Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen"

Transkriptio

1 Lautso Kari, Venäläinen Pirjo, Aalto-Setälä Ilkka Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen tiivistelmä toimintatapasuosituksista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 33/2007

2

3 Lautso Kari, Venäläinen Pirjo, Aalto-Setälä Ilkka Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen tiivistelmä toimintatapasuosituksista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 33/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Lautso Kari, Venäläinen Pirjo, Aalto-Setälä Ilkka: Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen tiivistelmä toimintatapasuosituksista. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 33/ s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Hankinnat, asiantuntijapalvelut Aiheluokka: 01 TIIVISTELMÄ Tiehallinnon vision mukaan Tiehallinnolla on käytössään parhaat tilauskäytännöt toimivilla markkinoilla. Tilauskäytäntöjen kehittämiseksi julkaistiin vuonna 2003 Tienpidon hankintastrategia, joka määritteli yleisiä, kaikkia hankinta-alueita koskevia tavoitteita ja keinoja hankintojen kehittämiseksi. Vuoden 2005 lopulla valmistui ensimmäinen vaihe Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen -hankkeesta. Hankkeessa tehtiin toimintalinjasuosituksia ja tunnistettiin asiantuntijapalveluiden hankintoihin liittyviä kehittämisaiheita jatkoselvitystä varten. Hankkeen toisessa vaiheessa valittiin tarkennettaviksi seuraavat aihealueet: tarjoajien valinta, tarjousten valinta, tarjous- ja projektipalautteet, puitejärjestelyt, bonusmallit sekä tekijänoikeus- ja jääviysasiat. Aihealueiden valinnan perusteena oli mm. niitä koskevien yhteisten mallien, ohjeiden tai toimintaperiaatteiden puute Tiehallinnossa. Lisäksi ko. aihealueet on koettu Tiehallinnon tai palveluntuottajien kannalta haasteellisina tai niissä nähtiin uusia mahdollisuuksia kehittää Tiehallinnon asiantuntijapalveluiden hankintoja. Tavoitteena ja aihealueen valintaperusteena useimpien aihealueiden kohdalla oli saada aikaan konkreettisia parannuksia, jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön. Aihealueittain valmisteltuja suosituksia käsiteltiin projektin ohjaus- ja projektiryhmän kokouksissa, haastatteluissa ja ns. Valintatyöryhmässä, joka koostui merkittävien alan yritysten toimitusjohtajista. Valintaryhmä otti kantaa tehtyihin suosituksiin ja esitti tarkemmin selvitettäväksi vielä neuvottelumenettelyn ja suunnittelukilpailun käyttöä sekä syventämään eräitä aikaisempiin aihealueisiin liittyviä tarkasteluita. Tässä raportissa on esitetty tiivistelmä edellä kuvatulla tavalla määritettyihin aihealueisiin liittyvistä suosituksista. Tarkemmat perusteet, vaihtoehtotarkastelut, lomakkeet jne. on raportoitu erikseen teknisenä raporttina. Kuhunkin aihealueeseen liittyy suosituksia, jotka voivat olla muodoltaan toimintaperiaatteita tai -suosituksia, lomakepohja tai muu malli. Suurin osa suosituksista on tehty sellaiseen muotoon, että ne voidaan liittää tai on liitetty Tiehallinnon toimintajärjestelmään. Osa suosituksista edellyttää pilotointia tai tarkennusta ennen toimintajärjestelmään liittämistä.

6

7 ESIPUHE Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittämisprojekti on jatkoa vuonna 2003 valmistuneelle Tiehallinnon yleiselle hankintastrategialle, jonka periaatteita on hankkeessa sovellettu ja tarkennettu erityisesti asiantuntijapalvelujen osalta. Tulokset esitettiin projektin ensimmäisen vaiheen loppuraportissa, jossa myös määritettiin jatkoselvityksiä edellyttäviä aihealueita. Tärkeä lähtökohta koko työn aikana on ollut myös uuden hankintalain luonnos ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet. Tämä tiivistelmä koskee asiantuntijapalveluiden kehittämistä koskevan työn toista ja kolmatta vaihetta. Työssä on tehty konkreettisia toimintatapasuosituksia, jotka liittyvät asiantuntijapalvelujen hankinnan yksityiskohtiin. Käsiteltyihin aihealueisiin kuuluvat myös ns. Valintatyöryhmän tekemät ehdotukset. Valintatyöryhmä oli alalla toimivien yritysten toimitusjohtajista koottu neuvotteluosapuoli. Valittuihin aihealueisiin koettiin sisältyvän uusia mahdollisuuksia tai erityisiä ongelmia, joita haluttiin parantaa. Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittämistarpeita ja -ehdotuksia on käsitelty useassa työhön osallistuneen projektiryhmän kokouksessa työn aikana. Projektiryhmään ovat kuuluneet: Päivi Hillner, Anders H. H. Jansson, Jan Juslén, Reijo Kukkonen, Risto Leppänen, Magnus Nygård, Hannu Utti ja Anders Östergård. Käytännön työn ohjauksesta vastasi ohjausryhmä, johon kuuluivat puheenjohtajana Reijo Kukkonen (2006 loppuun asti) ja Anders Östergård (2007 alkaen) sekä Hannu Utti ja Päivi Hillner sekä konsultin edustajana Kari Lautso. Pääosin alalla toimivien yritysten toimitusjohtajista koostuvan ns. valintaryhmän kokoonpano oli seuraava: Markku Teppo, Reijo Kukkonen, Jaakko Heikkilä, Matti Mannonen, Peter Molin, Esko Perälä, Kimmo Fischer ja Kari Lautso. Lisäksi työn aikana on tehty useita alalla toimivien henkilöiden asiantuntijahaastatteluja. Konsulttityöosuudesta vastasi WSP Finland Oy alikonsulttinaan Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy. WSP Finland Oy:n edustajina ovat työssä toimineet projektipäällikkönä tekn. lis Kari Lautso ja projektisuunnittelijana KTM Pirjo Venäläinen työn alkuvaiheessa. Borenius & Kemppisen edustajana projektissa toimi hankintaoikeuden asiantuntija Ilkka Aalto-Setälä. Helsingissä toukokuussa 2007 Tiehallinto Keskushallinto

8

9 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen 7 Sisältö 1 JOHDANTO Työn tausta ja tavoitteet Työn toteutus 10 2 TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA Tarjoajien ja tarjousten valinnasta Valinta- ja arviointiperusteiden kehittäminen Puitejärjestelyt Neuvottelumenettely hankintamuotona Suunnittelukilpailu hankintamuotona Innovaatiokannustimet ja bonusjärjestelmät Jääviyskysymykset Projektipalaute 23 3 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET 24 HAASTATELLUT ASIANTUNTIJAT 25

10 8 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen

11 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen JOHDANTO 9 1 JOHDANTO 1.1 Työn tausta ja tavoitteet Vuonna 2003 valmistui Tiehallinnon julkaisu Tienpidon hankintastrategia. Se perustui Tiehallinnon visioon, jonka mukaan Tiehallinnolla on käytössään parhaat tilauskäytännöt kehittyneillä ja toimivilla markkinoilla. Tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön sellaisia hankintamenettelyjä ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat innovaatioiden ja tuotekehityksen hyödyntämisen ja sitä kautta toiminnan tuottavuuden ja kannattavuuden paranemisen. Strategian mukaan edetään myös kohti suurempia hankintakokonaisuuksia, mikä tapahtuu hankintojen aikajännettä, sisällöllistä ja maantieteellistä laajuutta kasvattamalla. Tienpidon hankintastrategia koskee Tiehallinnon kaikkia hankintoja, joista asiantuntijapalveluiden hankinta muodostaa osan. Tiehallinto tekee vuosittain noin asiantuntijapalveluhankintaa, joiden yhteisarvo on miljoonaa euroa (Tiehallinto, 2005) 1). Asiantuntijapalveluiden hankinnat on jaettu osa-alueisiin palvelujen luonteen mukaan. Eri hankinta-alueilla voivat sovellettavat menettelyt yksityiskohdissaan poiketa toisistaan. Asiantuntijapalveluiden hankinnan osa-alueita ovat: suunnittelu tiestö- ja liikennetiedot T&K hallinnon ja liiketoiminnan kehittäminen hankintapalvelut tietopalvelut ja järjestelmät. Tiehallinnon asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittämistä koskevan hankkeen tekee ajankohtaiseksi myös uusi, kesäkuussa 2007 voimaanastuva hankintalaki, joka mahdollistaa eräitä uusia hankintamenettelyjä ja tarkentaa jo käytössä olevia. Tämän työn ensimmäisen, vuoden 2005 lopulla päättyneen vaiheen, tarkoituksena oli määritellä ne periaatteet, joiden toteuttamisella asiantuntijapalveluiden hankinnoissa voidaan edetä hankintastrategian osoittamaan suuntaan sekä tunnistaa tärkeimpiä kehittämistä edellyttäviä asiaryhmiä. Käsillä oleva raportti kuvaa tiivistetysti hankkeen jatkovaiheiden tuloksia, joiden tavoitteena oli valittujen hankintoja koskevien aihealueiden kehittäminen ja konkreettisten, pääosin nopeasti käyttöönotettavien toimintatapasuositusten laatiminen. Tulokset voivat toimia pohjana myös pyrittäessä yhtenäistämään eri väylävirastojen hankintakäytäntöjä. Työvaiheen tuloksena tehdyt suositukset lisätään soveltuvin osin mahdollisen pilotoinnin jälkeen Tiehallinnon toimintajärjestelmään. 1) Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen. Tiehallinnon selvityksiä 44/2005. Saatavilla internetissä:

12 10 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen JOHDANTO 1.2 Työn toteutus Hankkeen ensimmäisen vaiheen tulosten sekä alan merkittävien yritysten toimitusjohtajista koostuneen ns. valintaryhmän kuulemisen pohjalta valittiin tarkasteltaviksi aihealueiksi seuraavat: tarjoajien ja tarjousten valinta valinta- ja arviointiperusteiden kehittäminen puitejärjestelyt neuvottelumenettely hankintamuotona suunnittelukilpailu hankintamuotona innovaatiokannustimet ja bonusjärjestelmät jääviyskysymykset projektipalaute Aihealueisiin saattoi liittyä useita selvitettäviä kysymyksiä. Aihealueita käsiteltiin seuraavassa kuviossa (Kuvio 1.) kuvattujen vaiheiden mukaisesti. Olevat käytännöt Juridiset näkökohdat Vaihtoehtoiset toimintatavat Haastattelut Suositukset Pilotit Toimintajärjestelmä Ohjausryhmä Ohjausryhmä Kuvio 1. Projektin vaiheet. Työn pohjaksi konsultti kävi läpi Tiehallinnon sekä muiden kotimaisten ja ulkomaisten merkittävien tilaajien hankintaprosesseja mm. autenttisten tarjouspyyntö- ja vertailudokumenttien pohjalta. Näiden pohjalta luotiin käsitys nykyisistä käytännöistä. Olevista käytännöistä valittiin tyypillisimmät vaihtoehtoiset käytännöt, joiden toimivuutta sekä kehittämistarpeita käsiteltiin asiantuntijahaastatteluissa. Haastatteluihin osallistui Tiehallinnon eri asiantuntijapalveluista vastaavia henkilöitä ja väyläsektorin eräiden muiden toimijoiden (Ratahallintokeskus, SKOL ry, Tieliikelaitos) edustajia. Haastattelutulosten pohjalta tehtiin alustavia kehittämis- ja toimintatapasuosituksia. Suositukset perustuvat toisaalta yleisimmin vallitseviin käytäntöihin ja toisaalta erityisen hyviksi arvioitujen käytäntöjen soveltamiseen. Suosituksia käsiteltiin projektin ohjaus- ja projektiryhmissä. Lisäksi suositukset on tarkastettu juridisista näkökulmista niin, etteivät ne ole lainsäädännön vastaisia ja toisaalta hyödyntävät uuden hankintalainsäädännön tuomia hankintamenettelyiden mahdollisuuksia. Laadittuja malleja, suosituksia ja ohjeistuksia on jo osittain otettu käyttöön Tiehallinnon todellisissa kilpailutus- ja hankintatilanteissa. Osaa suosituksista kannattaa pilotoida ennen niiden yleistä käyttöönottoa. Pilottikokemusten pohjalta voidaan suosituksia vielä tarkistaa.

13 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA 11 2 TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA Kehittämisperiaatteiden lähtökohtina toimivat Tiehallinnon visioon pohjautuva Tiehallinnon hankintastrategia, tämän työn yhteydessä tehtyjen asiantuntijahaastattelujen antamat viitteet, ulkomaiset kehityssuuntaukset, yksityisen sektorin parhaat toimintatavat, uusi hankintalainsäädäntö ja asiantuntijapalveluiden hankinnoille muodostettu tulevaisuuden tahtotila. 2.1 Tarjoajien ja tarjousten valinnasta Uusi hankintalainsäädäntö korostaa hankintojen kaksivaiheisuutta, missä ensimmäinen vaihe koostuu tarjoajien valinnasta ja toinen tarjousten valinnasta. Ensimmäisellä vaiheella varmistetaan tarjoajien riittävä pätevyys. Toisessa vaiheessa kilpailijoita tulee tarkastella puhtaasti itse tarjouksen pohjalta. Tarjoajien ja tarjousten valintamenettelyä kehitetään yhtenäistämällä valintaperusteita, vaadittavia asiakirjatyyppejä, tarjoajia koskevien tietojen muotoa, tarjoajien lukumäärää ja tarjoajien valintaperiaatteita suorissa hankinnoissa. Tarjoajilta vaadittavat asiakirjat Tarjoajien ja tarjousten valinnassa voidaan edellyttää soveltuvin osin seuraavia yleisiä asiakirjoja: Oikeudellinen asema - kaupparekisteriote Taloudellinen ja rahoituksellinen suorituskyky - todistus lakisääteisistä vero- ja sosiaaliturvamaksuista - todistus maksetuista työeläkemaksuista - tilinpäätöstiedot kahdelta edelliseltä tilikaudelta (ei siis välttämättä liitetietoja) Tekninen suorituskyky - selvitys palvelusta vastaavien koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä osaamisalueittain - selvitys hakijan vastaavista toimituksista viimeisen 3-5 vuoden * ajalta - selvitys käytettävistä työmenetelmistä (vain tarvittaessa) - selvitys alihankintojen käytöstä (vain tarvittaessa). Jos alihankkijan osuus voi muodostua merkittäväksi (yli 20%), on alihankkijan esitettävä vastaavat, yllä mainitut tiedot Tekniset vähimmäisedellytykset voidaan määritellä erikseen tarjoajien valintavaiheessa hankkeittain ja markkinatilanteen mukaan, esimerkiksi: - kokemus - laatujärjestelmä, sertifioitu tai RAKLI-SKOL - vastuuvakuutus Samoja asiakirjoja pyydetään ja käytetään yleensä vain kerran, joko tarjoajien tai tarjousten valintavaiheessa. * Alempi aikaraja tulee kysymykseen, kun hanke on luonteeltaan usein toistuva ja ylempi aikaraja, kun hanke on luonteeltaan harvoin toistuva

14 12 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA Tarjoajien ilmoittamien tietojen muoto Valintavaiheessa toimitettavan aineiston muoto on vapaa. Seuraava muoto on suositeltava ja sitä käytetään tarjousvaiheessa: Henkilöreferenssit (pyydetään yleensä vasta tarjousvaiheessa): - yleiset referenssitiedot: Tilaajan nimi, projektin nimi, projektin toteutusvuosi - Avainreferenssit (alle 3-5 vuotta vanhat projektin aihepiiriin liittyvät työt): edellisten lisäksi asema projektissa, osuus projektin työmäärästä, tilaajan yhteyshenkilö Yritysreferenssit: - yleiset referenssitiedot: Tilaajan nimi, projektin nimi, projektin toteutusvuosi - avainreferenssit (alle 3-5 vuotta vanhat projektin aihepiiriin liittyvät työt): edellisten lisäksi asema projektissa, osuus projektin työmäärästä, tilaajan yhteyshenkilö Yrityksen tekniset valmiudet: - vapaamuotoinen luettelo käytettävistä kysymykseen tulevista työmenetelmistä (esimerkiksi suunnitteluohjelmistot) Suosituksen mukaan palveluntuottajia pyydetään siis määrittelemään yritysten ja henkilöiden hankkeen kannalta olennaisimmat avainreferenssit. Tarjoajien lukumäärä Tarjoajien valintakriteereiden määrittämisellä taataan tarjoajien sopiva lukumäärä eli tarjouksia saadaan riittävästi kilpailun synnyttämiseksi ja toisaalta saadaan tarjoajat objektiivisesti rajatuksi työn toteutukseen parhaiten kykeneviin. Tarjouksia pyydetään 5-8 kappaletta. Tarjouspyyntöjen lukumäärä määritellään niin, että saatavien tarjousten tavoitteellinen lukumäärä on 5 ja aina joka tapauksessa vähintään 3. Esivalittavien yritysten määrää arvioitaessa otetaan huomioon mahdollinen konsortioiden muodostuminen ja mahdollisesti tarjoamatta jättävien yritysten lukumäärä. Tarjoajien valinta suorissa hankinnoissa (alle euroa) Kansallisen kynnysarvon ylittävissä Tiehallinnon asiantuntijapalveluiden hankinnoissa suora hankintamenettely on sallittua vain erityisistä, laissa mainituista syistä. Suoran hankintamenettelyn käyttöä voidaan välttää myös kynnysarvon alittavissa Tiehallinnon hankinnoissa. Alle euron hankintoja tulee pyrkiä yhdistelemään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin kokonaisuus voidaan kilpailuttaa. Hankkijan tulee myös selvittää mahdollisuus tilata ko. hankinta voimassa olevien puitejärjestelyiden kautta. Suorissa hankintamenettelyissä kohdellaan eri toimittajia tasapuolisesti ja puolueettomasti. Samantyyppisten asiantuntijapalvelujen suorissa hankinnoissa eri toimittajia tulee vaihdella.

15 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA 13 Suoria hankintoja välttämällä pyritään hankintoja ohjaamaan sekä tilaajan että toimittajien kannalta suuremmiksi ja tehokkaammiksi kokonaisuuksiksi. Vaihtelemalla toimittajia estetään tarjoajien joutuminen eriarvoiseen asemaan, kun suorahankintoja tehdään. 2.2 Valinta- ja arviointiperusteiden kehittäminen Yleistä tarjousvertailusta Tarjousten arviointi edellyttää, että on olemassa vertailupohja, johon eri valintaperusteita verrataan. Tärkeä vertailupohja muodostuu hankkeen tavoitteista. Tavoitteiden määrittely on ensisijaisesti tilaajan tehtävä. Siihen on panostettava riittävästi onnistuneen tarjousvertailun edellytysten luomiseksi. Epäselvät tavoitteet johtavat suuriin hintojen ja laadun vaihteluihin sekä tarjousvertailun mahdolliseen epäonnistumiseen. Joissakin tapauksissa tavoitteiden määrittely yksityiskohtaisesti etukäteen ei ole mahdollista. Tällöin sopivin käytettävä hankintamenettely voi olla neuvottelumenettely. Tarjousten valintaperusteet Tarjousvertailussa käytettävät valintaperusteet vaihtelevat hankekoon ja - luonteen mukaan. Suosituksena esitetään, että hankinnoissa siirrytään vakiosisältöisten valinta- ja arviointiperusteiden käyttöön. Käytettävien perusteiden valinta on tapauskohtaista. Valintaperusteita arviointiperusteineen voidaan lisätä tai vähentää hankkeen tarpeiden mukaan. Seuraava luettelo kattaa yleisimmin käytetyt perusteet toimintasuunnitelman ja projektihenkilöstön laadun arvioimiseksi. Innovatiivisuus ja asiakastarpeiden huomioonottaminen on lisätty luetteloon hankintastrategian tavoitteiden edellyttäminä. Arviointiperusteita on tarkennettu lomakkeissa, joita on tehty kullekin valintaperusteelle. Lomakkeet on esitetty teknisessä raportissa. Valintaperuste Toimintasuunnitelma Lähestymistapa Työohjelma Osaaminen, menetelmät Työn organisointi Arviointiperuste Tavoitteiden ja tarpeiden ymmärtäminen Selkeys, kattavuus, painotukset Luotettavuus, tehokkuus, tarkoituksenmukaisuus Vastuiden selkeys, päätöksenteko, aikataulun realistisuus, Resurssien käyttö Vastaavuus tavoitteisiin, asiantuntemuksen määrällinen riittävyys Asiakastarpeet Asiakastarpeiden tunnistaminen ja huomioonottaminen Vuorovaikutus tilaajan kanssa Vuorovaikutus- ja yhteistyömuodot ja niihin liittyvät riskit Sidosryhmäyhteistyö Yhteistyömuodot, yhteistyön organisointi

16 14 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA Lopputuotteen kuvaus Hankkeen laadunvarmistus Innovatiivisuus Yhteinen kehittäminen Henkilöstö Projektipäällikkö Hankkeen avainhenkilöstö Vastaavuus tavoitteisiin, muoto, sisältö, laajuus, tarkkuustaso Vastaavuus tavoitteisiin, uskottavuus, sisältö Innovaatioiden käytön arvioitu vaikutus lopputulokseen Vaikutus tuotettavan palvelun laatuun ja (Erityisesti puitejärj.) kustannustehokkuuteen Kokemus, koulutus Kokemus, koulutus Valintaperusteet ja niihin liittyvät arviointiperusteet helpottavat tarjouspyyntöjen suunnittelua ja tarjousten tekemistä. Vakioidut arviointiperusteet täsmentävät ja helpottavat tarjousten tulkintaa ja vertailua. Valintaperusteiden arviointi Tarjousten arviointi koetaan vaikeaksi. Arvioinnin tulisi luotettavasti erottaa tarjoukset toisistaan po. hankkeen erityistarpeet huomioonottaen. Tiehallinnon tavoitteena on toiminnan laadun kehittäminen, mutta hinnan merkitys valintaperusteena voi käytännössä jäädä korkeaksi, jos laatuarviointi ei erottele tarjouksia ja hajonta jää pieneksi. Tarjoajat voivat kokea arvioinnin epäoikeudenmukaiseksi valintaperusteiden arvioinnin ollessa epäselvää. Suosituksena esitetään, että: - arviointiperusteiden sisältö määritellään yleisimpiä valintaperusteita varten - valintaperusteet arvioidaan asteikolla valintaperusteiden arviointiasteikon eri tasojen vaatimukset kuvataan sanallisesti siten, että koko skaala 1-10 voi tulla käyttöön - vähimmäisvaatimusten käyttöä voidaan lisätä, jolloin valittavan tarjouksen tulee täyttää vähimmäisvaatimukset määritetyillä arvioinnin osaalueilla. Kynnyksen korkeus voi vaihdella hanketyypeittäin - järjestelmää pilotoidaan ja tarkistetaan tarvittaessa Seuraavat esimerkit kuvaavat skaalausta ja arviointiperusteiden käyttöä. Taulukot on esitetty kokonaisuudessaan teknisessä raportissa.

17 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA 15 Taulukko 1: Arviointiasteikon skaalaus ja perustason määritys Valintaperuste Pisteet Arviointiperusteet Erinomaisesti 9-10 Arviointiperuste täyttyy perustasoa selvästi paremmin Hyvin 7-8 Arviointiperuste täyttyy perustasoa paremmin Tyydyttävästi 5-6 Perustaso: Arviointiperuste täyttyy tyydyttävästi ja on lähellä kohtuullisia normaalivaatimuksia Lähes tyydyttävästi 3-4 Arviointiperusteen täyttymisessä on lieviä heikkouksia, jotka eivät todennäköisesti vaaranna hankkeen olennaisimpien tavoitteiden saavuttamista. Heikosti 1-2 Arviointiperusteen täyttymisessä on heikkouksia tai puutteita, jotka saattavat vaarantaa hankkeen olennaisimpien tavoitteiden saavuttamisen tai arvioitava tekijä on esitetty tarjouspyynnön vastaisesti. Pisteytys 1, vakava heikkous, voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Arviointiperuste täyttyy Taulukko 2: Arviointiperusteet valintaperusteittain, esimerkki Valintaperuste Pisteet Arviointiperusteet Toimintasuunnitelma/Lähestymistapa Tavoitteiden ja tarpeiden ymmärtäminen Täyttää arviointiperusteet Erinomaisesti 9-10 Tavoitteet on ymmärretty ja tulkittu selkeästi ja realistisesti niin, että ne vastaavat hyvin tilaajan tarpeita. Lähestymistapa osoittaa laajaa ja syvällistä näkemystä po. aihepiirin ongelmiin. Hyvin 7-8 Tavoitteet on ymmärretty ja tulkittu kohtalaisen hyvin ja ne vastaavat pääosin tilaajan tarpeita, tehtävä ymmärretty pääosin oikein. Lähestymistapa vastaa hankkeen tarpeita. Tyydyttävästi 5-6 Tavoitteet on ymmärretty ja tulkittu tyydyttävästi. Tavanomainen lähestymistapa. Lähes tyydyttävästi 3-4 Tavoitteiden ymmärtämisessä ja tulkinnassa sekä tehtävän ja tilaajan tarpeiden ymmärtämisessä on lieviä heikkouksia. Heikosti 1-2 Tavoitteiden ymmärtämisessä ja tulkinnassa sekä tehtävän ja tilaajan tarpeiden ymmärtämisessä on olennaisia heikkouksia

18 16 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA Tarjousvalinnan perustelu Tiehallinnon toimintajärjestelmä vaatii sanallisen tarjouspisteytyksen perustelun käytännössä esiintyy arkuutta antaa sanallisia perusteluita. Myös laki vaatii valintapäätöksen perustelua. Suosituksen mukaan: - tarjousten arvioinnissa käytetyt lomakkeet toimivat samalla tarjousvalinnan perusteluna - kaikille hyväksyttävän tarjouksen jättäneille lähetetään kaikkien tarjoajien arvioinnit - lisätietoja annetaan suullisesti tarjoajien pyytäessä Valmis palautepohja ohjeineen nopeuttaa ja siten kannustaa sanallisen perustelun antamista. Perustelu auttaa palveluntarjoajia kehittämään toimintaansa, mitä myös suullisesti annettu syvempi palaute edesauttaa. Esimerkki palautelomakkeesta on esitetty seuraavassa: Taulukko 3: Tarjousvalinnan perustelun lomake (hankintapäätöksen liitteeksi) Valintaperuste Tarjoaja Arvio [1 10] Perustelu, katso arviointiasteikko. Tässä esitetään vain mahdollinen lisäperustelu. Peruste 1 Tarjoaja A 9 Lähestymistapa tuottaa todennäköisesti Lähestymistapa Tavoitteiden ja tuloksia, jotka ylittävät nykyisen tiedon tason tarpeiden ymmärtäminen Tarjoaja B 8 Peruste 2 Tarjoaja C 5 Lähestymistapa johtaa aiottuun tulokseen, mutta on monimutkainen Tarjoaja A Tarjoaja B Tarjoaja C 2.3 Puitejärjestelyt Puitesopimustarjoajien valinta ja -tarjousten arviointi laatu, tarjoajien lukumäärä Tarjoajien valintaan ja tarjousten arviointiin pätevät kohtien 2.1. ja 2.2 periaatteet. Vähimmäisvaatimusten käyttäminen on mahdollista ja suositeltavaa.

19 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA 17 Tavoiteltava tarjousten lukumäärä on 2 kertaa suunniteltu puitejärjestelytoimittajien lukumäärä, kuitenkin vähintään kolme. Tarjoajien lukumäärää (vähintään 5) arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon toimittajien mahdollinen liittoutuminen, mikä on riippuvainen tehtävän luonteesta. Yhteinen kehittäminen otetaan yhdeksi laatuarviointikriteeriksi. Vähimmäisvaatimusten, kun ne on selkeästi määriteltävissä, käyttö takaa tasaisemman laadun. Suositus pitää toimittajien tarjouskustannukset ja tilaajan prosessikustannukset kohtuullisina ja takaa tasapainoisen laaduntuottokyvyn. Tarjoajien/tarjousten valintaperusteet - hinta Tarjoajien valintaperusteisiin pätevät kohdassa 1. määritellyt periaatteet. Tarjousten valintaperusteena on käytetty veloitusluokittaisia tuntiveloitushintoja, tarvittaessa painotettuina. Niiden käyttöön on kuitenkin liittynyt ongelmia. Markkinoiden toimintaa seurataan ja siihen puututaan, jos ongelmat jatkuvat. Tarjoajat esittävät tarjottavaan henkilöstöön ja tehtävien luonteeseen pohjautuvan keskimääräisen tuntiveloitushinnan, johon sovelletaan hinnan painotuskäyrää (tarvittaessa voidaan soveltaa kynnysarvoa). Hinnan paino vertailussa on 20-30%. Arvioitu tuntimäärä ja kustannus neuvotellaan osatehtävittäin. Tilaajalla on mahdollisuus kilpailuttaa osatehtävät puitejärjestelytoimittajien kesken. Suositus on hankintastrategian mukainen ja laadun riittävä korostus ehkäisee osittain markkinoilla havaittuja ongelmia. Toimittajan valinta puitejärjestelytoimittajien keskuudesta Valintaperiaate vaikuttaa tarjoushintaan ja yhteistyön kiinteyteen ja toisaalta tilaajan mahdollisuuteen saada haluamaansa palvelua. Kilpailuttaminen puitejärjestelyn sisällä lisää niin toimittajien kuin tilaajankin kustannuksia eikä siksi ole suositeltavaa eikä puitejärjestelyn idean mukaista. Toimittajan valinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: - yli euron työt kilpailutetaan pääsääntöisesti puitejärjestelyjen ulkopuolella euron työt ratkaistaan neuvottelemalla tasapuolisesti puitejärjestelyyn kuuluvien toimittajien kesken ottaen huomioon tarjolla oleva asiantuntemus, soveltuvuus tehtävään ja toimittajien alkuperäisen tarjouskilpailun tulokset. Toimittajilta pyydetään aina hinta-arvioita ja projektisuunnitelmia. - alle euron työt yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi tai tilataan suoraan mahdollisimman tasapuolisesti ottaen huomioon tarjolla oleva asiantuntemus, soveltuvuus tehtävään ja toimittajien alkuperäisen tarjouskilpailun tulokset.

20 18 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA Suositus vähentää toimittajien ja tilaajan kustannuksia vähentämällä kilpailutuskustannuksia. Se on toimittajien kannalta kohtuullinen, jos heillä on luottamus siihen, että puitejärjestely tuottaa tilauksia. Tämä mahdollistaa valmiuksien ylläpidon ja kehittämisinvestoinnit. Yhteinen kehittäminen Yhteinen kehittäminen kuuluu hankintastrategian tavoitteisiin. Puitejärjestely tarjoaa hyvän instrumentin tämän tavoitteen saavuttamiseksi projektin kokoa ja aikajännettä kasvattamalla. Tilaaja voi tarjouspyynnössä ilmoittaa tiedossaan olevia erityisiä kehittämisen alueita. Toimittajia pyydetään esittämään tarjouksissaan suunnitelma ja menettelytavat yhteisen kehittämisen toteuttamiseksi. Kehittämispainotteiset osuudet hankitaan kuitenkin selkeinä omina kokonaisuuksinaan. Suositus yhdistää tilaajan tarpeet ja toimittajien tarjonnan. Päätökset kehittämistoimien käynnistämisestä ja niihin liittyvistä kustannuksista tehdään erikseen työn aikana. Näin tilaajalle jää mahdollisuus koordinoida kehittämistä muualla tapahtuvan kehittämistoiminnan kanssa. Veloitusperusteiden tarkistaminen Eri tilaajat ovat käyttäneet erilaisia lausekkeita koskien hintojen ja veloitusluokkien tarkistuksia. Suositus on, että toimitaan KSE 1995:n mukaan. Kiinteät hinnat tulevat kysymykseen, jos sopimuksen kesto on korkeintaan 2 vuotta. Veloitusluokkatarkistukset neuvotellaan vuosittain kahden vuoden jälkeen. Tämän periaatteen noudattaminen myös puitejärjestelyissä on kohtuullista erityisesti kun puitejärjestelyn kesto on tyypillisesti tavanomaisia hankkeita pitempi. Mahdolliset hintojen tarkistukset on normaaliolosuhteissa mahdollista arvioida riittävällä tarkkuudella noin 1-2 vuoden aikajänteellä. Voimassaolo/optiovuodet Sopimusten pitkä kesto vähentää kilpailuttamisen kustannuksia. Toisaalta riski kasvaa, jos kilpailuttaminen on johtanut vääriin valintoihin. Useampien puitejärjestelytoimittajien käyttö vähentää tätä riskiä. Pitkä kesto mahdollistaa paremmin toimittajien kehitysinvestoinnit. Hankintastrategian mukaisesti suositaan pitkäkestoisia (2-4 vuotta) sopimuksia, jotka alentavat kustannuksia ja tarjousten hintaa sekä mahdollistavat paremmin toimittajien kehittämisinvestoinnit. Toissijaisesti ja perustelluista syistä voidaan käyttää myös lyhytkestoisempia sopimuksia. Optiovuosien käytön hyödyt ovat kyseenalaiset, ne tulevat kysymykseen lyhytaikaisissa järjestelyissä, jos puitejärjestelyn toteuttamisen onnistumisesta on epävarmuutta.

21 Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen TIIVISTELMÄ TOIMINTATAPASUOSITUKSISTA 19 Sopimuskumppanien lukumäärä Sopimuskumppanien lukumäärä voi olla yksi tai useampia. Riittävän työmäärän takaamiseksi kullekin toimittajalle ei kumppanien lukumäärää tule kasvattaa liikaa. Yhden kumppanin valinta ei mahdollista kilpailua sopimuskauden aikana. Yhden kumppanin valinta tulee kysymykseen erityisesti suppeilla erikoisalueilla ja pienissä puitejärjestelyissä. Muissa tapauksissa suositellaan kumppanien lukumäärän rajoittamista 3:een. Lukumäärän rajoittaminen sitouttaa valitut toimittajat paremmin tehtävään ja suuremmat hankekoot mahdollistavat paremmin toimittajien omat kehitysinvestoinnit. Epävarmuus tilattavien hankkeiden volyymistä nostaa tarjoushintaa. Puitejärjestelyn sitovuus tilaajan ja toimittajan kannalta Sitovuutta (tilataanko kaikki aihepiirin työt puitejärjestelyä käyttämällä, onko toimittaja velvollinen aina tarjoamaan aihepiiriin kuuluvia töitä), ei yleensä ole määritelty, ei myöskään puitejärjestelyn odotettavissa olevaa kokoa. Epävarmuus nostaa hintatasoa eikä edistä toimittajien kehitysinvestointeja. Puitejärjestelyn kautta tilattava hankevolyymin suuruusluokka ilmoitetaan tarjouspyynnöissä, samoin sopimuskauden aikana käytettävien puitesopimustoimittajien valintaperiaatteet. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä toteuttamasta puitejärjestelyn piiriin kuuluvia tehtäviä, jos tarvittavaa erityisosaamista ei ole käytettävissä. Tällöin tilaajalla on oikeus tilata puitejärjestelyn piiriin kuuluvia tehtäviä ulkopuolisilta toimittajilta. Jos perusteet ovat riittävät, voidaan näin menetellä muustakin syystä. Tilaajan tulee kuitenkin sitoutua ilmoitettuun kokonaistilausvolyymiin. Sopimuksen henki on sitovuus. Tämä on toteutettavissa parhaiten, kun kysymyksessä on selvästi määritelty standardimainen tuotanto. Jos näin ei ole, on toimittajalla oikeus kieltäytyä tarjoamasta osatehtävää ja tilaajalla oikeus käyttää ulkopuolisia toimittajia. On selvää, että jo tehdyt osahankinnat ovat kumpaakin osapuolta sitovia. 2.4 Neuvottelumenettely hankintamuotona Yleistä neuvottelumenettelystä Neuvottelumenettelyn käyttäminen hankintamuotona tukee hankintastrategiaa mahdollistamalla innovaatioilla kilpailun ja korostamalla lopputuotteen laatua valintakriteerinä. Neuvottelumenettelyn käytöstä ei juuri ole kokemuksia eikä sen käyttöä ole Tiehallinnossa yksityiskohtaisesti ohjeistettu. Uuden hankintalain tarkoituksena on ollut kehittää joustava ja nopea hankintatapa sellaisia tapauksia varten, missä hankittavan palvelun määrittely etukäteen on vaikeaa.

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10. Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.2015 1 Taustaa Nykyiset hankintamenettelyjä koskevat RT-ohjeet

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin Kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun (dnro 46716); ja Liikenneselvitysten-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 14 Oikaisuvaatimus painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelua ja hankintaa koskevasta lautakunnan päätöksestä HEL 2015-006533 T 02 08 01

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet Tuusula 11.11.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (6) 2 Paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelut, puitejärjestely HEL 2016-007563 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Tarjousten pisteytys- ja valintaperusteet 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375174-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2011/S 231-375174 Hankintailmoitus erityisalat

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 24.06.2015 Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle 1.8.2016 31.7.2019 Sosiaali-

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 50742 Koulutus- ja konsultointipalvelut, Joensuun Tiedepuisto Oy Hankinnan kohde:

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) PILAANTUNEESEEN MAAPERÄÄN LIITTYVÄT SELVITYKSET, LUPAPROSESSIT JA PUHDISTUSTÖIDEN VALVONTA -PUITESOPIMUS, Tampere Tarjouspyynnön kohde Sopimuskausi Optiot Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Puitejärjestely. Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014

Puitejärjestely. Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014 Puitejärjestely Kari Tolonen Hankintapäällikkö Palveluntuottajien koulutus 2014 Mikä on puitejärjestely? Hankintalain 31 :n säännös: Hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn hankintalain

Lisätiedot

Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus

Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus Kaupunginhallitus 535 21.12.2015 Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä 16.11.2016 466 ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus 1264/02.08.00.07/2015 KH

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/17. Pisteiden laskentatapa. Kiviranta Kodit oy

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/17. Pisteiden laskentatapa. Kiviranta Kodit oy 1/17 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) : 3 : 3 HINNOITTELU, PAINOARVO 60 % Lastensuojel upalvelut Kiviranta Kodit oy Arjessa Oy Hoitovuorokauden hinta Max pisteet Annettu

Lisätiedot

KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY

KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY 30.9.2016 KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY Konsultin valinta, pisteytysmenettely 1 Yleistä Konsultiksi valitaan tarjoaja, jonka tarjous on paras hinta-laatusuhteeltaan.

Lisätiedot

Päätös Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella. 5. Psykologipalvelu Psyyke Oy

Päätös Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella. 5. Psykologipalvelu Psyyke Oy Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Neuropsykiatrisen kuntoutuksen hankinta HEL 2015-013563 T 02 08 02 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella seuraavaa: Hylätä Tmi Heidi Falleniuksen tekemän

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN HANKINTA

INNOVAATIOIDEN HANKINTA K I R S I - M A R I A H A L O N E N O T T, V T 2 7. 0 9. 2 0 1 6 INNOVAATIOIDEN HANKINTA Hankintalainsäädäntö este vai mahdollisuus? Innovaatioiden hankinta voimassa olevan lainsäädännön nojalla Innovaatio

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot