METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2012-30.11.2013"

Transkriptio

1 METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2 Metsäalan työehtosopimus SOPIJAOSAPUOLET Maaseudun Työnantajaliitto ry. Yksityismetsätalouden Työnantajat ry. Metsähallitus Puu- ja erityisalojen liitto Metsäalan työehtosopimus on yleissitova työehtosopimus

3 Metsäalan työehtosopimus SOVELLETAAN: Maaseudun Työnantajaliiton, Yksityismetsätalouden Työnantajien jäsenten, Metsähallituksen palveluksessa olevien työsuhteisiin puutavaran valmistus, metsänhoitotyö, metsänparannustyö, muu metsätyö sekä uittotyö sekä näihin liittyvät työt

4 1 Soveltamisala Sopijapuolet ovat velvolliset huolehtimaan siitä, että tähän sopimukseen sidotut työnantajat ja työntekijät noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä. Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan sopijaosapuolten välistä liitteenä olevaa: 1 luottamusmiessopimusta 2 sopimusta työsuojeluyhteistoiminnasta 3 koulutussopimusta

5 2 Työsopimuksen solmiminen ja päättäminen Työsopimuksen solmiminen työnantajalla on oikeus ottaa ja erottaa työntekijä määrätä työn johtamisesta työsopimus tehdään suullisesti tai kirjallisesti määräajaksi tai määrättyä työtä varten tai toistaiseksi jatkumaan tarkoitetuksi kun työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden määräajan kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista ellei kirjallista työsopimusta ensimmäiseen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä

6 Koeaika (Tsl, ei tes:ssa) voidaan sopia koeajasta enintään 4 kuukautta työsopimus alle 8 kuukautta enintään puolet työsopimuksen kestosta työsopimus voidaan purkaa koeaikana ei epäasiallisin perustein

7 Työsopimuksen päättäminen Työsuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa työsopimus on tehty määräajaksi tai otettu suorittamaan määrätty työ työsuhteen purku

8 Työsopimuksen päättäminen Työnantajan irtisanoessa työsuhde jatkunut: enintään 1 vuosi yli vuoden mutta enintään 4 vuotta yli 4 vuotta mutta enintään 8 vuotta yli 8 vuotta mutta enintään 12 vuotta yli 12 vuotta 14 päivää 1 kuukausi 2 kuukautta 4 kuukautta 6 kuukautta Työntekijän irtisanoessa työsuhde jatkunut: enintään 5 vuotta yli 5 vuotta 14 päivää 1 kuukausi

9 Lomauttaminen Työsopimuslain 5 luvun 2 :n 1 ja 2 momentin perusteiden täyttyessä kahden viikon ilmoitusaika työnteko ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. työsuhteen kestäessä työnantaja ja työntekijä voivat sopia määräaikaisesta lomauttamisesta (huom! vaikutus työttömyysturvaan ja pakkaslomautus)

10 Lomautuksesta ja irtisanomisesta ilmoittaminen luottamusmiehelle koskee yli 10 tt, työvoimatoimistoon kirjallinen ilmoitus Lomautustodistus pyynnöstä työntekijälle: lomautuksen syy alkamisaika kesto tai arvioitu kesto palkkatodistus (Työttömyysturvalaki) Irtisanomisilmoitus työntekijälle todistettavasti kirjallisesti tai sähköisesti

11 Työvoiman vähentämisjärjestys Muu kuin työntekijästä johtuva syy mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä jossa viimeksi irtisanotaan tai lomautetaan: ammattityöntekijöitä saman ta:n palveluksessa osan työkyvystä menettäneitä lisäksi kiinnitetään huomiota: työsuhteen kestoaikaan huoltovelvollisuuden määrään työntekijän työllistymismahdollisuuksiin hänen luontaisella työalueellaan

12 Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Vähintään 10 työntekijää koskevien YT-neuvotteluiden alkaessa on työnantajan esitettävä toimintasuunnitelma, jonka sisällöstä on neuvoteltava henkilöstön kanssa. Suunnitelmassa on oltava ainakin seuraavat asiat: neuvottelujen menettelytavat ja muodot sekä YT-prosessin, että irtisanomisprosessin osalta suunniteltu aikataulu suunnitellut toimintaperiaatteet irtisanomisaikana koskien: työnhakua koulutusta uuteen ammattiin työhallinnon palveluiden käyttöä suunnitelmassa otetaan huomioon työehtosopimuksen vähentämisjärjestys, YT-lain velvoitteet ja muut vähentämismenettelyä koskevat normit

13 Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Jos YT-neuvottelut koskevat alle 10 työntekijää esitetään suunnitellut toimintaperiaatteet: työnhaun koulutuksen työhallinnon palveluiden käytön osalta Toimintasuunnitelman sisällöstä voidaan aloittaa neuvottelut jo ensimmäisessä YT-neuvottelutapaamisessa. Mahdolliset henkilöstösuunnitelman muutokset käsitellään myös YT-neuvottelussa.

14 Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työnantaja ja työvoimaviranomainen: kartoittavat yhteistyössä tarvittavat julkiset työvoimapalvelut viivyttelemättä Ytneuvotteluiden alettua sovitaan tarjottavien palveluiden laadusta ja niiden toimeenpanon aikataulusta sekä yhteistyöstä niiden toteutuksessa henkilöstön edustajat osallistuvat yhteistyöhön

15 Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymisohjelman laatii työvoimaviranomainen yhteistyössä työnantajan (erikseen tästä sovittaessa) ja työntekijän kanssa Työnantajalla on tiedottamisvelvollisuus oikeudesta työllistymisohjelmaan ja korotettuun koulutustukeen Työnantaja ilmoittaa työvoimaviranomaiselle taloudellisin tai tuotannollisin perustein suoritetusta irtisanomisesta: jos irtisanotulla työntekijällä on työhistoriaa vähintään kolme vuotta jos määräaikaiset työsuhteet ovat seuranneet toisiaan keskeytymättöminä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin yhteensä vähintään kolme vuotta saman työnantajan palveluksessa.

16 Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työnantaja on velvollinen antamaan työvoimaviranomaisille työntekijän suostumuksella hänen: koulutustaan työkokemustaan ja työtehtäviään koskevat tiedot heti irtisanomisen tapahduttua. Työnantaja osallistuu erikseen niin sovittaessa muutoinkin työllistymisohjelman laatimiseen Työntekijällä on mahdollisuus osallistua työllistymisohjelman laatimiseen. Ohjelmaa voidaan täydentää myöhemmin

17 Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Jos ei muusta ole sovittu irtisanomisen tapahduttua, on työntekijällä oikeus vapaaseen ilman ansionmenetystä: osallistuakseen irtisanomisaikanaan työllistymisohjelman tekemiseen oma-aloitteiseen tai viranomaisaloitteeseen työpaikan hakuun ja työhaastatteluun uudelleensijoitusvalmennukseen työssä oppimiseen harjoitteluun taikka työllistymisohjelmansa mukaiseen työvoimapoliittiseen koulutukseen

18 Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Vapaan pituus on työsuhteen kestosta riippuen: 1) enintään 5 päivää, jos työntekijän irtisanomisaika on enintään yksi kuukausi; 2) enintään 10 päivää, jos työntekijän irtisanomisaika on yli yksi kuukausi mutta enintään neljä kuukautta; 3) enintään 20 päivää, jos työntekijän irtisanomisaika on yli neljä kuukautta. Edellytyksenä on lisäksi, ettei vapaasta aiheudu työnantajalle merkittävää haittaa Työntekijän on ilmoitettava vapaasta työnantajalle viivyttelemättä ja pyydettäessä esitettävä luotettava selvitys vapaan perusteesta

19 3 Työaika Säännöllinen työaika 8 tuntia päivässä 40 tuntia viikossa lepo- ja virkistystauoista voidaan sopia paikallisesti kun työaika 6 tuntia pidempi on annettava mahdollisuus puolen tunnin lepoaikaan, jota ei lueta työaikaan Työaikailmoitus työntekijän tulee kirjata työaikansa ¼ tunnin tarkkuudella esim. ajopäiväkirjaan Työajan tasoittaminen Voidaan paikallisesti sopia mm. keskimäärin 40 tuntia viikossa 52 viikon jaksossa

20 Jaksotyö, paikallisesti sopien Työaika voidaan paikallisesti sopia keskimääräiseksi siten että, työaika enintään 52 viikon jaksona tasoittuu keskimäärin 40 tunniksi viikossa. mikäli työaika tasoittumisjaksoa käytettäessä ei jakson aikana tasoitu keskimäärin 40 tunniksi viikossa, maksetaan ylittäviltä tunneilta 50 %:lla korotettu palkka Lisävapaa Käytettäessä työajan tasoittumisjärjestelmää, kertyy työntekijälle yksi kahdeksan (8) tunnin mittainen lisävapaa tehtyä 40 säännöllisen työajan ylittävää työtuntia kohden, mikäli paikallisesti ei ole sovittu lisävapaan kertymisjärjestelmästä

21 Lisävapaan palkka Lisävapaalta maksetaan työntekijälle työssäoloa vastaava palkka mikäli työnantaja ja työntekijä sopivat että lisävapaata ei pidetä vapaapäivinä, maksetaan näinä päivinä tehdystä työstä normaali palkka ja lisävapaata vastaava korvaus. Työaika tasoitetaan 40 viikkotuntiin yhdenjaksoisena tasoittamisvapaana työnantajan ilmoittamana ajankohtana tasoittamisvapaa muodostetaan kertyneestä jaksotyöajasta ja lisävapaasta jaksoon voidaan yhdistää myös muita työehtosopimuksen tai paikallisen sopimuksen perusteella kertyneitä palkallisia vapaita.

22 Ylityökorvaukset jos on sovittu työskentelystä niin, että vuorokautinen työaika ylittää 8 tuntia, eikä ole sovittu jaksotyön käytöstä kahdelta ensimmäiseltä ylittävältä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta 100 %:lla korotettu palkka tasoittumisjakson ylittäviltä tunneilta 50 %:lla korotettu palkka lauantaityö, työaika yli 40 tuntia viikossa Kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla korotettu palkka ja seuraavilta 100 %:lla korotettu palkka sunnuntai tai kirkollinen juhlapäivä 100 %:lla korotettu palkka

23 Työmatkat Aikapalkkaisessa työssä voidaan sopia, että työmatkat sisältyvät työaikaan Hakkuutyössä työmatkat sisältyvät työaikaan palkkaustavasta riippumatta

24 Työajan lyhentäminen vähintään " " " " " " " " " " " 17 työpäivää 34 " 51 " 68 " 85 " 102 " 120 " 138 " 156 " 174 " 192 " 210 " 1 vapaapäivä 2 vapaapäivää 3 " 4 " 5 " 6 " 7 " 8 " 9 " 10 " 11 " 12,5 "

25 Metsähallitus, työajan lyhentäminen vähintään " " " " " " " " " 21 työpäivää 42 " 63 " 84 " 105 " 126 " 147 " 168 " 189 " 210 " 1 vapaapäivä 2 vapaapäivää 3 " 4 " 5 " 6 " 7 " 8 " 9 " 10,5 "

26 Työpäivän veroiset työpäivät säännölliset työpäivät joilta työnantaja maksaa palkkaa poissaolopäivät joilta työnantaja velvollinen maksamaan palkan sairauspäivät alle 10 vuotiaan lapsen äkillinen sairastuminen lääkärintarkastuspäivä henkilökohtaiset merkkipäivät, lähiomaisen hautajaispäivä reservin kertausharjoitukset ensimmäinen kutsuntapäivä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät metsäalaan liittyvä luottamustehtävä jatkuu

27 Työpäivän veroiset työpäivät jatkuu koulutuspäivät työajan lyhennyspäivät työmatkan estyminen (tes 4 ja 5 ) kunnallinen luottamustehtävä osallistuminen Puu- ja erityisalojen liiton liittohallituksen, liittovaltuuston kokouksiin metsäalan tes-neuvottelukunnan tai sen asettamaan yhteisen työryhmän kokouksiin

28 Työpäiviksi ei lueta vuosilomapäivät arkipyhäkorvauspäivät itsenäisyyspäivä

29 Lyhentämisvapaan antaminen pääsääntö: vapaasta sovitaan ta:n ja tt:n kesken jos ei sovita niin: työnantajan ilmoittamana ajankohtana vapaan antamisesta työnantajan on ilmoitettava viimeistään viikkoa aikaisemmin vapaa pidetään: yhdessä tai useammassa erässä kalenterivuoden loppuun mennessä viimeistään kertymisvuotta seuraavan kalenterivuoden huhtikuun 15. päivään mennessä voidaan käyttää poikkeuksellisen pakkasjakson yhteydessä ilman ennakkoilmoitusaikaa työajan lyhentämispäivät oikeuttavat vuosilomaan

30 Vapaapäiviltä maksettava korvaus kahden edellisen palkanmaksukauden keskiansio laskentatavasta voidaan paikallisesti sopia työsuhteen päättyessä pitämättä jääneestä vapaasta maksetaan korvaus työnantaja voi lopputilissä vähentää liikaa maksettuja työajanlyhentämispäiviä vastaavan summan

31 4 Palkankorotukset Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 2,2 % Kertakorvaus 100 euroa työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään 3 kk Maksetaan palkanmaksun yhteydessä Vaihtoehtoisesti sairaanhoitovakuutus (hoitoturva) mennessä koko henkilöstölle alkamaan

32 Työsuoritus Suorien urakoiden hinnoittelu Suorat urakat on hinnoiteltava niin, että työntekijän työskennellessä normaalilla urakkatyövauhdilla hänen palkkansa on 20 % hinnoitteluperusteena olevaa palkkaa suurempi ja kasvaa työsuorituksen kasvaessa suoritusosuuden suhteessa. Suorat urakat hinnoitellaan vaativuusryhmä 1 tai 2 mukaisella rahakertoimella sen mukaisesti mihin vaativuusryhmään tehtävä työ kuuluu. Muut suorituspalkat hinnoitellaan vaativuusryhmän 2 mukaisella rahakertoimella

33 Vaativuusryhmittely 1. Vaativuusryhmä, kuvaus Lyhyttä opastusta ja normaalia vastuuta vaativat metsätyöt. harjoittelijat, työharjoittelu- ja oppisopimusoppilaat sekä työntekijät, joilla ei ole riittäviä valmiuksia täysin itsenäiseen työhön. työnjohto osoittaa tämän vaativuusryhmän työt työn tekemispaikalla.

34 Vaativuusryhmittely 2. Vaativuusryhmä, kuvaus Normaalia ammattitaitoa ja vastuuta vaativat metsätyöt johon sisältyy työsuoritukseen liittyvää tiedon keruuta ja laadun seurantaa. Esimerkkejä vaativuusryhmän töistä: istutustyö taimikonhoitotyö ja raivaustyö hakkuutyö ja muu moottorisahatyö pystykarsinta kulotus ja siihen liittyvä työ johtolinjojen raivaustyö muu metsähoidon perustyö

35 Vaativuusryhmittely 3. Vaativuusryhmä, kuvaus Normaalia ammattitaitoa vaativammat metsätyöt, jotka vaikuttavat muiden työntekijöiden ja alihankkijoiden työsuorituksiin sisältäen työsuorituksiin liittyvää tiedon keruuta ja laadun seurantaa. Esimerkkejä vaativuusryhmän töistä: erilliset suunnittelutehtävät erilliset mittaustehtävät erillinen laadun seuranta ja kontrollointi vaaralliset työt, kuten myrskytuhoalueiden työt ja hakkuutyöt varottavien sähkölinjojen tai asumusten läheisyydessä

36 Vaativuusryhmittely 4. Vaativuusryhmä, kuvaus Normaalia ammattitaitoa vaativammat metsätyöt, jotka sisältävät muiden työntekijöiden ja/tai alihankkijoiden ohjaukseen liittyviä töitä, ja jotka vaikuttavat myös muiden työntekijöiden, alihankkijoiden tai asiakkaiden työsuorituksiin sisältäen mm. vaativaa tiedonkeruutyötä ja niiden tallentamista tietojärjestelmiin, työryhmien tai vastaavien ohjausta sekä itsenäistä työnopastusta tai koulutusta. Esimerkkejä vaativuusryhmän töistä: erilliset vaativat suunnittelutehtävät, kuten metsänhoidon ja korjuukohteiden maastosuunnittelu työryhmän vetäminen, toteutuksen ohjaus työmaiden työketjujen suunnittelu koulutus ja opastustehtäviä, mm. työntekijät, yrittäjät, metsänomistajat, oppilaitokset ym. erityisen vaaralliset ja vastuulliset työt, kuten myrskytuhojen korjuu sähkölinjoilta

37 Palkan työkohtaisen osuuden määrittäminen Määritysjärjestelmästä ja sen käytöstä sovitaan paikallisesti Työkohtainen osuus määritellään vuosittain sen mukaan mitä töitä työntekijän vuosityöhön sisältyy alle vuoden työsuhteissa määritys tehdään työsuhteen keston ajalta Työntekijän tehdessä tilapäisesti vaativampaa työtä, maksetaan hänelle työn kestona ajalta palkka sen vaativuusryhmän perusteella johon työ kuuluu tai korvataan hänelle työn vaativuuden nousu muulla, paikallisesti sovitulla tavalla.

38 4.5 Palkat Työkohtaiset palkat alkaen: Vaativuusryhmä Palkka /h 1 9, , , ,66 Tarvittaessa tuntipalkat muunnetaan päiväpalkoiksi kertomalla tuntipalkka luvulla 8

39 Henkilökohtainen palkanosa henkilökohtaiset aikapalkat määräytyvät työntekijän vaativuusryhmän palkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta henkilökohtainen palkanosa on 2 20 % työkohtaisen vaativuusryhmän mukaisesta palkasta mikäli työpaikalla ei ole sovittu työntekijän pätevyyden määritystapaa ja määrittämisohjeita työehtosopimuksen mukaisesti maksetaan henkilökohtainen palkanosa vähintään 11% suuruisena.

40 Kuukausipalkka kuukausipalkkauksessa kerrotaan henkilökohtainen aikapalkka luvulla 172 kuukausipalkalla työskenneltäessä laskettaessa osa-ajalta maksettavan palkan suuruutta saadaan päivältä maksettava palkka jakamalla kuukausipalkka asianomaiseen kuukauteen sisältyvien säännöllisten työpäivien määrällä ammatti- tai eritysammattitutkinnon korvaus 250 ammattitutkinnosta 350 erikoisammattitutkinnosta

41 4.7 Moottori- ja raivaussahakorvaus Sopimusjakso/ Osuus työkohtaisesta Käyttötunti- öljyn tyyppi palkasta korvaus (vaativuusryhmä 2) /käyttötunti mineraaliöljy 27,5 % 4,93 bioöljy 30,0 % 5,38

42 Esimerkki 1: Työkohtainen palkka vaativuusryhmässä 2 on 10,10 /tunti Henkilökohtainen palkanosa 13 %, joten Henkilökohtaiseksi aikapalkaksi muodostuu 11,41 /t ja 91,28 /pv (10,10 x 1,13 x 8 = 91,28 /pv)

43 Esimerkki 2: Kun työ teetetään työntekijän moottori- tai raivaussahalla Henkilökohtainen aikapalkka 91,28 /pv, kuusi käyttötuntia sahalle = 4,93 X 6 = 29,58 /pv. Kokonaispalkka ( mies + saha) 91, ,58 = 120,86 /pv Jos on sovittu prosentuaalisesta sahakorvauksesta, on kokonaispalkka ( 91,28 x 1,275) 116,38 /pv

44 Esimerkki 3: Työntekijä suorittaa taimikonhoitotyötä ja raivaustyötä käyttäen omaa sahaa. Työ tehdään urakkatyövauhdilla. Työkohtainen palkka muodostuu vaativuusryhmä 2:n perusteella. Palkka on 10,10 /tunti palkka ja 80,80 /pv. Kokonaispalkaksi muodostuu 10,10 /pv + urakkalisä 20 % + työvälinekorvaus 27,5 % = 123,62 /pv

45 4.8 Työnteon estyminen Jos työntekijä työsuhteen alettua on työpäivän alkaessa ollut työnantajan käytettävissä työpaikalla tai muussa sovitussa paikassa voimatta kuitenkaan työnantajasta johtuvasta syystä ryhtyä työhön, maksetaan hänelle esteen kestoajalta henkilökohtaista aikapalkkaa enintään 6 päivältä saman suuruista korvausta maksetaan jäljellä olevasta työpäivän osasta, jos työ työnantajasta riippuvasta syystä keskeytyy

46 5 Palkan maksaminen Palkka maksetaan: joka toinen viikko, ellei toisin sovita kuukausipalkkauksessa kerran kuukaudessa Palkka nostettavissa rahalaitoksessa sovittuna päivänä Palkka on maksettava viivytyksettä viimeistään 3 viikon kuluttua työntekijän ilmoitettua työn valmistumisesta Kausipalkkauksessa arvioinnin perusteella kahden viikon välein, tasaustilit enintään neljän kuukauden jaksoittain Viivästyskorko Palkanmaksun viivästyessä työsuhteen päättyessä, oikeus saada henkilökohtainen aikapalkka enintään kuudelta päivältä Huomautukset kahden viikon kuluessa palkanmaksutositteen saamisesta

47 6 Korvaukset ja lisät Olosuhde- ja muut lisät työskentelyolosuhteissa poikkeavaa haittaa tai hankaluutta maksetaan paikallisesti sovittava lisä Esim. kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden levitys, kulotus jälkivartiointi taimien istutus jotka on käsitelty torjunta-aineilla sama päivän aikana

48 6.1 Uittotyö Sellaisille uittotyöntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään likaisissa, työvaatteita ja käsineitä kuluttavissa töissä esim. nippukuormien teko rasvaisilla, ruosteisilla ja piikkisillä vaijereilla sekä nippulangan oikaisussa eikä työnantaja varaa heidän käytettäväkseen asianmukaisia työvaatteita ja käsineitä maksetaan likaisen työn lisänä 5-15 % työkohtaisiin palkkoihin Kylmän veden lisä lisä välisenä aikana mainitut päivät mukaan luettuina joka vastaa 15 % työkohtaisiin palkkoihin kun työntekijä joutuu kosketuksiin vedenpinnan kanssa

49 Muut lisät Sepät, puusepät ja kirvesmiehet jatkuvassa työsuhteessa käyttävät omia työkalujaan maksetaan neljännesvuosittain 25 työtunnin henkilökohtaista aikapalkkaa vastaavan korvauksen

50 Vuorotyö ja yötyö Vuorotyö lähtien Toinen vuoro 0,92 /h ja Kolmas vuoro 1,61 /h Yötyö lähtien Yötyö (klo ) 1,58 /h

51 6.2 Kulkemiskorvaus Työnantajan on järjestettävä työntekijälle asianmukainen majoitus tai edestakainen kuljetus työmaalle. (Vna 10 ) Jos työmatkalle ei voida järjestää kuljetusta voi työntekijä sovittuaan siitä työnantajan kanssa kulkea työmatkat hallinnassaan olevalla henkilöautolla ja kuljettaa autolle vahvistetun henkilöluvun rajoissa muitakin työntekijöitä, enintään kolmea.

52 Kilometrikorvaukset eri ajoneuvoille lähtien Ajoneuvo Lisähenkilö /km /km auto 0,45 0,03 mopedi 0,18 moottoripyörä 0,34 0,03 moottorikelkka 1,08 0,03 moottorivene 0,78 0,03 kevytperävaunu 0,07 asuntovaunu 0,11 raskas taukotila, tai raskas kuorma 0,21 traktori rinnastetaan kilometrikorvausten osalta autoon

53 Työmatkaan käytetyn ajan korvaukset lähtien päivittäinen työmatka ylittää autolla tai moottoripyörällä 54 km, maksetaan työmatkaan käytetyn ajan korvausta kun työmatka suoritetaan osittain tai kokonaan moottoriveneellä tai moottorikelkalla, tämä matka kerrotaan luvulla neljä (4). Näin saatu laskennallinen matka lisätään autolla tai moottoripyörällä kuljettuun matkaan laskettaessa työmatkaan käytetyn ajan korvausta. Päivittäin kuljettu matka yhteensä /km Yli 54 km 0,06

54 Autonkuljettajan palkka kun työntekijä kuljettaa omaan työmatkaansa liittyen työnantajan autolla muita työntekijöitä, maksetaan ajotunnilta henkilökohtainen aikapalkka

55 Työmatkakorvaukset alkaen kun kuljetaan päivittäisen työmatkan yhteydessä vähintään 2 km jalan, soutaen tai hiihtäen maksetaan ,45 /km polkupyörällä ,49 /km matkat mitataan lyhintä tarkoituksenmukaista reittiä käyttäen lähtöpaikasta työmaan (=palstan) lähimpään laitaan ja takaisin aikapalkkatyössä voidaan työmatkaan käytetty aika sisällyttää työaikaan

56 Työmatkan estyminen jos työmatka työnantajan järjestäessä kuljetuksen sään aiheuttaman esteen takia tai työnantajasta riippuvasta syystä muutoin viivästyy tai keskeytyy maksetaan työntekijälle esteen kestoajalta henkilökohtainen aikapalkka enintään 3 päivältä työntekijän on ilmoitettava esteestä välittömästi työnantajalle

57 Kustannuskorvaus yöpymistapauksissa 2012 jos työntekijä työnantajan määräyksestä tai sovittuaan siitä työnantajan kanssa työskentelee niin kaukana vakinaisesta asuinpaikastaan, ettei hänellä ole tilaisuutta yöpyä varsinaisessa asunnossaan, korvataan hänelle ylläpitokorvauksena alkaen 19,13 /yöpymisvuorokausi asianmukaiseksi majoitukseksi katsotaan työmaa-asunto, jossa on vähintään lämpö, valaistus, vesi, makuusija vuodevaatteineen, mahdollisuus ruoan valmistukseen tai se on kohtuullisen matkan päästä saatavana, sekä peseytymismahdollisuus

58 Kotona käynnin korvaus lähtien Kotona käynti kerran viikossa saunomismahdollisuuden järjestämiseksi yleisten kulkuneuvojen mukaisesti työnantajan korvattava kustannusosuus on enintään 56,13 euroa / kerta

59 Venäjän pöytäkirjan korvaukset Venäjän pöytäkirjan korvaukset Venäjän alueella suoritettavan metsätöitä koskevan pöytäkirjan korvaukset ovat lähtien: pöytäkirjan kohdat 2 ja 4 ruokaraha 11,85 euroa/tpv pöytäkirjan kohta 3 ylläpitokorvaus 36,31 euroa/tpv pöytäkirjan kohta 4 ylläpitokorvaus 31,33 euroa/tpv jatkuu

60 Kulkemiskorvaus jatkuu korvauksesta sopiminen ja ajopäiväkirja kulkemiskorvauksista on paikallisesti sovittava edellä esitettyjä korvausperusteita noudattaen ennen korvauksen aiheuttavan tilanteen alkamista kulkemiskorvauksen saadakseen työntekijän on työnantajan sitä vaatiessa pidettävä työnantajan hyväksymän kaavan mukaista ajopäiväkirjaa Huom! työaikakirjanpito ajopäiväkirjasta

61 Ansiontasaus suorituspalkkatyössä ikä vähintään 40 vuotta pääasiallinen toimeentulo 8 vuoden aikana vuodesta 1962 >>> metsäalan töissä Suomessa tai muussa Euroopan maassa maksetaan suorituspalkkaisissa töissä eläkkeen perustana olevan palkan suoritusosasta työntekijä velvollinen toimittamaan tiedot maksetaan taannehtivasti enintään 6 kuukauden ajalta palkan lisä 2-25 %

62 Arkipyhäkorvaukset työsuhde on jatkunut vähintään kaksi kuukautta ennen loppiaista, vapunpäivää, helatorstaita ja tapaninpäivää jos pyhä muutoin olisi työntekijän työpäivä henkilökohtainen aikapalkka ei makseta kun työntekijä on lomautettuna tai sairaana Kuukausipalkkaiselle arkipyhänä tehdystä työstä maksetaan palkan lisäksi sunnuntaityökorotus sekä arkipyhäkorvaus itsenäisyyspäivän palkka lain mukaisesti

63 Uittotyöntekijän arkipyhäkorvaus Uittotyöntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut vähintään neljä viikkoa ennen vapunpäivää tai juhannuspäivää maksetaan ko. päivältä arkipyhäkorvauksena henkilökohtainen aikapalkka Uittotyöntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut vähintään neljä viikkoa ennen loppiaista tai helatorstaita, maksetaan mainitulta arkipyhältä joka muuten olisi ollut työntekijän työpäivä arkipyhäkorvauksena henkilökohtainen aikapalkka

64 Säähaitan korvaus Urakkapalkkaisessa työssä korotetaan säähaitan ja pimeyden aiheuttaman ansionmenetyksen korvauksena tammi-, helmi-, maalis-, marras- ja joulukuun aikana päättyneen palkanmaksukauden yksikköhinnoittelua 3 %:n suuruisella olosuhdelisällä

65 Metsäalan luottamustehtävät Työntekijälle joka hoitaa metsäalan luottamustehtäviä: metsäoppilaitoksen neuvottelukunta metsäkeskuksen johtokunta kunnan metsälautakunta katselmustoimikunta alueellinen metsäsertifiointitoimikunta tai -seurantaryhmä alueellinen metsäneuvosto Opetushallituksen asettama tutkintotoimikunta Korvaus henkilökohtainen aikapalkka vähennettynä muualta saadulla korvauksella lukuun ottamatta kokouspalkkiota

66 Merkkipäivät merkkipäivän sattuessa työntekijän työpäiväksi oma hääpäivä lähiomaisen hautajaispäivä oma 50- tai 60-vuotispäivä maksetaan henkilökohtainen aikapalkka lähiomaisena pidetään aviopuolisoa, lapsia ja ottolapsia, vanhempia, veljiä, sisaria sekä aviopuolison vanhempia

67 Yhteydenpito Työnantaja korvaa työntekijälle oman puhelimen käytöstä työhön liittyvissä asioissa puhelimen hankinta- ja käyttökuluja paikallisesti sovittavalla tavalla Mikäli työnantajan ja työntekijän välillä on sovittu työntekijän omistamien tietoteknisten laitteiden käytöstä työnantajan ja työntekijän väliseen yhteydenpitoon, tai muihin työtehtäviin, maksetaan työntekijälle paikallisesti sovittavalla tavalla laitteista aiheutuneet kulut sekä liittymästä aiheutuneet kulut Näihin tehtäviin käytetty aika luetaan työaikaan

68 Sairausajan palkka Työsuhde jatkunut alle kuukauden mutta vähintään yhden viikon maksetaan 50 % sairausajan palkasta enintään 9 päivän ajalle Työsuhde jatkunut vähintään 1 kuukauden sairausajan palkka maksetaan työsuhteen keston perusteella (taulukko seur.sivu) Palkka maksetaan ensimmäisen sairauspäivän alusta jos: työkyvyttömyys on johtunut työtapaturmasta työsuhde jatkunut yhdenjaksoisesti kuusi kuukautta ennen sairastumista tai työkyvyttömyys jatkunut vähintään kuusi arkipäivää

69 Sairausajan palkka Työsuhteen kesto vähintään 1 kuukausi vähintään 3 vuotta vähintään 7 vuotta vähintään 10 vuotta Ajanjakson pituus 28 kalenteripäivää 35 kalenteripäivää 44 kalenteripäivää 56 kalenteripäivää

70 Lakisääteiset lääkärintarkastukset Työhöntulotarkastus ennen työsuhteen alkua korvataan matka- ja muut välittömät kustannukset ja ansionmenetyskorvaus alimman työkohtaisen palkan mukaan työsuhteen alettua matka- ja muut välittömät kustannukset ja ansionmenetys sairasajan palkan laskentatavan mukaisesti Työterveyshuoltolain sekä siitä annetun valtioneuvoston asetuksen (1484/2001)10 mukaiset työterveystarkastukset matka- ja muut välittömät kustannukset ja ansionmenetys sairasajan palkan laskentatavan mukaisesti

71 Alle 10-vuotiaan lapsen hoito Edellytykset molemmat huoltajat ansiotyössä lapsen sairaudesta selvitys työsuhde kestänyt vähintään kuukauden Maksetaan enintään 3 päivältä sairausajan palkka saman sairauden johdosta vain toiselle huoltajista Huom.! Vaikeasti sairaan lapsen hoito VNp 1315/89

72 Äitiysvapaa Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta ennen synnytystä, maksetaan äitiysvapaan ajalta palkkaa 30 päivän pituiseen ajanjaksoon sisältyviltä työpäiviltä työsopimuslain 4. luvun 1. :n nojalla tulevan äitiysvapaan alkamispäivästä alkaen. Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 3 vuotta ennen synnytystä, maksetaan äitiysvapaan ajalta palkkaa 42 päivän pituiseen ajanjaksoon sisältyviltä työpäiviltä työsopimuslain 4 luvun 1 :n nojalla tulevan äitiysvapaan alkamispäivästä alkaen. Tätä sääntöä sovelletaan myös silloin, kun työntekijä adoptoi alle 7- vuotiaan lapsen.

73 9 Vuosiloma Oikeus vuosilomaan määräytyy vuosilomalain mukaan Lomanmääräytymisvuosi Lyhyissä työsuhteissa, enintään kaksi kuukautta, lomakorvaus on 13,5 % palkoista Työsuhde kestänyt alle vuoden mennessä lomaa kertyy 2 päivää/kuukausi Työsuhde kestänyt yli vuoden mennessä lomaa kertyy 2,5 päivää/kuukausi

74 Loman kertyminen päivät joille työnantaja maksaa palkkaa työssäolopäivien veroiset työpäivät Esimerkki vuosilomapäivät työajan lyhentämispäivät (pekkaspäivät) alkava lomautus 30 lomautuspäivää kerrallaan (5 työpäivää/viikko) sairauspoissaolo enintään 75 työpäivää / lomanmääräytymisvuotena (ylittävä ei kartuta) työn edellyttämä koulutus

75 Vuosiloman jakaminen ja lisälomapäivien kertyminen Lomakausi on Paikallisesti voidaan sopia, että lomakausi on Tällöin on kuitenkin annettava kesälomaa vähintään 12 arkipäivää yhdenjaksoisena lomana välisenä aikana. Mikäli paikallisesti on sovittu edellä sanotusti lomakaudesta, siirretystä lomasta kertyy lisälomapäiviä yksi päivä kuutta siirrettyä lomapäivää kohti.

76 Loman antaminen (pääsääntö) 24 lomapäivää pidetään välisenä aikana (kesäloma) 24 lomapäivän ylimenevä osa välisenä aikana (talviloma) lauantai on lomapäivä lomapäiviä eivät ole: sunnuntait ja kirkolliset juhlapäivät ja (joulupäivä, toinen joulupäivä, uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, helluntai, juhannuspäivä, pyhäinpäivä) juhannus- ja jouluaatto, itsenäisyyspäivä, pääsiäislauantai, vapunpäivä

77 Lomapalkka Vuosilomalain mukaan laskettu keskimääräinen päiväpalkka Vuosilomapalkan suuruus on päiväpalkka kerrottuna lomapäivien lukumäärän mukaisella kertoimella Paikallisesti voidaan sopia edellisen kalenterivuoden keskiansion käytöstä lisättynä mahdollisilla palkankorotuksilla

78 Vuosilomapalkan suuruus = Päiväpalkka kerrottuna lomapäivien lukumäärää osoittavalla kertoimella: Lomapäivien lukumäärä Kerroin Lomapäivien lukumäärä Kerroin ,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9,0 9,9 10,8 11,8 12,7 13, ,5 15,5 16,4 17,4 18,3 19,3 20,3 21,3 22,2 23,2 24,1 25,0 25,9 26,9 27,8

79 Lomapalkan kerroin Jos lomapäivien lukumäärä on suurempi kuin 30, korotetaan kerrointa luvulla 0,9 lomapäivää kohden Lomapäiviä Kerroin Lomapäiviä Kerroin ,7 29,6 30, ,4 32,3 33,2

80 Lomapalkka + lomaraha maksetaan Ennen loman alkamista lomanosaa vastaava määrä tai; Samaa palkanmaksun jaksotusta käyttäen normaaleina palkanmaksupäivinä kuin muukin palkka lomapalkka = loma-ajalle maksettu palkkaa lomakorvaus = pitämättömälle loma-ajalle maksettava rahallinen korvaus lomaraha = ennen loman alkamista maksettava entinen lomaltapaluuraha Lomarahana maksetaan lomapalkan tai työsuhteen päättyessä maksettavan lomakorvauksen maksamisen yhteydessä 50 % työntekijän vuosilomapalkasta.

81 10 Turvavarusteet Työnantaja hankkii: toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan työntekijän käyttöön luettelon mukaiset turvavarusteet määräaikaiseen työsuhteeseen raivaus- tai moottorisahalla tehtäviin töihin tulevan työntekijän käyttöön työnantaja hankkii tarvittavat em. luettelon mukaiset turva- ja suojavarusteet työnantaja varaa työntekijän käyttöön lumikengät ja/tai suksivarusteet niitä työssään tarvitseville metsätyöntekijöille

82 Turvavarusteet moottorisahatöissä CE-hyväksytty metsuripuku 1-2 kpl raivaussahatöitä tekevälle työntekijälle raivaussahatyöntekijän housut ja metsuripusero moottori- ja raivaussahatöissä CE-hyväksytty kypäräpaketti sisältäen kypärän, kuulosuojaimet, silmäsuojan, alusmyssyn ja niskasuojan moottorisahatöissä CE-hyväksytyt metsurin turvajalkineet: kumi- ja nahkajalkineet muissa töissä muut paikallisesti sovittavat työhön soveltuvat suojajalkineet 1 kpl 1 kpl 1+1 pr 1 pr sadeviitta ja sadeasu 1 kpl suojakäsineet 3 pr välipuku 1 kpl hakkuutöissä konkeloliina 1 kpl

83 Turvavarusteet paikallisesti sopien voidaan ottaa käyttöön muitakin tarkoituksenmukaisia tehtävien töiden edellyttämiä turva- ja suojavarusteita. Tällaiset varusteet ovat vaihtoehtoisia edellä mainituille varusteille uittotöissä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevien työntekijöiden käyttöön työnantaja hankkii sadeasun tai sadeviitan joka kolmas vuosi sekä mikäli työolosuhteet niin edellyttävät turvajalkineet joka toinen vuosi ja välipuvun joka viides vuosi edellyttäen, ettei työntekijän käytössä ole mainittuja työnantajan hankkimia varusteita ja ettei hän kuulu muutoin turvavarusteiden jakelun piiriin

84 Taukovarustus toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työntekijän käyttöön työnantaja hankkii taukotakin määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän käyttöön työnantaja hankkii taukotakin sää- tai työmaaolosuhteiden sitä edellyttäessä mikäli taukotakki tulee tavanomaisessa käytössä käyttökelvottomaksi korvaa työnantaja käyttökelvottoman takin uudella tai korjauttaa sen

85 Turvavarusteet mikäli jokin em. varuste tulee käyttökelvottomaksi tavanomaisessa käytössä korvaa työnantaja vaurioituneen varusteen uudella vastaavalla varusteella tai korjauttaa sen kasvinsuojelu- ja torjunta-aineita käsiteltäessä ja levitettäessä työnantaja hankkii työntekijän käyttöön työsuojelumääräysten mukaiset henkilönsuojaimet

86 LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Luottamusmies valitaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan vaaleilla työsuojeluvaltuutetun vaalitavan mukaisesti tai muuten paikallisesti sovittavalla tavalla Jos luottamusmiehen työsopimus on lakkautettu tämän sopimuksen vastaisesti, työnantajan on suoritettava korvauksena luottamusmiehelle vähintään 10 ja enintään 30 kuukauden palkka. Korvausta lisäävänä tekijänä on otettava huomioon se, että tämän sopimuksen oikeuksia on loukattu (huom. Erityinen lomautus- ja irtisanomissuoja) Luottamusmiehen kustannuskorvaus 8 3 kohdan mukaisesti on alkaen 72,00 /kk

87 TUOSUOJELUSOPIMUS Jos yrityksen työvoimaa irtisanotaan tai lomautetaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä, ei tällaista toimenpidettä saa kohdistaa työsuojeluvaltuutettuun, ellei työsuojeluvaltuutetun toimipiirin hänen edustamansa kaikki työntekijät ole lomautettuina tai irtisanottuina Työnantaja maksaa työsuojeluvaltuutetulle työajan ulkopuolella suoritettavista työsuojelutehtävistä aiheutuneista kustannuksista korvausta alkaen 72,00 /kk Työsuojeluvaltuutetun yöpymiskorvaus 21,55 /vrk Ei yöpymistä, työmatka yli 8 tuntia 9,00 /pv

88 Allekirjoituspöytäkirjaan Palkkarakenteen uudistaminen seuraavaan työehtosopimukseen alkaen jota varten perustetaan palkkarakennetyöryhmä Arto Tuisku Jari Sirviö Heikki Hakkarainen Osallistumisoikeus Puuliiton hallinnon kokouksiin ja neuvotteluihin

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 51 KALLEUSLUOKITUS (VNP 1090/1999)... 56

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 51 KALLEUSLUOKITUS (VNP 1090/1999)... 56 1 SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS... 3 1 Sopimuksen soveltamisala... 3 2 Työsopimuksen solmiminen ja päättäminen... 3 3 Työaika... 6 4 Palkkamääräykset... 8 4.1 Palkkaperusteet... 8

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 15.9.2011-30.11.2013 Maaseudun Työnantajaliitto Metsähallitus Yksityismetsätalouden Työnantajat Puu- ja erityisalojen liitto 1 ALKUSANAT Metsäalan työehtosopimus on solmittu 28.9.2011.

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013-31.1.2017 Maaseudun Työnantajaliitto Metsähallitus Metsäteollisuus ry Yksityismetsätalouden Työnantajat Puu- ja erityisalojen liitto 1 ALKUSANAT Metsäalan työehtosopimus

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE P/1/2007 11.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/3/2011 9.3.2011 1(6) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/2/2013 27.3.2013 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 1.6.2010 31.8.2012

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 1.6.2010 31.8.2012 Jäsenkirje 5 / T / 2010 8.6.2010 1(2) Jakelu: Jäsentyönantajien puheenjohtajat Jäsentyönantajien toimistot METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 1.6.2010 31.8.2012 Metsäalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE Y/4/2009 24.9.2009 1(6) TYÖN TILAPÄINEN JA PYSYVÄ VÄHENTYMINEN Työn tilapäinen tai pysyvä vähentyminen vaikuttaa

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE V/2/2015 27.4.2015 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimuksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017-31.1.2018 Maaseudun Työnantajaliitto Metsähallitus Metsäteollisuus ry Yksityismetsätalouden Työnantajat Puuliitto 1 ALKUSANAT Metsäalan työehtosopimus on solmittu 24.10.2013.

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017-31.1.2018 Maaseudun Työnantajaliitto Metsähallitus Metsäteollisuus ry Yksityismetsätalouden Työnantajat Puuliitto 1 ALKUSANAT Metsäalan työehtosopimus on solmittu 24.10.2013.

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n työehtosopimus

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n työehtosopimus PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n työehtosopimus jäsenkirje 2/2012 27.6.2012 Sisältö Ajankohtaista edunvalvonnasta Syksyn luottamusmiesvaalit Tehyn aukioloajat kesällä AJANKOHTAISTA EDUNVALVONNASTA Vuosilomat

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa Terminaalityöntekijät 2018 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2021 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(5) LIITE 4 SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYKSEN JA SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY:N, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITON JA SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON VÄLINEN

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ?

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? Katja Leppänen EK TYÖVOIMAN SOPEUTTAMISKEINOT - PERUSTEENA YRITYKSEN TUOTANTO / TALOUS 1. Irtisanominen työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi (ns. kollektiiviperuste)

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

T A I M I T A R H A - A L A N T Y Ö E H T O S O P I M U S

T A I M I T A R H A - A L A N T Y Ö E H T O S O P I M U S T A I M I T A R H A - A L A N T Y Ö E H T O S O P I M U S 1.3.2014 31.12.2016 (Päivitetty 1.1.2016 palkankorotuksilla) 2 TAIMITARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

c) 6 viikkoa, kun osa-aikaistaminen tai irtisanominen taikka lomauttaminen yli 90 päiväksi ilmeisesti kohdistuu yli 10 työntekijään.

c) 6 viikkoa, kun osa-aikaistaminen tai irtisanominen taikka lomauttaminen yli 90 päiväksi ilmeisesti kohdistuu yli 10 työntekijään. 1 (7) KUNNALLINEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS 2005 2007 3 TYÖNTEKIJÄN LOMAUTTAMINEN 1 Yleistä Työntekijän lomauttaminen määräytyy kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain säännösten mukaisesti

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan

Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan Kesälomakausi alkaa virallisesti toukokuun toisena päivänä ja päättyy syyskuun lopussa. Loma-aikaa ja lomapalkkaa koskevat pykälät ja määräykset löytyvät

Lisätiedot

MERENKULKUALAN ULKOMAAN-

MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIITE 4 MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIIKENTEEN SOPIMUS IRTISANOMISEN JA LOMAUTUKSEN PERUSTEISTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat huomioon ottaen toisaalta välttämättömät pyrkimykset yritysten tuotannollisten

Lisätiedot

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012 MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Tämä teknologiateollisuutta koskeva muutosturva-aineisto on laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisenä yhteistyönä. Julkaisun tarkoitus on antaa opastusta

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Terminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen. Opas lvi-asentajien työsuhteisiin

Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen. Opas lvi-asentajien työsuhteisiin Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen Opas lvi-asentajien työsuhteisiin Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2014 SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 3 SISÄLTÖ LUKIJALLE... 9 1 TYÖSUHDETTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TYÖEHTOSOPIMUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Työehtosopimus yliopistoissa

Työehtosopimus yliopistoissa Työehtosopimus yliopistoissa Voimassa 1.3.2010 29.2.2012 Voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011, jos vuoden 2011 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen. Tämän jälkeen jatkuu vuoden kerrallaan, ellei

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti:

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti: YLEISKIRJEEN 26/2003 LIITE 2 1 (5) KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 LIITE 5 KESKEYTYMÄTÖN KOLMIVUOROTYÖ 1 Soveltamisala ja säännöllinen työaika 2 Vuosityöaika Tämän liitteen

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Työntekijät rakennusalalla Työsuhdeopas

Työntekijät rakennusalalla Työsuhdeopas Työntekijät rakennusalalla Työsuhdeopas Mikko Ahtola Jari Lahtinen Paavo Mattila Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 3 Sisältö Johdanto... 9 1 Työehtosopimusten yleiset määräykset...

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna Työnantajan velvollisuudet Suomessa Tarkastaja Kristiina Linna kristiina.linna@avi.fi Työnteko-oikeus Työnantajan on varmistettava virallisesta matkustusasiakirjasta (passi tai ID-kortti ja mahdollinen

Lisätiedot

VUOSILOMALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

VUOSILOMALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula VUOSILOMALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 20167 www.dlapiper.com 2015 0 Vuosiloma Keskeisiä käsitteitä lomavuosi kalenterivuosi, jonka vuosilomasta on kysymys lomanmääräytymisvuosi 1.4.-31.3.

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset 11.11.2015 sivu 1 Anne Jansson 1. Toimihenkilöiden palkankorotukset 1.12.2015 2. Työntekijäsopimusten palkankorotukset 3. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 4. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT Työsuhteen ehdot 1.12.2015 31.3.2016 Akavan Erityisalat Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti Viestinnän asiantuntijat Työsuhteen ehdot I SUOSITUKSEN SOVELTAMISALA

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Tehyn välinen työehtosopimus

Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Tehyn välinen työehtosopimus Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Tehyn välinen työehtosopimus jäsenkirje 2/2012 27.6.2012 Sisältö Ajankohtaista edunvalvonnasta Tehyn aukioloajat kesällä AJANKOHTAISTA EDUNVALVONNASTA Vuosilomat

Lisätiedot

T A I M I T A R H A - A L A N T Y Ö E H T O S O P I M U S

T A I M I T A R H A - A L A N T Y Ö E H T O S O P I M U S T A I M I T A R H A - A L A N T Y Ö E H T O S O P I M U S 1.3.2011 28.2.2014 JÄLKIPAINOS KIELLETTY Sivu 2 / 65 TAIMITARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT R.Y. Lönnrotinkatu

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

1.12.2013 31.1.2017. Kiinteistöpalveluala

1.12.2013 31.1.2017. Kiinteistöpalveluala TASKUTES 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalveluala Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.12.2013 31.1.2017 Sisällys KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖEHDOT...3 MIKÄ ON PAM...3 JÄSENYYS...3

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

Lukijalle 9. 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 11 Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat 11 Paikallinen sopiminen 13

Lukijalle 9. 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 11 Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat 11 Paikallinen sopiminen 13 Sisältö Lukijalle 9 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 11 Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat 11 Paikallinen sopiminen 13 2 TYÖAIKA 15 Työajan määritelmä 15 Säännöllinen työaika 16 Säännöllinen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002.

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

Lisätiedot

VUOSILOMAT

VUOSILOMAT LIITE 4 VUOSILOMAT 2.5.2011-30.4.2012 Seuraavana kerrotaan vuosilomien ansainnan ja antamisen keskeiset periaatteet kaupan alalla. Vuosilomat määräytyvät vuosilomalain ja kaupan työehtosopimuksen mukaan.

Lisätiedot