EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/33/07.04/2012 Käsittelijä Anne-Maaria Kurvinen Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi A32444 Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Käynnissä (2) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Meijän jojet kosteikoilla kuntoon Ohjelma Pohjois-Suomi Toimintalinja 2 : Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Limingan kunta Hakijatyyppi Kunta Y-tunnus Lähiosoite Kauppakatu 4 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Liminka Faksinumero IBAN FI BIC OKOYFIHH Pankkiyhteys OP Tilinumero 5233 Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Pentti Kela Asema organisaatiossa Kunnanarkkitehti Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Terttu Suvitie Asema organisaatiossa Talousjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi valitaan myöhemmin Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Pentti Kela Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/16

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Oulun yliopisto Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Oulun yliopisto kehittää rakenteiden suunnittelua ja ohjeistusta. Erityisesti työssä keskitytään kosteikkojen, laskeutusaltaiden ja pyörrelampialtaiden hydrauliseen mitoitukseen. Työssä hyödynnetään mm. COMSOLsimulointi ohjelmaa. Oulun yliopisto käsittelee hankkeen aikana kerätyt vedenlaatumittaukset. Aikaisempaa tietämystä ja projektissa hankittua uutta tietoa kootaan ohjeistukseen. Yliopiston yhteyshenkilö on tutkijatohtori Hannu Marttila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio PL 4300, Oulun yliopisto puh Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Toteuttajien lisäksi hankkeen suunnittelussa on ollut mukana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristövastuualue. Waterpraxis-projektissa (Interreg) jokityöryhmissä ja ohjausryhmässä hanketta on ideoitu ja se on todettu tarpeelliseksi ja hyödylliseksi niin jokien tilan kuin virkistyskäytönkin kannalta. Työryhmissä on ollut kuntien ja ELY-keskuksen lisäksi mukana SYKE, maa-ja metsätalouden toimijoita, alueen osakaskunnat, kyläyhdistyksiä, luonnonsuojelujärjestöjä. 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Oulun yliopisto: Hannu Marttila, varalla Anna-Kaisa Ronkanen Limingan kunta: Pentti Kela, varalla Simo Pöllänen Tyrnävän kunta: Matti Mannonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö-vastuualue: Jermi Tertsunen ja Arto Lehto, varalla Susanna Anttila Suunnitteluyritysten edustaja Rakennusyritysten edustaja Rahoittajan edustaja asiantuntijajäsenenä EURA JÄRJESTELMÄ 2/16

3 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Kiimingin Jäälinjärven hanke (EAKR-rahoitus haussa?) Yleishyödyllinen kehittämishanke Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI (Maaseuturahasto) Jatkumo EU Itämeri-ohjelman Waterpraxis-hankkeelle (loppunut) Linnut matkailun kärkihankkeeksi - Kosteikkojen verkosto ja matkailullinen yhteistoiminta Liminganlahdelta Pelson soille asti (hanke päättynyt) Maaseutu-kosteikot Life - toisiaan täydentäviä riistakosteikkoja, metsästysseurojen aktivointi omaan toimintaan. Riistakeskus Kalataloudellinen kunnostusselvitys 2014 Temmesjoen vesistöalueella (Haetaan kalatalousviranomaiselta) ja mahdollinen kunnostus. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Vesistöjen tila rajoittaa niiden käyttöä ja vähentää viihtyvyyttä. Etenkin rannikon jokivesistöissä kiintoaine, happamilta sulfaattimailta tuleva hapan kuormitus ja sen liuottamat metallit sekä orgaaniseen kiintoainekseen sitoutunut rauta huonontavat vesistöjen ekologista tilaa merkittävästi. Ongelma nykyisten vesiensuojelumenetelmien kanssa on osin joidenkin menetelmien tehottomuus ja osin se että joidenkin toimien toteuttaminen on tehty vaikeaksi esimerkiksi tukiehtojen myötä. Vesiensuojeluun tarvitaan uusia, innovatiivisia ja ennennäkemättömiä keinoja (mm nyt tutkittava ja kokeiltava pyörreselkeytyslampi) ja vanhojen tehostamista sekä parempaa ohjeistusta niiden toteuttamiseen. Aluehallinnon yhdistyessä ja valtion tuottavuusohjelman siirtäessä valtion rakennustoimintaa yksityiselle sektorille on vesistö- ja valuma-aluekunnostuksista poistunut merkittävä toimija, eli entiset alueelliset ympäristökeskukset. Sen johdosta ympäristöalan suunnittelutoimistojen sekä maa- ja vesirakennusyritysten toimintakenttä laajenee ja toiminnan volyymi kasvaa. Tilaajina ja toteuttajina osakaskunnilla, yhdistyksillä ja järjestöillä ei ole riittävästi valmiuksia isompiin kunnostuksiin. Uusien toimijoiden myötä tarve vesistö- ja valuma-aluekunnostuksien tarkemmalle ohjeistukselle on ilmeinen. Lisäksi valtion roolin pienentyessä moni kunnostus jää tekemättä ilman kuntien panostusta. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Kohdealueen asukkaat ovat tehneet kunnalle aloitteen jokien tilan parantamisesta. Jokien tilan ja virkistyskäytön parantamiseksi EU Itämeri-ohjelman osittain rahoittamassa Waterpraxis-projektissa on mietitty alueelta koottujen, kattavasti eri toimijoita edustavien jokityöryhmien kanssa keskeiset toimenpiteet. Osan tärkeimpiä toimenpiteitä toteuttamiseksi alueen kunnat hakevat rahoitusta ja tätä hanketta on valmisteltu syvällisesti Waterpraxis-projektissa. Rauhionojan kosteikkosuunnitelma on tehty ja Nipsinginojan kosteikkosuunnitelma on valmistumassa.uuden innovatiivisen vesiensuojelurakenteen eli pyörreselkeytyslammen mitoitusta on EURA JÄRJESTELMÄ 3/16

4 alustavasti mallinnettu suunnitelmaa varten. Maatalouden, metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien tehoa ja vaikuttavuutta on tutkittu valtakunnallisissa tutkimuksissa ja niissä on havaittu puutteita ja kehittämisen tarvetta. Pyörrelammella haetaan lisäkäyttötehoa muiden jo käytössä olevien menetelmien lisäksi. Pyörrelampien toimivuus on sitä parempi mitä voimakkaampi virtaama on, jolloin myös vesiensuojelullinen tarve on suurin. Myös muiden hydraulisten vesiensuojelurakenteiden mitoituksen tarkentuminen ja ohjeistus parantavat niiden tehoa. Tulvasuojelulle on suuri tarve lisääntyneen sateisuuden johdosta. Vesien pidättäminen valuma-alueella edistää tulvasuojelua. Vedenlaatua on seurattu taustatiedoksi vesinäyttein vuodesta 2010 alkaen sekä Nipsinginojalla että Rauhionojalla. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Pohjois-Pohjanmaa Seutukunnat Oulun Kunnat Liminka Tyrnävä 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Hankkeen kohderyhmä on maakunnan toimijat, joille on hyötyä uusien menetelmien ja toimintatapojen käyttökokemuksista. Suunnittelutoimistot, maa- ja vesirakennusyritykset ja koneurakoitsijat saavat käyttöönsä hankkeen tulokset. Uuden tiedon ja ohjeistuksen myötä niiden toimintakenttä laajenee ja toiminnan laatu paranee. Toinen merkittävä kohderyhmä on jokivarsien asukkaat, kalastuksen harrastajat, metsästäjät ja retkeilijät. Kohderyhmiä ovat myös kylät, metsästysseurat ja muut vesistöjen käyttäjät yhteisöinä. Lähiseudun asukkaat käyttävät jokea virkistyskäyttöön (kalastus, retkeily, maisema). Vesien tilan parantaminen on yleishyödyllistä, koko seudun asukkaita hyödyttävää. Tämä kohderyhmä on valikoitunut omasta tarpeestaan: jokivarren asukkaat ovat tehneet kunnalle aloitteen jokien tilan parantamisesta. Matkailuyritykset hyötyvät alueen vetovoimaisuuden lisääntymisestä. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Maatalouden, metsätalouden ja turvetuotannon toimijat. Mahdollisena toimijana jatkotutkimusten jälkeen kaivosteollisuus EURA JÄRJESTELMÄ 4/16

5 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Hankkeessa - viedään käytäntöön alueen yrityksille hankkeessa tietellisesti ja käytännössä testattua ja ohjeistettua tutkimus- ja kehittämistietoa, mikä parantaa alueen kilpailukykyä - kehitetään alueellisesti kattavaa korkeatasoista tutkimus- ja koulutustarjontaa testamalla mallinnustyökaluja hydraulisten rakenteiden mitoituksessa ja tuottamalla mitoitusohjeistoa sekä kehittämällä pyörrelampia - vahvistetaan yliopiston huippuosaamista ja verkostoitumista yritysten ja viranomaisten kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa - hyödynnetään teknologiaa alueen erityisolosuhteiden mukaisesti kehittämällä rakenteiden mitoitusta ja toimintaa paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi - panostetaan innovaatiotoimintaan kehittämällä ja testaamalla pyörreselkeytyslammen käyttöä ja perinteisestä poikkeavaa kunnostus- ja käyttötapaa järvikuiviolle. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Projekti edistää onnistuessaan - vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista - metsätalouden vesiensuojelun tavoitteet - maatalouden vesiensuojelun tavoitteet - turvetuotannon vesiensuojelun tavoitteet - mahdollisesti myös kaivosteollisuuden vesiensuojelun tavoitteet (Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015) 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Tavoitteet -Saadaan tietoa, kokemuksia ja ohjeita uusien menetelmien toimivuudesta käytännössä -Erityyppisten laskeutusaltaiden ja kosteikkojen rakenteiden hydraulinen mitoitus tarkentuu ja testataan uusien työkalujen, kuten COMSOL-simulointiohjelma,soveltuvuutta mitoitukseen -Saadaan testattua tutkimustietoa nopeasti yritysten käyttöön -Lisätään alueen asukkaiden ja toimijoiden kiinnostusta ja tietoa vesiensuojeluun ja kunnostuksiin Tulokset -Kahdelta erityyppiseltä kosteikolta saadaan kokemuksia uuden, innovatiivisen pyörrelammen käytöstä EURA JÄRJESTELMÄ 5/16

6 kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden ja metallien poistamisessa valumavesistä -Aiemmin kuivatun järven käyttömahdollisuudet ja merkitys tulvavesien pidättäjänä selkeytyvät -Yleisluontoinen ohjeistus hydraulisten vesiensuojelurakenteiden mitoituksesta ja raportti uusista käyttökokemuksista sekä tietotaitoa uusien työkalujen soveltavuudesta -3 uutta virkistyskohdetta, jotka ovat mallikohteita vesiensuojelurakenteiden toteuttamisesta Vaikutukset -Kuntien rooli vesienhoidossa voimistuu -Ympäristöalan suunnittelutoimistojen sekä maa- ja vesirakentajien toimintakenttä laajenee, osaaminen lisääntyy -Veden laatu kohdejoissa paranee, yli- ja alivirtaamatilanteet tasoittuvat -Verkoitoitumalla tieto hyvistä ja huonoista kokemuksista leviää 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 2 kpl joihin työllistyy naisia 1 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 1 kpl joista naisten työpaikkoja 1 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Ympäristöalan suunnittelutoimistot, maa- ja vesirakennusyritykset ja koneurakoitsijat saavat välittömästi käyttöönsä hankkeen tulokset eli hankkeessa tuotetaan testattua tutkimustietoa nopeasti yritysten käyttöön. Uuden tiedon ja ohjeistuksen myötä yritysten toimintakenttä laajenee ja toiminnan laatu paranee. Hankkeen aikaisessa kosteikkojen rakennustyössä työllistyy konekuski ja työssä saadun uuden osaamisen myöstä hän työllistynee jatkossakin. Välillisesti hankkeen vaikutukset saattavat näkyä alueen kosteikkojen ja muiden vesiensuojelurakenteiden määrän lisääntymisenä sekä suunnittelu- ja rakennusalan työmahdollisuuksien lisääntymisenä. Hankkeen aikana ja sen jälkeen aihepiirin ympärille syntyvä lisätutkimusen ja -kehittämisen tarve synnyttänee työmahdollisuuksia myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan Toisen pääkohderyhmän, vesistön käyttäjien, tietämys ja kiinnostus vesiensuojeluun lisääntyy. Kohdealueella etenkin vesiensuojelurakenteiden läheisyydessä vedenlaatu paranee ja virtaamat tasoittuvat. Tätä seurataan jatkuvatoimisin mittarein ja laboratorioanalyysein. Virkistyskäyttöarvo paranee. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia EURA JÄRJESTELMÄ 6/16

7 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei ole tehty. Hankkeella ei odoteta olevan sukupuolivaikuksia. 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Kohdealueella etenkin vesiensuojelurakenteiden läheisyydessä vedenlaatu paranee ja virtaamat tasoittuvat. Virkistyskäyttöarvo paranee. Rakenteiden parempi mitoitus ja ohjeistus ja uusi innovatiivinen pyörreselkeytyslampi ovat siirrettäviä tuloksia ja niillä voi siten olla maanlaajuisesti merkitystä vesientilaan. "Kunnostuskelvottoman" järvikuivion käyttö tulvavesien pidättäjänä parantaa tulvasuojelua kohdealueella ja saatujen tulosten ja käyttökokeemusten perusteella voi edistää tulvasuojelua myös muualla Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen Metsien vesitalouden hoito ekologisesti kestävällä tavalla voi parantaa puuntuottoa pitkällä tähtäimellä. - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen tulvasuojelu tehostuu, vesistökuormituksen vähentäminen ylivirtaamien aikaan tehostuu Metsien vesitalouden hoito ekologisesti kestävällä tavalla voi parantaa puuntuottoa pitkällä tähtäimellä. Ravinteiden sekä kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden metallien ja päästöt vähenevät EURA JÄRJESTELMÄ 7/16

8 - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin suunnittelutoimistojen ja maansiirtourakoitsijoiden kilpailukyvyn paraneminen, metsien tuoton paraneminen pitkällä tähtäimellä kosteikot monipuolistavat maisemaa kosteikot lisävät luonnon monimuotoisuutta ja lintujen pesimäalueita vesien tilan paraneminen vaikuttaa aikanaan myös Liminganlahden tilaan. Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen maisema ja virkistyskäyttö - terveyteen vesien tila - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen uusia menetelmiä, tarkentuneita mitoitusohjeita lisää yliopiston, yritysten, kuntien ja toimijoiden osaamista ja paikallisten ympäristötietoisuutta. EURA JÄRJESTELMÄ 8/16

9 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Kosteikot. Nipsinginojan kosteikko koostuisi peräkkäisistä tekokosken omaisista pohjapadoista ja niiden väliin jäävistä pyörreselkeytyslammista, altaista ja tulvatasanteista. Nipsinginojalla testataan pyörreselkeytyslampia uutena innovatiivisena menetelmänä kiintoaineen laskeuttamiseen. Rauhionojan kosteikolla ei tehdä pyörrelampia, vaan käytetään perinteisiä laskeutusaltaan tyyppisiä ratkaisuja. Toimii vertailuparina Nipsinginojan kosteikolle. Kirkkokarin kosteikko olisi pääasiassa kaivettava kosteikko maatalouden valumavesien ja asutuksen hulevesien käsittelyä varten. Kosteikko on hyvin erityyppinen kuin ojaan rakennettava Nipsinginojan kosteikko. Hankkeessa kosteikosta toteutetaan pyörrelampi. Vähäjärven järvikuivioon ohjataan osa Ängeslevänjoen ylivirtaamasta, eli ei pyritä vesittämään uudelleen (vaatisi paljon kaivua, on kallista eikä aina vesiensuojelullisesti perusteltua). Hankkeessa kehitetään rakenteiden suunnittelua ja ohjeistusta keskittyen kosteikkojen, laskeutusaltaiden ja pyörrelampialtaiden hydrauliseen mitoitukseen. Työssä hyödynnetään mm. COMSOL-simulointi ohjelmaa. Aikaisempaa tietämystä ja projektissa hankittua uutta tietoa koottaan ohjeistukseen. Hankkeessa kerätään käyttökokemuksia ja seurataan rakenteiden toimivuutta vesiensuojelussa. Kohderyhmiä ja yleisöä tiedotetaan hankkeen tuloksista. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Hankkeessa kehitetään rakenteiden suunnittelua ja ohjeistusta. Erityisesti keskitytään kosteikkojen, laskeutusaltaiden ja pyörrelampialtaiden hydrauliseen mitoitukseen. Työssä hyödynnetään mm. COMSOLsimulointi ohjelmaa. Aikaisempaa tietämystä ja projektissa hankittua uutta tietoa kootaan ohjeistukseen, joka julkaistaan netissä sopivilla foorumeilla. Suunnittelu- rakennus- ja käyttöaikaiset kokemukset pyörreselkeytyslammen käytöstä kiintoaineen poistamisessa valumavesistä ja aiemmin kuivatun järven käytöstä tulvavesien pidättäjänä kootaan raportiksi. Pyörrelampi on toimiessaan uusi vesiensuojelurakenne muiden rakenteiden yhteyteen niiden toiminnan tehostamiseksi. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Toimiessaan pyörrelampi otetaan valtakunnallisesti käyttöön esikäsittelymenetelmänä ja nykyisten rakenteiden toiminnan tehostajana maa- ja metsätaloudessa, turvetuotannossa, kaivosteollisuudessa ja hulevesien käsittelyssä. Hydraulisten vesiensuojelurakenteiden mitoitusohjeistuksen tarkentumisella on pysyvää vaikutusta rakenteiden toimivuuteen ja vesiensuojelun tehostumiseen. EURA JÄRJESTELMÄ 9/16

10 Tuloset ja kokemukset viedään käytäntöön alan toimijoiden/ministeriöiden ja ammattilehdistön kautta 8.4 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? Hankkeessa hankitut jatkuvatoimiset mittarit jäävät kohteille myöhempien mahdollisten jatkoseurantaprojektien ja tutkimuksen käyttöön. Mitoitusohjeistuksen ja demonstraatiokohteiden välityksellä hankkeen tulokset leviävät laajempaan käyttöön valtakunnallisesti. 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2013 Limingan kunta Ohjausryhmä kokoontuu raportoinnin aikataulun mukaan ja tarvittaessa myös välillä. Maksatushakemus ja raportointi hankepäätöksen mukaisesti. Sopimukset maanomistajien kanssa Kosteikkojen rakentamisurakoiden kilpailutus. Rakentaminen alkaa Jatkuvatoimisten sameusmittareiden hankinta ja asennus. Seuranta alkaa Hankkeen alkamisesta tiedottaminen Yliopisto Hydraulisten vesiensuojelurakenteiden mitoituksen tarkentaminen mm mallintamalla (COMSOL) Alustava ohjeistus rakenteiden mitoittamisesta 2014 Limingan kunta Ohjausryhmä kokoontuu raportoinnin aikataulun mukaan ja tarvittaessa myös välillä. Maksatushakemus ja raportointi hankepäätöksen mukaisesti. Rakennusurakoiden loppuunsaattaminen. Kosteikkojen jatkohoidosta sopiminen. Työaikaisten kokemusten raportointi. Yleisötilaisuuden järjestäminen ja hankkeen tuloksista tiedottaminen. Yliopisto Tarkennettu ohjeistus rakenteiden mitoittamisesta, kooste vedenlaadun seurannan tuloksista. Vedenlaatutulosten koonti ja tulkinta. 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Hankkeen tavoitteena on saadaa alan tutkijoille, suunnittelutoimistoille ja urakoitsijoille tietoa uusien vesiensuojelumenetelmien ja toimintatapojen toimivuudesta käytännössä. Eräs uusi menetelmä on pyörreselkeytyslampi. Tavoitteena on myös tarkentaa erityyppisten laskeutusaltaiden ja kosteikkojen rakenteiden hydraulista mitoitusta ja saada kokemuksia uusien mitoitustyökalujen, kuten COMSOLsimulointiohjelma, soveltuvuudesta mitoitukseen. Hankkeessa etsitään ja testataan Temmesjoen vesistöalueella uusia vesistökunnostusmenetelmiä ja EURA JÄRJESTELMÄ 10/16

11 parannetaan vesiensuojelurakenteiden toimivuutta. Tätä varten toteutetaan erityyppisiä kosteikkoratkaisuja ja niiden esikäsittelymenetelmänä uudentyyppistä rakennetta: pyörreselkeytyslampea. Eräänä kosteikkoratkaisuna testataan aiemmin kuivatun järven käyttämistä tulvavesien pidättämiseen ja virtaamien tasaamiseen ilman että vesitetään se. Samalla kehitetään rakenteiden suunnittelua ja ohjeistusta käytännön kokemusten ja mallinnuksen avulla. Hankkeen tuloksena saadaan käytännön kokemuksia testattujen rakenteiden toimivuudesta, toteutettavuudesta ja käyttökelpoisuudesta vesiensuojelussa. Hankkeessa tehdään yleisluontoinen ohjeistus hydraulisten vesiensuojelurakenteiden mitoituksesta ja raportti uusista käyttökokemuksista sekä saadaan tietotaitoa uusien työkalujen sovellettavuudesta mitoituksessa. Alueelle syntyy kolme uutta esittely-, koulutus- ja virkistyskohdetta, jotka ovat malli- ja demonstraatiokohteita koko jokien tilan parantamiselle. Hankkeen vaikutuksesta ympäristöalan suunnittelutoimistojen ja maa- ja vesirakennusyritysten toimintakenttä laajenee ja toiminnan laatu kehittyy kun hanke tuottaa testattua tutkimustietoa nopeasti yritysten käyttöön. Kuntien rooli vesienhoidossa voimistuu. Vedenlaatu ja virkistyskäyttöarvo kohdejoissa paranevat sekä yli- ja alivirtaamat tasoittuvat. Alueen asukkaiden ja toimijoiden kiinnostus ja tieto vesiensuojelusta ja vesistökunnostuksista lisääntyy. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Rakenteiden toimivuutta mitataan vedenlaatuanalyysien perusteella vesiensuojelurakenteiden ylä- ja alapuolella uomassa. Vedenlaatua seurataan ennen rakentamista, rakentamisen aikana ja sen jälkeen. Arvioidaan saavutettuja tuloksia projektin ohjausryhmässä. Kokemuksia ja tuloksia rakenteiden mitoituksen kehittämisestä esitellään jossain sopivassa asiantuntijaseminaarissa. Hankkeen lopussa järjestettävässä yleisötilaisuudessa kerätään palautetta alueen asukkailta. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Hankkeen tuloksista ja etenemisestä raportoidaan rahoittajalle maksatushakemusten yhteydessä väliraporteilla ja loppuraportilla. Rahoittajalle toimitetaan ohjausryhmän muistiot. Ohjausryhmää tiedotetaan kokousten yhteydessä puolivuosittain väliraportin muodossa. Tarvittaessa ohjausryhmää tiedotetaan muulloinkin. Lisäksi ohjausryhmän jäsenet tiedottavat hankkeesta omille taustatahoilleen ja sidosryhmilleen. EURA JÄRJESTELMÄ 11/16

12 Kohteiden valmistuttua järjestetään asukkaille tiedotustilaisuus ja lähetetään mediatiedote. Suunnittelutoimistoja sekä maa- ja vesirakennusyrityksiä tiedotetaan www-sivujen, ammattilehtien ja muiden mahdollisten kanavien kautta. Kahden vuoden seurantajakson jälkeen tutkimustuloksia levitetään mahhdollisimman suuren vaikuttavuuden saamiseksi valtakunnallisissa medoissa. Kokemuksia ja tuloksia rakenteiden mitoituksen kehittämisestä esitellään alan eri seminaareissa hankkeen aikana ja sen jälkeen. Maa- ja metsätaloustoimijoita ja kuntien teknisiä toimia tiedotetaan ammattilehtien kautta. Asianosaisia ministeriöitä (TEM, YM ja MMM) tiedotetaan hankkeen tuloksista Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Hankkeen ensimmäisessä ohjausryhmässä tarkennetaan tässä esitettyä tiedotussuunnitelmaa. Mediatiedote ja juttu kuntatiedotteissa (ilmestyy 4 kertaa vuodessa) hankkeen alkupuolella Pyörrelampien rakennustyön alkaessa loppuvuodesta 2013 kutsutaan paikalle media ja kerrotaan hankkeesta ja siinä kehiteltävästä uudesta rakenteesta. Kuntatiedotteissa tiedotetaan hankkeen etenemisestä kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä kuntatiedoteaikataulun mukaisesti Kohteiden valmistuttua loppuvuodesta 2014 järjestetään asukkaille tiedotustilaisuus ja/tai lähetetään mediatiedote. Suunnittelutoimistoja sekä maa- ja vesirakennusyrityksiä tiedotetaan www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa (Limingan kunta, ProAgrian VYYHTI-hanke) ja muiden mahdollisten kanavien kautta (esim Vesitalouslehti, muut ammattilehdet) hankkeen valmistuttua vuoden 2014 lopussa sekä parin vuoden päästä, seurantatulosten valmistuttua. Kokemuksia ja tuloksia rakenteiden mitoituksen kehittämisestä esitellään sopivissa seminaareissa hankkeen aikana ja sen jälkeen. Pyörrelampien toiminnan seurantaa jatketaan ja tuloksista tiedotetaan myös hankkeen jälkeen. EURA JÄRJESTELMÄ 12/16

13 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Tehdyt rakenteet jäävät sen kunnan haltuun, jonka alueelle ne on tehty ja kyseinen kunta järjestää rakenteiden hoidon. Jatkuvatoimiset mittarit jäävät kuntien omistukseen ensisijaisesti kohteille, joiden jatkoseurannasta sovitaan. Mahdollisesti hankitut mallinnusohjelmistot yms jäävät yliopiston haltuun. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Välilliset kustannukset ilmoitetaan prosenttimääräisenä (flat rate 20 %) yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset 4. Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 7. Toimistokulut 8. Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) EURA JÄRJESTELMÄ 13/16

14 Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Limingan kunnanhallituksen päätös, Tyrnävän teknisen lautakunnan päätös, yliopiston ja kuntien sitoumukset rahoitukseen. Aiesopimus toteuttajien kesken hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta. Kuntarahoitus: Limingan kunta , Tyrnävän kunta Muu julkinen rahoitus: Oulun yliopisto Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei 15.3 De minimis -sääntöselvitys Ei yrityksiä 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä ei koske hakijaa sisältyy edellä mainittuun rekisteriottee seen Kauppa- yhdistys- tai säätiörekisteriote Verovelkatodistus Selvitys nimenkirjoitusoikeuksista EURA JÄRJESTELMÄ 14/16

15 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä YTJ-ote, Oulun yliopisto Verovelkatodistus, Oulun yliopisto Nimenkirjoitusoikeudet, Oulun yliopisto Päivitetty hankesuunnitelma Yhteistyösopimus HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. EURA JÄRJESTELMÄ 15/16

16 Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Pekka Rajala kunnanjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 16/16

17 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Välilliset kustannukset ilmoitetaan prosenttimääräisenä (flat rate 20 %) Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen osa-aikainen 7 Projektipäällikkö, Limingan kunta osa-aikainen 1 Tekninen henkilö, Limingan kunta osa-aikainen 6 Tutkija, Oulun yliopisto kokoaikainen 6 Harjoittelija, Oulun yliopisto osa-aikainen 1 Tutkijatohtori, Oulun yliopisto osa-aikainen 1 Professori, Oulun yliopisto osa-aikainen 1 Tekninen henkilö Yhteensä Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Ilmoitukset lehdissä, Limingan kunta Suunnittelupalvelut kosteikkorakentamiseen liittyen, Limingan kunta Vedenlaatuanalyysit kohteilla, Limingan kunta Nipsinginojan kosteikon ja pyörrelampien rakentaminen, Limingan kunta Rauhionojan kosteikon rakentaminen, Limingan kunta Kirkkokarin pyörrelammen rakentaminen, Limingan kunta Tulvavesien johtaminen Vähäjärveen, Limingan kunta Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/4

18 13.3 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Ulkomaan matka Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus Yhteensä Jatkuvatoimiset mittarit (sameusanturit 6 kpl ja ph-anturit 2 kpl) Limingan kunta Yhteensä Rakennukset ja maa-alueet Kustannus Yhteensä Yhteensä Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus Yhteensä Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus Yhteensä Yhteensä Muut kustannukset Kustannus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/4

19 13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä Välilliset kustannukset Kustannus Yhteensä Prosenttimääräiset välilliset kustannukset Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset Yhteensä Yhteensä Tulot Tulo Yhteensä Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/4

20 14.2 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse) Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille) Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus Yhteensä Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Omarahoitus Muu yksityinen rahoitus Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 4/4

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks... EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.02.2011 Diaarinumero 46/00.01.05.20/2011 Käsittelijä Petri

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 10.11.2010 Diaarinumero HAMELY/34/07.04/2010 Käsittelijä Päivi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801303 Projektikoodi

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821833 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 705097 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 809955 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.08.2013 Diaarinumero 939/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero LAPELY/74/07.04/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 15.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 15.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 809994 Projektikoodi

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713

EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713 PROJEKTIHAKEMUS Page 1 of 11 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713 Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan hakemuslomakkeen sisällön katselua varten.lomake täytetään ja tulostetaan järjestelmän projektihakemus/-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 13.1.2010 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Jorma Teittinen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.02.2012 Diaarinumero KAIELY/120/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta. Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä Kotkaniemi

Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta. Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä Kotkaniemi Maakuntahallitus 55 14.04.2014 Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta 51/00.01.05.20/2014 Maakuntahallitus 55 Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 19.12.2011 (korvaa ohjeen 3.2.2011) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Saapunut 03.03.2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Saapunut 03.03.2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.2.2009 Diaarinumero 29014 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014 Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014 Hanke toteutetaan Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueella maakuntien välisenä yhteistyöhankkeena. Hanketyyppi: yleishyödyllinen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen 1(5) Ohje Botnia-Atlantica-rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus. Jatkohakemus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.4.2009 Diaarinumero 26/2009 Käsittelijä Eeva Polvi Puhelinnumero

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimivuus Leader -toimintaryhmätyössä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimivuus Leader -toimintaryhmätyössä Työ- ja elinkeinokeskus Toimintaryhmätyön neuvottelupäivät 2.4.2009 Pohjois-Karjalan TE-keskus Tuomo Hämäläinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimivuus Leader -toimintaryhmätyössä Työvoima-

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2007 Diaarinumero 646 Käsittelijä Mari Rautiainen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 18.6.2009 Diaarinumero 1488/MAKEH/2009 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300836 Hakemustyyppi

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus )

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 25.9.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

Järvikunnostushankkeen läpivienti

Järvikunnostushankkeen läpivienti Järvikunnostushankkeen läpivienti Vesistökunnostushankkeen vaiheet Lähtökohtana tarve kunnostukseen ja eri osapuolten intressit Hankkeen vetäjätahon löytäminen Suunnittelun lähtötietojen kokoaminen ja

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808300 Projektikoodi

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 16.4.2013 1 Erilaisia tavoitteita 1. Virkistyskäyttö - Haittaava kasvillisuus, liettyminen, kalastus-

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1(6) Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus.

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Huom! Tässä esityksessä käsiteltäviin asioihin

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.05.2011 Diaarinumero 463 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen 1(5) Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus. Jatkohakemus on meneillään

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 704644 Projektikoodi

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

Oh'elma Etelä-Suomi Toimintalin'a 3 : Alueiden saavutettavuuden "a toiminta m äristön arantaminen Pro' ekti i Kehittämis ro' ekti

Oh'elma Etelä-Suomi Toimintalin'a 3 : Alueiden saavutettavuuden a toiminta m äristön arantaminen Pro' ekti i Kehittämis ro' ekti EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Ohjelmakausi 2007-2013 V. iranomaisen k. mer t... in oja / Saapumispvm 1! ~g~

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAPELY/74/07.04.2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot