuvuoren yrityskeskuksen asemakaavan laajennuksesta. Sepänkylän keskustan (korttelit 6 ja 8) hybridikorttelia ja yrityshotellia koskevat selvitykset on aloitettu. Tölbyn Vikbyn osayleiskaava käsitellään kunnanvaltuustossa keväällä Yleisten teiden ja kevyen liikenteen väylien kiireellisyyslistassa huomioidaan liikenneturvallisuuden parantamisen ja yhtenäisten liikennekokonaisuuksien tarve. Sepänkylän osayleiskaavassa huomioidaan yhtenäisten virkistysreittien tarve. Arviointi: Kevyen liikenteen väylien rakentamisen kiireellisyyslistaa on tarkistettu ja täydennetty vuonna. Lisäksi on aloitettu pisteytysperusteiden tarkempi läpikäynti. i. Kiireellisyyslistat käsitellään kunnanvaltuustossa keväällä Kunta toteuttaa kuituverkon kunnan kiinteistöihin Mustasaaren kunnan avoin kuituverkko -hankkeen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Arviointi: Vuoden aikana on panostettu kuituverkon rakentamiseen ja täydentämiseen Sepänkylässä sekä ryhdytty suunnittelemaan kaapelisiirtoja / uusia kaapelivetoja uuden ohikulkutien, Sepänkylän keskustaalueen rakentamisen ja keskustasuunnitelman vaikutusten vuoksi. Kunnan strategisen yleiskaavan tavoitteet sisällytetään Vaasan kaupunkiseudun rakennemalliin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokonaisratkaisun päivähoidon, esiopetuksen ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseksi kunnassa. Päiväkoti- ja koulukokonaisuuksien kaikki suunnittelu perustuu kokonaisratkaisussa esitettyihin periaatteisiin. kehittää vanhustenhuoltoa ja palveluketjuja vanhusten palveluasumisen ja laitoshoidon linjauksia koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen pohjalta. Periaatepäätös perustuu kunnan vanhuspoliittiseen ohjelmaan (hyväksytty ) sekä pitkäaikaispaikkojen ja asumispalvelujen tarveselvityksessä esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin ja kartoitukseen. Selvitys valmistui tammikuussa 2009 nimellä Behovet av anstalts- och serviceboende i Korsholm fram till år Selvitysten tuloksena kunnassa lisätään kotihoidon ja kodinomaisen asumisen resursseja ja laitoshoito järjestetään uudelleen. Vuodeosaston I rakennushankkeen toteuttaminen tukee tämänsuuntaista kehitystä. Arviointi: Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040 ja Vaasan seudun Elinvoimastrategia on laadittu vuoden aikana. Kunnanvaltuustoa informoidaan strategioista keväällä Palvelut Kunta suunnittelee kuntapalveluja väestömäärän kasvun ja demografi an muutosten mukaisesti. Kunta seuraa jatkuvasti sähköisen hyvinvointikertomuksen tunnuslukujen kehittymistä ja perustaa ohjelmatyönsä päivitettyihin väestöennusteisiin. Strategisessa yleiskaavassa on määritelty kunnan keskeiset kasvualueet, ja kiinteitä palveluja laajennetaan lähinnä näillä alueilla. Kaupallisten palvelujen edellytyksiä vahvistetaan aluekohtaisella kokonaissuunnittelulla. Arviointi: Kolme työryhmää on vuoden aikana tarkastellut koulun ja päivähoidon, perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon palvelurakenteita. Työryhmät ovat loppuraporteissaan esittäneet uusia rakenteita ottaen huomioon kunnan strategisessa yleiskaavassa määritellyt osakeskukset. Kunnanvaltuusto päättää työryhmien rakenneehdotuksista keväällä Kunta kehittää palveluja käyttäjän näkökulmasta ja soveltaa tarvittaessa uusia konsepteja hyvän kustannustehokkuuden ja käyttäjätyytyväisyyden saavuttamiseksi. Verkkokaupan kasvaessa yhä useammat palvelut tulevat saataville asuinpaikasta riippumatta. Arviointi: Sähköisten ja mobiilipalvelujen kehittäminen etenee hitaasti. Lähitulevaisuudessa uusia sähköisiä palveluja voidaan ensisijaisesti tarjota osana kunnan uusia verkkosivuja. Henkilöstöpolitiikassa keskitytään terveellisiin työpaikkoihin, rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen. Arviointi: Työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi on vuonna laadittu yhteinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmamalli. Koulutussuunnitelmamalli otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana kaikissa yksiköissä helpottamaan ja parantamaan henkilöstön täydennyskoulutuksen seurantaa. Kaupunkiseutu Kuntauudistuksessa kiinnitetään huomiota elinvoimaisiin kaupunkiseutuihin. toimii aktiivisesti parantaakseen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä kuntarajat ylittävien palvelujen tuotantoa ja käyttöä. Konkreettisten toimenpiteiden lähtökohtana on asiakirja Vaasanseudun alueelliset kehityslinjat, joka esiteltiin Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnalle Arviointi: Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040 ja Vaasan seudun Elinvoimastrategia on laadittu vuoden aikana. Kunnanvaltuustoa informoidaan strategioista keväällä toimii aktiivisesti sen puolesta, että Vaasan seutu saa keskeisen aseman valtion uudessa innovaatiokeskittymäohjelmassa ja että seutu tekee kasvusopimuksen valtion linjausten mukaisesti ja osallistuu muutenkin niihin ohjelmiin, jotka valtio käynnistää Suomen ja alueiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Arviointi: Vaasan seutu vahvisti asemaansa valtakunnallisella tasolla, kun Vaasan kaupungille myönnettiin vetovastuu INKA-ohjelman teemasta Kestävät energiaratkaisut. Valtio teki vuonna kasvusopimuksen Vaasan seudun ja 11 muun kaupunkiseudun kanssa. Kasvusopimus vahvistaa kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä ja roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina. 9

