Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Jorma Teittinen Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn (2) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi eetu, Pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan kehityshanke Ohjelma Itä-Suomi Toimintalinja 2 : Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Kainuun Etu Oy Hakijatyyppi Yritys Y-tunnus Lähiosoite Lönnrotinkatu 1 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Kajaani Faksinumero Pankkiyhteys DABAFIHH Tilinumero FI Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Mikko Kettunen Asema organisaatiossa toimialapäällikkö (ICT-, elektroniikka- ja metalliala) Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Irmeli Summanen Asema organisaatiossa Hallinnon assistentti Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Mikko Kettunen Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/13

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Projekti hankkii vapailta markkinoilta koulutusta, konsultaatiota, osaamista sekä sähköisten palvelujen osaavaa työntekoa. Projekti kilpailuttaa palvelut ja tekee 3 -vuotiset puitesopimukset alihankkijoiden kanssa. Projektin asiakasyritykset tilaavat palvelut projektin kautta ja projekti maksaa toimittajille hyväksyttyä raportointia vastaan. 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Timo Rainio, Hermia Oy, Tampere (OSKE -ohjelma ja sosiaalinen media) Mikko Kettunen, Kainuun Etu Oy Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät Mika Määttä (varalla Mika Saloheimo), Kajaanin ammattikorkeakoulu Miiariikka Heikkinen, Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry Asiakasyrityksistä 2 edustajaa 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Hanke liittyy kansainväliseen Digital Age in Rural and Remote Areas -hankkeeseen (DARRA) siten, että ko. hankkeessa on ilmennyt tarve paikalliselle käytännön tukitoimille. DARRA:n projektin johtajan Janne Hirvosen kommentit hankehakemukseen: "Jotta yritykset pysyvät elinvoimaisina tai edes olemassaolon edellytykset säilyvät, on niiden pystyttävä vastaamaa tämän päivän haasteisiin. Tähän tarvitaan "apukäsiä" suoraan yritysten sisälle. Hankehakemuksessa esitetyt toimet ovat niitä konkreettisia toimenpiteitä joita tarvitaan, että alueidemme yritysten elinvoimaisuutta voidaan vahvistaa." IT Pooli Group kehitysprojekti ja sen jäsenyritykset (n. 24 kpl) ovat ilmaisseet projektipäällikkö Kare Casalsin lausunnolla olevansa kiinnostuneita yhteistyöstä. Hankevalmistelussa olleet mukana: 1) Kainuun Etu Oy:n toimialapäällikkö (ICT-ala) on esitellyt hankeideaa ekainuu- projektin tietoyhteiskuntastrategian työryhmälle vuonna ) Hankevalmistelussa on hyödynnetty myös kansallisen elive -verkoston (www.elive.com) toiminnassa mukana olevien hankkeiden projektipäälliköitä. Hankesuunnittelussa on pyritty poimimaan elive - verkoston parhaat käytännöt osaksi hanketoteutusta.kajaanin AMK:n (Mika Määttä ja Mika Saloheimo) kanssa on pidetty muutama työneuvottelu vuoden 2009 aikana. Neuvottelussa todettiin, että AMK EURA JÄRJESTELMÄ 2/13

3 käynnistää oman projektinsa, joka keskittyy kouluttajien ja henkilöstönsä osaamisen kohottamiseen. Kainuun Etu Oy keskittyy pk-yrityksille kohdennettavaan hankkeeseen. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Projektin ensisijainen tarkoitus on parantaa kohdeyritysten kilpailukykyä. eetu -hankkeen tarkoituksena on ohjata PK-yrityksiä hyödyntämään liiketoiminnassaan uusia ja nykyaikaisia menetelmiä kuten Internetin täysimittaista hyödyntämistä liiketoiminnassa sekä sen eri osaalueissa. Projekti tarjoaa asiantuntevaa ja puolueetonta neuvontaa, koulutusta, yrityskohtaista valmennusta ja tukea uusien palveluiden sekä järjestelmien käyttöönotossa. Päivän sana on sosiaalinen media ja sen mahdollisuuksien hyödyntäminen. TEM:in easkel -tuote on monelle yritykselle liian järeä tuote sähköisen toiminnan kehittämiseen. eetu - projektin tavoitteena ei ole syvälle menevä konsultointi, vaan pienten askelten ottaminen. Projektilla haetaan ratkaisua käytännön kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen pk-yrityksissä: tekeviä osaavia käsiä auttamaan yrittäjää. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? A) Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmassa on linjattu selkeästi tavoitteet, joilla kehitetään pk-yritysten uudistumista ja kilpailukykyä: 1) Lissabonin strategian toteutumisen seuraaminen: Parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada käyttöön tieto- ja viestintäteknologiaa ja tehostetaan näiden teknologioiden käyttöä pk-yrityksissä. 2) Edistetään talouden infrastruktuureja, järjestetään yrityksille neuvontaa ja tukipalveluja, kannustetaan yrittäjyyteen ja yhteistyöhön. 3) Kehitetään tietoliikenteen ja tietoyhteiskunnan infrastruktuuria, palveluja, sovelluksia ja sisältöjä (mm. EU:n i2010-strategia) erityisesti pk-yritysten tarpeisiin. B) Kainuun tietoyhteiskuntastrategiassa on linjattu asioita seuraavasti kohdassa 4.2 Yritykset ja elinkeinotoiminta: 1) Tieto- ja viestintäteknologia on kaikki toimialat läpileikkaava teknologia. 2) Erityisesti pk- ja mikroyritykset ovat hyödyntäneet tietoyhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia hyvin vähän. Sähköisen liiketoiminnan kehittämiseksi ja sen hyödyntämisen esteiden poistamiseksi tarvitaan erityistoimia. 3) Toimenpiteet: Tuetaan ja vahvistetaan pk-yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia ottaa käyttöön ja hyödyntää uutta teknologiaa yritystoiminnassa. C) Kainuun Etu Oy on ollut partnerina kansainvälisessä Digital Age in Rural and Remote Areas -projektissa, EURA JÄRJESTELMÄ 3/13

4 jonka tuloksien perustella eetu -hanke on suunniteltu. (LIITE 1: 2 sivua DARRA:n tuloksista, eladder yms. tuloksista ja tarpeenmukaisuuksista) 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kainuu Seutukunnat Kehys-Kainuun Kunnat Hyrynsalmi Kuhmo Puolanka Suomussalmi Kajaanin Kajaani Paltamo Ristijärvi 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Kainuun maakunnan alueella toimivat pienet ja keskisuuret yritykset. Suuret yritykset voivat olla mukana vain siltä osin kuin toimenpiteet kohdistuvat heidän verkostojensa kehittämiseen ja/tai rahoittajan erityisluvalla. Yritysten toimialan suhteen ei ole mitään rajoituksia. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Tukipalveluja Kainuun alueella tarjoavat asiantuntijayritykset: kouluttajat, laitetoimittajat, järjestelmätoimittajat, ohjelmistopalveluyritykset ja liiketoiminnan konsultit. Lisäksi hanke kohdistuu välillisesti esimerkiksi tilitoimistoihin ja pankkeihin, jotka tarjoavat asiakkailleen sähköisiä palveluita. Hanke tekee yhteistyötä myös julkisen sektorin kanssa (kunnat ja kuntayhtymä) esimerkiksi sähköisen laskutuksen käyttöönoton tehostamiseksi. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä 15 EURA JÄRJESTELMÄ 4/13

5 6.6 Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmassa on on tavoitteeksi asetettu se, että edistetään talouden infrastruktuureja, järjestetään yrityksille neuvontaa ja tukipalveluja, kannustetaan yrittäjyyteen ja yhteistyöhön. Erityisesti sähköiseen asiointiin ja kaupankäyntiin sekä niiden edellyttämään infrastruktuuriin ja palveluihin panostetaan. Esimerkiksi sähköisen asioinnin yleistyminen voi vähentää liikennetarvetta ja parantaa palveluiden saatavuutta. Toisaalta sähköinen asiointi voi asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Projektin tavoitteena onkin juuri syrjäisten seutujen pk-yritysten ammatillisen osaamistason kohottaminen, jotta prosesseja voidaan uudistaa. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmassa on mainitaan myös, että ohjlemassa kehitetään tietoliikenteen ja tietoyhteiskunnan infrastruktuuria, palveluja, sovelluksia ja sisältöjä (mm. EU:n i2010-strategiaan liittyen) erityisesti pk-yritysten tarpeisiin. Projektissa parannetaan Kainuun alueen palvelujen tarjontaa ja kysyntää tukitoimien avulla. Projektin tavoitteena on rakentaa toimintamalli, jossa koordinoidusti kytketään alueen osaajat ja palvelun tarvitsijat toisiinsa. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Kainuun tietoyhteiskuntastrategian tavoitetilasta on mainittu seuraavasti. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto ja hyödyntäminen ovat osa arkipäivää ja työprosesseja kaikissa yrityksissä. Kansalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytön tuki on järjestetty siten, että verkkopalvelujen pahimmat esteet ja ennakkoluulot on poistettu. Kainuu on yritysten ja kansalaisten verkottumisessa maan kärkimaakuntien joukossa. Erityisesti pk- ja mikroyritykset ovat hyödyntäneet tietoyhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia hyvin vähän. Sähköisen liiketoiminnan kehittämiseksi ja sen hyödyntämisen esteiden poistamiseksi tarvitaan erityistoimia. Tämä tarkoittaa perustyökalujen käyttöönottoa ja sähköisiä kauppapaikkaratkaisujen kehittämistä. Yritysten sisäisten prosessien mallintaminen ja kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin on suuri haaste ja mahdollisuus. Yritysten kilpailukyvyn kannalta kyseessä on elintärkeä uudistumisprosessi, jota pitää kehittää jo maakunnan elinvoimaisuuden näkökulmastakin. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategiassa on mainittu kärkihankkeet vuosille Yksi päätavoite on Pk-sektorin yritysten liiketoiminnan sähköistymisen edistäminen. Toimenpiteenä on Pkyritysten henkilöstön osaamistason kehittäminen. Koulutusta tulee suunnata erityisesti aloittaville yrittäjille, mutta myös toiminnassa olevien yritysten henkilöstölle. Tärkeätä on tuoda esille yritystoimintaa edistäviä tieto- ja viestintätekniikan käyttötapoja. EURA JÄRJESTELMÄ 5/13

6 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Tavoitteena on auttaa 240 yritystä, siten että vuodessa tehdään yhteensä 80 yrityskäyntiä. Jokaiselle yritykselle tehdään veloitukseton, puolueeton ja riippumaton tilanteen kartoitus (3-8 h). Sen tuloksena syntyy sähköisen liiketoiminnan kehittämissuunnitelma eplan, jossa tarjotaan neuvoja sähköiseen liiketoimintaan siirtymisestä ja sosiaalisten median hyödyntämisestä. Asiakasyrityksille tarjotaan mahdollisuutta hankkia osaamista ja resursseja valmiiksi kilpailutettujen palveluntarjoajien avulla. (Tukitaso tuetuille palveluille on 65%.) Arvio tuloksista: 240 yritystä saatettu tukitoimenpiteiden piiriin ja laadittu yrityskohtainen kehityssuunnitelma, 9 kpl seminaareja, 3 laajan tutkimuksen tulokset, 50 kohdeyritystä ottanut käyttöön sähköisen laskutuksen, alihankintana ostetut yrityskohtaiset tukipäivät n kpl, 50 yritystä ohjattu käyttämään TEM:in tuotteistettua easkel -palvelua. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 0 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Kohdeyritysten kilpailukyky paranee prosessien uudistumisen ja uusien markkinointimenetelmien ja - taitojen johdosta. Projekti toteuttaa 3 erillistä kohderyhmälle suunnattua tutkimuskyselyä projektin aikana, jolloin saadaan mitattua tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei ole tehty. EURA JÄRJESTELMÄ 6/13

7 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Matkustustarve vähenee, kun yritykset oppivat hyödyntämään tietoverkon kautta tarjottavia e-kokouksia. Tätä kautta se vähentää liikematkustusta ja edistää kestävää kehitystä. Sähköiseen markkinointiin siirtyminen vähentää paperinkulutusta ja perinteisen kirjepostin käyttöä. Tämä voi myös edistää kestävää kehitystä Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen Vähentää matkustusta aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten Vähentää matkustusta hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan Vähentää matkustusta Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin EURA JÄRJESTELMÄ 7/13

8 Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vähentää matkustustarvetta Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen Vähentää matkustustarvetta - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS Kasvattaa tavaroiden Kasvattaa tavaroiden Kasvattaa tav. kuljetuksia ICT tehostaa logistiikkaa 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Projektipäällikkö käy 3 vuoden aikana 240 PK-yrityksessä tekemässä nk. ensikäynnin. Sen aikana kartoitetaan yrityksen ICT-asiat ja opastetaan yrityksiä hyödyntämään sähköisen asioinnin ja kaupankäynnin sekä sosiaalisen median mahdollisuuksia. Lisäksi hanke järjestää laajamittaista tiedottamista aiheesta sekä koulutuksia ja konsultaatioita löydettyjen potentiaalisten kehityskohteiden eteenpäin viemiseksi. Projekti kilpailuttaa asiantuntijat ja palveluiden tarjoajat, joten yritysten on helppo hankkia asiantuntemusta omiin tarpeisiinsa. Yrityskäynneissä hyödynnetään osin myös e-kokousjärjestelmiä. Projekti toteuttaa 3 kohderyhmäkyselyä, joilla mitataan sähköisten palveluiden käyttöastetta ja yritysten valmiuksia ottaa palveluja käyttöönsä. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Projektissa tuodaan yritysten tietoon uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tapoja sekä keinoja, joilla yritys voi kasvaa, vaurastua, työllistää ja kansainvälistyä. Menetelmä on nk. "kädestä pitäen" ohjaus (Learning by doing). Koska muutoksiin tarvitaan myös resursseja, hanke tarjoaa laadullisesti valvottuja ja kilpailutettuja palveluita osaamisen ja resurssien lisäämiseksi kohdeyrityksissä. Menetelmä on on yksikertaistettuna seuraava: 1. Tarpeiden kartoitus --> 2. Yrityksen toimintasuunnitelma (eplan) --> 3. Asiantuntijan tarjoama EURA JÄRJESTELMÄ 8/13

9 apu yritykselle --> 4. Yrityksen uusi palvelu, uudistettu prosessi tai käyttäjien osaamisen parantuminen --> 5. Arvio liiketoimintahyödystä yritykselle --> 6. Uusi kierros kohdasta 3. tai yrityksen ohjaaminen käyttämään easkel -tuotetta. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Yrityksen suuntautuminen sähköiseen kaupankäyntiin ja markkinointiin avaa uusia markkinoita sekä luo uusia liiketoimintamalleja. Tämä kylvetty siemen tuottaa satoa koko yrityksen elinkaaren ajan. Pitkällä aikavälillä hankittu kokemus tuo runsaasti osaamispääomaa jatkojalostaa ja kehittää liiketoimintaa sähköisessä maailmassa. 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2010 Projektipäällikön rekrytointi, hankkeen käynnistys ja perussuunnittelu (tarkennettu toimintasuunnitelma). Aloitushankinnat ja niiden kilpailuttaminen. Avajais- ja lehdistötilaisuus. Hankkeen aloitustiedottaminen, yleisesite ja sen jakelu kaikkiin alueen yrityksiiin. Osaajien etsiminen ja kilpailuttaminen. 80 yrityskäyntiä ja potentiaalisten kehityshankkeiden käynnistys kohdeyrityksissä. 3 yleistä seminaaria (kevät x 1, syksy x 2), niiden markkinointi ja tiedottaminen. HelpDesk-toiminta alueen yrityksille. Sähköinen mielipidetutkimus kaikkiin alueen yrityksille hankkeen onnistumisesta yrityskäyntiä ja potentiaalisten kehityshankkeiden käynnistys kohdeyrityksissä. 3 yleistä seminaaria (kevät x 1, syksy x 2), niiden markkinointi ja tiedottaminen. Osaajien etsiminen ja kilpailuttaminen jatkuu. Yleistiedotuskampanja kaikkiin alueen yrityksiin. HelpDesk-toiminta alueen yrityksille. Sähköinen mielipidetutkimus kaikkiin alueen yrityksille hankkeen onnistumisesta yrityskäyntiä ja potentiaalisten kehityshankkeiden käynnistys kohdeyrityksissä. 3 yleistä seminaaria (kevät x 1, syksy x 1), niiden markkinointi ja tiedottaminen. Osaajien etsiminen ja kilpailuttaminen jatkuu. Yleistiedotuskampanja kaikkiin alueen yrityksiin. HelpDesk-toiminta alueen yrityksille. Hankkeen loppuraportointi ja tuloksien arviointi. Sähköinen mielipidetutkimus kaikkiin alueen yrityksille hankkeen onnistumisesta. Päätösseminaari joulukuussa Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Tieto- ja viestintäteknologiassa sekä ICT toimialalla (Information and Comminication Technology) on tapahtunut 2000-luvulla suuri rakennemuutos. Esimerkiksi perinteiset ATK-järjestelmät ovat muuttuneet selainpohjaisiksi tietojärjestelmiksi, laskuttaminen on muuttunut sähköisen taloushallinnoksi ja Web 2.0 on muuttanut kuluttajien käyttäytymistä merkittävästi mahdollistamalla ihmisten välisen vuorovaikutuksen, yhteistyön, päätöksenteon, tiedon jakamisen ja yhteisen tiedon luomisen uusilla, helppokäyttöisellä tavalla. Puhutaan sosiaalisen median vallankumouksesta. Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille runsaasti mahdollisuuksia työvälineenä, jonka avulla voidaan nostaa tietotyön tuottavuutta sekä lisätä ideoiden ja innovaatioiden määrää hyödyntämällä jokaisen työntekijän EURA JÄRJESTELMÄ 9/13

10 kekseliäisyyttä. eetu-hankkeen tarkoituksena on ohjata PK-yrityksiä hyödyntämään liiketoiminnassaan uusia, nykyaikaisia menetelmiä kuten Internetin täysimittaista hyödyntämistä liiketoiminnassa sekä sen eri osa-alueissa. Projekti tarjoaa asiantuntevaa ja puolueetonta neuvontaa, koulutusta ja tukea uusien palveluiden sekä järjestelmien käyttöönotossa. Projektipäällikkö käy 3 vuoden aikana 240 PK-yrityksessä tekemässä nk. ensikäynnin. Sen aikana kartoitetaan yrityksen ICT-asiat ja opastetaan yrityksiä hyödyntämään sähköisen kaupankäynnin sekä sosiaalisen median mahdollisuuksia. Lisäksi hanke järjestää laajamittaista tiedottamista aiheesta sekä koulutuksia ja konsultaatioita löydettyjen potentiaalisten kehityskohteiden eteenpäin viemiseksi. Arvio yrityskohtaisista tukipäivistä 400 kpl. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Hanke tuottaa vuosittain sähköisen mielipidetutkimuksen alueen yrityksille, joka myös raportoidaan hankkeen yleistiedotteissa kaikkien tarvitsijoiden tietoon. Tutkimuksissa myös kartoitetaan yritysten ICT:n (Information and Comminication Technology) hyödyntämisen osaamisen tasoa (Cisco eladder) sekä yleisiä mielipiteitä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä. Tuloksia hyödynnetään myös hankkeen palvelujen ohjaamisessa kohdeyritysten tarpeiden mukaiseksi. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projekti tiedottaa toiminnastaan sosiaalisen median verkostoissa: mm. Facebookissa, Youtubessa sekä Websivustoilla. Projektin yleisesite jaetaan kaikkiin alueen yrityksiin sähköisesti ja paperiversiona. Seminaareista ja tapahtumista tiedottamisessa käytetään ilmoitusmainontaa paikallisissa lehdissä. Kaikkien tapahtumien yhteydessä laaditaan lehdistötiedotteet ja järjestetään lehdistötilaisuudet. Projektin tietopaketti jaetaan jokaisen yrityskäyntien yhteydessä. Projekti osallistuu alueen muiden sähköisen liiketoiminnan kehittämishankkeiden yhteistyöhön ja tapahtumiin tarpeen mukaan. Projektipäällikkö toteuttaa 240 yrityskäyntiä, 80 kpl kunakin vuotena Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Hankkeen yleisesite, joka jaetaan kaikkiin alueen yrityksiin seuraavasti: 03/2010, 12/2010, 12/2011, 12/2012. Kaikki tiedottaminen on jatkuvaa kohdassa mainituin keinoin. EURA JÄRJESTELMÄ 10/13

11 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Kainuun Etu Oy:lle. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Kainuun Etu Oy:n hallitus on käsitellyt omarahoitusasian. Yksityinen rahoitus kertyy (tulona rahoitussuunnitelmassa) sitä mukaa, kun yritykset ottavat käyttöön tuettuja asiantuntijapalveluita. EURA JÄRJESTELMÄ 11/13

12 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole De minimis -sääntöselvitys Hakija tulkitsee kaikki hankkeen toimenpiteet sellaisiksi, että ne eivät ole De minimis -tukea. Erillistä sääntöselvitystä ei ole hakemusvaiheessa tehty. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Darra-projektin tulokset ja yhteenveto HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien EURA JÄRJESTELMÄ 12/13

13 luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Antti Toivanen toimitusjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 13/13

14 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 35 Projektipäällikkö osa-aikainen 6 Taloushallinto Yhteensä Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Kirjanpito Siivous Projektihenkilöstön koulutus Työterveyspalvelut Alihankinta, asiantuntija- ja ostopalvelut Tiedottaminen kokonaisuutena Yleiset koulutustapahtumat Yhteensä Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Ulkomaan matka Projektipäällikön koulutusmatka Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka Matkakustannukset (matkaliput, kilometrirahat) Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/4

15 13.4 Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus Yhteensä Tietotekniset laitteet (tietokone, puhelin, oheislaitteet yms.) Toimistokalusteet Yhteensä Rakennukset ja maa-alueet Kustannus Yhteensä Yhteensä Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus Yhteensä Toimiston vuokrat Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus Yhteensä Yleiset toimisto- ja hallintokulut Tietoliikennekustannukset (sis. puhelut) Tulostuskulut (toimistopalvelut) Kirje posti (ei markkinointiposti) Yhteensä Muut kustannukset (poistot ym. kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Kustannus Yhteensä Tyhjä rivi Tyhjä rivi Tyhjä rivi Tyhjä rivi Muut kustannukset Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/4

16 13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset Yhteensä Yhteensä Tulot Tulo Yhteensä Yritysten tukipalvelumaksut Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/4

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 10.11.2010 Diaarinumero HAMELY/34/07.04/2010 Käsittelijä Päivi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.20/2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.4.2009 Diaarinumero 26/2009 Käsittelijä Eeva Polvi Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808300 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAPELY/74/07.04.2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2012 Diaarinumero POPELY/33/07.04/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.05.2010 Diaarinumero 193/10, EU10004 Käsittelijä Eero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2007 Diaarinumero 646 Käsittelijä Mari Rautiainen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Kaveri III -projekti: rahoitus ja sisältö

Kaveri III -projekti: rahoitus ja sisältö Kaveri III -projekti: rahoitus ja sisältö Lounais-Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry:n uuden projektin nimeltään Kaveri III. Se on suoraa jatkoa aiemmille

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.03.2010 Diaarinumero 1/544/2010 Käsittelijä Mikko Hytönen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero ESLH-2009-09311/Ha-7 Käsittelijä Valtteri

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH-2008-05900/Ha-7 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat. Diaarinumero. Puhelinnumero

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat. Diaarinumero. Puhelinnumero Projektin nimi : Polkuja Sosiaalityöntekijäksi 2014 (POIMU) Euroopan unioni Euroopan sosiaatirahasto ESR -PROJ EKTIHAKEM US Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero POSELY/570/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot