Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen"

Transkriptio

1 Lautso Kari, Venäläinen Pirjo, Aalto-Setälä Ilkka Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen tiivistelmä toimintatapasuosituksista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 33/2007

2

3 Lautso Kari, Venäläinen Pirjo, Aalto-Setälä Ilkka Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen tiivistelmä toimintatapasuosituksista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 33/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Lautso Kari, Venäläinen Pirjo, Aalto-Setälä Ilkka: Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen tiivistelmä toimintatapasuosituksista. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 33/ s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Hankinnat, asiantuntijapalvelut Aiheluokka: 01 TIIVISTELMÄ Tiehallinnon vision mukaan Tiehallinnolla on käytössään parhaat tilauskäytännöt toimivilla markkinoilla. Tilauskäytäntöjen kehittämiseksi julkaistiin vuonna 2003 Tienpidon hankintastrategia, joka määritteli yleisiä, kaikkia hankinta-alueita koskevia tavoitteita ja keinoja hankintojen kehittämiseksi. Vuoden 2005 lopulla valmistui ensimmäinen vaihe Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen -hankkeesta. Hankkeessa tehtiin toimintalinjasuosituksia ja tunnistettiin asiantuntijapalveluiden hankintoihin liittyviä kehittämisaiheita jatkoselvitystä varten. Hankkeen toisessa vaiheessa valittiin tarkennettaviksi seuraavat aihealueet: tarjoajien valinta, tarjousten valinta, tarjous- ja projektipalautteet, puitejärjestelyt, bonusmallit sekä tekijänoikeus- ja jääviysasiat. Aihealueiden valinnan perusteena oli mm. niitä koskevien yhteisten mallien, ohjeiden tai toimintaperiaatteiden puute Tiehallinnossa. Lisäksi ko. aihealueet on koettu Tiehallinnon tai palveluntuottajien kannalta haasteellisina tai niissä nähtiin uusia mahdollisuuksia kehittää Tiehallinnon asiantuntijapalveluiden hankintoja. Tavoitteena ja aihealueen valintaperusteena useimpien aihealueiden kohdalla oli saada aikaan konkreettisia parannuksia, jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön. Aihealueittain valmisteltuja suosituksia käsiteltiin projektin ohjaus- ja projektiryhmän kokouksissa, haastatteluissa ja ns. Valintatyöryhmässä, joka koostui merkittävien alan yritysten toimitusjohtajista. Valintaryhmä otti kantaa tehtyihin suosituksiin ja esitti tarkemmin selvitettäväksi vielä neuvottelumenettelyn ja suunnittelukilpailun käyttöä sekä syventämään eräitä aikaisempiin aihealueisiin liittyviä tarkasteluita. Tässä raportissa on esitetty tiivistelmä edellä kuvatulla tavalla määritettyihin aihealueisiin liittyvistä suosituksista. Tarkemmat perusteet, vaihtoehtotarkastelut, lomakkeet jne. on raportoitu erikseen teknisenä raporttina. Kuhunkin aihealueeseen liittyy suosituksia, jotka voivat olla muodoltaan toimintaperiaatteita tai -suosituksia, lomakepohja tai muu malli. Suurin osa suosituksista on tehty sellaiseen muotoon, että ne voidaan liittää tai on liitetty Tiehallinnon toimintajärjestelmään. Osa suosituksista edellyttää pilotointia tai tarkennusta ennen toimintajärjestelmään liittämistä.

6

7 ESIPUHE Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittämisprojekti on jatkoa vuonna 2003 valmistuneelle Tiehallinnon yleiselle hankintastrategialle, jonka periaatteita on hankkeessa sovellettu ja tarkennettu erityisesti asiantuntijapalvelujen osalta. Tulokset esitettiin projektin ensimmäisen vaiheen loppuraportissa, jossa myös määritettiin jatkoselvityksiä edellyttäviä aihealueita. Tärkeä lähtökohta koko työn aikana on ollut myös uuden hankintalain luonnos ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet. Tämä tiivistelmä koskee asiantuntijapalveluiden kehittämistä koskevan työn toista ja kolmatta vaihetta. Työssä on tehty konkreettisia toimintatapasuosituksia, jotka liittyvät asiantuntijapalvelujen hankinnan yksityiskohtiin. Käsiteltyihin aihealueisiin kuuluvat myös ns. Valintatyöryhmän tekemät ehdotukset. Valintatyöryhmä oli alalla toimivien yritysten toimitusjohtajista koottu neuvotteluosapuoli. Valittuihin aihealueisiin koettiin sisältyvän uusia mahdollisuuksia tai erityisiä ongelmia, joita haluttiin parantaa. Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittämistarpeita ja -ehdotuksia on käsitelty useassa työhön osallistuneen projektiryhmän kokouksessa työn aikana. Projektiryhmään ovat kuuluneet: Päivi Hillner, Anders H. H. Jansson, Jan Juslén, Reijo Kukkonen, Risto Leppänen, Magnus Nygård, Hannu Utti ja Anders Östergård. Käytännön työn ohjauksesta vastasi ohjausryhmä, johon kuuluivat puheenjohtajana Reijo Kukkonen (2006 loppuun asti) ja Anders Östergård (2007 alkaen) sekä Hannu Utti ja Päivi Hillner sekä konsultin edustajana Kari Lautso. Pääosin alalla toimivien yritysten toimitusjohtajista koostuvan ns. valintaryhmän kokoonpano oli seuraava: Markku Teppo, Reijo Kukkonen, Jaakko Heikkilä, Matti Mannonen, Peter Molin, Esko Perälä, Kimmo Fischer ja Kari Lautso. Lisäksi työn aikana on tehty useita alalla toimivien henkilöiden asiantuntijahaastatteluja. Konsulttityöosuudesta vastasi WSP Finland Oy alikonsulttinaan Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy. WSP Finland Oy:n edustajina ovat työssä toimineet projektipäällikkönä tekn. lis Kari Lautso ja projektisuunnittelijana KTM Pirjo Venäläinen työn alkuvaiheessa. Borenius & Kemppisen edustajana projektissa toimi hankintaoikeuden asiantuntija Ilkka Aalto-Setälä. Helsingissä toukokuussa 2007 Tiehallinto Keskushallinto

