LIIKUNNAN SIVUAINEOPINTOIHIN INTEGROITU OHJATTU HARJOITTELU LUOKANOPETTAJAKSI OPISKELEVIEN AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKUNNAN SIVUAINEOPINTOIHIN INTEGROITU OHJATTU HARJOITTELU LUOKANOPETTAJAKSI OPISKELEVIEN AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA"

Transkriptio

1 LIIKUNNAN SIVUAINEOPINTOIHIN INTEGROITU OHJATTU HARJOITTELU LUOKANOPETTAJAKSI OPISKELEVIEN AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA JAANA KARI, JYRKI KOMULAINEN, PILVIKKI HEIKINARO-JOHANSSON Yhteyshekilö: Jaaa Kari, Kajaai ammattikorkeakoulu, Aikopa, PL 51, Kajaai. Puh Sähköposti: TIIVISTELMÄ Kari J., Komulaie J., Heikiaro-Johasso P Liikua sivuaieopitoihi itegroitu ohjattu harjoittelu luokaopettajaksi opiskelevie ammatillise kehittymise tukea. Liikuta & Tiede 50 (1), Kajaai opettajakoulutusyksikössä ohjattii luokaopettajaopiskelijoide liikua aiedidaktie harjoittelu uudella tavalla keväällä Harjoittelu muutettii pitkäkestoiseksi ja itegroitii liikua sivuaieopitoje yhteytee. Harjoittelu aja opiskelijat kirjoittivat oppimispäiväkirjaa, jossa he pohtivat liikuaopettajuutesa kehittymistä. Tässä tutkimuksessa tutkittii sitä, mitä ammatillisee kehittymisee liittyviä asioita opiskelijat käsittelivät oppimispäiväkirjoissaa ja mite uusi harjoittelumalli tuki liikuaopettajuude ammatillista kehittymistä. Tutkimukse aieistoa oli 12 oppimispäiväkirjaa (120 sivua). Laadullie aieisto aalysoitii esi aieistolähtöisesti sisällöaalyysillä. Tässä vaiheessa aieistoa rajattii ja siitä poimittii tutkimuksee kaikki opettaja ammatillista kehittymistä käsittelevä materiaali. Tämä jälkee sisällöaalyysi tuloksia tarkasteltii Pickle opettaja ammatillise kehittymise kolmijao kehyksessä. Tulokseksi saatii, että opiskelijat käsittelivät päiväkirjoissaa ammatillista kehittymistää kaikilla Pickle malli ammatillise kehittymise osa-alueilla. Ammatillisista perustaidoista esillä olivat aiedidaktiikka ja aieehallita. Ajattelu taitoje osalta kirjoitettii opetukse suuittelusta ja reflektoiista, ohjattii omaa ammatillista kehittymistä ja pohdittii ammattietiikkaa. Opettaja persooallisuutee liittye kerrottii ammatillise itsetuo vahvistumisesta ja itsetutemukse edistymisestä. Johtopäätökseä todetaa, että vaikka harjoittelu tuki opiskelijoide liikuaopettajuude kehittymistä, yhde opitojakso tarjoama äkökulma opettajuutee o rajallie. Opettajakoulutuksee tarvitaa yhteistyötä eri opitojaksoje välille, jotta koulutukse kokoaisuudesta tulee opiskelijoita laajasti ja syvällisesti ammatillisee kehittymisee haastava. Asiasaat: ammatillie kehittymie, liikua opettamie, luokaopettajakoulutus, ohjattu harjoittelu ABSTRACT Kari J., Komulaie J., Heikiaro-Johasso P Teachig practice itegrated ito mior subject studies of physical educatio supportig professioal developmet of preservice teachers. Liikuta & Tiede 50 (1), A ew model of teachig practice for pre-service teachers i physical educatio was piloted i Kajaai Departmet of Teacher Educatio i The teachig practice was trasformed from a fourweek to a ie-week period ad itegrated with the theoretical ad practical studies of physical educatio. Durig the practicig period pre-service teachers were writig learig diaries i which they discussed their professioal developmet through their experieces. The purpose of this study was to idetify how this ew teachig practice model supported the professioal developmet of the pre-service teachers. The data cosisted of the pre-service teachers learig diaries (N=12, 120 A4 pages). The qualitative data were aalyzed usig qualitative cotet aalysis ad iductive classificatio. Thereafter the data were delimited to the material related to the pre-service teachers professioal developmet. The residual data were aalyzed abductively usig Pickle`s theoretical model for teacher professioal developmet. The results showed that i their learig diaries the pre-service teachers discussed their professioal developmet i all of the three sectios of Pickle`s professioal developmet theory. Subject didactics ad professioal ad didactical competecy were ofte metioed as basic professioal skills. I regard to cogitive skills the pre-service teachers wrote about plaig the teachig, reflected upo their ow teachig, discussed ethical questios of teachig ad set goals for their learig. Related to the teacher`s persoality the pre-service teachers wrote about stregtheig professioal selfesteem ad self-kowledge. I coclusio, the implemetatio of the practicig period provided comprehesive support to developig the pre-service teachers` teachig professio i physical educatio, but may parts related to a teacher`s professioal developmet were left without cocer. This study showed that oe study uit will oly offer a limited view of the teachig professio. There is a eed for close co-operatio betwee the differet study uits to make the teacher educatio more versatile ad to ecourage ad challege the pre-service teachers for more extesive ad deeper professioal developmet ad growth. Key words: physical educatio, professioal developmet, teacher educatio, teachig practice 52 Liikuta & tiede 50 1 / 2013 TUTKIMUSARTIKKELI Ammatillie kehittymie ohjatussa harjoittelussa

2 JOHDANTO Opettaja ammatillie kehittymie o pitkäkestoie moimutkaie oppimis- ja sosiaalistumistapahtuma, jossa pedagogisdidaktiste taitoje oppimise lisäksi ammatillie miäkäsitys vahvistuu ja opettaja ajattelu taidot kehittyvät. Ammatillie kehittymie alkaa jo omie kouluvuosie aikaa ja jatkuu läpi työura. (Väisäe & Silkelä 2003.) Opettajakoulutus o ammatillise kehittymise kaalta aiulaatuista aikaa, sillä silloi kehittymisee pyritää tietoisesti ja tavoitteellisesti vaikuttamaa. Opettaja ammatillista kehittymistä voidaa selittää erilaiste mallie ja teorioide avulla (Niikko 1998). Tutkimuksessa o edetty kehitystä kuvaavista vaiheteorioista, kute liikuaopettajuude kehittymistä selittävistä Siedetopi (1991, 11 12) ja Kagai (1992) malleista, ammatillise kehittymise kuvaamisee prosessia, jossa keskeistä o opettaja ajattelu ja toimia välise yhteyde kuvaamie. Tarkastelu kohteea ovat opiskelijoide yksilölliset ja yhteisölliset oppimisprosessit. (Heikkie 2007, ) Oppijat ähdää ammatillise kompetessisa aktiivisia raketajia, joita opettajakoulutus tukee itseohjautuvaa ja reflektiivisee oppimisee (Väisäe & Silkelä 2003). Tässä artikkelissa luokaopettajaopiskelijoide liikuaopettajuude ammatillista kehittymistä tarkastellaa Pickle (1985, 55 59) opettaja ammatillista kehittymistä selittävä malli lävitse, missä kehittymie merkitsee 1) opettamisee liittyvie tietoje ja -taitoje oppimista 2) opetus-oppimistilateesee liittyvie ajattelu taitoje laajeemista ja syveemistä sekä 3) opettajapersooallisuude kehittymistä (Pickle 1985, ) Pickle (1985) mukaa ämä kolme osa-aluetta voivat kehittyä sekä yhtä aikaa että eriksee ja joki osaaluee kehittymie voi jäädä hyvi vähäiseksi. Pickle (1985) malli vahvuus opettajakoulutukse kotekstissa o, että malli avulla sekä opiskelijat itse että heitä ohjaavat opettajat voivat hahmottaa ammatillista kehittymistä ja tuistaa eri osa-alueide kehittämistarpeita. Malli muistuttaa paljo opettaja ammatillise kehittymise mallia, joka Väisäe (2005, 171) o luout opetusharjoittelu ohjausta koskeeide tutkimustesa pohjalta. Liikutaa opettava ammatillise kehittymise haasteet Liikuaopettajie koulutukse tavoitteea o, että opiskelijat kehittyvät liikutapedagogiika ja fyysise hyvivoii asiatutijoiksi. Opiskelijat oppivat kostruktiivisee oppimiskäsityksee soveltuvia opetusmeetelmiä, tutevat liikua yhteiskuallise ja kulttuurise perusta ja tiedostavat opettaja työ eettise vastuu. (Curter-Smith ym. 2008; Behets & Vergauwe 2006; Dowlig 2006; Garrett & Wrech 2008; Heikiaro-Johasso 2005). Tavoitteet ovat laajasti hyväksyttyjä, mutta koulutukse toteutusta o moitittu siitä, että se paiottaa liikaa tekise puole hallitsemista, eikä haasta riittävästi opiskelijoita pohtimaa arvojaa, aseteitaa ja toimitatapojaa (Curter-Smith & Sofo 2004; Garret & Wrech 2008; Timke & va der Mars 2009). Lisäksi o kritisoitu, että koulutuksessa keskitytää liikaa eri liikutamuotoje ja -lajie opettamisee, jolloi opiot voivat jäädä opiskelija omakohtaiseksi liikkumiseksi ja liikutataitoje harjoittamiseksi (Atjoe 2008; Kari 2011; Palomäki 2009, 79; Pesoe 2011, 145). Dowligi (2006) mukaa opettajakouluttajat ohjaavat opiskelijoita vastaamaa kysymyksii, jotka alkavat kysymyssaoilla mitä ja mite, ku opiskelijat pitäisi saada vastaamaa kysymyksee miksi. Moet opettajakoulutukse tutkijat kuiteki toteavat, että oleaisita koulutukselliste tavoitteide saavuttamisessa o opiskelija oma aktiivisuus ja halu kehittyä (Palomäki 2009, 75; Pesoe 2011, ; Vartiaie 2011, 180). Näi olle kysymys oki siitä, millaie opettajakoulutus tarjoaa opiskelijalle tilateita, joissa hä voi kohdata oma keskeeräisyytesä, tuistaa ammatillise kehittymise tarpeitaa ja motivoitua itsesä kehittämisee (MacPhail 2011, 438). Ohjattu harjoittelu ammatillise kehittymise tukea Luokaopettajaopiskelijoide liikua opitoje laadu paratamiseksi päätettii Oulu yliopisto Kajaai opettajakoulutusyksikössä liittää aiedidaktie ohjattu harjoittelu etistä tiiviimmi liikutaa erikoistuvie opiskelijoide sivuaieopitoje (25 op) yhteytee. Ohjatu harjoittelu yleiseä tavoitteea o, että opiskelija luo yhteyksiä teoria ja opetukse käytäö välille ja oppii toimimaa erilaisissa opetus- ja kasvatustilateissa (Curter-Smith & Sofo 2004; Komulaie 2010, ). Hyvä harjoittelu kehittää myös opiskelijoide eettistä sesitiivisyyttä (Atjoe 2005). Aiedidaktisessa harjoittelussa opetusta ja oppimista tarkastellaa tiety aiee äkökulmasta huomioide aieesee liittyvät tiedolliset, taidolliset ja kulttuuriset lähtökohdat. Opettajuude kehittymistä, opetusharjoittelu ohjausta ja ohjatu harjoittelu merkitystä opettaja ammatillise kehittymise tukea o tutkittu Suomessa melko rusaasti (Palomäki 2009, ), mutta hyvi vähä liikuaoppiaiee äkökulmasta (ks. Niemie ym. 2007; Palomäki 2009; Pesoe 2011). Kasaiväliste tutkimuste (Cloes ja Mouto 2012; Curter-Smith ym. 2008; Garrett & Wrech 2008; Stra & Curter-Smith 2009) perusteella, voidaa todeta, että ohjattu harjoittelu vaikuttaa useimmite myöteisesti liikuaopettaja ammatillisee kehittymisee ja ravistelee opiskelijoide käsityksiä hyvästä liikuaopettamisesta. Myöteisiä oppimiskokemuksia o saatu pitkäkestoisista harjoitteluista ja harjoitteluista, joissa itegratiivise pedagogiika (Tyjälä 2007, 28 31) mukaisesti harjoittelu kytketää muihi opettajakoulutukse opitoihi. Kajaai uudessa harjoittelumallissa aiedidaktie harjoittelu muutettii pitkäkestoiseksi hajauttae opetustuit eljältä viikolta yhdeksä viiko ajalle. Opiskelijat saivat opettaa koko harjoittelu aja samaa liikutaryhmää; aiemmi opiskelijoille kerättii opetustuit useista ryhmistä. Harjoittelussa tiivistettii teoria ja käytäö suhdetta: sivuaieopioissa huomioitii käyissä oleva harjoittelu ja harjoitteluu liitettii sivuaieesee liittyviä tehtäviä. Lisäksi harjoittelussa kiiitettii huomiota opiskelijoide vertaisoppimisee: opiskelijoilla ohjattii käyttämää koko elihekistä tiimiää opetukse suuitteluu ja toteutuksee. Viimeie muutos koski ohjausta. Ohjaukse muuttuessa pääosi viikoittaiseksi ryhmäohjaukseksi opiskelijat saivat liikuadidaktiko ohjausta sama ohjausresurssi puitteissa seitsemä kertaa aiemma kahde kerra sijaa. Lisäksi didaktikko oli joustavasti käytettävissä tutie suuittelu apua. Kokoaisuudessaa harjoittelumalli kehittämisessä pyrittii lisäämää opiskelijoide mahdollisuuksia oma opettajuutesa reflektioo ja liikuaopettamisee liittyvää ammatillise tietoisuutesa syvetämisee. Kehitystyössä tukeuduttii Väisäse ja Silkelä (2003, 29) opettajakoulutukse periaatteisii, jotka o johdettu kogitiivis-kostruktivistisesta oppimis- ja tietokäsityksestä sekä humaistise psykologia ihmiskäsityksestä ja kasvuteoriasta. Taulukossa 1 o kuvattu uude harjoittelumalli tavoitteita ja toteutusta. Opiskelijat kirjoittivat koko harjoittelu aja oppimispäiväkirjaa. Opiskelijoita pyydettii pohtimaa päiväkirjassaa liikuaopettajuuttaa ja se kehittymistä harjoittelukokemuste ja sivuaieessa oppimasa teoreettise tiedo lävitse. Päiväkirja vähimmäispituudeksi asetettii asetettii sivu / harjoitteluviikko eli yhteesä 9 sivua. Opiskelijoita kaustettii persooallise teksti tuottamisee eikä päiväkirjaa tarviut liittää kirjallisuutta. Tämä artikkeli tarkoituksea o arvioida uude harjoittelumalli toteutumista opiskelijoide ammatillise kehittymise äkökulmasta ja vastata tutkimuskysymyksee: Mitä ammatillisee kehittymisee liittyviä asioita opiskelijat käsittelivät harjoittelu aikaa kirjoittamissaa oppimispäiväkirjoissa? Saadu vastaukse pohjalta artikkelissa tulkitaa sitä, mite luoka- Liikuta & tiede 50 1 / 2013 TUTKIMUSARTIKKELI Ammatillie kehittymie ohjatussa harjoittelussa 53

3 TAULUKKO 1. Liikua sivuaieopitoihi itegroidu ohjatu harjoittelu tavoitteet ja toteutus. LIIKUNNAN AINEDIDAKTINEN OHJATTU HARJOITTELU Tavoitteet: Opiskelija harjaatuu tavoitteellisessa ja meetelmällisesti moipuolisessa opetustyössä ja perehtyy aiee opetussuuitelmaa ja se kehittämisee. Toteutus: Opiskelijat toimivat elihekisissä tiimeissä. Tiimi vastaa 9 viiko aja yhde Kajaai ormaalikoulu (1 6 lk) liikutaryhmä opetuksesta. Opetusta o 2 h viikossa. Jokaie opiskelija opettaa yhde oppitui yksi, muute opetus hoidetaa pareittai tai tiimiä. Ohjaus hoidetaa viikoittaisea ryhmäohjauksea (ryhmässä 4 6 opiskelijaa) yhdessä liikua didaktiko ja harjoittelukoulu luokalehtori kassa. Ohjausryhmä kokoopao o sama koko harjoittelu aja. Harjoitteluu kuuluu kaksi opetustiimeittäi suoritettavaa tehtävää: 1) liikutaryhmä vuorovaikutukse kehittämie 2) oppilasarvioii suorittamie. Harjoitteluu kuuluu kaksi hekilökohtaista tehtävää, joide avulla opiskelija tarkastelee kehittymistää liikutaa opettavaa opettajaa: 1) yksi pidety, videoidu oppitui didaktie observoiti (ks. Palomäki ja Heikiaro-Johasso 2003) 2) oppimispäiväkirja kirjoittamie. Harjoittelu alkaa perehdyttämissemiaarilla (6h), jossa opiskelijoille kerrottaa harjoittelu tavoitteet ja tehtävät, jaetaa opiskelijat harjoittelutiimeihi ja perehdytää liikua arvioitii. Suuitteluviikolla opiskelijat tutustuvat opetusryhmiisä, laativat jaksosuuitelma ja esittävät suuitelmasa semiaarissa, jossa ovat paikalla harjoitteluu osallistuvat opiskelijat, ormaalikoulu luokalehtorit ja liikua didaktikot. Harjoittelu päätyttyä pidetää ohjaajie ja opiskelijoide yhteie päätössemiaari, jossa opiskelijat esittävät tehtäviesä tuotokset ja arvioidaa harjoittelua. opettajakoulutukse liikua sivuaieopitoihi itegroitu ohjattu harjoittelu tuki opiskelijoide liikuaopettajuude ammatillista kehittymistä. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT Opitojakso suuittelua, toteutusta ja arvioitia voidaa luoehtia toimitatutkimukseksi, joka tarkoituksea o tuottaa tietoa käytäö ogelmie ratkaisemiseksi (Ladki 2007). Kajaaissa opettajakoulutukse kehittämise potimea olivat aiemmissa tutkimuksissa esitetyt liikuaopettaja ammatillise kehittymisee liittyvät haasteet, samasuutaiset käytäö opettajakoulutuksessa havaitut ilmiöt sekä halu kehittää luokaopettajakoulutukse ohjattua harjoittelua. Toimitatutkimuksessa edettii Nortoi (2009) kuvaama kehittämissykli mukaa: suuiteltii ja toteutettii uusi opitojakso, arvioitii jakso toimivuutta sekä kehitettii opitojaksoa seuraava opitovuode tarpeita ajatelle. Läpi kehittämissykli artikkeli esimmäie kirjoittaja toimi tutkijaopettaja kaksoisroolissa (ks. Klemola 2009, 41). Toimitatutkimuksee kuuluu tutkittavie ja tutkijoide välie tiivis yhteistyö ja aktiivie rooli uude tiedo tuottamisessa, toimia uudistamisessa ja arvioiissa. (Norto 2009, ) Tässä kehittämisessä yhteistyössä olivat Kajaai ormaalikoulu ja opettajakoulutusyksikö hekilöstö ja myös opiskelijat. Harjoittelu käyistyi loppusyksystä 2009 perehdyttämissemiaarilla, ja opiskelijat aloittivat opetusjakso vuode 2010 alussa. Harjoitteluu osallistui yhteesä 16 samaaikaisesti liikua sivuaietta (25 op) opiskelevaa 3. vuosikurssi luokaopettajaopiskelijaa, joista 14 palautti oppimispäiväkirja sovitusti harjoittelu päätyttyä. Opiskelijoista 12 atoi luva päiväkirjasa tutkimuskäyttöö, jote tutkimusaieistoksi tuli 12 päiväkirjaa (120 A4 sivua tekstiä, riviväli 1,5 ja kirjaikoko 12 pts). Oppimispäiväkirja kirjoittamie kuului opitojakso hyväksyttyy suorittamisee eikä tutkimuksee osallistumattomuus vaikuttaut opiskelijoide opitoihi. Tutkimusaieisto aalysoitii kahde tutkija yhteistyöä. Kolmas tutkija osallistui ohjaajaa ja kriittiseä asiatutijaa. Tutkimusmeetelmää oli laadullie sisällöaalyysi. Ee varsiaista aalyysiä tutkijat tutustuivat aieistoo ja aalysoivat toisistaa riippumatta osa aieistoa. Tämä jälkee tutkijat vertasivat aalyysejää ja tarkesivat aalyysitapaa. Sitte tutkimukse esimmäie kirjoittaja pelkisti aieistolähtöisesti aieistossa olevat ajatuskokoaisuudet. Näi tehtii siksi, että toiselle kirjoittajalle Pickle (1985) teoreettie malli oli ii tuttu, että häe oli vaikea sulkeistaa sitä aieistolähtöise tarkastelu ajaksi. Pelkistetyt ajatuskokoaisuudet olivat pituudeltaa yksittäisiä lauseita tai muutama lausee kokoaisuuksia. Aieisto tuotti 159 erilaista pelkistettyä ilmausta, joista 95 liittyi ammatillisee kehittymisee. Loput ilmaukset, jotka käsittelivät pääasiassa koululiikutaa oppiaieea ja toteutetu harjoittelu arvioitia, rajattii pois tutkimukse aieistosta. Seuraavaksi tutkijat yhdessä ryhmittelivät jäljelle jääeet ilmaukset alaluokkii ja edellee laajempii teemoihi tiivistäe samalla ilmaukset taulukkoo. Osa tästä taulukosta o esillä taulukossa 2. Luokittelua ja teemoittelua tehdessää tutkijat palasivat tarvittaessa alkuperäisee aieistoo tarkastaaksee luokitukse oikeellisuude. Aieistolähtöise aalyysi jälkee tuloksia tarkasteltii abduktiivisesti Pickle (1985) ammatillise kehittymise osa-aluejao kehyksessä. Teoriasidoaise tarkastelu avulla ähtii, mihi ammatillise kehittymise osa-alueelle opiskelijoide pohdiat paiottuivat ja mitä opiskelijat eivät käsitelleet päiväkirjoissaa. Toimitatutkimus tutkimusstrategiaa asettaa rajoituksia periteiselle tutkimukse pätevyyde ja luotettavuude arvioiille (Heikkie & Syrjälä 2006). Tärkeitä o, että tutkijat tiedostavat tutkimukselliste ratkaisujesa taustalla olevat vaikutteet ja raportoivat kaike sellaise tiedo, joka o vaikuttaut tutkimuksee. Tässä tutkimuksessa aieisto sytymisee o vaikuttaut päiväkirjoje kirjoittamisee aetut ohjeet, vaikkaki ohjeissa korostettii vapautta persooallisee asioide käsittelyy. Toisaalta päiväkirjoja ei kirjoitettu pelkästää tutkimustarkoituksee, vaa e olivat oppimismeetelmä ja itsereflektio välie. Aieisto sytymisee o todeäköisesti vaikuttaut myös se, että päiväkirjat palautettii harjoittelua ohjaeelle tutkijaopettajalle. Vaikka päiväkirjoja ei arvioitu, opiskelijat ovat voieet ataa itsestää myöteise ja asiat osaava kuva eivätkä välttämättä kirjoittaeet kaikista epäoistumise kokemuksista. Aieisto aalyysi luotettavuutta paraettii tutkijatriagulaatiolla (Tuomi & Sarajärvi 2009) hyödytämällä aalyysissä kahde eri tieteeala edustaja, kasvatustieteilijä ja liikutapedagogi osaamie. Luotettavuutta lisättii myös seuraamalla aieisto saturaatiopistee saavuttamista, mikä saavutettiiki seitsemä päiväkirja aalysoii jälkee. Näi tutkijoille varmistui, mikä tutkimuksessa o yleistä, toistuvaa ja mikä erityistä, harvoi esiityvää. Lisäksi tutkimusprosessi o pyritty kuvamaa yksityiskohtaisesti. Tutkimukse pätevyyttä lukija pääsee arvioimaa lukemalla raporttii poimittuja 54 Liikuta & tiede 50 1 / 2013 TUTKIMUSARTIKKELI Ammatillie kehittymie ohjatussa harjoittelussa

4 aieistoesimerkkejä. Artikkelissa aieistositaattie perässä oleva merkitä sulkeissa viittaa kirjoittajaa ja häe sukupuoleesa (ks. taulukko 2). TULOKSET Ammatilliset perustaidot Eite pelkistettyjä ilmauksia aieistossa oli liittye opettaja ammatillisii perustaitoihi. Vahvimmi esillä oli teema, jossa kuvataa opettaja toimitaa liikutataitoje opettajaa ja ryhmä hallitsijaa. Opiskelijoilla äytti oleva yhdemukaie kuva, mite liikutatuti pitää tekisesti toteuttaa. Aieisto aalyysitaulukosta (taulukko 2) voi ähdä, mite lähes jokaie kirjoittaja toi esii, kuika opettaja pitää ataa lyhyet ohjeet toimitaa, orgaisoida toimita hyvi, havaioida oppilaide suorituksia, ataa palautetta ja äyttää mallisuoritukset liikkeide ydikohtia paiottae. Opettaja pitää myös motivoida oppilaita ja ohjata oppimista pelkä tehtävie selittämise sijaa. Oppilaide puolestaa pitää liikkua paljo, oppia liikutataitoja ja saada oistumise kokemuksia. Opiskelijoide äkemykset tekisesti toimivasta liikutatuista eivät ole ristiriidassa liikutapedagogise kirjallisuude kassa (Graham 2008; Rik & Hall 2008; Rik 2010), mutta tällaie teksti ei kerro opiskelijoide pedagogisesta tai eettisestä suhtautumisesta oppi laisii tai kyvystä reflektoida opettajuuttaa syvällisemmi. Aieisto toi kuiteki esii se, että useimmat opiskelijat olivat valmiita pohtimaa ammatillisuuttaa laaja-alaisesti ja syvällisesti. Ammatillisii perustaitoihi liittye opiskelijat kirjoittivat rusaasti siitä, kuika he yhteistyössä toimie laajesivat didaktista osaamistaa kokeilemalla erilaisia opetusmeetelmiä. Ryhmässä o helpompi kokeilla jotai uutta, joka ei hyvällä todeäköisyydellä tule oistumaa =). Voidaa sitte yhdessä miettiä, miksi ei toimiut tai toimi. (5/) Myös aieehallitaa opiskelijat saivat tukea ja oppia toisiltaa: Ryhmässä toimimie toi miulle paljo itseluottamusta ja varmuutta liikuaopettaja työhö. Varsiki telievoimistelu suuittelu olisi ollut miulle yksi todella haastavaa, sillä kokemusta ei juurikaa ollut. Tässä vaiheessa harjoittelu tutui todella hyödylliseltä. Täydesimme ryhmässä toisamme ja aiaki miä opi valtavasti. (7/) Ammatillisii perustaitoihi kuuluu oppilaatutemus ja opetukse järjestämie oppilaide tarpeide mukaa. Tutkimuksessa oppilaatutemus tuli esii opetukse tasa-arvoisuude ja eriyttämise äkökulmasta ja sitä käsitellää opettaja ajattelu taitoje yhteydessä. Suuittelemie kehittää ajattelu taitoja Pickle (1985) luokituksessa opettaja ajattelu taitoje osa-alue sisältää opetuksee liittyvä äkemykse sytymise, ammattieettiset pohdiat, oma ammatillise kehittymise ohjaamise sekä opetukse reflektoii. Tässä tutkimuksessa myös opetukse suuittelemie luokiteltii opettaja ajattelu taitoihi kuuluvaksi osa-alueeksi. Suuittelemie o ajatuksellista etukäteistyötä, jossa opiskelija käy mielikuvie avulla läpi opetustilatee tai -jaksokokoaisuude. Siiä yhdistetää aiempaa kokemusperäistä tietoa teoreettisee tietoo ja kehitetää ajattelu keioi ammattitaitoa. Harjoittelussa opiskelijoita ohjattii huolellisee suuitteluu, mikä äkyi päiväkirjateksteissä. Opiskelijat kirjoittivat paljo suuittelusta ja siitä, kuika tärkeää oppilaide oppimise edistämiseksi o suuitella opetus tavoitelähtöisesti. Liikutataitoje oppimise äkökulmasta opetukse hyvää suuitteluu kuului päiväkirjoje mukaa oppimista edistävie mielikuvie keksimie ja tui raketamie ii, että tuilla o riittävästi aikaa uusie asioide harjoittelemisee. Lisäksi opiskelijat kirjoittivat, että o tärkeää suuitella opetettavie taitoje liikekehittelyt, mikä tarkoittaa liikutataido opettamista ydioppimise mukaisesti lähtie liikkee helposta ja yksikertaisesta alkeismuodosta edete sopivi ja motivoivi askeli kohti tavoitteea olevaa taitoa (Gallahue & Doelly 2003). Haastavimpaa äkökulmaa opetukse suuittelussa oli liikuaopetukse irrottamie lajilähtöisyydestä, mikä muutama opiskelija toi esii päiväkirjassaa. Haluaisi myös oppia opettamaa liikutaa site, että taitoje opettamise ei tarvitsisi lähteä itse lajeista. - - Ajatus, jossa oppilaa taitoja pyritää kehittämää motorisii taitoihi keskittymällä, o todella tärkeä koululiikuassa, joka tavoitteiksi e iikää alakoulu puolella äe tiettyje lajitaitoje hiomista, vaa oppimista liikkumaa moipuolisesti. (2/m) Opiskelijat totesivat, että harjoittelu o opettaut suuittelua ja pitivät sitä tärkeää osaa ammatillista kehittymistää. Suuittelu TAULUKKO 2. Liikutatui toteuttamisee liittyvie piirteide esiitymie aieistossa, (x=pelkistetty ajatuskokoaisuus opiskelija päiväkirjassa, =aie, m=mies), aieistolähtöie tarkastelu. LIIKUNTATUNNIN OMINAISUUS Pelkistetty ajatuskokoaisuus 1 2 m 3 4 m 5 OPISKELIJA Opetukse hyvä suuittelu x x x x x x x x x Tavoitteellie opettamie tehtävä selittämise sijaa x x x x x x Hyvät, lyhyet toimitaohjeet x x x x x x x x Toimitoje orgaisoiti x x x x x x x x Mallisuorituste äyttämie ydikohdat huomioide x x x x x Oppilaide motivoiti x x x x x x x x x Oppilaide oppimie ja oistumise kokemukset Oppilaide suorituste havaioiti ja palautteeato 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rusas liikkumie liikutatuilla x x x x x x x x m Liikuta & tiede 50 1 / 2013 TUTKIMUSARTIKKELI Ammatillie kehittymie ohjatussa harjoittelussa 55

5 oppimise kokemukset eivät rajoittueet vai yksittäiste tutisuuitelmie tekemisee, vaa myös laajempii jakso- ja lukukausisuuitelmie hahmottumisee ja suuittelu oppilaskeskeisyytee. Loppuvaiheessa harjoittelua alkoi todella huomata oma kehitykse. Tutisuuitelmie tekemie alkoi tutua eemmä rutiiiomaiselta ja oppi huomioimaa etukätee tui kulkuu liittyviä merkittäviä asioita, kute oppilaide jako ryhmii, harjoitukse mahdolliset ogelmakohdat ja oppilaide hekilökohtaiset haasteet. (5/) Tasa-arvoie opettaja Opettaja tasa-arvoisuus oli päiväkirjoje ammattietiika vahvi aihe piiri. Opiskelijat (9 päiväkirjassa) pohtivat, kohtelevatko he oppi laitaa tasa-arvoisesti ja keee he kiiittävät huomiosa. Myös arvioii tasapuolisuus oli esillä. Opiskelijat pohtivat, pitääkö oppilaita arvioida absoluuttisesti taitoja mitate vai suhteellisesti oppimista ja kehittymistä arvioide. Tasa-arvoo liittyi myös kahdessa päiväkirjassa ollut pohdita kilpailusta koululiikuassa. Ole itse hyvi liikuallie ja erittäi kilpailuhekie. Kaikki eivät kuitekaa ole samalaisia kui miä ja huomioi se opetuksessai. Leikkimieliset kisailut ovat hyviä, mutta iide täytyy olla sellaisia, ettei heikkoje ja taitavie oppilaide erot tule liia selkeästi esii. Viesteihi suhtaudu varauksellisesti koululiikuassa, koska huoosti orgaisoidussa viestissä heikot oppilaat paljastuvat ja saavat egatiivisia kokemuksia liikuasta. (8/) Opetukse eriyttämie oli esillä yhdeksässä päiväkirjassa. Opiskelijat pyrkivät oppilaide tasa-arvoisee kohteluu eriyttämällä opetustaa. Site he iostivat, motivoivat ja tukivat oppimista. Oppilaatutemus o eriyttämise lähtökohta, mihi pitkäkestoie harjoittelu loi hyvät mahdollisuudet: Miu oli paljo helpompi opettaa, ku tusi oppilaai. - - Pyri huomioimaa yksittäiset oppilaat paremmi ja imeomaa heikoimpia liikkujia. (8/) Yhdessä päiväkirjassa kerrottii tavoitteellie eriyttämise esimerkki, kuika eritasoiset oppilaat voivat toimia yhdessä ja tasa-arvoisesti eri rooleissa oppituilla: Koeti paostaa myös siihe, että eritasoiset oppilaat saisivat tukea toisistaa. - - Noora ei aluksi ollut kovi iostuut Vilma auttamisesta, mutta ku huomasi voivasa toimia apuopettajaa Vilmalle, hä oli tyytyväie rooliisa. (1/) Sama opiskelija pohti opettaja eettisyyttä ja tasa-arvoisuutta arvioimalla kriittisesti ohjaajaaa toimiee luokalehtori toimitaa: Yksi asia, mikä miua mietitytti koko harjoittelu aja, oli se, että luokalehtori heti alussa luetteli, ketkä olivat hyviä liikuassa ja ketkä huooja. Kuiteki lehtori itseki joutui myötämää, että tämä jakso edetessä tasoerot olivat todella paljo tasaatueet, jopa useimpie kohdalla kadoeet, jos motorisia taitoja ajattelee. (1/) Oma ammatillise kehittymise ohjaamie Opettaja ajattelu taitoje kehittymisee liittyy opiskelija oma ammatillise kehittymise ohjaus. Kymmeessä päiväkirjassa opiskelija ohjasi omaa oppimistaa asettamalla itsellee harjoitteluu tavoitteita ja arvioimalla tavoitteisiisa pääsemistä. Tavoitteet liittyivät pääosi opettaja ammatillisii perustaitoihi ja tarkemmi tui tekisee toteuttamisee. Muutama opiskelija asetti itsellee myös opettaja persooallisuutee liittyviä tavoitteita. Ammati vaikeimpia puolia o toimia tasapuolisesti kaikkia kohtaa. Erityisesti miulla o vaikeuksia toimia oppilaide kassa, jotka ovat haluttomia kuutelemaa miua ja haluttomia harjoittelemaa. Tietoisesti yriti ja varmasti oistuiki sivuuttamaa oma aseteei ja olemaaa kaustava myös laiskempia oppilaita kohtaa. (5/) Kymmee opiskelijaa kirjoitti siitä, kuika he ovat äheet oppilaittesa oppiva opetuksestaa ja pitivät tätä merkkiä ammatillisesta kehittymisestää. Myös epäoistumisista kirjoitettii reflektiivisesti ja e ähtii mahdollisuuksia ammatillisee kehittymisee. Epäoistuut tuti pakotti miettimää omaa toimitaa syvällisesti: Tämä viikko oli todella opettavaie, koska tuti ei omasta mielestäi sujuut hyvi. Tästä johtue joudui itse pohtimaa, mihi itsessäi e ollut tyytyväie. (5/) Opettaja ajattelu taitoje kehittymisestä viesti se, että päiväkirjoissa tavoiteltii etistä kokoaisvaltaisempaa äkemystä koulu liikutakasvatuksesta: Ole alkaut kiiittää huomiota siihe, että liikutaa oppimie ei tarkoita vai laji- tai liikkumistaitoje oppi mista, vaa myös aseteellista ja elämätapoje oppimista. (2/m) Samoi kui Vartiaise (2011) tutkimuksessa opiskelijat kokivat harjoittelu oma opettamisee liittyvä äkemykse syveemiseä. Ole ymmärtäyt opitojei aikaa vähitelle, että mahdollie tuleva tehtäväi liikutaa opettavaa opettajaa o paljo laajempi kui liikutataitoje opettamie lapsille. Tärkeä osa työtäi o kohdata jokaie lapsi yksilöä, kokoaisvaltaisesti. Näi voi paremmi ymmärtää lasta häe omista lähtökohdistaa käsi ja tukea häe tervettä fyysistä, älyllistä, emotioaalista ja sosiaalista kasvuaa parhaalla mahdollisella tavalla. (3/) Opettaja persooallisuude kehittymie Opettamie jäittää Opettaja työssä oma persooa käyttämie o keskeistä ammatillista osaamista ja o tärkeää, että opiskelijat voivat kehittyä opitoje aikaa persooallisessa työotteessaa. Millaie opettaja ole, mitä vahvuuksia miulla o liikutaa opettavaa opettajaa ja millaiselta opettamie ja oppilaide kohtaamie miusta tutuu, saivat vastauksia opiskelijoide päiväkirjoissa. Opiskelijat jakautuivat karkeasti kahtee ryhmää siiä, mite he kokivat harjoittelu alussa omat lähtökohtasa opettaa liikutaa. Esimmäise ja pieemmä ryhmä muodostivat opiskelijat, jotka ajattelivat, että oma kilpaurheilu-ura ataa eriomaiset lähtökohdat opettaa liikutaa (4 opiskelijaa). Yksi opiskelija piti harjoittelua etukätee jopa tylsää ja hiema turhaa, koska opettavaa aieea oli pelkkää liikutaa: Maistuuko pelkä liikua opettamie puulta? (10/m). Toise aieistossa vahvemmi edustetu ryhmä opiskelijat (8 opiskelijaa) totesivat päiväkirjojesa alussa liikua opettamise oleva haastavaa ja jäittävää: Liikua opetuksesta miulla ei ole kauheasti kokemusta ja hiuka jäittääki, mutta oeksi ei pelota. (6/) Pitkäkestoie harjoittelu atoi mietittävää molempii ryhmii kuuluville opiskelijoille. Kaikki opiskelijat saivat harjoittelussaa oistumise kokemuksia, mutta moet joutuivat pohtimaa myös epäoistumise syitä. Vaikka itsellä oli takaa lähes huippu-urheiluura ja eriomaiset lajitaidot opettavassa liikutalajissa, opettamie ei välttämättä ollutkaa helppoa: Huomasi, että vaikka omat lajitaidot ovat kohdallaa, se ei takaa oistuutta tutia. - - Oma taido soveltamie muideki hyödyksi ei ollutkaa helppoa. (5/) Opiskelijat kirjoittivat (5 opiskelijaa), että jäitystä opettamisee tuo liikua erityisyys oppiaieea, jossa opettajaki o ruumiillisesti ja liikkue katseide kohteea. Liikua opettamisee liittyy liikutataitoje äyttämie ja esillä olemie, mikä voi aiheuttaa epämiellyttäviä tutemuksia. Opettamie jäittää aluksi äissä harjoitteluissa joki verra, koska tutia o arvioimassa ii paljo muita opiskelijoita ja opettajia. Varsiki liikutatueilla opettaja joutuu äyttämää itse aika paljo liikkeitä ja miua aiaki mietityttää meeeköhä suoritus aiva oikei. (8/) Näide tutemuste tietoiseksi tekemie ja käsittelemie auttavat ymmärtämää iitä oppilaita, jotka tutevat samoi liikutatuilla. Kaksi opiskelijaa tuisti opettamise ja esilläolo tuotava mielihyvää: Nauti olla esillä ja äyttää oppilaille taitoi (4/m). Tui pitämie oli erittäi mukavaa ja auti paljo opettamisesta ja esillä olemisesta (11/). 56 Liikuta & tiede 50 1 / 2013 TUTKIMUSARTIKKELI Ammatillie kehittymie ohjatussa harjoittelussa

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3 Sisällys 1. Ammatillise erityisopettaja toimitaympäristöt...2 2. Ammatillise erityisopettaja pedagogiset opiot...3 2.1 Erityisopettajakoulutukse keskeisiä lähtökohtia... 3 2.2 Ammatillise erityisopettaja

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Nuori hammaslääkäri 2014

Nuori hammaslääkäri 2014 Nuori hammaslääkäri 2014 Jaakko Koivumäki, Merja Auero, Aja Eerola, Terhi Karaharju-Suvato, Aariitta Kottoe, Ritva Näpäkagas, Kaisu Pieihäkkie, Nora Savaheimo, Liisa Suomie, Tiia Tuooe Tutkimusraportti

Lisätiedot

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö! Vaikuttava säätiö! Säätiöide vaikuttavuude arvioii periaatteita ja käytätöjä Vaikuttava säätiö! Tee hyvää täää ja vielä parempaa huomea. Toimittajat Liisa Suvikumpu, Päivi Tikka, Pasi Saukkoe Työryhmä

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö

Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö Michele Kaattari, Laura Loisa Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö Katsaus toimintaterapian tutkimuksiin ja kirjallisuuteen Metropolia Ammattikorkeakoulu Toimintaterapia AMK Toimintaterapian

Lisätiedot

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA Ulla-Maija Törmälä Toimintaterapian pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Jari-Pekka Kivistö Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2015 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) K(1998) 1388 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20 päivää toukokuuta 1998 yrityskeskittymä julistamisesta yhteismarkkioille ja ETA-sopimukse toimitaa soveltuvaksi (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS

Lisätiedot

HELLISONIN VASTUUNTUNTOISUUDEN MALLI OSANA SEITSEMÄNNEN LUOKAN POIKIEN LIIKUNTATUNTEJA

HELLISONIN VASTUUNTUNTOISUUDEN MALLI OSANA SEITSEMÄNNEN LUOKAN POIKIEN LIIKUNTATUNTEJA HELLISONIN VASTUUNTUNTOISUUDEN MALLI OSANA SEITSEMÄNNEN LUOKAN POIKIEN LIIKUNTATUNTEJA TEPPO RANTALA 1, PILVIKKI HEIKINARO-JOHANSSON 2 1 Suomen Urheiluopisto, 2 Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteiden

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa Jenni Seppänen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2011 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA

SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA Jouni Tuomi (toim.) Sitkeästi reilut 10 vuotta ongelmaperustaista oppimista hoitotyön koulutusohjelmassa Jouni Tuomi

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA Laila Kasanen ja Sirkku Kosunen Opinnäytetyö Syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

Kokemus suuntaa käsityksiä Kolmen lastentarhanopettajaopiskelijan näkemyksiä koulutuksen alkuvaiheessa

Kokemus suuntaa käsityksiä Kolmen lastentarhanopettajaopiskelijan näkemyksiä koulutuksen alkuvaiheessa Anneli Niikko Anneli Niikko Kokemus suuntaa käsityksiä Kolmen lastentarhanopettajaopiskelijan näkemyksiä koulutuksen alkuvaiheessa Artikkelin taustaa Opettajankoulutuksen piirissä koulutuksen asiantuntijat

Lisätiedot

Raija Niemi RAVINTOTIEDON VERKKOMATERIAALIN KÄYTETTÄVYYS

Raija Niemi RAVINTOTIEDON VERKKOMATERIAALIN KÄYTETTÄVYYS Raija Niemi RAVINTOTIEDON VERKKOMATERIAALIN KÄYTETTÄVYYS Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Savonlinnan opettajankoulutuslaitos Joensuun yliopisto eoppimaisterikoulutus marraskuu 2005 ALKUSANAT Tämä

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva Väistö (toim.) TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Tiedotteita, 27 TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun?

OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun? OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun? Tarja Rossinen Kehittämishankeraportti Elokuu 2006 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) Rossinen, Tarja Julkaisun laji

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ajankohtaista tutkimusta

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ajankohtaista tutkimusta 2 Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ajankohtaista tutkimusta Heidi Krzywacki, Kalle Juuti & Jarkko Lampiselkä (toim.) Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ajankohtaista tutkimusta Suomen

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot