Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4"

Transkriptio

1 Kunnanhallituksen allekirjoittama

2 SISÄLLYS Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ohjausasiakirja ja arviointi... 8 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Sosiaalilautakunta Hoivalautakunta Yhdyskuntarakentamisen lautakunta Rakennuslautakunta Länsirannikon valvontalautakunta Kunnanhallitus Erikoissairaanhoito Kunnanhallitus Kunnan osuus perusterveydenhuollosta Kunnanhallitus Kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet Kunnanhallitus Kiinteistötulot Kunnanhallitus Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL) Käyttötalousarvio, toimintakate tehtäväalueittain Investointitalousarvio, talousarviovertailu Selvitys useamman vuoden aikana toteutettavista investointihankkeista Tuloslaskelma, talousarviovertailu Rahoituslaskelma, talousarviovertailu Verotuotot Valtionosuudet TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Kunnan tase Kuntakonsernin tuloslaskelma Kuntakonsernin rahoituslaskelma Kuntakonsernin tase LIITETIEDOT Kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätösten liitetiedot KERTYNYT YLIJÄÄMÄ JA VELKATAAKKA VUOSINA 1996, EUROA/ASUKAS SEKÄ OMAVARAISUUS ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS Vesihuoltolaitos Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tunnuslukujen laskentaperusteet Käyttötalousarvio, toimintakate tehtäväalueittain, varsinainen talousarvio Tuloslaskelma, vertailu varsinaiseen talousarvioon Rahoituslaskelma, vertailu varsinaiseen talousarvioon Työllisyyskatsaus Väestönkehitys Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Tilintarkastuskertomus

3 Hallintojohtajan katsaus Vuoden tilinpäätöksestä tuli odotettua parempi. Budjetoitu 1,6 miljoonan euron alijäämä kaventui euroon. Tämä oli mahdollista siitäkin huolimatta, että verorahoitus (verot ja valtionosuudet yhteensä) ei toteutunut budjetoidusti vaan jäi lähes 1,8 miljoonaa euroa alle varsinaisen talousarvion. Toimintakulut toteutuivat kokonaistasolla budjetoidusti, sillä henkilöstökulut alittuivat noin 1 miljoonalla eurolla kun taas ostopalvelut ylittyivät vastaavalla summalla. Tuotot olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa budjetoitua paremmat hyvien myyntituottojen ansiosta. Näin muodostuu tulos, joka on lähes miljoona euroa budjetoitua parempi. Investointitahti pysyi rivakkana, sillä Mustasaaren lähisairaalan investointihanke jatkui vielä vuoden puolelle. Lähisairaala on kunnan kautta aikojen suurin investointihanke. Kunta voi nyt muun muassa vähentää perinteistä laitoshoitoa ja tarjota tehostettua palveluasumista, jossa pääpaino on kodinomaisessa ympäristössä ja kuntoutuksessa. Muita tärkeitä investointihankkeita ovat Norra Korsholms skolan muutostyöt, minkä ansiosta koulun yhteyteen on nyt saatu myös esiopetustilat, Replot daghemin ja Tuovilan koulun lisärakennukset sekä panostus uuteen jätevedenpuhdistamoon Koivulahdessa. Tilinpäätöksessä on vielä mainittava kaikkein näkyvin investointi, vaikka kunta ei olekaan rahoittanut sitä yksin: valtion toteuttama Sepänkylän ohikulkutien hanke. Syksyllä avattu ohikulkutie antaa kunnalle uusia, pitkäjänteisiä kehittämismahdollisuuksia sekä tien varrelle että Koivulahden alueelle. Vuotta ovat leimanneet erilaiset selvitystyöt. Kunta on osallistunut erityiseen kuntajakoselvitykseen yhtenä Vaasan seudun kymmenestä kunnasta. Selvitystyötä ovat johtaneet kuntajakoselvittäjät Jan-Erik Enestam ja Ossi Repo, jotka valtiovarainministeriö nimitti tehtävään. Heidän lisäkseen kunnan omat viranhaltijat ovat käyttäneet lukemattomia tunteja kerätessään tilastoja ja muuta pohja-aineistoa selvitystä varten. Valtuusto päättää kuntajakoselvittäjien ehdotuksesta kesäkuussa Jotta Mustasaaren taloudenpito saadaan kestävälle pohjalle, kolme rakennetyöryhmää on tarkastellut kunnan suurimpien toimialojen palvelurakenteita. Kunnanhallituksen asettama tasapainottamistyöryhmä on samanaikaisesti tarkastellut aktiivisesti kunnan taloutta lyhyellä aikavälillä, niin että työ on voitu huomioida vuoden 2015 talousarviossa. Tasapainottamisryhmän työ jatkuu. Rakennetyöryhmien työn tuloksena on syntynyt kolme laajaa loppuraporttia, jotka käsittelevät vanhustenhuoltoa, perusterveydenhuoltoa ja koulu- ja päiväkotirakenteita. Valtuusto ottaa vuoden 2015 aikana kantaa raportteihin osana jatkuvaa työtä kunnan tulojen ja menojen tasapainottamiseksi. Rakenteisiin puuttuminen merkitsee muutosta totuttuun, ja prosessi saatetaankin kokea hankalana. Kuitenkin juuri näiden palvelurakenteeseen tehtävien muutosten kautta kunta pystyy vastaamaan tiukkenevaan taloustilanteeseen, niin ettei kunnan taloustilanteesta tule kestämätön. haluaa jatkossakin edistää kuntalaisten mahdollisuuksia saada helposti saatavilla olevia ja laadukkaita palveluja kunnan vision mukaisesti. Linda Jakobsson-Pada Hallintojohtaja 3

4 Kunnanhallituksen toimintakertomus Yleistä on laadittu kuntalain 8. luvun nojalla. Tämä katsaus sekä raportit talousarvion tavoitteiden toteutumisesta tehtäväalueittain muodostavat kuntalaissa säädetyn toimintakertomuksen. Kunnan organisaatiota uudistettiin vuoden alusta, minkä vuoksi tilinpäätös ei kaikilta osin vastaa edellisvuosien tilinpäätöksiä. jakautuu neljään pääosioon. Talousarvion toteutuminen sivuilla 8 39 esittää kaikki tavoitearvioinnit ja talousarviovertailut. Osion alussa on ohjausasiakirjan arviointi. laskelmat sivuilla käsittävät kunnan ja kuntakonsernin viralliset tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat. Laskelmien bruttoluvut poikkeavat talousarviovertailuista, sillä laskelmissa on eliminoitu sisäiset tilitapahtumat. Seuraavana tilinpäätöksessä tulevat liitetiedot sivuilla Liitetiedoissa esitellään yksityiskohtaisemmat tilinpäätöslaskelmat. Viimeisenä tilinpäätöksessä on vesihuoltolaitoksen eriytetty tilinpäätös sivuilla Liitteinä, sivuilla 70 75, on talousarviovertailut, joissa tilinpäätöstä verrataan alkuperäiseen talousarvioon, sekä työttömyys- ja väestötilastoja. Talousarviovertailut esitellään valtuuston vahvistamalla sitovuustasolla, mikä käyttötalousarvion osalta tarkoittaa lautakuntien toimintakatetta ja investointitalousarvion osalta hankekohtaista tai hankeryhmittäistä nettotulosta. Käyttötalousarvion talousarviovertailu on laadittu lyhennettyinä tuloslaskelmina lautakunnittain, mikä antaa enemmän tietoa kuin pelkkien toimintakatteiden esittely. Vuoden aikana talousarviomuutoksia hyväksyttiin käyttötalousarvioon ja investointitalousarvioon sekä tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan. Kaikki talousarviomuutokset on huomioitu talousarviovertailuissa sarakkeessa Talousarvio. Tulos, toimintakate ja vuosikate Vuoden tulos on ,56 euroa alijäämäinen. Tulos on nyt alijäämäinen neljättä vuotta peräkkäin. Tulos on budjetoitua parempi, mikä selittyy budjetoitua pienemmällä toimintakatteella, mikä puolestaan vaikutti vuosikatteeseen positiivisesti, niin että vuosikatetta kertyi yli miljoona euroa enemmän siitä huolimatta, että verorahoitus alitti talousarvion. Toimintakatteen positiivinen kehitys selittyy sillä, että kustannukset kokonaistasolla pysyivät talousarviossa ja tuottoja kertyi budjetoitua enemmän. Toimintakate, joka on toiminnan nettokustannus, kasvaa 2,1 % (: +2,3 %), kun taas verotulojen ja valtionosuuksien summa (= verorahoitus) kasvaa 4,3 % (: +4,4 %). Tämä johtaa siihen, että vuosikate kasvaa 53,8 % (: +82,5 %). Toimintakatteen kasvu oli toista kertaa sitten vuoden 2009 pienempi kuin verorahoituksen kasvu, mikä selittää vuosikatteen positiivisen kehityksen. Ylijäämä ja kertynyt ylijäämä, euroa/asukas vuosina 2007 (katso myös kuvio sivulla 62) Vuosi Ylijäämä/ asukas Kertynyt ylijäämä/ asukas Kertynyt ylijäämä on vuoden lopussa vajaat 3,7 miljoonaa euroa eli 191 euroa asukasta kohti. Koko maan asukaskohtainen kertynyt ylijäämä oli euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna. Vuosikate on runsaat 6,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on lähes 2,3 miljoonan euron parannus vuodesta. Vuosikatteella tarkoitetaan varoja, jotka kunta voi käyttää investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuonna nettoinvestoinnit olivat 14,7 miljoonaa euroa ja lainojen lyhennykset 13,5 miljoonaa euroa. Talousarviovertailu Talousarviomuutoksia hyväksyttiin viidessä kokouksessa. Talousarviomuutokset on huomioitu kaikissa talousarviovertailuissa. Kunnanhallitus ja sivistyslautakunta ylittivät budjetoidut toimintakatteensa. Myös määräraha kunnan osuuteen perusterveydenhuollosta ylittyi, kun taas kiinteistötuloissa ei päästy budjetoituun tuottoon. Hoivalautakunta ja Länsirannikon valvontalautakunta eivät yllä budjetoituun toimintakatteeseen, mutta ne täyttävät sovitun vaatimuksen siitä, että vuosikatteen tulee kattaa poistot. Budjetoitu toimintakate alittui kokonaistasolla lähes 1,4 miljoonalla eurolla. Toteumaprosentiksi tuli 98,6 %. Toimintatuotot olivat 1,35 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat. Yli 1,4 miljoonaa euroa tästä selittyy hoivalautakunnan, sosiaalilautakunnan ja yhdyskuntarakentamisen lautakunnan myyntituotoilla. Toimintakulut olivat 0,05 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät. Henkilöstökulut alittivat talousarvion lähes 1 miljoonalla eurolla. Palvelujen ostot sen sijaan ylittivät talousarvion yli 0,9 miljoonalla eurolla, josta perusterveydenhuollon osuus on runsaat 0,4 miljoonaa euroa. Muut kustannuslajit toteutuivat yhteensä talousarvion mukaisina. 4

5 Verorahoitus, joka on verojen ja valtionosuuksien summa, alitti talousarvion lähes 0,5 miljoonalla eurolla. On syytä panna merkille, että verorahoitus jäi lähes 1,8 miljoonaa euroa alun perin budjetoitua summaa pienemmäksi. Muiden rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma oli yhteensä lähes 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Poistot ylittävät talousarvion runsaalla 0,1 miljoonalla eurolla. Investointitalousarviossa on kaikkiaan kolmetoista talousarvioylitystä, suuruudeltaan 80 euroa euroa. Ylityksistä annetaan selvitys yhteenvedossa investointitalousarvion toteutumisesta. Kokonaisnettoinvestoinnit alittavat talousarvion runsaalla 2,7 miljoonalla eurolla. Lähes 80 % alituksesta selittyy sillä, että kiinteän omaisuuden määräraha ja julkisen omaisuuden määrärahat alittavat talousarvion yli 2,1 miljoonalla eurolla. Rahoituslaskelmasta käy ilmi, että vuoden aikana nostettiin pitkäaikaisia lainoja 20 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen lisäys on 2 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin runsaalla 13,5 miljoonalla eurolla. Velkataakka kasvoi näin ollen vajaat 8,5 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 3,5 miljoonalla eurolla. Liittymismaksuja kertyi runsaat 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän eli vajaat 0,8 miljoonaa euroa. Rahavarat kasvoivat 0,1 miljoonaa euroa vuoden aikana, ja niiden määrä oli vuodenvaihteessa runsaat 1 miljoonaa euroa. Kunnan väkiluku kasvoi vuoden aikana 134 hengellä (: 141). Väkiluku vuodenvaihteessa /2015 oli henkeä (/: ). Liitteessä esitellään asukkaiden määrä ja työttömien määrä kuukausittain vuosina Vertailu edellisiin vuosiin (ulkoiset tilitapahtumat) Toimintatuotot vähenivät 3,2 % eli vajaat 0,8 miljoonaa euroa vuonna. Väheneminen selittyy sillä, että maksutuotot vähenivät lähes 1,7 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimus Kova Login Ab Oy:n kanssa tuotti vuonna lähes 2 miljoonaa euroa eikä vuonna ole ollut vastaavaa tuottoa. Toimintakulut kasvoivat 1,0 % eli runsaat 1,2 miljoonaa euroa vuonna. Toimintakate, joka osoittaa toiminnan nettokustannukset, kasvoi 2,1 % eli runsaat 2 miljoonaa euroa vuonna. Verorahoitus, joka on verotulojen ja valtionosuuksien summa, kasvoi vajaat 4,3 miljoonaa euroa (+ 4,3 %) vuoden aikana. Verorahoitus kasvoi vuonna toista kertaa sitten vuoden 2009 enemmän kuin toimintakate. Verotulot kasvoivat 6,1 % (+ 4,3 miljoonaa euroa), mutta on muistettava, että myös tuloveroprosenttia korotettiin vuoden alusta 1 prosenttiyksiköllä 20,75 %:iin. Valtionosuudet vähenivät vuodesta, mikä on ensimmäinen kerta Mustasaaressa sen jälkeen, kun kuntien valtionosuuksia ryhdyttiin leikkaamaan vuonna Valtionosuudet vähenivät 0,2 % eli runsaat euroa. Verojen ja valtionosuuksien kehitys vuosina 2009 esitellään yksityiskohtaisemmin sivuilla Investointimenot pienenivät 14,2 % eli runsaat 2,9 miljoonaa euroa vuonna. Viime vuosien korkea investointitaso selittää poistojen suuren kasvun: poistot kasvoivat 10,2 % eli vajaat 0,7 miljoonaa euroa vuonna. Tase ja rahoituslaskelma Taseen loppusumma on 135,5 miljoonaa euroa (: 126,3 miljoonaa euroa). Jos tulos kirjataan omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi, oma pääoma vähenee vajaaseen 50,1 miljoonaan euroon. Velkataakka kasvoi vajaat 8,5 miljoonaa euroa 63,5 miljoonaan euroon eli euroon asukasta kohti. Velkataakka kasvoi nyt yhdeksättä perättäistä vuotta ja saavuttaa nyt kahdeksantena perättäisenä vuotena tähänastisen huippunsa. Velkataakka asukasta kohti oli koko maassa euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna. Velkataakka asukasta kohti koko maassa on alustavien tietojen mukaan euroa vuonna. Tämä merkitsee, että kunnan velkataakka asukasta kohti on ylittänyt maan keskiarvon vuodesta asti. Velkataakan kehitys asukasta kohti vuosina 2007 (katso myös kuvio sivulla 62) Vuosi Euroa/asukas Omavaraisuus, joka ilmaisee kunnan omien varojen osuuden kaikista sen varoista, pieneni 37 %:iin vuonna. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tunnuslukuohjeiden mukaan 50 %:n tai sitä pienempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitusta. Omavaraisuus koko maassa oli 62,1 % vuonna 2012 ja 60,5 % vuonna. Omavaraisuusasteen kehitys vuosina 2007 (katso myös kuvio sivulla 62) Vuosi Omavaraisuus(%) 70,2 67,9 65,4 56,8 52,3 45,7 40,2 37,0 Omavaraisuus on vähentynyt kymmenen viime vuoden aikana 42,4 prosenttiyksikköä vuoden 2004 huippulukemista, jolloin omavaraisuus oli 79,4 %. Eniten omavaraisuus väheni vuonna 2010, jolloin pudotusta oli 8,6 prosenttiyksikköä. 5

6 Rahoituslaskelma kuvaa, miten kunnan toimintaa ja investointeja on vuoden aikana rahoitettu. Toiminnan ja investointien rahavirta oli runsaat 10 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna. Alijäämäinen rahavirta voitiin rahoittaa lainataakan lähes 8,5 miljoonan euron lisäyksellä ja rahavarojen runsaan 1,5 miljoonan euron muilla positiivisilla muutoksilla. Rahoituslaskelmaan on vuodesta sisältynyt uusi tunnusluku: toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta. Tämä tunnusluku on lähes 54 miljoonaa euroa vuonna, kun se vuonna oli 46,3 miljoonaa euroa. Tunnusluku oli 19,8 miljoonaa euroa vuonna 2011, mikä osoittaa kolmen viime vuoden kovan paineen tuottojen lisäämiseen ja lainataakan kasvattamiseen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi, todetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tunnuslukuja koskevassa ohjeessa. Syyskuussa 2009 valtuusto hyväksyi 10 miljoonan euron kunnallisen takauksen Oy Westenergy Ab:lle. Kunnan takausvastuu lainasta oli vuodenvaihteessa runsaat 7,6 miljoonaa euroa. Yhtiön kunnallinen takaus on yhteensä 80 miljoonaa euroa, josta Vaasan kaupungin osuus on 40 miljoonaa euroa ja Seinäjoen kaupungin osuus 30 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätös ja konsernitase Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien sitovien ohjeiden mukaisesti on laadittu täydellinen konsernitilinpäätös, johon sisältyvät tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Alla esitetään konsernitasetta koskevat vertailuluvut. Kuntakonserniin kuuluvat kaikki kuntayhtymät, joiden jäsen kunta on, sekä kunnan tytäryhteisöt Korsholms Bostäder, Smedsby Värmeservice ja Merten Talo. Stormossen, Poronkankaan Vesi, Kova Login ja Kvevlax Värmeservice sisältyvät konsernitilinpäätökseen osakkuusyhteisöinä. Kuntakonsernin tilinpäätös on lähes 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna. Konsernin velkataakka kasvaa kunnankin velkataakkaa vähemmän. Tämä on positiivista keväällä 2015 hyväksytyn uuden kuntalain valossa, sillä konsernitilinpäätös korostuu uusissa kriisikuntakriteereissä. Konsernitaseen loppusumma on 159 miljoonaa euroa (: 151 miljoonaa euroa). Konsernin velkataakka kasvaa 7,2 miljoonalla eurolla lähes 72,6 miljoonaan euroon eli euroon asukasta kohti. Konsernin omavaraisuus laskee 36,1 %:iin. Koko maan asukaskohtainen konsernivelkataakka oli euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna. Koko maan kuntakonsernien omavaraisuusaste oli 45,2 % vuonna 2012 ja 43,6 % vuonna. Velkataakan kehitys asukasta kohti sekä kuntakonsernin omavaraisuusasteen kehitys vuosina 2007 Vuosi Velkataakka euroa/ asukas Omavaraisuus (%) 65,4 63,7 61,1 53,8 49,7 43,6 37,7 36,1 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Vastuu sisäisestä valvonnasta Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan lisäksi tilivelvolliset. Kunnanhallitus hyväksyi elokuussa 2010 sisäisen valvonnan ohjeen (KH ). Vuonna 2012 kunnassa tehtiin päätös organisaatiomuutoksesta, joka tuli voimaan vuoden alusta. Hallintosääntöä ja muita sääntöjä uusittiin syksyllä 2012 uuden organisaation mukaisiksi. Valtuusto hyväksyi uudet säännöt Organisaatiomuutosta arvioitiin syksyllä, ja arvioinnin pohjalta aloitettiin hallintosäännön ja sisäisen valvonnan ohjeen tarkistaminen. Hallintosäännön päivitystyö aloitettiin syksyllä. Valtuusto hyväksyi muutetun hallintosäännön Hallintosääntö tuli voimaan Sisäisen valvonnan ohjetta on tarkistettu syksyllä vastaamaan hallintosäännön määräyksiä. Kunnanhallitus hyväksyy uudistetun ohjeen keväällä Vuoden aikana on myös laadittu hallintomenettelyohje, jota ryhdytään soveltamaan toiminnassa vuoden 2015 aikana. Ohje on käytännön opas kunnan hyvään hallintoon. Valtuusto hyväksyi samassa kesäkuun kokouksessa kunnan rahoitusriskien hallinnan perusteet. Vuoden aikana on jatkettu vuonna 2012 aloitettua nk. recovery auditia, jossa painopiste on alv-käsittelyssä. Toimeksiannon suorittaa Qvalia. Löytyneet virheet voidaan analysoida ja mahdolliset puutteet ostolaskujen käsittelyssä korjata. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kunnan päätöksenteon laillisuutta seurataan kuntalain 51. :ssä säädetyllä otto-oikeudella sekä kunnan yhteistoiminta-alueiden ja kuntayhtymien toimielinten pöytäkirjojen kautta. 6

7 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kunnanhallitukselle ja lautakunnille asetetut sitovat tavoitteet arvioidaan vuosittain kunnan tilinpäätöksessä. Jokaista tehtäväaluetta varten valitaan talousarviovastaavaksi viranhaltija, joka seuraa tehtäväalueen toiminnan ja talouden kehitystä. Talousarvion ja taloussuunnitelman lisäksi toiminnan kehitystä ohjataan ohjausasiakirjalla, joka hyväksytään valtuustossa vuosittain, sekä valtuuston hyväksymillä erilaisilla strategioilla. Kunnanhallitus on toimintavuoden aikana seurannut talousarvion toteutumista neljännesvuosittain laadittavalla talousarvioseurannalla ja tiettyjen kuukausien kohdalla myös talouden kuukausiraporteilla. Kunnanhallitus asetti toimikunnan toimielinten toiminnan yksityiskohtaista tarkastusta varten. Talouden tasapainottamisryhmän toimikautta jatkettiin vuoden loppuun. Tasapainottamisryhmä toimii kunnanhallituksen viiteryhmänä talousasioissa, ja ryhmä on vuoden kuluessa käsitellyt kunnanhallituksen kokouksiin muun muassa kaikki toistaiseksi täytettävät palvelussuhteet ja erilaisia investointihankkeita. Valtuusto käsitteli kokouksessaan syyskuussa toiminnan ja talouden arviointia tilanteen mukaan. Valtuusto on kahdessa kokouksessa käsitellyt talousarviomuutoksia vuoden talousarvioon. Toimivaltansa rajoissa kunnanhallitus on käsitellyt talousarviomuutoksia kaksi kertaa ja yhdyskuntarakentamisen lautakunta kerran. Kunnanhallituksen arvion mukaan sisäinen valvonta on kehittynyt suotuisasti vuoden aikana ja kehitys jatkuu. Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu puutteita vuoden aikana, ja kunnanhallituksen arvion mukaan valvonta on ollut toimivaa. Talouden tasapainottaminen Kuntalain vaatimus alijäämän kattamisesta on toteutunut vuoden 2002 tilinpäätöksestä lähtien. Kertynyt ylijäämä on vajaat 3,7 miljoonaa euroa, jos tulos käytetään kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Vuoden tavoitteiden toteutuminen Kunnanhallituksen arvion mukaan valtuuston vuodeksi asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Tätä katsausta seuraa yksityiskohtainen selvitys tavoitteista ja niiden toteutumisesta tehtäväalueittain. Kunnanhallitus arvioi, että toimintaa ja investointeja koskevat taloudelliset tavoitteet, jotka valtuusto asetti talousarviopäätöksissään vuodeksi, ovat suurelta osin toteutuneet. Tuleviin vuosiin vaikuttavat oleelliset päätökset Valtuusto päätti marraskuussa korottaa tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä 20,75 %:iin vuoden alusta. Marraskuussa valtuusto päätti korottaa kiinteistöveroa. Veronkorotukset yhdistettynä taloussuunnitelman 2016 ja 2017 toimintakatteen nollakasvuun nostavat vuosikatetta, mikä yhdessä investointivauhdin hidastamisen kanssa vähentää toiminnan ja investointien alijäämäistä rahavirtaa. Tämä vuorostaan vähentää painetta velkataakan lisäämiseen. Uusi kuntalaki tulee voimaan keväällä Lakiin sisältyy aikaisempaa sitovampi vaatimus kunnan talouden tasapainottamisesta. Kuntalakiin on siirretty myös nk. kriisikunnan määritelmä, ja kriteereitä arvioidaan konsernitasolla. Uudet määräykset tulevat voimaan vaiheittain vuoden 2015 alusta lähtien. Vuoden tuloksen käyttö Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos ,56 euroa siirretään taseeseen tilikauden alijäämäksi. Taseeseen kertynyt ylijäämä on tämän jälkeen ,22 euroa. 7

8 Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja 2015 Ohjausasiakirja on kokoava asiakirja, jonka tarkoituksena on selventää kunnan prioriteetteja. Siinä nivotaan yhteen kunnan olemassa olevat strategiat ja niiden toimintasuunnitelmat sekä yleiset tavoitteet. Ohjausasiakirjassa nostetaan esiin lähivuosien keskeisimmät toimenpiteet. Toiminnassa on tarkoitus noudattaa strategisen yleiskaavan ja asiakirjan Mustasaari 2040 kehitys ja hyvinvointitrendit linjauksia Painopiste on laajoissa, pitkäjänteisissä kokonaisuuksissa, jotka edellyttävät koordinoitua toimintaa yli toimialarajojen. Ohjausasiakirja kytkee poliittiset prioriteetit talousarviopäätökseen, mikä korostaa päättäjien roolia talousarvioprosessissa ja antaa viranhaltijoille selkeät suuntaviivat. Ohjausasiakirja käsitellään kunnanvaltuustossa viimeistään kesäkuussa. Talousarviokirjaan liitettävä ohjausasiakirja ohjaa talousarviotyötä yhdessä taloussuunnitelman ja yksityiskohtaisempien talousarvio-ohjeiden kanssa. Ohjausasiakirja päivitetään vuosittain. an vaikuttavat valtakunnalliset tavoitteet ja trendit Mustasaaren strategian mukaan kunta tarjoaa laadukkaita ja helposti saatavilla olevia palveluja maan viihtyisimpiin kuuluvissa asuinympäristöissä. pyrkii tasapainoiseen ja positiiviseen väestönkehitykseen kaikilla osa-alueilla. Kunnan toiminta perustuu kestävään talouteen. Mustasaari on johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima. Kataisen I hallituksen ohjelmassa vahvistetaan, että hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahvan peruskunnan on pystyttävä itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Lisäksi vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen. Kuntauudistus merkitsee kuntarakenneuudistuksen lisäksi kuntalain kokonaisuudistusta, valtionosuusjärjestelmän uudistamista ja kunnan tehtävien arviointia. Palveluilta halutaan jatkuvasti entistä parempaa saatavuutta ja laatua. Väestönkasvu ja ikärakenteen muutokset luovat tarvetta sekä ruotsin- että suomenkielisten palvelujen kehittämiselle. Samaan aikaan kuntatalous pysyy kireänä ja kunnan on sopeutettava toimintaansa siihen, että valtion rahoitus kuntapalveluihin pienenee. Voimakkaana jatkuva investointitarve lisää velkaantumista, poistoja ja käyttömenoja. Kunnan on pyrittävä kestävään kustannus- ja investointitalouteen. Valtio pyrkii tahollaan samaan, mikä puolestaan heijastuu negatiivisesti kuntaan. Tavoitteena on toimenpiteiden avulla vuosina 2015 tasapainottaa toiminnan talous niin, että rahoitus kattaa menot ja kertynyt ylijäämä pysyy positiivisena ja kasvaa. Investointitasoa sopeutetaan vuosina 2015 niin että investoinnit voidaan kattaa vuosikatteella ja velkataakka ei kasva enää vuodesta Taloudellisen liikkumavaran vähetessäkin ovat riittävä henkilökunta ja työssä viihtyminen avainasemassa, jotta kunta voi tarjota jatkossakin lakisääteiset palvelut, joihin väestöllä on oikeus. Valtakunnallisiin trendeihin kuuluu tahto yhtenäistää yhdyskuntarakennetta sekä pyrkimys päästöjen vähentämiseen ja ekotehokkaisiin ratkaisuihin. Heikkenevä vaihtotase kasvattaa vientivetoisen elinkeinotoiminnan poliittista kysyntää. Tämä suosii Pohjanmaan, Vaasan seudun ja Mustasaaren hyvinvoivia vientielinkeinoja. Uusi toimintaympäristö edellyttää päämäärähakuista politiikkaa, joka perustuu elinkeinoelämän, koulutuksen ja viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön. Vaasan seudun ja Mustasaaren kunnan uhkakuviin kuuluu logistinen eristäytyminen, koulutustarjonnan supistuminen, yhteistyöilmapiirin huonontuminen, energiaklusterin heikentyminen ja uusi muuttoaalto isompiin kaupunkeihin. Koulutuspaikkojen laaja-alainen tarjonta, kasvava väestö ja kansainväliset kontaktit yhdessä kasvavan viennin kanssa antavat nykyisin verrattain vankan pohjan julkisten palvelujen kehittämiselle sitä mukaa kuin kunta kehittyy Keskeiset toimenpiteet vuosina ja 2015 Yhdyskuntasuunnittelu asuminen, elinkeinoelämä, virkistys, liikenne odottaa väestönkasvun jatkuvan koko kunnan alueella. Kunnan asukasluku oli asukasta Yhdyskuntasuunnittelun keskeisen perustan muodostavat strateginen yleiskaava ja asiakirja Mustasaari 2040 kehitys ja hyvinvointitrendit. Hyvinvoinnille on keskeistä, että asukkaille on elämän kaikissa vaiheissa tarjolla sopivia asumismuotoja viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Ikääntyneiden vuotiaiden osuus väestöstä on kasvussa koko kunnan alueella, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia asumisen huolettomuudelle. luo kaavanmuutoksilla edellytyksiä kerrostalorakentamiselle kunnanosakeskuksiin ja ottaa kaikessa kaavatyössään huomioon erilaisten asumismuotojen tarpeen. Sepänkylän uuden osayleiskaavan työstämistä jatketaan ideakilpailun tulosten pohjalta. Tölbyn Vikbyn ja Helsingbyn Tuovilan alueiden kokonaistarkastelut toteutetaan uusilla osayleiskaavoilla. Myös Koivulahdessa ja Pohjois-Mustasaaressa kaavoitusta on tarpeen tarkastella kokonaisperspektiivistä. Asumisen ja elinkeinopolitiikan tavoitteisiin vastatakseen kunta toteuttaa maakauppoja, jotka mahdollistavat kunnan välttämättömät investoinnit ja uudet asuinalueet. Kunta laajentaa asteittain Lintuvuoren ja logistiikkakeskuksen yritysalueita. Edellytyksiä yrityshotellin perustamiseen selvitetään. 8

9 Arviointi: Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen Lintuvuoren yrityskeskuksen asemakaavan laajentamiseksi Ely-keskuksen kunnalle antaman oikaisukehotuksen vuoksi kunnanvaltuusto tekee keväällä 2015 uuden päätöksen Lintuvuoren yrityskeskuksen asemakaavan laajennuksesta. Sepänkylän keskustan (korttelit 6 ja 8) hybridikorttelia ja yrityshotellia koskevat selvitykset on aloitettu. Tölbyn Vikbyn osayleiskaava käsitellään kunnanvaltuustossa keväällä Yleisten teiden ja kevyen liikenteen väylien kiireellisyyslistassa huomioidaan liikenneturvallisuuden parantamisen ja yhtenäisten liikennekokonaisuuksien tarve. Sepänkylän osayleiskaavassa huomioidaan yhtenäisten virkistysreittien tarve. Arviointi: Kevyen liikenteen väylien rakentamisen kiireellisyyslistaa on tarkistettu ja täydennetty vuonna. Lisäksi on aloitettu pisteytysperusteiden tarkempi läpikäynti. i. Kiireellisyyslistat käsitellään kunnanvaltuustossa keväällä Kunta toteuttaa kuituverkon kunnan kiinteistöihin Mustasaaren kunnan avoin kuituverkko -hankkeen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Arviointi: Vuoden aikana on panostettu kuituverkon rakentamiseen ja täydentämiseen Sepänkylässä sekä ryhdytty suunnittelemaan kaapelisiirtoja / uusia kaapelivetoja uuden ohikulkutien, Sepänkylän keskustaalueen rakentamisen ja keskustasuunnitelman vaikutusten vuoksi. Kunnan strategisen yleiskaavan tavoitteet sisällytetään Vaasan kaupunkiseudun rakennemalliin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokonaisratkaisun päivähoidon, esiopetuksen ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseksi kunnassa. Päiväkoti- ja koulukokonaisuuksien kaikki suunnittelu perustuu kokonaisratkaisussa esitettyihin periaatteisiin. kehittää vanhustenhuoltoa ja palveluketjuja vanhusten palveluasumisen ja laitoshoidon linjauksia koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen pohjalta. Periaatepäätös perustuu kunnan vanhuspoliittiseen ohjelmaan (hyväksytty ) sekä pitkäaikaispaikkojen ja asumispalvelujen tarveselvityksessä esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin ja kartoitukseen. Selvitys valmistui tammikuussa 2009 nimellä Behovet av anstalts- och serviceboende i Korsholm fram till år Selvitysten tuloksena kunnassa lisätään kotihoidon ja kodinomaisen asumisen resursseja ja laitoshoito järjestetään uudelleen. Vuodeosaston I rakennushankkeen toteuttaminen tukee tämänsuuntaista kehitystä. Arviointi: Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040 ja Vaasan seudun Elinvoimastrategia on laadittu vuoden aikana. Kunnanvaltuustoa informoidaan strategioista keväällä Palvelut Kunta suunnittelee kuntapalveluja väestömäärän kasvun ja demografi an muutosten mukaisesti. Kunta seuraa jatkuvasti sähköisen hyvinvointikertomuksen tunnuslukujen kehittymistä ja perustaa ohjelmatyönsä päivitettyihin väestöennusteisiin. Strategisessa yleiskaavassa on määritelty kunnan keskeiset kasvualueet, ja kiinteitä palveluja laajennetaan lähinnä näillä alueilla. Kaupallisten palvelujen edellytyksiä vahvistetaan aluekohtaisella kokonaissuunnittelulla. Arviointi: Kolme työryhmää on vuoden aikana tarkastellut koulun ja päivähoidon, perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon palvelurakenteita. Työryhmät ovat loppuraporteissaan esittäneet uusia rakenteita ottaen huomioon kunnan strategisessa yleiskaavassa määritellyt osakeskukset. Kunnanvaltuusto päättää työryhmien rakenneehdotuksista keväällä Kunta kehittää palveluja käyttäjän näkökulmasta ja soveltaa tarvittaessa uusia konsepteja hyvän kustannustehokkuuden ja käyttäjätyytyväisyyden saavuttamiseksi. Verkkokaupan kasvaessa yhä useammat palvelut tulevat saataville asuinpaikasta riippumatta. Arviointi: Sähköisten ja mobiilipalvelujen kehittäminen etenee hitaasti. Lähitulevaisuudessa uusia sähköisiä palveluja voidaan ensisijaisesti tarjota osana kunnan uusia verkkosivuja. Henkilöstöpolitiikassa keskitytään terveellisiin työpaikkoihin, rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen. Arviointi: Työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi on vuonna laadittu yhteinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmamalli. Koulutussuunnitelmamalli otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana kaikissa yksiköissä helpottamaan ja parantamaan henkilöstön täydennyskoulutuksen seurantaa. Kaupunkiseutu Kuntauudistuksessa kiinnitetään huomiota elinvoimaisiin kaupunkiseutuihin. toimii aktiivisesti parantaakseen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä kuntarajat ylittävien palvelujen tuotantoa ja käyttöä. Konkreettisten toimenpiteiden lähtökohtana on asiakirja Vaasanseudun alueelliset kehityslinjat, joka esiteltiin Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnalle Arviointi: Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040 ja Vaasan seudun Elinvoimastrategia on laadittu vuoden aikana. Kunnanvaltuustoa informoidaan strategioista keväällä toimii aktiivisesti sen puolesta, että Vaasan seutu saa keskeisen aseman valtion uudessa innovaatiokeskittymäohjelmassa ja että seutu tekee kasvusopimuksen valtion linjausten mukaisesti ja osallistuu muutenkin niihin ohjelmiin, jotka valtio käynnistää Suomen ja alueiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Arviointi: Vaasan seutu vahvisti asemaansa valtakunnallisella tasolla, kun Vaasan kaupungille myönnettiin vetovastuu INKA-ohjelman teemasta Kestävät energiaratkaisut. Valtio teki vuonna kasvusopimuksen Vaasan seudun ja 11 muun kaupunkiseudun kanssa. Kasvusopimus vahvistaa kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä ja roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina. 9

10 toimii yhteisen seudullisen strategian laatimiseksi elinkeino-, koulutus- ja terveydenhuoltoasioissa. Arviointi: Vaasan seudun Elinvoimastrategian valmistelu on aloitettu. Kunta on vuoden aikana ottanut kantaa Vaasan seudun ja Suupohjan rannikkoseudun ruotsinkielisen seutulukion ylläpitäjävaihtoehtoihin. Seutulukiomallia työstetään edelleen vuoden 2015 aikana. Lisäksi kunta on sote-uudistuksen johdosta pohtinut aktiivisesti sosiaalija terveydenhuollon kysymyksiä työryhmissä, jotka valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestelyä Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. pyrkii edistämään alueen hajanaisen matkailutoiminnan yhdistämistä yhdeksi johtavaksi organisaatioksi, joka kattaa koko Vaasan seudun. Arviointi: Toteutui. Kunta selvittää yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa edellytyksiä yhteisten päiväkotien ja koulujen toteuttamiseksi Bölen alueella. Arviointi: Vaasan kaupunki on päättänyt toteuttaa itse päiväkodit ja koulut Bölen alueelle. Alueella asuvia mustasaarelaislapsia ja -nuoria saadaan sopimuksesta ilmoittaa Vaasan kaupungin kouluihin ja päiväkoteihin Bölessä. toimii seudullisen strategian laatimiseksi Vaasan seudun liikuntapaikkojen käytölle, kehittämiselle ja laajentamiselle. Arviointi: Yhteistä seudullista liikuntapaikkastrategiaa ei ole toteutettu. Vaasanseudun Areenat -kuntayhtymän puitteissa tehtiin panostus Vaasa Arenaan (jäähalli) vuoden aikana. Rahoitus järjestettiin siten, että yhteiseen hevosurheilukeskukseen varatut määrärahat vapautettiin jäähallin investointeihin ja lunasti itselleen ne infrastruktuuri-investoinnit, jotka kuntayhtymä on toteuttanut hevosurheilukeskuksessa. Mustasaari nostaa kuntauudistuksen yhteydessä esiin kysymyksen koko Pohjanmaalle yhteisistä, kuntarajat ylittävistä keskeisistä rakenteista (esim. erikoissairaanhoito, pelastuslaitos, toisen asteen koulutus ja elinkeinoelämän kehittämisedellytykset). Arviointi: Valtiovarainministeriö päätti 4.4. toimittaa Vaasan seudulla erityisen kuntajakoselvityksen Isonkyrön, Korsnäsin, Laihian, Maalahden, Mustasaaren ja Vöyrin kuntien sekä Kaskisten, Kristiinankaupungin, Närpiön ja Vaasan kaupunkien välillä. Kuntajakoselvittäjät Jan-Erik Enestam ja Ossi Repo ehdottivat , että kaikki tarkastelun kohteena olleet kymmenen kuntaa lakkaavat ja niistä muodostetaan uusi kunta Uuden kunnan nimi on Vaasa, ja se käyttää kaupunkinimitystä ja ottaa vaakunakseen Vaasan vaakunan. Kunnanvaltuusto päättää kunnan vastauksesta kuntajakoselvittäjien ehdotukseen keväällä Kunta on lausunnossaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista nostanut esiin koko alueelle yhteisten, kuntarajat ylittävien rakenteiden merkityksen [KV 6.10.]. Toiminnan muu kehittäminen Kunta edistää seudun joukkoliikenteen yhteensovittamista ja kohdistaa tarkoitukseen varoja. Arviointi: Kunta osallistuu käynnissä olevaan työhön seudun joukkoliikenteen yhteensovittamisen edistämiseksi. Kunta noudattaa kaikissa suurissa tuulivoimahankkeissa periaatetta, jonka mukaan paikallisomistus on mahdollistettava ja tuulivoimayhtiöiden on maanomistajille maksamissaan korvauksissa noudatettava oikeudenmukaisuutta tuulivoiman koko tuotantoalueella. Arviointi: Kunta on aloittanut Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmistelun. valvoo aktiivisesti kunnan etuja uusiutuvia energiamuotoja koskevassa vaihemaakuntakaavassa. Arviointi: Vaihemaakuntakaava 2 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa toteuttaa vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Arviointi: Kunnan viemäriverkkoa Singsbyssä laajennetaan vuosina Ennen hankkeen aloittamista selvitettiin kiinteistönomistajien kiinnostusta liittyä viemäriverkkoon. Maailmanperintöaluetta kehitetään kokonaisuutena, johon kuuluu laadukkaita käyntikohteita Svedjehamnissa sekä Merten talo Raippaluodon sillan kupeessa. Kunta laatii strategian Mustasaaren osalle maailmanperintöaluetta. Arviointi: Kunta on vuoden aikana sopinut yhdessä Björkön osakaskunnan, Metsähallituksen ja paikallisten yrittäjien kanssa siitä, miten Svedjehamnista kehitetään laadukas käyntikohde. Kehittämistyötä tehdään pitkälti hankerahoituksella. Hankkeeseen saadaan EU-rahoitusta aikaisintaan keväällä 2015, jolloin uusi ohjelmakausi alkaa. Merten Talon hallitus ja Berny sin kiinteistönomistaja neuvottelivat vuoden aikana, miten Merten talo voitaisiin yhdistää ennestään olevaan rakennukseen. Kunta on pannut alulle tapaamisia tutkimuslaitosten ja muiden sellaisten sidosryhmien kanssa, jotka harjoittavat meri-, kalastus- tai energiatutkimusta tai -kehitystyötä. Nämä ovat osoittaneet kiinnostusta esitellä Merten talossa tutkimuksensa empiiristä osuutta kävijäkeskus-mallin mukaisesti. 10 Seuranta Kunta laatii tilinpäätöksen yhteydessä selonteon talousarvioon kirjattujen tavoitteiden ja ohjausasiakirjan tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanvaltuustolle esitellään vuosittain syyskuussa väliraportti kuluvan vuoden kirjallisten tavoitteiden toteutumisesta. Ohjausasiakirja sekä jokaisen lautakunnan kohdalla mainitut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat avainasemassa seurannan ja sisäisen valvonnan toteuttamisessa.

11 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 11

12 Toimielin: Tilivelvollinen: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kansliapäällikkö Solveig Söderback Sitovat tavoitteet vuodeksi Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Vastaa vuoden europarlamenttivaalien toimittamisesta. Vaalilautakunnille ja vaalitoimitsijoille annetaan selkeää informaatiota. Vaalitulokset raportoidaan klo Vaalitulokset raportoitiin klo Vaalien teknisten järjestelyjen parantamista jatketaan. Jatketaan osallistumista sähköisen vaaliluettelon käytön kokeiluun. Sähköistä vaaliluetteloa käytetään 8 äänestysalueella. Sähköistä vaaliluetteloa käytettiin 7 äänestysalueella. KESKUSVAALILAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: 660 Myyntituotot ,4 % 4395,5 % 660 Toimintatuotot yhteensä: ,4 % 4395,5 % Toimintakulut: -936 Henkilöstökulut ,5 % 3123,2 % -227 Palvelujen ostot ,4 % 1078,0 % 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 0 Muut toimintakulut ,4 % Toimintakulut yhteensä: ,6 % 2860,6 % -503 TOIMINTAKATE ,3 % 845,0 % 12

13 Toimielin: Tilivelvollinen: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Leif Bengs TARKASTUSLAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintakulut: Henkilöstökulut ,5 % 113,6 % Palvelujen ostot ,3 % 124,1 % -360 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 100,0 % 0 Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä: ,5 % 122,4 % TOIMINTAKATE ,5 % 122,4 % Tarkastuslautakunnan arviointikertomus liitetään tilinpäätökseen. 13

14 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Mustasaari tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä. Asuinympäristöjä kehitetään strategisen yleiskaavan ja hyvinvointistrategian pohjalta. Sepänkylän osayleiskaava valmistuu. Koivulahden ja Pohjois-Mustasaaren osayleiskaavoja valmistellaan ja kaavoitus aloitetaan. Sepänkylän osayleiskaavasta annetut huomautukset ja lausunnot on käsitelty. Viiteryhmä on pitänyt kokouksia. Täydentäviä inventointeja on tehty, ja kaavaehdotus käsitellään YRL:ssä keväällä Karperön Singsbyn osayleiskaava sisältyi kaavoituskatsaukseen. Luontoinventointi on tehty. Koivulahden osayleiskaavaa ei ole vielä aloitettu. Hanke on kaavoitusohjelmassa siirretty vuoteen Mustasaari tarjoaa laadukkaita ja helposti saatavilla olevia palveluja. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa kunnan palveluja. Kehittämisjaosto aloittaa selvitykset. Sotera on laatinut selvityksen hybridikortteleista. Kehittämisjaostolle järjestettiin tiedotustilaisuus Doctagonkonseptista ja muista yhteistyömahdollisuuksista yksityisten toimijoiden kanssa. Laaditaan viestintä- ja IT-strategia vuonna. Kunnan interaktiivista palvelutarjontaa kehitetään, verkkosivut uudistetaan. Verkkosivuja uudistetaan parhaillaan, uudet verkkosivut otetaan käyttöön kesällä Mustasaarella on kestävä talous. Vuosikate. Positiivinen vuosikate varsinaisessa talousarviossa. Vuosikate positiivinen tilinpäätöksessä sekä talousarviossa 2015 ja taloussuunnitelmassa Investointihankkeiden yhteensovittaminen. Kehittämisjaosto tekee esityksiä peruspalveluihin liittyvien sekä toimialarajat ylittävien uusien investointihankkeiden yhteensovittamiseksi vuodesta Toimialakohtaisten työryhmien työt valmistuvat. Sen jälkeen kehittämisjaosto koordinoi investointihankkeet. Mustasaaressa on tasapainoinen väestönkasvu. Vuotuinen väestönkasvu. Asukasluku Positiivinen väestönkasvu kaikissa kunnanosissa. Asukasluku

15 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Mustasaarella on aktiivinen ja innovatiivinen elinkeinopolitiikka. Sepänkylän osayleiskaava luo edellytykset kehittää kuntakeskuksen liikeja elinkeinoelämää. Sepänkylän osayleiskaava valmistuu. Sepänkylän keskusta I -asemakaava valmistuu. Osayleiskaava ei valmistunut, ja työtä jatketaan. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä lokakuussa. Tavoitteena on, että kaava hyväksytään vuonna Lintuvuoren yrityskeskuksen asemakaavan laajennus luo edellytykset elinkeinoelämän jatkuvaan kehittämiseen. Toteutetaan ensimmäinen vaihe. Valtuusto hyväksyi asemakaavan 9.6. Ely-keskukselta on tullut oikaisukehotus. Uusi kaavaehdotus käsitellään valtuustossa keväällä Logistiikkakeskusta kehitetään yhteistyössä Kova Login Ab Oy:n kanssa. Jatketaan tonttien myyntiä logistiikkakeskuksesta. Kaikki tontit on myyty Kova-Login Ab Oy:lle. Maailmanperintöaluetta kehitetään kokonaisuutena. laatii strategian Mustasaaren osalle maailmanperintöaluetta. Strategiaehdotus on laadittu ja palautettu. Kunnanhallitus on sen jälkeen asettanut toimikunnan laatimaan strategiaa. Ehdotus annetaan viimeistään Mustasaari on johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima. Osallistutaan Vaasan seudun kasvusopimuksen laatimiseen. Sopimus tehdään. Vaasan kaupungin ja valtion välinen sopimus tehtiin KUNNANHALLITUS Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,3 % 127,5 % 0 Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,9 % 285,0 % Muut toimintatuotot ,2 % 104,2 % Toimintatuotot yhteensä: ,3 % 123,0 % 0 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut: Henkilöstökulut ,6 % 103,1 % Palvelujen ostot ,1 % 102,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % 135,3 % Avustukset ,9 % 101,1 % Muut toimintakulut ,4 % 105,0 % Toimintakulut yhteensä: ,9 % 103,5 % TOIMINTAKATE ,2 % 100,6 % Poistot Ylitys: euroa. Ylitys selittyy lähinnä sillä, että työllistämiseen, verotuskustannuksiin ja atk-palvelujen lisenssikustannuksiin varatut määrähat ylittyivät. 15

16 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Maj-Len Swanljung Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Tarkastellaan ruotsinkielisen perusopetuksen koulurakenteita pedagogisesta, taloudellisesta ja maantieteellisestä näkökulmasta. Toimenpideehdotukset esitellään sivistyslautakunnalle helmikuussa. Toimenpiteet toteutetaan. Kunnanhallitus asetti toimikunnan tarkistamaan Mustasaaren koulu- ja päivähoitorakenteita. Toimikunta luovutti loppuraporttinsa kunnanhallitukselle Lisätään ruotsinkielisten ja suomenkielisten perusopetuksen oppilaiden välistä yhteistyötä. Rehtoreita, lähinnä koulukeskuksessa, kehotetaan edistämään yhteistyötä aktiivisesti. 2 4 yhteistyötä lisännyttä toimenpidettä. Syyslukukaudella toteutettiin 4 yhteistyötä lisännyttä toimenpidettä: Cirkuskalaset, Lucia, lauluhetkiä sekaryhmissä ja kirjeenvaihtoa. Yhteistyön edistämistä jatketaan kevätlukukaudella Valtakunnallisten uusien esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien valmistelu jatkuu. Opetussuunnitelmat on määrä ottaa käyttöön syksyllä Seurataan aktiivisesti valmistelun etenemistä ensisijaisesti opetussuunnitelmatyötä varten perustetussa ohjausryhmässä. Annetaan palautetta opetussuunnitelmatyöstä ja osallistutaan opetussuunnitelmatyöhön liittyvään täydennyskoulutukseen. Nimitetään tarvittaessa työryhmiä eri aihealueita varten. Rehtorit, opettajat ja päiväkodinjohtajat ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön liittyvään täydennyskoulutukseen. Opetushallitus hyväksyi opetussuunnitelman perusteet joulukuussa. Opetushallituksen arvopohjaluonnoksen pohjalta on käyty arvokeskustelua. Aineryhmät asetetaan vuonna Korsholms gymnasium sopeutetaan lisääntyneeseen tietokoneavusteiseen opetukseen. Opettajat käyttävät tietokonetta opetuksessa. Kannettavasta tietokoneesta tulee opiskelijalle tavallinen työväline. 100 prosenttia opettajista käyttää tietokonetta opetuksessaan. 100 prosenttia opiskelijoista käyttää tietokonetta. 100 prosenttia opettajista käyttää tietokonetta. Kaikki opiskelijat käyttävät tietokonetta. Kaikilla lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilailla on henkilökohtainen tietokone, joka on hankittu omalla kustannuksella. Valmistellaan siirtymistä sähköiseen ylioppilastutkintoon. Testataan sähköisiä kokeita. Testataan maantiedon, fi losofi an ja saksan kielen kokeita. Ylioppilastutkintolautakunnan sähköinen kurssikoejärjestelmä julkaistiin vasta tammikuussa Testataan kevään 2015 aikana. Kirjasto on mukana Fredrika-kirjastojen uuden integroidun, interaktiivisen verkkoportaalin suunnittelussa. Pietarsaaren kaupunginkirjasto toimii pilottikirjastona. Uuden verkkokirjaston rakenne suunnitellaan yhteistyössä muiden Fredrikakirjastojen kanssa. Mustasaaren uusi kirjastosivusto otetaan käyttöön keväällä. Sivusto mukautuu kuhunkin näyttökokoon. Fredrika-kirjastojen uusi yhteinen verkkokirjasto avattiin Responsiiviset verkkosivut, eli sivut mukautuvat sopiviksi kullekin mobiililaitteelle, esim. tabletille ja älypuhelimelle. 16

17 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Maj-Len Swanljung Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Sivusto ja kirjastoluettelo integroidaan nk. Web 2.0 -ratkaisuun, joka mahdollistaa kirjaston ja sen käyttäjien välisen vuorovaikutuksen. Henkilökunta koulutetaan uuden portaalin käyttöön. Henkilökunta testaa uutta verkkokirjastoa sekä luo ja päivittää sen sisältöjä (toimituksellinen rooli). Kirjaston ja sen asiakkaiden välinen vuorovaikutus lisääntyy. Verkkokirjastossa voidaan esitellä kansia sekä antaa kirjavinkkejä aiheen tai kohderyhmän mukaan. Lainaajat voivat kommentoida kirjoja ja antaa niille arvosanoja sekä tehdä omia listoja. Luettelossa on kansikuvat ja lyhyet kuvaukset. Uusia kirjavinkkejä annetaan viikoittain. Asiakkaiden viimeksi arvioimat kirjat näkyvät aloitussivulla. Asiakkaat voivat paitsi hakea, uusia tai varata kirjoja myös laatia omia muistilistoja esimerkiksi suosikkikirjoistaan. Lautakunta luo hyvät edellytykset elinikäiselle musiikin ja tanssin harrastukselle sekä alan ammattiopintoihin. Pätevä henkilökunta antaa ruotsin- ja suomenkielistä opetusta. Toiminta suunnataan lähinnä lapsille ja nuorille koko kunnan alueella. Pyritään säilyttämään opetustuntien lukumäärä tiukemmista talousarviokehyksistä huolimatta. Opetustunteja oli (=7 966). Uuden lautakuntarakenteen johdosta taiteen perusopetus kuuluu kokonaan sivistyslautakunnan alaisuuteen. Kartoitetaan kunnassa annettavaa taiteen perusopetusta. Kartoitus tehty. Toteutui. SIVISTYSLAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,3 % 101,9 % Maksutuotot ,1 % 100,6 % Tuet ja avustukset ,2 % 88,1 % Muut toimintatuotot ,3 % 88,2 % Toimintatuotot yhteensä: ,2 % 99,2 % 202 Valmistus omaan käyttöön ,3 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,6 % 100,8 % Palvelujen ostot ,3 % 97,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % 98,9 % Avustukset ,5 % 114,0 % Muut toimintakulut ,2 % 105,4 % Toimintakulut yhteensä: ,2 % 101,3 % TOIMINTAKATE ,4 % 101,5 % Poistot Ylitys: euroa. 17

18 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi Ylläpidetään ja kehitetään viihtyisiä ja helposti saavutettavia liikuntaalueita ja liikuntapaikkoja sekä nuorisotiloja. Ylläpidetään ja kehitetään helposti saatavilla olevaa tietoa nuorille. Mustasaaren aikuisopisto on johtava aikuisopisto, joka on kiinni ajassa. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Investointisuunnitelman mukaisesti. Nuorisoportaali Decibel.fi. Perinteet ja uudet suuntaukset huomioidaan ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi järjestettävien kurssien, luentojen, tapahtumien ja hankkeiden suunnittelussa. Aikuisopisto suunnittelee ja tarjoaa aihealuevastaavien opettajien kurssikonseptien lisäksi kuntalaisten ehdottamia kursseja ja luentoja. Aikuisopiston rehtori on ruotsinkielisen vapaan sivistystyön etujärjestön Bildningsalliansen rf:n hallituksen jäsen. Lautakunta jakaa euroa kunnan liikuntaalueiden kehittämiseen. Laaditaan hankesuunnitelma nuorisotiloista + toimistosta (vapaa-aikaosaston henkilöstöä varten). Portaaliin lähetettävistä kysymyksistä 20 prosenttia tulee mustasaarelaisnuorilta. Aikuisopistolla on aktiivinen rooli Mustasaaren aikuisopiston ja maamme kansalaisopistojen sekä näiden ruotsinja suomenkielisen toiminnan kehittämisessä; kehittämistyössä ja kansainvälisessä toiminnassa hyödynnetään olemassa olevia ulkopuolisia rahoitusjärjestelmiä. Toteutui. Ei toteutunut. Hanke on mukana Sepänkylän aktiviteettitalon kehittämishankkeessa, jota suunnitellaan vuonna Vastuuhenkilö kehittämisjohtaja. 14,3 prosenttia portaaliin lähetetyistä kysymyksistä tulee mustasaarelaisnuorilta. Hanketuki ja -rahoitus on 20,77 prosenttia toimintatuotoista. Se on suuri lisäys edellisvuodesta. Opetusta, luentoja ja tapahtumia on tarjottu ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Yksi kansainvälinen hanke päättyi syyskuussa. Toimeksiantokoulutus muodosti 2,45 prosenttia kurssimaksutuotoista, mikä on vähemmän kuin edellisvuonna. Rehtori luopui hallituspaikasta Bildningsalliansen rf:ssä vuonna. Aikuisopiston koulutuspalvelujen kustannukset pysyvät entisellä tasolla. Lautakunta edistää kuntalaisten monipuolisia kulttuurielämyksiä ja tietämystä kotiseutuhistoriasta. Lautakunta luo edellytykset vaihtelevalle ja monipuoliselle kulttuuritarjonnalle koko kunnan alueella. Säännöllinen aihealuekohtainen seuranta opetustuntien toteutumisesta suhteessa tuntisuunnitelmaan. Kokoaikaiset opettajat toteuttavat tuntia ja tuntiopettajat loput tuntia. Konsertit, näyttelyt, teatteriesitykset ja aikamatkat. Toiminta- ja hankeavustuksia yhdistyksille, seuroille, yhteisöille ja yksityisille hakemuksesta. Valtionosuuteen oikeuttavia, toteutuneita tunteja on vähintään Enimmäiskustannukset ovat alle 90 euroa/ opetustunti ja alle 50 euroa/kurssilainen. Teatteriesityksiä ja konsertteja päiväkodeille ja kouluille sekä eläkeläisille, aikamatkoja yhteistyössä Pohjanmaan lasten-kulttuuriverkosto BARK:in kanssa. Avustus säilytetään nykyisellään. Valtionosuuteen oikeuttavia, toteutuneita tunteja on Tuntisuunnitelma alitettiin 181 tunnilla. Tavoite ei toteutunut täysin. Kustannukset ovat 95,31 euroa/opetustunti ja 31,21 euroa/kurssilainen. Tuntimäärän väheneminen tekee lopuista tunneista kalliimpia. Tavoite ei toteutunut täysin. Tavoite toteutui vain osittain, koska kulttuurisihteerin virka oli täyttämättä 6 kuukautta. Toteutui. 18

19 Toimielin: Tilivelvollinen: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,1 % 105,1 % Maksutuotot ,7 % 94,4 % Tuet ja avustukset ,9 % 66,4 % Muut toimintatuotot ,9 % 92,1 % Toimintatuotot yhteensä: ,9 % 88,2 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,7 % 97,3 % Palvelujen ostot ,4 % 90,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 181,7 % Avustukset ,3 % 103,6 % Muut toimintakulut ,0 % 96,3 % Toimintakulut yhteensä: ,3 % 98,4 % TOIMINTAKATE ,8 % 102,0 % Poistot

20 Toimielin: Tilivelvollinen: Sitovat tavoitteet vuodeksi Ikääntyneille turvataan hyvät sosiaalipalvelut. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM:n julkaisuja :11). Muistio vanhuspalvelulain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi (STM ja Kuntaliitto 28.6.). Kehitetään sosiaalityön aktivoivia ja kuntouttavia työtapoja. Asiakaskohderyhmänä ovat nuoret aikuiset. Kehitetään lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä varhaista tukea moniammatillisena yhteistyönä. Turvataan vammaisten asuminen. Viite: Laitoksista yksilölliseen asumiseen. Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön. Sosiaalija terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:5. Lisätään tehostetun palveluasumisen osuutta. SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Toimenpide/mittari Vuoden tavoitetaso Vuoden arviointi Henkilöstöresurssit vuoden tasolla. Otetaan käyttöön yhteinen työväline palveluntarpeen selvittämiseksi ja laaditaan Kastehankkeen puitteissa omavalvontasuunnitelma edistämään vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Osallistutaan SOS II -hankkeeseen. Osallistutaan Lassehankkeeseen. Olemassa olevia suunnitelmia seurataan ja päivitetään yhteistyössä Kårkullan ja Eskoon kanssa. Asumispaikkoja lisätään vuonna vain akuuttitapauksissa, koska suunnitellut toimenpiteet vammaisten asumiseen on aikaistettu vuoteen. 10,5 11 prosentilla 75 vuotta täyttäneistä on saatavilla säännöllistä kotipalvelua. Laadittu ikääntyneiden palveluntarpeen selvitysmalli ja omavalvontasuunnitelma. Toimeentulotukea tarvitsevien nuorten asiakkaiden (18 29 vuotta) määrä on vuositasolla enintään 35 prosenttia asiakkaista. Lastensuojelun kustannukset alle maan keskiarvon. Asumispaikkoja lisätään yhdellä. Säännöllistä kotipalvelua sai noin 10,1 prosenttia. Talouksien ja käyntien määrä edellisvuoden tasolla. Toteutui. Nuoria asiakkaita oli 33,5 prosenttia. Toteutui. 24 uutta paikkaa. Paikat otetaan käyttöön. Toteutui. Ei uusia asumispaikkoja. SOSIAALILAUTAKUNTA Talousarvio % talousarviosta % tilinpäätöksestä Toimintatuotot: Myyntituotot ,2 % 93,9 % Maksutuotot ,2 % 117,0 % Tuet ja avustukset ,6 % 47,7 % Muut toimintatuotot ,0 % 101,7 % Toimintatuotot yhteensä: ,2 % 102,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,7 % 101,4 % Palvelujen ostot ,0 % 90,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 104,8 % Avustukset ,4 % 107,9 % Muut toimintakulut ,4 % 112,9 % Toimintakulut yhteensä: ,2 % 99,0 % TOIMINTAKATE ,0 % 98,5 % Poistot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sepänkylän keskustavisio. Taloussuunnitelma 2016 2017. Investointiohjelma 2015 2019

Sepänkylän keskustavisio. Taloussuunnitelma 2016 2017. Investointiohjelma 2015 2019 Sepänkylän keskustavisio Taloussuunnitelma 2016 2017 Investointiohjelma 2019 Kunnanvaltuuston päätös 8.12.2014 Mustasaaren kunta MUSTASAARI Mustasaari - vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3

Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3 Kunnanhallitus 2.4.2013 SISÄLLYS Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ohjausasiakirja ja arviointi... 8 Keskusvaalilautakunta... 11 Tarkastuslautakunta...

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Sepänkylän keskustavisio

Sepänkylän keskustavisio Sepänkylän keskustavisio Kunnanhallituksen allekirjoittama 5.4.2016 SISÄLLYS Kunnanjohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ohjausasiakirja ja arviointi...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Taloussuunnitelma Investointiohjelma

Taloussuunnitelma Investointiohjelma Taloussuunnitelma 2017 2018 Investointiohjelma 2020 Kunnanvaltuuston päätös 7.12.2015 Mustasaaren kunta Mustasaari vetovoimainen ja nykyaikainen kunta tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. vuosineljännes Kuntien toimintakulut olivat 9,0 miljardia euroa tammi-maaliskuussa Vuoden tammi-maaliskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 9,0

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.5.2015 SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot