Leica Rugby 260SG / 270SG / 280DG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica Rugby 260SG / 270SG / 280DG"

Transkriptio

1 Leica Rugby 260SG / 270SG / 280DG no sv da fi

2

3 Utgave 1.0 Norsk Leica Rugby 260SG / 270SG / 280DG Brukerhåndbok

4 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innledning Innledning 2 Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Rugby instrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner for oppsett og betjening av produktet. Se "10 Sikkerhetshenvisninger" for ytterligere informasjon. Les denne brukerhåndboka nøye før instrumentet slås på. Produkt identifisering Utstyrets modell og serienummer finnes på typeskiltet. Skriv inn modell- og serienummer i håndboka og oppgi alltid denne informasjonen når du kontakter forhandleren din eller et Leica Geosystems-autorisert verksted. Type-serienr.: Kjøpsdato:

5 Symboler De symbolene som benyttes i denne håndboka, har følgende betydning: Type Fare Advarsel Forsiktig Beskrivelse Umiddelbar fare ved bruk, som med sikkerhet har alvorlige personskader eller døden til følge hvis situasjonen ikke blir unngått. Potensiell fare ved bruk eller feil betjening som kan ha alvorlige personskader eller døden til følge. Potensiell fare ved bruk eller feil betjening som bare fører til mindre personskader, men som kan føre til stor skade på materiell, eiendom eller miljø. Nyttige opplysninger som hjelper brukeren til å benytte utstyret på en teknisk korrekt og effektiv måte. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innledning 3

6 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 4 I denne håndboka Kapittel Side 1 Innledning 7 2 Egenskaper og funksjoner 10 3 Oppstilling Generelt om oppstilling Alternativ oppsett Ytterligere valgmuligheter i oppsett 20 4 Betjening Generelt Inntasting av fall Rugby 260SG Brukt ved fall Liggende funksjon Identifisering av aksene Fall - fall i % Innretting av aksene 28

7 5 Kalibrering Prosedyre Kalibrering av nøyaktigheten 31 6 Kontroll av liggende nøyaktighet Prosedyre 33 7 Tilbehør Batterier Fjernbetjening 38 8 Feilsøking Skjermforklaringer Råd og vink for feilsøking 45 9 Pleie og transport Transport Lagring Rengjøring og tørking 49 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innholdsfortegnelse 5

8 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innholdsfortegnelse 6 10 Sikkerhetshenvisninger Generelt Forutsatt bruk Bruksbegrensninger Internasjonal begrenset garanti Ansvarsområder Bruksfarer Laserklassifisering Rugby 260SG / 270SG Rugby 280DG Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) FCC-erklæring (Gjelder bare i U.S.A.) Tekniske data 74

9 1 Innledning Generelle opplysninger Denne brukerhåndboka forklarer prosedyrene for betjening og oppstilling i forbindelse med de vanligste oppgavene. Formålet er å beskrive funksjonene til Rugby og hvordan Rugby fungerer. Denne brukerhåndboka tar ikke sikte på å forklare spesifikke anvendelser. Be din lokale forhandler eller Leica Geosystems om informasjon som er relevant for ditt arbeidssted. Rugby fallaser er konstruert for å løse dine behov innen et stort antall bruksområder. Den er et gjennomprøvd verktøy som øker produktiviteten gjennom å redusere behovet for arbeidstimer, tid og materialkostnader i vesentlig grad. Den brukes til å nøyaktig bestemme fall eller hellinger, grøfter, dagbrudd, bredder og til generelle konstruksjoner og utgravning. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innledning 7

10 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innledning 8 Egenskaper Egenskap Rugby 260SG Rugby 270SG Rugby 280DG 90 loddstråle Vertikal funksjon Fjernstyring Tofallaser til ± 15% Énfallaser til ± 15% Helautomatisk fallkontroll Enkeltfall til ± 10% (halvautomatisk) Strålemasking Klar og synlig stråle Stor og intuitiv grafisk skjerm Enkel, femknapps funksjon

11 Bruksområde Énfall 1 2 Rugby 260SG* og 270SG er enfallasere og gir nøyaktige plan med laserlys for bruksområder som krever plan (1) eller enfall (2). Tofall Rugby 280DG er en tofallaser og produserer nøyaktige plan med laserlys for bruksområder som krever plan (1), enfall (2) eller tofall (3). * Rugby 260SG fungerer helautomatisk i plan og ved manuell gradering. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Innledning 9

12 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Egenskaper og funksjoner 10 2 Egenskaper og funksjoner Oversikt a b c d e f g h i j a) POWER-tast b) X/Y-tast c) UP-tast d) X-tast (kun Rugby 260SG og 270SG) e) Enkeltgrephåndtak f) LCD-skjerm g) STAR-tast h) DOWN-tast i) Laderinngang j) Stativfeste

13 Taster Tast POWER-tast X-tast X/Y-tast UP-tasten DOWN-tasten STAR-tasten Funksjon Trykk kort for å slå på Rugby eller aktivere bakgrunnsbelysningen. Trykk og hold i 1,5 sekunder for å slå av Rugby. Trykk for å angi fall i X-aksen. (kun Rugby 260SG og 270SG) I denne håndboken vil X/Y-tasten bli benyttet når man refererer til enten X- eller X/Y-tasten. Trykk for å angi fall i X- og Y-aksene. (kun Rugby 280DG) Etter å ha trykket X/Y, trykker du for å øke angitt fall. Etter å ha trykket X/Y, trykker du for å øke angitt fall. Trykk for å angi oppsettskjermene og innlegging av fall fra sifferskjermbildet. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Egenskaper og funksjoner 11

14 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Egenskaper og funksjoner 12 Komponenter Komponenter LCD-skjerm Laderinngang Enkeltgrephåndtak Stativfeste Funksjon Viser fallinnstilling for X- og Y-aksene. Skjermen viser også strålemaskering, batteristatus, H.I. og rotasjonshastighet. For lading av batterier. For transport og oppstilling. For feste av stativ med 5/8-11 gjenger. Beskrivelse: hovedskjermbilde abc d e f g h i j a) X-akse fall b) Y-akse fall c) Framdriftslinje d) Strålemasking e) Fjernkontrollstatus f) Låsestatus g) Batteristatus h) H.I.-varsel i) Rotasjonshastighet eller skannestatus j) Statuslinje

15 3 Oppstilling 3.1 Generelt om oppstilling Plassering Anbefalte rotasjonshastigheter Stativmontering Sørg for at det ikke finnes noe som kan blokkere eller reflektere laserstrålen. Få mest mulig effektiv bruk av aksjonsradiusen til Rugby. Rugby kan plasseres i senter av arbeidsområdet, eller på en av sidene. Sørg for at underlaget er stabilt. Vibrasjoner i bakken og kraftig vind kan påvirke funksjonen og nøyaktigheten til Rugby. Hvis man bruker den under svært støvete forhold, plasserer man Rugby medvinds. Støv og skitt vil blåse bort fra Rugby og redusere forstyrrelsene. Den typiske rotasjonshastigheten for generell anleggsbruk er 10 rps (600 rpm). Når du arbeider over lange avstander, kan du forbedre rekkevidden og ytelsen ved å redusere hastigheten til hodet (øke pulstiden til mottakeren) eller senke nøyaktigheten på mottakeren. Fest Rugby sikkert til et stativ eller laservogn, eller still den opp på et stabilt og flatt underlag. Stativet må alltid kontrolleres før arbeidet begynner. Forsikre deg om at alle skruer, bolter og muttere er tiltrukket. Dersom det er kjeder mellom stativbeina, må disse være litt løse for å tillate termisk utvidelse i løpet av dagen. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 13

16 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 14 På dager med kraftig vind må man f.eks. sikre stativet ved å plassere en sandpose på hvert av beina. Når det brukes stativ med adapter for hurtig frakobling, skal styrearmen peke mot vinden. Dette plasserer låsemekanismen også i vinden og gir bedre stabilitet. For å dra nytte av den utvidete fallfunksjonen, må du passe på at Rugby er montert på et stativ med displayet plassert rett over et bein. 3.2 Alternativ oppsett Beskrivelse Rugby har flere lettilgjengelige oppsettalternativer og som kan endres i oppsettskjermen. Fra hovedskjermen trykker du STAR-tasten for å få tilgang til oppsettskjermen. Bruk UP- og DOWN-tastene til å flytte markøren. Bruk STAR-tasten til å velge oppsettparametere.

17 Bruk UP- og DOWN-tastene til å endre valgt parameter. Trykk STAR-tasten for å akseptere endringen. Velg AVSLUTT og trykk STAR-tasten for å gå tilbake til hovedskjermen. Parametere Rotasjonshastighet eller skannemodus. H.I.-funksjon: Slår høydealarmen av og på. Automatisk eller manuell modus. Strålemaskering: Slår av strålen i valgte sektorer. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 15

18 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 16 Låsefunksjon: Beskytter Rugby mot uønskede endringer. Rotasjonshastigheter Skann og 0 rps Hvis ingen tast er trykket, vil skjermen gå tilbake til hovedskjermbildet etter ti sekunder og lagre eventuelle endringer. Rugby 260SG: fast på 10 rps (600 rpm). Rugby 270SG: 5 eller 10 rps (300 eller 600 rpm) Rugby 280DG: 0, 2, 5 eller 10 rps (0, 120, 300, 600 rpm) og i tillegg skannefunksjoner med skanning 10, 45 eller 90 grader. Velg den rotasjonshastigheten som passer best for den aktuelle oppgaven. Valgt rotasjonshastighet er vist i statuslinjen. Skannefunksjonen og rotasjonshastighet 0 rps er kun tilgjengelig på en Rugby 280DG. Skanning kan velges i samme skjermbilde som rotasjonshastigheter. Bruk UP- eller DOWN-tastene til å velge skanning 10, 45 eller 90 grader. Når valgt vil rotasjonen stoppe og laseren vil skanne i valgt område. Fra hovedskjermen trykker du DOWN-tasten for å rotere hodet med urviseren. Trykk UP for å dreie mot urviseren. Ved å trykke UP- og DOWN samtidig dreies hodet i trinn på 90 grader.

19 H.I.-funksjon/ Høydealarm H.I. (Høyde til instrument)-funksjonen-høydealarmen-brukes til å varsle om kritiske høydeendringer som skyldes at stativet beveger seg. Når Høydealarmen er slått på, vises bokstavene HI i statuslinjen. Høydealarmen aktiveres 30 sekunder etter Rugby er fullstendig nivellert, hodet begynner å rotere, og selvhorisonteringsnøyaktigheten forblir den samme. Rugby vil utløse et H.I.-varsel hvis den må renivellere utenfor grenseverdiene. Rugby slutter å rotere og følgende skjermbilde vises på skjermen: Slå av varselet ved å trykke STAR- eller POWERtasten. Uansett vil Rugby renivellere, angi fall og reaktivere Høydealarmen. Sjekk nøye oppstilling og høyde til Rugby for å finne ut hva som forårsaket varselet. Korrekt høyde justeres etter behov. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 17

20 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 18 Automatisk modus Rugby vil alltid slå seg på i automatisk modus og vil selvhorisontere kontinuerlig for å opprettholde fallnøyaktigheten. Skjermen viser følgende for å indikere automatisk modus: X-aksens helning kan endres ved å trykke X/Y-tasten først og deretter STAR-tasten for å legge inn fall fra sifferskjermen. Se også kapittel "4.2 Inntasting av fall". Manuell modus I manuell modus er ikke selvhorisonterings- og Høydealarm-funksjonene tilgjengelig. Skjermen viser følgende for å indikere manuell modus:

21 I manuell modus kan helningen på X-aksen endres ved å trykke X/Y-tasten først og deretter UP-tasten / DOWNtasten for å endre verdien. Endringen vises ikke i skjermen. Strålemasking Elektronisk strålemaskiner gjør at man kan slå av laserstrålen i bestemte sektorer for å unngå at man forstyrrer andre oppgaver. Fra oppstillingsmenyen kan strålen slås av i to eller tre valgte sektorer. De strålemaskerte sektorene vises mørke. Låsefunksjon Låsefunksjonen brukes til å hindre at det gjøres uønskede endringer på Rugby. Når låsefunksjonen er aktivert, kan Rugby fortsatt brukes, men det er ikke mulig å foreta endringer. Låsestatusen vises i den andre linjen. Hvis funksjonen er aktivert og man trykker en tast, vil låsesymbolet vises i tre sekunder. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 19

22 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 20 For å slå AV låsefunksjonen, trykker du STAR-tasten for å stille skjermbildet og deaktivere låsen. Selv om Rugby er lås, er det mulig å slå på bakgrunnsbelysningen ved å trykke POWER-tasten et kort øyeblikk. Trykk og hold POWER-tasten for å slå AV Rugby. 3.3 Ytterligere valgmuligheter i oppsett Beskrivelse Det kan hentes ytterligere valgmuligheter for oppsettet i et annet skjermbilde. + Fra hovedskjermen trykker og holder du UP - tasten, deretter trykker du STAR-tasten for å få tilgang til det andre oppsettskjermbildet. Skjermkontrast Skjermkontrasten til Rugby kan justeres. Skjermkontrasten kan stilles mellom -8 (lav) og +8 (høy).

23 Følsomhet Fjernkontrollens funksjoner Ved å endre følsomheten kan Rugby brukes i ugunstige forhold og når det er mye vind, samtidig som maksimal nøyaktighet opprettholdes. Følsomheten kan stilles til følsomhetsnivå SL1 eller følsomhetsnivå SL2. Velg "SL1" for normale forhold. Velg "SL2" for svært ugunstige forhold. Fjernkontrollfunksjonen er kun aktivert når man skal bruke en fjernkontroll sammen med Rugby. Funksjonen er normalt avslått for å spare batteristrøm. Kun Rugby 280DG kan brukes med fjernkontroll og vil vise fjernkontrollfunksjonen. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Oppstilling 21

24 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Betjening 4 Betjening 4.1 Generelt 22 Innstillinger Bakgrunnsbelysning Temperaturkompensering Som standard er bakgrunnsbelysningen alltid slått av. For å slå på bakgrunnsbelysningen, trykker du POWER-tasten et kort øyeblikk. Alle innstillinger lagres når Rugby er slått av. På en Rugby 260SG er H.I.-funksjonen aktiv som standard etter at strømmen er slått på. Se kapittel "3.2 Alternativ oppsett" for å se hvordan H.I.-fuksjonen kan slås av. Temperaturen måles etter at Rugby er slått på. Hvis temperaturen endrer seg med mer enn 5 C, kompenserer enheten og bruker denne endringen for å endre nivelleringssystemet når fallet er lagt inn. Temperaturkompenseringsprosessen indikeres med en fremdriftslinje (a). Mens denne prosessen pågår slutter hodet å rotere og laserstrålen slås av. a Så snart prosessen er ferdig går Rugby tilbake til å angi fallet og hodet begynner å rotere.

25 4.2 Inntasting av fall Direkte fallinntasting Trykk X/Y én gang for å legge inn X-aksens fall. Trykk X/Y på nytt for å angi Y- aksens fall. Skjermen viser fallinnleggings-skjermen. Bruk piltastene OPP eller NED for innstilling av ønsket fall. Trykk X/Y for å avslutte og lagre verdier. Sifferinnlegging av fall I sifferinnleggingsskjermen for fall, trykker du STAR-tasten og markøren vises på ± tegnet. Trykk på stjernetasten for å flytte markøren mot høyre. Trykk UP- eller DOWN-tasten for å endre fortegn eller sifferet som er markert. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Betjening 23

26 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Betjening 24 Trykk X/Y for å avslutte og lagre verdier. Nullfall I fallinnleggingsmodus, kan fallet i begge akser hurtig settes til null ved å trykke UPog DOWN-tastene samtidig. Fallområde Rugby 260SG: ±10% i én akse. Rugby 270SG: ±15% i én akse. Rugby 280DG: ±15% i begge akser samtidig. For å få mer enn 10% fall på en Rugby 270SG / 280DG må Rugby vippes mot målplanet. Graderingsskift Fallverdiene til en akse kan enkelt skiftes fra positiv til negativ når man legger inn fallet på sifferskjermen.

27 4.3 Rugby 260SG Brukt ved fall Beskrivelse Hvis Rugby 260SG brukes ved fall, selvnivellerer den til ønsket fall. Når nøyaktig fallverdi er nådd, låses fallet og selvnivelleringen slås av. Når selvnivelleringen er slått av, vil det ikke bli gitt noen kompensering for ekstern oppstilling og endring i fall. Hvis Rugby derfor blir forstyrret eller kakket borti, gis det Høydealarm, hvis denne er aktivert, for å varsle om plutselige endringer. Rugby 270SG / 280DG er lasere som er fullstendig selvnivellerende, slik at de vil alltid selvnivelleres i et fall for å kompensere for eventuelle eksterne oppstillinger og endringer i fallet. 4.4 Liggende funksjon Typiske anvendelser Liggende funksjon finnes kun på Rugby 280DG. Utsetting av 90 vinkler, lodd (opp vegg) og overføring av punkter fra gulv til tak. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Betjening 25

28 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Betjening 26 Beskrivelse I liggende funksjon går strålen automatisk til stråle-ned-posisjon (0 rps), slik at Rugby kan innrettes over et referansepunkt. I automatisk funksjon vil ståaksen selvhorisonteres, noe som ikke er tilfelle i manuell funksjon. Tverraksen kan justeres til venstre eller høyre i utsettingsanvendelser. Hvis nødvendig trykker du STAR-tasten for å skifte oppstillingsalternativer. Bruke liggende funksjon For å aktivere liggende modus, plasserer du Rugby i liggende stilling. Skjermen til høyre vises. Symbolet a) vises kun i manuell modus. Still opp Rugby i liggende stilling slik at laserstrålen plasseres over det første referansepunktet. a Trykk UP- og DOWN-tastene samtidig, og strålen roterer med urvisere til det andre referansepunktet til høyre. (Trykk disse to tastene to eller flere ganger hvis referansepunktet befinner seg til venstre for laseren.) Hvis det blir nødvendig å endre oppstillingsalternativer som rotasjonshastighet eller skannemodus, trykker du STAR- tasten for å gå inn i oppsettmenyen. For å innrette tverraksen (eller loddstrålen) til et andre referansepunkt, trykker du X/Y-tasten for å velge tverrakse og trykker deretter UP- eller DOWN-tasten for å flytte strålen mot venstre eller høyre.

29 4.5 Identifisering av aksene Beskrivelse a c b a) X+ akse Når positivt fall er lagt inn i X- aksen, vil fallet øke i denne retningen. b) Y+ akse Når positivt fall er lagt inn i Y- aksen, vil fallet øke i denne retningen. c) Fronten på Rugby Se også aksemerkingen i det øverste vinduet. 4.6 Fall - fall i % Beskrivelse Fall: Endring i høyde per måleenhet (fot, meter etc.). Prosentvis helning: Endring i høyde per 100 måleenheter (fot, meter etc.). Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Betjening 27

30 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Betjening 28 Beregning av prosentvis fall fra helning: Helning = 0,0059 Konvertering = 0,0059 x 100 Prosentvis fall = 0,590% 4.7 Innretting av aksene Beskrivelse Når ønsket fall er korrekt innstilt i skjermbildet, skal retningen på X- og Y-aksen innstilles. Forsikre deg om at Rugby er riktig plassert over kontrollpunktet. Som vist er retningen til X-aksen sett fra fronten av Rugby, siktet over toppen. Drei Rugby forsiktig til siktelinjene er innrettet med det andre kontrollpunktet. Etter justeringen kan arbeidet begynne.

31 5 Kalibrering Det er ansvaret til brukeren å følge brukerhåndboka, og å regelmessig kontrollere nøyaktigheten til instrumentet og arbeidet etter hvert som det skrider fram. Rugby er justert til definert nøyaktighet fra fabrikk. Vi anbefaler at du kontrollerer nøyaktigheten til Rugby når du får den, og deretter regelmessig for å være sikker på at nøyaktigheten er den samme. Hvis Rugby trenger justering, kontakter du nærmeste autoriserte serviceverksted eller justerer Rugby iht. følgende prosedyre. Kalibreringsfunksjonen skal bare benyttes når instrumentet ikke holder definert nøyaktighet. Kalibrering av instrumentet må bare overlates til kvalifiserte fagfolk som er fortrolig med de grunnleggende prinsipper for justering. 5.1 Prosedyre For å kontrollere nøyaktigheten til din Rugby, plasserer du Rugby på en mest mulig flat og horisontal overflate, eller et stativ, omtrent 30 m fra en vegg. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Kalibrering 29

32 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Kalibrering 30 Kontrollere X-aksen Innrett X-aksen slik at den står vinkelrett på veggen. La Rugby selvnivellere seg fullstendig, og deretter bruker du Rod-Eye-mottakeren til å merke posisjonen til strålen (Posisjon 1). 2. Drei laseren Rugby 180, slik at den kan selvnivellere, og merk motstående side på X-aksen (Posisjon 2) Merk av posisjonen midt mellom de to merkene. X-aksen holder spesifisert nøyaktighet når de to merkene er innenfor ± 1,5 mm fra midten. Kontrollere Y-aksen Innrett Y-aksen ved å dreie Rugby 90, slik at Y-aksen nå står vinkelrett på veggen. La Rugby selvnivellere fullstendig, og kontroller deretter Y-aksen på samme måte som beskrevet for kontroll av X-aksen.

33 5.2 Kalibrering av nøyaktigheten Gå inn i justeringsmodus Justering av X-aksens nøyaktighet Med Rugby slått av, trykker og holder du både UP- og DOWN-tastene og trykker deretter POWER-tasten for å stille Rugby i justeringsmodus. Vent med å kontrollere eller endre nøyaktighetens sifre til timeglasset er borte. Bruk UP- og DOWN-tastene til å endre siffer og flytte strålen til midtpunktet mellom posisjonene avmerket for X-aksen. 5 tellinger på skjermen (ett tastetrykk) tilsvarer omtrent 0,3 mm ved 30 m. Trykk STAR-tasten for å velge sifferet i skjermen for X-aksen og gå videre til Y-aksens justeringsskjerm. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Kalibrering 31

34 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Kalibrering Y-akses nøyaktighet sifre til timeglasset er Vent med å kontrollere eller endre nøyaktighetens borte. 32 Bruk UP- og DOWN-tastene for å endre siffer og flytte strålen til midtpunktet mellom posisjonene avmerket for Y-aksen. Trykk STAR-tasten for å legge inn og lagre sifferet i skjermen for Y-aksen og gå videre til hovedskjermbildet. Etter justeringen må det alltid utføres en kontroll. Sjekk alltid nøyaktigheten før kritiske måleoppgaver. Hvis du trykker POWER-tasten før du er ferdig, vil prosedyren avbryte justeringen og gå tilbake til nøyaktigheten som er lagret fra før.

35 6 Kontroll av liggende nøyaktighet 6.1 Prosedyre Liggende modus finnes kun på Rugby 280DG. Kontroll av liggende nøyaktighet 1. For å kontrollere liggende nøyaktighet, plasserer du Rugby 280DG på siden på et flatt underlag 30 m (100 ft) fra en vegg, slik at den roterende strålen projiserer en linje på veggen. 2. Heng en loddsnor på veggen. 3. Hvis den roterende strålen ikke er loddrett, er justering nødvendig. a Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Kontroll av liggende nøyaktighet 33

36 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Kontroll av liggende nøyaktighet 34 Justering av liggende nøyaktighet 1. Med Rugby fortsatt i liggende stilling slår du av Rugby, deretter går du inn i justeringsfunksjonen på samme måte som beskrevet for justering av horisonteringsnøyaktigehten. 2. Sørg for at den roterende strålen skanner loddlinjen, og bruk UP- og DOWN- til å justere strålen vertikalt. tastene Ved å bruke fjernkontrollen kan du utføre justeringen med denne samtidig som du følger med strålen på loddlinjen. 3. Hvis man oppnår ønsket justering, trykker du STAR-tasten på Rugby for å legge inn og lagre verdien på skjermen. Etter justeringen må det alltid utføres en kontroll. Sjekk alltid nøyaktigheten før kritiske måleoppgaver. Hvis du trykker POWER-tasten før du er ferdig, vil prosedyren avbryte justeringen og gå tilbake til nøyaktigheten som er lagret fra før.

37 7 Tilbehør 7.1 Batterier Beskrivelse Batteriløsningen i Rugby kan benytte en NiMH-pakke (b) eller alkalisk batteripakke (d). a b c d a) Laderinngang b) NiMH batteripakke c) Låsemutter for batterirom d) Alkalisk batteripakke Batteripakkene passer i bunnen av Rugby. Lås batteripakken på plass med den store plastmutteren. De enkelte D-cellebatteriene må settes inn i den alkaliske batteripakken. Sølvpolene på batteripakken må innrettes med hakene inne i sokkelen til Rugby. Laderinngangen (a) er plassert foran på Rugby. NiMH batteripakken kan også lades separat fra Rugby. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Tilbehør 35

38 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Tilbehør 36 Ladetiden er ca. 8 timer. Rugby kan brukes hvis laderen i NiMH-batteripakken er satt inn. (Kun for innendørs bruk) Batteristatus Nesten utladet batteri Batteristatus vises som et lite ikon på statuslinjen. Se "Beskrivelse: hovedskjermbilde" på side 12. Hvis batteriet går tomt, vises skjermbildet for nesten utladet batteri. Rugby fortsetter å fungere, men hastigheten til hodet skifter til 7 rps for å aktivere RodMaster-funksjonen på Rod Eye-mottakerne. Trykk STAR-tasten for å gå tilbake til forrige innstilling. Rugby fortsetter å fungere i noen timer hvis man benytter alkaliske batterier. Et tomt batteriikon blinker på statuslinjen for å vise at batteriet er nesten utladet. Hvis det benyttes NiMH-batterier, anbefales det på det sterkeste at man lader dem opp fullstendig så snart som mulig for å forlenge levetiden til dem.

39 Lade/første gangs bruk Batteriet må lades før det brukes første gang fordi det leveres med så liten energilading som mulig. Tillatt temperaturområde for lading er mellom 0 C og +40 C. For optimal lading anbefaler vi å lade batteriene ved lave omgivelsestemperaturer i området +0 C til +20 C dersom dette er mulig. Det er normalt at batteriet blir varmt under opplading. Bruk ladere som Leica Geosystems anbefaler, og det er ikke mulig å lade batteriet hvis temperaturen er for høy. For nye batterier eller batterier som ikke har vært i bruk på lang tid (> tre måneder), er det best å gjennomføre 3 5 lade/utladingssykluser. Bruk / utlading Batteriene kan benyttes ved temperaturer i området fra -20 C til +50 C. Lav driftstemperatur reduserer den kapasitet som kan utnyttes; svært høye driftstemperaturer forkorter batteriets levetid. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Tilbehør 37

40 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Tilbehør 7.2 Fjernbetjening 38 Beskrivelse Fjernkontrollen til Rugby er en toveis fjernkontroll med full funksjonalitet. Kun Rugby 280DG støtter bruk av fjernkontroll. Alle tastene på fjernkontrollen, bortsett fra tasten SLEEP, har samme funksjonalitet som på Rugby. Før du kan ta i bruk fjernkontrollen må du aktivere fjernstyringen på Rugby. Se "Fjernkontrollens funksjoner" på side 21 for hvordan du gjør dette. Symbolstatus til fjernkontrollen Fjernkontroll-symbolet vises i statuslinjen på hovedkjermen til Rugby. Fjernkontroll deaktivert. Fjernkontroll aktivert, men ikke tilkoblet. Fjernkontroll aktivert og tilkoblet Rugby.

41 POWER-tast POWER-tasten slår på fjernkontrollen. Når inntrykket kommuniserer den med Rugby slik at den mottar oppdatert informasjon. Når kommunikasjon er etablert, kan fjernkontrollen brukes til å endre fall og oppsettparametere på Rugby 280DG. Trykk og hold POWER-tasten inne i 1,5 sekunder for å slå av fjernkontrollen. Hvis fjernkontrollen er utenfor arbeidsområdet eller mister forbindelsen, vil skjermen vise at kommunikasjonen er avbrutt. For å oppnå spesifisert rekkevidde, er det viktig at fjernkontrollen brukes innenfor synsfeltet til laseren. STANDBY-tast STANDBY-tasten setter Rugby i dvaletilstand i opp til 16 timer. Når denne tiden er utløpt vil Rugby slå seg av og kan slås på igjen på Rugby. I dvaletilstand vises en sovende Rugby. Når man trykker en vilkårlig tast på Rugby eller på fjernkontrollen (bortsett fra POWER-tasten på fjernkontrollen), vil Rugby gå tilbake til normal drift. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Tilbehør 39

42 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Tilbehør 40 Automatisk avstenging Nesten utladet batteri For å spare batterikraft, vil fjernkontrollen slå seg av automatisk hvis den ikke brukes i løpet av to minutter. Fjernkontrollen viser skjermbildet for nesten utladet batteri når batteriene har nådd en spenning hvor fjernkontrollen ikke lenger er i stand til å kommunisere med Rugby. Programmere fjernkontrollen For å utskifte batteriene må husets bunndeksel tas av. Sett inn batteriene som angitt på siden av huset. Forsikre deg om at fjernkontrollen er slått av før programmering. For å programmere fjernkontrollen til en bestemt Rugby, trykker og holder du STAR-tasten inn og trykker deretter POWER-tasten. Fjernkontrollen søker etter Rugby-enheter i nærområdet og vil identifisere disse i displayet. For å velge ønsket Rugby, markerer du serienummeret og trykker STAR-tasten. Fjernkontrollen kobler seg til valgt Rugby. For å gå ut av dette skjermbildet uten å aktivere innstillingene, markerer du EXIT og trykker X/Y-tasten.

43 Endre utkoblingstid Fjernkontrollen er innstilt fra fabrikken til å slå seg av hvis den ikke brukes i løpet av to minutter. For å endre denne avstengingstiden, går du inn på skjermbildet for programmering av fjernkontrollen ved å trykke og holde STAR-tasten og deretter trykke POWERtasten. Bakgrunnsbelysning Når Rugby valgskjermbildet vises, trykker og holder du inne STANDBYtasten i 1,5 sekunder. Tid før utkobling vil veksle mellom 120, 60 og 30 sekunder hver gang tasten holdes inne. Bakgrunnsbelysningen av LCD-skjermen slår seg vanligvis av for å spare batteriene. For å slå på bakgrunnsbelysningen på fjernkontrollen, trykker du POWERtasten én gang til etter at fjernkontrollen har blitt slått på. Fjernkotrollmottak Fjernkontrollen er en enhet som bruker radiobølger, og den har innebygd antenne. Forsikre deg alltid om at fjernkontrollen ligger innenfor sikteaksen til Rugby. Dersom kommunikasjonen faller ut, kan fjernkontrollen holdes i en annen vinkel for å forbedre mottaksforholdene. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Tilbehør 41

44 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Feilsøking 8 Feilsøking 8.1 Skjermforklaringer 42 Generelle skjermer Første oppstartskjerm Leica logo og programversjon vises. Hvis service er nødvendig, må man alltid oppgi programversjonen som vises på den nederste linjen. Kundenavn-skjerm Kan programmeres til å vise kundens navn og adresse. Kontakt forhandleren din for mer informasjon. Standby-modus Styrt av STANDBY-tasten på fjernkontrollen. Trykk POWER-tasten på Rugby for å slå av. Standby-modus er kun tilgjengelig på Rugby 280DG hvis styrt av fjernkontrollen.

45 Varselskjermer H.I.-varsel Rugby har flyttet seg og høyden kan være endret. Trykk POWER- eller STAR-tasten for å resette H.I.-funksjonen. Kontroller høyden til Rugby og juster ved behov. Servogrense Rugby klarer ikke å nå nivellerings- eller fallposisjon. Vipp den i retningen som pilene angir. Fall Rugby er vippet i mer enn 20 graders vinkel. Låsesymbol Rugby er låst og tillater ingen endringer. Det er fortsatt mulig å slå av/på. For å låse opp, trykker du STAR-tasten og går til opp- settskjermen. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Feilsøking 43

46 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Feilsøking 44 Temperatur Rugby er for varm eller kald til at den kan fungere skikkelig. Plasser Rugby i skyggen hvis den er for varm. Varm opp Rugby før du fortsetter å bruke den, hvis den er for kald. Ingen kommunikasjon Fjernkontrollen er utenfor arbeidsområdet. Reduser avstanden. Fjernkontrollen befinner seg ikke i synsfeltet til Rugby. Nesten utladet batteri Vist hvis Rugby-batteriet er nesten utladet. Rotasjonshastigheten går ned til 7 rps for å indikere nesten utladet batteri på Rod Eye Pro-mottakeren. Oppladbare batterier må lades opp så snart som mulig. Vibrasjon Rugby kan ikke nivelleres pga. for mye vibrasjoner eller vind. Stram eller plasser sandsekker på stativet, flytt Rugby unna vibrasjonskilder. Endre følsomheten til 'SL2' under ugunstige forhold. Trykk STAR-tasten for å starte nivellering på nytt.

47 8.2 Råd og vink for feilsøking Beskrivelse Hvis det er noe du lurer på når det gjelder Rugby, må du kontrollere det grunnleggende først. Driftsmodus: automatisk eller manuelt. Batteristatus. Varselskjermer: H.I., servogrense, temperatur, justering. Rotasjonshastighet. Strålemaskering. Symptom Mulig årsak og løsning Ingen stråle Bruk en mottaker for kontroll av strålen. Ingen selvjustering Manuell modus, sett til automatisk modus. Kan ikke endre fall Sjekk den andre aksen. Sjekk virkemåten med manuell modus. Sjekk om grensen for fallinnstiilling er nådd. Kort rekkevidde Sjekk glassflatene. Sjekk med en annen mottaker. Ved større avstander kan det være en fordel å redusere hodets rotasjonshastighet. Hodet roterer sakte I modus for nesten utladet batteri vil Rugby rotere sakte (7 rps) for å utløse funksjonen for laser med nesten utladet batteri på Rod Eye Pro-mottakeren. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Feilsøking 45

48 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Feilsøking 46 Symptom Fall stemmer ikke med laseren Fjernkontrollen kan ikke slås på Fjernkontrollen kommuniserer ikke med Rugby Ikke mulig å endre oppstillingsalternativene Mulig årsak og løsning Sjekk om aksene er korrekt innrettet. Sjekk nøyaktigheten til Rugby. Sjekk referansepunktene for å kontrollere deres nøyaktighet eller for å se om de er flyttet. Sjekk og bytt batteriene. Sjekk at fjernkontrollfunksjonen er aktivert på Rugby. (Se det lille ikonet på hovedskjermen) Sjekk fjernkontrollens batterier. Reduser avstanden og prøv igjen. Over lengre avstander må du forsikre deg om at fjernkontrollen befinner seg i "siktelinjen" på Rugby. Plasser fjernkontrollen i mer oppreist stilling for å forbedre rekkevidden. Rugby er låst. Lås opp Rugby i oppsettskjermen. Dersom ingen av de ovennevnte tiltakene kan avhjelpe feilen bør forhandleren eller nærmeste autoriserte servicesenter kontaktes.

49 9 Pleie og transport 9.1 Transport Transport i felten Transport i bil Forsendelse Forsendelse, transport av batterier Kalibrering i felten Når instrumentet transporteres i felten må man alltid sørge for at: instrumentet enten bæres i den originale transportbeholderen eller bæres på stativet med stativbeina på begge sider av skulderen slik at instrumentet holdes i oppreist stilling. Instrumentet må aldri ligge fritt i bilen. Det kan utsettes for støt og vibrasjoner. Det må alltid bæres i transportbeholderen og sikres. Når man transporterer instrumentet med jernbane, fly eller båt, må man alltid benytte den originale emballasjen fra Leica Geosystems, transportkasse eller pappkasse eller tilsvarende, for å beskytte mot støt og vibrasjoner. Ved transport eller forsendelse av batterier må den som har ansvaret for dette sørge for at gjeldende nasjonale og internasjonale forskrifter blir overholdt. Ta kontakt med det lokale fraktselskapet før transport og forsendelse. Etter transporten må horisonteringsnøyaktigheten, som angitt i denne brukerhåndboka, kontrolleres før utstyret tas i bruk. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Pleie og transport 47

50 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Pleie og transport 9.2 Lagring 48 Produkt Kalibrering i felten Nikkel-metallhydrid- og D-cellebatterier Ta hensyn til temperaturgrensene ved lagring av instrumentet, spesielt om sommeren dersom instrumentet oppbevares inne i en bil. Se "11 Tekniske data" for informasjon om lagringstemperaturer. Etter lengre tids lagring må horisonteringsnøyaktigheten, som angitt i denne brukerhåndboka, kontrolleres før utstyret tas i bruk. Se "11 Tekniske data" for informasjon om lagringstemperaturer. Fulladete NiMH-batterier kan lagres maksimalt i 180 dager. NiMH-batterier må deretter lades opp på nytt. Under lagring må batteriene tas ut av instrumentet. Etter lagring må batteriene opplades på nytt før bruk. Batteriene må beskyttes mot fuktighet og vann. Våte eller fuktige batterier må tørkes før lagring eller bruk.

51 9.3 Rengjøring og tørking Produkt og tilbehør Fuktige instrumenter Blås støvet av optiske deler. Unngå å berøre glasset med fingrene. Det må bare benyttes en ren og myk klut som ikke loer til rengjøring. Om nødvendig kan kluten fuktes med vann eller ren alkohol. Det må ikke benyttes andre væsker; disse kan angripe plastkomponentene. Tørk utstyret, transportbeholderen, skumgummi-innlegg og tilbehør ved en temperatur på maks. 40 C og rens delene. Alt må være helt tørt før det emballeres på nytt. Lukk alltid transportbeholderen ved bruk i felten. Kabler og plugger Hold kabelpluggene rene og tørre. Blås ut all smuss som er inne i forbindelseskablenes plugger. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Pleie og transport 49

52 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 10 Sikkerhetshenvisninger 10.1 Generelt 50 Beskrivelse Følgende anvisninger skal sette den som har ansvar for instrumentet og den som betjener utstyret, i stand til å forutse og unngå farer i forbindelse med driften. Den som har ansvar for instrumentet må sørge for at alle brukere forstår og etterlever disse anvisningene Forutsatt bruk Tillatt bruk Instrumentet sender ut en laserstråle som roterer i et horisontalplan og brukes til nivellering. Instrumentet kan stilles opp på sin egen fotplate eller på et stativ. Laserstrålen kan detekteres av en lasermottaker. Fjernkontrollen til produktet. Datakommunikasjon med eksterne enheter. Feil bruk Bruk av instrumentet uten instruksjon. Bruk utenfor spesifiserte grenseverdier. Sette sikkerhetsanordninger ut av drift. Fjerne varselskilt.

53 Åpne instrumentet ved hjelp av verktøy som f.eks. skrutrekker, dersom dette ikke er uttrykkelig tillatt for visse funksjoner. Ombygging eller modifikasjon av instrumentet. Bruk etter at instrumentet er kassert. Bruk av instrumentet dersom det har tydelig tegn på skader eller defekter. Bruk av tilbehør fra andre produsenter uten uttrykkelig godkjennelse fra Leica Geosystems. Utilstrekkelige sikkerhetstiltak på anlegget, som for eksempel bruk på eller i nærheten av veier. Bevisst tilsikting mot tredje person. Styring av maskiner, bevegelige gjenstander eller liknende overvåkingsoppgaver uten ytterligere styrings- og sikkerhetsinstallasjoner. Advarsel Ved feil bruk er det risiko for personskade, feil funksjon og materielle skader. Den som har ansvaret, må informere brukeren om utstyrets bruksfarer og beskyttende tiltak. Instrumentet må ikke settes i drift før brukeren har fått tilstrekkelig instruksjon. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 51

54 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 10.3 Bruksbegrensninger 52 Miljø Fare Utstyret kan benyttes kontinuerlig i en atmosfære som er egnet for boligmiljø, men ikke i aggressive eller eksplosive miljøer. Den som har ansvar for utstyret må konsultere lokale autoriteter og sikkerhetseksperter før det utføres arbeid i farlige og eksplosive omgivelser, i umiddelbar nærhet av elektriske anlegg og ved liknende forhold Internasjonal begrenset garanti Beskrivelse Dette produktet er underlagt de vilkår og bestemmelser som er beskrevet i den internasjonale, begrensede garantien, og som kan lastes ned fra hjemmesiden til Leica Geosystems på eller som du kan få fra din Leica Geosystems-distributør. Den forannevnte garantien er eksklusive og gjelder foran alle andre garantier, vilkår og betingelser, uttrykkelige eller underforståtte, faktiske eller ved anvendelse av lover, forskrifter og annet, inklusive garantier, vilkår og betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tilfredsstillende kvalitet og ukrenkelighet, som uten unntak fraskrives.

55 10.5 Ansvarsområder Produsenten av instrumentet Produsenter av ikke-leica Geosystems tilbehør Ansvarsområdet til brukerens ansvarshavende: Advarsel Leica Geosystems AG, CH-Heerbrugg, heretter kalt Leica Geosystems, er ansvarlig for levering av produkt, inklusive brukerhåndbok og originaltilbehør, i fullstendig sikker stand. Produsenter av fremmed tilbehør til produktet er ansvarlig for utvikling, gjennomføring og kommunikasjon av sikkerhetskonsepter for sine produkter samt for deres funksjonsdyktighet i kombinasjon med Leica Geosystems produkt. Den som er ansvarlig for instrumentet har følgende plikter: Å forstå sikkerhetsinstruksene for utstyret og instruksene i brukerhåndboka. Vedkommende skal kjenne de stedlige forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet. Å informere Leica Geosystems umiddelbart hvis produkt og applikasjon blir usikker. Den som har ansvar for utstyret må sørge for at det brukes i samsvar med nasjonale forskrifter og at vilkårene for drift av radiosendere blir overholdt. Den som har ansvar for instrumentet må sørge for at det brukes i samsvar med instruksjonene. Vedkommende er også ansvarlig for opplæring og tildeling av arbeidsoppgaver til brukere av instrumentet og for sikkerheten ved det utstyret som benyttes. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 53

56 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 10.6 Bruksfarer 54 Advarsel Forsiktig Manglende eller utilstrekkelige instruksjoner kan føre til feil betjening eller ukorrekt bruk. Dette kan resultere i ulykker med alvorlige skader på personer, materiell, eiendom og miljø. Forholdsregler: Alle brukere må følge produsentens sikkerhetshenvisninger og anvisningene fra den som har ansvar for instrumentet. Vær oppmerksom på muligheten for feilaktige måleresultater hvis instrumentet har falt i bakken, vært brukt ukorrekt, blitt modifisert, vært lagret i lang tid eller etter transport. Forholdsregler: Gjennomfør regelmessige kontrollmålinger og feltjusteringer som angitt i brukerhåndboka. Dette gjelder spesielt etter unormale påkjenninger på instrumentet samt før og etter viktige målinger.

57 Fare Når det arbeides med nivellerstang/målestang i umiddelbar nærhet av elektriske anlegg (f.eks. luftledninger, kjøreledninger osv.), er det risiko for livsfarlige elektriske overslag. Forholdsregler: Hold tilstrekkelig sikker avstand til elektriske anlegg. Dersom det er tvingende nødvendig å arbeide under slike forhold, må de instanser og myndigheter som har ansvar for installasjonene informeres, og brukeren må følge deres anvisninger. Advarsel Advarsel Hvis produktet brukes sammen med tilbehør, som for eksempel master, staver eller stenger, kan dette øke faren for at du kan bli truffet av lynnedslag. Forholdsregler: Ikke bruk dette produktet under tordenvær. Utilstrekkelig sikring eller merking av arbeidsplassen kan føre til farlige situasjoner i forbindelse med veitrafikk, anleggsplasser, industrianlegg osv. Forholdsregler: Sørg alltid for tilstrekkelig sikring av arbeidsplassen. Følg gjeldende sikkerhetsforskrifter og veitrafikkloven. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 55

58 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 56 Forsiktig Forsiktig Advarsel Dersom tilbehøret som brukes i forbindelse med dette instrumentet ikke er tilstrekkelig sikret og instrumentet utsettes for mekaniske støt, f.eks. slag eller fall, kan det skade instrumentet eller føre til personskader. Forholdsregler: Når man setter opp produktet, må man forsikre seg om at alt tilbehør, som for eksempel stativ, trefot, tilkoblingskabler er riktig tilpasset, montert, sikret og låst i posisjon. Beskytt utrustningen mot mekaniske påkjenninger. Under transport, forsendelse eller avfallshåndtering av batterier er det mulighet for utilsiktede mekaniske påkjenninger som kan utgjøre en brannfare. Forholdsregler: Før forsendelse eller avfallshåndtering av instrumentet må batteriene lades ut ved å kjøre instrumentet inntil batteriene er flate. Ved transport eller forsendelse av batterier må den som har ansvaret for dette sørge for at gjeldende nasjonale og internasjonale forskrifter blir overholdt. Før transport eller forsendelse må det lokale transportselskapet kontaktes. Under dynamiske arbeidsrutiner, er det fare for ulykker hvis ikke brukeren tar hensyn til miljøforhold som for eksempel hindringer i terrenget, utgravinger eller trafikk. Forholdsregler: Den som er ansvarlig for utstyret må instruere brukeren om eksisterende farer.

59 Fare Bruk av laderen: Laderen er ikke konstruert for bruk under våte og tøffe forhold. Du kan få elektrisk støt hvis enheten blir våt. Forholdsregler: Bruk bare laderen der det er tørt, som innendørs eller i kjøretøyer. Beskytt produktet mot fuktighet. Ikke bruk laderen hvis den blir fuktig! Advarsel Advarsel Bruk av laderen: Hvis du åpner produktet, kan en av følgende føre til at du får elektrisk støt Berøring av strømførende komponenter Bruk av produktet etter at det er forsøkt reparert på feil måte. Forholdsregler: Ikke åpne produktet. Bare verksteder som er godkjent av Leica Geosystems har rett til å reparere disse produktene. Batterier som ikke er anbefalt av Leica Geosystems kan bli ødelagt hvis de lades eller lades ut. De kan ta fyr og eksplodere. Forholdsregler: Lad og lad ut kun batterier som er anbefalt av Leica Geosystems. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 57

60 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 58 Advarsel Advarsel Dersom instrumentet ikke destrueres korrekt, kan følgende forekomme: Ved forbrenning av plastdeler kan det dannes giftige gasser som kan være helsefarlige. Hvis batterier blir ødelagt eller overopphetet, kan de eksplodere og forårsake forgiftning, brann, korrosjon eller miljøforurensing. Uansvarlig avfallshåndtering av utstyret kan føre til at uvedkommende personer bruker utstyret ureglementert. De kan dermed utsette seg selv og andre for skader, og miljøet kan utsettes for forurensning. Forholdsregler: Produktet må ikke kastes i husholdningsavfallet. Deponer produktet i overensstemmelse med gjeldende nasjonale forskrifter som gjelder i ditt land. Sørg for at uvedkommende aldri har adgang til utstyret. Informasjon om produktspesifikk behandling og håndtering av avfall kan lastes ned fra hjemmesiden til Leica Geosystems på eller du kan få denne informasjonen fra din Leica Geosystems-forhandler. Bare verksteder som er godkjent av Leica Geosystems har rett til å reparere disse produktene.

61 Advarsel Advarsel Advarsel Batteriene kan bli ødelagt hvis man bruker batterilader som ikke er anbefalt av Leica Geosystems. Dette kan føre til brann eller eksplosjon. Forholdsregler: Bruk kun ladere som er anbefalt av Leica Geosystems til å lade batterier. Store mekaniske påkjenninger, høye omgivelsestemperaturer og neddykking i væsker kan føre til lekkasje, brann eller eksplosjon i batteriene. Forholdsregler: Beskytt batteriene mot mekaniske påkjenninger og høye omgivelsestemperaturer. Batteriene må ikke dykkes eller slippes ned i væsker. Ved kortslutning av batteripolene kan det utvikles sterk varme som vil kunne føre til personskader eller brann, for eksempel ved oppbevaring eller transport i lommene der batteripolene kan komme i kontakt med smykker, nøkler, metallfolie eller andre metalldeler. Forholdsregler: Sørg for at batteripolene ikke kommer i kontakt med metalldeler. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 59

62 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 10.7 Laserklassifisering 60 Beskrivelse Følgende retningslinjer (iht. gjeldende internasjonale standarder IEC ( ) og IEC TR ( )) gir instruksjoner og opplæringsinformasjon til ansvarlig person for produktet og til den som bruker utstyret, slik at man kan oppfatte og unngå farer forbundet med bruk av det. Den som har ansvar for instrumentet må sørge for at alle brukere forstår og etterlever disse anvisningene. Produkter klassifisert som laser i klasse 1, klasse 2 og klasse 3R krever ikke: Involvering fra sikkerhetsansvarlig for laser Verneklær og øyebeskyttelse Spesiell varselmerking i laserarbeidsområdet hvis brukt som beskrevet i denne brukerhåndboken, på grunn av det lave farenivået for øynene. Produkter klassifisert som laserklasse 2 eller 3R kan forårsake blending, blink-blindhet og etterbilder, spesielt under dårlige lysforhold.

63 Rugby 260SG / 270SG Beskrivelse Denne roterende laseren avgir en synlig laserstråle som kommer ut av det roterende hodet. Laserproduktet som er beskrevet i dette avsnittet er klassifisert som laser i klasse 2 iht. IEC ( ): "Safety of laser products" EN ( ): "Safety of laser products" Klasse 2 laserproduktene er sikre for momentan eksponering, men kan utgjøre en fare ved tilsiktet stirring inn i strålen. Rugby 260SG Beskrivelse Verdi Maksimal spiss-strålingseffekt 2,7 mw ± 5% Pulsvarighet (effektiv) 1,1 ms Impuls repetisjonsfrekvens 10 rps Stråledivergens < 1,5 mrad Bølgelengde 635 ± 10 nm Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 61

64 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 62 Rugby 270SG Beskrivelse Verdi Maksimal spiss-strålingseffekt 2,7 mw ± 5% Pulsvarighet (effektiv) 2,2, 1,1 ms Impuls repetisjonsfrekvens 5, 10 rps Stråledivergens < 1,5 mrad Bølgelengde 635 ± 10 nm Advarsel Fra et sikkerhetsperspektiv skal lasere i klasse 2 behandles som potensielt ufarlige for øynene. Forholdsregler: Unngå å se inn i laserstrålen.

65 Merking a >1/4s Complies with FDA performance standards for laser products. Except for deviations pursuant to Laser Notice Nr. 50 July 24, 2007 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. LEICA GEOSYSTEMS AG CH-9435 Heerbrugg Switzerland Type: Manufactred: Art.No.: S/N: Power: Made in >1/4s Laserstråling Se ikke rett inn i laserstrålen Laserklasse 2-produkt Iht. IEC ( ) Po 2,7 mw λ = 635 ± 10 nm a) Laserstråle Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 63

66 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger Rugby 280DG 64 Beskrivelse Denne roterende laseren avgir en synlig laserstråle som kommer ut av det roterende hodet. Laserproduktet som er beskrevet i dette avsnittet er klassifisert som laser i klasse 3R iht.: IEC ( ): "Safety of laser products" EN ( ): "Safety of laser products" Laserklasse 3R-produkter: Det kan være farlig for øynene å se inn i laserstrålen. Spesielt gjelder dette eksponering okularet. Faren for skader som skyldes produkter i laserklasse 3R er begrenset, fordi: Utilsiktet eksponering vil sjelden reflektere verst tenkelige tilstand (f.eks.) laserstrålen rettet mot pupillen, verste mulige kapsling, Innebygd sikkerhetsmargin ved maksimalt tillatt eksponering til laserstråling (MPE), Naturlig motvilje mot å eksponeres for kraftig lys når man har å gjøre med synlig stråling. Rugby 280DG er et klasse 3R produkt når det brukes med rotasjonshastighet 0 rps (stasjonær modus) og klasse 2 produkt når det roterer i skannemodus.

67 Beskrivelse Verdi Maksimal spiss-strålingseffekt 2,7 mw ± 5% Pulsvarighet (effektiv) 5,0, 2,1, 1,0 ms Impuls repetisjonsfrekvens 0, 2, 5, 10 rps Stråledivergens < 1,5 mrad Bølgelengde 635 ± 10 nm Advarsel Advarsel Fra et sikkerhetsperspektiv skal lasere i klasse 3R behandles som potensielt farlige. Forholdsregler: Hindre direkte eksponering av øynene mot strålen. Ikke rett strålen direkte mot andre. Potensielle farer er ikke relatert til direkte stråling, men også til reflekterte stråler rettet mot flater som prismer, vinduer, speil, metallflater etc. Forholdsregler: Ikke rett den mot områder som reflekterer kraftig, som for eksempel speil, eller som kan emittere uønskede refleksjoner. Ikke se gjennom eller ved siden av det optiske siktet på prismer eller reflekterende objekter når laseren er slått på, i lasersiktings- eller avstandsmålingsmodus. Sikting mot prismer er bare tillatt når man ser gjennom teleskopet. Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 65

68 Rugby 260SG / 270SG / 280DG, Sikkerhetshenvisninger 66 Merking a b LEICA GEOSYSTEMS AG CH-9435 Heerbrugg Switzerland Type: Manufactred: Art.No.: S/N: Power: Made in Complies with FDA performance standards for laser products. Except for deviations pursuant to Laser Notice Nr. 50 July 24, This device contains a transmitter: FCC ID: OUR-XBEEPRO IC ID: 4214A-XBEEPRO ERP: <100mW This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Laserapertur Laserstråling Unngå direkte eksponering av øynene Laserutstyr i klasse 3R Iht. IEC ( ) Po 2,7 mw λ = 635 ± 10 nm a) Laserstråle b) Loddstråle

KÜSCHALL CHAMPION. no Aktiv rullestol Bruksanvisning... 4 da Aktiv kørestol Brugsanvisning... 42 fi Aktiivipyörätuoli Käyttöohje...

KÜSCHALL CHAMPION. no Aktiv rullestol Bruksanvisning... 4 da Aktiv kørestol Brugsanvisning... 42 fi Aktiivipyörätuoli Käyttöohje... KÜSCHALL CHAMPION no Aktiv rullestol Bruksanvisning... 4 da Aktiv kørestol Brugsanvisning... 42 fi Aktiivipyörätuoli Käyttöohje... 80 This manual MUST be given to the user of the product. BEFORE using

Lisätiedot

geotherm exclusiv VWS NO, FI

geotherm exclusiv VWS NO, FI geotherm exclusiv VWS NO, FI For brukeren Bruksanvisning geotherm exclusiv Varmepumpe med integrert varmtvannstank og ekstra kjølefunksjon VWS NO Innhold Innhold Generelt... 3 Merkeskilt... 3 1 Råd om

Lisätiedot

QN4235/QN4236. Brukerhåndbok Käyttöohje Användarmanual. Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrovågsugn

QN4235/QN4236. Brukerhåndbok Käyttöohje Användarmanual. Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrovågsugn QN4235/QN4236 Brukerhåndbok Käyttöohje Användarmanual Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrovågsugn 2 Innhould FOR PERFEKTE RESULTATER Takk for at du har valgt et Husqvarna-Electrolux-produkt. Med dette produktet

Lisätiedot

DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 28 SVENSKA 41

DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 28 SVENSKA 41 FOLKLIG DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 28 SVENSKA 41 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 5 Daglig brug 6 Rengøring og vedligeholdelse 9 Fejlfindingsoversigt

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GTNI 10320

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GTNI 10320 Kjøleskap Jääkaappi Bruksanvisning Käyttöopas GTNI 10320 NO FIN 21- Dokument Nummer GTNI 10320_DE/ 111-2(.100: 3) Vennligst les denne veiledningen først! Kjære kunde, Vi håper at produktet ditt, som er

Lisätiedot

PIF606A PIF706A PIF786A

PIF606A PIF706A PIF786A Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso PIF606A PIF706A PIF786A INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Lisätiedot

LTF 11H121. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. SE Svenska. NO Norsk. FI Suomi. OPPVASKMASKIN - Innholdsfortegnelse

LTF 11H121. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. SE Svenska. NO Norsk. FI Suomi. OPPVASKMASKIN - Innholdsfortegnelse LTF 11H121 NO Norsk Bruksanvisning OPPVASKMASKIN - Innholdsfortegnelse Bruksanvisning, 1 Forholdsregler og gode råd, 2-3 Service, 7 Installasjon, 8-9 Beskrivelse av apparatet, 10 Regenereringssalt og glansemiddel,

Lisätiedot

Norsk Bruksanvisning 3. Svenska Bruksanvisning 38. Suomi Käyttöohje 73

Norsk Bruksanvisning 3. Svenska Bruksanvisning 38. Suomi Käyttöohje 73 N S SF GEOSTAR G5 / G7 Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com N S SF Norsk Bruksanvisning

Lisätiedot

FROSTIG DK NO FI SE BCF228/64

FROSTIG DK NO FI SE BCF228/64 FROSTIG DK NO FI SE BCF228/64 DANSK 4 NORSK 19 SUOMI 35 SVENSKA 52 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 7 Ibrugtagning 9 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 12 Ret

Lisätiedot

AY-ZP35PR AE-Z35PR AY-ZP40PR AE-Z40PR SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

AY-ZP35PR AE-Z35PR AY-ZP40PR AE-Z40PR SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS DELAD MODELL RUMSLUFT- / LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI

Lisätiedot

MINI MILLING/ DRILL MACHINE

MINI MILLING/ DRILL MACHINE MODEL 60220 MINI MILLING/ DRILL MACHINE INSTRUCTION MANUAL DA VERTIKAL MINIFRÆSEMASKINE Brugsanvisning 3 NO VERTIKAL MINIFRESEMASKIN Bruksanvisning 22 SV VERTIKAL MINIFRÄSMASKIN Bruksanvisning 40 FI YLÄJYRSIN

Lisätiedot

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DSG 263 DSG 051 OPPVASKMASKIN

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DSG 263 DSG 051 OPPVASKMASKIN Bruksanvisning OPPVASKMASKIN NO SE FIN Norsk, 1 Svenska, 13 Suomi, 25 Innholdsfortegnelse Installasjon, 2-3 Plassering og nivellering Hydraulisk og elektrisk tilkobling Advarsler for første gangs vask

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 3 14) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 15 26)

Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 3 14) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 15 26) Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 3 14) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 15 26) Bruksanvisning SE Keramisk induktionshäll (S. 27 38) Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso

Lisätiedot

AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS ENGLISH NORSK SUOMI

AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS ENGLISH NORSK SUOMI AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL NORSK ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS SUOMI INDOOR UNIT INNENDØRSENHET SISÄYKSIKKÖ AY-ZP40KR OUTDOOR UNIT UTENDØRSENHET ULKOYKSIKKÖ

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Glaskeramisk geplade (S. 3 14) Bruksanvisning NO Glasskeramisk koketopp (S. 15 26)

Brugsanvisning DK Glaskeramisk geplade (S. 3 14) Bruksanvisning NO Glasskeramisk koketopp (S. 15 26) Brugsanvisning DK Glaskeramisk geplade (S. 3 14) Bruksanvisning NO Glasskeramisk koketopp (S. 15 26) Bruksanvisning SE Glaskeramisk kokplatta (S. 27 38) Käyttöohje FIN Lasikeraaminen liesitaso (S. 39 50)

Lisätiedot

Jøtul F 360 Series. Manual Version P05

Jøtul F 360 Series. Manual Version P05 Jøtul F 360 Series Jøtul F 360 Series Manual Version P05 NO - Monterings- og bruksanvisning 2 DK - Monterings- og brugsanvisning 21 SE - Monterings- och bruksanvisning 40 FI - Asennus- ja käyttöohje 60

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade 2-16. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp 17-30. Bruksanvisning SE Induktionshäll 31-43

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade 2-16. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp 17-30. Bruksanvisning SE Induktionshäll 31-43 Brugsanvisning DK Induktionskogeplade 2-16 Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp 17-30 Bruksanvisning SE Induktionshäll 31-43 Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso 44-56 WIF 80-2 / WIP 80-2 WIF

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIF62B INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Lisätiedot

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade 2-15. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp 16-29. Bruksanvisning SE Induktionshäll 30-42

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade 2-15. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp 16-29. Bruksanvisning SE Induktionshäll 30-42 Brugsanvisning DK Induktionskogeplade 2-15 Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp 16-29 Bruksanvisning SE Induktionshäll 30-42 Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso 43-55 MZC3 MZC5 WIF 80-2 / WIP

Lisätiedot

WIP64-5/WIF64-5 WIP70-5/WIF70-5 WIP80-5/WIF80-5

WIP64-5/WIF64-5 WIP70-5/WIF70-5 WIP80-5/WIF80-5 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 2 16) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 17 31) Bruksanvisning SE Keramisk induktionshäll (S. 32 45) Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso

Lisätiedot

KGS 305. Original brugsvejledning...3 Original instruksjonsbok...17 Original bruksanvisning...31 Alkuperäiskäyttöohje...44. A0335_30IVZ.

KGS 305. Original brugsvejledning...3 Original instruksjonsbok...17 Original bruksanvisning...31 Alkuperäiskäyttöohje...44. A0335_30IVZ. A0335_30IVZ.fm KGS 305 Original brugsvejledning...............3 Original instruksjonsbok...............17 Original bruksanvisning...............31 Alkuperäiskäyttöohje.................44 115 171 1045 /

Lisätiedot

ELKEDJESÅG ELEKTRISK MOTORSAG SÄHKÖKETJUSAHA ELKÆDESAV

ELKEDJESÅG ELEKTRISK MOTORSAG SÄHKÖKETJUSAHA ELKÆDESAV ELKEDJESÅG ELEKTRISK MOTORSAG SÄHKÖKETJUSAHA ELKÆDESAV ECS 2516 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

XP52 SERIE F I E P D GB NL DK N S FIN

XP52 SERIE F I E P D GB NL DK N S FIN IFU Krups XP52 SERIE (EO) 0828143:0828143 23/02/09 16:57 Page C1 www.krups.com XP52 SERIE www.krups.com Français................. p. 1 Italiano.................. p. 13 Español................. p. 25 Português...............

Lisätiedot

09PR-N 12PR-N SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

09PR-N 12PR-N SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA 09PR-N PR-N 09PR-N "Plasmacluster"

Lisätiedot

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56516750(Gas), 56516755(LPG), 56516753(Diesel) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SR2000 INSTRUCTIONS

Lisätiedot

AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS ENGLISH NORSK SUOMI

AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS ENGLISH NORSK SUOMI AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL NORSK ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS SUOMI INDOOR UNIT INNENDØRSENHET SISÄYKSIKKÖ AY-ZP40KR OUTDOOR UNIT UTENDØRSENHET ULKOYKSIKKÖ

Lisätiedot

LD060P. INSTRUCTION MANUAL Laser Distance Measure

LD060P. INSTRUCTION MANUAL Laser Distance Measure UCTO MAUAL Laser Distance Measure LD060 WARG: or your personal safety, RAD and UDRTAD before using. AV T UCTO OR UTUR RRC. Bedienungsanleitung User Manual Manuel d'utilisation Manuale d'uso Manual de empleo

Lisätiedot