Leica Rugby 260SG / 270SG / 280DG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica Rugby 260SG / 270SG / 280DG"

Transkriptio

1 Leica Rugby 260SG / 270SG / 280DG no sv da fi

2

3 Utgave 1.0 Norsk Leica Rugby 260SG / 270SG / 280DG Brukerhåndbok

4 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innledning Innledning 2 Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Rugby instrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner for oppsett og betjening av produktet. Se "10 Sikkerhetshenvisninger" for ytterligere informasjon. Les denne brukerhåndboka nøye før instrumentet slås på. Produkt identifisering Utstyrets modell og serienummer finnes på typeskiltet. Skriv inn modell- og serienummer i håndboka og oppgi alltid denne informasjonen når du kontakter forhandleren din eller et Leica Geosystems-autorisert verksted. Type-serienr.: Kjøpsdato:

5 Symboler De symbolene som benyttes i denne håndboka, har følgende betydning: Type Fare Advarsel Forsiktig Beskrivelse Umiddelbar fare ved bruk, som med sikkerhet har alvorlige personskader eller døden til følge hvis situasjonen ikke blir unngått. Potensiell fare ved bruk eller feil betjening som kan ha alvorlige personskader eller døden til følge. Potensiell fare ved bruk eller feil betjening som bare fører til mindre personskader, men som kan føre til stor skade på materiell, eiendom eller miljø. Nyttige opplysninger som hjelper brukeren til å benytte utstyret på en teknisk korrekt og effektiv måte. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innledning 3

6 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 4 I denne håndboka Kapittel Side 1 Innledning 7 2 Egenskaper og funksjoner 10 3 Oppstilling Generelt om oppstilling Alternativ oppsett Ytterligere valgmuligheter i oppsett 20 4 Betjening Generelt Inntasting av fall Rugby 260SG Brukt ved fall Liggende funksjon Identifisering av aksene Fall - fall i % Innretting av aksene 28

7 5 Kalibrering Prosedyre Kalibrering av nøyaktigheten 31 6 Kontroll av liggende nøyaktighet Prosedyre 33 7 Tilbehør Batterier Fjernbetjening 38 8 Feilsøking Skjermforklaringer Råd og vink for feilsøking 45 9 Pleie og transport Transport Lagring Rengjøring og tørking 49 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innholdsfortegnelse 5

8 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innholdsfortegnelse 6 10 Sikkerhetshenvisninger Generelt Forutsatt bruk Bruksbegrensninger Internasjonal begrenset garanti Ansvarsområder Bruksfarer Laserklassifisering Rugby 260SG / 270SG Rugby 280DG Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) FCC-erklæring (Gjelder bare i U.S.A.) Tekniske data 74

9 1 Innledning Generelle opplysninger Denne brukerhåndboka forklarer prosedyrene for betjening og oppstilling i forbindelse med de vanligste oppgavene. Formålet er å beskrive funksjonene til Rugby og hvordan Rugby fungerer. Denne brukerhåndboka tar ikke sikte på å forklare spesifikke anvendelser. Be din lokale forhandler eller Leica Geosystems om informasjon som er relevant for ditt arbeidssted. Rugby fallaser er konstruert for å løse dine behov innen et stort antall bruksområder. Den er et gjennomprøvd verktøy som øker produktiviteten gjennom å redusere behovet for arbeidstimer, tid og materialkostnader i vesentlig grad. Den brukes til å nøyaktig bestemme fall eller hellinger, grøfter, dagbrudd, bredder og til generelle konstruksjoner og utgravning. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innledning 7

10 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innledning 8 Egenskaper Egenskap Rugby 260SG Rugby 270SG Rugby 280DG 90 loddstråle Vertikal funksjon Fjernstyring Tofallaser til ± 15% Énfallaser til ± 15% Helautomatisk fallkontroll Enkeltfall til ± 10% (halvautomatisk) Strålemasking Klar og synlig stråle Stor og intuitiv grafisk skjerm Enkel, femknapps funksjon

11 Bruksområde Énfall 1 2 Rugby 260SG* og 270SG er enfallasere og gir nøyaktige plan med laserlys for bruksområder som krever plan (1) eller enfall (2). Tofall Rugby 280DG er en tofallaser og produserer nøyaktige plan med laserlys for bruksområder som krever plan (1), enfall (2) eller tofall (3). * Rugby 260SG fungerer helautomatisk i plan og ved manuell gradering. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innledning 9

12 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Egenskaper og funksjoner 10 2 Egenskaper og funksjoner Oversikt a b c d e f g h i j a) POWER-tast b) X/Y-tast c) UP-tast d) X-tast (kun Rugby 260SG og 270SG) e) Enkeltgrephåndtak f) LCD-skjerm g) STAR-tast h) DOWN-tast i) Laderinngang j) Stativfeste

13 Taster Tast POWER-tast X-tast X/Y-tast UP-tasten DOWN-tasten STAR-tasten Funksjon Trykk kort for å slå på Rugby eller aktivere bakgrunnsbelysningen. Trykk og hold i 1,5 sekunder for å slå av Rugby. Trykk for å angi fall i X-aksen. (kun Rugby 260SG og 270SG) I denne håndboken vil X/Y-tasten bli benyttet når man refererer til enten X- eller X/Y-tasten. Trykk for å angi fall i X- og Y-aksene. (kun Rugby 280DG) Etter å ha trykket X/Y, trykker du for å øke angitt fall. Etter å ha trykket X/Y, trykker du for å øke angitt fall. Trykk for å angi oppsettskjermene og innlegging av fall fra sifferskjermbildet. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Egenskaper og funksjoner 11

14 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Egenskaper og funksjoner 12 Komponenter Komponenter LCD-skjerm Laderinngang Enkeltgrephåndtak Stativfeste Funksjon Viser fallinnstilling for X- og Y-aksene. Skjermen viser også strålemaskering, batteristatus, H.I. og rotasjonshastighet. For lading av batterier. For transport og oppstilling. For feste av stativ med 5/8-11 gjenger. Beskrivelse: hovedskjermbilde abc d e f g h i j a) X-akse fall b) Y-akse fall c) Framdriftslinje d) Strålemasking e) Fjernkontrollstatus f) Låsestatus g) Batteristatus h) H.I.-varsel i) Rotasjonshastighet eller skannestatus j) Statuslinje

15 3 Oppstilling 3.1 Generelt om oppstilling Plassering Anbefalte rotasjonshastigheter Stativmontering Sørg for at det ikke finnes noe som kan blokkere eller reflektere laserstrålen. Få mest mulig effektiv bruk av aksjonsradiusen til Rugby. Rugby kan plasseres i senter av arbeidsområdet, eller på en av sidene. Sørg for at underlaget er stabilt. Vibrasjoner i bakken og kraftig vind kan påvirke funksjonen og nøyaktigheten til Rugby. Hvis man bruker den under svært støvete forhold, plasserer man Rugby medvinds. Støv og skitt vil blåse bort fra Rugby og redusere forstyrrelsene. Den typiske rotasjonshastigheten for generell anleggsbruk er 10 rps (600 rpm). Når du arbeider over lange avstander, kan du forbedre rekkevidden og ytelsen ved å redusere hastigheten til hodet (øke pulstiden til mottakeren) eller senke nøyaktigheten på mottakeren. Fest Rugby sikkert til et stativ eller laservogn, eller still den opp på et stabilt og flatt underlag. Stativet må alltid kontrolleres før arbeidet begynner. Forsikre deg om at alle skruer, bolter og muttere er tiltrukket. Dersom det er kjeder mellom stativbeina, må disse være litt løse for å tillate termisk utvidelse i løpet av dagen. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 13

16 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 14 På dager med kraftig vind må man f.eks. sikre stativet ved å plassere en sandpose på hvert av beina. Når det brukes stativ med adapter for hurtig frakobling, skal styrearmen peke mot vinden. Dette plasserer låsemekanismen også i vinden og gir bedre stabilitet. For å dra nytte av den utvidete fallfunksjonen, må du passe på at Rugby er montert på et stativ med displayet plassert rett over et bein. 3.2 Alternativ oppsett Beskrivelse Rugby har flere lettilgjengelige oppsettalternativer og som kan endres i oppsettskjermen. Fra hovedskjermen trykker du STAR-tasten for å få tilgang til oppsettskjermen. Bruk UP- og DOWN-tastene til å flytte markøren. Bruk STAR-tasten til å velge oppsettparametere.

17 Bruk UP- og DOWN-tastene til å endre valgt parameter. Trykk STAR-tasten for å akseptere endringen. Velg AVSLUTT og trykk STAR-tasten for å gå tilbake til hovedskjermen. Parametere Rotasjonshastighet eller skannemodus. H.I.-funksjon: Slår høydealarmen av og på. Automatisk eller manuell modus. Strålemaskering: Slår av strålen i valgte sektorer. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 15

18 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 16 Låsefunksjon: Beskytter Rugby mot uønskede endringer. Rotasjonshastigheter Skann og 0 rps Hvis ingen tast er trykket, vil skjermen gå tilbake til hovedskjermbildet etter ti sekunder og lagre eventuelle endringer. Rugby 260SG: fast på 10 rps (600 rpm). Rugby 270SG: 5 eller 10 rps (300 eller 600 rpm) Rugby 280DG: 0, 2, 5 eller 10 rps (0, 120, 300, 600 rpm) og i tillegg skannefunksjoner med skanning 10, 45 eller 90 grader. Velg den rotasjonshastigheten som passer best for den aktuelle oppgaven. Valgt rotasjonshastighet er vist i statuslinjen. Skannefunksjonen og rotasjonshastighet 0 rps er kun tilgjengelig på en Rugby 280DG. Skanning kan velges i samme skjermbilde som rotasjonshastigheter. Bruk UP- eller DOWN-tastene til å velge skanning 10, 45 eller 90 grader. Når valgt vil rotasjonen stoppe og laseren vil skanne i valgt område. Fra hovedskjermen trykker du DOWN-tasten for å rotere hodet med urviseren. Trykk UP for å dreie mot urviseren. Ved å trykke UP- og DOWN samtidig dreies hodet i trinn på 90 grader.

19 H.I.-funksjon/ Høydealarm H.I. (Høyde til instrument)-funksjonen-høydealarmen-brukes til å varsle om kritiske høydeendringer som skyldes at stativet beveger seg. Når Høydealarmen er slått på, vises bokstavene HI i statuslinjen. Høydealarmen aktiveres 30 sekunder etter Rugby er fullstendig nivellert, hodet begynner å rotere, og selvhorisonteringsnøyaktigheten forblir den samme. Rugby vil utløse et H.I.-varsel hvis den må renivellere utenfor grenseverdiene. Rugby slutter å rotere og følgende skjermbilde vises på skjermen: Slå av varselet ved å trykke STAR- eller POWERtasten. Uansett vil Rugby renivellere, angi fall og reaktivere Høydealarmen. Sjekk nøye oppstilling og høyde til Rugby for å finne ut hva som forårsaket varselet. Korrekt høyde justeres etter behov. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 17

20 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 18 Automatisk modus Rugby vil alltid slå seg på i automatisk modus og vil selvhorisontere kontinuerlig for å opprettholde fallnøyaktigheten. Skjermen viser følgende for å indikere automatisk modus: X-aksens helning kan endres ved å trykke X/Y-tasten først og deretter STAR-tasten for å legge inn fall fra sifferskjermen. Se også kapittel "4.2 Inntasting av fall". Manuell modus I manuell modus er ikke selvhorisonterings- og Høydealarm-funksjonene tilgjengelig. Skjermen viser følgende for å indikere manuell modus:

21 I manuell modus kan helningen på X-aksen endres ved å trykke X/Y-tasten først og deretter UP-tasten / DOWNtasten for å endre verdien. Endringen vises ikke i skjermen. Strålemasking Elektronisk strålemaskiner gjør at man kan slå av laserstrålen i bestemte sektorer for å unngå at man forstyrrer andre oppgaver. Fra oppstillingsmenyen kan strålen slås av i to eller tre valgte sektorer. De strålemaskerte sektorene vises mørke. Låsefunksjon Låsefunksjonen brukes til å hindre at det gjøres uønskede endringer på Rugby. Når låsefunksjonen er aktivert, kan Rugby fortsatt brukes, men det er ikke mulig å foreta endringer. Låsestatusen vises i den andre linjen. Hvis funksjonen er aktivert og man trykker en tast, vil låsesymbolet vises i tre sekunder. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 19

22 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 20 For å slå AV låsefunksjonen, trykker du STAR-tasten for å stille skjermbildet og deaktivere låsen. Selv om Rugby er lås, er det mulig å slå på bakgrunnsbelysningen ved å trykke POWER-tasten et kort øyeblikk. Trykk og hold POWER-tasten for å slå AV Rugby. 3.3 Ytterligere valgmuligheter i oppsett Beskrivelse Det kan hentes ytterligere valgmuligheter for oppsettet i et annet skjermbilde. + Fra hovedskjermen trykker og holder du UP - tasten, deretter trykker du STAR-tasten for å få tilgang til det andre oppsettskjermbildet. Skjermkontrast Skjermkontrasten til Rugby kan justeres. Skjermkontrasten kan stilles mellom -8 (lav) og +8 (høy).

23 Følsomhet Fjernkontrollens funksjoner Ved å endre følsomheten kan Rugby brukes i ugunstige forhold og når det er mye vind, samtidig som maksimal nøyaktighet opprettholdes. Følsomheten kan stilles til følsomhetsnivå SL1 eller følsomhetsnivå SL2. Velg "SL1" for normale forhold. Velg "SL2" for svært ugunstige forhold. Fjernkontrollfunksjonen er kun aktivert når man skal bruke en fjernkontroll sammen med Rugby. Funksjonen er normalt avslått for å spare batteristrøm. Kun Rugby 280DG kan brukes med fjernkontroll og vil vise fjernkontrollfunksjonen. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 21

24 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Betjening 4 Betjening 4.1 Generelt 22 Innstillinger Bakgrunnsbelysning Temperaturkompensering Som standard er bakgrunnsbelysningen alltid slått av. For å slå på bakgrunnsbelysningen, trykker du POWER-tasten et kort øyeblikk. Alle innstillinger lagres når Rugby er slått av. På en Rugby 260SG er H.I.-funksjonen aktiv som standard etter at strømmen er slått på. Se kapittel "3.2 Alternativ oppsett" for å se hvordan H.I.-fuksjonen kan slås av. Temperaturen måles etter at Rugby er slått på. Hvis temperaturen endrer seg med mer enn 5 C, kompenserer enheten og bruker denne endringen for å endre nivelleringssystemet når fallet er lagt inn. Temperaturkompenseringsprosessen indikeres med en fremdriftslinje (a). Mens denne prosessen pågår slutter hodet å rotere og laserstrålen slås av. a Så snart prosessen er ferdig går Rugby tilbake til å angi fallet og hodet begynner å rotere.

25 4.2 Inntasting av fall Direkte fallinntasting Trykk X/Y én gang for å legge inn X-aksens fall. Trykk X/Y på nytt for å angi Y- aksens fall. Skjermen viser fallinnleggings-skjermen. Bruk piltastene OPP eller NED for innstilling av ønsket fall. Trykk X/Y for å avslutte og lagre verdier. Sifferinnlegging av fall I sifferinnleggingsskjermen for fall, trykker du STAR-tasten og markøren vises på ± tegnet. Trykk på stjernetasten for å flytte markøren mot høyre. Trykk UP- eller DOWN-tasten for å endre fortegn eller sifferet som er markert. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Betjening 23

26 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Betjening 24 Trykk X/Y for å avslutte og lagre verdier. Nullfall I fallinnleggingsmodus, kan fallet i begge akser hurtig settes til null ved å trykke UPog DOWN-tastene samtidig. Fallområde Rugby 260SG: ±10% i én akse. Rugby 270SG: ±15% i én akse. Rugby 280DG: ±15% i begge akser samtidig. For å få mer enn 10% fall på en Rugby 270SG / 280DG må Rugby vippes mot målplanet. Graderingsskift Fallverdiene til en akse kan enkelt skiftes fra positiv til negativ når man legger inn fallet på sifferskjermen.

27 4.3 Rugby 260SG Brukt ved fall Beskrivelse Hvis Rugby 260SG brukes ved fall, selvnivellerer den til ønsket fall. Når nøyaktig fallverdi er nådd, låses fallet og selvnivelleringen slås av. Når selvnivelleringen er slått av, vil det ikke bli gitt noen kompensering for ekstern oppstilling og endring i fall. Hvis Rugby derfor blir forstyrret eller kakket borti, gis det Høydealarm, hvis denne er aktivert, for å varsle om plutselige endringer. Rugby 270SG / 280DG er lasere som er fullstendig selvnivellerende, slik at de vil alltid selvnivelleres i et fall for å kompensere for eventuelle eksterne oppstillinger og endringer i fallet. 4.4 Liggende funksjon Typiske anvendelser Liggende funksjon finnes kun på Rugby 280DG. Utsetting av 90 vinkler, lodd (opp vegg) og overføring av punkter fra gulv til tak. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Betjening 25

28 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Betjening 26 Beskrivelse I liggende funksjon går strålen automatisk til stråle-ned-posisjon (0 rps), slik at Rugby kan innrettes over et referansepunkt. I automatisk funksjon vil ståaksen selvhorisonteres, noe som ikke er tilfelle i manuell funksjon. Tverraksen kan justeres til venstre eller høyre i utsettingsanvendelser. Hvis nødvendig trykker du STAR-tasten for å skifte oppstillingsalternativer. Bruke liggende funksjon For å aktivere liggende modus, plasserer du Rugby i liggende stilling. Skjermen til høyre vises. Symbolet a) vises kun i manuell modus. Still opp Rugby i liggende stilling slik at laserstrålen plasseres over det første referansepunktet. a Trykk UP- og DOWN-tastene samtidig, og strålen roterer med urvisere til det andre referansepunktet til høyre. (Trykk disse to tastene to eller flere ganger hvis referansepunktet befinner seg til venstre for laseren.) Hvis det blir nødvendig å endre oppstillingsalternativer som rotasjonshastighet eller skannemodus, trykker du STAR- tasten for å gå inn i oppsettmenyen. For å innrette tverraksen (eller loddstrålen) til et andre referansepunkt, trykker du X/Y-tasten for å velge tverrakse og trykker deretter UP- eller DOWN-tasten for å flytte strålen mot venstre eller høyre.

29 4.5 Identifisering av aksene Beskrivelse a c b a) X+ akse Når positivt fall er lagt inn i X- aksen, vil fallet øke i denne retningen. b) Y+ akse Når positivt fall er lagt inn i Y- aksen, vil fallet øke i denne retningen. c) Fronten på Rugby Se også aksemerkingen i det øverste vinduet. 4.6 Fall - fall i % Beskrivelse Fall: Endring i høyde per måleenhet (fot, meter etc.). Prosentvis helning: Endring i høyde per 100 måleenheter (fot, meter etc.). Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Betjening 27

30 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Betjening 28 Beregning av prosentvis fall fra helning: Helning = 0,0059 Konvertering = 0,0059 x 100 Prosentvis fall = 0,590% 4.7 Innretting av aksene Beskrivelse Når ønsket fall er korrekt innstilt i skjermbildet, skal retningen på X- og Y-aksen innstilles. Forsikre deg om at Rugby er riktig plassert over kontrollpunktet. Som vist er retningen til X-aksen sett fra fronten av Rugby, siktet over toppen. Drei Rugby forsiktig til siktelinjene er innrettet med det andre kontrollpunktet. Etter justeringen kan arbeidet begynne.

31 5 Kalibrering Det er ansvaret til brukeren å følge brukerhåndboka, og å regelmessig kontrollere nøyaktigheten til instrumentet og arbeidet etter hvert som det skrider fram. Rugby er justert til definert nøyaktighet fra fabrikk. Vi anbefaler at du kontrollerer nøyaktigheten til Rugby når du får den, og deretter regelmessig for å være sikker på at nøyaktigheten er den samme. Hvis Rugby trenger justering, kontakter du nærmeste autoriserte serviceverksted eller justerer Rugby iht. følgende prosedyre. Kalibreringsfunksjonen skal bare benyttes når instrumentet ikke holder definert nøyaktighet. Kalibrering av instrumentet må bare overlates til kvalifiserte fagfolk som er fortrolig med de grunnleggende prinsipper for justering. 5.1 Prosedyre For å kontrollere nøyaktigheten til din Rugby, plasserer du Rugby på en mest mulig flat og horisontal overflate, eller et stativ, omtrent 30 m fra en vegg. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Kalibrering 29

32 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Kalibrering 30 Kontrollere X-aksen Innrett X-aksen slik at den står vinkelrett på veggen. La Rugby selvnivellere seg fullstendig, og deretter bruker du Rod-Eye-mottakeren til å merke posisjonen til strålen (Posisjon 1). 2. Drei laseren Rugby 180, slik at den kan selvnivellere, og merk motstående side på X-aksen (Posisjon 2) Merk av posisjonen midt mellom de to merkene. X-aksen holder spesifisert nøyaktighet når de to merkene er innenfor ± 1,5 mm fra midten. Kontrollere Y-aksen Innrett Y-aksen ved å dreie Rugby 90, slik at Y-aksen nå står vinkelrett på veggen. La Rugby selvnivellere fullstendig, og kontroller deretter Y-aksen på samme måte som beskrevet for kontroll av X-aksen.

33 5.2 Kalibrering av nøyaktigheten Gå inn i justeringsmodus Justering av X-aksens nøyaktighet Med Rugby slått av, trykker og holder du både UP- og DOWN-tastene og trykker deretter POWER-tasten for å stille Rugby i justeringsmodus. Vent med å kontrollere eller endre nøyaktighetens sifre til timeglasset er borte. Bruk UP- og DOWN-tastene til å endre siffer og flytte strålen til midtpunktet mellom posisjonene avmerket for X-aksen. 5 tellinger på skjermen (ett tastetrykk) tilsvarer omtrent 0,3 mm ved 30 m. Trykk STAR-tasten for å velge sifferet i skjermen for X-aksen og gå videre til Y-aksens justeringsskjerm. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Kalibrering 31

34 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Kalibrering Y-akses nøyaktighet sifre til timeglasset er Vent med å kontrollere eller endre nøyaktighetens borte. 32 Bruk UP- og DOWN-tastene for å endre siffer og flytte strålen til midtpunktet mellom posisjonene avmerket for Y-aksen. Trykk STAR-tasten for å legge inn og lagre sifferet i skjermen for Y-aksen og gå videre til hovedskjermbildet. Etter justeringen må det alltid utføres en kontroll. Sjekk alltid nøyaktigheten før kritiske måleoppgaver. Hvis du trykker POWER-tasten før du er ferdig, vil prosedyren avbryte justeringen og gå tilbake til nøyaktigheten som er lagret fra før.

35 6 Kontroll av liggende nøyaktighet 6.1 Prosedyre Liggende modus finnes kun på Rugby 280DG. Kontroll av liggende nøyaktighet 1. For å kontrollere liggende nøyaktighet, plasserer du Rugby 280DG på siden på et flatt underlag 30 m (100 ft) fra en vegg, slik at den roterende strålen projiserer en linje på veggen. 2. Heng en loddsnor på veggen. 3. Hvis den roterende strålen ikke er loddrett, er justering nødvendig. a Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Kontroll av liggende nøyaktighet 33

36 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Kontroll av liggende nøyaktighet 34 Justering av liggende nøyaktighet 1. Med Rugby fortsatt i liggende stilling slår du av Rugby, deretter går du inn i justeringsfunksjonen på samme måte som beskrevet for justering av horisonteringsnøyaktigehten. 2. Sørg for at den roterende strålen skanner loddlinjen, og bruk UP- og DOWN- til å justere strålen vertikalt. tastene Ved å bruke fjernkontrollen kan du utføre justeringen med denne samtidig som du følger med strålen på loddlinjen. 3. Hvis man oppnår ønsket justering, trykker du STAR-tasten på Rugby for å legge inn og lagre verdien på skjermen. Etter justeringen må det alltid utføres en kontroll. Sjekk alltid nøyaktigheten før kritiske måleoppgaver. Hvis du trykker POWER-tasten før du er ferdig, vil prosedyren avbryte justeringen og gå tilbake til nøyaktigheten som er lagret fra før.

37 7 Tilbehør 7.1 Batterier Beskrivelse Batteriløsningen i Rugby kan benytte en NiMH-pakke (b) eller alkalisk batteripakke (d). a b c d a) Laderinngang b) NiMH batteripakke c) Låsemutter for batterirom d) Alkalisk batteripakke Batteripakkene passer i bunnen av Rugby. Lås batteripakken på plass med den store plastmutteren. De enkelte D-cellebatteriene må settes inn i den alkaliske batteripakken. Sølvpolene på batteripakken må innrettes med hakene inne i sokkelen til Rugby. Laderinngangen (a) er plassert foran på Rugby. NiMH batteripakken kan også lades separat fra Rugby. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Tilbehør 35

38 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Tilbehør 36 Ladetiden er ca. 8 timer. Rugby kan brukes hvis laderen i NiMH-batteripakken er satt inn. (Kun for innendørs bruk) Batteristatus Nesten utladet batteri Batteristatus vises som et lite ikon på statuslinjen. Se "Beskrivelse: hovedskjermbilde" på side 12. Hvis batteriet går tomt, vises skjermbildet for nesten utladet batteri. Rugby fortsetter å fungere, men hastigheten til hodet skifter til 7 rps for å aktivere RodMaster-funksjonen på Rod Eye-mottakerne. Trykk STAR-tasten for å gå tilbake til forrige innstilling. Rugby fortsetter å fungere i noen timer hvis man benytter alkaliske batterier. Et tomt batteriikon blinker på statuslinjen for å vise at batteriet er nesten utladet. Hvis det benyttes NiMH-batterier, anbefales det på det sterkeste at man lader dem opp fullstendig så snart som mulig for å forlenge levetiden til dem.

39 Lade/første gangs bruk Batteriet må lades før det brukes første gang fordi det leveres med så liten energilading som mulig. Tillatt temperaturområde for lading er mellom 0 C og +40 C. For optimal lading anbefaler vi å lade batteriene ved lave omgivelsestemperaturer i området +0 C til +20 C dersom dette er mulig. Det er normalt at batteriet blir varmt under opplading. Bruk ladere som Leica Geosystems anbefaler, og det er ikke mulig å lade batteriet hvis temperaturen er for høy. For nye batterier eller batterier som ikke har vært i bruk på lang tid (> tre måneder), er det best å gjennomføre 3 5 lade/utladingssykluser. Bruk / utlading Batteriene kan benyttes ved temperaturer i området fra -20 C til +50 C. Lav driftstemperatur reduserer den kapasitet som kan utnyttes; svært høye driftstemperaturer forkorter batteriets levetid. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Tilbehør 37

40 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Tilbehør 7.2 Fjernbetjening 38 Beskrivelse Fjernkontrollen til Rugby er en toveis fjernkontroll med full funksjonalitet. Kun Rugby 280DG støtter bruk av fjernkontroll. Alle tastene på fjernkontrollen, bortsett fra tasten SLEEP, har samme funksjonalitet som på Rugby. Før du kan ta i bruk fjernkontrollen må du aktivere fjernstyringen på Rugby. Se "Fjernkontrollens funksjoner" på side 21 for hvordan du gjør dette. Symbolstatus til fjernkontrollen Fjernkontroll-symbolet vises i statuslinjen på hovedkjermen til Rugby. Fjernkontroll deaktivert. Fjernkontroll aktivert, men ikke tilkoblet. Fjernkontroll aktivert og tilkoblet Rugby.

41 POWER-tast POWER-tasten slår på fjernkontrollen. Når inntrykket kommuniserer den med Rugby slik at den mottar oppdatert informasjon. Når kommunikasjon er etablert, kan fjernkontrollen brukes til å endre fall og oppsettparametere på Rugby 280DG. Trykk og hold POWER-tasten inne i 1,5 sekunder for å slå av fjernkontrollen. Hvis fjernkontrollen er utenfor arbeidsområdet eller mister forbindelsen, vil skjermen vise at kommunikasjonen er avbrutt. For å oppnå spesifisert rekkevidde, er det viktig at fjernkontrollen brukes innenfor synsfeltet til laseren. STANDBY-tast STANDBY-tasten setter Rugby i dvaletilstand i opp til 16 timer. Når denne tiden er utløpt vil Rugby slå seg av og kan slås på igjen på Rugby. I dvaletilstand vises en sovende Rugby. Når man trykker en vilkårlig tast på Rugby eller på fjernkontrollen (bortsett fra POWER-tasten på fjernkontrollen), vil Rugby gå tilbake til normal drift. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Tilbehør 39

42 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Tilbehør 40 Automatisk avstenging Nesten utladet batteri For å spare batterikraft, vil fjernkontrollen slå seg av automatisk hvis den ikke brukes i løpet av to minutter. Fjernkontrollen viser skjermbildet for nesten utladet batteri når batteriene har nådd en spenning hvor fjernkontrollen ikke lenger er i stand til å kommunisere med Rugby. Programmere fjernkontrollen For å utskifte batteriene må husets bunndeksel tas av. Sett inn batteriene som angitt på siden av huset. Forsikre deg om at fjernkontrollen er slått av før programmering. For å programmere fjernkontrollen til en bestemt Rugby, trykker og holder du STAR-tasten inn og trykker deretter POWER-tasten. Fjernkontrollen søker etter Rugby-enheter i nærområdet og vil identifisere disse i displayet. For å velge ønsket Rugby, markerer du serienummeret og trykker STAR-tasten. Fjernkontrollen kobler seg til valgt Rugby. For å gå ut av dette skjermbildet uten å aktivere innstillingene, markerer du EXIT og trykker X/Y-tasten.

43 Endre utkoblingstid Fjernkontrollen er innstilt fra fabrikken til å slå seg av hvis den ikke brukes i løpet av to minutter. For å endre denne avstengingstiden, går du inn på skjermbildet for programmering av fjernkontrollen ved å trykke og holde STAR-tasten og deretter trykke POWERtasten. Bakgrunnsbelysning Når Rugby valgskjermbildet vises, trykker og holder du inne STANDBYtasten i 1,5 sekunder. Tid før utkobling vil veksle mellom 120, 60 og 30 sekunder hver gang tasten holdes inne. Bakgrunnsbelysningen av LCD-skjermen slår seg vanligvis av for å spare batteriene. For å slå på bakgrunnsbelysningen på fjernkontrollen, trykker du POWERtasten én gang til etter at fjernkontrollen har blitt slått på. Fjernkotrollmottak Fjernkontrollen er en enhet som bruker radiobølger, og den har innebygd antenne. Forsikre deg alltid om at fjernkontrollen ligger innenfor sikteaksen til Rugby. Dersom kommunikasjonen faller ut, kan fjernkontrollen holdes i en annen vinkel for å forbedre mottaksforholdene. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Tilbehør 41

44 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Feilsøking 8 Feilsøking 8.1 Skjermforklaringer 42 Generelle skjermer Første oppstartskjerm Leica logo og programversjon vises. Hvis service er nødvendig, må man alltid oppgi programversjonen som vises på den nederste linjen. Kundenavn-skjerm Kan programmeres til å vise kundens navn og adresse. Kontakt forhandleren din for mer informasjon. Standby-modus Styrt av STANDBY-tasten på fjernkontrollen. Trykk POWER-tasten på Rugby for å slå av. Standby-modus er kun tilgjengelig på Rugby 280DG hvis styrt av fjernkontrollen.

45 Varselskjermer H.I.-varsel Rugby har flyttet seg og høyden kan være endret. Trykk POWER- eller STAR-tasten for å resette H.I.-funksjonen. Kontroller høyden til Rugby og juster ved behov. Servogrense Rugby klarer ikke å nå nivellerings- eller fallposisjon. Vipp den i retningen som pilene angir. Fall Rugby er vippet i mer enn 20 graders vinkel. Låsesymbol Rugby er låst og tillater ingen endringer. Det er fortsatt mulig å slå av/på. For å låse opp, trykker du STAR-tasten og går til opp- settskjermen. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Feilsøking 43

46 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Feilsøking 44 Temperatur Rugby er for varm eller kald til at den kan fungere skikkelig. Plasser Rugby i skyggen hvis den er for varm. Varm opp Rugby før du fortsetter å bruke den, hvis den er for kald. Ingen kommunikasjon Fjernkontrollen er utenfor arbeidsområdet. Reduser avstanden. Fjernkontrollen befinner seg ikke i synsfeltet til Rugby. Nesten utladet batteri Vist hvis Rugby-batteriet er nesten utladet. Rotasjonshastigheten går ned til 7 rps for å indikere nesten utladet batteri på Rod Eye Pro-mottakeren. Oppladbare batterier må lades opp så snart som mulig. Vibrasjon Rugby kan ikke nivelleres pga. for mye vibrasjoner eller vind. Stram eller plasser sandsekker på stativet, flytt Rugby unna vibrasjonskilder. Endre følsomheten til 'SL2' under ugunstige forhold. Trykk STAR-tasten for å starte nivellering på nytt.

47 8.2 Råd og vink for feilsøking Beskrivelse Hvis det er noe du lurer på når det gjelder Rugby, må du kontrollere det grunnleggende først. Driftsmodus: automatisk eller manuelt. Batteristatus. Varselskjermer: H.I., servogrense, temperatur, justering. Rotasjonshastighet. Strålemaskering. Symptom Mulig årsak og løsning Ingen stråle Bruk en mottaker for kontroll av strålen. Ingen selvjustering Manuell modus, sett til automatisk modus. Kan ikke endre fall Sjekk den andre aksen. Sjekk virkemåten med manuell modus. Sjekk om grensen for fallinnstiilling er nådd. Kort rekkevidde Sjekk glassflatene. Sjekk med en annen mottaker. Ved større avstander kan det være en fordel å redusere hodets rotasjonshastighet. Hodet roterer sakte I modus for nesten utladet batteri vil Rugby rotere sakte (7 rps) for å utløse funksjonen for laser med nesten utladet batteri på Rod Eye Pro-mottakeren. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Feilsøking 45

48 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Feilsøking 46 Symptom Fall stemmer ikke med laseren Fjernkontrollen kan ikke slås på Fjernkontrollen kommuniserer ikke med Rugby Ikke mulig å endre oppstillingsalternativene Mulig årsak og løsning Sjekk om aksene er korrekt innrettet. Sjekk nøyaktigheten til Rugby. Sjekk referansepunktene for å kontrollere deres nøyaktighet eller for å se om de er flyttet. Sjekk og bytt batteriene. Sjekk at fjernkontrollfunksjonen er aktivert på Rugby. (Se det lille ikonet på hovedskjermen) Sjekk fjernkontrollens batterier. Reduser avstanden og prøv igjen. Over lengre avstander må du forsikre deg om at fjernkontrollen befinner seg i "siktelinjen" på Rugby. Plasser fjernkontrollen i mer oppreist stilling for å forbedre rekkevidden. Rugby er låst. Lås opp Rugby i oppsettskjermen. Dersom ingen av de ovennevnte tiltakene kan avhjelpe feilen bør forhandleren eller nærmeste autoriserte servicesenter kontaktes.

49 9 Pleie og transport 9.1 Transport Transport i felten Transport i bil Forsendelse Forsendelse, transport av batterier Kalibrering i felten Når instrumentet transporteres i felten må man alltid sørge for at: instrumentet enten bæres i den originale transportbeholderen eller bæres på stativet med stativbeina på begge sider av skulderen slik at instrumentet holdes i oppreist stilling. Instrumentet må aldri ligge fritt i bilen. Det kan utsettes for støt og vibrasjoner. Det må alltid bæres i transportbeholderen og sikres. Når man transporterer instrumentet med jernbane, fly eller båt, må man alltid benytte den originale emballasjen fra Leica Geosystems, transportkasse eller pappkasse eller tilsvarende, for å beskytte mot støt og vibrasjoner. Ved transport eller forsendelse av batterier må den som har ansvaret for dette sørge for at gjeldende nasjonale og internasjonale forskrifter blir overholdt. Ta kontakt med det lokale fraktselskapet før transport og forsendelse. Etter transporten må horisonteringsnøyaktigheten, som angitt i denne brukerhåndboka, kontrolleres før utstyret tas i bruk. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Pleie og transport 47

50 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Pleie og transport 9.2 Lagring 48 Produkt Kalibrering i felten Nikkel-metallhydrid- og D-cellebatterier Ta hensyn til temperaturgrensene ved lagring av instrumentet, spesielt om sommeren dersom instrumentet oppbevares inne i en bil. Se "11 Tekniske data" for informasjon om lagringstemperaturer. Etter lengre tids lagring må horisonteringsnøyaktigheten, som angitt i denne brukerhåndboka, kontrolleres før utstyret tas i bruk. Se "11 Tekniske data" for informasjon om lagringstemperaturer. Fulladete NiMH-batterier kan lagres maksimalt i 180 dager. NiMH-batterier må deretter lades opp på nytt. Under lagring må batteriene tas ut av instrumentet. Etter lagring må batteriene opplades på nytt før bruk. Batteriene må beskyttes mot fuktighet og vann. Våte eller fuktige batterier må tørkes før lagring eller bruk.

51 9.3 Rengjøring og tørking Produkt og tilbehør Fuktige instrumenter Blås støvet av optiske deler. Unngå å berøre glasset med fingrene. Det må bare benyttes en ren og myk klut som ikke loer til rengjøring. Om nødvendig kan kluten fuktes med vann eller ren alkohol. Det må ikke benyttes andre væsker; disse kan angripe plastkomponentene. Tørk utstyret, transportbeholderen, skumgummi-innlegg og tilbehør ved en temperatur på maks. 40 C og rens delene. Alt må være helt tørt før det emballeres på nytt. Lukk alltid transportbeholderen ved bruk i felten. Kabler og plugger Hold kabelpluggene rene og tørre. Blås ut all smuss som er inne i forbindelseskablenes plugger. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Pleie og transport 49

52 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 10 Sikkerhetshenvisninger 10.1 Generelt 50 Beskrivelse Følgende anvisninger skal sette den som har ansvar for instrumentet og den som betjener utstyret, i stand til å forutse og unngå farer i forbindelse med driften. Den som har ansvar for instrumentet må sørge for at alle brukere forstår og etterlever disse anvisningene Forutsatt bruk Tillatt bruk Instrumentet sender ut en laserstråle som roterer i et horisontalplan og brukes til nivellering. Instrumentet kan stilles opp på sin egen fotplate eller på et stativ. Laserstrålen kan detekteres av en lasermottaker. Fjernkontrollen til produktet. Datakommunikasjon med eksterne enheter. Feil bruk Bruk av instrumentet uten instruksjon. Bruk utenfor spesifiserte grenseverdier. Sette sikkerhetsanordninger ut av drift. Fjerne varselskilt.

53 Åpne instrumentet ved hjelp av verktøy som f.eks. skrutrekker, dersom dette ikke er uttrykkelig tillatt for visse funksjoner. Ombygging eller modifikasjon av instrumentet. Bruk etter at instrumentet er kassert. Bruk av instrumentet dersom det har tydelig tegn på skader eller defekter. Bruk av tilbehør fra andre produsenter uten uttrykkelig godkjennelse fra Leica Geosystems. Utilstrekkelige sikkerhetstiltak på anlegget, som for eksempel bruk på eller i nærheten av veier. Bevisst tilsikting mot tredje person. Styring av maskiner, bevegelige gjenstander eller liknende overvåkingsoppgaver uten ytterligere styrings- og sikkerhetsinstallasjoner. Advarsel Ved feil bruk er det risiko for personskade, feil funksjon og materielle skader. Den som har ansvaret, må informere brukeren om utstyrets bruksfarer og beskyttende tiltak. Instrumentet må ikke settes i drift før brukeren har fått tilstrekkelig instruksjon. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 51

54 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 10.3 Bruksbegrensninger 52 Miljø Fare Utstyret kan benyttes kontinuerlig i en atmosfære som er egnet for boligmiljø, men ikke i aggressive eller eksplosive miljøer. Den som har ansvar for utstyret må konsultere lokale autoriteter og sikkerhetseksperter før det utføres arbeid i farlige og eksplosive omgivelser, i umiddelbar nærhet av elektriske anlegg og ved liknende forhold Internasjonal begrenset garanti Beskrivelse Dette produktet er underlagt de vilkår og bestemmelser som er beskrevet i den internasjonale, begrensede garantien, og som kan lastes ned fra hjemmesiden til Leica Geosystems på eller som du kan få fra din Leica Geosystems-distributør. Den forannevnte garantien er eksklusive og gjelder foran alle andre garantier, vilkår og betingelser, uttrykkelige eller underforståtte, faktiske eller ved anvendelse av lover, forskrifter og annet, inklusive garantier, vilkår og betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tilfredsstillende kvalitet og ukrenkelighet, som uten unntak fraskrives.

55 10.5 Ansvarsområder Produsenten av instrumentet Produsenter av ikke-leica Geosystems tilbehør Ansvarsområdet til brukerens ansvarshavende: Advarsel Leica Geosystems AG, CH-Heerbrugg, heretter kalt Leica Geosystems, er ansvarlig for levering av produkt, inklusive brukerhåndbok og originaltilbehør, i fullstendig sikker stand. Produsenter av fremmed tilbehør til produktet er ansvarlig for utvikling, gjennomføring og kommunikasjon av sikkerhetskonsepter for sine produkter samt for deres funksjonsdyktighet i kombinasjon med Leica Geosystems produkt. Den som er ansvarlig for instrumentet har følgende plikter: Å forstå sikkerhetsinstruksene for utstyret og instruksene i brukerhåndboka. Vedkommende skal kjenne de stedlige forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet. Å informere Leica Geosystems umiddelbart hvis produkt og applikasjon blir usikker. Den som har ansvar for utstyret må sørge for at det brukes i samsvar med nasjonale forskrifter og at vilkårene for drift av radiosendere blir overholdt. Den som har ansvar for instrumentet må sørge for at det brukes i samsvar med instruksjonene. Vedkommende er også ansvarlig for opplæring og tildeling av arbeidsoppgaver til brukere av instrumentet og for sikkerheten ved det utstyret som benyttes. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 53

56 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 10.6 Bruksfarer 54 Advarsel Forsiktig Manglende eller utilstrekkelige instruksjoner kan føre til feil betjening eller ukorrekt bruk. Dette kan resultere i ulykker med alvorlige skader på personer, materiell, eiendom og miljø. Forholdsregler: Alle brukere må følge produsentens sikkerhetshenvisninger og anvisningene fra den som har ansvar for instrumentet. Vær oppmerksom på muligheten for feilaktige måleresultater hvis instrumentet har falt i bakken, vært brukt ukorrekt, blitt modifisert, vært lagret i lang tid eller etter transport. Forholdsregler: Gjennomfør regelmessige kontrollmålinger og feltjusteringer som angitt i brukerhåndboka. Dette gjelder spesielt etter unormale påkjenninger på instrumentet samt før og etter viktige målinger.

57 Fare Når det arbeides med nivellerstang/målestang i umiddelbar nærhet av elektriske anlegg (f.eks. luftledninger, kjøreledninger osv.), er det risiko for livsfarlige elektriske overslag. Forholdsregler: Hold tilstrekkelig sikker avstand til elektriske anlegg. Dersom det er tvingende nødvendig å arbeide under slike forhold, må de instanser og myndigheter som har ansvar for installasjonene informeres, og brukeren må følge deres anvisninger. Advarsel Advarsel Hvis produktet brukes sammen med tilbehør, som for eksempel master, staver eller stenger, kan dette øke faren for at du kan bli truffet av lynnedslag. Forholdsregler: Ikke bruk dette produktet under tordenvær. Utilstrekkelig sikring eller merking av arbeidsplassen kan føre til farlige situasjoner i forbindelse med veitrafikk, anleggsplasser, industrianlegg osv. Forholdsregler: Sørg alltid for tilstrekkelig sikring av arbeidsplassen. Følg gjeldende sikkerhetsforskrifter og veitrafikkloven. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 55

58 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 56 Forsiktig Forsiktig Advarsel Dersom tilbehøret som brukes i forbindelse med dette instrumentet ikke er tilstrekkelig sikret og instrumentet utsettes for mekaniske støt, f.eks. slag eller fall, kan det skade instrumentet eller føre til personskader. Forholdsregler: Når man setter opp produktet, må man forsikre seg om at alt tilbehør, som for eksempel stativ, trefot, tilkoblingskabler er riktig tilpasset, montert, sikret og låst i posisjon. Beskytt utrustningen mot mekaniske påkjenninger. Under transport, forsendelse eller avfallshåndtering av batterier er det mulighet for utilsiktede mekaniske påkjenninger som kan utgjøre en brannfare. Forholdsregler: Før forsendelse eller avfallshåndtering av instrumentet må batteriene lades ut ved å kjøre instrumentet inntil batteriene er flate. Ved transport eller forsendelse av batterier må den som har ansvaret for dette sørge for at gjeldende nasjonale og internasjonale forskrifter blir overholdt. Før transport eller forsendelse må det lokale transportselskapet kontaktes. Under dynamiske arbeidsrutiner, er det fare for ulykker hvis ikke brukeren tar hensyn til miljøforhold som for eksempel hindringer i terrenget, utgravinger eller trafikk. Forholdsregler: Den som er ansvarlig for utstyret må instruere brukeren om eksisterende farer.

59 Fare Bruk av laderen: Laderen er ikke konstruert for bruk under våte og tøffe forhold. Du kan få elektrisk støt hvis enheten blir våt. Forholdsregler: Bruk bare laderen der det er tørt, som innendørs eller i kjøretøyer. Beskytt produktet mot fuktighet. Ikke bruk laderen hvis den blir fuktig! Advarsel Advarsel Bruk av laderen: Hvis du åpner produktet, kan en av følgende føre til at du får elektrisk støt Berøring av strømførende komponenter Bruk av produktet etter at det er forsøkt reparert på feil måte. Forholdsregler: Ikke åpne produktet. Bare verksteder som er godkjent av Leica Geosystems har rett til å reparere disse produktene. Batterier som ikke er anbefalt av Leica Geosystems kan bli ødelagt hvis de lades eller lades ut. De kan ta fyr og eksplodere. Forholdsregler: Lad og lad ut kun batterier som er anbefalt av Leica Geosystems. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 57

60 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 58 Advarsel Advarsel Dersom instrumentet ikke destrueres korrekt, kan følgende forekomme: Ved forbrenning av plastdeler kan det dannes giftige gasser som kan være helsefarlige. Hvis batterier blir ødelagt eller overopphetet, kan de eksplodere og forårsake forgiftning, brann, korrosjon eller miljøforurensing. Uansvarlig avfallshåndtering av utstyret kan føre til at uvedkommende personer bruker utstyret ureglementert. De kan dermed utsette seg selv og andre for skader, og miljøet kan utsettes for forurensning. Forholdsregler: Produktet må ikke kastes i husholdningsavfallet. Deponer produktet i overensstemmelse med gjeldende nasjonale forskrifter som gjelder i ditt land. Sørg for at uvedkommende aldri har adgang til utstyret. Informasjon om produktspesifikk behandling og håndtering av avfall kan lastes ned fra hjemmesiden til Leica Geosystems på eller du kan få denne informasjonen fra din Leica Geosystems-forhandler. Bare verksteder som er godkjent av Leica Geosystems har rett til å reparere disse produktene.

61 Advarsel Advarsel Advarsel Batteriene kan bli ødelagt hvis man bruker batterilader som ikke er anbefalt av Leica Geosystems. Dette kan føre til brann eller eksplosjon. Forholdsregler: Bruk kun ladere som er anbefalt av Leica Geosystems til å lade batterier. Store mekaniske påkjenninger, høye omgivelsestemperaturer og neddykking i væsker kan føre til lekkasje, brann eller eksplosjon i batteriene. Forholdsregler: Beskytt batteriene mot mekaniske påkjenninger og høye omgivelsestemperaturer. Batteriene må ikke dykkes eller slippes ned i væsker. Ved kortslutning av batteripolene kan det utvikles sterk varme som vil kunne føre til personskader eller brann, for eksempel ved oppbevaring eller transport i lommene der batteripolene kan komme i kontakt med smykker, nøkler, metallfolie eller andre metalldeler. Forholdsregler: Sørg for at batteripolene ikke kommer i kontakt med metalldeler. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 59

62 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 10.7 Laserklassifisering 60 Beskrivelse Følgende retningslinjer (iht. gjeldende internasjonale standarder IEC ( ) og IEC TR ( )) gir instruksjoner og opplæringsinformasjon til ansvarlig person for produktet og til den som bruker utstyret, slik at man kan oppfatte og unngå farer forbundet med bruk av det. Den som har ansvar for instrumentet må sørge for at alle brukere forstår og etterlever disse anvisningene. Produkter klassifisert som laser i klasse 1, klasse 2 og klasse 3R krever ikke: Involvering fra sikkerhetsansvarlig for laser Verneklær og øyebeskyttelse Spesiell varselmerking i laserarbeidsområdet hvis brukt som beskrevet i denne brukerhåndboken, på grunn av det lave farenivået for øynene. Produkter klassifisert som laserklasse 2 eller 3R kan forårsake blending, blink-blindhet og etterbilder, spesielt under dårlige lysforhold.

63 Rugby 260SG / 270SG Beskrivelse Denne roterende laseren avgir en synlig laserstråle som kommer ut av det roterende hodet. Laserproduktet som er beskrevet i dette avsnittet er klassifisert som laser i klasse 2 iht. IEC ( ): "Safety of laser products" EN ( ): "Safety of laser products" Klasse 2 laserproduktene er sikre for momentan eksponering, men kan utgjøre en fare ved tilsiktet stirring inn i strålen. Rugby 260SG Beskrivelse Verdi Maksimal spiss-strålingseffekt 2,7 mw ± 5% Pulsvarighet (effektiv) 1,1 ms Impuls repetisjonsfrekvens 10 rps Stråledivergens < 1,5 mrad Bølgelengde 635 ± 10 nm Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 61

64 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 62 Rugby 270SG Beskrivelse Verdi Maksimal spiss-strålingseffekt 2,7 mw ± 5% Pulsvarighet (effektiv) 2,2, 1,1 ms Impuls repetisjonsfrekvens 5, 10 rps Stråledivergens < 1,5 mrad Bølgelengde 635 ± 10 nm Advarsel Fra et sikkerhetsperspektiv skal lasere i klasse 2 behandles som potensielt ufarlige for øynene. Forholdsregler: Unngå å se inn i laserstrålen.

65 Merking a >1/4s Complies with FDA performance standards for laser products. Except for deviations pursuant to Laser Notice Nr. 50 July 24, 2007 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. LEICA GEOSYSTEMS AG CH-9435 Heerbrugg Switzerland Type: Manufactred: Art.No.: S/N: Power: Made in >1/4s Laserstråling Se ikke rett inn i laserstrålen Laserklasse 2-produkt Iht. IEC ( ) Po 2,7 mw λ = 635 ± 10 nm a) Laserstråle Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 63

66 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger Rugby 280DG 64 Beskrivelse Denne roterende laseren avgir en synlig laserstråle som kommer ut av det roterende hodet. Laserproduktet som er beskrevet i dette avsnittet er klassifisert som laser i klasse 3R iht.: IEC ( ): "Safety of laser products" EN ( ): "Safety of laser products" Laserklasse 3R-produkter: Det kan være farlig for øynene å se inn i laserstrålen. Spesielt gjelder dette eksponering okularet. Faren for skader som skyldes produkter i laserklasse 3R er begrenset, fordi: Utilsiktet eksponering vil sjelden reflektere verst tenkelige tilstand (f.eks.) laserstrålen rettet mot pupillen, verste mulige kapsling, Innebygd sikkerhetsmargin ved maksimalt tillatt eksponering til laserstråling (MPE), Naturlig motvilje mot å eksponeres for kraftig lys når man har å gjøre med synlig stråling. Rugby 280DG er et klasse 3R produkt når det brukes med rotasjonshastighet 0 rps (stasjonær modus) og klasse 2 produkt når det roterer i skannemodus.

67 Beskrivelse Verdi Maksimal spiss-strålingseffekt 2,7 mw ± 5% Pulsvarighet (effektiv) 5,0, 2,1, 1,0 ms Impuls repetisjonsfrekvens 0, 2, 5, 10 rps Stråledivergens < 1,5 mrad Bølgelengde 635 ± 10 nm Advarsel Advarsel Fra et sikkerhetsperspektiv skal lasere i klasse 3R behandles som potensielt farlige. Forholdsregler: Hindre direkte eksponering av øynene mot strålen. Ikke rett strålen direkte mot andre. Potensielle farer er ikke relatert til direkte stråling, men også til reflekterte stråler rettet mot flater som prismer, vinduer, speil, metallflater etc. Forholdsregler: Ikke rett den mot områder som reflekterer kraftig, som for eksempel speil, eller som kan emittere uønskede refleksjoner. Ikke se gjennom eller ved siden av det optiske siktet på prismer eller reflekterende objekter når laseren er slått på, i lasersiktings- eller avstandsmålingsmodus. Sikting mot prismer er bare tillatt når man ser gjennom teleskopet. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 65

68 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 66 Merking a b LEICA GEOSYSTEMS AG CH-9435 Heerbrugg Switzerland Type: Manufactred: Art.No.: S/N: Power: Made in Complies with FDA performance standards for laser products. Except for deviations pursuant to Laser Notice Nr. 50 July 24, This device contains a transmitter: FCC ID: OUR-XBEEPRO IC ID: 4214A-XBEEPRO ERP: <100mW This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Laserapertur Laserstråling Unngå direkte eksponering av øynene Laserutstyr i klasse 3R Iht. IEC ( ) Po 2,7 mw λ = 635 ± 10 nm a) Laserstråle b) Loddstråle

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto Aloita tästä Start her 1 2 Tärkeää: Älä liitä USB-kaapelia ennen ohjelmiston asentamista (kohta 15). Poista pakkausmateriaalit Fjern emballasjen Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Säkerhetsföreskrifter Läs och följ instruktionerna innan energilmätaren ansluts

Lisätiedot

Kjøleskap Jääkaappi SSM 9550 A+ SSM 9550 XA+ Bedienungsanleitung Operating instructions

Kjøleskap Jääkaappi SSM 9550 A+ SSM 9550 XA+ Bedienungsanleitung Operating instructions Kjøleskap Jääkaappi SSM 9550 A+ SSM 9550 XA+ Bedienungsanleitung Operating instructions Vennligst les denne veiledningen først! Kjære kunde, Vi håper at produktet ditt, som er produsert ved moderne fabrikker

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS

INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS XF Cage 940 1 INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS 3 Deleliste / Dellista / Osaluettelo 4 Montering / Asentaminen 5 Viktig informasjon 6 Kontaktinformasjon 7 Viktig information 8 Kontaktinformation 9 Tärkeitä

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Hurtig Installasjons Guide Pikaohje 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00071-01 R1 Pakkens Innhold USB 2.0 TV Tuner Dongle Fjernkontroll PCTV Installasjons CD Portable

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

HANDLEIDING / MANUEL D UTILISATEUR

HANDLEIDING / MANUEL D UTILISATEUR BUTLER OUTDOOR 2000 HANDLEIDING / MANUEL D UTILISATEUR / BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL DE USUARIO / BRUKSANVISNING / BRUGERVEJLEDNING / ANVÄNDARHANDBOK / KÄYTTÖOHJE / MANUALE D USO / MANUAL DO UTILIZADOR

Lisätiedot

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GKNI 15720 GKNI 15730. Dokument Nummer GKNI 15720_GKNI 15730_DE/ 111-2(.100: 3)

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GKNI 15720 GKNI 15730. Dokument Nummer GKNI 15720_GKNI 15730_DE/ 111-2(.100: 3) Kjøleskap Jääkaappi Bruksanvisning Käyttöopas GKNI 15720 GKNI 15730 NO FIN 21- Dokument Nummer GKNI 15720_GKNI 15730_DE/ 111-2(.100: 3) Vennligst les denne veiledningen først! Kjære kunde, Vi håper at

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Suorita vaiheet annetussa järjestyksessä. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja viimeisen osion Vianmääritys -kohdasta.

Suorita vaiheet annetussa järjestyksessä. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja viimeisen osion Vianmääritys -kohdasta. HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her Aloita tästä 1 Viktig! USB-kabelen må ikke kobles til før trinn 16, ellers kan det hende at programvaren ikke installeres på riktig måte.

Lisätiedot

RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN. www.barebo.com. Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ

RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN. www.barebo.com. Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ S N FI RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ www.barebo.com S INSTRUKTIONER FÖR RÖRELSEVAKT Art. Nr: 964004 Tack för att du har valt denna

Lisätiedot

KÜSCHALL ULTRA-LIGHT. no Aktiv rullestol Bruksanvisning... 4 fi Aktiivipyörätuoli Käyttöohje... 48

KÜSCHALL ULTRA-LIGHT. no Aktiv rullestol Bruksanvisning... 4 fi Aktiivipyörätuoli Käyttöohje... 48 KÜSCHALL ULTRA-LIGHT no Aktiv rullestol Bruksanvisning... 4 fi Aktiivipyörätuoli Käyttöohje... 48 This manual MUST be given to the user of the product. BEFORE using this product, read this manual and save

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen.

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen. Armbandsklocka Analog/Digital Artikelnummer: 31-4146 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Produktbeskrivning - Armbandsklocka, analog/digital - Alarm,

Lisätiedot

EN3441JOX FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 35

EN3441JOX FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 35 EN3441JOX FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 35 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...

Lisätiedot

1 Windows CD 2 Macintosh CD

1 Windows CD 2 Macintosh CD HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her Aloita tästä 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GTNI 10320

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GTNI 10320 Kjøleskap Jääkaappi Bruksanvisning Käyttöopas GTNI 10320 NO FIN 21- Dokument Nummer GTNI 10320_DE/ 111-2(.100: 3) Vennligst les denne veiledningen først! Kjære kunde, Vi håper at produktet ditt, som er

Lisätiedot

Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja tämän ohjeen lopussa olevasta Vianmääritys - kohdasta. tulostuskasetit.

Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja tämän ohjeen lopussa olevasta Vianmääritys - kohdasta. tulostuskasetit. 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Lisätiedot

Følg trinnene kronologisk. Hvis det oppstår problemer under installeringen, se Feilsøking på slutten av denne veiledningen.

Følg trinnene kronologisk. Hvis det oppstår problemer under installeringen, se Feilsøking på slutten av denne veiledningen. 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Universal fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskaukosäädin Nr/Nro: -0 Modell/Malli: BW0 Ver: 002-200611 SVENSKA Universal Fjärrkontroll Art.nr 38-2072, modell: BW0392 Läs

Lisätiedot

EHX8565FOK FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 2 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 23 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 43

EHX8565FOK FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 2 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 23 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 43 EHX8565FOK FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 2 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 23 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 43 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Multi-function Handy gym

Multi-function Handy gym Multi-function Handy gym Art.nr. 210 136 Model 4058BS-61 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 2 Advarsel / Varning / Varoitus / Warning 3 Deletegning / Sprängskiss / Räjäytyskuva / Parts drawing 3 Deleliste /

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi SD7323LFLD2P1

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi SD7323LFLD2P1 Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap SD7323LFLD2P1 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 5 Päivittäinen käyttö 7 Vihjeitä ja neuvoja 9 Hoito ja puhdistus 9 Vianmääritys 10

Lisätiedot

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus Onspot Monteringsavisning/Reservdelslista Monteringsanvisning/Reservedelliste Asennusohje/varaosaluettelo 2001-05-14 38-052100b 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Lisätiedot

Bruksanvisning Adapter med två USB-uttag

Bruksanvisning Adapter med två USB-uttag Bruksanvisning Adapter med två USB-uttag A. Funktioner 1. Två USB-uttag, 5 V DC, max. 2400 ma. 2. 230V / 16A schukouttag. B. Figur USB 2 Uttag 1. Uttag: Anslut adaptern till ett eluttag, anslut sedan utrustningen.

Lisätiedot

EHH6240ISK FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 2 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 33

EHH6240ISK FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 2 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 33 EHH6240ISK FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 2 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 33 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Locktång Krølltang Kiharrin

Locktång Krølltang Kiharrin 34-7242 Locktång Krølltang Kiharrin Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Svenska 2 Norsk 5 Suomi 8 Ver. 001-200703 SVENSKA Locktång COLINE Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

LD100P. INSTRUCTION MANUAL Laser Distance Measure

LD100P. INSTRUCTION MANUAL Laser Distance Measure UCTO MAUAL Laser Distance Measure LD100 WARG: or your personal safety, RAD and UDRTAD before using. AV T UCTO OR UTUR RRC. Bedienungsanleitung User Manual Manuel d'utilisation Manuale d'uso Manual de empleo

Lisätiedot

FIN LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA

FIN LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA LAITTEEN KUVAUS 1 Vesisuihku 2 Vedentäyttöaukko ja luukku 3 Höyrynsäädin a Kuivasilitys b Enimmäishöyryasetus * c Itsepuhdistus d Automaattihöyry * 4 Vesisuihkupainike 5 Höyrysuihkepainike 6 Automaattisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

Elektror Sidokanalkompressor. Drift- och monteringsanvisning

Elektror Sidokanalkompressor. Drift- och monteringsanvisning SD Elektror vifte Bruks- og monteringsanvisning Elektror Sidokanalkompressor Drift- och monteringsanvisning Elektror-sivukanavapuhaltimen käyttö- ja asennusohje NO SE FI SD 20 M, SE 20, SD 22 M, SE 22,

Lisätiedot

Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Finsk 1

Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Finsk 1 Copyright! ll rights reserved www.anestesi.no 2010- Finsk 1 Språk: Finsk Oversatt av: nne Oksanen Dato: Novermber 2010 Osa 1. Kyselylomake: Del 1 Spørreskjema: Haluamme esittää sinulle joitakin kysymyksiä

Lisätiedot

EUF2241AOW... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 20 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 37

EUF2241AOW... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 20 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 37 EUF2241AOW...... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 20 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 37 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Køleskab Refrigerador SSM 1350 SSM 1350 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions

Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Køleskab Refrigerador SSM 1350 SSM 1350 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Køleskab Refrigerador SSM 1350 SSM 1350 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Läs den här bruksanvisningen först! Kära kund! Vi hoppas att produkten, som har producerats

Lisätiedot

Tips og råd for solpaneler Aurinkopaneeli, vinkkejä ja ohjeita. Ver: 001-200612. Tips och råd för solpaneler

Tips og råd for solpaneler Aurinkopaneeli, vinkkejä ja ohjeita. Ver: 001-200612. Tips och råd för solpaneler Tips og råd for solpaneler Aurinkopaneeli, vinkkejä ja ohjeita Ver: 001-200612 Tips och råd för solpaneler Solpanel (75W) Förbrukare 125 W Regulator/ Gruppcentral Lampor 15 W x 3 st = 45 W FärgTV 14 50

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Manual Wecamp E-Bike Manuaalinen Wecamp E-pyörä SE / NO / FI

Manual Wecamp E-Bike Manuaalinen Wecamp E-pyörä SE / NO / FI Manual Wecamp E-Bike Manuaalinen Wecamp E-pyörä SE / NO / FI Hopfällbar Wecamp E-Bike Information Grattis till din nya elcykel från Wecamp! Läs bruksanvisningen noga. Den innehåller information om hur

Lisätiedot

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RADIOSTYRT OFFSHORE RACERBÅT RED BULLET Radiostyrt offshore racerbåt med to elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radio-ohjattava

Lisätiedot

Danmark Suomi Norge Sverige

Danmark Suomi Norge Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 Plæneklipper GX530/GX635 Vigtigt! Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GX530/GX635. Lær din maskine at kende

Lisätiedot

Himmennin 2247. Käyttöohjeet Vain sähköalan ammattilaisille. muuntajalla syötetyille pienjännitehalogeenilampuille 0073-1-6229 26402 NOR

Himmennin 2247. Käyttöohjeet Vain sähköalan ammattilaisille. muuntajalla syötetyille pienjännitehalogeenilampuille 0073-1-6229 26402 NOR ENSTO BUSCH JAEGER OY 0073-1-6229 26402 Himmennin 2247 muuntajalla syötetyille pienjännitehalogeenilampuille SF NOR S Käyttöohjeet Vain sähköalan ammattilaisille Kuvat 1/Fig. 1 SF NOR SF S Poiskytkentä;

Lisätiedot

Usean alueen sääasema Malli: RAR503 KÄYTTÖOHJE

Usean alueen sääasema Malli: RAR503 KÄYTTÖOHJE Usean alueen sääasema Malli: RAR503 KÄYTTÖOHJE Tietoja Oregon Scientific -yhtiöstä... 8 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus... 8 FCC-lauseke... 8 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 9 FI Sisältö Yleiskatsaus...

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

KÜSCHALL CHAMPION. no Aktiv rullestol Bruksanvisning... 4 da Aktiv kørestol Brugsanvisning... 42 fi Aktiivipyörätuoli Käyttöohje...

KÜSCHALL CHAMPION. no Aktiv rullestol Bruksanvisning... 4 da Aktiv kørestol Brugsanvisning... 42 fi Aktiivipyörätuoli Käyttöohje... KÜSCHALL CHAMPION no Aktiv rullestol Bruksanvisning... 4 da Aktiv kørestol Brugsanvisning... 42 fi Aktiivipyörätuoli Käyttöohje... 80 This manual MUST be given to the user of the product. BEFORE using

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING GASSKOMFYR CHEF Artikkelnummer: 340068, 340066, 340028, 340026 NO FI Bruksanvisning Käyttöohje Kjære kunde, Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne

Lisätiedot

SELVSTENDIG HØYTRYKKSSPYLER MED KALDT VANN/

SELVSTENDIG HØYTRYKKSSPYLER MED KALDT VANN/ BENZ Mod. HS 2620 - HS 3220 - HS 4040 - HS 3560 SELVSTENDIG HØYTRYKKSSPYLER MED KALDT VANN/BENSIINIMOOTTO- RIKÄYTTÖINEN KYLMÄVESIPAINEPESURI BRUKERHÅNDBOKI/KÄYTTÖOPAS Norsk Gratulerer Vi takker deg så

Lisätiedot

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 2000-12-20 38-038200e UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 56-637100 Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Keittotaso NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK654300FB

FI Käyttöohje 2 Keittotaso NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK654300FB FI Käyttöohje 2 Keittotaso NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK654300FB 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...

Lisätiedot

AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS ENGLISH NORSK SUOMI

AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS ENGLISH NORSK SUOMI AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL NORSK ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS SUOMI INDOOR UNIT INNENDØRSENHET SISÄYKSIKKÖ AY-ZP40KR OUTDOOR UNIT UTENDØRSENHET ULKOYKSIKKÖ

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING SCART-växel SCART-veksler SCART-kytkin Ver. 001-000 Modell/Malli: Welkin AV-2000E Nr/Nro: 38-2191 SVENSKA SCART-växel Art.nr 38-2191, modell Welkin AV-2000E Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S3L120P1

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S3L120P1 Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap S3L120P1 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 5 Päivittäinen käyttö 5 Vihjeitä ja neuvoja 6 Hoito ja puhdistus 7 Vianmääritys 8 Asennus

Lisätiedot

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Keittotaso NO Bruksanvisning 23 Platetopp SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll HKL65410FB

FI Käyttöohje 2 Keittotaso NO Bruksanvisning 23 Platetopp SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll HKL65410FB FI Käyttöohje 2 Keittotaso NO Bruksanvisning 23 Platetopp SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll HKL65410FB 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Komigång-guide för Trådlös router Art.nr 38-1480

Komigång-guide för Trådlös router Art.nr 38-1480 Komigång-guide för Trådlös router Art.nr 38-1480 Detta är endast en Kom-igång -guide för att ansluta och konfigurera den trådlösa routern. Se den fullständiga snabbguiden för mer instruktioner. Detaljerad

Lisätiedot

TURVAOHJEET: Kaikenlaisten vaaratilanteiden välttämiseksi anna valtuutetun huoltopalvelun vaihtaa johto (katso huoltopalvelut takuukirjasesta).

TURVAOHJEET: Kaikenlaisten vaaratilanteiden välttämiseksi anna valtuutetun huoltopalvelun vaihtaa johto (katso huoltopalvelut takuukirjasesta). KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page53 Français Suomi KUVAUS A Moottoriosa B Painike 2: nopea käyttö C Painike 1: hidas käyttö D Sekoituskulho kokonaisuudessaan D1 Teränpidike

Lisätiedot

Hörselkåpor för skyddshjälm Øreklokker for vernehjelm Kuulosuojaimet käytettäviksi yhdessä suojakypärän kanssa Ørekopper til beskyttelseshjelm

Hörselkåpor för skyddshjälm Øreklokker for vernehjelm Kuulosuojaimet käytettäviksi yhdessä suojakypärän kanssa Ørekopper til beskyttelseshjelm 18-234 Manual 140825.indd 2014-08-25, 15.55.02 Art. 18-234 Hörselkåpor för skyddshjälm Øreklokker for vernehjelm Kuulosuojaimet käytettäviksi yhdessä suojakypärän kanssa Ørekopper til beskyttelseshjelm

Lisätiedot

AY-ZP35PR AE-Z35PR AY-ZP40PR AE-Z40PR SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

AY-ZP35PR AE-Z35PR AY-ZP40PR AE-Z40PR SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS DELAD MODELL RUMSLUFT- / LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Keittotaso NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 39 Inbyggnadshäll HK874400FB

FI Käyttöohje 2 Keittotaso NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 39 Inbyggnadshäll HK874400FB FI Käyttöohje 2 Keittotaso NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 39 Inbyggnadshäll HK874400FB 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin Nr/Nro: 38-2149 Modell/Malli: UN1BE Ver. 001-000 SVENSKA USB till skrivaradapter Artikelnummer: 38-2149,

Lisätiedot

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri Modell/Malli: BS501A Nr/Nro: 34-4559 Ver. 001-200605 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Modell/Malli: YLQ15S-100 Nr/Nro: 30-9299 Ver. 001-200701! Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om

Lisätiedot

BABYVIEWER KS-4248 / KS-4249

BABYVIEWER KS-4248 / KS-4249 BABYVIEWER KS-4248 / KS-4249 KÄYTTÖOHJE/BRUKSANVISNING FI NOR Oikeus tässä ohjekirjassa kuvattujen ominaisuuksien muuttamiseen pidätetään. Funksjonene som er beskrevet i denne håndboken, er publisert med

Lisätiedot

Bomvalsen. Instruktionsbok

Bomvalsen. Instruktionsbok Puomiharja Käyttö- ja huolto-ohjekirja Bomvalsen Instruktionsbok Bovals Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion innan ni använder maskinen

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Keittotaso NO Bruksanvisning 22 Platetopp SV Bruksanvisning 41 Inbyggnadshäll HK956970FB

FI Käyttöohje 2 Keittotaso NO Bruksanvisning 22 Platetopp SV Bruksanvisning 41 Inbyggnadshäll HK956970FB FI Käyttöohje 2 Keittotaso NO Bruksanvisning 22 Platetopp SV Bruksanvisning 41 Inbyggnadshäll HK956970FB 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Art. 25-7700, Art. 25-7701 Art. 25-7702, Art. 25-7703, Art 25-7704. LED Lanternor. Art. 25-7704, combi. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 25-7700, Art. 25-7701 Art. 25-7702, Art. 25-7703, Art 25-7704. LED Lanternor. Art. 25-7704, combi. 2009 Biltema Nordic Services AB LED Lanternor LED-lanterner LED Venelyhdyt Art. 25-7700 Art. 25-7701 Art. 25-7702 Art. 25-7703 Art. 25-7704, combi < 20 m < 20 m < 20 m < 20 m < 12 m 1 2009 Biltema Nordic Services AB LED Lanternor Lanternor:

Lisätiedot

EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW... FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 NO FRYSEBOKS BRUKSANVISNING 20

EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW... FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 NO FRYSEBOKS BRUKSANVISNING 20 EC2831AOW EC3231AOW EC4231AOW...... FI SÄILIÖPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 NO FRYSEBOKS BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com SISÄLLYS TURVALLISUUSOHJEET........................................................

Lisätiedot

ERF3869SOW ERF3869SOX. FI Jääkaappi Käyttöohje 2 NO Kjøleskap Bruksanvisning 24 SV Kylskåp Bruksanvisning 45

ERF3869SOW ERF3869SOX. FI Jääkaappi Käyttöohje 2 NO Kjøleskap Bruksanvisning 24 SV Kylskåp Bruksanvisning 45 ERF3869SOW ERF3869SOX FI Jääkaappi Käyttöohje 2 NO Kjøleskap Bruksanvisning 24 SV Kylskåp Bruksanvisning 45 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ...

Lisätiedot

KNM 1551 i A+ KNM 1551 if A+

KNM 1551 i A+ KNM 1551 if A+ Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp Chladnička KNM 1551 i A+ KNM 1551 if A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Lue tämä käyttöopas ensin! Hyvä asiakas, toivomme, että nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S3C120P1

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S3C120P1 Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap S3C120P1 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 5 Päivittäinen käyttö 5 Vihjeitä ja neuvoja 7 Hoito ja puhdistus 8 Vianmääritys 10 Asennus

Lisätiedot

www.somfy.com Sonesse 40 RTS Ref: 5064825A

www.somfy.com Sonesse 40 RTS Ref: 5064825A www.somfy.com Sonesse 40 RTS Ref: 506485 D Installationsvejledning page Hermed erklærer Somfy, at apparatet er i overensstemmelse med de væsentlige krav, samt med de andre relevante bestemmelser i direktivet

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

8 x 21. Art Liten och kompakt binokulär prismakikare. Gummibeklädd och vattenskyddad. Ihopfällbar. Levereras med fodral, nackrem och putsduk.

8 x 21. Art Liten och kompakt binokulär prismakikare. Gummibeklädd och vattenskyddad. Ihopfällbar. Levereras med fodral, nackrem och putsduk. 8 x 21 Liten och kompakt binokulär prismakikare. Gummibeklädd och vattenskyddad. Ihopfällbar. Levereras med fodral, nackrem och putsduk. Liten og kompakt binokulær prismekikkert. Gummibelagt og vannbeskyttet.

Lisätiedot

EUX2245AOX. FI Pakastin Käyttöohje 2 NO Fryser Bruksanvisning 18 SV Frysskåp Bruksanvisning 33

EUX2245AOX. FI Pakastin Käyttöohje 2 NO Fryser Bruksanvisning 18 SV Frysskåp Bruksanvisning 33 EUX2245AOX FI Pakastin Käyttöohje 2 NO Fryser Bruksanvisning 18 SV Frysskåp Bruksanvisning 33 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. KÄYTTÖ... 6 4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA...

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING EGENSKAPER: * Kompatibel med samtliga ARC-sändare (inkluderar programmerbar sändare och sändare av kodvalstyp, fjärrkontroll

Lisätiedot

EN3453MOW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 19 SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 54

EN3453MOW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 19 SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 54 EN3453MOW FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 19 SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 MRAZNIČKOU SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 54 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

Compress 5000 11 LWM 8738204320 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013

Compress 5000 11 LWM 8738204320 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013 Ι A + A C D E F G A C D E F G 48 d 10 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 Ι + + A + A C D E F G + + + + A + A C D E F G 2015 811/2013 Tuoteseloste energiankulutuksesta Seuraavat tuotetiedot täyttävät EU-asetusten

Lisätiedot

Hvis det oppstår problemer under installeringen, kan du se Feilsøking i siste del.

Hvis det oppstår problemer under installeringen, kan du se Feilsøking i siste del. 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Lisätiedot