8

9 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen 7 Sisältö 1 JOHDANTO Työn tausta ja tavoitteet Työn toteutus 10 2 TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA Tarjoajien ja tarjousten valinnasta Valinta- ja arviointiperusteiden kehittäminen Puitejärjestelyt Neuvottelumenettely hankintamuotona Suunnittelukilpailu hankintamuotona Innovaatiokannustimet ja bonusjärjestelmät Jääviyskysymykset Projektipalaute 23 3 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET 24 HAASTATELLUT ASIANTUNTIJAT 25

10 8 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen

11 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen JOHDANTO 9 1 JOHDANTO 1.1 Työn tausta ja tavoitteet Vuonna 2003 valmistui Tiehallinnon julkaisu Tienpidon hankintastrategia. Se perustui Tiehallinnon visioon, jonka mukaan Tiehallinnolla on käytössään parhaat tilauskäytännöt kehittyneillä ja toimivilla markkinoilla. Tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön sellaisia hankintamenettelyjä ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat innovaatioiden ja tuotekehityksen hyödyntämisen ja sitä kautta toiminnan tuottavuuden ja kannattavuuden paranemisen. Strategian mukaan edetään myös kohti suurempia hankintakokonaisuuksia, mikä tapahtuu hankintojen aikajännettä, sisällöllistä ja maantieteellistä laajuutta kasvattamalla. Tienpidon hankintastrategia koskee Tiehallinnon kaikkia hankintoja, joista asiantuntijapalveluiden hankinta muodostaa osan. Tiehallinto tekee vuosittain noin asiantuntijapalveluhankintaa, joiden yhteisarvo on miljoonaa euroa (Tiehallinto, 2005) 1). Asiantuntijapalveluiden hankinnat on jaettu osa-alueisiin palvelujen luonteen mukaan. Eri hankinta-alueilla voivat sovellettavat menettelyt yksityiskohdissaan poiketa toisistaan. Asiantuntijapalveluiden hankinnan osa-alueita ovat: suunnittelu tiestö- ja liikennetiedot T&K hallinnon ja liiketoiminnan kehittäminen hankintapalvelut tietopalvelut ja järjestelmät. Tiehallinnon asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittämistä koskevan hankkeen tekee ajankohtaiseksi myös uusi, kesäkuussa 2007 voimaanastuva hankintalaki, joka mahdollistaa eräitä uusia hankintamenettelyjä ja tarkentaa jo käytössä olevia. Tämän työn ensimmäisen, vuoden 2005 lopulla päättyneen vaiheen, tarkoituksena oli määritellä ne periaatteet, joiden toteuttamisella asiantuntijapalveluiden hankinnoissa voidaan edetä hankintastrategian osoittamaan suuntaan sekä tunnistaa tärkeimpiä kehittämistä edellyttäviä asiaryhmiä. Käsillä oleva raportti kuvaa tiivistetysti hankkeen jatkovaiheiden tuloksia, joiden tavoitteena oli valittujen hankintoja koskevien aihealueiden kehittäminen ja konkreettisten, pääosin nopeasti käyttöönotettavien toimintatapasuositusten laatiminen. Tulokset voivat toimia pohjana myös pyrittäessä yhtenäistämään eri väylävirastojen hankintakäytäntöjä. Työvaiheen tuloksena tehdyt suositukset lisätään soveltuvin osin mahdollisen pilotoinnin jälkeen Tiehallinnon toimintajärjestelmään. 1) Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen. Tiehallinnon selvityksiä 44/2005. Saatavilla internetissä:

12 10 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen JOHDANTO 1.2 Työn toteutus Hankkeen ensimmäisen vaiheen tulosten sekä alan merkittävien yritysten toimitusjohtajista koostuneen ns. valintaryhmän kuulemisen pohjalta valittiin tarkasteltaviksi aihealueiksi seuraavat: tarjoajien ja tarjousten valinta valinta- ja arviointiperusteiden kehittäminen puitejärjestelyt neuvottelumenettely hankintamuotona suunnittelukilpailu hankintamuotona innovaatiokannustimet ja bonusjärjestelmät jääviyskysymykset projektipalaute Aihealueisiin saattoi liittyä useita selvitettäviä kysymyksiä. Aihealueita käsiteltiin seuraavassa kuviossa (Kuvio 1.) kuvattujen vaiheiden mukaisesti. Olevat käytännöt Juridiset näkökohdat Vaihtoehtoiset toimintatavat Haastattelut Suositukset Pilotit Toimintajärjestelmä Ohjausryhmä Ohjausryhmä Kuvio 1. Projektin vaiheet. Työn pohjaksi konsultti kävi läpi Tiehallinnon sekä muiden kotimaisten ja ulkomaisten merkittävien tilaajien hankintaprosesseja mm. autenttisten tarjouspyyntö- ja vertailudokumenttien pohjalta. Näiden pohjalta luotiin käsitys nykyisistä käytännöistä. Olevista käytännöistä valittiin tyypillisimmät vaihtoehtoiset käytännöt, joiden toimivuutta sekä kehittämistarpeita käsiteltiin asiantuntijahaastatteluissa. Haastatteluihin osallistui Tiehallinnon eri asiantuntijapalveluista vastaavia henkilöitä ja väyläsektorin eräiden muiden toimijoiden (Ratahallintokeskus, SKOL ry, Tieliikelaitos) edustajia. Haastattelutulosten pohjalta tehtiin alustavia kehittämis- ja toimintatapasuosituksia. Suositukset perustuvat toisaalta yleisimmin vallitseviin käytäntöihin ja toisaalta erityisen hyviksi arvioitujen käytäntöjen soveltamiseen. Suosituksia käsiteltiin projektin ohjaus- ja projektiryhmissä. Lisäksi suositukset on tarkastettu juridisista näkökulmista niin, etteivät ne ole lainsäädännön vastaisia ja toisaalta hyödyntävät uuden hankintalainsäädännön tuomia hankintamenettelyiden mahdollisuuksia. Laadittuja malleja, suosituksia ja ohjeistuksia on jo osittain otettu käyttöön Tiehallinnon todellisissa kilpailutus- ja hankintatilanteissa. Osaa suosituksista kannattaa pilotoida ennen niiden yleistä käyttöönottoa. Pilottikokemusten pohjalta voidaan suosituksia vielä tarkistaa.

13 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA 11 2 TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA Kehittämisperiaatteiden lähtökohtina toimivat Tiehallinnon visioon pohjautuva Tiehallinnon hankintastrategia, tämän työn yhteydessä tehtyjen asiantuntijahaastattelujen antamat viitteet, ulkomaiset kehityssuuntaukset, yksityisen sektorin parhaat toimintatavat, uusi hankintalainsäädäntö ja asiantuntijapalveluiden hankinnoille muodostettu tulevaisuuden tahtotila. 2.1 Tarjoajien ja tarjousten valinnasta Uusi hankintalainsäädäntö korostaa hankintojen kaksivaiheisuutta, missä ensimmäinen vaihe koostuu tarjoajien valinnasta ja toinen tarjousten valinnasta. Ensimmäisellä vaiheella varmistetaan tarjoajien riittävä pätevyys. Toisessa vaiheessa kilpailijoita tulee tarkastella puhtaasti itse tarjouksen pohjalta. Tarjoajien ja tarjousten valintamenettelyä kehitetään yhtenäistämällä valintaperusteita, vaadittavia asiakirjatyyppejä, tarjoajia koskevien tietojen muotoa, tarjoajien lukumäärää ja tarjoajien valintaperiaatteita suorissa hankinnoissa. Tarjoajilta vaadittavat asiakirjat Tarjoajien ja tarjousten valinnassa voidaan edellyttää soveltuvin osin seuraavia yleisiä asiakirjoja: Oikeudellinen asema - kaupparekisteriote Taloudellinen ja rahoituksellinen suorituskyky - todistus lakisääteisistä vero- ja sosiaaliturvamaksuista - todistus maksetuista työeläkemaksuista - tilinpäätöstiedot kahdelta edelliseltä tilikaudelta (ei siis välttämättä liitetietoja) Tekninen suorituskyky - selvitys palvelusta vastaavien koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä osaamisalueittain - selvitys hakijan vastaavista toimituksista viimeisen 3-5 vuoden * ajalta - selvitys käytettävistä työmenetelmistä (vain tarvittaessa) - selvitys alihankintojen käytöstä (vain tarvittaessa). Jos alihankkijan osuus voi muodostua merkittäväksi (yli 20%), on alihankkijan esitettävä vastaavat, yllä mainitut tiedot Tekniset vähimmäisedellytykset voidaan määritellä erikseen tarjoajien valintavaiheessa hankkeittain ja markkinatilanteen mukaan, esimerkiksi: - kokemus - laatujärjestelmä, sertifioitu tai RAKLI-SKOL - vastuuvakuutus Samoja asiakirjoja pyydetään ja käytetään yleensä vain kerran, joko tarjoajien tai tarjousten valintavaiheessa. * Alempi aikaraja tulee kysymykseen, kun hanke on luonteeltaan usein toistuva ja ylempi aikaraja, kun hanke on luonteeltaan harvoin toistuva

14 12 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA Tarjoajien ilmoittamien tietojen muoto Valintavaiheessa toimitettavan aineiston muoto on vapaa. Seuraava muoto on suositeltava ja sitä käytetään tarjousvaiheessa: Henkilöreferenssit (pyydetään yleensä vasta tarjousvaiheessa): - yleiset referenssitiedot: Tilaajan nimi, projektin nimi, projektin toteutusvuosi - Avainreferenssit (alle 3-5 vuotta vanhat projektin aihepiiriin liittyvät työt): edellisten lisäksi asema projektissa, osuus projektin työmäärästä, tilaajan yhteyshenkilö Yritysreferenssit: - yleiset referenssitiedot: Tilaajan nimi, projektin nimi, projektin toteutusvuosi - avainreferenssit (alle 3-5 vuotta vanhat projektin aihepiiriin liittyvät työt): edellisten lisäksi asema projektissa, osuus projektin työmäärästä, tilaajan yhteyshenkilö Yrityksen tekniset valmiudet: - vapaamuotoinen luettelo käytettävistä kysymykseen tulevista työmenetelmistä (esimerkiksi suunnitteluohjelmistot) Suosituksen mukaan palveluntuottajia pyydetään siis määrittelemään yritysten ja henkilöiden hankkeen kannalta olennaisimmat avainreferenssit. Tarjoajien lukumäärä Tarjoajien valintakriteereiden määrittämisellä taataan tarjoajien sopiva lukumäärä eli tarjouksia saadaan riittävästi kilpailun synnyttämiseksi ja toisaalta saadaan tarjoajat objektiivisesti rajatuksi työn toteutukseen parhaiten kykeneviin. Tarjouksia pyydetään 5-8 kappaletta. Tarjouspyyntöjen lukumäärä määritellään niin, että saatavien tarjousten tavoitteellinen lukumäärä on 5 ja aina joka tapauksessa vähintään 3. Esivalittavien yritysten määrää arvioitaessa otetaan huomioon mahdollinen konsortioiden muodostuminen ja mahdollisesti tarjoamatta jättävien yritysten lukumäärä. Tarjoajien valinta suorissa hankinnoissa (alle euroa) Kansallisen kynnysarvon ylittävissä Tiehallinnon asiantuntijapalveluiden hankinnoissa suora hankintamenettely on sallittua vain erityisistä, laissa mainituista syistä. Suoran hankintamenettelyn käyttöä voidaan välttää myös kynnysarvon alittavissa Tiehallinnon hankinnoissa. Alle euron hankintoja tulee pyrkiä yhdistelemään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin kokonaisuus voidaan kilpailuttaa. Hankkijan tulee myös selvittää mahdollisuus tilata ko. hankinta voimassa olevien puitejärjestelyiden kautta. Suorissa hankintamenettelyissä kohdellaan eri toimittajia tasapuolisesti ja puolueettomasti. Samantyyppisten asiantuntijapalvelujen suorissa hankinnoissa eri toimittajia tulee vaihdella.

15 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA 13 Suoria hankintoja välttämällä pyritään hankintoja ohjaamaan sekä tilaajan että toimittajien kannalta suuremmiksi ja tehokkaammiksi kokonaisuuksiksi. Vaihtelemalla toimittajia estetään tarjoajien joutuminen eriarvoiseen asemaan, kun suorahankintoja tehdään. 2.2 Valinta- ja arviointiperusteiden kehittäminen Yleistä tarjousvertailusta Tarjousten arviointi edellyttää, että on olemassa vertailupohja, johon eri valintaperusteita verrataan. Tärkeä vertailupohja muodostuu hankkeen tavoitteista. Tavoitteiden määrittely on ensisijaisesti tilaajan tehtävä. Siihen on panostettava riittävästi onnistuneen tarjousvertailun edellytysten luomiseksi. Epäselvät tavoitteet johtavat suuriin hintojen ja laadun vaihteluihin sekä tarjousvertailun mahdolliseen epäonnistumiseen. Joissakin tapauksissa tavoitteiden määrittely yksityiskohtaisesti etukäteen ei ole mahdollista. Tällöin sopivin käytettävä hankintamenettely voi olla neuvottelumenettely. Tarjousten valintaperusteet Tarjousvertailussa käytettävät valintaperusteet vaihtelevat hankekoon ja - luonteen mukaan. Suosituksena esitetään, että hankinnoissa siirrytään vakiosisältöisten valinta- ja arviointiperusteiden käyttöön. Käytettävien perusteiden valinta on tapauskohtaista. Valintaperusteita arviointiperusteineen voidaan lisätä tai vähentää hankkeen tarpeiden mukaan. Seuraava luettelo kattaa yleisimmin käytetyt perusteet toimintasuunnitelman ja projektihenkilöstön laadun arvioimiseksi. Innovatiivisuus ja asiakastarpeiden huomioonottaminen on lisätty luetteloon hankintastrategian tavoitteiden edellyttäminä. Arviointiperusteita on tarkennettu lomakkeissa, joita on tehty kullekin valintaperusteelle. Lomakkeet on esitetty teknisessä raportissa. Valintaperuste Toimintasuunnitelma Lähestymistapa Työohjelma Osaaminen, menetelmät Työn organisointi Arviointiperuste Tavoitteiden ja tarpeiden ymmärtäminen Selkeys, kattavuus, painotukset Luotettavuus, tehokkuus, tarkoituksenmukaisuus Vastuiden selkeys, päätöksenteko, aikataulun realistisuus, Resurssien käyttö Vastaavuus tavoitteisiin, asiantuntemuksen määrällinen riittävyys Asiakastarpeet Asiakastarpeiden tunnistaminen ja huomioonottaminen Vuorovaikutus tilaajan kanssa Vuorovaikutus- ja yhteistyömuodot ja niihin liittyvät riskit Sidosryhmäyhteistyö Yhteistyömuodot, yhteistyön organisointi

16 14 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA Lopputuotteen kuvaus Hankkeen laadunvarmistus Innovatiivisuus Yhteinen kehittäminen Henkilöstö Projektipäällikkö Hankkeen avainhenkilöstö Vastaavuus tavoitteisiin, muoto, sisältö, laajuus, tarkkuustaso Vastaavuus tavoitteisiin, uskottavuus, sisältö Innovaatioiden käytön arvioitu vaikutus lopputulokseen Vaikutus tuotettavan palvelun laatuun ja (Erityisesti puitejärj.) kustannustehokkuuteen Kokemus, koulutus Kokemus, koulutus Valintaperusteet ja niihin liittyvät arviointiperusteet helpottavat tarjouspyyntöjen suunnittelua ja tarjousten tekemistä. Vakioidut arviointiperusteet täsmentävät ja helpottavat tarjousten tulkintaa ja vertailua. Valintaperusteiden arviointi Tarjousten arviointi koetaan vaikeaksi. Arvioinnin tulisi luotettavasti erottaa tarjoukset toisistaan po. hankkeen erityistarpeet huomioonottaen. Tiehallinnon tavoitteena on toiminnan laadun kehittäminen, mutta hinnan merkitys valintaperusteena voi käytännössä jäädä korkeaksi, jos laatuarviointi ei erottele tarjouksia ja hajonta jää pieneksi. Tarjoajat voivat kokea arvioinnin epäoikeudenmukaiseksi valintaperusteiden arvioinnin ollessa epäselvää. Suosituksena esitetään, että: - arviointiperusteiden sisältö määritellään yleisimpiä valintaperusteita varten - valintaperusteet arvioidaan asteikolla valintaperusteiden arviointiasteikon eri tasojen vaatimukset kuvataan sanallisesti siten, että koko skaala 1-10 voi tulla käyttöön - vähimmäisvaatimusten käyttöä voidaan lisätä, jolloin valittavan tarjouksen tulee täyttää vähimmäisvaatimukset määritetyillä arvioinnin osaalueilla. Kynnyksen korkeus voi vaihdella hanketyypeittäin - järjestelmää pilotoidaan ja tarkistetaan tarvittaessa Seuraavat esimerkit kuvaavat skaalausta ja arviointiperusteiden käyttöä. Taulukot on esitetty kokonaisuudessaan teknisessä raportissa.

17 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA 15 Taulukko 1: Arviointiasteikon skaalaus ja perustason määritys Valintaperuste Pisteet Arviointiperusteet Erinomaisesti 9-10 Arviointiperuste täyttyy perustasoa selvästi paremmin Hyvin 7-8 Arviointiperuste täyttyy perustasoa paremmin Tyydyttävästi 5-6 Perustaso: Arviointiperuste täyttyy tyydyttävästi ja on lähellä kohtuullisia normaalivaatimuksia Lähes tyydyttävästi 3-4 Arviointiperusteen täyttymisessä on lieviä heikkouksia, jotka eivät todennäköisesti vaaranna hankkeen olennaisimpien tavoitteiden saavuttamista. Heikosti 1-2 Arviointiperusteen täyttymisessä on heikkouksia tai puutteita, jotka saattavat vaarantaa hankkeen olennaisimpien tavoitteiden saavuttamisen tai arvioitava tekijä on esitetty tarjouspyynnön vastaisesti. Pisteytys 1, vakava heikkous, voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Arviointiperuste täyttyy Taulukko 2: Arviointiperusteet valintaperusteittain, esimerkki Valintaperuste Pisteet Arviointiperusteet Toimintasuunnitelma/Lähestymistapa Tavoitteiden ja tarpeiden ymmärtäminen Täyttää arviointiperusteet Erinomaisesti 9-10 Tavoitteet on ymmärretty ja tulkittu selkeästi ja realistisesti niin, että ne vastaavat hyvin tilaajan tarpeita. Lähestymistapa osoittaa laajaa ja syvällistä näkemystä po. aihepiirin ongelmiin. Hyvin 7-8 Tavoitteet on ymmärretty ja tulkittu kohtalaisen hyvin ja ne vastaavat pääosin tilaajan tarpeita, tehtävä ymmärretty pääosin oikein. Lähestymistapa vastaa hankkeen tarpeita. Tyydyttävästi 5-6 Tavoitteet on ymmärretty ja tulkittu tyydyttävästi. Tavanomainen lähestymistapa. Lähes tyydyttävästi 3-4 Tavoitteiden ymmärtämisessä ja tulkinnassa sekä tehtävän ja tilaajan tarpeiden ymmärtämisessä on lieviä heikkouksia. Heikosti 1-2 Tavoitteiden ymmärtämisessä ja tulkinnassa sekä tehtävän ja tilaajan tarpeiden ymmärtämisessä on olennaisia heikkouksia

18 16 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA Tarjousvalinnan perustelu Tiehallinnon toimintajärjestelmä vaatii sanallisen tarjouspisteytyksen perustelun käytännössä esiintyy arkuutta antaa sanallisia perusteluita. Myös laki vaatii valintapäätöksen perustelua. Suosituksen mukaan: - tarjousten arvioinnissa käytetyt lomakkeet toimivat samalla tarjousvalinnan perusteluna - kaikille hyväksyttävän tarjouksen jättäneille lähetetään kaikkien tarjoajien arvioinnit - lisätietoja annetaan suullisesti tarjoajien pyytäessä Valmis palautepohja ohjeineen nopeuttaa ja siten kannustaa sanallisen perustelun antamista. Perustelu auttaa palveluntarjoajia kehittämään toimintaansa, mitä myös suullisesti annettu syvempi palaute edesauttaa. Esimerkki palautelomakkeesta on esitetty seuraavassa: Taulukko 3: Tarjousvalinnan perustelun lomake (hankintapäätöksen liitteeksi) Valintaperuste Tarjoaja Arvio [1 10] Perustelu, katso arviointiasteikko. Tässä esitetään vain mahdollinen lisäperustelu. Peruste 1 Tarjoaja A 9 Lähestymistapa tuottaa todennäköisesti Lähestymistapa Tavoitteiden ja tuloksia, jotka ylittävät nykyisen tiedon tason tarpeiden ymmärtäminen Tarjoaja B 8 Peruste 2 Tarjoaja C 5 Lähestymistapa johtaa aiottuun tulokseen, mutta on monimutkainen Tarjoaja A Tarjoaja B Tarjoaja C 2.3 Puitejärjestelyt Puitesopimustarjoajien valinta ja -tarjousten arviointi laatu, tarjoajien lukumäärä Tarjoajien valintaan ja tarjousten arviointiin pätevät kohtien 2.1. ja 2.2 periaatteet. Vähimmäisvaatimusten käyttäminen on mahdollista ja suositeltavaa.

19 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA 17 Tavoiteltava tarjousten lukumäärä on 2 kertaa suunniteltu puitejärjestelytoimittajien lukumäärä, kuitenkin vähintään kolme. Tarjoajien lukumäärää (vähintään 5) arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon toimittajien mahdollinen liittoutuminen, mikä on riippuvainen tehtävän luonteesta. Yhteinen kehittäminen otetaan yhdeksi laatuarviointikriteeriksi. Vähimmäisvaatimusten, kun ne on selkeästi määriteltävissä, käyttö takaa tasaisemman laadun. Suositus pitää toimittajien tarjouskustannukset ja tilaajan prosessikustannukset kohtuullisina ja takaa tasapainoisen laaduntuottokyvyn. Tarjoajien/tarjousten valintaperusteet - hinta Tarjoajien valintaperusteisiin pätevät kohdassa 1. määritellyt periaatteet. Tarjousten valintaperusteena on käytetty veloitusluokittaisia tuntiveloitushintoja, tarvittaessa painotettuina. Niiden käyttöön on kuitenkin liittynyt ongelmia. Markkinoiden toimintaa seurataan ja siihen puututaan, jos ongelmat jatkuvat. Tarjoajat esittävät tarjottavaan henkilöstöön ja tehtävien luonteeseen pohjautuvan keskimääräisen tuntiveloitushinnan, johon sovelletaan hinnan painotuskäyrää (tarvittaessa voidaan soveltaa kynnysarvoa). Hinnan paino vertailussa on 20-30%. Arvioitu tuntimäärä ja kustannus neuvotellaan osatehtävittäin. Tilaajalla on mahdollisuus kilpailuttaa osatehtävät puitejärjestelytoimittajien kesken. Suositus on hankintastrategian mukainen ja laadun riittävä korostus ehkäisee osittain markkinoilla havaittuja ongelmia. Toimittajan valinta puitejärjestelytoimittajien keskuudesta Valintaperiaate vaikuttaa tarjoushintaan ja yhteistyön kiinteyteen ja toisaalta tilaajan mahdollisuuteen saada haluamaansa palvelua. Kilpailuttaminen puitejärjestelyn sisällä lisää niin toimittajien kuin tilaajankin kustannuksia eikä siksi ole suositeltavaa eikä puitejärjestelyn idean mukaista. Toimittajan valinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: - yli euron työt kilpailutetaan pääsääntöisesti puitejärjestelyjen ulkopuolella euron työt ratkaistaan neuvottelemalla tasapuolisesti puitejärjestelyyn kuuluvien toimittajien kesken ottaen huomioon tarjolla oleva asiantuntemus, soveltuvuus tehtävään ja toimittajien alkuperäisen tarjouskilpailun tulokset. Toimittajilta pyydetään aina hinta-arvioita ja projektisuunnitelmia. - alle euron työt yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi tai tilataan suoraan mahdollisimman tasapuolisesti ottaen huomioon tarjolla oleva asiantuntemus, soveltuvuus tehtävään ja toimittajien alkuperäisen tarjouskilpailun tulokset.

