Teuron koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Toimintakulttuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teuron koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan. 3.3. Toimintakulttuuri"

Transkriptio

1 Teuron koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen, päätöksenteko ja yhteisöllisyys Koko koulua koskevat käytännöt ja periaatteet on sovittu yhdessä ja niistä pidetään kiinni. Keskustelu on avointa ja kahdenkeskiseen keskusteluun on aina mahdollisuus. Henkilöstön viihtyvyyttä parannetaan yhteisillä keskusteluilla. Lukuvuoden aikana kokoonnutaan henkilökunnan kanssa koulun ulkopuolella esim. yhteiseen saunailtaan tai teatteriin. Uusien työntekijöiden tai harjoittelijoiden tullessa taloon koulunjohtaja kertoo koulun säännöt ja käytännöt heti tutustumisjakson alussa. Päätöksenteko ja tiedonkulku Henkilökunta ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa koulunjohtajaan. Oppilaat käyttävät reissuvihkoja. Yleiset numeroidut tiedotteet jaetaan huoltajille kirjeitse ja sähköpostilla. Huoltajien vastuuta korostetaan tiedotteiden perillemenosta. Koulua yleisesti koskevat päätökset tehdään yhdessä (yhteiset tilaisuudet, välituntivalvontakäytännöt, hankinnat). Vastuullisuus ja sitoutuminen Pidetään säännölliset viikkopalaverit maanantaisin ja perjantaisin. Koulun kriisi- ja pelastussuunnitelma päivitetään vuosittain. Henkilökunnan kanssa sovituista määräajoista pidetään kiinni. Yhteistyö ja suunnittelu Tarvikehankinnat mietitään yhdessä, yleensä helmi-maaliskuussa. Kiinteistöparannukset suunnitellaan toukokuussa yhdessä henkilökunnan ja osin oppilaiden kanssa. Oppilaille tehdään vuosittain kysely halutuimmista leikkivälineistä. Työsuunnitelmaa laaditaan henkilökunnan kanssa yhteisten asioiden osalta. Käytetään kunnan arviointikyselyjä apuna kehittämistyössä. Kehityskeskustelut pidetään kerran vuodessa ja tehtäväkuvaukset päivitetään samalla. Osallistutaan Tammelan pienten koulujen yhteistyöhön. Pedagoginen kehittäminen ja arviointi Pääsääntöisesti kirjataan kehittämisideat vuosisuunnitelmaan. Pohjana käytetään kunnan arviointikyselyjen antamaa tietoa kehittämistarpeista. Kestävän kehityksen periaatetta koulun toiminnassa painotetaan säännöllisesti ja ollaan yhteistyössä kunnan ympäristöviranomaisen kanssa sekä Loimi-Hämeen Jätehuoltoyhtiön kanssa. Kaikkiin kunnan arviointikyselyihin osallistutaan sekä tarvittaessa käytetään omia itsearviointikyselyjä toiminnan tehostamiseksi. Koulun tapahtumat, perinteet ja sidosryhmät Koulun toimintaan voi tulla tutustumaan aina. Joulujuhla ja päätöstilaisuus pidetään joka lukuvuosi. Kirkossa käydään lukukausien päättyessä. Opintoretki tehdään joka vuosi toukokuun puolivälissä. Joka kuudes vuosi pidetään kolmen päivän leirikoulu Ahvenanmaalla. Kummiyrityksenä on UPM- Kymmene-metsäyhtiö. Uusilla oppilaille 1. luokalla kummiluokkana on 5. luokka. Koulun toimivia hyviksi havaittuja perinteitä kunnioitetaan ja pidetään yllä. Kouluun tulevat vieraat toivotetaan tervetulleiksi. Tiedotusvälineille tiedotetaan, mikäli koululla on jokin erityinen projekti menossa tai koululla on esim. ulkomaalaisia vierailijoita.

2 4.5. huolto huollon yhteistyö ja oppilashuoltoryhmät huoltotyöryhmän kokouksia on vähintään kaksi lukuvuoden aikana. Tarvittaessa yksittäisen oppilaan kohdalla tapaamisia voi olla useampia. Koulunjohtaja laatii kokouksen kulusta muistion. Puheenjohtajana toimii koulukuraattori Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon edistämissuunnitelma jaetaan lukuvuosittain koteihin Kouluruokailu Koulun ruokailu tapahtuu luokissa opettajan valvoessa ruokailua. Ruokailun aikana kerrataan tarvittaessa hyviä ruokailutapoja, terveellisen ravinnon merkitystä ja ruoan arvostamista. Oppilaat eivät saa ilman pätevää syytä jättää ruokaa lautaselle säännöllisesti. Oppilaat avustavat keittäjää ruoka-astioiden noutamisessa ja palauttamisessa. Lisäksi järjestäjät pyyhkivät ruokapöydän ja pesevät maitopurkit kierrätystä varten Koulukuljetukset Opettajat antavat turvallisuus- ja käyttäytymisohjeita säännöllisesti oppilaille. Heijastimen käyttöä korostetaan oppilaille varsinkin syksyisin ja kaikille oppilaille jaetaan heijastimet lukuvuoden aikana lokakuussa. Kuljetusreittien turvallisuusnäkökohdat käydään läpi kuljettajien kanssa syksyisin. Koulun järjestyssäännöissä on lisäohjeita oppilaille koulumatkoista Toimenpiteet sekä vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteissa Poissaolojen seuranta Opettajat kirjaavat päiväkirjaan oppilaiden poissaolot. Huoltajien velvollisuutena on ilmoittaa oppilaan poissaolon syy samana päivänä(järjestyssäännöt). Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä Kiusaamistapauksissa toimitaan seuraavasti: - keskustelu kiusaajan ja kiusatun kanssa ja kolme välituntia eteisessä - ilmoitus huoltajalle ja yksi tunti jälki-istuntoa - ilmoitus kuraattorille ja keskustelu asianosaisten huoltajien kanssa - keskustelu ja kirjallinen varoitus - määräaikainen erottaminen - kiusaavan oppilaan luokan tai koulun vaihto, mikäli muilla toimenpiteillä kiusaaminen ei lopu Väkivaltatapauksissa toimitaan seuraavasti - keskustelu osapuolten kanssa, ilmoitus huoltajalle ja koulukuraattorille sekä yksi tunti jälkiistuntoa - toistuva: kaksi tuntia jälki-istuntoa ja keskustelu osapuolten huoltajien kanssa - kirjallinen varoitus - erottaminen määräajaksi

3 Oppitunnin häirintätapauksissa toimitaan seuraavasti - oppilaan puhuttelu - toistuva: poistaminen luokasta koulun eteiseen jatkamaan työskentelyä ja ilmoitus huoltajalle - keskustelu huoltajan kanssa ja ilmoitus koulukuraattorille - mahdollinen määräaikainen siirto pienopetusryhmään Koulukeskukseen - uusi ja pidempiaikainen siirto pienopetusryhmään Koulukeskukseen Tupakointi, päihteiden ja huumeiden käyttö Tupakointi kouluaikana: keskustelu oppilaan kanssa, yhteys huoltajaan ja yksi tunti jälki-istuntoa Päihteiden tai huumeiden käyttö kouluaikana: - ilmoitus huoltajalle, perusturvaan ja koulukuraattorille - huume-epäilyssä yhteys myös terveydenhoitajaan tai terveyskeskukseen Tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset Tapaturman sattuessa opettajat tai keittäjä antavat ensiavun. Tarvittaessa oppilas kuljetetaan Tammelan terveysasemalle jatkohoitoon. Toiminta onnettomuuksissa ja kuolemantapauksissa käsitellään koulun kriisikansiossa Kerhotoiminta Elektroniikkakerho Tavoitteet: syventää sähköopillista osaamista, juotokset, komponenttien nimiä ja toimintaperiaatteita, vikojen korjausta, omien kytkentöjen suunnittelua Liikuntakerho Tavoitteet: syventää liikuntataitoja ja lisätä kiinnostusta eri liikuntamuotoihin Musiikkikerho Tavoitteet: erilaisiin soittimiin tutustumista ja yhteissoittoa, musiikin kuuntelua, pienimuotoisten musiikkiesitysten harjoittelu ja toteuttaminen Pelikerho Tavoitteet: tutustua erilaisiin perinteisiin peleihin, ei tietokonepeleihin. Omien pelien suunnittelua 5. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSIVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.4. HOJKS Mikäli oppilas on siirretty tai siirretään erityisopetukseen ja opetus on integroitu yleisopetuksen yhteyteen, luokan opettaja suunnittelee ja valmistelee yhdessä erityisopettajan ja huoltajan kanssa HOJKS:n ja esittää sen koulunjohtajalle. Koulunjohtaja lähettää sivistystoimenjohtajalle HOJKS:n lopullista hyväksymistä varten.

4 Tietostrategia ja tiedonhallintataidot (tietostrategia) Tiedonhallintataito on lyhyesti määriteltynä taitoa valita, tulkita ja käyttää erilaista informaatiota yksilön ja ryhmän ajattelun aineksina. Usein työskentelyprosessissa tuotetaan uutta tietoa tai aineistoa, jolla on merkitystä muillekin kuin tuottajalle tai tuottajille itselleen. Tiedonhallintataitoihin liittyvissä töissä on tärkeää, että saadaan tietoa toistava toimintatapa poikki ja että oppilaat ja opettajat pohtivat yhdessä, mitä tieto ja tiedon tuottaminen on. Tiedonhallintataidot kasvavat vähitellen ja vaiheittain. Oppimisen edellytyksenä on, että perusvaiheita toistetaan säännöllisesti. Vanhempien ja koulun tehtävänä on rohkaista lasta kysyväksi ja uteliaaksi. Jotta tutkiva asenne elämään ja oppimiseen voisi kehittyä, pitää sekä aikuisen että lapsen luopua yhden oikean vastauksen ja totuuden etsimisestä. Omiin ja muiden oivalluksiin lapsi oppii luottamaan, jos - opiskeluilmapiiri on avoin ja turvallinen - oppilas luottaa itseensä ja kunnioittaa muita - kaikki kykenevät toimimaan ryhmässä - ei korosteta liikaa kilpailua ja kritiikkiä. Tiedonhallintataitojen oppiminen ja ohjaus edellyttävät yhteistyötä. Koulun ja kirjaston yhteistyömuodot on selvitetty yhteistyösuunnitelmassa. Alaluokilla luokanopettaja voi oppiaineita integroimalla luoda oppimiskokonaisuuksia, joissa tiedonhallintataidot kehittyvät vähitellen monipuolisiksi. Yläluokilla voi olla vaara, ettei kenelläkään ole vastuuta oppilaan kokonaistaitojen kehittämisestä. Tiedonhallintataidot kehittyvät, kun aineenopettajat tutustuvat toisten aineiden opetukseen ja mahdollistetaan ainerajat ylittävät projektit, teemat ja oppimistehtävät. Tarvitaan opettajien runsasta vuorovaikutusta ja keskinäistä sopimista yhteisistä käytänteistä. Jokaisen opettajan tulisi tietää, mitä ja miten koulussa opetetaan. Varsinkin yläluokilla tarvitaan koulun sisäistä koordinointia niin, että oppilaalla ei ole samanaikaisesti useita laajaa tiedonhakua ja prosessointia edellyttäviä tehtäviä tekeillä. Jotta oppilas oppisi löytämään oikean tiedon eri tiedonlähteistä, eri tiedonhankintakanavia tulee luokitella ja jäsentää. voi hakea tietoa tehtävän tavoitteiden ja käytettävissä olevien mahdollisuuksien perusteella esimerkiksi: - lähestymistavan mukaan ( haastattelu, kysely, havainnointi, julkaisut) - sisällön mukaan ( hakuteos, sanakirja, hakemisto, viitetietokanta, kokotekstitietokanta) - aineistotyypin mukaan ( kirjat, artikkelit, videot, äänitteet) - aineistomuodon mukaan (elektroninen, painettu, www-sivu, kalvo, numeerinen tieto) - katteen mukaan (koulukirjasto, kunnankirjasto) - toimintaperiaatteen mukaan (hakukone, aihehakemisto) - saavutettavuuden mukaan ( käyttö koulussa, kirjastossa/julkinen, rajattu). Tiedonhallinnan taitoihin kuuluu myös arvioida aineiston tekijöitä, uskottavuutta, objektiivisuutta, kattavuutta, paikkansapitävyyttä, tarkkuutta ja ajantasaisuutta. Tiedonhallintataitojen tavoitteet ovat seuraavat: - oppii kysymään. - oppii käyttämään kirjastoa apuna vastausten löytämiseen. - oppii valikoimaan ja yhdistelemään tietoa erilaisista lähteistä. - osaa arvioida löydetyn tiedon luotettavuutta. - ymmärtää oppimisen prosessiluonteen

5 Tiedonhallintataidot Tavoitteet Luokat oppii tutkimaan kirjan rakennetta - oppii tutustumaan kuviin ja lukemaan niitä - osaa kysyä neuvoa ongelmatapauksissa - tutustuu graafisiin kuvaajiin ja tulkitsee diagrammeja - etsii tietoa ikätasolleen sopivista tietokirjoista ja muista lähteistä. Luokat etsii aktiivisesi tietoa - tutustuu monipuolisesti tietokirjoihin ja käyttää niitä tiedonhaussa - oppii avaamaan erityyppisiä tietotekstejä - kehittyy luetun ymmärtämisen taidoissaan - osaa tuottaa kirjallisen ja suullisen esityksen - erottaa mielipiteen ja faktan toisistaan 6. luokka - tutustuu tiedonhallinnan prosessiin: 1. määrittele aihe tai ongelma 2. etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. valitse tarvitsemasi tieto 4. järjestele tietoa 5. esittele tuloksesi 6. arvioi prosessia ja työtä - osaa käyttää kirjan sisällysluetteloa ja hakemistoa - etsii ja tunnistaa lähteitä - osaa tehdä lähdeviittauksen - omaksuu kysyvän ja tutkivan tavan opiskella. Tietotekniset taidot Tietokone on yksi oppimisen apukeino ja tiedon hankkimisen ja hallinnan väline. Tieto- ja viestintätekniikan käsitteitä ja taitoja opitaan toiminnan kautta eri oppiaineiden tunneilla. Tietotekniikkaa käyttäessään oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan, oppii tiedonhankinta- ja prosessointitaitoja. Oppilaiden iän karttuessa oppimisessa pyritään entistä enemmän asioiden ymmärtämiseen. Opetellaan myös kriittistä suhtautumista tietoon. Luokilla 1-6 tietokoneen käyttö opitaan muiden aineiden yhteydessä, eikä sitä opeteta erillisenä oppiaineena. Luokilla 7-9 tietokoneiden käyttöä opetetaan myös erillisenä aineena.

6 Tavoitteet Luokat osaa avata ja sulkea laitteiston - hallitsee osittain näppäimistön ja hiiren käytön - osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla (isot ja pienet kirjaimet) - osaa tuottaa oman piirroksen - osaa tulostaa työnsä - käyttää opetusohjelmia. Luokat osaa kirjoittaa laajempia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla - osaa asemoinnin perusasioita: otsikko ja kappalejako - selviytyy yksinkertaisista hakutehtävistä käyttäen apuna Internetin hakukoneita ja hakemistoja - osaa tallentaa ja avata tiedoston - käyttää opetusohjelmia. Luokat osaa leikkaa/liimaa toiminnon - osaa tuottaa esityksen johonkin oppiaineeseen käyttäen tietotekniikkaa ja Internetiä apuvälineenä (tiedonhaku, kuvat, tekstin kirjoitus ja ulkoasu) - osaa etsiä ja liittää kuvan tekstiin - osaa merkitä lähdeviitteen (sivun ylläpitäjä, www-osoite ja tiedonhakupäivämäärä) - osaa miettiä tiedon luotettavuutta - osaa käyttää sähköpostia - ymmärtää ja hallitsee sähköpostin asiallisen käytön - käyttää opetusohjelmia. Palvelut - koulun kotisivut netissä - luokissa oppilailla tietokoneen käyttömahdollisuus opettajan opastamana (alaluokat) - sähköisen viestinnän opettelun mahdollisuus - Internetin käyttömahdollisuus luokissa - sähköpostipalvelut henkilökunnalla ja oppilailla - Internetin käyttömahdollisuus kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla - atk-tuen jatkuva saatavuus Henkilökunnan atk-koulutuksen suunnittelu - Halukkuuden ja tavoitteiden kartoitus määräajoin - Tietojen nykyaikaistaminen - Uusien laitteiden ja ohjelmien käyttökoulutus Verkkoyhteyksien ylläpito - Hallinto- ja oppilasverkonverkon ylläpito - Virustorjunnan kehittäminen - Tietosuojan ylläpito ja parantaminen

7 Laitteiston ylläpito - Palvelinten ylläpito ja suojaus - Varavirtalähteiden huolto - Verkon kehittäminen ja muutostöiden teko ja tilaus - Työasemakoneiden ohjelmien asennus, turhien ohjelmien poisto ja pienet korjaustyöt vanhemmalle kalustolle - Uusien oheislaitteiden asennus ja vanhojen huolto - Laitteiston ajan tasalla pitäminen Koulukohtainen lisäys Tietokoneen käytön perusteet - tietokoneen ja ohjelmien avaaminen ja sulkeminen - omien tuotosten tekeminen, tekstin kirjoittaminen, kuvan tai piirroksen liittäminen, tallentaminen ja tulostaminen - opetusohjelmien käyttäminen - tiedon hakeminen CD-rompuilta - Sähköpostin käytön perusteet: - sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen luokkien oppilailla oma sähköpostiosoite (postia.com) - Internetin käytön perusteet: - kotisivujen selaaminen - tiedon hakeminen internetistä

8 7.19. Valinnaiset aineet Tammelatietous (1 vuosiviikkotunti 5. ja 6. luokan oppilaat, jotka eivät ole valinneet A2-kieltä) Työtapoja kokoaa itselleen Tammela-kansion opettajan johdolla erilaisia lähteitä käyttäen. Materiaalin hankinnassa käytetään internetiä, lähdekirjallisuutta, lehtiä, haastatteluja ja opetusta syvennetään retkillä ja tutustumiskäynneillä. Yhteistyötä tehdään Saaren koulun kanssa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Perusopetuksen valinnaisaineen tehtävänä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden sekä aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja. Tähän tarkoitukseen monitieteellinen ja alainen kotiseutuoppi sopii mitä parhaiten. Aihekokonaisuudet tulevat hyvin esiin kotiseutuopissa varsinkin: kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä- ja mediataito, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä sekä ihminen ja teknologia. Sisällöllisesti oppiaines jakaantuu kahteen vuosi- ja vuorokurssiin: 1. kurssi (5.lk) Tammelan luonto ja historia sekä nähtävyydet 2. kurssi (6.lk) Tammelan elinkeinoelämä, hallinto ja kunnan eri laitokset. Tutustumiskäynnit.

9 9. LIITTEET Teuron koulun järjestyssäännöt Yleistä - Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.(perusopetuslaki 29 ) - Koulunjohtaja vahvistaa koulun järjestyssäännöt, jotka on laadittu yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa.(tammelan kunnan sivistystoimen johtosääntö 5 ) - Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. (PeL 29 ) - Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (PeL 35 ) - Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Koulun alue Koulun alue käsittää koulun tontin. Lukuvuoden alussa kaikille oppilaille sekä kesken lukuvuotta kouluun tuleville uusille oppilaille selvitetään tarkasti koulun alue. ei saa ilman opettajan lupaa poistua koulun alueelta kouluaikana. Koululla asuvien kotirauhaa kunnioitetaan. Koulun asuntojen ulkoportailla oleskelu on kielletty. Kouluaika Kouluaikaan kuuluvat työjärjestyksen mukaiset opetustunnit välitunteineen ja työsuunnitelmassa määritelty muu toiminta. Mikäli oppilaalle on kunnan toimesta järjestetty koulukuljetus, kouluaikaan luetaan myös kuljetus koulun ja sen paikan välillä, josta oppilas noudetaan ja johon hänet palautetaan. Muutoin oppilaan kouluaika alkaa, kun hän saapuu koulun alueelle ja päättyy, kun hän sieltä poistuu. Tarpeettoman aikainen saapuminen ja tarpeeton viivyttely koulun alueella on kielletty. Koululla tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Käyttäytyminen Kaikki ovat vastuussa turvallisen opiskeluympäristön säilymisestä. Häiritsevä käyttäytyminen, kiusaaminen ja loukkaava, vaarallinen ja vilpillinen toiminta sekä kiroileminen ja esim. lumipallojen heittely ovat ehdottomasti kiellettyjä. Opettajat antavat tarvittaessa ohjeita ja määräyksiä siitä, miten on käyttäydyttävä kussakin tilanteessa. Oppilaan tulee käsitellä huolellisesti koulun omaisuutta ja hänelle annettua opetusmateriaalia. Tapaturman tai vahingon sattuessa on tehtävä välittömästi ilmoitus lähimmälle henkilökuntaan kuuluvalle. Hyviä käytöstapoja noudatetaan jokapäiväisessä kanssakäymisessä. Oppilailla on velvollisuus suorittaa työpäivän aikana joskus pienimuotoisia työtehtäviä: esim. piha-alueen siivousta, keittäjän avustamista, kaupassakäyntejä, jääkiekkokaukalon puhdistusta yms. Koulumatkat Koulumatkoilla noudatetaan hyviä käytöstapoja ja liikennesääntöjä. Koulukuljetuksissa noudatetaan kuljettajan ja opettajien ohjeita. Linja-autolla kouluun tulevat odottavat koulun pysäkillä tien ylitystä niin kauan, että linja-auto on ehtinyt n.100 metrin päähän pysäkistä. Koulukuljetuksessa oleva oppilas ei saa ilman huoltajan ilmoitusta opettajalle mennä toisen oppilaan kotiin koulun jälkeen. Polkupyörät säilytetään telineissä ja niillä ei ajeta välituntisin. Kouluun saa tulla polkupyörällä 1. luokan keväästä lähtien, kun kylätoimikunnat ovat lahjoittaneet kypärät. Kypärän käyttöä pyöräiltäessä korostetaan. Kaikille oppilaille jaetaan heijastimet syksyn aikana.

10 Koulutehtävät ja työrauha Opettajan määräämät koulutehtävät pitää suorittaa. Oppitunneilla opetustiloissa pitää olla työrauha. Tupakointi, päihteet ja huumeet Tupakointi kouluaikana ja koulun alueella on kaikilta kielletty.(ei koske koulun asuntoja) Kouluyhteisön jäsen ei saa olla päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena kouluaikana. Muut asiat - Peruskoulun opetus on julkista. Perustellusta syystä voidaan oikeutta päästä seuraamaan opetusta rajoittaa. (PeL 19) - Oppilaan huoltajan on pyydettävä tarvittaessa vapautusta koulunkäynnistä pätevästä syystä. Pääsääntöisesti, mikäli kysymys ei ole sairaudesta, oppilas suorittaa opettajan hänelle määräämät tehtävät poissaolon aikana. Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden vuoksi, huoltajan pitää ilmoittaa siitä koululle samana päivänä. - Koulutyötä häiritsevää mainontaa ei saa julkaista tai levittää koulussa. - Oppilailla voi olla koulussa matkapuhelin, mutta sitä ei saa käyttää oppituntien aikana. Oppituntien aikana puhelimen pitää olla suljettuna tai äänettömänä. - Koulun puhelinta oppilaat saavat käyttää opettajan luvalla. - Musiikin kuuntelulaitteita (esim. cd-soitin) ei saa tuoda koululle. Kurinpito, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.(pel 36 ) Jälki-istunnosta, luokasta poistamisesta ja tehtävien suorittamisesta työpäivän päätyttyä päättää oppilaan opettaja.(perusopetusasetus 17 ) Muutamia seuraamuksia järjestyssääntöjen rikkomuksista - Kiusaaminen(toistuva), vaarallinen käyttäytyminen, loukkaava käyttäytyminen, vilpillinen menettely: keskustelu, ilmoitus huoltajalle sekä vähintään yksi tunti jälki-istuntoa. - Toistuva oppitunnin häirintä: poistaminen luokasta, keskustelu ja ilmoitus huoltajalle. - Koulun omaisuuden tahallinen turmeleminen: rikki menneen omaisuuden korjaaminen tai korvaaminen sekä vähintään yksi tunti jälki-istuntoa. - Kiroileminen tai esim. lumipallojen heittely: kolmen välitunnin ajan oppilas on opettajanhuoneen eteisessä. Mikäli toistuvaa: vähintään yksi tunti jälki-istuntoa. - Kotitehtävien laiminlyönti useamman kerran lyhyessä ajassa: kotitehtävien tekeminen työpäivän päätyttyä enintään tunnin ajan ja ilmoitus huoltajalle.

Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Koulumme toimintakulttuuri muodostuu arjesta, juhlasta ja koulun ulkopuolisesta toiminnasta. Tavoitteenamme on turvallinen

Lisätiedot

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 1. Arvot ja toiminta-ajatus Moision koulussa opitaan perusopetuksen 7. - 9. luokkien perustietoja ja taitoja. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan kehittämään itseään yhteistyökykyiseksi, vastuulliseksi,

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Tämä opetussuunnitelma on laadittu Salon Ollikkalan koulun perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 varten. Opetussuunnitelma perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 2. luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2 2.2 Perusopetuksen

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9

PELKOSENNIEMEN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Opetussuunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 08.05.2006 17 1 PELKOSENNIEMEN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1. Opetussuunnitelman laatiminen Pelkosenniemen

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ...

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ... SEINÄJOEN LYSEON OPETUSSUUNNITELMA 01/2014 1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 2.1. ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ... 1 2.2. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2/172 2/172 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA 5 Opetussuunnitelman sisältö 5 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 6 Lukiokoulutuksen tehtävä

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015)

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015) ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010 (Johtokunta 11.6.2015) 1 1. ERKKO-LUKION TEHTÄVÄT JA ARVOPERUSTA 4 1.1. Viestintälinja 2. TOIMINTAKULTTUURI 5 2.1 Periaatteet ja tavoitteet 5 2.2 Oppimiskäsitys,

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki

Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki 2014-2015 Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki Atalan koulussa opiskelee tänä lukuvuonna 269 oppilasta. Koska ikäluokat ovat eri kokoisia, oppilasmäärätkin vaihtelevat 14 ja 24:n välillä. Uusia ekaluokkalaisia

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 Tärkeät yhteystiedot Nimi Ryhmän tunnus Sähköpostiosoitteeni Nimi Puh. Ryhmänohjaaja Tiimivastaava Koulutuspäällikkö Koulutusjohtaja Rehtori Keskeiset opettajat: Opinto-ohjaaja

Lisätiedot