Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/34/07.04/2010 Käsittelijä Päivi Salo Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Käsittelyssä VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden hallinta ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 3 : Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Projektityyppi Sekä investointi- että kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Tammelan kunta Hakijatyyppi Kunta Y-tunnus Lähiosoite Hakkapeliitantie 2 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Tammela Faksinumero IBAN BIC Pankkiyhteys Forssan seudun osuuspanki Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Erja Klemelä Asema organisaatiossa Ympäristösihteeri Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Jorma Vettenranta Asema organisaatiossa Kamreeri Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Suvi Mäkelä Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/12

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Tammelan kunta Hämeen ELY-keskus Jänijärven seudun suojelu ry Heinijärven Suojelu ry Heinijoen perkausyhtiö Mustialan yhteismetsä Hankkeen tarve on tullut esille monilla tavoin "Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus ja vedenpinnan noston suunnittelu" -hankkeen aikana, jossa em. tahot ovat edustettuina. 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Tammelan kunta Hämeen ELY-keskus Metsähallitus Heinijärven Suojelu ry Jänijärven seudun suojelu ry Heinijoen perkausyhtiö Vesialueiden omistajien edustajat; osakaskunnat Mustialan yhteismetsä 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit "Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus ja vedenpinnan noston suunnittelu" -hanke (EAKR) 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Tammelan Heini- ja Jänijärven yläpuolisen valuma-alueen vesitaloutta on muutettu ennen 1970-lukua tehdyillä metsä- ja suo-ojituksilla ja järvien pintojen laskulla merkittävästi. Muutokset hydrologiassa näkyvät alapuolisten järvien äärevinä tulvahuippuina ja vastaavasti matalina pinnan tasoilla kuivina kesäkausina. EURA JÄRJESTELMÄ 2/12

3 Edeltävän hankkeen aikana pyritään ratkaisemaan matalien kesävesien nosto teettämällä suunnitelmat pohjapatojen rakentamiseksi ja tasaamaan Jänijärveen tulevia tulvahuippuja Heinijoen toimenpiteillä. Tulvahuippujen pidättäminen ja niiden mukanaan kuljettaman ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentäminen Heinijärveen edellyttää yläpuolisten valuma-alueen hydrolgiaan puuttumista. Alueen vesistöjen rannat ovat pääosin rakentamattomia (mm. Saloistenjärven Natura-alue). Mustialan yhteismetsä on toinen alueen suuri maanomistaja. Hydrologisia suunnitelmia laadittaessa tulee ottaa huomioon sekä alueen suojelualue- että talousmetsäkäyttöluonne. Patorakenteiden avulla parannetaan Heinijärven ja Jänijärven virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä jossain määrin odotettavissa on myös veden laadun parantumista. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Projektin tarve on noussut esiin jo suunniteltaessa ja toteutettaessa "Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus ja veden pinnan noston suunnittelu" -hanketta. Vesiensuojelu- ja tulvatilanteen hallinta on tiiviisti yhteydessä valuma-alueella harjoitettavaan metsätalouteen ja alueen kehittämiseen myös retkeilyalueena. Valuma-alue on pääosin Mustialan yhteismetsän ja Metsähallituksen (suojelualueet) hallinnassa. Metsähallitus on jo tehnyt alueellaan vesiensuojelua tukevia ennallistamistoimia, mutta niiden laajuus ja vaikuttavuus ei ole vielä ratkaissut alapuolisten järvien vedenpinnan korkeuden nopeista vaihtelusta aiheutuvia ongelmia eikä tulvahuippujen mukanaan tuomaa kiintoaineen suurta kuormitusta. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kanta-Häme Seutukunnat Forssan Kunnat Tammela 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Mustialan yhteismetsä Metsähallitus Heinijärven suojeluyhdistys ry Jänijärven seudun suojelu ry Vesialueen omistajat Heinijärven rannanomistajat ja mökkiläiset EURA JÄRJESTELMÄ 3/12

4 Jänijärven rannanomistajat ja mökkiläiset 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Alueella retkeilevät kuntalaiset. Matkailijat. Heinijärven ja Jänijärven sekä Heini- ja Peräjoen rantojen asukkaat, maanomistajat ja mökkiläiset. Natura2000-alueen luontoarvot. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Etelä-Suomen EAKR-ohjelma painottaa järvien ja jokivesien suojelua yhtenä merkittävimpänä ympäristöhaasteena. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Hankkeen vaikutukset latvavesien valuma-alueiden vesitaseisiin auttavat sopeutumaan ilmastonmuutoksen seurauksiin, ts. tasaamaan mahdollisia tulvahaittoja. Hankkeen tulokset parantavat vesistöjen ekologista tilaa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Projektin tavoite on laatia kartoitus Heinijärven yläpuolisen valuma-alueen (35.973) hydrologiasta (vesitaseesta) ja veden laadusta; mistä vettä tulee, kuinka paljon ja missä ovat suurimmat ongelma-alueet sekä veden määrän ajallisen vaihtelun että laadun suhteen. Kartoituksen perusteella laaditaan suunnitelma jossa pohditaan mahdollisimman laajasti toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa veden määrän ajallista hallintaa ja laadun parantamista. Erityistä huomiota pyritään kiinnittämään toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat metsätalouskäytössä olevien, ojitettujen maiden vesistövaikutuksiin. Hankkeessa pyritään löytämään uusia, innovatiivisia ratkaisumalleja, jotka olisivat hyödynnettävissä myös muilla vastaavantyyppisillä alueilla Suomessa. Mikäli kartoituksessa löydetään vesioikeudellisen luvan vaativia toimenpiteitä, pyritään neuvottelemaan maanomistajien kanssa niiden toteuttamismahdollisuuksista. Hankkeen myötä saadaan uutta tietoa alueen vesitaseesta ja vedenlaadusta, haarukoidaan mahdollisuudet ja EURA JÄRJESTELMÄ 4/12

5 toimenpiteet joilla voidaan vaikuttaa valuma-alueella sijaitsevien järvien tulva- ja vedenlaatuongelmiin. Projektin tuloksena saadaan käyttöön suunnitelmat vesitaseen hallintatoimenpiteiksi. Heinijärven ja Jänijärven vedenpinnat laskevat virkistyskäytön kannalta liian alas kesäisin. Edeltävissä hankkeissa on laadittu suunnitelmat pohjapadoista, jotka toteutetaan tässä hankkeessa. Tuloksista hyötyvät rannanomistajat ja paikalliset vesiensuojelua edistävät tahot. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 0 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Alueen virkistyskäyttöarvo kohoaa; mahdollisuudet liikkumiseen luonnossa lisääntyvät. Kohdevesistöjen vedenpinnan korkeuksien vaihtelu saadaan lähemmäs luonnontilaisten valuma-alueiden hydrologisia olosuhteita, jolloin tulvahaitat valuma-alueen alaosien järvissä vähenevät. Mikäli suunnitelman toimenpide-ehdotuksia toteutetaan hankkeen päätyttyä laajamittaisesti, paranee vesistöjen veden laatu. Vaikutuksia voidaan arvioida suunnitelmassa ehdotettujen toimenpiteiden toteutumisella ja lopulta vesistöjen tilan parantumisella (vedenkorkeushavainnot, veden laatu). 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei ole. 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Suunnitelmien toimenpiteiden toteuduttua myönteiset vaikutukset kohdealueen vesistöjen tilaan; vähentynyt kiintoaine- ja ravinnekuormitus. Paikoin saattaa olla haitallisia vaikutuksia metsätalousmaiden puuston kasvuun. Biologinen monimuotoisuus lisääntyy habitaattien monipuolistumisen myötä. EURA JÄRJESTELMÄ 5/12

6 Patorakenteiden myötä alhaiset kesävedenpinnat nousevat, mikä hidastaa järvien rehevöitymistä ja matalien lahtien umpeenkasvua Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien Tulvien pidätyskyvyn lisääntyminen vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen Tulvahaittojen väheneminen - terveyteen - turvallisuuteen EURA JÄRJESTELMÄ 6/12

7 Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Hankkeessa toteutetaan -Heinijärven yläpuolisen valuma-alueen vesitaseen ja vedenlaadun alueellisen vaihtelun perusteellinen kartoitus tarvittavine maastomittauksineen ja vesinäytteineen ja analyyseineen. -suunnitelma ja mahdolliset lupa-asiakirjat toimenpiteistä, joilla valuma-alueen veden varastointikykyä voitaisiin parantaa ilman että se haittaa merkittävästi alueella harjoitettavaa metsätaloutta. -suunnitelma toimenpiteistä, joilla voidaan puuttua vesistökuormituksen suhteen kartoituksessa pahimmiksi osoittautuneisiin "hot spot" -alueisiin. - Rakennetaan konkreettiset rakenteet; Heinijärven ja Jänijärven laskujokien pohjapadot ja mikäli maanomistajien kanssa päästään sopimukseen, mahdollisesti muita valuama-aluekunnostustoimia. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Suunnitelmassa pyritään löytämään myös uusia ja kustannustehokkaita ratkaisuja metsätalouden vesiensuojeluun. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Suunnitelma jäävät hankkeen osakkaiden käyttöön. Suunnitelmassa esille tulevien toimenpiteiden toteutus on pitkäjänteistä toimintaa; osa toimenpiteistä voitaneen toteuttaa pian suunnitelman valmistumisen jälkeen, osa vaatii todennäköisesti asenneilmapiirin EURA JÄRJESTELMÄ 7/12

8 kypsyttelyä ja rahoituksen löytämistä. Hankkeessa syntyvät konkreettiset rakenteet (pohjapadot) maastossa jäävät vesilain mukaisen luvan haltijoiden ylläpidetääväksi. Hankkeen aikana syntyy uutta tietoa, jota jaetaan yleisölle mm. yleisötilaisuuksissa ja lehtiartikkelein. Kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden ympäristötietoisuus lisääntyvät. 8.4 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2011 Hankkeen ohjausryhmän kokoaminen. Vesitasekartoituksen ja suunnitelman laativan konsultin kilpailutus. Suunnitelman laatimisen ja kartoituksen aloitus. Vesinäytteiden otto Tiedottaminen Suunnittelutyö ja kartoitus jatkuu. Vesinäytteiden otto Ohjausryhmän kokoukset. Hankkeen etenemisestä tiedottaminen Suunnitelmat valmistuvat. Ohjausryhmän kokoukset. Hankkeen tuloksista tiedottaminen ja loppuraportointi. 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Projektin tavoitteena on laatia kartoitus Jänijärven yläpuolisen valuma-alueen (35.973)hydrologiasta (vesitaseesta) ja veden laadusta; mistä vettä tulee, kuinka paljon ja missä ovat suurimmat ongelma-alueet sekä veden määrän ajallisen vaihtelun että laadun suhteen. Kartoituksen perusteella laaditaan suunnitelma jossa on pohdittu mahdollisimman laajasti toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa veden määrän ajallista hallintaa ja laadun parantamista. Erityistä huomiota pyritään kiinnittämään toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat metsätalouskäytössä olevien, ojitettujen maiden vesistövaikutuksiin. Hankkeessa pyritään löytämään uusia, innovatiivisia ratkaisumalleja, jotka olisivat hyödynnettävissä myös muilla vastaavantyyppisillä alueilla Suomessa. Hankkeen myötä saadaan uutta tietoa alueen vesitaseesta ja vedenlaadusta, haarukoidaan mahdollisuudet ja EURA JÄRJESTELMÄ 8/12

9 toimenpiteet joilla voidaan vaikuttaa valuma-alueella sijaitsevien järvien tulva- ja vedenlaatuongelmiin. Projektin tuloksena saadaan käyttöön suunnitelmat vesitaseen hallintatoimenpiteiksi sekä konkreettiset rakenteet maastoon; Heinijärven ja Jänijärven pohjapadot. Tuloksia voivat hyödyntää rannanomistajat sekä paikalliset vesiensuojelua edistävät tahot. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Hanketta ohjaa ja sen toimintaa arvioi ohjausryhmä, joka koostuu kaikista niistä tahoista, joita hankkeen toiminta koskee. Ohjausryhmän jäsenet tiedottavat hankkeen päätöksistä ja etenemisestä omia taustaorganisaatioitaan ja toimivat tiedonvälittäjinä. Hanke tiedottaa toimistaan aktiivisesti, ja hankkeen koordinaattori ottaa vastaan yleisöpalautetta myös suoraan. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Hankkeelle perustetaan www-sivut Tammelan kunnan verkkosivuille. Sivuille laitetaan kaikkien nähtäväksi hankkeen viralliset dokumentit ja sen aikana tuotettu aineisto. Hankkeesta järjestetään yleisötilaisuuksia ja tiedotetaan lehdistön kautta Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt 2011: - Tiedote (Forssan Lehti, Hämeen Sanomat, Seutu-Sanomat, Yle/Häme) hankkeen alkamisesta ja sen tavoitteista - Neuvottelut maanomistajien kanssa - Yleisötilaisuus - www-sivujen teko heti hankkeen alkaessa ja niiden jatkuva päivittäminen 2012: - Tiedote hankkeen etenemisestä ja saavutetuista tuloksista - www -sivujen päivittäminen - hankkeen väliraportointi 2013: - Tiedote hankkeen tuloksista - www-sivujen päivittäminen EURA JÄRJESTELMÄ 9/12

10 - Yleisötilaisuus suunnitelmien valmistuttua - Hankkeen loppuraportointi 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Hankkeen aikana syntyneet suunnitelmat jäävät kaikkien hankeosapuolien käyttöön. Hankkeessa rakennetut rakenteet jäävät luvanhaltijoiden haltuun ja ylläpidettäväksi. Hankekirjanpito säilytetään Tammelan kunnanvirastolla hankkeen päätyttyä. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ EURA JÄRJESTELMÄ 10/12

11 15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Ei ole Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole De minimis -sääntöselvitys LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. EURA JÄRJESTELMÄ 11/12

12 Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Matti Setälä Kunnanjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 12/12

13 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen osa-aikainen 10 Projektihallinto Yhteensä Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Suunnittelu- ja näytteenottokulut Rakenteet; padot Yhteensä Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Ulkomaan matka Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka Maastokäynnit ym Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Yhteensä Rakennukset ja maa-alueet Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/3

14 13.6 Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Toimistovuokra Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Posti, kopiot, puhelin Yhteensä Muut kustannukset Muut kulut Yhteensä Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset Yhteensä Yhteensä Tulot Tulo Yhteensä Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/3

15 14. RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse) Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille) Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus Yhteensä Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Omarahoitus Muu yksityinen rahoitus Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/3

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.20/2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808300 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero ESLH-2009-09311/Ha-7 Käsittelijä Valtteri

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.03.2010 Diaarinumero 1/544/2010 Käsittelijä Mikko Hytönen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH-2008-05900/Ha-7 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013 ProjekLikoodi: Sl 183 Projektin nirni: PaLaVa Palapelillü laacìukasta valinnaisunl.ta Päütöksenjür-jestysnnnrero 2/2 päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/6 MH 27.5.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2007-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi 1 (10) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Jyrki Kuva Hakemusnumero 300389 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 040 757 6698 Hankekoodi

Lisätiedot

-1/9-2010- -31/12-2012-

-1/9-2010- -31/12-2012- Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS PL 35 (Karhulantie 36 B) MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA 48601 KOTKA Puhelin (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi. sukunimi~kymenlaakso. fi http://www.kymenlaakso.fi Uusi

Lisätiedot