20 18 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA Suositus vähentää toimittajien ja tilaajan kustannuksia vähentämällä kilpailutuskustannuksia. Se on toimittajien kannalta kohtuullinen, jos heillä on luottamus siihen, että puitejärjestely tuottaa tilauksia. Tämä mahdollistaa valmiuksien ylläpidon ja kehittämisinvestoinnit. Yhteinen kehittäminen Yhteinen kehittäminen kuuluu hankintastrategian tavoitteisiin. Puitejärjestely tarjoaa hyvän instrumentin tämän tavoitteen saavuttamiseksi projektin kokoa ja aikajännettä kasvattamalla. Tilaaja voi tarjouspyynnössä ilmoittaa tiedossaan olevia erityisiä kehittämisen alueita. Toimittajia pyydetään esittämään tarjouksissaan suunnitelma ja menettelytavat yhteisen kehittämisen toteuttamiseksi. Kehittämispainotteiset osuudet hankitaan kuitenkin selkeinä omina kokonaisuuksinaan. Suositus yhdistää tilaajan tarpeet ja toimittajien tarjonnan. Päätökset kehittämistoimien käynnistämisestä ja niihin liittyvistä kustannuksista tehdään erikseen työn aikana. Näin tilaajalle jää mahdollisuus koordinoida kehittämistä muualla tapahtuvan kehittämistoiminnan kanssa. Veloitusperusteiden tarkistaminen Eri tilaajat ovat käyttäneet erilaisia lausekkeita koskien hintojen ja veloitusluokkien tarkistuksia. Suositus on, että toimitaan KSE 1995:n mukaan. Kiinteät hinnat tulevat kysymykseen, jos sopimuksen kesto on korkeintaan 2 vuotta. Veloitusluokkatarkistukset neuvotellaan vuosittain kahden vuoden jälkeen. Tämän periaatteen noudattaminen myös puitejärjestelyissä on kohtuullista erityisesti kun puitejärjestelyn kesto on tyypillisesti tavanomaisia hankkeita pitempi. Mahdolliset hintojen tarkistukset on normaaliolosuhteissa mahdollista arvioida riittävällä tarkkuudella noin 1-2 vuoden aikajänteellä. Voimassaolo/optiovuodet Sopimusten pitkä kesto vähentää kilpailuttamisen kustannuksia. Toisaalta riski kasvaa, jos kilpailuttaminen on johtanut vääriin valintoihin. Useampien puitejärjestelytoimittajien käyttö vähentää tätä riskiä. Pitkä kesto mahdollistaa paremmin toimittajien kehitysinvestoinnit. Hankintastrategian mukaisesti suositaan pitkäkestoisia (2-4 vuotta) sopimuksia, jotka alentavat kustannuksia ja tarjousten hintaa sekä mahdollistavat paremmin toimittajien kehittämisinvestoinnit. Toissijaisesti ja perustelluista syistä voidaan käyttää myös lyhytkestoisempia sopimuksia. Optiovuosien käytön hyödyt ovat kyseenalaiset, ne tulevat kysymykseen lyhytaikaisissa järjestelyissä, jos puitejärjestelyn toteuttamisen onnistumisesta on epävarmuutta.

21 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA 19 Sopimuskumppanien lukumäärä Sopimuskumppanien lukumäärä voi olla yksi tai useampia. Riittävän työmäärän takaamiseksi kullekin toimittajalle ei kumppanien lukumäärää tule kasvattaa liikaa. Yhden kumppanin valinta ei mahdollista kilpailua sopimuskauden aikana. Yhden kumppanin valinta tulee kysymykseen erityisesti suppeilla erikoisalueilla ja pienissä puitejärjestelyissä. Muissa tapauksissa suositellaan kumppanien lukumäärän rajoittamista 3:een. Lukumäärän rajoittaminen sitouttaa valitut toimittajat paremmin tehtävään ja suuremmat hankekoot mahdollistavat paremmin toimittajien omat kehitysinvestoinnit. Epävarmuus tilattavien hankkeiden volyymistä nostaa tarjoushintaa. Puitejärjestelyn sitovuus tilaajan ja toimittajan kannalta Sitovuutta (tilataanko kaikki aihepiirin työt puitejärjestelyä käyttämällä, onko toimittaja velvollinen aina tarjoamaan aihepiiriin kuuluvia töitä), ei yleensä ole määritelty, ei myöskään puitejärjestelyn odotettavissa olevaa kokoa. Epävarmuus nostaa hintatasoa eikä edistä toimittajien kehitysinvestointeja. Puitejärjestelyn kautta tilattava hankevolyymin suuruusluokka ilmoitetaan tarjouspyynnöissä, samoin sopimuskauden aikana käytettävien puitesopimustoimittajien valintaperiaatteet. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä toteuttamasta puitejärjestelyn piiriin kuuluvia tehtäviä, jos tarvittavaa erityisosaamista ei ole käytettävissä. Tällöin tilaajalla on oikeus tilata puitejärjestelyn piiriin kuuluvia tehtäviä ulkopuolisilta toimittajilta. Jos perusteet ovat riittävät, voidaan näin menetellä muustakin syystä. Tilaajan tulee kuitenkin sitoutua ilmoitettuun kokonaistilausvolyymiin. Sopimuksen henki on sitovuus. Tämä on toteutettavissa parhaiten, kun kysymyksessä on selvästi määritelty standardimainen tuotanto. Jos näin ei ole, on toimittajalla oikeus kieltäytyä tarjoamasta osatehtävää ja tilaajalla oikeus käyttää ulkopuolisia toimittajia. On selvää, että jo tehdyt osahankinnat ovat kumpaakin osapuolta sitovia. 2.4 Neuvottelumenettely hankintamuotona Yleistä neuvottelumenettelystä Neuvottelumenettelyn käyttäminen hankintamuotona tukee hankintastrategiaa mahdollistamalla innovaatioilla kilpailun ja korostamalla lopputuotteen laatua valintakriteerinä. Neuvottelumenettelyn käytöstä ei juuri ole kokemuksia eikä sen käyttöä ole Tiehallinnossa yksityiskohtaisesti ohjeistettu. Uuden hankintalain tarkoituksena on ollut kehittää joustava ja nopea hankintatapa sellaisia tapauksia varten, missä hankittavan palvelun määrittely etukäteen on vaikeaa.

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10. Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.2015 1 Taustaa Nykyiset hankintamenettelyjä koskevat RT-ohjeet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) 2 Helsingin Sataman työkonepalvelut 2014 HEL 2013-014227 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Tausta Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman solmimaan

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle 1.11.2013 päivätyn tarjouspyynnön mukaista lvi ja hydrauliikkatöitä ajalle 2014-2016:

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin Kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun (dnro 46716); ja Liikenneselvitysten-

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki

Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki Rakennusfoorumi 10.6.2014 12. kesäkuuta 2014 Arkkitehtitoimistojen liitto ATL Ry 1 Nykyisiä ongelmia Edelleen silloin tällöin hankintayksiköt pyytävät

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely 1(4) Tekniikka- ja ympäristöosasto KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011 1. Hankintamenettely Avoin menettely, puitejärjestely. Hankinta alittaa EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET

KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Palvelusopimusten periaatteet 3 2. Hankintamenettely 3 3. Hakumenettely 3 4. Hakuaika 3 5. Tarjousten käsittely

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE

SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TARJOUSPYYNTÖ 18.5.2011 SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Päijät-Hämeen liitto,

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) 1 Vartiointipalvelujen hankinta vuosina 2013-2016 HEL 2013-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014 Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne Kuulemistilaisuus 31.10.2014 1 Taustaa Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa, valmisteluryhmä 24 kertaa Asioita on käsitelty teemoittain siten,

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015

Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari Jonna Törnroos Lakimies, varatuomari jonna.tornroos(at)kuntaliitto.fi 10 luku - Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta sekä tarjouksen valinta 1 (2) 79

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/1 10.01.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/1 10.01.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) 1 Työkonepalveluiden puitesopimuksista päättäminen HEL 2011-009002 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa

Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa KOKO-hankintakoulutus, Hyvinkää 26.10.2010 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia haasteellisissa

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

Kehityshankkeissa huomioon otettavia, hankintamenettelyihin liittyviä seikkoja. Asianajaja Tuomas Aho

Kehityshankkeissa huomioon otettavia, hankintamenettelyihin liittyviä seikkoja. Asianajaja Tuomas Aho Kehityshankkeissa huomioon otettavia, hankintamenettelyihin liittyviä seikkoja Asianajaja Tuomas Aho Asianajotoimisto Bützow Oy Bützow Attorneys Ltd. www.butzow.com butzow@butzow.com firstname.lastname@butzow.com

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 7/2010 (1/5) JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 1 Hankinnan kohde Hankinta koskee rakentamis- ja asennuspalveluja

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375174-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2011/S 231-375174 Hankintailmoitus erityisalat

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot