Sisällys. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011"

Transkriptio

1 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011 aika: Tiistai klo paikka: kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen Esa, j Kesänen Tiina, j Mäntypuro Kauko, j Halonen Jyrki, valtuuston pja Suorsa Asmo, valtuuston 1. vpja Paalavuo Tapio, valtuuston 2. vpja Leppänen Pekka, kunnanjohtaja Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajat: Marjatta Mattila ja Tiina Kesänen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: perjantaina Sisällys 108 LAUSUNTO JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VV TARKISTUKSESTA... 2 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2011 pöytäkirjanpitäjä

2 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus LAUSUNTO JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VV TARKISTUKSESTA KHALL 108 Kja Kja Jokilaaksojen pelastuslaitos on pyytänyt lausuntoa pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä liitteen 1 mukaisesti. Uusi pelastuslaki ja -asetus astuivat voimaan Pelastuslaitoksen palvelutuotantoa ohjaavan lainsäädännön muutos on huomioitava myös palvelutasopäätöksessä. Pelastuslaitoksessa on valmisteltu tarkistus nykyiseen palvelutasopäätökseen siten, että siinä huomioidaan uuden pelastuslain ja asetuksen vaatimukset. Tästä johtuen kysymys on lähinnä palvelutasopäätöksen teknisestä tarkistuksesta. Ehdotus: Lausuntonaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen vv tarkistuksesta Reisjärven kunnanhallitus toteaa seuraavaa: Palvelutasopäätöksen sivulla 11 todetaan, että Jokilaaksojen pelastuslaitos sitoutuu Suomen palopäällystöliiton vahvistamiin valtakunnallisiin pelastustoimen arvoihin. Näihin on lisätty kuntien lausuntoihin perustuen yhdeksi arvoksi pyrkimys toimia sekä kehittää pelastuslaitosta tehokkaasti ja taloudellisesti. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toiminnan käynnistämisestä tähän hetkeen pelastustoimen kustannukset ovat paisuneet räjähdysmäisesti lähtötilanteesta vaikka samaan aikaan palvelutaso on heikentynyt. Olennaista kustannusten kasvua on sekä toiminnassa että investoinneissa. Yksi merkittävä syy toiminnan kustannusten kasvuun on hallinnon kulujen kasvattaminen lähinnä henkilöstömäärän merkittävän lisäyksen seurauksena. Positiivista ja oikeansuuntaista palvelutasopäätöksessä on se, kalliin ajoneuvokaluston osalta enimmäisikärajoja on kasvatettu ja myös keinot siihen on osoitettu. Kuntien tämän hetkinen taloustilanne ja mm. hallitusohjelman linjaukset huomioon ottaen pelastuslaitoksen tulee suhtautua pelastustoimen kustannusten kasvattamiseen äärimmäisen kriittisesti suunnittelukaudella. Talouden ja tehokkuuden lisäksi lisäarvoksi palvelutasopäätökseen tulee lisätä tasapuolisuus. Pelastuslaitoksen tulee jakaa resurssinsa tasapuolisesti toimintaalueellaan riskit, väkiluku ja etäisyydet huomioon ottaen. Tämä ei ole toteutunut mm. paloasemien henkilöstövahvuuden, esimiestason henkilöstön ja valmiuden suhteen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2011 pöytäkirjanpitäjä

3 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus LAUSUNTO JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VV TARKISTUKSESTA (jatkoa) Henkilöstöliitteessä henkilöstörakenne jaoteltuna päällystö- ja miehistötehtäviin tulee määritellä tarkemmin. Liitteenä olevassa selvityksessä asiat eivät ilmene selkeästi kuntatasolla. Lisäksi valmiustaso päällystötason osalta on eritelty, mutta miehistön tasolta ei. Siihenkin on tarpeen tehdä tarkennusta. Pelastuslaitoksen palvelutasoon Reisjärvellä ja näin ollen ennakoidusti nyt lausunnolla olevaan palvelutasopäätökseen kunnanhallitus on ottanut edellä mainitun lisäksi kantaa liitteen 2 mukaisessa päivätyssä kirjelmässään pelastuslaitokselle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2011 pöytäkirjanpitäjä

4

5

6

7

8

9

10 JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖS VUOSILLE LUKUOHJE Tarkistuksessa lisätty/korvattu teksti sinisellä. Vanhaan lainsäädäntöön liittyvä tai vanhentunut teksti on pääosin poistettu. Mustalla on vanha teksti, johon ei ole ollut tarvetta tai mahdollisuutta tehdä muutoksia. PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA KÄSITELLYT X.X.2011 JA VAHVISTANUT x.x.2011 YY 1 (103)

11 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ Johdanto Asiakasnäkökulma Omistajanäkökulma Asiakas- ja omistajanäkökulman vaikutus pelastuslaitokseen Palvelutasopäätöksen perusteet ja tarkoitus Palvelutasopäätöksen valmistelu ja siitä päättäminen Palvelutasopäätöksen toteutumisen seuranta ja tarkistaminen JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS Pelastuslaitoksen arvot Visio ja palveluajatus Pelastuslaitoksen tehtävä Pelastuslaitoksen talous Toimintaympäristön keskeiset muutokset palvelutasopäätöskaudella Nelikenttäanalyysi Pelastuslaitoksen tavoitteet UHKIEN ARVIOINTI JA RISKIANALYYSI Riskialueiden määritykset Tapahtuneet onnettomuudet ja pelastustoiminnan tehtävät Riskikohteiden tarkastelu Riskianalytiikka RISKIENHALLINTAPALVELUT Onnettomuuksien yleinen ehkäisy Viranomaisyhteistyö ja asiantuntijapalvelut Valvontatoiminta Rakenteellinen paloturvallisuus Turvallisuusviestintä Nuohouspalvelut Palontutkinta Kemikaalivalvonta Väestönsuojien rakentamisen ohjaus ja suojien kunnosta huolehtiminen PELASTUSTOIMINNAN PALVELUT Toimintavalmius Toimintavalmiuden edellyttämät muodostelmat sisältäen pelastusyksiköt Pelastustoiminnan johtaminen Päivystys- ja varallaolojärjestelyt Yhteistoiminta muiden viranomaisten ja pelastuslaitosten kanssa Kalusto Sammutusvesihuolto Vesipelastustoiminta Meripelastustoiminta Öljyntorjunta Pelastustoiminnan varautuminen Muiden viranomaisten resurssit Muut resurssit Pelastustoiminnan asiantuntijapalvelut VARAUTUMINEN JA VÄESTÖNSUOJELUPALVELUT Varautumisen perusteet Valmiusasteet (103)

12 6.3 Omatoiminen varautuminen Varautumisen koulutus Varautumisen asiantuntijapalvelut KOULUTUSTOIMINNAN PALVELUT Sisäinen koulutus Ulkoinen koulutus Pelastuslaitoksen väestönsuojeluorganisaation koulutus Koulutustoiminnan asiantuntijapalvelut ENSIHOITOPALVELUT Ensihoitopalvelu Ensivastetoiminta Ensihoidon varautuminen Ensihoidon asiantuntijapalvelut YHTEISET PALVELUT Henkilöstö Työsuojelu Työterveyshuolto Johtokunta Muut yhteiset palvelut VIESTINTÄ MUUT PELASTUSLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT LIITTEET 1. Kooste palvelutasopäätöskauden keskeisimmistä periaatelinjauksista - Jaetaan päivitettynä johtokunnan kokouksessa 2. Kooste kaikista kehittämistoimenpiteistä - Jaetaan päivitettynä johtokunnan kokouksessa 3. Palvelutasopäätöskauden investointiohjelma Tämän päivitys on käsitelty johtokunnan kokouksessa (103)

13 1 YLEISTÄ PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 1.1 Johdanto 1.2 Asiakasnäkökulma Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä on huomioitava lainsäädännön alueen pelastustoimelle ja pelastuslaitoksen palvelutuotannolle asettamat toiminnalliset vaatimukset. Palvelutasopäätös on alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen näkökulmasta palvelutuotannon järjestelyjen toteuttamisen perustana oleva strateginen asiakirja. Palvelutasopäätöksessä alueen pelastustoimi ottaa kantaa siihen, miten ja millaisella volyymi- sekä laatutasolla pelastuslaitoksen on huolehdittava pelastustoimen palveluista alueellaan sekä miten niitä kehitetään palvelutasopäätöskaudella. Alueen pelastustoimen strategiset linjaukset, kuten palvelutasopäätös, on yhteen sovitettava lainsäädännön lisäksi valtakunnallisten pelastusalaa koskettavien periaatepäätösten ja ohjelmien kanssa. Strategisena asiakirjana ei palvelutasopäätös voi olla ristiriidassa valtakunnallisten pelastustoimen strategisten linjausten kanssa. Tämän palvelutasopäätöksen tarkistamisen valmisteluvaiheessa ei vielä ole vahvistettu uusinta vuoteen 2025 tähtäävää valtakunnallista pelastustoimen strategiaa. Soveltuvin osin valtakunnallisen strategian valmisteluasiakirjoja on kuitenkin käytetty tarkistustyössä hyväksi. Uusi pelastuslaki ja asetus astuivat voimaan alkaen. Näiden säädösten piti alkuperäisen aikataulun mukaan astua voimaan jo alkaen. Myös pelastustoimen riskianalyysin ja toimintavalmiuden suunnittelun perustana olevan valtakunnallisen toimintavalmiusohjeen päivittäminen on viivästynyt, eikä palvelutasopäätöksen tarkistushetkellä ole vielä käytettävissä perusteita alueen riskianalyysin päivittämiseen ja toimintavalmiuden tason tarkistamiseen uuden ohjeen pohjalta. Pelastuslain ja asetuksen nojalla merkittävimmät pelastuslaitoksen palvelutuotantoon muutoksia tuovat uudistukset painottuvat onnettomuuksien ehkäisyn vastuualueelle. Näiden säädösmuutosten vuoksi on tarpeen tehdä voimassaolevaan palvelutasopäätökseen toiminnallisia ja sisällöllisiä tarkistuksia. Muilta osin lainsäädännön uudistuksen pohjalta tehtävät tarkistukset ovat luonteeltaan lähinnä teknisiä, koska uutta toimintavalmiusohjetta ei vielä ole käytettävissä. Terveydenhuollon vastuualueella on tapahtunut merkittäviä säädösmuutoksia koskien (sairaankuljetuspalvelujen) ensihoidon järjestämisvastuuta. Vastuu ensihoitopalvelujen järjestämisestä siirtyy sairaanhoitopiireille alkaen. Sairaanhoitopiiri voi ottaa ensihoitopalvelun omaksi toiminnakseen, sopia yhteistoiminnasta ensihoidossa pelastuslaitoksen kanssa, tai kilpailuttaa ensihoitopalvelut. Sairaanhoitopiirin on tehtävä erillinen palvelutasopäätös vastuullaan olevasta ensihoitopalvelujen järjestämisestä. Tältä osin ensihoidon järjestämistapa on palvelutasopäätöksen tarkistusvaiheessa täysin avoin kysymys, eikä sitä ole millään tapaa huomioitu tai ennakoitu tarkistustyössä. Siten ensihoidon osuuteen ei ole tehty merkittäviä korjauksia. Pelastuslaitoksen asiakkaita ovat kaikki sen alueella asuvat, työskentelevät, oleskelevat tai ohikulkumatkalla olevat ihmiset. Lisäksi pelastuslaitoksen asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita yhteisöinä ovat sen alueella toimivat yritykset, laitokset, valtion virastot ja viranomaiset sekä kunnat ja niiden eri viranomaiset. Pelastustoimialueen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ovat muut pelastuslaitokset, valtion eri viranomaiset ja muut valtakunnalliset yhteisöt, joiden kanssa tehdään yhteistyötä pelastustoiminnassa sekä pelastustoimen eri osa-alueiden kehittämisessä. 4 (103)

14 Asiakkaita ja yhteistyötahoja pelastuslaitoksen työntekijät kohtaavat vuosittain seuraavasti: Tapahtuma Peruste Asiakaskontaktien määrä/vuosi Palotarkastukset ja muut Väh. 1 asiakas/ katselmukset kohde hlöä Turvallisuusvalistus ja - neuvontatapahtumat Rakennussuunnittelijat, rakennustarkastus, rakentajat Ensivastetehtävät Ensivastetehtävät Tulipalot ja muut onnettomuudet Tulipalot ja muut onnettomuudet Valistettujen määrä asiakaskontaktia/kk/kunta 2 asiakaskontaktia/tehtävä 1 kontakti/ tehtävä 2 asiakaskontaktia/tehtävä 1 kontakti/ tehtävä Ensihoitotehtävät Väh. 1 potilas sekä 1 muu henkilö/tehtävä Ensihoitotehtävät Kuljetuspaikassa potilaan vastaanottava henkilökunta Yhteistyötahojen kohtaaminen Arvioitu määrä Vuosittaisten asiakas- tai yhteistyötahokontaktien lukumäärä 5 (103) hlöä Huomautukset Vaikuttavuus koko kohteen asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuuteen Vaikuttavuus turvallisuuteen liittyviin asenteisiin Arvioluku krt Potilas ja väh. yksi omainen/ paikalla oleva kohdataan/ hälytys hlöä Kontaktit yhteistyökumppanina krt olevaan ensihoitoyksikköön hlöä Yleensä onnettomuudessa on useampi kuin yksi osallinen. Yleensä jokaisessa onnettomuudessa kohdataan myös jokin muu krt yhteistyöviranomaistaho, vakuutusyhtiö tms kohteen edustajien lisäksi hlöä krt 100 krt kontaktia/vuosi Yleensä jokaisessa tehtävässä paikalla on potilaan omainen tai muu paikalla oleva henkilö Yleensä vähintään yksi yhteistyötahon edustaja paikalla Hallinnolliset tai muut yhteistyöpalaverit ja -tapaamiset Alueen asukasta kohti laskettuna pelastuslaitoksen kokonaisnettomenot vuoden 2009 talousarvion mukaan ovat 75 (sisältää nettoinvestoinnit, ei sisällä paloasemista kunnille maksettavia vuokria). Vuosittaisten asiakas- tai yhteistyötahokontaktien lukumäärästä noin 85 % ( kontaktia) on suoria asiakaskontakteja yksittäiseen ihmiseen asiakkaana. Asiakkaamme on tällöin joko onnettomuuksien ehkäisytyön asiakas, ensivaste- tai ensihoitotehtävässä potilaana tai hänen läheisenään tai asiakasta on kohdannut jokin onnettomuus, jonka myötä hän itse ja/tai hänen omaisuutensa on pelastustoiminnan kohteena. Kasvokkain tapahtuvien asiakaskontaktien lisäksi työntekijämme kohtaavat asiakkaita useita kertoja viikossa asiakkaiden ottaessa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, tarvitessaan neuvoja turvallisuusasioihin. Näitä asiakaskontakteja ei tilastoida mitenkään, joten niitä ei esitetä taulukossa. Pelastuslaitoksen asiakkailla on mahdollisuus kääntyä pelastuslaitoksen edustajien puoleen pelastustoimintaan, onnettomuuksien ehkäisyyn tai varautumiseen liittyvissä asioissa mihin vuorokauden aikaan tahansa ympäri vuoden. Pelastuslaitos itse on onnettomuuksien ehkäisytyössä erittäin aktiivinen toimija asiakkaisiin päin ja lisäksi pelastuslaitos on aktiivisesti esillä mediassa. Mahdollisuuksien mukaan median avulla annetaan onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää valistusta ja neuvontaa suurelle yleisölle ja siten tavoitetaan suuria ihmismääriä. Näitä kontakteja ei ole arvioitu asiakaskontaktien määrissä. Pelastuslaitoksen asiakaspalvelu on pääsääntöisesti maksutonta muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Pelastustoimen palvelutuotanto on henkilötyövaltaista, ihmistä ei voida korvata koneilla ja tietotekniikalla, vaan ne ovat pelastuslaitoksen työntekijän apuvälineitä työtehtäviä suoritettaessa. Ensivastetehtävissä, tulipaloissa ja muissa onnettomuuksissa pelastuslaitos kohtaa yleensä aina eri yhteistyötahoja tehtävästä riippuen. Tyypillisimmät näissä tehtävissä ovat ensihoitoyksikön henkilöstö ja poliisi, mutta myös muut viranomaiset tai toimijat ovat usein yhteis-

15 1.3 Omistajanäkökulma työtahoina. Pelastustoiminnassa yhteistyö- ja asiakassuhde muihin tahoihin nähden ei ole aina yksiselitteisesti joko pelkkä yhteistyö- tai asiakassuhde, vaan yleensä on kyse niiden jonkinlaisesta yhdistelmästä. Pitkäaikaisen kokemuksen perusteella voidaan arvioida asiakkaiden ja eri yhteistyötahojen odotusarvoja pelastuslaitokselta alla olevalla tavalla. A) Asiakkaat odottavat pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytyöltä seuraavan tyyppistä palvelua: - asiakkaan turvallisuuteen liittyvien ongelmanratkaisujen löytymistä pelastustoimen asiantuntijan avulla ja siten asiakkaan kokonaisturvallisuuden paranemista - asiakkaiden tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua riippumatta asiakkaan tai asiakkaana olevan yrityksen kotipaikasta - lakisääteisesti pelastuslaitokselta edellytetyn asiakaskontaktitaajuuden toteutumista palotarkastuksissa sekä turvallisuusvalistuksessa ja -neuvonnassa - luotettavaa ja luottamuksellista palvelua - palvelun on oltava ammattitaitoista ja laadukasta - mahdollisimman nopeaa ja joustavaa palvelua asiakkaan ollessa itse aloitteellinen esittäessään palvelutarpeen - pelastusviranomaisen esittämät ongelmanratkaisukeinot ovat toteutettavissa olevia ja asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisia sekä edullisia B) Onnettomuuden kohteeksi joutuneet tai ensivastetehtävissä potilaana olevat asiakkaat odottavat pelastuslaitokselta: - mahdollisimman nopeaa, ammattitaitoista, tehokasta ja siten laadukasta apua sekä palvelua sitä tarvitessaan. Tämä on erittäin selkeä odotusarvo jo ennakko-odotuksena siltä varalta jos asiakas sattuu pelastuslaitoksen palvelua joskus tarvitsemaan. - avun on oltava henkeä pelastavaa, fyysisiä vammoja ja taloudellisia vahinkoja vähentävää - avun kohteeksi joutunut odottaa myös neuvontaa miten hänen on toimittava onnettomuuden jälkeen saadakseen riittävän avun muilta asiaankuuluvilta tahoilta - luotettavaa ja luottamuksellista palvelua - avun on oltava maksutonta C) Eri yhteistyötahot odottavat pelastuslaitokselta: - mahdollisimman nopeaa, ammattitaitoista, tehokasta ja siten laadukasta yhteistyötä - yhteistyön tulisi usein ylittää varsinaiset lakisääteiset tai erikseen sovitut yhteistyö- ja viranomaisrajat - yhteistä ongelmaratkaisumekanismia - luotettavaa ja luottamuksellista yhteistyötä - yhteistyön tulisi olla ensisijaisesti maksutonta tai kustannus- sekä laskutusperiaatteista on sovittava ennalta Pelastustoimi on yksi kansalaisten peruspalveluista, jonka hoitamisesta vastuu on pelastustoimialueen kunnilla lainsäädäntöön ja yhteistoimintasopimukseen perustuvana. Kuntien vastuulla on huolehtia pelastustoimen palvelujen tuottamisesta alueellaan siten, kuin pelastustointa koskevassa lainsäädännössä sekä sen nojalla annetuissa muissa asetuksissa, valtakunnallisissa määräyksissä ja ohjeissa määrätään. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen omistajia ovat siten pelastustoimialueen kunnat, joita on pelastustoimialueella 18. Kuntia edustaa pelastuslaitoksen hallinnossa kustakin kunnasta johtokuntaan nimetyt edustajat. Pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on ohjata ja kehittää pelastustoimialueen pelastustointa sekä valvoa pelastustoimen lainmukaisuutta ja palvelutason toteutumista. Pelastuslaitoksen toiminnan perustana on siten: 6 (103)

16 - Pelastustointa koskeva lainsäädäntö, joista keskeisimmät ovat Pelastuslaki 379/2011 ja -asetus 407/2011 sekä niihin perustuvat valtakunnalliset määräykset ja ohjeet - Muut pelastustointa ja sen tehtäviä koskevat lait ja asetukset - Alueen kuntien tekemä yhteistoimintasopimus, joka uudistettuna astui voimaan Muut erikseen laadittujen sopimuksien perusteella pelastuslaitoksen tehtäväksi sovitut palvelut. Kokemuksen perusteella omistajanäkökulmasta pelastustoimen palvelujen tuottamisessa keskeisiä asioita ovat palvelutuotannon järjestäminen ja organisoiminen siten, että: - pelastustoimen palvelut kyetään tuottamaan säädösten ja palvelutasopäätöksen edellyttämällä tavalla ja laatutasolla kunkin kunnan alueella - pelastustoimelta lakisääteisesti edellytetty volyymi onnettomuuksien ehkäisytyössä kyetään toteuttamaan kunkin kunnan alueella - alueen kuntalaiset, yritykset ja laitokset saavat ne palvelut, jotka pelastuslaitoksen on tuotettava osana kansalaisten peruspalvelua - pelastustoiminnan palvelujen saatavuus onnettomuustilanteissa (nopeus ja muodostelmat) on riittävä valtakunnallisten ohjeiden mukaisiin minimivaatimuksiin nähden - pelastustoimen palvelutuotanto kyetään pitämään yllä kaikissa turvallisuustilanteissa (normaali-, häiriötilanteet, poikkeusolot ja näiden erityistilanteet) riittävällä laatutasolla - pelastustoimen palvelut tuotetaan mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti 1.4 Asiakas- ja omistajanäkökulman vaikutus pelastuslaitokseen Tiivistettynä voidaan todeta, että asiakkaan kannalta oleellista onnettomuustilanteissa on avun nopeus, tehokkuus ja laadukkuus sekä muissa palvelutilanteissa asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen sujuvasti, ammatillisesti sekä asiakkaalle juuri sillä hetkellä mahdollisimman edullisesti. Pelastuslaitoksen asiakkaan näkökulmasta ei ole merkitystä sillä miltä paloasemalta apu hänelle tulee tai miltä paloasemalta palotarkastaja tai turvallisuuskouluttaja tulee. Omistajien näkökulmasta oleellista on, että pelastuslaitos suoriutuu mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti sille asetetuista lakisääteisistä ja palvelutasopäätöksessä edellytetyistä tehtävistä jokaisessa kunnassa. Omistajankaan näkökulmasta ei ole merkitystä sillä miltä paloasemalta ja kuka henkilö palvelut käytännössä tuottaa kunnan alueella. Sekä asiakkaiden, että omistajien odotusarvojen tyydyttäminen edellyttää pelastuslaitoksen palvelutuotannon järjestämistä siten, että siinä hyödynnetään alueellisen organisaation tuomia mahdollisuuksia tehtävien ja toimintojen priorisoinnissa sekä resurssien organisoinnissa koko alueen käyttöön ilman että kuntarajat tai paloasemien vastuualueiden rajat ohjaavat organisointia ja palvelutuotantoa. Pelastustoiminnan osalta keskeistä on, että hälytysvasteet laaditaan lähimmän ja tarkoituksenmukaisimman yksikön periaatteita noudattaen. 1.5 Palvelutasopäätöksen perusteet ja tarkoitus Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi laatii palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksen tulee kattaa Pelastuslaissa ja pelastustoimesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät. Palvelutasopäätöksessä on huomioitava myös muu pelastustointa koskeva lainsäädäntö ja sen perusteella annetut ohjeet. Pelastustointa koskevat valtakunnalliset strategiat, ohjelmat ja tulostavoitteet on pyrittävä yhteen sovittamaan palvelutasopäätöksessä. Perustana on oltava myös alueen pelastustoimen toimintaympäristö, uhkat ja riskianalyysi sekä visio ja strategia, joista alueelliset tavoitteet johdetaan. Palvelutasopäätös on lakisääteinen alueen pelastustoimen järjestämisen peruste, sen sanamuodosta on ilmettävä täsmällisesti mitä aiheesta päätetään. Päätös ei voi olla ristiriidassa lainsäädännön kanssa, eli palvelutaso ei voi olla laissa tai sen perusteella annetuissa muissa normeissa edellytettyä tasoa matalampi. 7 (103)

17 Palvelutasopäätöksellä määritellään pelastustoimen tuottaman turvallisuuden taso alueella, siinä päätetään tavoitteista, järjestelyistä ja kehittämistoimenpiteistä jotka ovat perustana alueen pelastustoimen toiminnan ja talouden yksityiskohtaiselle vuosittaiselle suunnittelulle. PelL 379/ Alueen pelastustoimen palvelutaso Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslaitokselle 27 :n 2 momentissa säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen. 29 Alueen pelastustoimen palvelutasopäätös Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan. Palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle. Jos palvelutasopäätös on puutteellinen, aluehallintovirasto voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi. Sisäasiainministeriö on antanut ohjeen SM /Tu-31 alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta Sisäasiainministeriön yllä mainittua ohjetta palvelutasopäätöksestä on pyritty noudattamaan soveltaen sitä uudistuneeseen lainsäädäntöön sekä pelastuslaitoksen johtosääntöön, organisaatioon sekä toimintakulttuuriin soveltuvaksi. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta. Palvelutasopäätöksen tarkistusvaiheessa syksyllä 2011 on valmisteilla pelastustoimen kannalta kaksi keskeistä uudistusta. Pelastuslaitoksen lakisääteisen palvelutuotannon keskeisenä suunnitteluohjeena olevaa toimintavalmiusohjetta uudistetaan Sisäasiainministeriön toimesta ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuen ensihoidon palvelutasopäätös on valmisteilla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Nämä aiheuttavat epävarmuustekijöitä pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistamistyöhön. Palvelutasopäätöksen valmistelussa on pyritty huomioimaan myös seuraavat asiakirjat: Valtioneuvoston periaatepäätös : Yhteiskunnan turvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös : Sisäisen turvallisuuden ohjelma Pelastustoimen strategia 2015: Sisäasiainministeriö, Pelastusosasto 2007 Valmisteilla oleva pelastustoimen strategia 2025: Sisäasiainministeriö, Pelastusosasto Väestön suojaamisen strategia: Sisäasiainministeriö 2007 Pelastustoimen valistus- ja neuvontatyön strategia , Sisäasiainministeriö 2005 Palvelutasopäätöksen tarkistuksen aikaan kuntien talous on edelleen ahtaalla. Useiden toiminnan kehittämistoimenpiteiden ja niiden aikatauluttamisen taustalla tässä palvelutasopäätöksessä on alueen kuntien taloudellinen tilanne. Alueen riskit ja niihin suhteutettu pelastustoimen palvelutason minimivaatimus on kuitenkin pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin taloudellisesta ahdingosta huolimatta. Merkittävä, palvelutasopäätöksen tarkistusvaiheessa edelleen avoin kysymys on Fennovoiman uuden ydinvoimalan sijoittuminen pelastuslaitoksen alueelle Pyhäjoen Hanhikiveen. Ydinvoimalan sijoittuminen alueelle tai sen välittömään läheisyyteen asettaa merkittäviä velvoitteita ja haasteita niin rakennuttajan, rakentajan kuin viranomaistenkin toiminnalle. Pelastuslaitoksen on reagoitava hankkeen tuomiin haasteisiin, valvottava hankkeen turvallisuusjärjestelyjä ja mahdollistettava omalta osaltaan sen toteuttaminen turvallisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa varautumisen tarkistamista, henkilöstö- ja kalustoresurssien päivittämistä tarvittavin osin sekä asiantuntijatyöpanoksen lisäystä suunnittelu- ja rakennusprojektin ajalle. 8 (103)

18 1.6 Palvelutasopäätöksen valmistelu ja siitä päättäminen Pelastuslaitoksen johtosäännön ( ) 5 mukaan pelastuslaitoksen johtokunta ohjaa ja kehittää pelastustoimialueen pelastustointa sekä valvoo pelastustoimen lainmukaisuutta ja palvelutason toteutumista sekä päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Johtokunta vahvisti kokouksessaan palvelutasopäätöksen vuosille ja päätti samalla, että lainsäädännössä näköpiirissä olevista muutoksista johtuen se tarkistetaan tarvittaessa vuoden 2011 loppuun mennessä. Kokouksessaan johtokunta päätti käynnistää palvelutasopäätöksen tarkistustyön johtuen erityisesti onnettomuuksien ehkäisytyöhön liittyvien säädösten muuttumisesta, mutta osaltaan myös paloasemaverkkoselvitystyöryhmän työhön ja toimintavalmiusohjeen uudistamiseen liittyen. Alkuperäistä palvelutasopäätöstä valmisteltaessa vuonna 2009 kuntia kuultiin kolmessa eri tilaisuudessa sekä lisäksi pyydettiin kirjalliset lausunnot. Palvelutasopäätöksen tarkistusvaiheessa syksyllä 2011 kuntia kuullaan yhdessä tilaisuudessa ( ) sekä sen lisäksi pyydetään kirjalliset lausunnot. Vuosien palvelutasopäätöksen keskeisimmät linjaukset ja myös tarkistustyö on osittain valmisteltu pelastuslaitoksen kehitysprosessin tiimeissä ja muotoiltu niiden vetäjien toimesta. Johtoryhmä on käsitellyt palvelutasopäätöstä useammassa palaverissa. Näiden valmistelujen pohjalta pelastusjohtaja on viimeistellyt johtokunnalle esityksen palvelutasopäätöksestä. Pelastuslaitoksen johtokunta käsittelee palvelutasopäätöksen tarkistusversiota ensimmäistä kertaa , jonka jälkeen se lähetetään kuntiin lausunnolle. Alueen kunnat antoivat palvelutasopäätöksen luonnoksesta lausunnot mennessä. Johtokunta päättää palvelutasopäätöksen tarkistusversiosta marraskuussa Palvelutasopäätöksen toteutumisen seuranta ja tarkistaminen Palvelutasopäätöstä toteutetaan käytännössä vuosittain seuraavaa talousarviovuotta varten laadittavassa toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa sekä erikseen laadittavissa vuosittaisissa yksityiskohtaisemmissa toiminta- ja työohjelmissa. Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumaa seurataan säännöllisesti kesken kutakin talousarviovuotta ja niistä raportoidaan johtokunnalle sekä Ylivieskan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Kunkin toimintavuoden tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan myös ao. vuodelle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Palvelutasopäätöksen toteutuman seurantaa varten on laadittu erillinen, helppokäyttöinen seurantajärjestelmä jonka avulla voidaan raportoida johtokunnalle tiivistetysti palvelutasopäätöksen toteutumista. Valtakunnallisen toimintavalmiusohjeen uudistaminen on viivästynyt, eikä sitä ole voitu käyttää palvelutasopäätöksen tarkistustyössä perustana. Alueen riskianalyysi kyetään tarkistamaan uuteen toimintavalmiusohjeeseen perustuen aikaisintaan vuoden 2012 aikana ja vuonna 2013 on sen pohjalta mahdollisuus laatia uusi palvelutasopäätös vuosille Sairaanhoitopiirin ensihoitoa koskevan palvelutasopäätöksen vaikutuksia alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseen ei ole voitu huomioida, koska ensihoidon palvelutasopäätös ei ole ollut tämän asiakirjan tarkistusvaiheessa käytettävissä. Nykytila: Pelastustoimen järjestämisen keskeisimpänä perustana ovat pelastuslaki ja -asetus. Sisäasiainministeriön tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta sekä tasoa. Sisäasiainministeriö huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä, yhteen sovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä sekä huolehtii muista sille sääde- 9 (103)

19 tyistä tehtävistä. Pelastuslaitoksen palvelutuotannon kannalta keskeinen valtakunnallinen ohje on toimintavalmiusohje. Palvelutasopäätöksen tarkistusvaiheessa ei vielä ole käytettävissä uudistettavana olevaa toimintavalmiusohjetta. Pelastuslaki ja -asetus uudistuivat kesällä 2011 ja niiden pohjalta on tehty tarpeelliset tarkistukset palvelutasopäätökseen. Terveydenhuollon lainsäädäntöön ensihoidon osalle tehdyt muutokset tulevat vaikuttamaan erityisesti ensihoidon toteuttamisen järjestelyihin. Vastuu ensihoidon järjestämisestä siirtyi entistä selkeämmin sairaanhoitopiirille ja sillä voi olla vaikutuksia pelastuslaitoksen tuottamaan ensihoitopalveluun. Tämän palvelutasopäätöksen tarkistushetkellä ei ole vielä varmuutta uuden toimintavalmiusohjeen sisällöstä eikä sairaanhoitopiirin ensihoitoa koskevasta palvelutasopäätöksestä ja siten niiden pelastustoimen tuottamien palvelujen järjestämiseen vaikuttavista muutoksista on epävarmuutta. Päätös: Uuden valtakunnallisen toimintavalmiusohjeen (nykyisen A:71:n korvaavan) valmistuttua tarkistetaan pelastustoimialueen riskianalyysi perusteellisesti uuden vuosien palvelutasopäätöksen perustaksi. Kustannusvaikutuksia: Palvelutasopäätöksen toteutumisen seuranta ja tarkistus tehdään virkatyönä kustannusneutraalisti. Sairaanhoitopiirin ensihoitoa koskevan palvelutasopäätöksen vaikutukset pelastuslaitoksen palvelutuotantoon ratkaistaan erikseen. 10 (103)

20 2 JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS Jokilaaksojen pelastustoimen alueeseen kuuluu seuraavat kunnat: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäntä, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Raahe, Vihanti ja Ylivieska. Pelastuslaitoksen alueella oli asukkaita , alueen pinta-ala on km 2, josta vesistöä noin 383 km 2. Alueen asukasluku on laskeva. Paloasemia pelastuslaitoksen alueella on 25 kappaletta. Paloasemaverkko perustuu vuonna 2003 voimassa olleen kuntakohtaisen pelastustoimen järjestelmään. Päätoimisia virkoja tai toimia pelastuslaitoksella on yhteensä 108 ja alueen eri paloasemilla sopimuspalokunnissa ja ns. puolivakinaisilla paloasemilla työskentelee hälytysosastoissa toimenpidepalkkaisina noin 500 henkilöä. Lisäksi useissa sopimuspalokunnissa on nais- ja nuoriso-osastot. Päätoiminen, ympärivuorokauden välittömässä lähtövalmiudessa oleva paloasema on vain Raahessa. Virka-aikana on Ylivieskan paloasemalla kyetty pitämään ensilähdön valmius välittömänä vahvuudella 1+3, muilla paloasemilla ympärivuorokautinen ensilähdön lähtövalmiusvaatimus on 5 minuuttia, paitsi Raahen VPK:n paloasemalla 10 minuuttia. 2.1 Pelastuslaitoksen arvot Pelastuslaitos sitoutuu Suomen palopäällystöliiton vuonna 2008 vahvistamiin valtakunnallisiin pelastustoimen arvoihin. Näihin on lisätty kuntien lausuntoihin perustuen yhdeksi arvoksi pyrkimys toimia sekä kehittää pelastuslaitosta tehokkaasti ja taloudellisesti. Pelastuslaitoksen arvot ovat siten: Inhimillisesti Ammatillisesti Luotettavasti Tehokkaasti ja taloudellisesti Inhimillisesti tarkoittaa, että toimimme kaikissa tilanteissa ihmisarvoa kunnioittavasti. Olemme tasapuolisia sekä toisiamme kohtaan että pelastustehtävissä muita kohtaan. Arvostamme moniarvoisuutta, erilaisia yksilöitä ja kulttuureita ja otamme vastuun ympäristöstä. Ammatillisesti tarkoittaa, että meillä on kaikessa työssämme ammatillinen ote ja noudatamme korkeaa ammattimoraalia. Lisäksi se tarkoittaa, että uudistamme ja päivitämme jatkuvasti sekä osaamistamme että teknistä välineistöämme, osoitamme arvostusta omalle ja toisten osaamiselle sekä käytämme resurssejamme tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Luotettavasti tarkoittaa, että meihin voi aina luottaa ihmisinä ja organisaationa. Täytämme tehtävämme luotettavasti ja varmasti. Sen lisäksi teemme yhteistyötä keskenämme ja sidosryhmiemme kanssa, sitoudumme vapaaehtoiseen kurinalaisuuteen ja olemme jatkuvasti valmiita toimintaan. Taloudellisesti ja tehokkaasti tarkoittaa arvona sitä, että pelastuslaitos tuottaa sille kuuluvat palvelut sekä kehittää toimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti mutta kuitenkin riittävän laadukkaasti. Tehokkuuteen ja taloudellisuuteen sisältyy ajatus kokonaistaloudellisuudesta, mikä tarkoittaa kaikkien resurssien tehokasta käyttämistä koko pelastustoimialueen hyväksi. 11 (103)

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 43 17.10.2014 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 JOHTOK 43 Liite 12/2014: Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset

Lisätiedot

ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2004 SM-2004-01205/Tu-311 Lääninhallitukset Alueiden pelastustoimet Julkinen ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 1 Yleistä Velvoite pelastustoimen palvelutasoa

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistamishanke

Pelastustoimen uudistamishanke STM valmiusseminaari 26.-27.5.2016, Haikon kartano Pelastustoimen uudistamishanke V-P Ihamäki Pelastusjohtaja, pelastusjohtajat pj. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Länsi-Suomen Pelastusalan liitto, koulutusseminaari 29.-30.10.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi 29.10.2016 2 29.10.2016 3 29.10.2016 4 29.10.2016 5 29.10.2016 6 Pelastustoimen

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Pelastustoimi 2019 -kysely Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Perustiedot kyselystä Kyselyn laatimiseen osallistui Palopäällystöliiton toimijoiden lisäksi sisäministeriön pelastusosaston

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus Hankejohtaja Taito Vainio SOTE- ja aluehallintouudistus 26.5.2016 2 Maakuntauudistuksen työryhmät 1. Maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä (Jäsen Mika Kättö) 2. Maakuntahallinnon

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen ajankohtaispäivät 29.8.2013/Turku Teija Mankkinen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Miksi olemme olemassa? Suomessa on hyvä turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Strategia Luotsaa hyvinvointia

Strategia Luotsaa hyvinvointia Strategia 2015 Luotsaa hyvinvointia Toimintaympäristön kehitysnäkymiä Ilmastonmuutokset ja globaalitalouden häiriöt aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia kaikilla toimialoilla. Julkisen talouden

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Kuntatalo PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta Yhdyskuntalautakunta 133 15.10.2013 Kaupunginhallitus 278 23.10.2013 Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta 2014-2017 235/991/2013 YLK 133 Pelastuslain 29 mukaan alueen pelastustoimi

Lisätiedot

Palveluntuottajan näkökulma. Uuden terveydenhuoltolain hengessä. Kuntien resurssit huomioiden

Palveluntuottajan näkökulma. Uuden terveydenhuoltolain hengessä. Kuntien resurssit huomioiden Palveluntuottajan näkökulma Uuden terveydenhuoltolain hengessä Kuntien resurssit huomioiden Esitämme, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella olisi pelastustoimen nykyisin hoitamien toimintaalueiden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Toimintasääntö 9.3.2015 1(11) PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Johtaminen 1.1 Pelastuslaitoksen johto ja toimivallan delegointi 1.2 Osastopäälliköiden tehtävät Pelastuskomentajan, osastopäälliköiden

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta SISÄLLYSLUETTELO Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta 22.03.201 3 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2017... 1 - : Liite

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 15 Asianro 7424/01.00.02/2015 Kehittämisaloite / pelastustoimen viranhaltijat pienissä kunnissa Joona Pellikan kehittämisaloite Mitä palvelua kehittämisaloite

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Pori 14.4.2015 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä www.ras.fi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana.

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana. Sivistyslautakunta 6 27.01.2015 Sivistyslautakunta 10 24.02.2015 Kunnanhallitus 75 16.03.2015 Liikuntastrategia 2015-2017 Sivltk 6 Liikunta-vap.ajanohjaaja Juuan kunnan liikuntastrategian luonnos vuosille

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 edellisenä vuonna käynnistyneellä yhteistyöhankkeella Kuntaliiton kanssa. Projektipäällikkönä toimi Piia Vähäsalo.

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 8/2013 124

JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 8/2013 124 JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS PÖYTÄKIRJA 8/2013 124 Pelastuslaitoksen johtokunta 22.11.2013 AIKA 22.11.2013 09:00-12:06 PAIKKA Raahen paloasema, Pajuniityntie 1, Raahe KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 27.08.2014 klo 17:30-18:45 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot