HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE"

Transkriptio

1 Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä, saanet kokonaiskuvan asiaan. Teksteissä mainituista liitteistä on pdf tiedostojen lopussa otteita asian kannalta merkityksellisimmistä liitteistä. Mikäli kanteessa ja vastineessa on sama liite, niin pdf tiedostoissa se löytyy jommastakummasta. Pdf tiedostoista on poistettu työpaikalla toimivien / toimineiden henkilöiden nimet. Vain kanteen ja vastineen laatijoiden nimet ovat jätetty näkyville. T. Vitosen lehtijaos

2 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE Asia:Vastaus riita-asiassa O5/22802 Vastaaja Planmeca Oy Vastaajan Oikeust. kand. Tuija Vehviläinen Teknologiateollisuus r.y. Eteläranta 10 PL HELSINKI Kantaja Metallityöväen Liitto

3 Kanteen johdosta esitämme vastineenamme kunnioittavasti seuraavaa: 1. Vaatimukset 2. Perustelut Vaadimme, että käräjäoikeus 1) hylkää kanteessa esitetyt vaatimukset perusteeltaan kokonaisuudessaan jäljempänä kohdassa 2 mainitsemillamme perusteilla, 2) velvoittaa kantajan täysimääräisesti korvaamaan oikeudenkäyntikulumme sekä maksamaan kuluillemme korkoa korkolain mukaan. Vastaajayhtiössä Planmeca Oy:ssä on sovittu vuoden 1996 lopussa tuotannon työntekijöiden osalta siirtymisestä 7,5 -tuntiseen työpäivään ja 37,5 -tuntiseen työviikkoon. Sovittaessa työtuntijärjestelmän muutoksesta, samalla sovittiin useista työaikaan liittyvistä kysymyksistä, kuten palkattomista työajan tasaamispäivistä, liukuvaan työaikaan siirtymisestä, talvilomien pitoajankohdista ja työntekijöiden vapaammista mahdollisuuksista hoitaa henkilökohtaisia asioitaan työaikana. Osana sopimusta oli, että vanhaa aikatuntipalkkaa korotetaan 9,8 prosentilla niiden työntekijöiden osalta, jotka siirtyvät 37,5 -tuntiseen työviikkoon. Asiasta sovittiin yt-neuvotteluissa luottamusmiehen kanssa ns. paikallisena sopimuksena sekä myös yksittäisten työntekijöiden kanssa työsopimuksella. Työnantaja ja työntekijät eivät ole missään vaiheessa sopineet taikka olleet muutoin yhteisymmärryksessä, että sopimuksen ehtona olisi, että korotus suoritettaisiin erillisen lisän muodossa, kuten kantaja kanteessaan väittää. Kantajan väite, että. jokaisen työntekijän työsopimukseen olisi otettu erilliseksi kirjalliseksi ehdoksi, että 9,8 prosentin kompensaatio lasketaan aikapalkasta erilliseksi lisäksi aikapalkan päälle", on paikkaansa pitämätön. Mitään tällaista sopimuksissa ei ole sovittu. Mikäli tällaisesta erillisestä lisästä olisi sovittu, olisi sopimus yhtiön käytännöt huomioiden tehty kirjallisena. Asiasta sovitussa yt -pöytäkirjassa ( ) on nimenomaisesti todettu, että "edelleen sovittiin, että aikatuntipalkkaa korotetaan 9,8 %:lla niiden työntekijöiden osalta, jotka siirtyvät 37,5 tunnin työviikkoon". Työsopimuksien muutoksissa on todettu, että "tuntiansion korotus on yhteensä 9,8 % aikatuntipalkasta laskettuna. Tämä tarkoittaa, että sopimuksien ehtona on, että sitä aikatuntipalkkaa, joka työntekijöillä on ollut sopimusta solmittaessa, korotetaan 9,8 prosentilla. Mistään työajan tasaamislisään rinnastuvasta lisästä ei ole ollut kyse, kuten kantaja kanteessa antaa ymmärtää. Työajan tasaamislisä on puhtaasti työehtosopimuksessa sovittu 8/40 -tuntiseen työaikaan liittyvä käsite, jonka suuruus ja maksamisen edellytykset on niin ikään sovittu työehtosopimuksessa. Mikään korvaus / korotus ei muodostu työajan tasaamislisäksi tai vastaavaksi ajan myötä, vaikka osana sopimusta olisikin työajan tasaamislisän maksun päättyminen siirryttäessä alle 40 - tuntiseen

4 työviikkoon. Työnantaja on konsultoinut sopimuksentekoon liittyen vuonna 1996 Teknologiateollisuuden (tuolloin järjestön nimi oli Metalliteollisuuden Keskusliitto) asiantuntijoita sopimukseen liittyen ia saanut ohjeet sopimuksen teolle. Teknologiateollisuuden työntekijöiden palkkausjärjestelmä perustuu työn vaativuuden ja pätevyyden määrittämiseen, eikä siihen kuulu erilliset lisät. Päinvastoin, teknologiateollisuuden palkkarakenteen käyttöönoton yhteydessä on nimenomaisesti sovittu liittojen välillä, että kaikki erilliset lisät siirretään aikapalkkaan sisältyväksi ja kompensoidaan nimenomaisesti aikapalkkaan. Vastaajayhtiö ja kantaja ovat sidottuja Teknologiateollisuuden työehtosopimukseen ja velvollisia noudattamaan työehtosopimuksen palkkarakennetta, Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne ei sisällä mahdollisuutta sopia kantajan väittämän kaltaisista erillisistä lisistä. Työnantaja on maksanut 37,5 - tuntiseen työviikkoon siirtyneille työntekijöille vuodesta 1997 vuoteen 2004 asti palkkateknisesti virheellisesti kyseessä olevan sovitun korotuksen. Asiaa selvitettäessä ei ole selvinnyt, mistä virhe on johtunut taikka mikä sen alkuperä on ollut. Virhe on ollut ennen kaikkea palkkahallinnollinen ja palkkaustekninen palkkarakenteen soveltamisvirhe. 9,8 prosentin määrää ei ole maksettu aikapalkkaan, vaan virheellisesti aikapalkan päälle. Kuitenkin tämä korotus on huomioitu myös esim. lomakeskituntiansiossa (loma-kta:ssa) ja keskituntiansiossa (kta) toisin kuin työajan tasaamislisän suhteen tehdään. Näin työntekijät ovat saaneet osakseen sopimukseen perustumatonta perusteetonta etua. Vastaajayhtiö on käynyt läpi vuosituhannen vaihteen molemmin puolin suurta muutoksen alkaa: yhtiö on kasvanut ja kauppa kansainvälistynyt voimakkaasti. Myös henkilövaihdoksia on tapahtunut paljon. Nämä syyt ovat ainakin olleet takana sille, ettei tapahtuneeseen virhettä ole huomattu, siihen ei ole osattu tarttua ja korjata. Tehty sopimus ja sen sisältö nousivat esille työnantajan ja työntekijäpuolen keskusteluissa vuonna 2004, kun luottamusmies esitti 37,5 -tuntisesta työviikosta 40 -tuntiseen työviikkoon siirtymistä. Tässä yhteydessä työnantaja huomasi sopimuksen toteuttamiseen liittyvän virheen ja korjasi sen palkkausteknisenä muutoksena vastaamaan sovittua. Työnantajalla on oikeus korjata tämänkaltainen työehtosopimuksen palkkarakenteen vaaraan soveltamiseen liittyvä virhe. Tilanteessa kenenkään työntekijän palkkaa ei laskettu, eikä keneltäkään työntekijältä myöskään ole peritty perusteetta saatua etua takaisin. Palkkausteknisestä työehtosopimuksen palkkarakenteen soveltamiseen liittyvästä virheestä ei voi tulla sopimukseen rinnastettavaa käytäntöä ja työsuhteen ehtoa. Joka tapauksessa vuodesta 2004, eli viimeiset kaksi vuotta, työnantaja on huomioinut korotusosuuden aikapalkassa sopimuksen mukaisesti. Mitään erillisiä lisiä yhtiössä ei ole käytössä. Kantaja vaatii kanteella 05/ erillisen lisän maksamisen vahvistamista tuomioistuimelta vanhoille työntekijöille, ja toisaalta väittää. että tämä erillinen lisä, jonka vahvistamista hän vaatii, asettaa jälkeen tulleet työntekijät eriarvoiseen asemaan. Kantajan vaatimukset ovat kovin

5 ristiriidassa keskenään. Erillisen lisän maksaminen on teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenteen perusteiden vastaista ja muita työntekijöitä kohtaan epätasapuolinen järjestely. Sen sijaan aikapalkan osana sovittu korotus tasoittuu ja muuttaa luonnettaan ajan kuluessa, eikä merkittävää eriarvoista asemaa pääse syntymaan. Tämän vuoksi työnantaja on ainoalla oikealla tavalla toteuttanut vuonna 1996 sovitun korotuksen oikaistessaan virheen. Viitteet syrjinnästä ja epätasapuolisesta kohtelusta Vastaajayhtiö Planmeca Oy ei ole syyllistynyt syrjintään eikä epätasapuoliseen kohteluun kenenkään työntekijän osalta. Vuonna 1996 solmittu sopimus/ sopimukset työntekijöiden kanssa, ovat pitäneet sisällään erinäisiä sopimusehtoja, joissa on kyse ollut erityisesti 37,5 -tuntiseen työviikkoon siirtymisestä ja tästä seuranneesta työehtosopimuksen mukaisista palkattomista pekkaspäivistä luopumisesta sekä työehtosopimuksen työajan tasaamiseen liittyvästä työajan tasaamislisän maksamisen päättymisestä. Myöskin osana sopimusta ovat olleet mm. liukuva työaika sekä talviloman ajankohdat. Sovitut palkankorotukset ovat olleet eräänlaista korvausta sopimusten piiriin kuuluville työntekijöille muutoksista työsuhteen ehtojen ja yhtiön käytäntöjen osalta. Tältä pohjin palkankorotukselle on ollut asianmukainen peruste olemassa näiden työntekijöiden osalta. 37,5 -tuntiseen työviikkoon siirtyminen tuli koskemaan koko tuotantotoimintaa. Vuoden 1996 jälkeen työsuhteeseen tulleita työntekijöitä ei ole kohdeltu eriarvoisesti, epätasapuolisesti eikä syrjivästi. koska he ovat solmineet työsopimuksensa 37,5 -tuntisesta työviikosta siihen liittyvin työehdoin ja toisaalta, koska he ovat neuvotelleet työsopimuksensa mukaisen palkan 37,5 -tuntinen työaika huomioiden. He ovat tienneet ja tunteneet vallitsevan tilanteen työsopimusta solmittaessa, ja sen että he eivät ole oikeutettuja työehtosopimuksen työajan tasaamislisään, koska eivät työskentele 8/40- tuntisessa työaikamuodossa. Kantajan väite, että työnantaja olisi 37,5 -tuntisen työaikamuodon käyttämisellä pyrkinyt ainoastaan kiertämään uusien työntekijöiden oikeutta työajan tasaamislisään, on täysin absurdi ja paikkaansa pitämätön. Viittaamme tältä osin edellä lausumaamme sopimuksen teon perusteista ja taustoista. Planmeca Oy:ssä ei ole ollut vuoden 1996 jälkeen tarjolla muuta kuin 7.5 -/ 37,5 -tuntista työtä uusien työntekijöiden solmiessa työsopimuksensa. Myös työntekijä puoli oli edellyttänyt asiasta sovittaessa, että työaikamuutos koskisi kaikkia yhtiön työntekijöitä. Vuoden 1996 jälkeen tulleet uudet työntekijät ovat olleet työsopimuslain mielessä täysiaikaisia työntekijöitä, eivätkä osa-aikaisia työntekijöitä kuten kantaja kanteessaan väittää (vrt. kantajan oheistama Turun hovioikeuden tuomio S 04/139; Lindex Oy - tapauksessa työntekijä teki 30-tuntista työviikkoa ja oli osa-aikainen) 37,5 - tuntinen työviikko ja 7,5 -tuntinen työpäivä lienevät tänä päivänä yleisimpiä täysiaikaisia työaikamuotoja maassamme. Tältäkään pohjin työsopimuslain 2

6 luvun 2 :n soveltaminen ei tule kyseeseen tapauksessa. Uusien työntekijöiden sovitut palkat ovat saattaneet sisältää aikapalkkaosuutta, joka on taulukkopalkkojen ja henkilökohtaisen osuuden päälle tulevaa palkan osaa. Osa palkatuista uusista työntekijöistä on hinnoitellut itsensä ja työpanoksensa kalliimmin työsopimusta solmittaessa kuin toiset. Syynä tähän voi olla monipuolisen ammattitaidon ohessa esimerkiksi hyvät suositukset. Kaikille työntekijöille ei voida maksaa kaikissa tilanteissa samaa palkkaa, vaikka lain tasapuolisen kohtelun edellytykset täyttyvätkin. Vuoden 1996 jälkeen tulleita uusia" työntekijöitä vastaajayhtiössä on liki 200 eli he ovat enemmistönä yrityksessä. 9,8 prosentin palkankorotuksen piiriin kuuluneiden työntekijöiden määrä on koko ajan vähenemässä. Tällaisia työntekijöitä kanteessa 05/22804 on listattu 64, joista joidenkin työsuhteet ovat jo päättyneet. Tilanne vastaajayrityksessä on täysin erilainen kuin kantajan viittaamassa Rovaniemen hovioikeuden tuomiossa, jossa syrjintä kohdistui kahteen (naispuoliseen) työntekijään, jotka työskentelivät täysin toisella (sopimus)alalla kuin vastaajayrityksen työntekijät. Tänä päivänä yrityksiä ostetaan ja myydään, luovutetaan ja fuusioidaan kiivaaseen tahtiin. Tältä pohjinkin saman yritysten työntekijöiden eri yritysalkuperää olevien työntekijöiden palkat ja työsuhteen ehdot saattavat poiketa toisistaan selvästi samaakin työtä tehtäessä, koska työnantaja ei voi

7 yksipuolisesti muuttaa työntekijöiden työsopimuksen ehtoja kulloistakin työnantajan linjaa vastaaviksi. Sekä työsopimuslaki että Teknologiateollisuuden työehtosopimus edellyttävät tasapuolisen kohtelun ja samanpalkkaisuusperiaatteen lähtökohdista yrityksiä mahdollisuuksien mukaan pyrkimään siihen, että olennaiset erot kuitenkin korjaantuisivat. KKO:n ratkaisun 2004:103 periaatteet soveltuvat myös Planmecan tapaukseen. Kantajan vaatimuksista Vastaajayhtiön vuonna 2004 suorittaman palkkarakenteen soveltamisvirheen korjaamisen myötä työnantajan edellytykset tasapuolisen ja oikeudenmukaisen palkkapolitiikan toteuttamiseen yhtiössä ovat entisestään parantuneet. Työntekijän palkkarakenteen mukainen palkka muodostuu tehtävän työn vaativuuteen perustuvasta työkohtaisesta palkanosasta, työntekijän henkilökohtaiseen panokseen ja pätevyyteen perustuvasta palkan osasta (henkilökohtainen osuus 3-20 %) sekä mahdollisesta aikapalkkaosuudesta. Tällainen 9,8 %:n palkankorotus - korvaus kuuluu aikapalkkaosuuteen. Osa korotuksesta kohdentuu ajan kuluessa työkohtaiseen palkan osuuteen ja osa henkilökohtaiseen palkan osuuteen, kun työtehtävät muuttuvat vaativammiksi ja/tai työntekijän pätevyys ja osaaminen lisääntyy. Yleiskorotukset niin ikään tasoittavat palkkausta työntekijöiden välillä. Eri aikaan ja erilaisin työsopimusehdoin tulleiden työntekijöiden työsuhteiden ehdot tasoittuvat ja muuttuvat vastaamaan enemmän kulloistakin työtä ja työsuoritusta ajan kuluessa. Kantajan vaatimukset 9,8 prosentin lisän maksamiselle kanteessa listana mainituille henkilöille heidän työsopimuksensa alkamisesta lukien/ alkaen, on täysin perusteeton ja määrältään kohtuuton. Ns. uusia työntekijöitä vastaajayhtiössä on liki 200, jotka kaikki eivät ole järjestäytyneet Metallityöväen Liittoon. Myöskin vaadittu vahvistaminen lisän huomioimisesta vuosiloma-ansioihin ja muihin keskituntiansiosta laskettaviin eriin, on niin ikään perusteeton. Tulemme ottamaan kantaa tarkemmin vaadittuihin määriin viimeistään valmisteluistunnossa.

8 3. Todistelu Kirjalliset todisteet ja liitteet Helsingissä Planmeca Oy Tulemme kuulemaan todistajina ainakin myynti- ja markkinointijohtajaa ja tuotantojohtajaa teemanaan tehdyt sopimukset, niiden sisältö, maksettu korvaus/ palkankorotus sekä ns. uudet sopimukset ja niiden sisältö, palkkarakenne ja tasapuolinen kohtelu. 1 Neuvotteluesitys Pöytäkirja Pöytäkirja Työsopimuksen muutos 10,5, Työsopimuksen muutos Pöytäkirja Työaikamuutos -ilmoitus Valtakirja Varaamme tässä yhteydessä mahdollisuuden nimetä asian valmistelevassa käsittelyssä lisää todistajia sekä esittää kirjallista todistusaineistoa. Laati Tuija Vehviläinen Oikeustieteen kandidaatti Helsingistä

9 PLANMECA PLANMED TL KUTSU JA NEUVOTTELUESITYS YT -NEUVOTI'ELUUN klo 9.00 Jakelu: Työnantaja on päättänyt käynnistää YT-neuvottelut seuraavien ongelmien ratkaisemiseksi. - Siirtyminen 37,5 tuntiseen työviikkoon (tuotannon käyntihäiriöiden vähentämiseksi. - Käytännössä tämä merkitsee Pekkas-päivistä luopumista. - Työntekijöiden vuosiansioihin muutoksella ei ole vaikutusta. - Liukuvan työajan kokeilu. Yllämainitut neuvottelut koskevat kaikkia 40- tuntista työviikkoa tekeviä työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu ovat kutsutut neuvotteluun, lisäksi kultakin osastolta toivotaan paikalle yhtä edustajaa. Neuvottelu pidetään ruokalassa. Lisätietoja asiasta antaa yhtiön lakimies ja allekirjoittanut. Tuotantojohtaja

10 Planmeca Oy Planmed Oy Pöytäkirja YT-neuvottelusta Aika klo paikka Tuotantojohtajan työhuoneessa, Asentajankatu 6, Helsinki Läsnä tuotantojohtaja lakimies pääluottamusmies; PLM työsuojeluvaltuutettu; TSV 1 PLM esitti, että viime perjantain äänestyksessä 30 oli puolesta ja 110 vastusti tehtyä ehdotusta pekkaspäivien" poistamisesta ja siirtymisestä 37,5 tunnin työviikkoon. 2 TSV esitti, että työajan tasaamislisän korvaava 5,8 %:n palkankorotus ei välttämättä jää kokonaan pysyväksi, koska siirrettäessä työntekijöitä korkeampiin työluokkiin leikataan henkilökohtaiset lisät pois. Menettely on sinänsä työehtosopimuksen mukainen, mutta aiheuttaa närää. Rahallista korvausta 2 % TSV piti pienenä. 3 TSV ja PLM totesivat, että esitystä ei hyväksytä, mutta että 4,2 :n korotuksella esitys hyväksyttäisiin. 4 Tuotantojohtaja kertoi, että työaikamuutoksesta tehdään yksilöllisiä sopimuksia. Tämän vaihtoehtona on tarjota sitä, että 7,8 %:n korotuksesta tehtäisiin oma palkkalaji. 5 TSV ja PLM kertoivat, että ehdotuksen hyväksymistä edistäisi oman palkkalajin luominen. He vahvistivat, että yksilöllisiin sopimuksiin on jonkin verran halukkuutta. 6 TSV kertoi, että työntekijät tuntevat työehtosopimusta huonosti, joka vaikeuttaa muutosten läpiviemistä. 7 PLM kertoi, että hän edellyttää enemmistöä äänestyksessä ennen kuin hän hyväksyy muutoksen. 8 Tuotantojohtaja muistutti, että helatorstain sisäänteosta on päätettävä torstaihin mennessä. 9 sovittiin järjestettäväksi uusi äänestys ehdotuksesta, jota on muokattu niin, että 7,8 %:n korotuksesta tehdään oma palkkalaji. 10 Päätettiin kokoontua uuteen neuvotteluun huomenna klo 9.00 Vakuudeksi: Tuotantojohtaja Lakimies Pääluottamusmies Työsuojeluvaltuutettu

11 Planmeca Oy pöytäkirja YT-neuvottelusta Planmeca Oy, Planmed Oy Aika klo 9.15 Paikka Tuotantojohtajan työhuoneessa, Asentajankatu 6, Helsinki Läsnä tuotantojohtaja lakimies pääluottamusmies, PLM työsuojeluvaltuutettu, TSV 1 TSV esitti, että eilisen äänestyksessä 35 % kannatti ja 65 % vastusti tehtyä muutettua ehdotusta "pekkaspäivien poistamisesta ja siirtymisestä 37,5 tunnin työviikkoon. 2 S TSV esitti, että talvilomien ajankohdan valitsemisen mahdottomuus "hiertää", Työpaikalla esiintyy muutenkin huonoa henkeä, asioita on vaikea hoitaa. 3 PLM esitti, että talvilomien sijoittaminen tehtäisiin vapaavalintaiseksi. 4 TSV arveli, että esitys olisi hyväksytty, jos palkankorotus olisi ollut 4 %. Vakuudeksi: Tuotantojohtaja Pääluottamusmies Lakimies Työsuojeluvaltuutettu

12 TYÖS0PIMUKSEN MUUTOS työntekijänä ja Planmeca Oy työnantajana sopivat työsopimuksen muutoksesta: Sopimuksen työaikaa koskevat määräykset muutetaan lähtien niin, että säännöllinen viikoittainen työaika on 37,5 tuntia. Tämän jälkeen noudatetaan päivättyä työtuntijärjestelmää. Tuntiansioon lisätään 5,8 %. Lisäksi tuntiansioon lisätään 2 % niin, että nyt tehtävä tuntiansion korotus on yhteensä 7.8 % aikapalkasta laskettuna. Työajan lyhennysvapaan johdosta maksettua tasaamislisää ei enää makseta. Edelleen todetaan, että siltä osin kuin työntekijä ei ole käyttänyt kalenterivuodelta 1996 kertyneitä työajan lyhennysvapaita (5 päivää), pidetään ne 17. jo 18. toukokuuta ja loput työntekijän itsensä valitsemina Päivinä kesäkuun loppuun mennessä. Helsingissä Planmeca Oy tuotantojohtaja Työntekijä

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Jäsentiedote 9-2010 / Työmarkkinat Ruooniemi 5.10.2010 TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Keskustelu yrityksen tilanteesta ja palkanmuodostuksesta On tärkeää, että paikallisesti tarkastellaan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu TES 2017-2021 neuvottelutulos Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu Palkankorotukset sopimuskaudella Sopimuskausi 1.2.2017-31.1.2021

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Sisältö: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Työpaikkakohtainen erä 1.10.2008 12.8.2008 1 Palkankorotus 1.10.2008 Palkkoja korotetaan 1.10.2008

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 1 (7) AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 1 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen 1.10.2011 Henkilökohtaisia aika-, kuukausi

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset 11.11.2015 sivu 1 Anne Jansson 1. Toimihenkilöiden palkankorotukset 1.12.2015 2. Työntekijäsopimusten palkankorotukset 3. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 4. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä

Lisätiedot

Vähän ongelmia, mutta heikko tulos

Vähän ongelmia, mutta heikko tulos Tutkimustoiminta Vähän ongelmia, mutta heikko tulos Työpaikkakohtaisen palkankorotuserän toteutuminen pelti-ja teollisuuseristysalalla vuonna 2008 1. Johdanto Metallityöväen liitto ry ja Metalliteollisuudenharjoittajain

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2013 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 PAIKALLISET RATKAISUT HARVASSA, YLEISKOROTUS YLEISIN VAIHTOEHTO JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 7.4.2010 kello 00.00 alkavaksi ilmoittaman

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Työsuhdeasiaa julkisella sektorilla Fysioterapeuttien opintopäivät Matias Nyman Tehy

Työsuhdeasiaa julkisella sektorilla Fysioterapeuttien opintopäivät Matias Nyman Tehy Työsuhdeasiaa julkisella sektorilla Fysioterapeuttien opintopäivät 2016 16.4.2016 Matias Nyman Tehy Työajat: työaikamuoto ja ruokatauko Muodollinen jaksotyö poistui kesällä 2015 useat työnantajat siirsivät

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45)

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) 1 Yritys Työpaikka Päiväys Ammattiosasto nro Osoite numero (yrityksen vaihde) Paikalliset osapuolet ovat kumpikin saaneet

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Paikallisen sopimisen uusia juridisia piirteitä ja pulmia. Jari Murto Työoikeuden assistentti Turun yliopisto

Paikallisen sopimisen uusia juridisia piirteitä ja pulmia. Jari Murto Työoikeuden assistentti Turun yliopisto Paikallisen sopimisen uusia juridisia piirteitä ja pulmia Jari Murto Työoikeuden assistentti Turun yliopisto 27.2.2008 Tulospalkkiot Palkan ja palkkion ero Palkka tehdystä työstä periaate Palkkio saavutetuista

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Vastaajina 88 henkilöstöedustajaa, jotka edustivat 75 yritystä. Vastaajista: 20 % pääluottamusmiehiä 53 % luottamusmiehiä 8 %

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus 1

Kilpailukykysopimus 1 Kilpailukykysopimus 1 Sopimuskausi 1.11.2016 31.10.2017 Yleistä osioon 2.5.2016 2 Allekirjoituspöytäkirjaan Palkkojen tarkastaminen Selviytymislauseke Työryhmät 2.5.2016 3 Palkkojen tarkistaminen Paikallisesti

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 7/12 JKK Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.12.2012 Farmaseuttien, proviisorien ja pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian oppilaiden

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI

PÖYTÄKIRJA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI Kiinteistötyönantajat ry ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 14.9.2016 PÖYTÄKIRJA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI Kiinteistötyönantajat

Lisätiedot

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2015 Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen KONSERNIOHJAUS VAIKEUTTAA TYÖPAIKKAKOHTAISTA SOPIMISTA Työpaikoista 86 prosenttia toteutti palkankorotukset perälaudan mukaisesti.

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA AUTOALAN KESKUSLIITTO RY METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA Aika 18.8.2015 Paikka Autoalan Keskusliitto ry

Lisätiedot

Tulos parani, kriittisyys ennallaan

Tulos parani, kriittisyys ennallaan Tutkimustoiminta Tulos parani, kriittisyys ennallaan Työpaikkakohtaisen palkankorotuserän toteutuminen pääalalla vuonna 1. Johdanto Metallityöväen liitto ry ja Teknologiateollisuus ry solmivat kesällä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Lisätiedot

VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9 A 00130 Helsinki puhelin (09) 251 4000 telefaksi (09) 251 40010 sähköposti: markus.myhrberg@acelaw.

VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9 A 00130 Helsinki puhelin (09) 251 4000 telefaksi (09) 251 40010 sähköposti: markus.myhrberg@acelaw. 1(9) H E L S I N G I N K Ä R Ä J Ä O I K E U D E L L E ASIA Kirjallinen lausuma DNRO 06/2753 KANTAJA Rights Agency Ltd. KANTAJAN ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9

Lisätiedot

OHJE 1 (6) Sopimuskorotus = Työehtosopimuksella sovitut palkankorotukset yleisesti.

OHJE 1 (6) Sopimuskorotus = Työehtosopimuksella sovitut palkankorotukset yleisesti. OHJE 1 (6) Suunnitteluala/THa, MKo 29.1.2008 SOPIMINEN SUUNNITTELUALAN TYÖPAIKKAKOHTAISESTA ERÄSTÄ YTN suosittelee, että - luottamusmies selvittää henkilöstön näkemyksiä työehtosopimuksen työpaikkaerän

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 1. Työllisyys- ja kasvusopimus Työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajaliitto Paltan ja Metallityöväen Liiton yhteinen tiedotustilaisuus työehtosopimusratkaisusta

Palvelualojen työnantajaliitto Paltan ja Metallityöväen Liiton yhteinen tiedotustilaisuus työehtosopimusratkaisusta Palvelualojen työnantajaliitto Paltan ja Metallityöväen Liiton yhteinen tiedotustilaisuus työehtosopimusratkaisusta 1.11.2016 31.10.2017 1 Uusi työehtosopimus on kilpailukykysopimuksen mukainen. Sopimuskausi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015 Saarijärven seudun jätelautakunta 26 02.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 43 17.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 17 03.03.2015 JÄTETAKSA 2015 107/5/2014 JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön. VES 280351 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ovat tehneet 15. helmikuuta tarkentavan virkaehtosopimuksen valtion palkkausjärjestelmän käytöstä

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

PALKKARATKAISU Syksy 2012

PALKKARATKAISU Syksy 2012 MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto PALKKARATKAISU Syksy 2012 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset, ellei paikallista

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa 10.11.2016 1 Terveyspalvelualan tes Säännöllisen työajan pidentäminen 30 min/vko Luottamusmiehen asemaan merkittäviä parannuksia Kriisilauseke, jossa mainittujen

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Toimihenkilöunioni TU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Toimihenkilöunioni TU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Toimihenkilöunioni TU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 8.6.2010 30.4.2011 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Toimihenkilöunioni TU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot