Sisällys. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011"

Transkriptio

1 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011 aika: Tiistai klo paikka: kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen Esa, j Kesänen Tiina, j Mäntypuro Kauko, j Halonen Jyrki, valtuuston pja Suorsa Asmo, valtuuston 1. vpja Paalavuo Tapio, valtuuston 2. vpja Leppänen Pekka, kunnanjohtaja Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajat: Marjatta Mattila ja Tiina Kesänen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: perjantaina Sisällys 108 LAUSUNTO JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VV TARKISTUKSESTA... 2 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2011 pöytäkirjanpitäjä

2 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus LAUSUNTO JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VV TARKISTUKSESTA KHALL 108 Kja Kja Jokilaaksojen pelastuslaitos on pyytänyt lausuntoa pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä liitteen 1 mukaisesti. Uusi pelastuslaki ja -asetus astuivat voimaan Pelastuslaitoksen palvelutuotantoa ohjaavan lainsäädännön muutos on huomioitava myös palvelutasopäätöksessä. Pelastuslaitoksessa on valmisteltu tarkistus nykyiseen palvelutasopäätökseen siten, että siinä huomioidaan uuden pelastuslain ja asetuksen vaatimukset. Tästä johtuen kysymys on lähinnä palvelutasopäätöksen teknisestä tarkistuksesta. Ehdotus: Lausuntonaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen vv tarkistuksesta Reisjärven kunnanhallitus toteaa seuraavaa: Palvelutasopäätöksen sivulla 11 todetaan, että Jokilaaksojen pelastuslaitos sitoutuu Suomen palopäällystöliiton vahvistamiin valtakunnallisiin pelastustoimen arvoihin. Näihin on lisätty kuntien lausuntoihin perustuen yhdeksi arvoksi pyrkimys toimia sekä kehittää pelastuslaitosta tehokkaasti ja taloudellisesti. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toiminnan käynnistämisestä tähän hetkeen pelastustoimen kustannukset ovat paisuneet räjähdysmäisesti lähtötilanteesta vaikka samaan aikaan palvelutaso on heikentynyt. Olennaista kustannusten kasvua on sekä toiminnassa että investoinneissa. Yksi merkittävä syy toiminnan kustannusten kasvuun on hallinnon kulujen kasvattaminen lähinnä henkilöstömäärän merkittävän lisäyksen seurauksena. Positiivista ja oikeansuuntaista palvelutasopäätöksessä on se, kalliin ajoneuvokaluston osalta enimmäisikärajoja on kasvatettu ja myös keinot siihen on osoitettu. Kuntien tämän hetkinen taloustilanne ja mm. hallitusohjelman linjaukset huomioon ottaen pelastuslaitoksen tulee suhtautua pelastustoimen kustannusten kasvattamiseen äärimmäisen kriittisesti suunnittelukaudella. Talouden ja tehokkuuden lisäksi lisäarvoksi palvelutasopäätökseen tulee lisätä tasapuolisuus. Pelastuslaitoksen tulee jakaa resurssinsa tasapuolisesti toimintaalueellaan riskit, väkiluku ja etäisyydet huomioon ottaen. Tämä ei ole toteutunut mm. paloasemien henkilöstövahvuuden, esimiestason henkilöstön ja valmiuden suhteen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2011 pöytäkirjanpitäjä

3 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus LAUSUNTO JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VV TARKISTUKSESTA (jatkoa) Henkilöstöliitteessä henkilöstörakenne jaoteltuna päällystö- ja miehistötehtäviin tulee määritellä tarkemmin. Liitteenä olevassa selvityksessä asiat eivät ilmene selkeästi kuntatasolla. Lisäksi valmiustaso päällystötason osalta on eritelty, mutta miehistön tasolta ei. Siihenkin on tarpeen tehdä tarkennusta. Pelastuslaitoksen palvelutasoon Reisjärvellä ja näin ollen ennakoidusti nyt lausunnolla olevaan palvelutasopäätökseen kunnanhallitus on ottanut edellä mainitun lisäksi kantaa liitteen 2 mukaisessa päivätyssä kirjelmässään pelastuslaitokselle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2011 pöytäkirjanpitäjä

4

5

6

7

8

9

10 JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖS VUOSILLE LUKUOHJE Tarkistuksessa lisätty/korvattu teksti sinisellä. Vanhaan lainsäädäntöön liittyvä tai vanhentunut teksti on pääosin poistettu. Mustalla on vanha teksti, johon ei ole ollut tarvetta tai mahdollisuutta tehdä muutoksia. PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA KÄSITELLYT X.X.2011 JA VAHVISTANUT x.x.2011 YY 1 (103)

11 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ Johdanto Asiakasnäkökulma Omistajanäkökulma Asiakas- ja omistajanäkökulman vaikutus pelastuslaitokseen Palvelutasopäätöksen perusteet ja tarkoitus Palvelutasopäätöksen valmistelu ja siitä päättäminen Palvelutasopäätöksen toteutumisen seuranta ja tarkistaminen JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS Pelastuslaitoksen arvot Visio ja palveluajatus Pelastuslaitoksen tehtävä Pelastuslaitoksen talous Toimintaympäristön keskeiset muutokset palvelutasopäätöskaudella Nelikenttäanalyysi Pelastuslaitoksen tavoitteet UHKIEN ARVIOINTI JA RISKIANALYYSI Riskialueiden määritykset Tapahtuneet onnettomuudet ja pelastustoiminnan tehtävät Riskikohteiden tarkastelu Riskianalytiikka RISKIENHALLINTAPALVELUT Onnettomuuksien yleinen ehkäisy Viranomaisyhteistyö ja asiantuntijapalvelut Valvontatoiminta Rakenteellinen paloturvallisuus Turvallisuusviestintä Nuohouspalvelut Palontutkinta Kemikaalivalvonta Väestönsuojien rakentamisen ohjaus ja suojien kunnosta huolehtiminen PELASTUSTOIMINNAN PALVELUT Toimintavalmius Toimintavalmiuden edellyttämät muodostelmat sisältäen pelastusyksiköt Pelastustoiminnan johtaminen Päivystys- ja varallaolojärjestelyt Yhteistoiminta muiden viranomaisten ja pelastuslaitosten kanssa Kalusto Sammutusvesihuolto Vesipelastustoiminta Meripelastustoiminta Öljyntorjunta Pelastustoiminnan varautuminen Muiden viranomaisten resurssit Muut resurssit Pelastustoiminnan asiantuntijapalvelut VARAUTUMINEN JA VÄESTÖNSUOJELUPALVELUT Varautumisen perusteet Valmiusasteet (103)

12 6.3 Omatoiminen varautuminen Varautumisen koulutus Varautumisen asiantuntijapalvelut KOULUTUSTOIMINNAN PALVELUT Sisäinen koulutus Ulkoinen koulutus Pelastuslaitoksen väestönsuojeluorganisaation koulutus Koulutustoiminnan asiantuntijapalvelut ENSIHOITOPALVELUT Ensihoitopalvelu Ensivastetoiminta Ensihoidon varautuminen Ensihoidon asiantuntijapalvelut YHTEISET PALVELUT Henkilöstö Työsuojelu Työterveyshuolto Johtokunta Muut yhteiset palvelut VIESTINTÄ MUUT PELASTUSLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT LIITTEET 1. Kooste palvelutasopäätöskauden keskeisimmistä periaatelinjauksista - Jaetaan päivitettynä johtokunnan kokouksessa 2. Kooste kaikista kehittämistoimenpiteistä - Jaetaan päivitettynä johtokunnan kokouksessa 3. Palvelutasopäätöskauden investointiohjelma Tämän päivitys on käsitelty johtokunnan kokouksessa (103)

13 1 YLEISTÄ PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 1.1 Johdanto 1.2 Asiakasnäkökulma Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä on huomioitava lainsäädännön alueen pelastustoimelle ja pelastuslaitoksen palvelutuotannolle asettamat toiminnalliset vaatimukset. Palvelutasopäätös on alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen näkökulmasta palvelutuotannon järjestelyjen toteuttamisen perustana oleva strateginen asiakirja. Palvelutasopäätöksessä alueen pelastustoimi ottaa kantaa siihen, miten ja millaisella volyymi- sekä laatutasolla pelastuslaitoksen on huolehdittava pelastustoimen palveluista alueellaan sekä miten niitä kehitetään palvelutasopäätöskaudella. Alueen pelastustoimen strategiset linjaukset, kuten palvelutasopäätös, on yhteen sovitettava lainsäädännön lisäksi valtakunnallisten pelastusalaa koskettavien periaatepäätösten ja ohjelmien kanssa. Strategisena asiakirjana ei palvelutasopäätös voi olla ristiriidassa valtakunnallisten pelastustoimen strategisten linjausten kanssa. Tämän palvelutasopäätöksen tarkistamisen valmisteluvaiheessa ei vielä ole vahvistettu uusinta vuoteen 2025 tähtäävää valtakunnallista pelastustoimen strategiaa. Soveltuvin osin valtakunnallisen strategian valmisteluasiakirjoja on kuitenkin käytetty tarkistustyössä hyväksi. Uusi pelastuslaki ja asetus astuivat voimaan alkaen. Näiden säädösten piti alkuperäisen aikataulun mukaan astua voimaan jo alkaen. Myös pelastustoimen riskianalyysin ja toimintavalmiuden suunnittelun perustana olevan valtakunnallisen toimintavalmiusohjeen päivittäminen on viivästynyt, eikä palvelutasopäätöksen tarkistushetkellä ole vielä käytettävissä perusteita alueen riskianalyysin päivittämiseen ja toimintavalmiuden tason tarkistamiseen uuden ohjeen pohjalta. Pelastuslain ja asetuksen nojalla merkittävimmät pelastuslaitoksen palvelutuotantoon muutoksia tuovat uudistukset painottuvat onnettomuuksien ehkäisyn vastuualueelle. Näiden säädösmuutosten vuoksi on tarpeen tehdä voimassaolevaan palvelutasopäätökseen toiminnallisia ja sisällöllisiä tarkistuksia. Muilta osin lainsäädännön uudistuksen pohjalta tehtävät tarkistukset ovat luonteeltaan lähinnä teknisiä, koska uutta toimintavalmiusohjetta ei vielä ole käytettävissä. Terveydenhuollon vastuualueella on tapahtunut merkittäviä säädösmuutoksia koskien (sairaankuljetuspalvelujen) ensihoidon järjestämisvastuuta. Vastuu ensihoitopalvelujen järjestämisestä siirtyy sairaanhoitopiireille alkaen. Sairaanhoitopiiri voi ottaa ensihoitopalvelun omaksi toiminnakseen, sopia yhteistoiminnasta ensihoidossa pelastuslaitoksen kanssa, tai kilpailuttaa ensihoitopalvelut. Sairaanhoitopiirin on tehtävä erillinen palvelutasopäätös vastuullaan olevasta ensihoitopalvelujen järjestämisestä. Tältä osin ensihoidon järjestämistapa on palvelutasopäätöksen tarkistusvaiheessa täysin avoin kysymys, eikä sitä ole millään tapaa huomioitu tai ennakoitu tarkistustyössä. Siten ensihoidon osuuteen ei ole tehty merkittäviä korjauksia. Pelastuslaitoksen asiakkaita ovat kaikki sen alueella asuvat, työskentelevät, oleskelevat tai ohikulkumatkalla olevat ihmiset. Lisäksi pelastuslaitoksen asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita yhteisöinä ovat sen alueella toimivat yritykset, laitokset, valtion virastot ja viranomaiset sekä kunnat ja niiden eri viranomaiset. Pelastustoimialueen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ovat muut pelastuslaitokset, valtion eri viranomaiset ja muut valtakunnalliset yhteisöt, joiden kanssa tehdään yhteistyötä pelastustoiminnassa sekä pelastustoimen eri osa-alueiden kehittämisessä. 4 (103)

14 Asiakkaita ja yhteistyötahoja pelastuslaitoksen työntekijät kohtaavat vuosittain seuraavasti: Tapahtuma Peruste Asiakaskontaktien määrä/vuosi Palotarkastukset ja muut Väh. 1 asiakas/ katselmukset kohde hlöä Turvallisuusvalistus ja - neuvontatapahtumat Rakennussuunnittelijat, rakennustarkastus, rakentajat Ensivastetehtävät Ensivastetehtävät Tulipalot ja muut onnettomuudet Tulipalot ja muut onnettomuudet Valistettujen määrä asiakaskontaktia/kk/kunta 2 asiakaskontaktia/tehtävä 1 kontakti/ tehtävä 2 asiakaskontaktia/tehtävä 1 kontakti/ tehtävä Ensihoitotehtävät Väh. 1 potilas sekä 1 muu henkilö/tehtävä Ensihoitotehtävät Kuljetuspaikassa potilaan vastaanottava henkilökunta Yhteistyötahojen kohtaaminen Arvioitu määrä Vuosittaisten asiakas- tai yhteistyötahokontaktien lukumäärä 5 (103) hlöä Huomautukset Vaikuttavuus koko kohteen asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuuteen Vaikuttavuus turvallisuuteen liittyviin asenteisiin Arvioluku krt Potilas ja väh. yksi omainen/ paikalla oleva kohdataan/ hälytys hlöä Kontaktit yhteistyökumppanina krt olevaan ensihoitoyksikköön hlöä Yleensä onnettomuudessa on useampi kuin yksi osallinen. Yleensä jokaisessa onnettomuudessa kohdataan myös jokin muu krt yhteistyöviranomaistaho, vakuutusyhtiö tms kohteen edustajien lisäksi hlöä krt 100 krt kontaktia/vuosi Yleensä jokaisessa tehtävässä paikalla on potilaan omainen tai muu paikalla oleva henkilö Yleensä vähintään yksi yhteistyötahon edustaja paikalla Hallinnolliset tai muut yhteistyöpalaverit ja -tapaamiset Alueen asukasta kohti laskettuna pelastuslaitoksen kokonaisnettomenot vuoden 2009 talousarvion mukaan ovat 75 (sisältää nettoinvestoinnit, ei sisällä paloasemista kunnille maksettavia vuokria). Vuosittaisten asiakas- tai yhteistyötahokontaktien lukumäärästä noin 85 % ( kontaktia) on suoria asiakaskontakteja yksittäiseen ihmiseen asiakkaana. Asiakkaamme on tällöin joko onnettomuuksien ehkäisytyön asiakas, ensivaste- tai ensihoitotehtävässä potilaana tai hänen läheisenään tai asiakasta on kohdannut jokin onnettomuus, jonka myötä hän itse ja/tai hänen omaisuutensa on pelastustoiminnan kohteena. Kasvokkain tapahtuvien asiakaskontaktien lisäksi työntekijämme kohtaavat asiakkaita useita kertoja viikossa asiakkaiden ottaessa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, tarvitessaan neuvoja turvallisuusasioihin. Näitä asiakaskontakteja ei tilastoida mitenkään, joten niitä ei esitetä taulukossa. Pelastuslaitoksen asiakkailla on mahdollisuus kääntyä pelastuslaitoksen edustajien puoleen pelastustoimintaan, onnettomuuksien ehkäisyyn tai varautumiseen liittyvissä asioissa mihin vuorokauden aikaan tahansa ympäri vuoden. Pelastuslaitos itse on onnettomuuksien ehkäisytyössä erittäin aktiivinen toimija asiakkaisiin päin ja lisäksi pelastuslaitos on aktiivisesti esillä mediassa. Mahdollisuuksien mukaan median avulla annetaan onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää valistusta ja neuvontaa suurelle yleisölle ja siten tavoitetaan suuria ihmismääriä. Näitä kontakteja ei ole arvioitu asiakaskontaktien määrissä. Pelastuslaitoksen asiakaspalvelu on pääsääntöisesti maksutonta muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Pelastustoimen palvelutuotanto on henkilötyövaltaista, ihmistä ei voida korvata koneilla ja tietotekniikalla, vaan ne ovat pelastuslaitoksen työntekijän apuvälineitä työtehtäviä suoritettaessa. Ensivastetehtävissä, tulipaloissa ja muissa onnettomuuksissa pelastuslaitos kohtaa yleensä aina eri yhteistyötahoja tehtävästä riippuen. Tyypillisimmät näissä tehtävissä ovat ensihoitoyksikön henkilöstö ja poliisi, mutta myös muut viranomaiset tai toimijat ovat usein yhteis-

15 1.3 Omistajanäkökulma työtahoina. Pelastustoiminnassa yhteistyö- ja asiakassuhde muihin tahoihin nähden ei ole aina yksiselitteisesti joko pelkkä yhteistyö- tai asiakassuhde, vaan yleensä on kyse niiden jonkinlaisesta yhdistelmästä. Pitkäaikaisen kokemuksen perusteella voidaan arvioida asiakkaiden ja eri yhteistyötahojen odotusarvoja pelastuslaitokselta alla olevalla tavalla. A) Asiakkaat odottavat pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytyöltä seuraavan tyyppistä palvelua: - asiakkaan turvallisuuteen liittyvien ongelmanratkaisujen löytymistä pelastustoimen asiantuntijan avulla ja siten asiakkaan kokonaisturvallisuuden paranemista - asiakkaiden tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua riippumatta asiakkaan tai asiakkaana olevan yrityksen kotipaikasta - lakisääteisesti pelastuslaitokselta edellytetyn asiakaskontaktitaajuuden toteutumista palotarkastuksissa sekä turvallisuusvalistuksessa ja -neuvonnassa - luotettavaa ja luottamuksellista palvelua - palvelun on oltava ammattitaitoista ja laadukasta - mahdollisimman nopeaa ja joustavaa palvelua asiakkaan ollessa itse aloitteellinen esittäessään palvelutarpeen - pelastusviranomaisen esittämät ongelmanratkaisukeinot ovat toteutettavissa olevia ja asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisia sekä edullisia B) Onnettomuuden kohteeksi joutuneet tai ensivastetehtävissä potilaana olevat asiakkaat odottavat pelastuslaitokselta: - mahdollisimman nopeaa, ammattitaitoista, tehokasta ja siten laadukasta apua sekä palvelua sitä tarvitessaan. Tämä on erittäin selkeä odotusarvo jo ennakko-odotuksena siltä varalta jos asiakas sattuu pelastuslaitoksen palvelua joskus tarvitsemaan. - avun on oltava henkeä pelastavaa, fyysisiä vammoja ja taloudellisia vahinkoja vähentävää - avun kohteeksi joutunut odottaa myös neuvontaa miten hänen on toimittava onnettomuuden jälkeen saadakseen riittävän avun muilta asiaankuuluvilta tahoilta - luotettavaa ja luottamuksellista palvelua - avun on oltava maksutonta C) Eri yhteistyötahot odottavat pelastuslaitokselta: - mahdollisimman nopeaa, ammattitaitoista, tehokasta ja siten laadukasta yhteistyötä - yhteistyön tulisi usein ylittää varsinaiset lakisääteiset tai erikseen sovitut yhteistyö- ja viranomaisrajat - yhteistä ongelmaratkaisumekanismia - luotettavaa ja luottamuksellista yhteistyötä - yhteistyön tulisi olla ensisijaisesti maksutonta tai kustannus- sekä laskutusperiaatteista on sovittava ennalta Pelastustoimi on yksi kansalaisten peruspalveluista, jonka hoitamisesta vastuu on pelastustoimialueen kunnilla lainsäädäntöön ja yhteistoimintasopimukseen perustuvana. Kuntien vastuulla on huolehtia pelastustoimen palvelujen tuottamisesta alueellaan siten, kuin pelastustointa koskevassa lainsäädännössä sekä sen nojalla annetuissa muissa asetuksissa, valtakunnallisissa määräyksissä ja ohjeissa määrätään. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen omistajia ovat siten pelastustoimialueen kunnat, joita on pelastustoimialueella 18. Kuntia edustaa pelastuslaitoksen hallinnossa kustakin kunnasta johtokuntaan nimetyt edustajat. Pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on ohjata ja kehittää pelastustoimialueen pelastustointa sekä valvoa pelastustoimen lainmukaisuutta ja palvelutason toteutumista. Pelastuslaitoksen toiminnan perustana on siten: 6 (103)

16 - Pelastustointa koskeva lainsäädäntö, joista keskeisimmät ovat Pelastuslaki 379/2011 ja -asetus 407/2011 sekä niihin perustuvat valtakunnalliset määräykset ja ohjeet - Muut pelastustointa ja sen tehtäviä koskevat lait ja asetukset - Alueen kuntien tekemä yhteistoimintasopimus, joka uudistettuna astui voimaan Muut erikseen laadittujen sopimuksien perusteella pelastuslaitoksen tehtäväksi sovitut palvelut. Kokemuksen perusteella omistajanäkökulmasta pelastustoimen palvelujen tuottamisessa keskeisiä asioita ovat palvelutuotannon järjestäminen ja organisoiminen siten, että: - pelastustoimen palvelut kyetään tuottamaan säädösten ja palvelutasopäätöksen edellyttämällä tavalla ja laatutasolla kunkin kunnan alueella - pelastustoimelta lakisääteisesti edellytetty volyymi onnettomuuksien ehkäisytyössä kyetään toteuttamaan kunkin kunnan alueella - alueen kuntalaiset, yritykset ja laitokset saavat ne palvelut, jotka pelastuslaitoksen on tuotettava osana kansalaisten peruspalvelua - pelastustoiminnan palvelujen saatavuus onnettomuustilanteissa (nopeus ja muodostelmat) on riittävä valtakunnallisten ohjeiden mukaisiin minimivaatimuksiin nähden - pelastustoimen palvelutuotanto kyetään pitämään yllä kaikissa turvallisuustilanteissa (normaali-, häiriötilanteet, poikkeusolot ja näiden erityistilanteet) riittävällä laatutasolla - pelastustoimen palvelut tuotetaan mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti 1.4 Asiakas- ja omistajanäkökulman vaikutus pelastuslaitokseen Tiivistettynä voidaan todeta, että asiakkaan kannalta oleellista onnettomuustilanteissa on avun nopeus, tehokkuus ja laadukkuus sekä muissa palvelutilanteissa asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen sujuvasti, ammatillisesti sekä asiakkaalle juuri sillä hetkellä mahdollisimman edullisesti. Pelastuslaitoksen asiakkaan näkökulmasta ei ole merkitystä sillä miltä paloasemalta apu hänelle tulee tai miltä paloasemalta palotarkastaja tai turvallisuuskouluttaja tulee. Omistajien näkökulmasta oleellista on, että pelastuslaitos suoriutuu mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti sille asetetuista lakisääteisistä ja palvelutasopäätöksessä edellytetyistä tehtävistä jokaisessa kunnassa. Omistajankaan näkökulmasta ei ole merkitystä sillä miltä paloasemalta ja kuka henkilö palvelut käytännössä tuottaa kunnan alueella. Sekä asiakkaiden, että omistajien odotusarvojen tyydyttäminen edellyttää pelastuslaitoksen palvelutuotannon järjestämistä siten, että siinä hyödynnetään alueellisen organisaation tuomia mahdollisuuksia tehtävien ja toimintojen priorisoinnissa sekä resurssien organisoinnissa koko alueen käyttöön ilman että kuntarajat tai paloasemien vastuualueiden rajat ohjaavat organisointia ja palvelutuotantoa. Pelastustoiminnan osalta keskeistä on, että hälytysvasteet laaditaan lähimmän ja tarkoituksenmukaisimman yksikön periaatteita noudattaen. 1.5 Palvelutasopäätöksen perusteet ja tarkoitus Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi laatii palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksen tulee kattaa Pelastuslaissa ja pelastustoimesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät. Palvelutasopäätöksessä on huomioitava myös muu pelastustointa koskeva lainsäädäntö ja sen perusteella annetut ohjeet. Pelastustointa koskevat valtakunnalliset strategiat, ohjelmat ja tulostavoitteet on pyrittävä yhteen sovittamaan palvelutasopäätöksessä. Perustana on oltava myös alueen pelastustoimen toimintaympäristö, uhkat ja riskianalyysi sekä visio ja strategia, joista alueelliset tavoitteet johdetaan. Palvelutasopäätös on lakisääteinen alueen pelastustoimen järjestämisen peruste, sen sanamuodosta on ilmettävä täsmällisesti mitä aiheesta päätetään. Päätös ei voi olla ristiriidassa lainsäädännön kanssa, eli palvelutaso ei voi olla laissa tai sen perusteella annetuissa muissa normeissa edellytettyä tasoa matalampi. 7 (103)

17 Palvelutasopäätöksellä määritellään pelastustoimen tuottaman turvallisuuden taso alueella, siinä päätetään tavoitteista, järjestelyistä ja kehittämistoimenpiteistä jotka ovat perustana alueen pelastustoimen toiminnan ja talouden yksityiskohtaiselle vuosittaiselle suunnittelulle. PelL 379/ Alueen pelastustoimen palvelutaso Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslaitokselle 27 :n 2 momentissa säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen. 29 Alueen pelastustoimen palvelutasopäätös Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan. Palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle. Jos palvelutasopäätös on puutteellinen, aluehallintovirasto voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi. Sisäasiainministeriö on antanut ohjeen SM /Tu-31 alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta Sisäasiainministeriön yllä mainittua ohjetta palvelutasopäätöksestä on pyritty noudattamaan soveltaen sitä uudistuneeseen lainsäädäntöön sekä pelastuslaitoksen johtosääntöön, organisaatioon sekä toimintakulttuuriin soveltuvaksi. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta. Palvelutasopäätöksen tarkistusvaiheessa syksyllä 2011 on valmisteilla pelastustoimen kannalta kaksi keskeistä uudistusta. Pelastuslaitoksen lakisääteisen palvelutuotannon keskeisenä suunnitteluohjeena olevaa toimintavalmiusohjetta uudistetaan Sisäasiainministeriön toimesta ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuen ensihoidon palvelutasopäätös on valmisteilla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Nämä aiheuttavat epävarmuustekijöitä pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistamistyöhön. Palvelutasopäätöksen valmistelussa on pyritty huomioimaan myös seuraavat asiakirjat: Valtioneuvoston periaatepäätös : Yhteiskunnan turvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös : Sisäisen turvallisuuden ohjelma Pelastustoimen strategia 2015: Sisäasiainministeriö, Pelastusosasto 2007 Valmisteilla oleva pelastustoimen strategia 2025: Sisäasiainministeriö, Pelastusosasto Väestön suojaamisen strategia: Sisäasiainministeriö 2007 Pelastustoimen valistus- ja neuvontatyön strategia , Sisäasiainministeriö 2005 Palvelutasopäätöksen tarkistuksen aikaan kuntien talous on edelleen ahtaalla. Useiden toiminnan kehittämistoimenpiteiden ja niiden aikatauluttamisen taustalla tässä palvelutasopäätöksessä on alueen kuntien taloudellinen tilanne. Alueen riskit ja niihin suhteutettu pelastustoimen palvelutason minimivaatimus on kuitenkin pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin taloudellisesta ahdingosta huolimatta. Merkittävä, palvelutasopäätöksen tarkistusvaiheessa edelleen avoin kysymys on Fennovoiman uuden ydinvoimalan sijoittuminen pelastuslaitoksen alueelle Pyhäjoen Hanhikiveen. Ydinvoimalan sijoittuminen alueelle tai sen välittömään läheisyyteen asettaa merkittäviä velvoitteita ja haasteita niin rakennuttajan, rakentajan kuin viranomaistenkin toiminnalle. Pelastuslaitoksen on reagoitava hankkeen tuomiin haasteisiin, valvottava hankkeen turvallisuusjärjestelyjä ja mahdollistettava omalta osaltaan sen toteuttaminen turvallisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa varautumisen tarkistamista, henkilöstö- ja kalustoresurssien päivittämistä tarvittavin osin sekä asiantuntijatyöpanoksen lisäystä suunnittelu- ja rakennusprojektin ajalle. 8 (103)

18 1.6 Palvelutasopäätöksen valmistelu ja siitä päättäminen Pelastuslaitoksen johtosäännön ( ) 5 mukaan pelastuslaitoksen johtokunta ohjaa ja kehittää pelastustoimialueen pelastustointa sekä valvoo pelastustoimen lainmukaisuutta ja palvelutason toteutumista sekä päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Johtokunta vahvisti kokouksessaan palvelutasopäätöksen vuosille ja päätti samalla, että lainsäädännössä näköpiirissä olevista muutoksista johtuen se tarkistetaan tarvittaessa vuoden 2011 loppuun mennessä. Kokouksessaan johtokunta päätti käynnistää palvelutasopäätöksen tarkistustyön johtuen erityisesti onnettomuuksien ehkäisytyöhön liittyvien säädösten muuttumisesta, mutta osaltaan myös paloasemaverkkoselvitystyöryhmän työhön ja toimintavalmiusohjeen uudistamiseen liittyen. Alkuperäistä palvelutasopäätöstä valmisteltaessa vuonna 2009 kuntia kuultiin kolmessa eri tilaisuudessa sekä lisäksi pyydettiin kirjalliset lausunnot. Palvelutasopäätöksen tarkistusvaiheessa syksyllä 2011 kuntia kuullaan yhdessä tilaisuudessa ( ) sekä sen lisäksi pyydetään kirjalliset lausunnot. Vuosien palvelutasopäätöksen keskeisimmät linjaukset ja myös tarkistustyö on osittain valmisteltu pelastuslaitoksen kehitysprosessin tiimeissä ja muotoiltu niiden vetäjien toimesta. Johtoryhmä on käsitellyt palvelutasopäätöstä useammassa palaverissa. Näiden valmistelujen pohjalta pelastusjohtaja on viimeistellyt johtokunnalle esityksen palvelutasopäätöksestä. Pelastuslaitoksen johtokunta käsittelee palvelutasopäätöksen tarkistusversiota ensimmäistä kertaa , jonka jälkeen se lähetetään kuntiin lausunnolle. Alueen kunnat antoivat palvelutasopäätöksen luonnoksesta lausunnot mennessä. Johtokunta päättää palvelutasopäätöksen tarkistusversiosta marraskuussa Palvelutasopäätöksen toteutumisen seuranta ja tarkistaminen Palvelutasopäätöstä toteutetaan käytännössä vuosittain seuraavaa talousarviovuotta varten laadittavassa toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa sekä erikseen laadittavissa vuosittaisissa yksityiskohtaisemmissa toiminta- ja työohjelmissa. Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumaa seurataan säännöllisesti kesken kutakin talousarviovuotta ja niistä raportoidaan johtokunnalle sekä Ylivieskan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Kunkin toimintavuoden tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan myös ao. vuodelle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Palvelutasopäätöksen toteutuman seurantaa varten on laadittu erillinen, helppokäyttöinen seurantajärjestelmä jonka avulla voidaan raportoida johtokunnalle tiivistetysti palvelutasopäätöksen toteutumista. Valtakunnallisen toimintavalmiusohjeen uudistaminen on viivästynyt, eikä sitä ole voitu käyttää palvelutasopäätöksen tarkistustyössä perustana. Alueen riskianalyysi kyetään tarkistamaan uuteen toimintavalmiusohjeeseen perustuen aikaisintaan vuoden 2012 aikana ja vuonna 2013 on sen pohjalta mahdollisuus laatia uusi palvelutasopäätös vuosille Sairaanhoitopiirin ensihoitoa koskevan palvelutasopäätöksen vaikutuksia alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseen ei ole voitu huomioida, koska ensihoidon palvelutasopäätös ei ole ollut tämän asiakirjan tarkistusvaiheessa käytettävissä. Nykytila: Pelastustoimen järjestämisen keskeisimpänä perustana ovat pelastuslaki ja -asetus. Sisäasiainministeriön tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta sekä tasoa. Sisäasiainministeriö huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä, yhteen sovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä sekä huolehtii muista sille sääde- 9 (103)

19 tyistä tehtävistä. Pelastuslaitoksen palvelutuotannon kannalta keskeinen valtakunnallinen ohje on toimintavalmiusohje. Palvelutasopäätöksen tarkistusvaiheessa ei vielä ole käytettävissä uudistettavana olevaa toimintavalmiusohjetta. Pelastuslaki ja -asetus uudistuivat kesällä 2011 ja niiden pohjalta on tehty tarpeelliset tarkistukset palvelutasopäätökseen. Terveydenhuollon lainsäädäntöön ensihoidon osalle tehdyt muutokset tulevat vaikuttamaan erityisesti ensihoidon toteuttamisen järjestelyihin. Vastuu ensihoidon järjestämisestä siirtyi entistä selkeämmin sairaanhoitopiirille ja sillä voi olla vaikutuksia pelastuslaitoksen tuottamaan ensihoitopalveluun. Tämän palvelutasopäätöksen tarkistushetkellä ei ole vielä varmuutta uuden toimintavalmiusohjeen sisällöstä eikä sairaanhoitopiirin ensihoitoa koskevasta palvelutasopäätöksestä ja siten niiden pelastustoimen tuottamien palvelujen järjestämiseen vaikuttavista muutoksista on epävarmuutta. Päätös: Uuden valtakunnallisen toimintavalmiusohjeen (nykyisen A:71:n korvaavan) valmistuttua tarkistetaan pelastustoimialueen riskianalyysi perusteellisesti uuden vuosien palvelutasopäätöksen perustaksi. Kustannusvaikutuksia: Palvelutasopäätöksen toteutumisen seuranta ja tarkistus tehdään virkatyönä kustannusneutraalisti. Sairaanhoitopiirin ensihoitoa koskevan palvelutasopäätöksen vaikutukset pelastuslaitoksen palvelutuotantoon ratkaistaan erikseen. 10 (103)

20 2 JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS Jokilaaksojen pelastustoimen alueeseen kuuluu seuraavat kunnat: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäntä, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Raahe, Vihanti ja Ylivieska. Pelastuslaitoksen alueella oli asukkaita , alueen pinta-ala on km 2, josta vesistöä noin 383 km 2. Alueen asukasluku on laskeva. Paloasemia pelastuslaitoksen alueella on 25 kappaletta. Paloasemaverkko perustuu vuonna 2003 voimassa olleen kuntakohtaisen pelastustoimen järjestelmään. Päätoimisia virkoja tai toimia pelastuslaitoksella on yhteensä 108 ja alueen eri paloasemilla sopimuspalokunnissa ja ns. puolivakinaisilla paloasemilla työskentelee hälytysosastoissa toimenpidepalkkaisina noin 500 henkilöä. Lisäksi useissa sopimuspalokunnissa on nais- ja nuoriso-osastot. Päätoiminen, ympärivuorokauden välittömässä lähtövalmiudessa oleva paloasema on vain Raahessa. Virka-aikana on Ylivieskan paloasemalla kyetty pitämään ensilähdön valmius välittömänä vahvuudella 1+3, muilla paloasemilla ympärivuorokautinen ensilähdön lähtövalmiusvaatimus on 5 minuuttia, paitsi Raahen VPK:n paloasemalla 10 minuuttia. 2.1 Pelastuslaitoksen arvot Pelastuslaitos sitoutuu Suomen palopäällystöliiton vuonna 2008 vahvistamiin valtakunnallisiin pelastustoimen arvoihin. Näihin on lisätty kuntien lausuntoihin perustuen yhdeksi arvoksi pyrkimys toimia sekä kehittää pelastuslaitosta tehokkaasti ja taloudellisesti. Pelastuslaitoksen arvot ovat siten: Inhimillisesti Ammatillisesti Luotettavasti Tehokkaasti ja taloudellisesti Inhimillisesti tarkoittaa, että toimimme kaikissa tilanteissa ihmisarvoa kunnioittavasti. Olemme tasapuolisia sekä toisiamme kohtaan että pelastustehtävissä muita kohtaan. Arvostamme moniarvoisuutta, erilaisia yksilöitä ja kulttuureita ja otamme vastuun ympäristöstä. Ammatillisesti tarkoittaa, että meillä on kaikessa työssämme ammatillinen ote ja noudatamme korkeaa ammattimoraalia. Lisäksi se tarkoittaa, että uudistamme ja päivitämme jatkuvasti sekä osaamistamme että teknistä välineistöämme, osoitamme arvostusta omalle ja toisten osaamiselle sekä käytämme resurssejamme tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Luotettavasti tarkoittaa, että meihin voi aina luottaa ihmisinä ja organisaationa. Täytämme tehtävämme luotettavasti ja varmasti. Sen lisäksi teemme yhteistyötä keskenämme ja sidosryhmiemme kanssa, sitoudumme vapaaehtoiseen kurinalaisuuteen ja olemme jatkuvasti valmiita toimintaan. Taloudellisesti ja tehokkaasti tarkoittaa arvona sitä, että pelastuslaitos tuottaa sille kuuluvat palvelut sekä kehittää toimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti mutta kuitenkin riittävän laadukkaasti. Tehokkuuteen ja taloudellisuuteen sisältyy ajatus kokonaistaloudellisuudesta, mikä tarkoittaa kaikkien resurssien tehokasta käyttämistä koko pelastustoimialueen hyväksi. 11 (103)

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 39 07.10.2016 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 07.10.2016 39

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 43 17.10.2014 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 JOHTOK 43 Liite 12/2014: Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2004 SM-2004-01205/Tu-311 Lääninhallitukset Alueiden pelastustoimet Julkinen ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 1 Yleistä Velvoite pelastustoimen palvelutasoa

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS /2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Toiminnan kuvaus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa siitä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen Maakuntalaki Maakuntauudistus ja pelastustoimi Siirto maakunnille "Kuntalaki" Maakuntahallinto Organisaatio Liikelaitos Maakunnat ja JTS Maakuntien

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen Hankejohtaja Taito Vainio 1 Pelastustoimen kehittämistä ohjaavat linjaukset HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 1) Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista

Lisätiedot

Pelastuslaitosten strateginen pohja

Pelastuslaitosten strateginen pohja Strategia 2020 Pelastuslaitosten strateginen pohja Pelastuslaitoksen kehittymisvaatimus Johtamisen haaste Tuottavuushyöty Yhteiskunnan/ Kunnan tavoitetaso Miten osaaminen saadaan yhteiskunnan käyttöön?

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistamishanke

Pelastustoimen uudistamishanke STM valmiusseminaari 26.-27.5.2016, Haikon kartano Pelastustoimen uudistamishanke V-P Ihamäki Pelastusjohtaja, pelastusjohtajat pj. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13.

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13. Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 8 17.10.2017 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2018-2020 76/13.130/2017 IUALPEL 17.10.2017 8 Valmistelu: Olavi Liljemark Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Rahoitusperiaate erityisasiantuntija Hanna Talka Etunimi Sukunimi

Rahoitusperiaate erityisasiantuntija Hanna Talka Etunimi Sukunimi Rahoitusperiaate 16.11.2017 erityisasiantuntija Hanna Talka 1 Etunimi Sukunimi Sisältö Taloustieto siirtymisen yhteydessä Maakuntien taloustietojen ryhmittely Talous rahoitusperiaatteen toteutumisen osana

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta

Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta LSPel jäsenpalokuntien hallinnon ja päällystön seminaari 14.10.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Twitter @PousiJouni 1 Tavoitteena sujuvoittaa

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Länsi-Suomen Pelastusalan liitto, koulutusseminaari 29.-30.10.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi 29.10.2016 2 29.10.2016 3 29.10.2016 4 29.10.2016 5 29.10.2016 6 Pelastustoimen

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Pelastustoimen palvelut tuotetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Pelastustoimen palvelut tuotetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet 2015 Toteuma 2015 Pelastustoimen palvelutaso vastaa alueen onnettomuusuhkia ja pelastustoimen

Lisätiedot

Pelastustoimen palvelutason arviointi. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen palvelutason arviointi. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen palvelutason arviointi Hankejohtaja Taito Vainio 1 Käsiteltävät asiat Palvelutasopäätökset nyt Palvelutasopäätökset uudessa järjestelmässä 16.11.2017 OHJEEN RAKENNE 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT 6. 8.4.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen

Lisätiedot

Pelastustoimen muutospaineet ja mahdollisuudet. Seppo Lokka pelastusjohtaja

Pelastustoimen muutospaineet ja mahdollisuudet. Seppo Lokka pelastusjohtaja Pelastustoimen muutospaineet mahdollisuudet Seppo Lokka pelastusjohta Megatrendit Teknologia integroituu arkeen Keskinäisriippuvuus lisääntyy Yksilöllinen hyvinvointi korostuu Ilmastonmuutoksen seuraukset

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pelastuslaitokset (kunnat) Hätäkeskukset (Valtio) Valtion hallinnoimia Hätäkeskusalueita

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus?

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Paloturvallisuuspäivät 2017 Mika Viljanen 13.12.2017 Pelastustoimen uudistus 1. Pelastuslain

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien ( X ) tiedoksi ( ) toimenpiteitä varten Toimituskirjan oikeaksi todistaa : Kokkolassa keskusvirastossa 11.9.2015 Hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen JAKELU Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja

Lisätiedot

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Pelastustoimi 2019 -kysely Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Perustiedot kyselystä Kyselyn laatimiseen osallistui Palopäällystöliiton toimijoiden lisäksi sisäministeriön pelastusosaston

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue Dia 1 Alue 12 kuntaa (1.1.2004 18 kuntaa) Noin 280 000 asukasta (vrk 12/2013) Noin 23 160 km 2 260 km Dia 2 Alue Noin 250 000 asukasta (50 km säteellä Oulusta) Dia 3 Yhteistyö arjen turvallisuuden parantamisessa

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat

Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat MITEN NYKYTILAAN ON SAAVUTTU? 2 19.10.2017 Pelastustoimen aluejaon uudistaminen 2014 Pelastustoimen aluejako uudistetaan vähentämällä alueiden

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 ten sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmän kehittäminen, lausunto koulutuksen kehittämistyöryhmän esityksestä HEL 2016-004710 T 01 03 00 00

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 1 23.9.2013 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Visio Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastusturvallisuus-

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi Pvm. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 14.12.2010 kokouksessaan Hyvä hallintotapa -asiakirjan suosituksena Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta SISÄLLYSLUETTELO Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta 28.03.201 3 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2018... 1 - : Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 3/2012 ASIALISTA Aika: Torstai 23.8.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Pauli Niemi yleisesti nähtävillä: tiistai

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen ajankohtaispäivät 29.8.2013/Turku Teija Mankkinen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Miksi olemme olemassa? Suomessa on hyvä turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus Hankejohtaja Taito Vainio SOTE- ja aluehallintouudistus 26.5.2016 2 Maakuntauudistuksen työryhmät 1. Maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä (Jäsen Mika Kättö) 2. Maakuntahallinnon

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Kuntatalo PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa

Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa - on todennäköistä, että epätodennäköinen tapahtuu - sattunut onnettomuus / tulipalo on epäonnistunut ehkäisytapahtuma 31.3.2014 Simo Tarvainen pelastusjohtaja

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI Kati Tillander

PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI Kati Tillander PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI 2017-2020 Kati Tillander 28.2.2017 Palvelutasopäätös Sisältö Riskianalyysi Toimii palvelutasopäätöksen perusteluosana ja edelleen tarkemman toiminnan suunnittelun apuvälineenä.

Lisätiedot

Raahen kaupungin lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnokseen, SM061 :00/2015. Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö

Raahen kaupungin lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnokseen, SM061 :00/2015. Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KAUPUNGINHALLITUS 430 07.11.2016 ~KA~U~P~U~N~G~IN~V~A~L~T~U~US~T~O~ ~ ~1~1 ~7 0~8~. 1~1~.2~0~1 ~6 Raahen kaupungin lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnokseen,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto hallituksen esityksestä laiksi pelastustoimen järjestämisestä (SM SMDnro )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto hallituksen esityksestä laiksi pelastustoimen järjestämisestä (SM SMDnro ) 10.11.2016 Sivu 1 / 1 3746/2016 03.03.00 44 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi pelastustoimen järjestämisestä (SM 1620744 SMDnro- 2015-2070) Valmistelijat / lisätiedot: Kimmo Markkanen, puh. 09 816

Lisätiedot

Tavoite talousarviossa Toimenpiteet/tunnusluku Toteuma Yhteiskunnallinen vaikuttavuus:

Tavoite talousarviossa Toimenpiteet/tunnusluku Toteuma Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Pelastuslautakunta Etelä-Karjalan pelastuslautakuntaan kuuluu 8 jäsentä. Pelastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Juha Nikku (Lappeenranta), 1.varapuheenjohtajana Esa

Lisätiedot

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta Yhdyskuntalautakunta 133 15.10.2013 Kaupunginhallitus 278 23.10.2013 Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta 2014-2017 235/991/2013 YLK 133 Pelastuslain 29 mukaan alueen pelastustoimi

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset.

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset. 26.5.2014 Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Viite: Markkinaoikeuden lausuntopyyntö 28.4.2014 Dnro:2014/453-461 Tausta Yhdeksän sairaankuljetus-/ensihoitoyrityksen tekemä valitus Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pelastustoimen ja varautumisen JTS-simulointi

Pelastustoimen ja varautumisen JTS-simulointi Pelastustoimen ja varautumisen JTS-simulointi 1 Tiina Männikkö 2 Sisältö Valtion ja maakuntien neuvottelut Simuloinnin tehtävät mitä asioita SM:n ja maakuntien välisissä neuvotteluissa käydään läpi? maakuntien

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta SISÄLLYSLUETTELO Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta 22.03.201 3 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2017... 1 - : Liite

Lisätiedot