10 toimii yhteisen seudullisen strategian laatimiseksi elinkeino-, koulutus- ja terveydenhuoltoasioissa. Arviointi: Vaasan seudun Elinvoimastrategian valmistelu on aloitettu. Kunta on vuoden aikana ottanut kantaa Vaasan seudun ja Suupohjan rannikkoseudun ruotsinkielisen seutulukion ylläpitäjävaihtoehtoihin. Seutulukiomallia työstetään edelleen vuoden 2015 aikana. Lisäksi kunta on sote-uudistuksen johdosta pohtinut aktiivisesti sosiaalija terveydenhuollon kysymyksiä työryhmissä, jotka valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestelyä Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. pyrkii edistämään alueen hajanaisen matkailutoiminnan yhdistämistä yhdeksi johtavaksi organisaatioksi, joka kattaa koko Vaasan seudun. Arviointi: Toteutui. Kunta selvittää yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa edellytyksiä yhteisten päiväkotien ja koulujen toteuttamiseksi Bölen alueella. Arviointi: Vaasan kaupunki on päättänyt toteuttaa itse päiväkodit ja koulut Bölen alueelle. Alueella asuvia mustasaarelaislapsia ja -nuoria saadaan sopimuksesta ilmoittaa Vaasan kaupungin kouluihin ja päiväkoteihin Bölessä. toimii seudullisen strategian laatimiseksi Vaasan seudun liikuntapaikkojen käytölle, kehittämiselle ja laajentamiselle. Arviointi: Yhteistä seudullista liikuntapaikkastrategiaa ei ole toteutettu. Vaasanseudun Areenat -kuntayhtymän puitteissa tehtiin panostus Vaasa Arenaan (jäähalli) vuoden aikana. Rahoitus järjestettiin siten, että yhteiseen hevosurheilukeskukseen varatut määrärahat vapautettiin jäähallin investointeihin ja lunasti itselleen ne infrastruktuuri-investoinnit, jotka kuntayhtymä on toteuttanut hevosurheilukeskuksessa. Mustasaari nostaa kuntauudistuksen yhteydessä esiin kysymyksen koko Pohjanmaalle yhteisistä, kuntarajat ylittävistä keskeisistä rakenteista (esim. erikoissairaanhoito, pelastuslaitos, toisen asteen koulutus ja elinkeinoelämän kehittämisedellytykset). Arviointi: Valtiovarainministeriö päätti 4.4. toimittaa Vaasan seudulla erityisen kuntajakoselvityksen Isonkyrön, Korsnäsin, Laihian, Maalahden, Mustasaaren ja Vöyrin kuntien sekä Kaskisten, Kristiinankaupungin, Närpiön ja Vaasan kaupunkien välillä. Kuntajakoselvittäjät Jan-Erik Enestam ja Ossi Repo ehdottivat , että kaikki tarkastelun kohteena olleet kymmenen kuntaa lakkaavat ja niistä muodostetaan uusi kunta Uuden kunnan nimi on Vaasa, ja se käyttää kaupunkinimitystä ja ottaa vaakunakseen Vaasan vaakunan. Kunnanvaltuusto päättää kunnan vastauksesta kuntajakoselvittäjien ehdotukseen keväällä Kunta on lausunnossaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista nostanut esiin koko alueelle yhteisten, kuntarajat ylittävien rakenteiden merkityksen [KV 6.10.]. Toiminnan muu kehittäminen Kunta edistää seudun joukkoliikenteen yhteensovittamista ja kohdistaa tarkoitukseen varoja. Arviointi: Kunta osallistuu käynnissä olevaan työhön seudun joukkoliikenteen yhteensovittamisen edistämiseksi. Kunta noudattaa kaikissa suurissa tuulivoimahankkeissa periaatetta, jonka mukaan paikallisomistus on mahdollistettava ja tuulivoimayhtiöiden on maanomistajille maksamissaan korvauksissa noudatettava oikeudenmukaisuutta tuulivoiman koko tuotantoalueella. Arviointi: Kunta on aloittanut Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmistelun. valvoo aktiivisesti kunnan etuja uusiutuvia energiamuotoja koskevassa vaihemaakuntakaavassa. Arviointi: Vaihemaakuntakaava 2 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa toteuttaa vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Arviointi: Kunnan viemäriverkkoa Singsbyssä laajennetaan vuosina Ennen hankkeen aloittamista selvitettiin kiinteistönomistajien kiinnostusta liittyä viemäriverkkoon. Maailmanperintöaluetta kehitetään kokonaisuutena, johon kuuluu laadukkaita käyntikohteita Svedjehamnissa sekä Merten talo Raippaluodon sillan kupeessa. Kunta laatii strategian Mustasaaren osalle maailmanperintöaluetta. Arviointi: Kunta on vuoden aikana sopinut yhdessä Björkön osakaskunnan, Metsähallituksen ja paikallisten yrittäjien kanssa siitä, miten Svedjehamnista kehitetään laadukas käyntikohde. Kehittämistyötä tehdään pitkälti hankerahoituksella. Hankkeeseen saadaan EU-rahoitusta aikaisintaan keväällä 2015, jolloin uusi ohjelmakausi alkaa. Merten Talon hallitus ja Berny sin kiinteistönomistaja neuvottelivat vuoden aikana, miten Merten talo voitaisiin yhdistää ennestään olevaan rakennukseen. Kunta on pannut alulle tapaamisia tutkimuslaitosten ja muiden sellaisten sidosryhmien kanssa, jotka harjoittavat meri-, kalastus- tai energiatutkimusta tai -kehitystyötä. Nämä ovat osoittaneet kiinnostusta esitellä Merten talossa tutkimuksensa empiiristä osuutta kävijäkeskus-mallin mukaisesti. 10 Seuranta Kunta laatii tilinpäätöksen yhteydessä selonteon talousarvioon kirjattujen tavoitteiden ja ohjausasiakirjan tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanvaltuustolle esitellään vuosittain syyskuussa väliraportti kuluvan vuoden kirjallisten tavoitteiden toteutumisesta. Ohjausasiakirja sekä jokaisen lautakunnan kohdalla mainitut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat avainasemassa seurannan ja sisäisen valvonnan toteuttamisessa.

11 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 11

12 Toimielin: Tilivelvollinen: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kansliapäällikkö Solveig Söderback Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Vastaa vuoden europarlamenttivaalien toimittamisesta. Vaalilautakunnille ja vaalitoimitsijoille annetaan selkeää informaatiota. Vaalitulokset raportoidaan klo Vaalitulokset raportoitiin klo Vaalien teknisten järjestelyjen parantamista jatketaan. Jatketaan osallistumista sähköisen vaaliluettelon käytön kokeiluun. Sähköistä vaaliluetteloa käytetään 8 äänestysalueella. Sähköistä vaaliluetteloa käytettiin 7 äänestysalueella. KESKUSVAALILAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: 660 Myyntituotot ,4 % 4395,5 % 660 Toimintatuotot yhteensä: ,4 % 4395,5 % Toimintakulut: -936 Henkilöstökulut ,5 % 3123,2 % -227 Palvelujen ostot ,4 % 1078,0 % 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 0 Muut toimintakulut ,4 % Toimintakulut yhteensä: ,6 % 2860,6 % -503 TOIMINTAKATE ,3 % 845,0 % 12

13 Toimielin: Tilivelvollinen: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Leif Bengs TARKASTUSLAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintakulut: Henkilöstökulut ,5 % 113,6 % Palvelujen ostot ,3 % 124,1 % -360 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 100,0 % 0 Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä: ,5 % 122,4 % TOIMINTAKATE ,5 % 122,4 % Tarkastuslautakunnan arviointikertomus liitetään tilinpäätökseen. 13

14 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Mustasaari tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä. Asuinympäristöjä kehitetään strategisen yleiskaavan ja hyvinvointistrategian pohjalta. Sepänkylän osayleiskaava valmistuu. Koivulahden ja Pohjois-Mustasaaren osayleiskaavoja valmistellaan ja kaavoitus aloitetaan. Sepänkylän osayleiskaavasta annetut huomautukset ja lausunnot on käsitelty. Viiteryhmä on pitänyt kokouksia. Täydentäviä inventointeja on tehty, ja kaavaehdotus käsitellään YRL:ssä keväällä Karperön Singsbyn osayleiskaava sisältyi kaavoituskatsaukseen. Luontoinventointi on tehty. Koivulahden osayleiskaavaa ei ole vielä aloitettu. Hanke on kaavoitusohjelmassa siirretty vuoteen Mustasaari tarjoaa laadukkaita ja helposti saatavilla olevia palveluja. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa kunnan palveluja. Kehittämisjaosto aloittaa selvitykset. Sotera on laatinut selvityksen hybridikortteleista. Kehittämisjaostolle järjestettiin tiedotustilaisuus Doctagonkonseptista ja muista yhteistyömahdollisuuksista yksityisten toimijoiden kanssa. Laaditaan viestintä- ja IT-strategia vuonna. Kunnan interaktiivista palvelutarjontaa kehitetään, verkkosivut uudistetaan. Verkkosivuja uudistetaan parhaillaan, uudet verkkosivut otetaan käyttöön kesällä Mustasaarella on kestävä talous. Vuosikate. Positiivinen vuosikate varsinaisessa talousarviossa. Vuosikate positiivinen tilinpäätöksessä sekä talousarviossa 2015 ja taloussuunnitelmassa Investointihankkeiden yhteensovittaminen. Kehittämisjaosto tekee esityksiä peruspalveluihin liittyvien sekä toimialarajat ylittävien uusien investointihankkeiden yhteensovittamiseksi vuodesta Toimialakohtaisten työryhmien työt valmistuvat. Sen jälkeen kehittämisjaosto koordinoi investointihankkeet. Mustasaaressa on tasapainoinen väestönkasvu. Vuotuinen väestönkasvu. Asukasluku Positiivinen väestönkasvu kaikissa kunnanosissa. Asukasluku

15 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Mustasaarella on aktiivinen ja innovatiivinen elinkeinopolitiikka. Sepänkylän osayleiskaava luo edellytykset kehittää kuntakeskuksen liikeja elinkeinoelämää. Sepänkylän osayleiskaava valmistuu. Sepänkylän keskusta I -asemakaava valmistuu. Osayleiskaava ei valmistunut, ja työtä jatketaan. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä lokakuussa. Tavoitteena on, että kaava hyväksytään vuonna Lintuvuoren yrityskeskuksen asemakaavan laajennus luo edellytykset elinkeinoelämän jatkuvaan kehittämiseen. Toteutetaan ensimmäinen vaihe. Valtuusto hyväksyi asemakaavan 9.6. Ely-keskukselta on tullut oikaisukehotus. Uusi kaavaehdotus käsitellään valtuustossa keväällä Logistiikkakeskusta kehitetään yhteistyössä Kova Login Ab Oy:n kanssa. Jatketaan tonttien myyntiä logistiikkakeskuksesta. Kaikki tontit on myyty Kova-Login Ab Oy:lle. Maailmanperintöaluetta kehitetään kokonaisuutena. laatii strategian Mustasaaren osalle maailmanperintöaluetta. Strategiaehdotus on laadittu ja palautettu. Kunnanhallitus on sen jälkeen asettanut toimikunnan laatimaan strategiaa. Ehdotus annetaan viimeistään Mustasaari on johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima. Osallistutaan Vaasan seudun kasvusopimuksen laatimiseen. Sopimus tehdään. Vaasan kaupungin ja valtion välinen sopimus tehtiin KUNNANHALLITUS Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,3 % 127,5 % 0 Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,9 % 285,0 % Muut toimintatuotot ,2 % 104,2 % Toimintatuotot yhteensä: ,3 % 123,0 % 0 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut: Henkilöstökulut ,6 % 103,1 % Palvelujen ostot ,1 % 102,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % 135,3 % Avustukset ,9 % 101,1 % Muut toimintakulut ,4 % 105,0 % Toimintakulut yhteensä: ,9 % 103,5 % TOIMINTAKATE ,2 % 100,6 % Poistot Ylitys: euroa. Ylitys selittyy lähinnä sillä, että työllistämiseen, verotuskustannuksiin ja atk-palvelujen lisenssikustannuksiin varatut määrähat ylittyivät. 15

16 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Maj-Len Swanljung Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Tarkastellaan ruotsinkielisen perusopetuksen koulurakenteita pedagogisesta, taloudellisesta ja maantieteellisestä näkökulmasta. Toimenpideehdotukset esitellään sivistyslautakunnalle helmikuussa. Toimenpiteet toteutetaan. Kunnanhallitus asetti toimikunnan tarkistamaan Mustasaaren koulu- ja päivähoitorakenteita. Toimikunta luovutti loppuraporttinsa kunnanhallitukselle Lisätään ruotsinkielisten ja suomenkielisten perusopetuksen oppilaiden välistä yhteistyötä. Rehtoreita, lähinnä koulukeskuksessa, kehotetaan edistämään yhteistyötä aktiivisesti. 2 4 yhteistyötä lisännyttä toimenpidettä. Syyslukukaudella toteutettiin 4 yhteistyötä lisännyttä toimenpidettä: Cirkuskalaset, Lucia, lauluhetkiä sekaryhmissä ja kirjeenvaihtoa. Yhteistyön edistämistä jatketaan kevätlukukaudella Valtakunnallisten uusien esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien valmistelu jatkuu. Opetussuunnitelmat on määrä ottaa käyttöön syksyllä Seurataan aktiivisesti valmistelun etenemistä ensisijaisesti opetussuunnitelmatyötä varten perustetussa ohjausryhmässä. Annetaan palautetta opetussuunnitelmatyöstä ja osallistutaan opetussuunnitelmatyöhön liittyvään täydennyskoulutukseen. Nimitetään tarvittaessa työryhmiä eri aihealueita varten. Rehtorit, opettajat ja päiväkodinjohtajat ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön liittyvään täydennyskoulutukseen. Opetushallitus hyväksyi opetussuunnitelman perusteet joulukuussa. Opetushallituksen arvopohjaluonnoksen pohjalta on käyty arvokeskustelua. Aineryhmät asetetaan vuonna Korsholms gymnasium sopeutetaan lisääntyneeseen tietokoneavusteiseen opetukseen. Opettajat käyttävät tietokonetta opetuksessa. Kannettavasta tietokoneesta tulee opiskelijalle tavallinen työväline. 100 prosenttia opettajista käyttää tietokonetta opetuksessaan. 100 prosenttia opiskelijoista käyttää tietokonetta. 100 prosenttia opettajista käyttää tietokonetta. Kaikki opiskelijat käyttävät tietokonetta. Kaikilla lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilailla on henkilökohtainen tietokone, joka on hankittu omalla kustannuksella. Valmistellaan siirtymistä sähköiseen ylioppilastutkintoon. Testataan sähköisiä kokeita. Testataan maantiedon, fi losofi an ja saksan kielen kokeita. Ylioppilastutkintolautakunnan sähköinen kurssikoejärjestelmä julkaistiin vasta tammikuussa Testataan kevään 2015 aikana. Kirjasto on mukana Fredrika-kirjastojen uuden integroidun, interaktiivisen verkkoportaalin suunnittelussa. Pietarsaaren kaupunginkirjasto toimii pilottikirjastona. Uuden verkkokirjaston rakenne suunnitellaan yhteistyössä muiden Fredrikakirjastojen kanssa. Mustasaaren uusi kirjastosivusto otetaan käyttöön keväällä. Sivusto mukautuu kuhunkin näyttökokoon. Fredrika-kirjastojen uusi yhteinen verkkokirjasto avattiin Responsiiviset verkkosivut, eli sivut mukautuvat sopiviksi kullekin mobiililaitteelle, esim. tabletille ja älypuhelimelle. 16

17 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Maj-Len Swanljung Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Sivusto ja kirjastoluettelo integroidaan nk. Web 2.0 -ratkaisuun, joka mahdollistaa kirjaston ja sen käyttäjien välisen vuorovaikutuksen. Henkilökunta koulutetaan uuden portaalin käyttöön. Henkilökunta testaa uutta verkkokirjastoa sekä luo ja päivittää sen sisältöjä (toimituksellinen rooli). Kirjaston ja sen asiakkaiden välinen vuorovaikutus lisääntyy. Verkkokirjastossa voidaan esitellä kansia sekä antaa kirjavinkkejä aiheen tai kohderyhmän mukaan. Lainaajat voivat kommentoida kirjoja ja antaa niille arvosanoja sekä tehdä omia listoja. Luettelossa on kansikuvat ja lyhyet kuvaukset. Uusia kirjavinkkejä annetaan viikoittain. Asiakkaiden viimeksi arvioimat kirjat näkyvät aloitussivulla. Asiakkaat voivat paitsi hakea, uusia tai varata kirjoja myös laatia omia muistilistoja esimerkiksi suosikkikirjoistaan. Lautakunta luo hyvät edellytykset elinikäiselle musiikin ja tanssin harrastukselle sekä alan ammattiopintoihin. Pätevä henkilökunta antaa ruotsin- ja suomenkielistä opetusta. Toiminta suunnataan lähinnä lapsille ja nuorille koko kunnan alueella. Pyritään säilyttämään opetustuntien lukumäärä tiukemmista talousarviokehyksistä huolimatta. Opetustunteja oli (=7 966). Uuden lautakuntarakenteen johdosta taiteen perusopetus kuuluu kokonaan sivistyslautakunnan alaisuuteen. Kartoitetaan kunnassa annettavaa taiteen perusopetusta. Kartoitus tehty. Toteutui. SIVISTYSLAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,3 % 101,9 % Maksutuotot ,1 % 100,6 % Tuet ja avustukset ,2 % 88,1 % Muut toimintatuotot ,3 % 88,2 % Toimintatuotot yhteensä: ,2 % 99,2 % 202 Valmistus omaan käyttöön ,3 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,6 % 100,8 % Palvelujen ostot ,3 % 97,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % 98,9 % Avustukset ,5 % 114,0 % Muut toimintakulut ,2 % 105,4 % Toimintakulut yhteensä: ,2 % 101,3 % TOIMINTAKATE ,4 % 101,5 % Poistot Ylitys: euroa. 17

18 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi Ylläpidetään ja kehitetään viihtyisiä ja helposti saavutettavia liikuntaalueita ja liikuntapaikkoja sekä nuorisotiloja. Ylläpidetään ja kehitetään helposti saatavilla olevaa tietoa nuorille. Mustasaaren aikuisopisto on johtava aikuisopisto, joka on kiinni ajassa. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Investointisuunnitelman mukaisesti. Nuorisoportaali Decibel.fi. Perinteet ja uudet suuntaukset huomioidaan ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi järjestettävien kurssien, luentojen, tapahtumien ja hankkeiden suunnittelussa. Aikuisopisto suunnittelee ja tarjoaa aihealuevastaavien opettajien kurssikonseptien lisäksi kuntalaisten ehdottamia kursseja ja luentoja. Aikuisopiston rehtori on ruotsinkielisen vapaan sivistystyön etujärjestön Bildningsalliansen rf:n hallituksen jäsen. Lautakunta jakaa euroa kunnan liikuntaalueiden kehittämiseen. Laaditaan hankesuunnitelma nuorisotiloista + toimistosta (vapaa-aikaosaston henkilöstöä varten). Portaaliin lähetettävistä kysymyksistä 20 prosenttia tulee mustasaarelaisnuorilta. Aikuisopistolla on aktiivinen rooli Mustasaaren aikuisopiston ja maamme kansalaisopistojen sekä näiden ruotsinja suomenkielisen toiminnan kehittämisessä; kehittämistyössä ja kansainvälisessä toiminnassa hyödynnetään olemassa olevia ulkopuolisia rahoitusjärjestelmiä. Toteutui. Ei toteutunut. Hanke on mukana Sepänkylän aktiviteettitalon kehittämishankkeessa, jota suunnitellaan vuonna Vastuuhenkilö kehittämisjohtaja. 14,3 prosenttia portaaliin lähetetyistä kysymyksistä tulee mustasaarelaisnuorilta. Hanketuki ja -rahoitus on 20,77 prosenttia toimintatuotoista. Se on suuri lisäys edellisvuodesta. Opetusta, luentoja ja tapahtumia on tarjottu ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Yksi kansainvälinen hanke päättyi syyskuussa. Toimeksiantokoulutus muodosti 2,45 prosenttia kurssimaksutuotoista, mikä on vähemmän kuin edellisvuonna. Rehtori luopui hallituspaikasta Bildningsalliansen rf:ssä vuonna. Aikuisopiston koulutuspalvelujen kustannukset pysyvät entisellä tasolla. Lautakunta edistää kuntalaisten monipuolisia kulttuurielämyksiä ja tietämystä kotiseutuhistoriasta. Lautakunta luo edellytykset vaihtelevalle ja monipuoliselle kulttuuritarjonnalle koko kunnan alueella. Säännöllinen aihealuekohtainen seuranta opetustuntien toteutumisesta suhteessa tuntisuunnitelmaan. Kokoaikaiset opettajat toteuttavat tuntia ja tuntiopettajat loput tuntia. Konsertit, näyttelyt, teatteriesitykset ja aikamatkat. Toiminta- ja hankeavustuksia yhdistyksille, seuroille, yhteisöille ja yksityisille hakemuksesta. Valtionosuuteen oikeuttavia, toteutuneita tunteja on vähintään Enimmäiskustannukset ovat alle 90 euroa/ opetustunti ja alle 50 euroa/kurssilainen. Teatteriesityksiä ja konsertteja päiväkodeille ja kouluille sekä eläkeläisille, aikamatkoja yhteistyössä Pohjanmaan lasten-kulttuuriverkosto BARK:in kanssa. Avustus säilytetään nykyisellään. Valtionosuuteen oikeuttavia, toteutuneita tunteja on Tuntisuunnitelma alitettiin 181 tunnilla. Tavoite ei toteutunut täysin. Kustannukset ovat 95,31 euroa/opetustunti ja 31,21 euroa/kurssilainen. Tuntimäärän väheneminen tekee lopuista tunneista kalliimpia. Tavoite ei toteutunut täysin. Tavoite toteutui vain osittain, koska kulttuurisihteerin virka oli täyttämättä 6 kuukautta. Toteutui. 18

19 Toimielin: Tilivelvollinen: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,1 % 105,1 % Maksutuotot ,7 % 94,4 % Tuet ja avustukset ,9 % 66,4 % Muut toimintatuotot ,9 % 92,1 % Toimintatuotot yhteensä: ,9 % 88,2 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,7 % 97,3 % Palvelujen ostot ,4 % 90,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 181,7 % Avustukset ,3 % 103,6 % Muut toimintakulut ,0 % 96,3 % Toimintakulut yhteensä: ,3 % 98,4 % TOIMINTAKATE ,8 % 102,0 % Poistot

20 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi Ikääntyneille turvataan hyvät sosiaalipalvelut. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM:n julkaisuja :11). Muistio vanhuspalvelulain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi (STM ja Kuntaliitto 28.6.). Kehitetään sosiaalityön aktivoivia ja kuntouttavia työtapoja. Asiakaskohderyhmänä ovat nuoret aikuiset. Kehitetään lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä varhaista tukea moniammatillisena yhteistyönä. Turvataan vammaisten asuminen. Viite: Laitoksista yksilölliseen asumiseen. Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön. Sosiaalija terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:5. Lisätään tehostetun palveluasumisen osuutta. SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Henkilöstöresurssit vuoden tasolla. Otetaan käyttöön yhteinen työväline palveluntarpeen selvittämiseksi ja laaditaan Kastehankkeen puitteissa omavalvontasuunnitelma edistämään vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Osallistutaan SOS II -hankkeeseen. Osallistutaan Lassehankkeeseen. Olemassa olevia suunnitelmia seurataan ja päivitetään yhteistyössä Kårkullan ja Eskoon kanssa. Asumispaikkoja lisätään vuonna vain akuuttitapauksissa, koska suunnitellut toimenpiteet vammaisten asumiseen on aikaistettu vuoteen. 10,5 11 prosentilla 75 vuotta täyttäneistä on saatavilla säännöllistä kotipalvelua. Laadittu ikääntyneiden palveluntarpeen selvitysmalli ja omavalvontasuunnitelma. Toimeentulotukea tarvitsevien nuorten asiakkaiden (18 29 vuotta) määrä on vuositasolla enintään 35 prosenttia asiakkaista. Lastensuojelun kustannukset alle maan keskiarvon. Asumispaikkoja lisätään yhdellä. Säännöllistä kotipalvelua sai noin 10,1 prosenttia. Talouksien ja käyntien määrä edellisvuoden tasolla. Toteutui. Nuoria asiakkaita oli 33,5 prosenttia. Toteutui. 24 uutta paikkaa. Paikat otetaan käyttöön. Toteutui. Ei uusia asumispaikkoja. SOSIAALILAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,2 % 93,9 % Maksutuotot ,2 % 117,0 % Tuet ja avustukset ,6 % 47,7 % Muut toimintatuotot ,0 % 101,7 % Toimintatuotot yhteensä: ,2 % 102,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,7 % 101,4 % Palvelujen ostot ,0 % 90,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 104,8 % Avustukset ,4 % 107,9 % Muut toimintakulut ,4 % 112,9 % Toimintakulut yhteensä: ,2 % 99,0 % TOIMINTAKATE ,0 % 98,5 % Poistot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu www.mustasaari.fi Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma 2011 2015 Tavoitteena laatu Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2010 Kunnan visio Mustasaari vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Sepänkylän keskustavisio. Taloussuunnitelma 2016 2017. Investointiohjelma 2015 2019

Sepänkylän keskustavisio. Taloussuunnitelma 2016 2017. Investointiohjelma 2015 2019 Sepänkylän keskustavisio Taloussuunnitelma 2016 2017 Investointiohjelma 2019 Kunnanvaltuuston päätös 8.12.2014 Mustasaaren kunta MUSTASAARI Mustasaari - vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3

Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3 Kunnanhallitus 2.4.2013 SISÄLLYS Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ohjausasiakirja ja arviointi... 8 Keskusvaalilautakunta... 11 Tarkastuslautakunta...

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Vision av nya Smedsby centrum

Vision av nya Smedsby centrum Vision av nya Smedsby centrum TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 28.3.2017 SISÄLLYS Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ohjausasiakirja ja arviointi...

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 77 20.03.2017 Kunnanhallitus 95 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 60 16.05.2017 Kunnanvaltuusto 44 24.05.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS 3328/02.02.02/2017 KHAL 20.03.2017 77 Tilinpäätöstä koskevat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot