tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä"

Transkriptio

1 tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä

2 Kansien suunnittelu: DesignKomitea Kannen kuva: Tuula Kaakinen Paino: Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy

3 Pormestarin katsaus Talous tasapainoon yhdessä tekemällä Kuntien talous kehittyi viime vuonna kokonaisuutena ottaen huomattavasti ennakoitua paremmaksi. Suurin syy tilanteeseen oli kunnille tilitetyt noin 420 milj. euron kertaluonteiset ylimääräiset verotulot. Lisäksi maanlaajuisesti kunnissa toteutettiin erilaisia säästötoimenpiteitä, joiden vuoksi kuntien menokehitys hidastui aiemmista vuosista selvästi. Kaupungin toiminnassa käynnistyi uudistusten aika uuden valtuuston, uuden pormestarin sekä uusien apulaispormestareiden aloitettua toimikautensa. Viime vuodelle oli tunnusomaista toimintatapojen uudistaminen taloudellisen epätasapainon korjaamiseksi. Alkuvuoden talousennusteen perusteella tilikauden tuloksen ennustettiin muodostuvan noin 45 milj. euroa tappiolliseksi. Heikon talousennusteen vuoksi käynnistettiin keväällä pormestarin johdolla mittava talouden tasapainottamisohjelma, jonka avulla menojen kasvua saatiin selvästi hillityksi aiemmista vuosista. Menojen kasvun onnistuneen hidastamisen ohella verotuloja kertyi 16,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Kyseessä oli kuitenkin verotulojen tilitysjärjestelmän kertaluonteiset muutokset, joita ei jatkossa ole luvassa. Ilman näitä muutoksia verotulot olisivat toteutuneet jopa alkuperäistä talousarviota heikompina. Kaupungin hyvään tilikauden tulokseen vaikutti merkittävästi myös 16,6 milj. euron Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän purkamisesta aiheutunut luovutusvoitto, joka edelleen sijoitettiin PIRKO-Kiinteistöt Oy:öön. Vuoden 2013 alussa käynnistyneen Tredun talouden ennustaminen oli tilikauden aikana vaikeaa ja lopulta Tredun tulos muodostui huomattavasti talousarviota paremmaksi. Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueet pysyivät kokonaisuutena talousarvioissaan ja myös liikelaitosten talous kehittyi talousarviota suotuisammin. Tilaajien puolella suuria talousarvioylityksiä tuli Terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä ja myös Lasten ja nuorten kasvun tukemisessa. Kaupungin vertailukelpoinen nettomenojen kasvu oli 3,3 prosenttia ja verorahoituksen 5,7 prosenttia. Vaativan erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 5,9 prosenttia (11 milj. euroa) ja ne ylittyivät merkittävästi alkuperäiseen talousarvioon nähden. Tasapainottamisohjelmalla kannustettiin yksiköitä hyödyntämään vaihtuvuutta ja henkilöstöä pitämään palkattomia vapaita. Kaupungin henkilöstö osallistui talkoovapaiden pitämiseen esimerkillisen hienosti ja toimenpiteillä saavutettiin yhteensä 4,2 milj. euron säästöt, mistä henkilöstölle kuuluu iso kiitos. Tilinpäätöksen vuosikate on 67,1 milj. euroa, joka kattaa poistot 80,2 prosenttisesti. Tulorahoituksen positiivisen kehityksen vuoksi investointien tulorahoitusprosentti, ilman Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymän purkamisen järjestelystä aiheutunutta investointimenoa, toteutui selvästi talousarviota parempana. Kaupungin lainamäärä kasvoi 29,4 milj. eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä nousi 110 eurolla per asukas euroon. Tampereen asukaskohtainen lainamäärä on kuitenkin suurten kaupunkien joukossa pienimpiä. Vuodelle 2013 asetettu taloustavoite käytännössä saavutettiin. Tilikauden tulos päätyi positiiviseksi onnistuneen menokurin, ennakoitua suurempien verotulojen sekä satunnaisen luovutusvoiton ansiosta. Kaupungin tulos on euroa ja tilikauden alijäämä 2,1 milj. euroa. Ilman satunnaisia eriä, verotilitysjärjestelmän kertaluonteista muutosta sekä Tredun suurta menojen alitusta tilikauden tulos olisi jäänyt noin 40 milj. euroa tappiolliseksi. Tästä syystä tilinpäätös antaa pelkkien numeroiden valossa liian positiivisen kuvan kaupungin taloudesta. Talouden tasapainottamista onkin välttämätöntä jatkaa. Työttömyyden kasvu luo haasteita tulevaan Heikko talouskehitys ja viennin supistuminen ovat vauhdittaneet teknologiateollisuuden rakennemuutosta, joka heijastuu kaupungin työllisyyteen. Tampereen teollisuudesta on vuosina kadonnut työpaikkaa, jotka ovat vain osittain korvautuneet muilla työpaikoilla. Kaupungin työttömyysaste oli joulukuussa jo 17,1 prosenttia. Tämä on korkein työttömyyslukema 2000-luvun aikana. Euroalueen ja Suomen varovaisen myönteiset talousnäkymät herättävät kuitenkin toiveita suunnan kääntymisestä. Työllisyydenhoidon näkökulmasta toimintaympäristö on silti hyvin haastava. Erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut huolestuttavasti heikon suhdanteen pitkittyessä. Vuoden 2013 alussa käyttöön otettu uusi työllisyydenhoidon toimintamalli ja pitkäaikaistyöttömyyteen ratkaisuja etsivä kuntakokeilu parantavat kuitenkin edellytyksiä työllisyystilanteeseen vastaamiseen. Tampereella valmisteltiin vuoden 2013 aikana valtakunnallisen INKA-ohjelman to- Tampereen kaupungin tilinpäätös

4 Pormestarin katsaus teuttamista. Tampereen vastuulla INKA:n toteutuksessa on uudistuva teollisuus ja älykäs kaupunki kokonaisuus. Pirkkalan lentoaseman kehittäminen, keskustan kehittäminen sekä Avoin Tampere -hanke olivat INKA:n ohella merkittäviä vuonna 2013 edistettyjä kokonaisuuksia, joiden avulla mahdollistetaan kaupunkiseudun elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukyvyn vahvistumista. Kasvavassa kaupungissa huolehditaan myös tulevaisuuden toimintaedellytyksistä sekä kaupungin vetovoimasta ja sujuvasta arjesta. Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ja Ranta-Tampellan rakentamisen mahdollistavan Rantaväylän tunnelin rakentamispäätökset edistävät strategian tavoitteita kestävän yhdyskuntakehityksen ja keskustan kehittämisen osalta. Myös kaupunkiraitiotien yleissuunnitelman laatiminen etenee tavoitteiden mukaisesti ja kaupunkiraitiotien reitti on hahmottumassa. Radikaalit uudistukset välttämättömiä Kaupungin hankala taloudellinen tilanne näkyi toiminnassa koko vuoden ajan ja vuoden 2014 talousarviovalmistelussa päädyttiin asettamaan mittavat tehostamistavoitteet kaikille toimintayksiköille ja erityisesti hyvinvointipalveluihin. Kuntatalouteen kohdistuu seuraavina vuosina valtavia talouden sopeuttamistoimia, mikä tuo suuria paineita kaupungin menojen kasvun hallintaan. Kaupungin väestönkasvu on ollut ennätyksellisen nopeaa. Tamperelaisia oli vuoden 2013 lopussa jo Talouden näkymät yhdistettynä väestön kasvuun ja väestörakenteen kiihtyvään muutokseen korostavat palvelurakenteiden ja palveluverkon radikaalin uudistamisen merkitystä. Elokuussa hyväksytty uusi kaupunkistrategia Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki, on rakennemuutosstrategia, joka ohjaa toteutettavia uudistuksia. Palveluverkon uudistaminen, hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidosta kotihoitoon, varhaiskasvatuksen monipuolistaminen ja lastensuojelun rakennemuutos ovat esimerkkejä käynnissä olevista uudistuksista, joiden onnistuminen on edellytys toiminnan ja talouden tasapainon saavuttamiselle tulevina vuosina. Myös ikäihmisten kotona-asumisen lisäämiseen tähtäävä rakennemuutos on osa strategiaan sisällytettyä Top 10 -rakennemuutoskokonaisuutta. Hanke edistyi konkreettisesti vuoden 2013 aikana Koukkuniemen Jukolan ja Impivaaran asumispalveluyksikköjen rakentamisen myötä. Vuonna 2014 toteutetaan myös tilaaja tuottaja-mallia ja pormestarimallia koskeva arviointi, joka toimii pohjana kaupungin koko toimintamallin uudistamiselle. Palvelujen tulevaisuuden toteuttamistavat kiinnittyvät myös hallituksen edistämiin sote- ja kuntarakenneuudistuksiin, joiden toteuttamisessa on valtakunnallisella tasolla ollut haasteita. Tampereen kaupunkisedulla kysymyksiin etsitään aktiivisesti ratkaisuja koko seudun hyvinvoinnin turvaamiseksi ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. Vuonna 2013 toteutettiin seudun omaehtoista elinvoimaselvitystä, jossa tarkasteltiin vaihtoehtoja tulevaisuuden elinvoimaisen kaupunkiseudun rakentamiseksi. Kaupunkiseudun tulevaisuuden toimintamallin rakentaminen jatkunee selvitysmies Rauno Saaren esitysten sekä maan hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien linjausten pohjalta. Anna-Kaisa Ikonen pormestari 4 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2013

5 SISÄLLYS Sisällys Pormestarin katsaus...3 Talous tasapainoon yhdessä tekemällä...3 SISÄLLYS...5 Toimintakertomus... 9 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...11 Tampereen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...11 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä...16 Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista...18 Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen...23 Tuloslaskelma...23 Tuloslaskelman analysointi...23 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma Rahoituslaskelman analysointi...27 Tasetarkastelu Tase Taseen analysointi Kokonaistulot ja -menot...32 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous...33 Konsernin toiminnan ohjaus...33 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä...35 Konsernirakenne...35 Konsernitilinpäätös...37 Konsernituloslaskelma...37 Konsernituloslaskelman analysointi...38 Konsernin rahoituslaskelma Konsernin rahoituslaskelman analysointi...40 Konsernitase...41 Konsernitaseen analysointi...41 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Talousarvion toteutuminen Laskelmaosa...48 Laskelmaosan toteutuminen...48 Tuloslaskelman toteumavertailu...48 Investointien toteumavertailu Rahoituslaskelman toteumavertailu...57 Strategiaosa...61 Strategiaosan toteutuminen...61 Tampere virtaa -kaupunkistrategia pähkinänkuoressa Toiminnallisten tavoitteiden toteuma Strategiset hankkeet Tampereen kaupungin tilinpäätös

6 SISÄLLYS Konsernihallinto ja konsernipalvelut...73 Konsernihallinto Konsernipalvelut Taloushallinnon palvelukeskus Hallintopalvelukeskus...77 Työllisyydenhoidon palveluyksikkö...78 Tilaajaosa...79 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen...81 Varhaiskasvatus ja esiopetus Perusopetus...83 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut...84 Psykososiaalisen tuen palvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen...87 Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus...90 Elinkeino- ja työllisyyspalvelut...91 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut Kulttuuripääomapalvelut...94 Kulttuuri- ja liikuntakasvatus Kulttuuri- ja liikuntatapahtumapalvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ennaltaehkäisevät palvelut Perusterveydenhuollon avopalvelut Sairaalapalvelut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Sosiaalisen tuen palvelut Vammaispalvelut Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Kotona asumista tukevat palvelut Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut Kaupunkiympäristön kehittäminen Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Joukkoliikenne Pelastustoimi Tuottajaosan toteutuminen Hyvinvointipalvelut Pirkanmaan pelastuslaitos Liikelaitokset Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tampereen kaupungin tilinpäätös 2013

7 SISÄLLYS Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkioita koskevat liitetiedot Erillistilinpäätökset Hyvinvointipalvelut Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Pirkanmaan pelastuslaitos Liikelaitokset Tampereen Vesi Liikelaitos Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos Tullinkulman Työterveys Liikelaitos Tampereen Infra Liikelaitos Tampereen Ateria Liikelaitos Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Rahastot Vahinkorahasto Asumisen rahasto Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset Tampereen kaupungin tilinpäätös

8 8 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2013

9 Toimintakertomus Toimintakertomus Tampereen kaupungin tilinpäätös

10 10 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2013

11 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Tampereen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupunginvaltuusto Tampereen kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustoon kuuluu 67 valtuutettua. Uusi kaupunginvaltuusto aloitti vuoden 2013 alussa ja samalla poliittisissa voimasuhteissa tapahtui muutoksia. Kaupunginvaltuuston uutta kokoonpanoa valtuustoryhmittäin ja sen muutoksia kuvaa oheinen kuvio. Vuoden 2013 aikana valtuustoryhmissä tapahtui muutoksia, kun SDP erotti ryhmästään neljä jäsentään. Tämän myötä neljä erotettua jäsentä perustivat oman ryhmän, Demarit työn ja tasa-arvon puolesta (Dem.). Kokoomus ja SDP olivat kaupunginvaltuuston suurimmat puolueet. Eniten paikkoja vaaleissa sai lisää Perussuomalaiset, yhteensä 5 paikkaa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on vuonna 2013 toiminut Sanna Marin (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Irja Tulonen (Kok.) ja toisena varapuheenjohtajana Maija Kajan (Vihr.). Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus huolehtii Tampereen kaupungin hallinnon ja toiminnan johtamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitukseen kuuluu yhteensä 11 jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana on vuonna 2013 toiminut pormestari Anna- Kaisa Ikonen (Kok.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Atanas Aleksovski (SDP) ja toisena varapuheenjohtajana Irene Roivainen (Vihr.). Kaupunginhallitukseen ovat lisäksi kuuluneet seuraavat jäsenet: Airaksinen Harri (Kok.) Elovaara Tiina (PS) Hanhilahti Timo (Kesk.) Kivistö Anneli (SDP) Sasi Ilkka (Kok.) Sirén Elina (Kok.) Kaupunginvaltuuston kokoonpano valtuustoryhmittäin ja niiden muutokset Vas. 7 (-1) PS 9 (+5) Kesk. 3 (-1) Kd 2 (-1) Vihr. 10 (-1) SKP 1 (0) Tasi 1 (0) Dem 4 (+4) Kok. + RKP 17 (-1) +1 (0) SDP 12 (-3) Sirniö Ilpo (SDP) Virtanen Sirkka-Liisa (Vas.) Kaupunginhallituksessa pormestari esittelee toimikautensa seutu- ja kaupunkistrategian, vuosittaisen varsinaisen talousarvion ja -suunnitelman sekä kuntademokratiaan liittyvät asiat. Apulaispormestareina toimivat Mikko Aaltonen (Vas.), Leena Kostiainen (Kok.),Olli-Poika Parviainen (Vihr.). ja Pekka Salmi (SDP). Apulaispormestarit ovat vastanneet tilaajalautakuntien puheenjohtajina palveluiden tilaamisesta. Konsernihallinnon ryhmien johtajat Kari Kankaala, Kirsi Koski sekä Juha Yli-Rajala ovat esitelleet toimivaltaansa kuuluvat asiat. Vs. tilaajajohtajana on toiminut Pekka Kivekäs asti ja tilaajajohtajana Kari Hakari alkaen. Hyvinvointipalvelujen kehitysjohtajana on toiminut Kari Hakari asti ja Tarja Puskala alkaen. Hyvinvointipalvelujen kehitysjohtajan nimike muutettiin palvelutuotantojohtajaksi Liiketoiminnan kehitysjohtajana on toiminut Kristiina Michelsson. Liiketoiminnan kehitysjohtajan nimike muutettiin liiketoimintajohtajaksi alkaen. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous, suko, ohjaa kaupungin kokonaisedun varmistamiseksi strategisesti merkittäviä päätettäväksi tulevia asioita. Suunnittelukokous kokoontuu samassa kokoonpanossa kuin varsinainen kaupunginhallituksen kokous. Kaupunginhallituksella on vuonna 2013 ollut kaksi jaostoa; henkilöstöjaosto ja liiketoimintajaosto. Suunnittelujaosto lakkautettiin vuoden 2012 lopussa. Henkilöstöjaosto vastaa kaupungin strategiseen henkilöstöohjaukseen liittyvistä asioista. Liiketoimintajaosto vastaa kaupunkikonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja säätiöiden osalta sekä muista sille määrätyistä tehtävistä. Tampereen kaupungin tilinpäätös

12 Toimintakertomus Kaupunginhallituksen jaostoihin ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Henkilöstöjaosto: Sirniö Ilpo (SDP) pj. Heinämäki Anna-Kaisa (Vihr.) vpj. Kampman Ulla (SDP) Koskinen Riitta (Kok.) Minkkinen Minna (Vas.) Sasi Ilkka (Kok.) Silvennoinen Seppo (PS) Liiketoimintajaosto Kummola Kalervo (Kok) pj Aleksovski Atanas (SDP) vpj. Airaksinen Harri (Kok.) Kivistö Anneli (SDP) Mustakallio Jaakko (Vihr.) Sipilä Satu (KD) Virtanen Sirkka-Liisa (Vas.) Tarkastustoimikunnan tehtävänä on valvoa sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan asianmukaista järjestämistä, riittävyyttä ja tehokkuutta sekä käsitellä kaupungin toimintakertomuksessa annettava selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Tarkastustoimikunta myös ohjaa ja valvoo sisäistä tarkastusta ja koordinoi sen ja ulkoisen tilintarkastuksen työtä. Tarkastustoimikunnan jäseninä ovat toimineet puheenjohtajana pormestari Anna- Kaisa Ikonen sekä jäseninä kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski ja kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja Irene Roivainen. Lautakunnat, johtokunnat ja toimikunnat Vuonna 2013 toimi yhdeksän (9) lautakuntaa ja neljätoista (14) johtokuntaa, jotka ilmenevät Tampereen kaupungin organisaatiokaaviosta. Lautakuntien ja johtokuntien tehtävänä on huolehtia oman toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. Toimi- ja neuvottelukunnat huolehtivat niille asetettujen tehtävien toteuttamisesta. Tampereen Kaupungin organisaatio Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Liiketoimintajaosto Henkilöstöjaosto Pormestari Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus Konsernihallinto Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä Kaupunkikehitysryhmä Talous- ja liiketoimintaryhmä Konsernipalvelut Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus Liiketoiminnan ohjaus Tilaajaryhmä Tilaajalautakunnat Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Osaamis- ja elinkeinolautakunta Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta apulaispormestari apulaispormestari apulaispormestari Sopimus Hyvinvointipalvelut johtokunnat Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sara Hildénin taidemuseo Liikelaitokset Johtokunnat Tampereen Ateria Tampereen Infra Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Logistiikka Tampereen Tilakeskus Tampereen Vesi Tullinkulman Työterveys Yhdyskuntalautakunta Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta apulaispormestari Tytäryhtiöt ja -yhteisöt Pirkanmaan Pelastuslaitos 12 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2013

13 Toimintakertomus Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys Talouden kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen arvion perusteella maailman talouden kasvussa on näkyvissä hidasta elpymistä. Euroalueella pitkään kestänyt taantuma on päättymässä ja talous on kääntynyt hitaaseen kasvuun. Rahoitusmarkkinoilla vuonna 2013 Euroopan keskuspankki jatkoi elvyttävää rahapolitiikkaa laskien ohjauskorkoa kahteen otteeseen. Euroalueen lyhyet ja pitkät markkinakorot laskivatkin historiallisen alhaisille tasoille. Pitkät markkinakorot kääntyivät kuitenkin nousuun loppuvuotta kohti. Kuntasektorilla, ainakin suurten kaupunkien osalta, rahoituksen saanti säilyi kuitenkin hyvänä Suomen hyvän luottoluokituksen avulla. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2013 Suomen talous supistui -1,4 prosenttia. Julkisten menojen osuus bruttokansatuotteesta on kasvanut merkittävästi finanssikriisin aikana eikä Suomen vienti ole menestynyt. Suomi on menettänyt markkinaosuuttaan kansainvälisessä kaupassa. Ongelmallista valtion ja kuntien talouden kannalta on se, että verotulojen kehitys on pysynyt heikon bruttokansantuotteen kehityksen tasolla. Tämä on aiheuttanut ison vajeen valtion ja kuntien talouteen ja julkinen sektori on velkaantunut voimakkaasti. Kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella vuonna 2013 kuntien lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13,4 prosentilla ja keskimääräinen lainakanta oli euroa/asukas. Lisäksi heikko vuoden aikainen suhdannekehitys näkyi myös Suomen työttömyysasteen 0,5 prosenttiyksikön kasvuna. Työttömyydestä ja väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot lisäävät julkisen sektorin menojen kasvua. Vuonna 2013 kuntien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien tulos oli edellisvuotta huomattavasti parempi. Tähän seikkaan vaikuttaa muun muassa se, että vuosi 2012 oli kuntatalouden heikoin sitten Vuoden 2013 kuntatalouden erityispiirteinä oli kuntien määrätietoinen menokehityksen taittaminen toimintoja tehostamalla, verotuksen kertaerät sekä veroprosenttien korotusten tuoma verotulojen kasvu. Kuntien talouden tilannetta vuonna 2013 kiristivät valtionosuusleikkaukset, kuntien tehtävien kasvu sekä palvelujen kysynnän lisäys. Toimintaympäristön kehitys Väestö Vuonna 2013 väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan lähes asukkaalla, mikä oli luvun ennätysvuosi. Edellisen kerran kasvu on ollut näin suurta vain kotikuntalain muutoksen jälkeen vuosina 1993 ja Tampereen väkiluku ylittikin rajan marraskuussa Vuoden lopussa tamperelaisia oli Kotimainen muuttovoitto, asukasta, oli viime vuonna lähes kaksinkertainen aiempiin vuosiin verrattuna. Tampereelle muutti hieman aiempia vuosia vähemmän asukkaita, mutta samanaikaisesti lähtömuutto pienentyi lähes asukkaalla. Heikon työllisyystilanteen vuoksi varsinkin nuoret ovat jääneet opiskelupaikkakunnalleen odottamaan työmahdollisuuksien avautumista. Toisaalta epävarma taloustilanne on selvästi jarruttanut perheiden muuttoja naapurikuntiin. Vuonna 2013 syntyi lähes uutta tamperelaista. Vaikka syntyneiden määrän tasainen kasvu taittuikin viime vuonna, syntyy lapsia nyt kuitenkin selvästi enemmän kuin 2000-luvun alkuvuosina. Alle kouluikäisten määrä kasvoi vuoden 2013 aikana noin 500 lapsella. Nyt myös kouluikäisten määrä on kääntynyt kasvuun. Yhteensä alle 16 -vuotiaita oli vuoden 2013 lopussa (14 prosenttia). Ikäihmisiä eli 65 vuotta täyttäneitä oli puolestaan henkilöä (18 prosenttia), joista 85 vuotta täyttäneitä oli lähes Ikäihmisten määrä kasvoi vuodessa noin henkilöllä. Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli vuoden 2013 lopussa asukasta. Kasvu viime vuoden aikana oli lähes asukasta. Tampereen osuus kaupunkiseudun kasvusta on ollut 2000-luvulla noin puolet, vuonna 2013 osuus nousi 67 prosenttiin. Bruttokansantuotteen volyymin muutos 2000-luvulla Väestön muutokset 2000-luvulla 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0 1,8 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3-8,5 3,4 2,8-1,0-1,4 0,8 1, Henkilöä Nettomuutto Syntyneiden enemmyys * 2013* 2014* 2015* ) Tilastokeskuksen ennakkotieto, VM:n ennuste Lähteet: Tilastokeskus ja VM Lähde: Tilastokeskus Tampereen kaupungin tilinpäätös

14 Toimintakertomus Työ Tampereen työllisyystilanne on heikompi kuin kertaakaan 2000-luvun aikana. Joulukuun 2013 lopussa Tampereella oli työtöntä työnhakijaa, eli 17,1 prosenttia työvoimasta. Vuoden aikana työttömyysaste nousi 2,4 prosenttiyksikköä ja työttömien määrä kasvoi henkilöllä. Koko maan työttömyysaste joulukuun lopussa oli 12,6 prosenttia, joten Tampereen työttömyysaste oli 4,5 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvoa korkeampi. 20 suurimman kaupungin joukossa Tampereen työttömyysaste pysyi koko vuoden ajan neljän kärjessä, työttömyystilanne oli vaikeampi vain Kotkassa, Lahdessa ja Jyväskylässä. Työttömien työnhakijoiden absoluuttinen määrä oli maan toiseksi korkein Helsingin jälkeen. Talouskriisi ja työelämän rakenteelliset muutokset pitkittävät työttömyysjaksoja. Joulukuun lopussa yli vuoden työttömänä olleita työnhakijoita Tampereella oli henkilöä, mikä on henkilöä enemmän kuin viime vuonna. Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärästä pitkäaikaistyöttömien osuus on 36 prosenttia. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita Tampereella oli henkilöä. Nuorten työttömien määrä kasvoi vuodessa 599 henkilöllä, eli yli viidenneksen. Nuorten asema suhdanneherkillä työmarkkinoilla on epävarma, ja yritysten irtisanomiset ja määräaikaisten työsopimusten päättäminen näkyvät eritoten nuorten työllistymisvaikeuksina. Vuoden 2013 lopussa Tampereella oli yhteensä avointa työpaikkaa. Määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Pirkanmaalla avointen työpaikkojen määrä oli 1 772, eli 46 työpaikkaa edellisvuotta enemmän. Eniten avoimia työpaikkoja on tarjolla kaupallisessa työssä, jossa myös työpaikkojen määrä lisääntyi vuoden aikana suhteellisesti eniten. Joulukuun 2013 lopussa työttömiä työnhakijoita Pirkanmaan TEtoimistossa oli eniten teollisessa työssä. Tampereen työttömyysaste, nuorten, yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä, joulukuu Tampereen ja koko maan työttömyysaste , neljännesvuosittain Henkilöä pitkäaikaistyöttömät yli 50 v. työttömät % % Tampere Koko maa alle 25 v. työttömät työttömyysaste, %, asteikko oikealla Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus Asuminen Vuonna 2013 valmistui asuntoa, joista 80 prosenttia sijoittui kerrostaloihin. Vuokra-asuntoja valmistui lähes 800 (44 prosenttia). Asuntotuotanto on ollut viiden vuoden aikana keskimäärin asuntoa. Tämä ei vastaa kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa asetettua vuositavoitetta asuntoa, koska taantumavuosina 2009 ja 2010 tuotanto jäi omistusasuntojen kysynnän romahdettua vuokra-asuntojen tuotannon varaan. Lähivuosinakaan ei tavoitteeseen ylletä, sillä rakennusluvissa myönnettyjen asuntojen määrä vähentynyt eikä uusia asuntoja ole aloitettu rakentamaan edellisvuosien tahtiin. Väestön kasvu ja asuntotuotanto vuosina Taul1 Asuntoa 3000 Asuntotuotanto 2800 Väestön kasvu 2600 Tavoite Lähde: Tilastokeskus ja Asuntotoimi * 14 Tampereen kaupungin tilinpäätös 2013

15 Toimintakertomus Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Tuloperusteiden muutokset Verotuloja kertyi 831,4 milj. euroa, missä oli kasvua 49,6 milj. euroa (6,3 prosenttia) vuodesta Verotulot ylittivät vuosisuunnitelman 10,6 milj. eurolla ja verotuloja kertyi 16,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Kunnallisverotuloja kertyi 727,0 milj. euroa, kasvua 6,0 prosenttia. Kunnallisverotulojen suuri kasvu aiheutui verotilityslain muutoksesta ja elokuussa ja joulukuussa tehdyistä kuntien jako-osuuden oikaisuista, jotka olivat yhteensä 26,2 milj. euroa. Ilman näitä muutoksia kunnallisverojen kasvu olisi ollut 2,2 prosenttia. Yhteisöverotuloja kertyi 51,5 milj. euroa. Yhteisöverotulot kasvoivat vuoden 2012 romahduksen jälkeen 7,6 milj. euroa (17,4 prosenttia). Yhteisöverotulojen kasvu aiheutui sekä kunnille tilitettävien yhteisöverotulojen kasvusta että kaupungin oman jako-osuuden lievästä kasvusta. Koska eräiden kaupungissa toimineiden merkittävien yritysten taloudelliset tulokset paranivat vuonna 2011, kaupungin osuus kunnille tilitettävästä yhteisövero-osuudesta kasvoi vuonna Kiinteistöverotuloja kertyi 52,8 milj. euroa (1,3 prosenttia) viime vuotta enemmän. Koiraveroa kertyi 0,13 milj. euroa. Vuoden 2012 verotuksessa maksuunpantavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot kasvoivat Tampereella 3,8 prosenttia, kun koko maassa verotettavat tulot kasvoivat keskimäärin 3,3 prosenttia. Valtionosuuksia kertyi yhteensä 302,3 milj. euroa. Valtionosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 62,6 milj. euroa (26,1 prosenttia). Valtionosuuksien kasvu perustui Tampereen seudun ammattiopiston perustamisen lisäämiin valtionosuuksiin ja kaupungin asukasmäärän kasvuun. Ilman uuden oppilaitoksen perustamista valtionosuudet olisivat olleet noin 248 milj. euroa eli noin 8 milj. euroa (3,5 prosenttia) suuremmat kuin vuonna Tampereelta jäi vuonna 2013 saamatta hallituksen toteuttamien valtionosuusleikkausten vuoksi 30 milj. euroa hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen tarkoitettuja valtionosuuksia. Kaupungin tehtävien ja toiminnan muutokset Vuonna 2013 kaupungin toiminnan organisoinnissa tapahtui muutoksia lähinnä seudullisten yhteistoiminnan myötä. Toisen asteen koulutuksessa Tampereen kaupunki aloitti alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjänä, kun Tampereen ammattiopisto ja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä yhdistyivät alkaen Tampereen seudulliseksi ammattiopistoksi, Treduksi. Yhdistyminen merkitsi Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän lakkauttamista, mikä toteutui syksyllä Tampereen ja Oriveden kaupunkien sopima vaiheittain käynnistyvä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalue käynnistyi sosiaalipalvelujen osalta. Yhteistoiminta-alueen myötä Tampereen kaupunki vastasi Oriveden kaupungin sosiaalipalvelujen järjestämisestä alkaen. Lisäksi vuoden aikana valmisteltiin Tampereen ja Oriveden yhteistoimintaalueen laajenemista myös terveyspalveluihin, mikä käynnistyi Lisäksi Tampereen ja Ylöjärven työväenopistot yhdistyivät vuoden 2013 alusta alkaen Tampereen seudun työväenopistoksi, joka tarjoaa kansalaisopistopalvelut myös Ylöjärven kaupungille. Ikäihmisten palvelujen organisoinnissa ilmeni vuonna 2013 palvelurakennemuutoksen toteuttaminen, kun kotihoidon palveluja ja tehostetun palveluasumisen palveluja lisättiin merkittävästi ja vastaavasti laitoshoidon paikkamääriä vähennettiin. Tampereen Ateria Liikelaitoksen henkilöstöruokaloiden osalta liiketoiminta kilpailutettiin ja alkaen henkilöstöruokailupalvelut ostettiin Juvenes Oy:ltä ja Fazer Amica Oy:ltä. Kaupungin kasvun mahdollistaminen oli investointihankkeiden suunnittelun keskiössä vuonna Kaupunginvaltuusto teki syksyllä 2013 merkittävän päätöksen rantaväylän liikenneratkaisujen osalta hylätessään valtuustoaloitteen Rantaväylän pitkästä tunneli-hankkeesta luopumisesta, mikä käynnisti Rantaväylän tunnelin rakentamisen. Tunnelin rakentaminen alkoi lokakuussa Kaupunkiraitiotien suunnittelu eteni ja sen yleissuunnitelman yhteydessä tehtiin useita rinnakkaisia selvityksiä mm. maankäyttöön, joukkoliikennereittien kehittämiseen, toiminta- ja rahoitusmalliin sekä kiinteistövaikutuksiin liittyen. Muita mittavia hankkeita oli leasingrahoituksella toteutettu uusi Tipotien terveysasema sekä Vuoreksen koulukeskus. Tipotien terveysasema aloitti toimintansa ja Vuoreksen ensimmäinen vaihe valmistui elokuussa. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Vuonna 2013 kaupungin toimintaan heijastui kaupungin talouden rakenteellinen epätasapaino, minkä vuoksi kaupunki käynnisti keväällä 2013 mittavan talouden tasapainottamisohjelman. Syynä epätasapainoon on verotulopohjan kaventuminen yhteisöverotuottojen vähenemisen myötä, valtion toteuttamat valtionosuusleikkaukset sekä samanaikaisesti tapahtunut toimintamenojen liian reipas kasvu. Rakenteellista epätasapainoa pyrittiin korjaamaan vuonna 2010 tehdyllä kunnallisveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien nostolla, mutta nämä toimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Talouden ja toiminnan tasapainottamisen edellytykseksi asetettiin rakenteelliset muutokset kaupungin toiminnassa. Rakenneuudistuksilla tavoitellaan taloudellisiin säästöihin erityisesti pitkällä aikavälillä. Rakenteellisten muutosten kärkeen asetettiin seuraavat asiat: Sairaalasta kotiin ikäihmisten palvelujen rakennemuutos, hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidosta kotihoitoon, palveluverkkoajattelun uudistaminen, varhaiskasvatuksen monipuolistaminen, lastensuojelun rakennemuutos, hankinnan ja markkinoiden kehittäminen, hallinnon keventäminen, tiedolla johtaminen, uusien työpaikkojen luominen sekä kaavoitusprosessin nopeuttaminen. Rakenteellisten muutosten lisäksi vuodelle 2013 asetettiin noin 22,7 milj. euron säästötavoite, joista 16,7 milj. euroa Tampereen kaupungin tilinpäätös

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Paino: Juvenes Print Painatuskeskus 2006 ISSN 0355 2837 TAMPERE VALMISTAUTUU LUOTTAVAISESTI

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2014

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2014 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 8.6.2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2012 Tampereen kaupunki 12/2012 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tulos muodostuu 29,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja 16,7 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014 valtuusto 8.6.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällysluettelo Sivu Kaupunginjohtajan katsaus 1 Strategiasta johdetut tavoitteet vuosille 2014 ja niiden toteutuminen 3 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 26.5.2014 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Vaasan kaupungin taloustoimi Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS...

1. TOIMINTAKERTOMUS... TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET... 7 1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS... 8 1.3.1.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 6 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 6 1.2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Yleistietoa Hämeenlinnasta...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 4 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot