Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan"

Transkriptio

1 Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Koulumme toimintakulttuuri muodostuu arjesta, juhlasta ja koulun ulkopuolisesta toiminnasta. Tavoitteenamme on turvallinen koulu ja hyvä kouluilmapiiri, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä kiusatuksi joutumista. Koulumme kasvatustyöhön osallistuvat kaikki koulun aikuiset. Koulumme toimintakulttuuriin vaikuttavat seuraavat erikseen päätetyt asiakirjat: - Koulun opetussuunnitelma ja vuotuinen työsuunnitelma - Koulun turvallisuus- ja kriisisuunnitelma - Opetustoimen johtosääntö Koulumme perusperiaatteet, kolme koota, joita koitamme aherruksessamme noudattaa: Kunnioittaminen Opettajien, koulun muun henkilökunnan ja oppilaiden väliset suhteet luovat edellytykset hyvälle kouluilmapiirille. Tärkeää on se, miten aikuinen kohtaa oppilaan ja miten oppilas tulee kuulluksi. Kunnioitamme omaa ja toisten omaisuutta. Kunnioitamme myös ympäristöämme pitämällä paikat siisteinä. Kuunteleminen Ihmisellä on kaksi korvaa, jotta hän hyvin kuulisi toista ihmistä. Kuunteleminen on kaiken järkevän toiminnan alku. Kiireettömyys Hyvin suunniteltu työ ja asioiden tärkeysjärjestykseen asettaminen antaa aikaa opettamiseen ja oppimiseen. Johtaminen ja yhteisöllisyys Koulun johtaja ja henkilöstö ovat päivittäin yhteistyössä. Henkilöstökokous pidetään joka toinen viikko. Opettajat pitävät suunnittelu- ja palautepalaverin viikoittain. Henkilöstökokouksissa käsitellään yhtenä keskeisenä asiana työssä viihtymistä ja jaksamista. Päätöksenteko ja tiedonkulku Tiedonkulusta huolehditaan henkilöstön säännöllisissä kokouksissa. Kunnan henkilöstötiedotteet yms. kiinnitetään ilmoitustaululle tai henkilöstötiedotteet kansioon. Henkilöstöllä on käytössään henkilökohtainen postilokero. Päivittäiset rutiiniasiat kirjataan liitutaululle, josta ne ovat kaikkien koulun aikuisten ja oppilaiden nähtävillä. Kotiin lähetetään syksyn ensimmäisellä kouluviikolla lukuvuositiedote. Muita tiedotteita lähetetään huoltajille tarvittaessa ja opettajan harkinnan mukaan. Koulussa päätösvaltaa käyttää koulunjohtaja. Henkilöstökokouksissa valmistellaan yhdessä asioita ja päätetään tarkoituksenmukaisesta asioiden delegoinnista. Koulun kehittäminen ja yhteistyö Koulun opetussuunnitelmassa ja siihen liittyvässä vuotuisessa suunnitelmassa kiteytyy koulun vuosi. Henkilöstökokouksissa ja opettajien kokouksissa valmistellaan tulevan lukuvuoden opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet. Koulun pitkän aikavälin kehittäminen on johtajan vastuulla. Vanhempien kanssa pidetään säännöllisesti vanhempainiltoja, vanhempainvartteja, yhteisiä retkiä ja tapahtumia. Niin ikään teemme yhteistyötä Kaukjärven kylätoimikunnan kanssa. Teuron koulu on naapuri- ja ystävyyskoulumme. Kaukjärven koulu osallistuu Tammelan pienten koulujen yhteistyöhön.

2 Koulun tapahtumat, perinteet ja sidosryhmät Koulumme vuosittaisilla tapahtumilla ja juhlilla on tarkoitus välittää suomalaista perinnettä oppilaille. Juhlia ja tapahtumia järjestetään yhdessä sidosryhmien kanssa (esim. päivähoito, esikoulu, kylätoimikunta, seurakunta jne.) Syksystä 2002 alkaen on perehdytty ja perehdytään joka vuosi johonkin juhlapyhään tai liputuspäivään koulun juhlaopetussuunnitelman kuuden vuoden kierron mukaan (laskiainen, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä, YK:n päivä, Kalevalan päivä, pääsiäinen). Tällöin koululla järjestetään oma juhla, teemapäivä tms OPPILASHUOLTO Oppilashuollon yhteistyö ja oppilashuoltoryhmät Kaukjärven koulun oppilashuoltoryhmän muodostavat luokanopettajat, koulunjohtaja, koulukuraattori, erityisopettaja ja kouluterveydenhoitaja. Tarvittaessa kutsutaan muita asiantuntijoita ja vanhempia. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa koulunjohtajan kutsusta, kuitenkin vähintään kerran lukukaudessa. Koulun aikuiset osallistuvat päivittäiseen oppilashuoltotyöhön välittävinä ja turvallisina aikuisina. Yhteydenpidossa oppilaiden vanhempien kanssa sovitaan toimintatavoista, kun vanhemmat tai opettaja on huolissaan oppilaan koulutyöstä Koulupsykologi- ja koulukuraattoritoiminta Koulupsykologi palvelut toteutetaan yhteistyössä Forssan seudun terveyshuollon kuntayhtymän kanssa. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa oppilaiden mm. koulunkäyntiin liittyviä ongelmia. Koulukuraattori toimii yhdessä lapsen ja hänen perheensä kanssa. Koulukuraattori tekee yhteistyötä koko koulun henkilöstön kanssa. Koulukuraattori käy koululla säännöllisesti lukuvuosittain sovittavan aikataulun mukaan, sekä erikseen koulukuraattorin käyntiä pyydettäessä Kouluterveydenhuolto Koulussa noudatetaan Forssan seudunterveydenhuollon kuntayhtymän koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon edistämissuunnitelma. Kouluterveydenhuolto toimii osana koulun oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuolto toimii koulun henkilöstön, oppilaiden ja kotien kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. Oppilaskohtaisten terveystarkastusten lisäksi oppilaat voivat hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle, kun kokevat sen tarpeelliseksi. Vanhemmat, opettajat ja koulun muu henkilöstö voivat ohjata oppilaan terveydenhoitajan vastaanotolle, kun kokevat sen tarpeelliseksi Koulunkäyntiavustajatoiminta Koulu tarjoaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille koulunkäyntiavustajapalveluita kunnan osoittaman koulunkäyntiavustajaresurssin puitteissa. Työn tarkoituksena on tukea oppilaan oppimista. Tärkeää on edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta. Lukuvuosittain koulunjohtaja päättää koulunkäyntiavustajaresurssin käytöstä koulussa eli laatii koulunkäyntiavustajalle työjärjestyksen. Työjärjestystä voidaan tarkistaa lukuvuoden aikana

3 Kouluruokailu Koululla toimii jakelukeittiö. Kouluruuan valmistaa koulukeskuksen keittiö ja ruoka kuljetaan koululle. Keittäjä jakaa ruuan oppilaille keittiöstä ja oppilaat syövät luokissa. Oppilaat toimivat keittäjän apuna heille osoitetuissa avustavissa tehtävissä Koulukuljetukset Oppilaat, jotka täyttävät Tammelan kunnan koulukuljetuskriteerit kuljetetaan koululle ja koululta kotiin taksilla. Koulukuljetusta odottavien oppilaiden valvonnasta koulunjohtaja laatii valvontalistan, johon on merkitty koulun opettajien ja koulunkäyntiavustajan valvontavuorot. Valvontalista liitetään koulun opetussuunnitelmaan liittyvään vuotuiseen suunnitelmaan Toimenpiteet sekä vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteissa Poissaolojen seuranta Luokanopettajat kirjaavat oppilaiden poissaolot ja ottavat tarvittaessa yhteyden kotiin. Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden vuoksi, huoltajan pitää ilmoittaa siitä koululle viimeistään kolmantena päivänä. Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä Kiusaamista, väkivaltaa tai häirintää ei hyväksytä missään muodossa. Mikäli häiriökäyttäytymistä ilmenee, siihen puututaan välittömästi; keskusteluin asianomaisten kanssa, jatkoseuranta, mahdollinen rangaistus, käsittely oppilashuoltotyöryhmässä, yhteydenotto vanhempiin (aina), yhteydenotto poliisiin ja muihin viranomaisiin. Jos oppilas poistetaan luokasta häiritsevän käyttäytymisen vuoksi, on opettajalla oltava oppilaaseen näköyhteys tai oppilaan poistaneen opettajan on pyydettävä kouluavustaja tai koulun muu aikuinen valvomaan oppilasta. Oppilaan vanhempien kanssa voidaan sopia oppilaan kotiin menosta loppupäiväksi, jos koulunjohtaja tai opettaja katsoo koulutyön sujuvan järjestämisen niin vaativan. Kaikki perusopetuslain 36 :n mukaiset toimenpiteet ja opetussuunnitelman mukaiset toimenpiteet häiriökäyttäytymisen yhteydessä kirjataan ja niistä ilmoitetaan huoltajalle. Tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset Koululla on kriisisuunnitelma, jossa on ohjeet miten toimitaan tapaturma-, onnettomuus ja kuolemantapauksissa. Kriisisuunnitelmaa säilytetään koulun turvallisuussuunnitelmakansiossa henkilökunnan lokerikon päällä Kerhotoiminta Kaukjärven koulun kerhotoiminta tuo oman lisänsä koulutyöhön. Kerhotyössä painotetaan liikuntaa, käden taitoja ja luovaa ilmaisua. Tavoitteena on kannustaa oppilaita omien vahvuuksiensa löytämiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Koulussa järjestetään vuosittain kerhoja oppilaiden ja opettajien taipumusten ja halujen mukaan esim. liikunnassa, käden taidoissa, luovassa ilmaisussa. tai kognitiivisissa taidoissa.

4 5.4. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS HOJKS:n laadinnasta vastaa luokanopettaja. Hän käyttää apunaan erityisesti oppilashuoltoryhmää. Vanhempien kanssa on pidettävä neuvonpito oppilaan HOJKS:n laadinnasta. Neuvonpidosta laaditaan muistio, jossa todetaan sovitut toimenpiteet. Vanhemmat ja opettaja/koulunjohtaja allekirjoittaa muistion, joka liitetään liitteeksi esitykseen oppilaan erityisopetukseen siirtämisestä Tietostrategia ja tiedonhallintataidot (tietostrategia) Tiedonhallintataito on lyhyesti määriteltynä taitoa valita, tulkita ja käyttää erilaista informaatiota yksilön ja ryhmän ajattelun aineksina. Usein työskentelyprosessissa tuotetaan uutta tietoa tai aineistoa, jolla on merkitystä muillekin kuin tuottajalle tai tuottajille itselleen. Tiedonhallintataitoihin liittyvissä töissä on tärkeää, että saadaan tietoa toistava toimintatapa poikki ja että oppilaat ja opettajat pohtivat yhdessä, mitä tieto ja tiedon tuottaminen on. Tiedonhallintataidot kasvavat vähitellen ja vaiheittain. Oppimisen edellytyksenä on, että perusvaiheita toistetaan säännöllisesti. Vanhempien ja koulun tehtävänä on rohkaista lasta kysyväksi ja uteliaaksi. Jotta tutkiva asenne elämään ja oppimiseen voisi kehittyä, pitää sekä aikuisen että lapsen luopua yhden oikean vastauksen ja totuuden etsimisestä. Omiin ja muiden oivalluksiin lapsi oppii luottamaan, jos - opiskeluilmapiiri on avoin ja turvallinen - oppilas luottaa itseensä ja kunnioittaa muita - kaikki kykenevät toimimaan ryhmässä - ei korosteta liikaa kilpailua ja kritiikkiä. Tiedonhallintataitojen oppiminen ja ohjaus edellyttävät yhteistyötä. Koulun ja kirjaston yhteistyömuodot on selvitetty yhteistyösuunnitelmassa. Alaluokilla luokanopettaja voi oppiaineita integroimalla luoda oppimiskokonaisuuksia, joissa tiedonhallintataidot kehittyvät vähitellen monipuolisiksi. Yläluokilla voi olla vaara, ettei kenelläkään ole vastuuta oppilaan kokonaistaitojen kehittämisestä. Tiedonhallintataidot kehittyvät, kun aineenopettajat tutustuvat toisten aineiden opetukseen ja mahdollistetaan ainerajat ylittävät projektit, teemat ja oppimistehtävät. Tarvitaan opettajien runsasta vuorovaikutusta ja keskinäistä sopimista yhteisistä käytänteistä. Jokaisen opettajan tulisi tietää, mitä ja miten koulussa opetetaan. Varsinkin yläluokilla tarvitaan koulun sisäistä koordinointia niin, että oppilaalla ei ole samanaikaisesti useita laajaa tiedonhakua ja prosessointia edellyttäviä tehtäviä tekeillä. Jotta oppilas oppisi löytämään oikean tiedon eri tiedonlähteistä, eri tiedonhankintakanavia tulee luokitella ja jäsentää. Oppilas voi hakea tietoa tehtävän tavoitteiden ja käytettävissä olevien mahdollisuuksien perusteella esimerkiksi: - lähestymistavan mukaan ( haastattelu, kysely, havainnointi, julkaisut) - sisällön mukaan ( hakuteos, sanakirja, hakemisto, viitetietokanta, kokotekstitietokanta) - aineistotyypin mukaan ( kirjat, artikkelit, videot, äänitteet) - aineistomuodon mukaan (elektroninen, painettu, www-sivu, kalvo, numeerinen tieto) - katteen mukaan (koulukirjasto, kunnankirjasto) - toimintaperiaatteen mukaan (hakukone, aihehakemisto) - saavutettavuuden mukaan ( käyttö koulussa, kirjastossa/julkinen, rajattu).

5 Tiedonhallinnan taitoihin kuuluu myös arvioida aineiston tekijöitä, uskottavuutta, objektiivisuutta, kattavuutta, paikkansapitävyyttä, tarkkuutta ja ajantasaisuutta. Tiedonhallintataitojen tavoitteet ovat seuraavat: - Oppilas oppii kysymään. - Oppilas oppii käyttämään kirjastoa apuna vastausten löytämiseen. - Oppilas oppii valikoimaan ja yhdistelemään tietoa erilaisista lähteistä. - Oppilas osaa arvioida löydetyn tiedon luotettavuutta. - Oppilas ymmärtää oppimisen prosessiluonteen Tiedonhallintataidot Tavoitteet Luokat 1-2 Oppilas - oppii tutkimaan kirjan rakennetta - oppii tutustumaan kuviin ja lukemaan niitä - osaa kysyä neuvoa ongelmatapauksissa - tutustuu graafisiin kuvaajiin ja tulkitsee diagrammeja - etsii tietoa ikätasolleen sopivista tietokirjoista ja muista lähteistä. Luokat 3 5 Oppilas - etsii aktiivisesi tietoa - tutustuu monipuolisesti tietokirjoihin ja käyttää niitä tiedonhaussa - oppii avaamaan erityyppisiä tietotekstejä - kehittyy luetun ymmärtämisen taidoissaan - osaa tuottaa kirjallisen ja suullisen esityksen - erottaa mielipiteen ja faktan toisistaan 6. luokka Oppilas - tutustuu tiedonhallinnan prosessiin: 1. määrittele aihe tai ongelma 2. etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. valitse tarvitsemasi tieto 4. järjestele tietoa 5. esittele tuloksesi 6. arvioi prosessia ja työtä - osaa käyttää kirjan sisällysluetteloa ja hakemistoa - etsii ja tunnistaa lähteitä - osaa tehdä lähdeviittauksen - omaksuu kysyvän ja tutkivan tavan opiskella.

6 Tietotekniset taidot Tietokone on yksi oppimisen apukeino ja tiedon hankkimisen ja hallinnan väline. Tieto- ja viestintätekniikan käsitteitä ja taitoja opitaan toiminnan kautta eri oppiaineiden tunneilla. Tietotekniikkaa käyttäessään oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan, oppii tiedonhankinta- ja prosessointitaitoja. Oppilaiden iän karttuessa oppimisessa pyritään entistä enemmän asioiden ymmärtämiseen. Opetellaan myös kriittistä suhtautumista tietoon. Luokilla 1-6 tietokoneen käyttö opitaan muiden aineiden yhteydessä, eikä sitä opeteta erillisenä oppiaineena. Luokilla 7-9 tietokoneiden käyttöä opetetaan myös erillisenä aineena. Tavoitteet Luokat 1 2 Oppilas - osaa avata ja sulkea laitteiston - hallitsee osittain näppäimistön ja hiiren käytön - osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla (isot ja pienet kirjaimet) - osaa tuottaa oman piirroksen - osaa tulostaa työnsä - käyttää opetusohjelmia. Luokat 3 4 Oppilas - osaa kirjoittaa laajempia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla - osaa asemoinnin perusasioita: otsikko ja kappalejako - selviytyy yksinkertaisista hakutehtävistä käyttäen apuna Internetin hakukoneita ja hakemistoja - osaa tallentaa ja avata tiedoston - käyttää opetusohjelmia. Luokat 5-6 Oppilas - osaa leikkaa/liimaa toiminnon - osaa tuottaa esityksen johonkin oppiaineeseen käyttäen tietotekniikkaa ja Internetiä apuvälineenä (tiedonhaku, kuvat, tekstin kirjoitus ja ulkoasu) - osaa etsiä ja liittää kuvan tekstiin - osaa merkitä lähdeviitteen (sivun ylläpitäjä, www-osoite ja tiedonhakupäivämäärä) - osaa miettiä tiedon luotettavuutta - osaa käyttää sähköpostia - ymmärtää ja hallitsee sähköpostin asiallisen käytön - käyttää opetusohjelmia.

7 Palvelut - koulun kotisivut netissä - luokissa oppilailla tietokoneen käyttömahdollisuus opettajan opastamana (alaluokat) - sähköisen viestinnän opettelun mahdollisuus - Internetin käyttömahdollisuus luokissa - sähköpostipalvelut henkilökunnalla ja oppilailla - Internetin käyttömahdollisuus kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla - atk-tuen jatkuva saatavuus Henkilökunnan atk-koulutuksen suunnittelu - Halukkuuden ja tavoitteiden kartoitus määräajoin - Tietojen nykyaikaistaminen - Uusien laitteiden ja ohjelmien käyttökoulutus Verkkoyhteyksien ylläpito - Hallinto- ja oppilasverkonverkon ylläpito - Virustorjunnan kehittäminen - Tietosuojan ylläpito ja parantaminen Laitteiston ylläpito - Palvelinten ylläpito ja suojaus - Varavirtalähteiden huolto - Verkon kehittäminen ja muutostöiden teko ja tilaus - Työasemakoneiden ohjelmien asennus, turhien ohjelmien poisto ja pienet korjaustyöt vanhemmalle kalustolle - Uusien oheislaitteiden asennus ja vanhojen huolto - Laitteiston ajan tasalla pitäminen Koulukohtainen lisäys Tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäessään oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan, oppii erilaisia tiedonhankinta- ja prosessointitaitoja sekä ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Tarjolla olevan runsaan informaation käsittelyssä tarvitaan kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta ja kriittistä suhtautumista tietoon. Oppilaiden iän karttuessa oppimisessa pyritään entistä enemmän asioitten ymmärtämiseen. Tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa yksilöllisten työtapojen käyttämisen ja eriyttävän oppimisen. Kaukjärven koulussa tietokoneen ja viestintäteknisten laitteiden ja ohjelmien käyttöä opitaan koulutyöskentelyn yhteydessä ja sitä ei opeteta erillisenä oppiaineena. Keskeiset tietokoneen käytön perusteet: - Tietokoneen ja ohjelmien avaaminen ja sulkeminen - Omien tuotosten tekeminen, tekstin kirjoittaminen, kuvan tai piirroksen liittäminen, tallentaminen ja tulostaminen - Opetusohjelmien käyttäminen - Tiedonhakeminen cd-rompuilta

8 Sähköpostin käytön perusteet: - Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen luokkien oppilailla on mahdollisuus saada oma henkilökohtainen Tammelan kunnan postia.com sähköpostiosoite Internetin käytön perusteet: - kotisivujen selaaminen - tiedonhakeminen internetissä 7.2. Äidinkieli ja kirjallisuus Suomi äidinkielenä Keskeiset sisällöt Koulukohtainen lisäys (Lions Quest): Opin luottamaan itseeni jakso Jakso antaa apua oppilaiden itseluottamuksen lisäämiseen auttamalla oppilasta pääsemään selville omista vahvoista puolistaan, kehittämällä kommunikointikykyä ja luomalla luokkaan sellainen ilmapiiri, jossa on ominaista yhteistyö ja toisista välittäminen.

9 7.6. Ympäristö- ja luonnontieto Luokat 1-4 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Koulukohtainen lisäys (Lions Quest): Tutustun itseeni ja toisiin jakso Tavoitteena auttaa luomaan turvallinen ja tukea antavan ympäristön. Jaksossa tarkastellaan myös sitä mikä on luonteenomaista varhaisnuorille, ja keskittyy ennen kaikkea tämän ikäryhmän mieltymyksiinsä ja heidän kykymyksiinsä. Ajattelen ensin, päätän sitten jakso Tavoitteena on antaa oppilaille tilaisuuden käyttää päätöksentekotaitojaan koskien heidän elämänsä tärkeitä vaikuttajia, varsinkin joukkotiedotusvälineitä, mutta myös heidän suhdettaan tupakkaan ja päihteisiin. Asetan ja saavutan tavoitteita jakso Oppilaat ottavat kantaa asenteisiin, tavoitteisiin ja esikuviin. Tätä tietoa käytetään myöhemmin pohjana, kun he tekevät suunnitelmia tulevaisuudestaan Uskonto Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Koulukohtainen lisäys (Lions Quest): Kunnioitan tunteita jakso Jakso tähtää siihen, että opitaan tunnistamaan, tarkastelemaan ja rakentavasti käsittelemään tunteita, jotka ovat yhteisiä useimmille kasvuiässä oleville nuorille. Olen jämäkkä ystävä jakso Jaksossa tutkitaan keinoja, miten tunnistaa, kehittää ja ylläpitää myönteisiä suhteita muihin. Tämä jakso korostaa myös tarvetta negatiivisen toveripaineen vastustamiseen ja positiivisen toveripaineen kehittämistä. Oma perheeni jakso Jaksossa tutkitaan perhesuhteita ja niitä tekijöitä, jotka auttavat lujittamaan perhesiteitä. Oppilaat oppivat kehittämään kykyä keskustella ja puhua tarpeistaan ja tunteistaan muiden perheenjäsenten kanssa.

10 7.19. Valinnaiset aineet Lions Quest (1 viikkotunti, 5 6 luokan oppilaat, jotka eivät ole valinneet A2-kieltä) Työtapoja Lions Quest ohjelmaan kuuluu Vatupassi- ja Kompassi-ohjelma, jotka molemmat sisältävät yhteistoiminnallisia leikkejä, pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä keskustelu- ja pohdintatehtäviä. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Lions Quest oppiaine luo kokemuksia, tilaisuuksia ja suhteita, joita lapsi tarvitsee välittääkseen itsestään ja toisistaan, käyttääkseen omia taitojaan ja ominaisuuksiaan sekä kasvaakseen eettisesti vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseniksi. Nämä asiat sopivat Tammelan opetussuunnitelman kasvatus- ja opetustyön arvopohjaan, johon kuuluvat 1. Minä, 2. Muut ihmiset, 3. Elinympäristö ja 4. Yhteiskunta Tavoitteet - Auttaa luomaan sellaisen oppimisyhteisön, jossa vallitsee keskinäinen kunnioitus, välittäminen, myönteinen käyttäytyminen sekä mielekäs toiminta. - Antaa lapselle tilaisuuden oppia keskeisiä elämäntaitoja, joita tarvitaan myöhemminkin elämässä. - Edistää turvallista ja tervettä elämäntapa. - Valmistaa lasta vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. - Voimistaa lapsen sitoutumista perheisiinsä, myönteisiin toverisuhteisiin, kouluun ja yhteiskuntaan. - Ohjaa lasta kunnioittamaan erilaisuutta. Arviointi Oppilaan todistukseen merkintä suoritettu tai hyväksytty. Ei numeroarvostelua.

11 9. LIITTEET Kaukjärven koulun järjestyssäännöt Yleistä Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.(perusopetuslaki 29 ) Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. (Perusopetuslaki 29 ) Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (Perusopetuslaki 35 ) Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. (Alla oleva sisennetty osa järjestyssäännöistä on ns. koululaisen säännöt, jotka jaetaan oppilaille ja vanhemmille syyslukukauden alussa lukukausitiedotteen yhteydessä) Koululaisen säännöt Koulun alue Koulun alueen rajaa pohjoisessa valtatie 10, idässä Kuumakuja, lännessä ja etelässä Lammasoja. Välituntialue on urheilukenttä ja pohjoisen puoleinen piha-alue. En saa poistua koulun alueelta ilman lupaa. Ekaluokkalaiset kulkevat ja opettelevat välituntialueen syksyn ensimmäisellä kouluviikolla. Muiden luokkien kanssa välituntialue kerrataan syksyisin koulun alkaessa. Koulumatka Noudatan koulumatkallani liikennesääntöjä ja huomioin kanssamatkustajat. Koulupäivän aikana en pyöräile koulun pihalla. Pyöräillessä käytän kypärää. Pyörän säilytän pyörätelineessä. Oppitunti Tulen reippaasti oppitunnille omalle paikalleni. Otan esille tarvittavat oppikirjat ja koulutarvikkeet. Oppitunnilla yritän parhaani mukaan opiskella. Kun annan työrauhan oppitunnilla, opin myös itse parhaiten. Teen minulle annetut tehtävät huolella. Kotitehtävät teen kotona. Liikunnantunti Liikuntatunnille pukeudun asianmukaisesti. Talviliikuntalajeja koulussamme ovat hiihto ja luistelu. Luistellessa käytän omaa tai koulun kypärää. Välitunti Oppitunnin loppuessa menen rauhallisesti välitunnille virkistäytymään. Pysyn välituntialueella. Pukeudun säänmukaisesti. Käytän päähinettä pakkasella ja kylmällä tuulella. Tapaturman tai vahingon sattuessa ilmoitan siitä välittömästi jollekin koulun aikuiselle. Välitunnin valvojana on vuorollaan yksi koulun aikuinen.

12 Ruokailu Kouluaterialla noudatan hyviä ruokailutapoja; pesen käteni, maistan kaikkia ruokia, käytän haarukkaa ja veistä, kiitän. Kouluun tuon makeisia vain opettajan luvalla. Koulussa mahdollisesti ruokailun jälkeen jaettavan purukumin laitan ruokavälitunnin jälkeen roskakoriin. Sisätiloissa liikkuminen Koulun tiloissa ja tilaisuuksissa puhun ja liikun rauhallisesti. Koulun ja muiden oppilaiden omaisuus Kouluun tuon vain koulutyössä tarvitsemani välineet. Kysyn aina luvan jos aion käyttää koulun tai muiden oppilaiden välineitä. Minun tulee käsitellä huolellisesti koulun omaisuutta ja minulle annettua opetusmateriaalia. Olen velvollinen korvaamaan tahallani rikkomani koulun tai oppilastoverin välineen. Järjestäjän tehtävät Tuuletan luokan, pyyhin taulun, soitan kellon ja teen minulle annetut tehtävät. Hyvät tavat Pyrin käyttämään tilanteeseen sopivaa kieltä. Vältän kirosanoja. Tervehdin, kiitän ja pyydän anteeksi. Vieraan henkilön tullessa luokkaan, nousen ylös. Häiritsevä käyttäytyminen, kiusaaminen, loukkaava, vaarallinen ja vilpillinen toiminta on ehdottomasti kiellettyä. Opettajat antavat tarvittaessa ohjeita ja määräyksiä siitä, miten on käyttäydyttävä kussakin tilanteessa. Tupakointi ja päihteiden käyttö on koulun alueella on kaikilta kielletty. Kurinpito Noudatan näitä järjestyssääntöjä myös silloin, kun kukaan ei ole minua suoraan valvomassa. Rikkomuksen tehdessäni opettaja voi antaa suullisen huomautuksen, kotimuistutuksen tai jälkiistuntoa 30min. - 2 tuntia. Oppitunnilla häiritessäni saan yhden varoituksen, toistaessani häirinnän minut poistetaan lopputunniksi luokasta ja saan jälki-istuntoa. Vakavissa rikkomuksissa noudatetaan perusopetuslain 36 mukaista kurinpitorangaistusta (kirjallista varoitusta ja erottaminen määräajaksi). Kotitehtävien laiminlyönnistä minut voidaan määrätä tekemään tehtäviä koulupäivän jälkeen enintään tunniksi kerrallaan. Vanhemmilleni ilmoitetaan välittömästi rikkeistäni. Rikkeet kirjataan rangaistuskirjaan. Tekemättömien läksyjen tekeminen koulupäivän jälkeen kirjataan opettajan päiväkirjaan. Muut asiat Peruskoulun opetus on julkista. Perustellusta syystä voidaan oikeutta päästä seuraamaan opetusta rajoittaa. (Perusopetuslaki 19 ) Oppilaan huoltajan on pyydettävä tarvittaessa vapautusta koulunkäynnistä pätevästä syystä. Pääsääntöisesti, mikäli kysymys ei ole sairaudesta, oppilas suorittaa opettajan hänelle määräämät tehtävät poissaolon aikana. Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden vuoksi, huoltajan pitää ilmoittaa siitä koululle viimeistään kolmantena päivänä. Koulutyötä häiritsevää mainontaa ei saa julkaista tai levittää koulussa.

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 1. Arvot ja toiminta-ajatus Moision koulussa opitaan perusopetuksen 7. - 9. luokkien perustietoja ja taitoja. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan kehittämään itseään yhteistyökykyiseksi, vastuulliseksi,

Lisätiedot

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 2. luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2 2.2 Perusopetuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2/172 2/172 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA 5 Opetussuunnitelman sisältö 5 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 6 Lukiokoulutuksen tehtävä

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Tämä opetussuunnitelma on laadittu Salon Ollikkalan koulun perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 varten. Opetussuunnitelma perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA V U OSILUOKILLE1. 6. 2013 2014 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 1 2.1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus... 1 2.2 Kasvatus- ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.1 Yleistä...4 1.2 Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot