Tavoitteet ja alatavoitteet. Keskusjärjestön avaintoimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteet ja alatavoitteet. Keskusjärjestön avaintoimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi"

Transkriptio

1 1. SUOJELUTAVOITE: BirdLife Suomen toiminnan ansiosta lintujen, niille tärkeiden alueiden ja elinympäristöjen tila parantuu. Myös luonnonvarojen kestävän käytön ja luonnon monimuotoisuuden suojelun tärkeys tunnustetaan laajasti yhteiskunnassa. Lintujen hyvinvoinnin edistäminen vaatii sekä pieniä että laaja-alaisia toimenpiteitä niin Suomessa kuin muualla maailmalla. Lähes kaikella ihmistoiminnalla on vaikutuksia linnustoon. Ilmastonmuutos monitahoisine luontoon ja yhteiskuntaan kohdistuvine vaikutuksineen on esimerkki lintujen suojelun vaativista ja moniulotteisista haasteista. Valtavan toimintakentän vuoksi toimintaa on kohdennettava tärkeimpiin kokonaisuuksiin. Suojelutavoitteista kuusi on priorisoitu tärkeimmiksi. Jokaisella tavoitteella on useita alatavoitteita, joista tärkeimmät on listattu tässä strategiassa. Myös tärkeimmät keinot tavoitteiden saavuttamiseksi on mainittu. Tavoitteet ja alatavoitteet 1.1 Luonnonsuojeluun käytettävät resurssit Suomessa kasvavat. - Suomessa otetaan käyttöön biodiversiteetin kompensaatiomalli. 1.2 Suomen linnustoa suojellaan tehokkaasti Tärkeät lintualueet -verkoston avulla. - IBA-alueet on suojeltu. - Suomesta on selvitetty maakunnallisesti tärkeät lintualueet. - Tärkeitä lintualueita hoidetaan asianmukaisesti. - Tärkeiden lintualueiden linnustoa ja uhkia seurataan. - Tärkeisiin lintualueisiin kohdistuviin uhkiin reagoidaan välittömästi. 1.3 Suomen linnustoa seurataan asianmukaisesti, jotta suojelutyö voidaan kohdentaa oikein ja ajoissa. - Suomen linnustonseuranta on hyvää ja kattaa kaikki elinympäristöt ja lajit. - BirdLife Suomella on ajantasaiset tiedot Suomen linnustosta. 1.4 Maatalousympäristön linnuston tilanne on hyvä. - EU:n maatalouden tuet ja kansalliset tuet ohjataan tukemaan monimuotoisuutta edistäviä viljelytapoja. - Maataloustoimijat haluavat edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä. 1.5 Uhanalaisten ja taantuvien lajien suojelutilanne paranee. - Suuri yleisö tuntee joka vuosi paremmin ainakin yhden suojelullisesti tärkeän lajin nykytilanteen. - Suomessa toimeenpannaan lajien kansainväliset lajisuojelusuunnitelmat. 1.6 Suomen resursseja ohjataan kansainväliseen linnustonsuojelutyöhön. - Osallistutaan BirdLife Internationalin suojelutyön rahoittamiseen. - BirdLife Suomi on aktiivinen BirdLife Internationalissa. Keskusjärjestön avaintoimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Luonnonsuojeluresurssien kasvattaminen. Laaditaan esitys kompensaatioperiaatteen käyttöön ottamiseksi no net loss -periaatteen mukaisesti. Tuodaan kompensaatioperiaatteen hyödyllisyyttä ja välttämättömyyttä esiin viestinnässä. Tärkeät lintualueet. IBA-alueita seurataan seurantasuunnitelman mukaisesti. Ylläpidetään ja täydennetään lintualueet-tietokantaa. Tuetaan ja kannustetaan jäsenyhdistyksiä maakunnallisesti tärkeät lintualueet -hankkeen toteuttamiseksi. Tehdään lajikohtaiset selvitykset lajien tärkeimmistä esiintymispaikoista. Tehdään suojelualoitteita. Vaaditaan yhteiskunnalta lisäpanostusta suojelualueiden hoitamiseen. Osallistutaan maakuntakaavaprosesseihin. Aktivoidaan jäsenyhdistyksiä osallistumaan tärkeimpiin kaavahankkeisiin. 1

2 Linnustonseuranta. Aktivoidaan jäsenistöä laskemaan vakiolinjoja. Käytetään Tiira-lintutietopalvelua hyväksi linnustonseurannassa. Laaditaan faunistista raporttia ja hyödynnetään aineistoa seurannassa. Julkaistaan Linnut-vuosikirjaa. Ylläpidetään Suomen linnut -tietokantaa ja päivitetään kannan perustiedot Tiira-lintutietopalveluun. Maatalousympäristön lintujen tila. Osallistutaan kansalliseen maatalostukityöhön, erityisesti ympäristötukityöhön. Osallistutaan BirdLife Internationalin maataloustyöryhmän (ATF) toimintaan. Tuodaan viestinnässä esiin maatalousympäristön lintujen tilaa. Lajisuojelu Vuoden lintu -projektit. Aktivoidaan tutkijoita selvittämään vähenevien lajien vähenemisen syitä. Seurataan valtion toimia lajisuojelusuunnitelmien toteuttamiseksi ja reagoidaan, mikäli havaitaan ongelmia. Kansainvälinen suojelutyö. Haetaan ulkoministeriöltä resursseja monimuotoisuuden suojelun edistämiseksi kehittyvissä maissa. Osallistutaan BirdLife Internationalin Euroopan työryhmiin. Tärkeät lintualueet - Toteuttaa ja julkaista maakunnallisesti tärkeät lintualueet -hanke toimialueellaan. - Huolehtia alueensa tärkeiden lintualueiden linnustonseurannoista ja raportoida tiedot Birdlifelle. - Ehdottaa uusia IBA-alueita. - Seurata maankäyttöä ja tiedottaa tärkeisiin lintualueisiin kohdistuvista uhkista BirdLifelle. - Tehdä hoitoon ja käyttöön liittyviä aloitteita tärkeillä lintualueilla. - Lisätä tärkeät lintualueet hankkeen tunnettavuutta tuomalla tärkeitä lintualueita esiin yhdistyksen toiminnassa, ja järjestää esim. talkoita alueiden hoitamiseksi. Linnustonseuranta - Huolehtia alueensa laskentojen toteutumisesta ja kannustaa jäsenistöä osallistumaan laskentoihin. - Kerätä ja raportoida havaintojenkeruualueensa havainnot. - Huolehtia oman alueensa osalta Tiira-aineiston validoinnista. Lajisuojelu - Osallistua vuoden lintu -projekteihin. Kansainvälinen suojelutyö - Toteuttaa alueellaan keräyksiä, joiden tuotto ohjataan kansainvälisiin suojelutoimiin 2

3 2. KASVUTAVOITE: BirdLife Suomi on kasvanut kaikkien linnuista kiinnostuneiden järjestöksi. Kasvutavoite on valittu painopistealueeksi siksi, että suojelutoimintaan tarvitaan ihmisiä; sekä harrastajia, vapaaehtoisia että ammattilaisia. Lintuharrastuksen näkyvyyttä ja kiinnostavuutta lisäämällä saadaan uusia jäseniä ja tukijoita, jotka haluavat tukea BirdLife Suomen toimintaa ja osallistua siihen. Samalla saadaan myös lisää havaintoja, joihin suojelutoimintamme asiantuntemuksen ohella perustuu. Lisäksi jäsenten ja tukijoiden (vuositukijat, kertalahjoittajat, suojeluklubin tukijat, testamentit) määrällä on suuri merkitys varainhankinnassa. Varainhankinnan avulla saadaan lisää resursseja suojelutoimintaan. Jäsenmäärällä on merkitystä myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikutettaessa. Tavoitteet 2.1 Tukijoiden määrän kasvu Birdlife Suomen tapahtumiin osallistuneille ja potentiaalisille tukijoille markkinoidaan mahdollisuutta tukea BirdLife Suomen työtä. Toimintaamme vuosittain tukevien vuositukijoiden määrä kasvatetaan vuoteen 2016 mennessä 5 000:een (3100 tukijaa 8/2012). Varainhankintaa tehostetaan resursseja lisäämällä ja tukimuotoja kehittämällä. 2.2 Jäsenyhdistysten jäsenmäärän kasvu Jäsenyhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä vuonna 2016 on ( v. 2011). Jäsenmäärän kasvattamista edistävät mm. retkikummit, jotka hankkivat uusia jäseniä jäsenyhdistyksiin ja vetävät linturetkiä sekä paikallistoiminnan laajentuminen. 2.3 Paikallistoiminnan edistäminen Mitä paikallisempaa toiminta lintuyhdistyksessä on, sitä enemmän toimintaan saadaan mukaan aktiivisia toimijoita. Paikallinen toiminta myös edistää alueen lintuharrastajien yhteenkuuluvuutta. Edistetään kehitettyjen mallien mukaista paikallistoimintaa. Keskusjärjestön toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Järjestetään vuosittain Pihabongaus- ja vastaavia tapahtumia ja hankitaan uusia tukijoita ja jäseniä tapahtuman yhteydessä. - Vuositukija-konseptia ja markkinointia kehitetään. - Kertalahjoitusmallia kehitetään ja sosiaalisen median hyväksikäyttöä varainhankinnassa edistetään. - Testamenttilahjoittaminen tuotteistetaan ja testamenttilahjoittamista edistetään. - Koulutetaan jäsenyhdistyksiä jäsenhankinnassa ja järjestetään jäsenhankintakampanjoita. - Retkikummitoimintaa ylläpidetään ja retkikummeja koulutetaan säännöllisesti jäsenhankinnassa. - Tiira-lintutietopalvelua hyödynnetään kasvutavoitteiden saavuttamisessa. - Linnustonsuojeluklubia kehitetään aktiivisempaan suuntaan. - Paikallistoimintaa edistetään kehitettyjen mallien avulla. - Edistetään BirdLife Suomen ja sen jäsenyhdistysten tunnettuutta viestintästrategian mukaisesti. - Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää BirdLifen tapahtumiin osallistuneiden osoitetietoja jäsenhankinnassaan. - Jäsenyhdistykset voivat järjestää omia yleisötapahtumia mm. valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä. - Tapahtumiin osallistujat voidaan kutsua opastetulle linturetkelle. - Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää Tiira-lintutietopalvelua jäsenhankinnassaan. - Jäsenyhdistykset voivat osallistua BirdLife Suomen järjestämiin koulutuksiin tai pyytää apua jäsenhankinnassa. - Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää retkikummitoimintaa jäsenhankinnassaan. - Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää paikallistoimintamallia. - Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää jäsenhankintaworkshopin tuloksia toiminnassaan (puheenjohtajakansio). 3

4 3. PALVELUTAVOITE: BirdLife Suomi tarjoaa kaikille linnuista kiinnostuneille heidän arvostamiaan palveluita parhaiten Suomessa. Palvelutavoite on valittu painopistealueeksi siksi, että tarjoamalla monipuolisia ja haluttuja palveluita BirdLife Suomi jäsenyhdistyksineen vahvistaa jo saavuttamaansa asemaa lintuharrastajayhteisössä ja houkuttelee toimintansa piiriin uusia linnuista kiinnostuneita. Palveluilla tarkoitetaan keskusjärjestön ja jäsenyhdistysten tuottamia palveluja henkilöjäsenille, sekä keskusjärjestön jäsenyhdistyksilleen tuottamia palveluja. Tiira on BirdLife Suomen valtakunnallinen lintutietopalvelu. Tiirassa voi selata suomalaisia lintuhavaintoja ja pitää omaa lintuhavaintopäiväkirjaa kuka tahansa linnuista kiinnostunut. Tiirassa on vuoden 2012 elokuussa rekisteröityneitä käyttäjiä yli , joista kolmasosa oli rekisteröitynyt jäsennumerolla. Havaintoja Tiirassa on yli 8 miljoonaa. Jäsenyhdistysten Tiira-yhdistysvastaavat pitävät yllä Tiiran havaintotietokantaa. BirdLife Suomen säännölliset julkaisut (Linnut-lehti, Tiira-lehti, Linnut-vuosikirja, Ornis Fennica) ja sähköiset palvelut (www.birdlife.fi, Lintuverkko, Facebook) tarjoavat linnuista kiinnostuneille lintuihin, lintuharrastukseen, lintujen suojeluun ja tutkimukseen liittyvää tietoa. BirdLife Suomi myös palvelee linnuista kiinnostuneita lintuharrastustarvikkeita myyvän liikkeensä (Suomen Lintuvaruste Oy) avulla. BirdLife Suomi järjestää tapahtumia (mm. Pihabongaus, Tornien taisto) ja lintukursseja sekä koordinoi jäsenyhdistystensä retkikummitoimintaa. Jäsenyhdistykset järjestävät opastettuja linturetkiä ja muita tapahtumia jäsenilleen ja yleisölle. BirdLife Suomi tarjoaa jäsenyhdistyksilleen palveluja (jäsenrekisteripalvelu, yhdistyksen markkinointimateriaalit, jne.), joilla yhdistys voi keventää oman perustoimintansa taakkaa ja vapauttaa resursseja käytännön yhdistystoimintaan.. BirdLife Suomi tarjoaa jäsenyhdistyksilleen palveluja, joilla yhdistys voi edistää lasten ja nuorten toimintaa. Tavoitteet 3.1 Tiira-lintutietopalvelun kehittäminen Lintuhavaintoja tarvitaan lintujen suojelemiseksi ja harrastajien havainnot on tallennettava varmalla tavalla keskitetysti. Tiira-lintutietopalvelusta tehdään uusi versio, jossa otetaan huomioon käyttäjien uudistuvat tarpeet. Uudistusta koskeva työ aloitetaan v Lintuharrastajat kirjaavat lintuhavaintonsa kattavasti koko Suomen alueelta Tiira-lintutietopalveluun. 3.2 Yleisötoiminnan tehostaminen Lintuharrastajat haluavat tukea ja puitteita harrastukselleen. Yleisötapahtumilla on myös suuri merkitys valistustyön tekemisessä, suojelutyössä ja varainhankinnassa. Pidetään yllä valtakunnallisia tapahtumia ja kehitetään uusia tapoja lintuharrastuksen laajentamiseksi ja lähiretkeilyn lisäämiseksi. 3.3 Vapaaehtoisverkoston vahvistaminen Vapaaehtoiset ovat BirdLife-yhteisön strateginen menestystekijä. BirdLifen vapaaehtoisverkostoa vahvistetaan ja jäsenyhdistyksille tarjotaan keinoja ja tukea vapaaehtoisten saamiseksi mukaan järjestötoimintaan. 3.4 Lapsi- ja nuorisotoiminnan valmiuksien lisääminen Lintuharrastuksen jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitaan nuoria lintuharrastajia. Selvitetään ja kehitetään toimintamalleja, joilla lapset ja nuoret saadaan mukaan jäsenyhdistysten toimintaan, sekä tarjotaan materiaalia ja muuta tukea jäsenyhdistysten käyttöön. Keskusjärjestön toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Tehdään kysely Tiira-lintutietopalvelun kehittämisestä. - Järjestetään jäsenyhdistyksissä koulutusta Tiira-lintutietopalvelun käytöstä ja hyödyntämisestä. - Jäsenyhdistysten käyttöön tuotetaan yhdistys- ja tiedotusmateriaalia. - Julkaisutoimintaa jatketaan ja kehitetään viestintästrategian mukaisesti - Retkikummitoimintaa ylläpidetään ja retkikummeja koulutetaan säännöllisesti. - Vieraillaan jokaisessa jäsenyhdistyksessä noin joka toinen vuosi tai erityisen tarpeen ilmetessä. - Jäsenyhdistyksille tarjotaan tietoa ja koulutusta vapaaehtoistoiminnasta. - Jäsenyhdistyksille tarjotaan materiaalia lapsi- ja nuorisotoimintaa varten. 4

5 - Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää Tiira-lintutietopalvelua jäsenhankinnan välineenä. - Yhdistykset voivat myydä havaintosivupalvelua. - Jäsenyhdistykset voivat tehdä jäsenkyselyn BirdLife Suomen avustuksella. - Jäsenyhdistykset voivat tehdä yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen kanssa. - Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää retkikummitoimintaa palvellakseen linnuista kiinnostuneita. - Jäsenyhdistykset voivat järjestää alueillaan lintuharrastustapahtumia BirdLife Suomen tukemana. - Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää vapaaehtoistoimintaa varten saatua materiaalia ja koulutusta. - Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää lapsi- ja nuorisotoimintaa varten saatua materiaalia ja saada muuta tukea lintukurssien järjestämiseksi. Strategian seuranta Strategian toteutumisen seuraamiseksi tarkastellaan seuraavia mittareita noin kahden vuoden välein, seuraavaksi vuoden 2015 keväällä: Suojelualueiden osuus IBA-alueiden pinta-alasta IBA-alueiden linnustoinventointien toteutusmäärät MAALI-alueiden valtakunnallinen kattavuus Ajantasalla oleva lajitietokanta Laskettujen vakiolinjojen määrä Kosteikkolintujen tilan koheneminen Maatalouslintujen tila Vuoden laji -hankkeet on toteutettu ja tulokset julkaistu Toimintaamme tukeneiden vuositukijoiden määrä Jäsenyhdistysten jäsenmäärä BirdLife Suomen jäsenyhdistysten ja paikallisryhmien määrä Tiira-lintutietopalvelun käyttöaste jäsenistössä ja palvelun sisältämä havaintomäärä Vuosittain järjestettyjen yleisötilaisuuksien, tapahtumien ja retkien määrä Vapaaehtoisten määrä BirdLifessä ja paikallisyhdistyksissä Nuorisotoimintaa edistävien palvelujen ja yhdistysmateriaalien määrä ja käyttöaste jäsenyhdistyksissä, ja nuorisolle suunnattujen lintukurssien määrä Strategian toteuttaminen On tärkeää, että strategiaa ei unohdeta sen vahvistamisen jälkeen ja että se ohjaa toimintaa myös käytännössä. Tämä edellyttää, että BirdLife Suomen henkilökunta, hallitus ja toimikunnat sekä BirdLife Suomen jäsenyhdistykset kaikki, joita strategia koskee tutustuvat strategiaan, sisäistävät sen ja osaltaan sitoutuvat siihen. Strategiaa tullaan esittelemään yhdistyksissä yhdistysvierailujen yhteydessä sekä järjestön yhteisissä kokouksissa. Tiivistelmä strategiasta on nähtävissä BirdLife Suomen verkkosivuilla. Strategia on tärkeää saada myös jalkautettua osaksi järjestön arkityötä, eli strategian tulee toteutua käytännön töissä. Jokaisen työntekijän pitää pohtia arkityössään, miten oma työ tukee strategian toteutumista ja millaisin keinoin voi itse strategiaa kulloinkin parhaiten edistää. Lisäksi jokainen uusi hanke tulee arvioida strategian näkökulmasta ennen kuin päätetään hankkeen toteuttamisesta. 5

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 BirdLife Suomi ry Toimintasuunnitelma 2009 1(8) Toimintasuunnitelma 2009 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö sekä valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on 30 lintutieteellisen ja lintuharrastajayhdistyksen sekä näiden noin 10 000 henkilöjäsenen keskusjärjestö ja valtakunnallinen nuorisotyötä

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristön- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä järjestö sekä 30 lintutieteellisen ja lintuharrastajayhdistyksen sekä näiden noin 9 500

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI www.fimu.org 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma PTS Verkostoissamme on voimaa 18.11.2010 PTS 2 (10) Sisällys 1. Toimintaympäristö... 3 2. Missio... 3 3. Visio... 4 4. Arvot... 4 5. SWOT... 5 6. Tavoitteet...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista Aloitteet 1. Suomen Punaisen Ristin hallinnon päätöksenteon avoimuus ja näkyvyys 2. Uuden toimintamuodon kokeileminen ensiapuryhmätoiminnassa 3. Huomionosoitusjärjestelmän uudistaminen 4. Jäsenmaksujen

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti Puoluehallitus 01.11.2014 1(1) Syyskokous 2014 ESITYSLISTA Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot