OPISKELIJAN OPAS. Projektioppiminen Humanistisessa ammattikorkeakoulussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS. Projektioppiminen Humanistisessa ammattikorkeakoulussa"

Transkriptio

1 Tämä opas on hyväksytty Humanistisen ammattikorkeakoulun johtoryhmässä Oppaan ovat toimittaneet Niina Leinonen ja Sirpa Teräväinen. Päivittäneet Zita Kóbor-Laitinen, Pauli Kurikka, Iina-Maria Piilinen Projektioppiminen Humanistisessa ammattikorkeakoulussa OPISKELIJAN OPAS 1

2 1 Projektioppiminen HUMAKissa Tämä opas on tehty Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijan avuksi opintojakson tai sen osan suorittamiseen projektioppimisen oppimisympäristössä. Opiskelija voi soveltaa ohjeita mihin tahansa projektioppimisena suoritettaviin opintoihin. Projektioppimisena suoritettavien opintojen laajuutta ei rajoiteta. Ohjeistus soveltuu myös vapaasti valittavien opintojen projektimuotoiseen suorittamiseen. Projektityötaitoja opetetaan HUMAKissa myös kontaktiopetuksessa. HUMAKissa projektioppimisella tarkoitetaan opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kartuttamiseen tähtääviä, ajallisesti rajattuja hankkeita. Projektit voivat olla tutkimus-, selvitys- tai kehittämistehtäviä, mutta yhtä hyvin palvelun tai tapahtuman toteuttamista. Oppimisen kohteena on projektityöskentely eri vaiheineen. Oppimisprojekteja voidaan toteuttaa osana kontaktiopetusta, itsenäisinä hankkeina tai harjoittelun yhteydessä. Myös toiminnallinen opinnäytetyö voi olla projektimuotoinen. Projektioppimista voidaan toteuttaa yksin tai ryhmässä. Projektit voivat olla työelämän tilaamia kehittämishankkeita, joissa oppiminen ja oppimiseen tähtäävä prosessi sekä projektin tuotos ovat yhtä tärkeitä. Projektiraportteihin tulee käytännön toteutuksen kuvauksen lisäksi liittää lähdeaineiston soveltamista ja tietoperustan selvitystä. Lähdeaineistosta ja projektin raportoinnista ja arvioinnista sovitaan ohjaavan lehtorin tai opintojaksovastaavan kanssa. Kirjallisen raportin vaihtoehtona voi olla tapahtuma, näyttely, esitys, videokooste tai muu sellainen täydennettynä kirjallisella yhteenvedolla. Oppimistavoitteet saattavat vaihdella sen mukaan, missä vaiheessa opintoja projekti toteutetaan. Yhtenä yleisenä tavoitteena on projektityöskentelyn omaksuminen ja työelämätaitojen kartuttaminen. Opiskelija ja ohjaava lehtori yhdessä huolehtivat, että projektin tavoitteet palvelevat kyseisen opintojakson tavoitteiden toteutumista. Opiskelija laatii ennen projektin alkua kirjallisen suunnitelman siitä, mitä hän on tekemässä. Tärkeää on, että opiskelijalle syntyy projektin myötä näyttöä tekemisestään ja oppimisestaan esimerkiksi portfoliota varten. 2 Projektioppimisen hyödyt 2

3 HUMAKissa kaikki kolme koulutusohjelmaa tarjoavat mahdollisuuksia projektien opinnollistamiseen. Opiskelija voi tarkistaa opetussuunnitelmasta, mitkä opintojaksot soveltuvat projektityöympäristössä toteutettaviksi. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseen ja projektin opinnollistamiseen esimerkiksi vapaasti valittavien opintojen puitteissa. Projektityötaitoja opetetaan myös kontaktiopetuksessa. Projektissa opiskelija - oppii ryhmä- tai tiimityöskentelytaitoja, yhteisöosaamista ja moniammatillista toimintaa sekä jaettua asiantuntijuutta - solmii työelämäsuhteita, vahvistaa ja laajentaa jo olemassa olevia verkostojaan - saa tietoa työelämästä ja sen vaatimuksista, asettaa omia kehittymis- ja oppimistavoitteitaan - oppii asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan ja toteuttamaan projekteja sekä arvioimaan toimintaansa - hankkii erikoisosaamista, luo projektioppimisen käyttöteoriansa ja rakentaa persoonallista ammattitaitoaan. 3 Opintojakson suorittaminen projektina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Opintojaksovastaava/ohjaava lehtori - ohjaa opiskelijaa niin, että opintojakson sisällölliset tavoitteet toteutuvat projektissa - tarkistaa, että opintojakson tavoitteet ja opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ovat yhteensopivia - hyväksyy projektisuunnitelman - hyväksyy ja allekirjoittaa projektisopimuksen - tukee ja ohjaa opiskelijaa ennen projektin aloittamista ja tarvittaessa myös projektin aikana - pitää tarvittaessa yhteyttä työelämän yhteyshenkilöön 3

4 - arvioi raportin ja antaa suoritusmerkinnän projektista. Opiskelija - asettaa henkilökohtaiset tavoitteensa niin, että ne sopivat opintojakson tavoitteisiin - suunnittelee projektinsa itsenäisesti - sopii oppimistehtävistä ohjaavan lehtorin kanssa ja luovuttaa kirjallisen projektisuunnitelman lehtorille ennen projektin alkua - toimittaa projektisopimuslomakkeen tilaajalle ja lehtorille - hyväksyy ja allekirjoittaa projektisopimuksen - pyytää lehtorin hyväksynnän (allekirjoituksen) projektisopimukseen - sopii aikataulusta, työtehtävistä ja vastuu-alueista tilaajan kanssa - työskentelee määrätietoisesti ja tehokkaasti projektissa - raportoi projektista lehtorille ja tilaajalle etukäteen sovitulla tavalla - arvioi projektin prosessina ja reflektoi omaa projektityöskentelyään raportissa - liittää raporttiinsa koosteen tilaajan palautteesta. Tilaaja (työelämän yhteyshenkilö) - määrittelee opiskelijan työtehtävät projektissa - määrittelee aikataulun projektille ottaen huomioon oppilaitoksen lukujärjestyksen - hyväksyy ja allekirjoittaa projektisuunnitelman - hyväksyy ja allekirjoittaa projektisopimuksen - ohjaa ja tukee opiskelijan toimintaa projektin aikana ja antaa palautetta opiskelijalle - perehdyttää opiskelijaa työyhteisöön ja -tehtäviin, antaa asiantuntija-apua tarvittaessa - tutustuu loppuraporttiin ja antaa arvion projektin toteutuksesta sekä opiskelijan työpanoksesta 4

5 4 Projektisuunnitelman rakennemalli Oppaaseen sisältyvät projektisuunnitelman ja projektiraportin mallit on tehty opiskelijan avuksi ja niitä saa soveltaa omaan projektiinsa sopiviksi. 1. Perusidea, tausta, tarpeet ja tavoitteet - Mitä projektissa on tarkoitus tehdä, miten ja miksi? 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat - Ketä varten projekti tehdään ja kehen sen vaikutukset kohdistuvat? 3. Tavoitteet ja mittarit - Mitä projektilla halutaan saada aikaan ja miten se todennetaan, miten mittaaminen tapahtuu? 4. Projektiosaamiseen ja suoritettavaan opintojaksoon liittyvät oppimistavoitteet ja niiden mittarit - Mitä opiskelija haluaa oppia projektityöskentelystä ja opintojakson tavoitteista? 5. Toteutus ja aikataulu - Millaisia vaiheita ja tehtäviä projektiin liittyy ja millä aikataululla ne tehdään? 6. Projektiryhmä, projektin johto ja työnjako - Ketkä projektin toteuttavat ja miten projektin tehtävät, vastuut ja roolit jakautuvat mukana olevien kesken? 7. Talousarvio, rahoitus ja projektiin liittyvät riskit - Miten projekti rahoitetaan ja mitä riskejä projektiin liittyy? 5

6 8. Dokumentointi, raportointi ja arviointi - Mitä tietoja projektista ja sen toteuttamisesta projektin aikana kerätään, miten tiedonkulku projektiryhmän sisällä hoidetaan, miten ja kenelle projektista tiedotetaan? - Miten projekti raportoidaan, kuka arvioi projektin onnistumista ja miten? (opiskelijan itsereflektointi, vertaispalaute, yhteyshenkilön arvio, lehtorin arvio) - Miten projektioppiminen tukee opiskelijan ammatillista kasvua ja auttaa luomaan käyttöteoriaa sekä tuottamaan näyttöä muun muassa portfoliota varten? 5 Kirjallisen projektiraportin rakennemalli 1. Projektin perusidea, tausta ja tehtävät - Mitä projektissa tehtiin, miten ja miksi 2. Asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen - Tavoitteiden ja mittareiden kuvaus sekä tavoitteiden saavuttaminen 3. Organisaatio ja projektin tekijät - Projektin toteuttajat ja toteutusorganisaatio sekä toteutunut työnjako, opiskelijan henkilökohtaiset vastuualueet ja tehtävät projektissa 4. Projektin toteutus ja toteutunut aikataulu - Mitä projektissa tehtiin ja milloin, toteutuiko projekti suunnitellun aikataulun mukaisesti 5. Toteutuneet kustannukset - Lopullinen kustannuslaskelma ja rahoitus 6

7 6. Projektin tulokset - Mitä toimenpiteitä, tapahtumia tai muita tuotoksia projekti sai aikaan, projektin konkreettinen hyöty kohderyhmälle ja opiskelijalle itselleen 7. Arvio projektin toteutuksesta, tuloksista ja onnistumisesta - Projektin prosessianalyysi ja arviointi saadun palautteen pohjalta (itsearviointi, vertaisarviointi, tilaajan palaute) - Mahdollisesti ulkopuolinen arvioitsija (palvelunsaaja, asiakas, ulkopuolinen asiantuntija ja niin edelleen) 8. Oppimistavoitteiden toteutumisen arviointi - Mitä opiskelija on oppinut projektityöskentelystä ja miten suunnitelmassa luetellut oppimistavoitteet ovat toteutuneet 9. Innovaatiot ja jatkotoimenpiteet - Miten projektissa syntynyttä tietoa tai toimintamalleja hyödynnetään jatkossa 10. Raportin ulkoasu ja lähteet - Raportissa projektin kuvaus toteutetaan tietoperustaa soveltamalla ja lähdekirjallisuuteen viittaamalla - Lähdeluetteloon kirjataan ainoastaan ne lähteet, joihin tekstissä on viitattu - Raportin ulkoasu noudattaa opinnäytetyöoppaan ohjeita (TOLA) - Raportin liitteeksi voi laittaa projektin tuotoksia tai muita dokumentteja ynnä muuta materiaalia, joka antaa lisätietoa projektista. 7

8 6 Kirjallisuutta projektityöskentelyn tueksi Nordström, Piia (toim.) Opas kansainväliseen oppimisprojektiin. Käytännön oppimista Humanistisen ammattikorkeakoulun Bosniaprojektissa. Sarja C. Oppimateriaalit 1/2001. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Silfverberg, Paul Ideasta projektiksi. Projektisuunnittelun käsikirja. 5.painos. Edita. Viirkorpi, Paavo Onnistunut projekti. Opas kunta-alan projektityöskentelyyn. Suomen Kuntaliitto. Virtanen, Petri Projektityö. WSOY Yritysjulkaisut. Berkun, Scott Projektihallinnan taito. Suunnittele, hallitse ja johda projekteja. Helsinki: Readme.fi. Ruuska, Kai Pidä projekti hallinnassa: suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus. Helsinki: Talentum. Litke, Hans-Dieter Projektinhallinta. Helsinki: Rastos. Kettunen, Sami Onnistu projektissa. Helsinki: WSOY. Koskinen, Kari Projektien ohjaus. Aseman lapset ry: Forssa. Anttila, Pirkko Se on projekti - vai onko? Kulttuurialan tuontanto ja palveluprojektien hallinta. Hamina: Akatiimi 8

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS

VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS 1 VASTUULLISEN JOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS OHJE KEHITTÄMISHANKKEEN (10 OP) LAADINTAAN Vastuullisen johtamisen täydennyskoulutukseen kuuluu koulutuksen näyttönä toimiva kehittämishanke. Kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja amk OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA Voimassa 1.9.2011 alkaen Sisällys 1 Ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. harjoittelun kehittäminen

Korkeakouluopiskelijoiden. harjoittelun kehittäminen 1 Minna Kaartinen-Koutaniemi Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelun kehittäminen Helsingin yliopiston, Diakoniaammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun benchmarking-projekti KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 28.8.2007 Kurssilla käsiteltäviä asioita Luento 1: Kurssin esittely ja aloitus Tuotantoprojektin

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op sivu 1 (9) Amk:n hallitus 10.4.2013 Liite 3 OPETUSSUUNNITELMA Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Kehitä ammattitaitoasi ja alaasi ennakoi tulevaisuutta

Lisätiedot

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa DEHKO-raportti 2006:1 Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa Tuula-Maria Rintala Outi Himanen Kaija Jokela Marjatta Luukkanen Hilkka Niittyniemi Paula Nikkanen Salla Seppänen

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet Centria ammattikorkeakoulu B Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet B: AJANKOHTAISTA - AKTUELLT OPINNÄYTETYÖ JA KIRJOITUSOHJEET CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU, 2013 JULKAISIJA Centria ammattikorkeakoulu Centria yrkeshögskola

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN

40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN 40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN Yhteistyö voi olla satunnaista tai jatkuvaa ja monen tasoista. PÄIVÄSTÄ PUOLEEN VUOTEEN ESIMERKKI- TEHTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA ERILAISIIN TARPEISIIN

Lisätiedot