HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE"

Transkriptio

1 Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä, saanet kokonaiskuvan asiaan. Teksteissä mainituista liitteistä on pdf tiedostojen lopussa otteita asian kannalta merkityksellisimmistä liitteistä. Mikäli kanteessa ja vastineessa on sama liite, niin pdf tiedostoissa se löytyy jommastakummasta. Pdf tiedostoista on poistettu työpaikalla toimivien / toimineiden henkilöiden nimet. Vain kanteen ja vastineen laatijoiden nimet ovat jätetty näkyville. T. Vitosen lehtijaos

2 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE Asia:Vastaus riita-asiassa O5/22802 Vastaaja Planmeca Oy Vastaajan Oikeust. kand. Tuija Vehviläinen Teknologiateollisuus r.y. Eteläranta 10 PL HELSINKI Kantaja Metallityöväen Liitto

3 Kanteen johdosta esitämme vastineenamme kunnioittavasti seuraavaa: 1. Vaatimukset 2. Perustelut Vaadimme, että käräjäoikeus 1) hylkää kanteessa esitetyt vaatimukset perusteeltaan kokonaisuudessaan jäljempänä kohdassa 2 mainitsemillamme perusteilla, 2) velvoittaa kantajan täysimääräisesti korvaamaan oikeudenkäyntikulumme sekä maksamaan kuluillemme korkoa korkolain mukaan. Vastaajayhtiössä Planmeca Oy:ssä on sovittu vuoden 1996 lopussa tuotannon työntekijöiden osalta siirtymisestä 7,5 -tuntiseen työpäivään ja 37,5 -tuntiseen työviikkoon. Sovittaessa työtuntijärjestelmän muutoksesta, samalla sovittiin useista työaikaan liittyvistä kysymyksistä, kuten palkattomista työajan tasaamispäivistä, liukuvaan työaikaan siirtymisestä, talvilomien pitoajankohdista ja työntekijöiden vapaammista mahdollisuuksista hoitaa henkilökohtaisia asioitaan työaikana. Osana sopimusta oli, että vanhaa aikatuntipalkkaa korotetaan 9,8 prosentilla niiden työntekijöiden osalta, jotka siirtyvät 37,5 -tuntiseen työviikkoon. Asiasta sovittiin yt-neuvotteluissa luottamusmiehen kanssa ns. paikallisena sopimuksena sekä myös yksittäisten työntekijöiden kanssa työsopimuksella. Työnantaja ja työntekijät eivät ole missään vaiheessa sopineet taikka olleet muutoin yhteisymmärryksessä, että sopimuksen ehtona olisi, että korotus suoritettaisiin erillisen lisän muodossa, kuten kantaja kanteessaan väittää. Kantajan väite, että. jokaisen työntekijän työsopimukseen olisi otettu erilliseksi kirjalliseksi ehdoksi, että 9,8 prosentin kompensaatio lasketaan aikapalkasta erilliseksi lisäksi aikapalkan päälle", on paikkaansa pitämätön. Mitään tällaista sopimuksissa ei ole sovittu. Mikäli tällaisesta erillisestä lisästä olisi sovittu, olisi sopimus yhtiön käytännöt huomioiden tehty kirjallisena. Asiasta sovitussa yt -pöytäkirjassa ( ) on nimenomaisesti todettu, että "edelleen sovittiin, että aikatuntipalkkaa korotetaan 9,8 %:lla niiden työntekijöiden osalta, jotka siirtyvät 37,5 tunnin työviikkoon". Työsopimuksien muutoksissa on todettu, että "tuntiansion korotus on yhteensä 9,8 % aikatuntipalkasta laskettuna. Tämä tarkoittaa, että sopimuksien ehtona on, että sitä aikatuntipalkkaa, joka työntekijöillä on ollut sopimusta solmittaessa, korotetaan 9,8 prosentilla. Mistään työajan tasaamislisään rinnastuvasta lisästä ei ole ollut kyse, kuten kantaja kanteessa antaa ymmärtää. Työajan tasaamislisä on puhtaasti työehtosopimuksessa sovittu 8/40 -tuntiseen työaikaan liittyvä käsite, jonka suuruus ja maksamisen edellytykset on niin ikään sovittu työehtosopimuksessa. Mikään korvaus / korotus ei muodostu työajan tasaamislisäksi tai vastaavaksi ajan myötä, vaikka osana sopimusta olisikin työajan tasaamislisän maksun päättyminen siirryttäessä alle 40 - tuntiseen

4 työviikkoon. Työnantaja on konsultoinut sopimuksentekoon liittyen vuonna 1996 Teknologiateollisuuden (tuolloin järjestön nimi oli Metalliteollisuuden Keskusliitto) asiantuntijoita sopimukseen liittyen ia saanut ohjeet sopimuksen teolle. Teknologiateollisuuden työntekijöiden palkkausjärjestelmä perustuu työn vaativuuden ja pätevyyden määrittämiseen, eikä siihen kuulu erilliset lisät. Päinvastoin, teknologiateollisuuden palkkarakenteen käyttöönoton yhteydessä on nimenomaisesti sovittu liittojen välillä, että kaikki erilliset lisät siirretään aikapalkkaan sisältyväksi ja kompensoidaan nimenomaisesti aikapalkkaan. Vastaajayhtiö ja kantaja ovat sidottuja Teknologiateollisuuden työehtosopimukseen ja velvollisia noudattamaan työehtosopimuksen palkkarakennetta, Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne ei sisällä mahdollisuutta sopia kantajan väittämän kaltaisista erillisistä lisistä. Työnantaja on maksanut 37,5 - tuntiseen työviikkoon siirtyneille työntekijöille vuodesta 1997 vuoteen 2004 asti palkkateknisesti virheellisesti kyseessä olevan sovitun korotuksen. Asiaa selvitettäessä ei ole selvinnyt, mistä virhe on johtunut taikka mikä sen alkuperä on ollut. Virhe on ollut ennen kaikkea palkkahallinnollinen ja palkkaustekninen palkkarakenteen soveltamisvirhe. 9,8 prosentin määrää ei ole maksettu aikapalkkaan, vaan virheellisesti aikapalkan päälle. Kuitenkin tämä korotus on huomioitu myös esim. lomakeskituntiansiossa (loma-kta:ssa) ja keskituntiansiossa (kta) toisin kuin työajan tasaamislisän suhteen tehdään. Näin työntekijät ovat saaneet osakseen sopimukseen perustumatonta perusteetonta etua. Vastaajayhtiö on käynyt läpi vuosituhannen vaihteen molemmin puolin suurta muutoksen alkaa: yhtiö on kasvanut ja kauppa kansainvälistynyt voimakkaasti. Myös henkilövaihdoksia on tapahtunut paljon. Nämä syyt ovat ainakin olleet takana sille, ettei tapahtuneeseen virhettä ole huomattu, siihen ei ole osattu tarttua ja korjata. Tehty sopimus ja sen sisältö nousivat esille työnantajan ja työntekijäpuolen keskusteluissa vuonna 2004, kun luottamusmies esitti 37,5 -tuntisesta työviikosta 40 -tuntiseen työviikkoon siirtymistä. Tässä yhteydessä työnantaja huomasi sopimuksen toteuttamiseen liittyvän virheen ja korjasi sen palkkausteknisenä muutoksena vastaamaan sovittua. Työnantajalla on oikeus korjata tämänkaltainen työehtosopimuksen palkkarakenteen vaaraan soveltamiseen liittyvä virhe. Tilanteessa kenenkään työntekijän palkkaa ei laskettu, eikä keneltäkään työntekijältä myöskään ole peritty perusteetta saatua etua takaisin. Palkkausteknisestä työehtosopimuksen palkkarakenteen soveltamiseen liittyvästä virheestä ei voi tulla sopimukseen rinnastettavaa käytäntöä ja työsuhteen ehtoa. Joka tapauksessa vuodesta 2004, eli viimeiset kaksi vuotta, työnantaja on huomioinut korotusosuuden aikapalkassa sopimuksen mukaisesti. Mitään erillisiä lisiä yhtiössä ei ole käytössä. Kantaja vaatii kanteella 05/ erillisen lisän maksamisen vahvistamista tuomioistuimelta vanhoille työntekijöille, ja toisaalta väittää. että tämä erillinen lisä, jonka vahvistamista hän vaatii, asettaa jälkeen tulleet työntekijät eriarvoiseen asemaan. Kantajan vaatimukset ovat kovin

5 ristiriidassa keskenään. Erillisen lisän maksaminen on teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenteen perusteiden vastaista ja muita työntekijöitä kohtaan epätasapuolinen järjestely. Sen sijaan aikapalkan osana sovittu korotus tasoittuu ja muuttaa luonnettaan ajan kuluessa, eikä merkittävää eriarvoista asemaa pääse syntymaan. Tämän vuoksi työnantaja on ainoalla oikealla tavalla toteuttanut vuonna 1996 sovitun korotuksen oikaistessaan virheen. Viitteet syrjinnästä ja epätasapuolisesta kohtelusta Vastaajayhtiö Planmeca Oy ei ole syyllistynyt syrjintään eikä epätasapuoliseen kohteluun kenenkään työntekijän osalta. Vuonna 1996 solmittu sopimus/ sopimukset työntekijöiden kanssa, ovat pitäneet sisällään erinäisiä sopimusehtoja, joissa on kyse ollut erityisesti 37,5 -tuntiseen työviikkoon siirtymisestä ja tästä seuranneesta työehtosopimuksen mukaisista palkattomista pekkaspäivistä luopumisesta sekä työehtosopimuksen työajan tasaamiseen liittyvästä työajan tasaamislisän maksamisen päättymisestä. Myöskin osana sopimusta ovat olleet mm. liukuva työaika sekä talviloman ajankohdat. Sovitut palkankorotukset ovat olleet eräänlaista korvausta sopimusten piiriin kuuluville työntekijöille muutoksista työsuhteen ehtojen ja yhtiön käytäntöjen osalta. Tältä pohjin palkankorotukselle on ollut asianmukainen peruste olemassa näiden työntekijöiden osalta. 37,5 -tuntiseen työviikkoon siirtyminen tuli koskemaan koko tuotantotoimintaa. Vuoden 1996 jälkeen työsuhteeseen tulleita työntekijöitä ei ole kohdeltu eriarvoisesti, epätasapuolisesti eikä syrjivästi. koska he ovat solmineet työsopimuksensa 37,5 -tuntisesta työviikosta siihen liittyvin työehdoin ja toisaalta, koska he ovat neuvotelleet työsopimuksensa mukaisen palkan 37,5 -tuntinen työaika huomioiden. He ovat tienneet ja tunteneet vallitsevan tilanteen työsopimusta solmittaessa, ja sen että he eivät ole oikeutettuja työehtosopimuksen työajan tasaamislisään, koska eivät työskentele 8/40- tuntisessa työaikamuodossa. Kantajan väite, että työnantaja olisi 37,5 -tuntisen työaikamuodon käyttämisellä pyrkinyt ainoastaan kiertämään uusien työntekijöiden oikeutta työajan tasaamislisään, on täysin absurdi ja paikkaansa pitämätön. Viittaamme tältä osin edellä lausumaamme sopimuksen teon perusteista ja taustoista. Planmeca Oy:ssä ei ole ollut vuoden 1996 jälkeen tarjolla muuta kuin 7.5 -/ 37,5 -tuntista työtä uusien työntekijöiden solmiessa työsopimuksensa. Myös työntekijä puoli oli edellyttänyt asiasta sovittaessa, että työaikamuutos koskisi kaikkia yhtiön työntekijöitä. Vuoden 1996 jälkeen tulleet uudet työntekijät ovat olleet työsopimuslain mielessä täysiaikaisia työntekijöitä, eivätkä osa-aikaisia työntekijöitä kuten kantaja kanteessaan väittää (vrt. kantajan oheistama Turun hovioikeuden tuomio S 04/139; Lindex Oy - tapauksessa työntekijä teki 30-tuntista työviikkoa ja oli osa-aikainen) 37,5 - tuntinen työviikko ja 7,5 -tuntinen työpäivä lienevät tänä päivänä yleisimpiä täysiaikaisia työaikamuotoja maassamme. Tältäkään pohjin työsopimuslain 2

6 luvun 2 :n soveltaminen ei tule kyseeseen tapauksessa. Uusien työntekijöiden sovitut palkat ovat saattaneet sisältää aikapalkkaosuutta, joka on taulukkopalkkojen ja henkilökohtaisen osuuden päälle tulevaa palkan osaa. Osa palkatuista uusista työntekijöistä on hinnoitellut itsensä ja työpanoksensa kalliimmin työsopimusta solmittaessa kuin toiset. Syynä tähän voi olla monipuolisen ammattitaidon ohessa esimerkiksi hyvät suositukset. Kaikille työntekijöille ei voida maksaa kaikissa tilanteissa samaa palkkaa, vaikka lain tasapuolisen kohtelun edellytykset täyttyvätkin. Vuoden 1996 jälkeen tulleita uusia" työntekijöitä vastaajayhtiössä on liki 200 eli he ovat enemmistönä yrityksessä. 9,8 prosentin palkankorotuksen piiriin kuuluneiden työntekijöiden määrä on koko ajan vähenemässä. Tällaisia työntekijöitä kanteessa 05/22804 on listattu 64, joista joidenkin työsuhteet ovat jo päättyneet. Tilanne vastaajayrityksessä on täysin erilainen kuin kantajan viittaamassa Rovaniemen hovioikeuden tuomiossa, jossa syrjintä kohdistui kahteen (naispuoliseen) työntekijään, jotka työskentelivät täysin toisella (sopimus)alalla kuin vastaajayrityksen työntekijät. Tänä päivänä yrityksiä ostetaan ja myydään, luovutetaan ja fuusioidaan kiivaaseen tahtiin. Tältä pohjinkin saman yritysten työntekijöiden eri yritysalkuperää olevien työntekijöiden palkat ja työsuhteen ehdot saattavat poiketa toisistaan selvästi samaakin työtä tehtäessä, koska työnantaja ei voi

7 yksipuolisesti muuttaa työntekijöiden työsopimuksen ehtoja kulloistakin työnantajan linjaa vastaaviksi. Sekä työsopimuslaki että Teknologiateollisuuden työehtosopimus edellyttävät tasapuolisen kohtelun ja samanpalkkaisuusperiaatteen lähtökohdista yrityksiä mahdollisuuksien mukaan pyrkimään siihen, että olennaiset erot kuitenkin korjaantuisivat. KKO:n ratkaisun 2004:103 periaatteet soveltuvat myös Planmecan tapaukseen. Kantajan vaatimuksista Vastaajayhtiön vuonna 2004 suorittaman palkkarakenteen soveltamisvirheen korjaamisen myötä työnantajan edellytykset tasapuolisen ja oikeudenmukaisen palkkapolitiikan toteuttamiseen yhtiössä ovat entisestään parantuneet. Työntekijän palkkarakenteen mukainen palkka muodostuu tehtävän työn vaativuuteen perustuvasta työkohtaisesta palkanosasta, työntekijän henkilökohtaiseen panokseen ja pätevyyteen perustuvasta palkan osasta (henkilökohtainen osuus 3-20 %) sekä mahdollisesta aikapalkkaosuudesta. Tällainen 9,8 %:n palkankorotus - korvaus kuuluu aikapalkkaosuuteen. Osa korotuksesta kohdentuu ajan kuluessa työkohtaiseen palkan osuuteen ja osa henkilökohtaiseen palkan osuuteen, kun työtehtävät muuttuvat vaativammiksi ja/tai työntekijän pätevyys ja osaaminen lisääntyy. Yleiskorotukset niin ikään tasoittavat palkkausta työntekijöiden välillä. Eri aikaan ja erilaisin työsopimusehdoin tulleiden työntekijöiden työsuhteiden ehdot tasoittuvat ja muuttuvat vastaamaan enemmän kulloistakin työtä ja työsuoritusta ajan kuluessa. Kantajan vaatimukset 9,8 prosentin lisän maksamiselle kanteessa listana mainituille henkilöille heidän työsopimuksensa alkamisesta lukien/ alkaen, on täysin perusteeton ja määrältään kohtuuton. Ns. uusia työntekijöitä vastaajayhtiössä on liki 200, jotka kaikki eivät ole järjestäytyneet Metallityöväen Liittoon. Myöskin vaadittu vahvistaminen lisän huomioimisesta vuosiloma-ansioihin ja muihin keskituntiansiosta laskettaviin eriin, on niin ikään perusteeton. Tulemme ottamaan kantaa tarkemmin vaadittuihin määriin viimeistään valmisteluistunnossa.

8 3. Todistelu Kirjalliset todisteet ja liitteet Helsingissä Planmeca Oy Tulemme kuulemaan todistajina ainakin myynti- ja markkinointijohtajaa ja tuotantojohtajaa teemanaan tehdyt sopimukset, niiden sisältö, maksettu korvaus/ palkankorotus sekä ns. uudet sopimukset ja niiden sisältö, palkkarakenne ja tasapuolinen kohtelu. 1 Neuvotteluesitys Pöytäkirja Pöytäkirja Työsopimuksen muutos 10,5, Työsopimuksen muutos Pöytäkirja Työaikamuutos -ilmoitus Valtakirja Varaamme tässä yhteydessä mahdollisuuden nimetä asian valmistelevassa käsittelyssä lisää todistajia sekä esittää kirjallista todistusaineistoa. Laati Tuija Vehviläinen Oikeustieteen kandidaatti Helsingistä

9 PLANMECA PLANMED TL KUTSU JA NEUVOTTELUESITYS YT -NEUVOTI'ELUUN klo 9.00 Jakelu: Työnantaja on päättänyt käynnistää YT-neuvottelut seuraavien ongelmien ratkaisemiseksi. - Siirtyminen 37,5 tuntiseen työviikkoon (tuotannon käyntihäiriöiden vähentämiseksi. - Käytännössä tämä merkitsee Pekkas-päivistä luopumista. - Työntekijöiden vuosiansioihin muutoksella ei ole vaikutusta. - Liukuvan työajan kokeilu. Yllämainitut neuvottelut koskevat kaikkia 40- tuntista työviikkoa tekeviä työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu ovat kutsutut neuvotteluun, lisäksi kultakin osastolta toivotaan paikalle yhtä edustajaa. Neuvottelu pidetään ruokalassa. Lisätietoja asiasta antaa yhtiön lakimies ja allekirjoittanut. Tuotantojohtaja

10 Planmeca Oy Planmed Oy Pöytäkirja YT-neuvottelusta Aika klo paikka Tuotantojohtajan työhuoneessa, Asentajankatu 6, Helsinki Läsnä tuotantojohtaja lakimies pääluottamusmies; PLM työsuojeluvaltuutettu; TSV 1 PLM esitti, että viime perjantain äänestyksessä 30 oli puolesta ja 110 vastusti tehtyä ehdotusta pekkaspäivien" poistamisesta ja siirtymisestä 37,5 tunnin työviikkoon. 2 TSV esitti, että työajan tasaamislisän korvaava 5,8 %:n palkankorotus ei välttämättä jää kokonaan pysyväksi, koska siirrettäessä työntekijöitä korkeampiin työluokkiin leikataan henkilökohtaiset lisät pois. Menettely on sinänsä työehtosopimuksen mukainen, mutta aiheuttaa närää. Rahallista korvausta 2 % TSV piti pienenä. 3 TSV ja PLM totesivat, että esitystä ei hyväksytä, mutta että 4,2 :n korotuksella esitys hyväksyttäisiin. 4 Tuotantojohtaja kertoi, että työaikamuutoksesta tehdään yksilöllisiä sopimuksia. Tämän vaihtoehtona on tarjota sitä, että 7,8 %:n korotuksesta tehtäisiin oma palkkalaji. 5 TSV ja PLM kertoivat, että ehdotuksen hyväksymistä edistäisi oman palkkalajin luominen. He vahvistivat, että yksilöllisiin sopimuksiin on jonkin verran halukkuutta. 6 TSV kertoi, että työntekijät tuntevat työehtosopimusta huonosti, joka vaikeuttaa muutosten läpiviemistä. 7 PLM kertoi, että hän edellyttää enemmistöä äänestyksessä ennen kuin hän hyväksyy muutoksen. 8 Tuotantojohtaja muistutti, että helatorstain sisäänteosta on päätettävä torstaihin mennessä. 9 sovittiin järjestettäväksi uusi äänestys ehdotuksesta, jota on muokattu niin, että 7,8 %:n korotuksesta tehdään oma palkkalaji. 10 Päätettiin kokoontua uuteen neuvotteluun huomenna klo 9.00 Vakuudeksi: Tuotantojohtaja Lakimies Pääluottamusmies Työsuojeluvaltuutettu

11 Planmeca Oy pöytäkirja YT-neuvottelusta Planmeca Oy, Planmed Oy Aika klo 9.15 Paikka Tuotantojohtajan työhuoneessa, Asentajankatu 6, Helsinki Läsnä tuotantojohtaja lakimies pääluottamusmies, PLM työsuojeluvaltuutettu, TSV 1 TSV esitti, että eilisen äänestyksessä 35 % kannatti ja 65 % vastusti tehtyä muutettua ehdotusta "pekkaspäivien poistamisesta ja siirtymisestä 37,5 tunnin työviikkoon. 2 S TSV esitti, että talvilomien ajankohdan valitsemisen mahdottomuus "hiertää", Työpaikalla esiintyy muutenkin huonoa henkeä, asioita on vaikea hoitaa. 3 PLM esitti, että talvilomien sijoittaminen tehtäisiin vapaavalintaiseksi. 4 TSV arveli, että esitys olisi hyväksytty, jos palkankorotus olisi ollut 4 %. Vakuudeksi: Tuotantojohtaja Pääluottamusmies Lakimies Työsuojeluvaltuutettu

12 TYÖS0PIMUKSEN MUUTOS työntekijänä ja Planmeca Oy työnantajana sopivat työsopimuksen muutoksesta: Sopimuksen työaikaa koskevat määräykset muutetaan lähtien niin, että säännöllinen viikoittainen työaika on 37,5 tuntia. Tämän jälkeen noudatetaan päivättyä työtuntijärjestelmää. Tuntiansioon lisätään 5,8 %. Lisäksi tuntiansioon lisätään 2 % niin, että nyt tehtävä tuntiansion korotus on yhteensä 7.8 % aikapalkasta laskettuna. Työajan lyhennysvapaan johdosta maksettua tasaamislisää ei enää makseta. Edelleen todetaan, että siltä osin kuin työntekijä ei ole käyttänyt kalenterivuodelta 1996 kertyneitä työajan lyhennysvapaita (5 päivää), pidetään ne 17. jo 18. toukokuuta ja loput työntekijän itsensä valitsemina Päivinä kesäkuun loppuun mennessä. Helsingissä Planmeca Oy tuotantojohtaja Työntekijä

Asiamies ja prosessiosoite Tuija Vehviläinen, oikeustieteen kandidaatti Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki

Asiamies ja prosessiosoite Tuija Vehviläinen, oikeustieteen kandidaatti Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä,

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE. Asia Lausuma riita-asiassa 05/22802. Lausuman antaja / kantaja Metallityöväen Liitto ry

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE. Asia Lausuma riita-asiassa 05/22802. Lausuman antaja / kantaja Metallityöväen Liitto ry Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä,

Lisätiedot

Työsuhteeseen perustuva vahvistuskanne

Työsuhteeseen perustuva vahvistuskanne Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä,

Lisätiedot

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella.

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella. AUTOALAN KESKUSLIITTO RY 11.11.2011 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 1. Johdanto Nykyiset Kaupan työehtosopimuksen palkkamääräykset koskevat perinteisiä kaupan ammatteja. Alan yrityksissä työskentelee kuitenkin nk. vieraitten alojen

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU 2(6) Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2017 Neuvottelut palkkaratkaisusta

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9.

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. Teknologiateollisuus ry Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Sisältö: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Työpaikkakohtainen erä 1.10.2008 12.8.2008 1 Palkankorotus 1.10.2008 Palkkoja korotetaan 1.10.2008

Lisätiedot

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 1 (7) AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 1 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen 1.10.2011 Henkilökohtaisia aika-, kuukausi

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Jäsentiedote 9-2010 / Työmarkkinat Ruooniemi 5.10.2010 TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Keskustelu yrityksen tilanteesta ja palkanmuodostuksesta On tärkeää, että paikallisesti tarkastellaan

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkantarkistukset vuodelle 2010

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkantarkistukset vuodelle 2010 Hanna Hovi 14.1.2010 1(7) Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkantarkistukset vuodelle 2010 Vuoden 2010 palkankorotukset Työehtosopimuksen mukaisesti toteutetaan vuodelle 2010 seuraavat palkankorotukset:

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu TES 2017-2021 neuvottelutulos Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu Palkankorotukset sopimuskaudella Sopimuskausi 1.2.2017-31.1.2021

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Apteekkien Työnantajaliiton koulutusaineisto apteekeille 7.5.2010 / JKK 1 Tavoitteet Apteekkikohtainen erä on tarkoitettu henkilökohtaisen hyvän

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus. kirjatyöntekijät toimihenkilöt

Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus. kirjatyöntekijät toimihenkilöt Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus kirjatyöntekijät toimihenkilöt 2013 1 Yrityskohtainen erä 1.10.2013 Osana kirjatyöntekijöiden ja toimihenkilöiden kevään 2012 työehtosopimusratkaisuja sovittiin syksyllä

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen Työehtosopimusten paikallinen sopiminen Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen 1 Suomen työmarkkinoiden joustavuus VÄITE Joustomahdollisuuksia työehtosopimuksissa jo runsaasti käytettävissä SELVITYS

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset 11.11.2015 sivu 1 Anne Jansson 1. Toimihenkilöiden palkankorotukset 1.12.2015 2. Työntekijäsopimusten palkankorotukset 3. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 4. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Vähän ongelmia, mutta heikko tulos

Vähän ongelmia, mutta heikko tulos Tutkimustoiminta Vähän ongelmia, mutta heikko tulos Työpaikkakohtaisen palkankorotuserän toteutuminen pelti-ja teollisuuseristysalalla vuonna 2008 1. Johdanto Metallityöväen liitto ry ja Metalliteollisuudenharjoittajain

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista.

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista. 15.12.2017 Valtakunnansovittelijan toimistolla 7.11.2017 saavutettu ratkaisu koostuu sovintoehdotuksesta sekä sitä täydentävästä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta.

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Yrityskohtaisen erän käyttö teknologiateollisuudessa

Yrityskohtaisen erän käyttö teknologiateollisuudessa Yrityskohtaisen erän käyttö teknologiateollisuudessa Toimihenkilöiden työsuhdepäivä 5.2.2009 Silja Symphony Jukka Tiihonen Teknologiateollisuus Roni Jokinen Toimihenkilöunioni TU 4 Palkankorotukset teknologiateollisuudessa

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 7.4.2010 kello 00.00 alkavaksi ilmoittaman

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008 Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Ympäristöhallinnon Tekniset VETY ry:n, Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen

Lisätiedot

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS 1/5 PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS Johdanto Palvelutyönantajat ry (PT) ja Ylempien Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry (YTN) ovat tänään tehneet seuraavan yleissopimuksen järjestöjen välisen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2013 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 PAIKALLISET RATKAISUT HARVASSA, YLEISKOROTUS YLEISIN VAIHTOEHTO JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Apteekkien työnantajaliiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n edustajat

Apteekkien työnantajaliiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n edustajat Pöytäkirja Aika 10.2.2017 Paikka Läsnä Sähköpostitse liittojen välillä Apteekkien työnantajaliiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n edustajat Asia Sopimus Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmasta

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

Työsuhdeasiaa julkisella sektorilla Fysioterapeuttien opintopäivät Matias Nyman Tehy

Työsuhdeasiaa julkisella sektorilla Fysioterapeuttien opintopäivät Matias Nyman Tehy Työsuhdeasiaa julkisella sektorilla Fysioterapeuttien opintopäivät 2016 16.4.2016 Matias Nyman Tehy Työajat: työaikamuoto ja ruokatauko Muodollinen jaksotyö poistui kesällä 2015 useat työnantajat siirsivät

Lisätiedot

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti:

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

Palkkojen tarkistaminen syksy

Palkkojen tarkistaminen syksy Palkkojen tarkistaminen syksy 2010 28.9.2010 1 Sisältö 1. Palkkaratkaisun tausta ja tavoitteet 2. Tuottavuus - Tie menestykseen 3. Yrityskohtainen palkkaratkaisu 4. Muut asiat Isyysvapaa Muutosturva 28.9.2010

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton. väliseen. sanomalehdenjakajia koskevaan TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton. väliseen. sanomalehdenjakajia koskevaan TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton väliseen sanomalehdenjakajia koskevaan TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 8.6.2010 30.4.2011 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus 1

Kilpailukykysopimus 1 Kilpailukykysopimus 1 Sopimuskausi 1.11.2016 31.10.2017 Yleistä osioon 2.5.2016 2 Allekirjoituspöytäkirjaan Palkkojen tarkastaminen Selviytymislauseke Työryhmät 2.5.2016 3 Palkkojen tarkistaminen Paikallisesti

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimukseen no 45 perustuvat sopimusmuutokset vuonna 2011

Paperiteollisuuden työehtosopimukseen no 45 perustuvat sopimusmuutokset vuonna 2011 1 Liite pöytäkirjaan 17.3.2011 Paperiteollisuuden työehtosopimukseen no 45 perustuvat sopimusmuutokset vuonna 2011 Enintään 12-tuntiset työvuorot työaikamuodoissa 15, 16, 17, 25, 26, 27, 35 ja 36 Lisätään

Lisätiedot

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Teppo Virta asiantuntija Teknologiateollisuus ry Tuottavuuden kasvusta hyötyvät kaikki TOIMINNAN JA PROSESSIEN SUUNNITTELU OSAAMINEN

Lisätiedot

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Kyselytutkimus keväällä 2017 Vastaajia 320 1.1.2015, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Osasto/Laatija, www.teamliitto.fi 1 Kysely sairausloman omailmoituksen

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45)

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) 1 Yritys Työpaikka Päiväys Ammattiosasto nro Osoite numero (yrityksen vaihde) Paikalliset osapuolet ovat kumpikin saaneet

Lisätiedot