LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset)"

Transkriptio

1 151 Tampereen kaupunki OHJE 1(15) Yhdyskuntapalvelut Ympäristövalvontayksikkö Frenckellinaukio 2 B, PL 487, Tampere Puh , fax Sähköposti: päivitetty LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset) Mitä on omavalvonta? Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä asiakkaalle saakka. Se on siis hyvää asiakaspalvelua. Omavalvonnan avulla varmistetaan myös elintarvikemääräysten toteutuminen yrityksessä. Yritysten omavalvontavelvoite on kirjattu mm. terveydensuojelu, elintarvike ja hygienialakiin. Omavalvonta toteutetaan yrityksessä HACCP järjestelmää apuna käyttäen. HACCP järjestelmällä (Hazard Analysis Critical Control Point) pyritään arvioimaan elintarvikkeiden laatua heikentäviä tekijöitä ja niiden toteutumisriskin suuruutta. Tämä tarkoittaa sitä, että selvitetään missä käsittelyn vaiheissa elintarvikkeiden laatu voi heikentyä. Tällaisia kriittisiä pisteitä voivat olla esim. elintarvikkeiden säilytys ja käsittelylämpötilat raaka aineiden tuoreus ja käsittely laitteiden ja välineiden puhdistus henkilökunnan työtavat, jne. Omavalvontasuunnitelmassa määritetään keinot, joilla edellä mainittu laadun heikkeneminen on ehkäistävissä. Nämä keinot ilmaistaan ns. toimenpiderajojen ja selkeiden työ ja toimintaohjeiden avulla. Yrityksen toiminnan kannalta kriittisiä pisteitä on seurattava säännöllisesti ja pidettävä kirjaa sekä niiden seurannasta että tehdyistä toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelma on oltava kaikkien työntekijöiden tiedossa. Leipomoiden, jotka käsittelevät lihaa sisältäviä tuotteita, on tehtävä näiden tuotteiden osalta omavalvontasuunnitelma Lihavalmistehygieniapäätöksen (MMM/13/EEO/94) mukaisesti. Näiltä osin omavalvontasuunnitelma on esitettävä valvontaeläinlääkärin hyväksyttäväksi. Lihaa käsittelevän leipomon on säännöllisesti valvottava tuotanto olosuhteiden yleistä hygieniaa mm. mikrobiologisin tutkimuksin. Valvonnan on katettava kaikkien työvaiheiden työvälineet, laitteet, koneet sekä valmisteet. Omavalvontasuunnitelmaan on sisällytettävä tieto siitä, missä laboratoriossa suunnitelmaan sisältyvät tutkimukset on tarkoitus suorittaa. Seuraavassa on esitetty ohjeellinen runko omavalvontasuunnitelman tekemistä varten. Ohje on tarkoitettu sovellettavaksi oman toiminnan mukaiseksi ottaen huomioon toiminnan luonne ja laajuus. Pienellä tekstillä on annettu ohjeita oikeista menettelytavoista ko. työvaiheessa.

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnan kuvaus 2. Vastuuhenkilöt 3. Elintarvikkeiden vastaanotto 4. Kylmä ja varastotilat 5. Valmistus 5.1 Raaka aineet ja lisäaineet 5.2 Kypsennys 5.3 Jäähdytys 5.4 Jäädytys 5.5 Lämpimänä myytävät tuotteet 6. Konsulenttitoiminta 7. Pakkaaminen, pakkausmateriaali ja pakkausmerkinnät 8. Kuljetus 9. Kunnossapito ohjelma 10. Hygienia 10.1 Henkilökunnan hygienia 10.2 Henkilökunnan omavalvonta ja hygieniakoulutus 10.3 Tilojen, laitteiden, astioiden ja kuljetuslaatikoiden siivous ja puhtaanapito 10.4 Puhtaanapidon seuranta 10.5 Tuhoeläintorjunta 10.6 Jätehuolto 11. Näytteenottosuunnitelma 12. Lähetettyjen valmisteiden kirjanpito 13. Suunnitelma häiriötilanteita varten 14. Asiakasvalitukset 15. Omavalvonnan asiakirjat ja niiden säilytys 16. Omavalvontasuunnitelman ajantasalla pitäminen Sivu 2/15

3 1. Toiminnan kuvaus Kerro yleisesti yrityksestäsi ja sen toiminnasta. tiedot toiminnanharjoittajasta henkilökunnan määrä toiminnan luonne ja laajuus (esim. tuotteet, liikevaihto, kokonaistuotanto kg/vko ja eri tuoteryhmien % osuudet tuotannosta) tilat, pohjapiirros materiaalivirroista (liha raakana ja kypsänä) ja henkilöiden kulkureiteistä tehdäänkö alihankintaa kuljetus (oma/ulkopuolisen auto) onko konsulenttitoimintaa 2. Vastuuhenkilöt Nimeä eri toiminnoille vastuuhenkilöt, esim. ostot raaka aineiden vastaanotto reseptit pakkausmerkinnät ja materiaali valmistus kylmälaitteiden lämpötilaseuranta tuotteiden laadunvalvonta kuljetus näytteenotto asiakaspalautteen käsittely siivous, puhtaanapito ja sen seuranta vesi ja jätehuolto sekä kunnossapito tuholaistorjunta asiakirjat henkilökunnan perehdyttäminen ja koulutus henkilökunnan terveydentilan seuranta häiriötilanteet ja takaisinveto omavalvonta 3. Elintarvikkeiden vastaanotto Elintarvikkeiden hankinta on eräs omavalvonnan kriittinen valvontapiste, jolla on suuri merkitys valmistettavien tuotteiden laadulle. Eläinperäisten elintarvikkeiden (liha, muna ja maito) suhteen tulee aina varmistua, että raaka aineet ovat peräisin valvotusta tuotantolaitoksesta (esim. maidon tulee olla pastöroitua sekä munien ja lihan tarkastettua). Erityisellä varovaisuudella tulee suhtautua myös kaupustelijoiden tarjoamiin muihin valmisteisiin kuten marjoihin tai ryyneihin, koska niiden alkuperästä ja laadusta ei voi mennä takuuseen. * Kuvaile vastaanottotilat, miten erityis ja luomutuotteiden vastaanotto ja säilytys on järjestetty * Selvitä, miten tavarantoimittajat toimittavat tuotteet (mm. viedäänkö elintarvikkeet suoraan jäähdyttämöihin). * Jos tavarat noudetaan itse tukusta, kerro, miten varmistat, ettei kylmäsäilytystä vaativien tuotteiden lämpötila pääse kohoamaan (käytetäänkö kylmälaukkuja yms.). * Kerro, miten vastaanottotarkastukset ja kirjaukset tehdään.

4 Saapuvista/tukusta ostettavista elintarvikkeista tulee tarkastaa ainakin seuraavat asiat: pakkauksen eheys ja puhtaus silmämääräisesti tuote aistinvaraisesti päiväykset ja muut pakkausmerkinnät helposti pilaantuvista elintarvikkeista (esim. munamassa, maitotuotteet, kala, liha) tarkistetaan saapumislämpötila Lämpötilat, kaikki poikkeamat ja niistä seuranneet toimenpiteet kirjataan joko erilliseen kirjanpitoon tai lähetyslistoihin Kerro, millaista kirjanpitoa pidetään liharaaka aineesta. Vastaanotettavasta liharaaka aineesta tulee pitää eräkohtaista kirjaa, josta käyvät ilmi seuraavat asiat: pvm kaupallisen asiakirjan numero raaka aineen määrä raaka aineen kuvaus erän tunnistemerkintä toimittaja lämpötila aistinvarainen laatu (OK/huomautukset) toimenpiteet ja niiden syyt hylätyn lihan määrä Liharaaka aineen mikrobiologinen laatu varmistetaan muutaman kerran vuodessa laboratoriotutkimuksilla tai pyydetään toimittajalta vastaavanlainen tutkimustulos. 4. Kylmä ja varastotilat Elintarvikkeiden säilytyksen suunnittelu on yksi tärkeimmistä tehtävistä elintarvikkeita käsittelevässä yrityksessä. Oikeilla säilytyslämpötiloilla sekä tuotteiden sijoittelulla ja varastokierron varmistamisella voidaan ehkäistä/hidastaa pilaantumista ja tautia aiheuttavien mikrobien lisääntymistä tuotteissa. Kylmätilojen lämpötilaseuranta onkin omavalvonnassa eräs tärkeä kriittinen valvontapiste. * Luetteloi kylmäkalusteet, niiden tavoitelämpötilat ja toimenpiderajat sekä niissä säilytettävät tuoteryhmät (huomioi tuotteiden erilaiset lämpötilavaatimukset, kypsien ja raakojen tuotteiden erottaminen toisistaan sekä erityisruokavalioon kuuluvien tuotteiden pitäminen erillään muista tuotteista) Kerro, kuinka toimitaan rajojen ylittyessä (mitkä ovat toimenpiteet lämmenneille elintarvikkeille ja liian lämpimille kylmälaitteille?) Miten kylmäsäilytystilojen lämpötiloja tarkkaillaan, kuinka usein ne kirjataan ylös ja mihin ne kirjataan? Liitteenä on mallilomake lämpötilojen kirjaamiseen. Kylmätilojen lämpötiloja seurataan säännöllisesti ja lämpötila kirjataan vähintään kerran viikossa. Lihaa tai lihavalmisteita sisältävien kylmätilojen lämpötila kirjataan vähintään kerran päivässä. Lihan ja lihatuotteiden varastointilämpötila tulee olla alle +7 o C ja jauhelihan varastointilämpötila alle +2 o C. Kylmälaitteissa on oltava luotettavat lämpömittarit ja niiden toiminta on varmistettava vähintään kerran vuodessa. Yli 10 m 3 pakastevarastossa on oltava tallentava tai piirturilla varustettu lämpömittari, lisäksi toimintahäiriöiden varalle on asennettava hälytyslaitteisto. * Miten kylmälaitteiden sulatukset, puhdistukset ja huollot hoidetaan? Kylmälaitteiden sulatuksesta ja puhdistuksesta on pidettävä kirjaa esim. lämpötilan valvontalomakkeelle. * Mitä muita varastotiloja kylmäsäilytystilojen lisäksi on olemassa? * Miten raa at ja kypsät tuotteet on erotettu riittävästi toisistaan? Miten ja missä lihatuotteet säilytetään?

5 * Miten erikoisruokavaliotuotteet ja niiden raaka aineet on erotettu muista tuotteista allergiasaastumisen estämiseksi? * Miten varaston kierrosta on varmistuttu? (Päiväysten seuranta, pienet varastot, FiFo periaate eli vanhat eteen uudet taakse sekä päivämäärän merkitseminen jäädytettyihin tuotteisiin) 5. Valmistus Tuotteille laaditaan joko tuotekohtaiset tai tuoteryhmäkohtaiset virtauskaaviot. Näistä käy ilmi käytettävät raaka aineet, työvaiheet sekä tuotelaatuun olennaisesti vaikuttavat suureet kuten lämpötilat, lämpötila aikayhdistelmät, ph jne. Elintarvikkeiden käsittelyn eri vaiheissa pyritään selvittämään ns. kriittiset seurantapisteet eli kohdat, joissa elintarvikkeiden laatu saattaa huonontua (ns. HACCP menetelmä). Kriittiset seurantapisteet ovat kohtia, joissa tehdyillä havainnoilla ja toimenpiteillä voidaan välittömästi vaikuttaa lopputuotteen laatuun. Elintarvikkeille tai olosuhteille asetetaan näissä kohdissa tavoitearvot sekä hyväksytty vaihteluväli eli toimintarajat, joiden toteutuessa voidaan varmistua elintarvikkeen hyvästä laadusta ja turvallisuudesta. Toisaalta mietitään myös toimenpiteet, joihin ryhdytään, jos nämä ns. toimenpiderajat ylitetään. Laatua huonontavia tekijöitä voivat olla esim. vastaanotettavien elintarvikkeiden huono laatu tai korkea lämpötila elintarvikkeiden väärät säilytyslämpötilat elintarvikkeen riittämätön kypsennys tai kuumennus elintarvikkeen liian hidas jäähdytys Kriittiset pisteet (CCP = critical control point) ovat sellaisia toiminnan vaiheita, joissa voi tapahtua terveydellisiä seuraamuksia, mikäli ne eivät ole hallinnassa terveydellisiä vaaroja poistetaan tai niiden aiheuttamia riskejä vähennetään hyväksyttävälle tasolle Osa toiminnasta pystytään hallitsemaan jatkuvalla kirjallisella seurannalla. Tällaisia vaiheita kutsutaan seurantapisteiksi (CP = control point)). Tietyt toiminnat hallitaan selkeillä työohjeilla. Laadi tuotteille virtauskaaviot. Mieti toiminnassa syntyvät vaiheet, jotka hallitaan työohjeilla, seurantapisteinä tai kriittisinä pisteinä. Nämä tulee merkitä virtauskaavioihin. Laadi kriittisiin työvaiheisiin työohjeet. Ohessa esimerkki lihapiirakan virtauskaaviosta: PROSESSIVAIHE MAHD. VAARATEKIJÄ RISKIN ARVIOINTI TYÖOHJE / CP / CCP 1. Säiliöauto Likaisuus, home, tuhoeläimet Puhtaanapito ohjelma ja 2. Jauhon säilytys tarkastukset: pieni riski CP 3. Taikinan vaivaus Vierasesineet Hyvä tekninen kunto: 4. Taikina astia pieni riski työohje 5. Nostatus 6. Hiiva Hiivan pilaantuminen Kylmävarasto, jossa lämpö 7. Varastointi tilaseuranta: pieni riski CP 8. Liuotus 9. Riisi säkeissä Toimitusvirheet, tuhoeläimet Vastaanottotarkastus: riski poistuu CP 10. Varasto Homehtuminen ja Kosteuden nousu epätodennäköinen: tuhoeläimet pieni riski CP

6 11. Riisin kypsytys Bacillus Cereus itiöiden herääminen Keittovaihe: pieni riski työohje 12. Riisin jäähdytys Bacillus Cereus Suuruus riippuu seisotusajasta: bakteerien lisääntyminen töiden järjestelyt työohje 13. Lihan varastointi Suuri mikrobiol. riski Riippuu lämpötilasta ja ajasta: töiden järjestely, hygienia CP 14. Paisto Mikrobien säilyminen Riippuu lämpötilasta CCP hengissä, itiöt 15. Sekoitusastia Itiöllisten bakteerien Riippuu seisotusajasta: lisääntyminen töiden järjestely työohje 16. Täytteen sekoitus Suuri mikrobiologinen Riippuu käsittelyajasta: 17. Annostelija riski riski poistuu paistovaiheessa työohje 18. Piirakan muotoilu/ täyttö 19. Nostatus 20. Uppopaisto Vanhentunut rasva Riski poistuu rasvan uusimisella CP Mikrobien säilyminen hengissä Piirakan sisälämpötila CCP 21. Jäähdytys Mikrobien mahd. Huonojen jäähtymisolosuhteiden lisääntyminen vuoksi suuri, riippuu käsittelyajasta CP 22. Pakkaus Pakkausmateriaalin ja Suojaaminen työohje laatikoiden likaantuminen 23. Lavoitus työohje 24. Kylmävarasto Mikrobien mahd. Kylmäketju saattaa katketa: CP 25. Kuljetus lisääntyminen riski on suuri, jos paistolämpötila on ollut alhainen CP 5.1 Raaka aineet ja lisäaineet Kerro, kuinka varmistut raaka aineiden ja lisäaineiden sopivuudesta ja määräystenmukaisuudesta (esim. lisäaineiden käyttömäärät). Kerro raaka aineiden käsittelystä (esim. pakasteiden sulattaminen, riisin keitto, lihan kypsentäminen, kasvisten käsittely). Pakasteiden sulatus tulee tapahtua siten, että tuotteen lämpötila ei sulamisen aikana nouse yli +8 C:een. Sulamisvedet on kerättävä niin, etteivät ne pääse saastuttamaan muita tuotteita. Kerro, kuinka kypsät ja raa at tuotteet erotellaan käsittelyn aikana. Kerro, kuinka kasvikset käsitellään, käytetäänkö multajuureksia (esim. multaperunoiden käsittely perunalimpun valmistuksessa), kypsennetäänkö kasviksia vai käytetäänkö raakana (esim. täytettyjen sämpylöiden valmistuksessa).

7 Erikoisruokavaliotuotteita valmistettaessa, kerro kuinka valmistus ja erilläänpito tavanomaisista tuotteista tapahtuu (esim. erillinen valmistustila, tuotteiden valmistus eri aikaan tms) Kerro, mitä lisäaineita tuotannossa käytetään. Miten varmistutaan lisäaineiden sallittavuudesta ja käyttömäärien määräystenmukaisuudesta? 5.2 Kypsennys Miten varmistat esim. jauhelihan riittävän kypsymisen? Jauhelihan kypsyminen voidaan varmistaa aika ajoin mittaamalla jauhelihan kypsennyksen jälkeinen sisälämpötila. Lämpötilan tulee nousta yli 70 C:een muutaman minuutin ajaksi. Kerro uppopaistosta: uppopaistorasva uppopaistettavat tuotteet kuumanapitoaika rasvan lisääminen, vaihtovälit paistorasvan kunnon arvioimisperusteet rasvan suodattaminen rasvan säilyttäminen paisto ja ilmanvaihtolaitteiston puhtaanapito Uppopaistorasvan laatua on tarkkailtava säännöllisin lämpötilamittauksin (suosituslämpö +180 C +/ 5 C) sekä aistinvaraisesti (väri, haju, maku, savuaminen, vaahtoaminen). Kerro, mihin kirjataan rasvan tarkkailu, rasvan vaihto ja paistolaitteen puhdistukset. Miten varmistetaan, että tuotteen kypsennyksessä lämpötila/aika yhdistelmä on riittävä, mihin kirjataan mittaustulokset ja kuinka usein? Lihatuotteiden kypsennyksen oikea lämpötila/aika yhdistelmä tarkistetaan esim. 4 kertaa vuodessa mittaamalla muutaman tuotteen sisälämpötila (yli +70 C ) paiston jälkeen ja arvioimalla, riittääkö kuumennuskäsittely tuhoamaan terveydelle haitalliset mikrobit hyväksyttävälle tasolle. Tuotteet otetaan eri puolilta paistolaitetta tai uppopaistossa paiston alusta, lopusta ja keskivaiheilta. Tuotteiden kypsyyttä voidaan seurata myös aistinvaraisesti. 5.3 Jäähdytys Kerro tuotteiden jäähdytystavasta, laitteesta ja jäähdytysnopeuden seurannasta. Jäähdytysnopeutta tulee seurata säännöllisesti ja seurannasta pidetään kirjaa. Tuotteiden on jäähdyttävä +60 C:sta +8 C:een korkeintaan neljässä tunnissa. Esim. keitetyn riisin jäähdyttäminen mahdollisimman nopeasti joko esijäähdyttämällä kylmävesihauteessa tai jäähdyttämällä riisi riittävän matalissa astioissa kylmälaitteessa. Riisin jäähtyminen voidaan varmistaa mittaamalla keitetyn riisin sisälämpötila keskeltä. 5.4 Jäädytys Kerro tuotteiden jäädytyslaitteista, jäädytettävistä tuotteista sekä tuotteiden merkitsemisestä (nimi, päivämäärä tms). Jäädytettävistä tuote eristä pidetään kirjaa, josta käy ilmi tuote ja sen jäädyttämisajankohta. 5.5 Lämpimänä myytävät tuotteet

8 Miten seurataan lämpiminä myytävien tuotteiden lämpötilaa? Lämpiminä myytävien tuotteiden lämpötilan on oltava vähintään +60 C. Lämpötiloja seurataan säännöllisesti ja ne kirjataan. Lämpimien tuotteiden suositeltava myyntiaika on n. 2 tuntia. 6. Konsulenttitoiminta Kerro konsulenttitoiminnastanne. Myydäänkö tuotteet kylmälaitteista vai huoneenlämmöstä? Kuinka tuotteet suojataan myynnin aikana (pisarasuojat)? Ovatko myyntivälineet omat vai kaupan (sopimus kaupan kanssa kumpi vastaa asianmukaisesta laitteistosta)? Kuinka varmistetaan konsulentin asiantuntemus tuotteiden koostumuksen, vähimmäissäilyvyysaikojen ym. tuotteita koskevien asioiden suhteen? 7. Pakkaaminen, pakkausmateriaali ja pakkausmerkinnät Kerro, mitä pakataan ja minkälaisiin pakkauksiin? Huomioi myös erikoisruokavaliovalmisteet, esim. sokerittomat ja gluteenittomat tuotteet. Kerro pakkausmateriaalin säilytyspaikasta, pakkausmateriaalin elintarvikekelpoisuudesta ja pakkausmerkinnöistä. Pakkausmateriaalien on oltava elintarvikkeiden pakkaamiseen soveltuvia. Pakkausmateriaalia ensimmäistä kertaa tilattaessa selvitetään pakkausmateriaalin elintarvikekelpoisuus ja pyydetään kelpoisuustodistus. Todistus uusitaan vähintään viiden vuoden välein. Jälleenmyyntiin (VK tai SK) tarkoitettuihin tuotteisiin on merkittävä pakkausasetuksen mukaiset pakkausmerkinnät. Määrittele ajankohta, milloin pakkausmerkinnät tarkistetaan (tietyin määräajoin ja aina reseptien muuttuessa). Kerro, kuinka varmistutaan pakkausmerkintöjen oikeellisuudesta ja määräystenmukaisuudesta. Kerro myös, mihin perustuvat tuotteelle asetetut viimeiset käyttöajankohdat tai parasta ennen päiväykset. Minkälaista tietoa annetaan omassa myymälässä myytävistä tuotteista ja muista irtomyynti tuotteista (esim. erityisruokavaliotuotteet, allergisoivat aineosat, viimeiset käyttöajankohdat ja säilytysohje niin yksityiselle asiakkaalle kuin esim. grillikioskille)? 8. Kuljetus Käytetäänkö kuljetuksiin omia kuljetusautoja vai ostopalvelua? Kerro kuljetettavista tuotteista, tuotteiden pakkaustavasta, kuljetustavasta ja ajasta ja kuljetuslämpötilojen seurannasta. Mille tuotteille on järjestetty kylmäkuljetus? Jos kylmäkuljetusta ei ole, kuinka varmistetaan esim. liha ja konditoriatuotteiden kylmäketju? Kuljetettavien tuotteiden lämpötiloja tulee seurata kirjata säännöllisesti. Kylmänä kuljetettavien tuotteiden lämpötila saa olla enintään + 8 C. Kuumana kuljetettavien tuotteiden lämpötila tulee olla väh C. Pakastettuna kuljetettavien tuotteiden lämpötila tulee olla alle 18 C.

9 Jos tuotteet kuljetetaan asiakkaalle lämpimänä, asiakasta on opastettava joko säilyttämään tuotteet kylmässä, jolloin on määritettävä tuotteiden enimmäismyyntiaika tai mikäli tuotteet myydään huoneenlämmössä, niitä saa myydä vain valmistuspäivänä. Kerro kuljetusauton ja kuljetuslaatikoiden puhtaanapidosta. Kuljetuslaatikot tulee pestä käyttökertojen välillä. Kerro kuorman lastauksesta ja purkamisesta (miten tuotteet siirretään ja asetellaan kuormatilaan, miten tyhjät laatikot erotetaan tuotteita sisältävistä, mihin tuotteet puretaan, kuka varmistaa, että tuotteet tulevat kylmään). 9. Kunnossapito ohjelma Kerro, millainen tilojen, laitteiden ja välineiden kunnossapito ohjelma teillä on. Kunnossapito ohjelmassa suunnitellaan leipomon tilojen, laitteiden ja välineiden tarkastustiheys vuosittain. Tarkastuksista ja niissä havaituista puutteista ja korjausaikataulusta pidetään kirjaa. Tilojen, laitteiden ja välineiden kunnossapito ohjelmassa tulee olla huomioituna seuraavat asiat: tuotantotilat raaka aineiden varastot (myös kuiva ainevarastot) valmiiden tuotteiden varastot pesupisteet ja desinfiointialtaat työtasot ja kuljettimet koneet, laitteet, välineet ja astiat pakkausmateriaalivarastot sosiaalitilat ja pukukaapit siivousvälinevarastot ja siivousvälineet ilmanvaihto (tiivistymisvesi) valaistus ulkoalueet ja lastauslaiturit 10. Hygienia 10.1 Henkilökunnan hygienia Kerro miten teillä huolehditaan seuraavista asioista: * siisti, asianmukainen työasu, päähine ja jalkineet * työvaatteiden huolto (miten usein vaihdetaan, kuka huoltaa) * säännöllinen käsienpesu, suojakäsineiden käyttö Henkilökunnalla tulee olla riittävästi siistejä ja asianmukaisia työasuja. Päähineen tulee estää hiusten putoaminen elintarvikkeisiin. Käsissä ei saa olla haavoja, laastareita, koruja tai kosmeettisia aineita Käsiä tulee pestä työn alkaessa, tauolla, tupakalla tai WC:ssä käynnin jälkeen, työvaiheesta toiseen siirryttäessä ja muutenkin tarpeen vaatiessa. Jos suojakäsineitä käytetään, ne on vaihdettava riittävän usein. Kerro työterveyshuollosta, jos sellainen on järjestetty ja jos ei ole, miten terveys ja salmonellatodistusten hankkiminen on järjestetty. Tuleeko työntekijöiden uusia terveys / salmonellatodistuksensa määräajoin? Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevillä työntekijöillä on oltava terveydenhuollon ammattilaisen antama lausunto terveydentilastaan. Lausunnon antaa työpaikan oma työterveyshuolto. Jos sellaista ei ole, tamperelaisille lausuntoja antaa sairaanhoitaja Sirpa Saarentaus, Itsenäisyydenkatu 17 A, p Muiden kuntien asukkaat saavat todistuksen oman kuntansa terveyskeskuksesta.

10 Salmonellatutkimukset vaaditaan tarvittaessa ja ulkomaan matkojen jälkeen (koskee Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvia vähintään neljä vuorokautta kestäviä matkoja). Todistukset tulee löytyä työpaikalta. Alle kuukauden työsuhteessa ei työhöntulotarkastusta välttämättä tarvita, mutta työnantajan on annettava työntekijälle opastusta hygieenisissä työtavoissa. Tämä ei kuitenkaan koske välitysfirmojen kautta hankittua extratyövoimaa. Kerro todistusten säilytyksestä. Todistukset tulee säilyttää leipomolla tai listaus työterveyshuollossa käyneistä työntekijöistä pyydetään työterveyshuollosta määräajoin Henkilökunnan omavalvonta ja hygieniakoulutus Kerro, minkälaista koulutusta teillä annetaan henkilökunnalle ja miten teillä perehdytetään uusi työntekijä tai kesätyöntekijä. Työntekijöiden, joiden työhön liittyy erityisiä elintarvikehygieenisiä riskejä (käsittelevät helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita), tulee osoittaa osaamisensa joko hygieniaosaamistodistuksella tai tutkintotodistuksella, mikäli työsuhde kestää yli 3 kk. Tutkintotodistuksella tarkoitetaan hyväksyttävää tutkintoa tai muuta koulutusta, joka on suoritettu tai sen jälkeen. Hygieniaosaamistestejä (ja tarvittaessa koulutusta) järjestävät osaamistestaajat. Pidä kirjaa huoneistossa työskentelevistä henkilöistä ja siitä, miten kyseisen henkilön tehtävien suorittamisen kannalta riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen on varmistettu. Lisätietoja sekä Tampereen kaupungin elintarvikevalvonta Tilojen, laitteiden, astioiden ja kuljetuslaatikoiden siivous ja puhtaanapito Laadi puhtaanapitosuunnitelma, jossa on selvitetty: puhdistettavat tilat ja laitteet siivoustiheys käytettävät aineet ja välineet suorittaja (oma henkilökunta/ulkopuolinen) Suunnitelmassa on huomioitava myös harvemmin siivottavat kohteet kuten katot, ylärakenteet, seinät ym. Kerro, kuinka teillä pidetään kirjaa harvoin siivottavista kohteista, astianpesukoneen lämpötilaseurannasta ja kuljetuslaatikoiden pesusta. Kerro, kuinka laatikkopesukone toimii ja mitkä ovat sen lämpötilat. Harvemmin kuin viikoittain siivottavista kohteista on pidettävä kirjaa. Puhdistus ja desinfiointiaineiden on oltava EELA:n (eläinlääkintä ja elintarviketutkimuslaitos) hyväksymiä. Niistä on oltava käyttöturvallisuustiedotteet paikassa, jossa työntekijät voivat niihin tutustua. Siivousvälineet on säilytettävä asianmukaisesti niille varatussa erillisessä tilassa. Siivousvälineiden on oltava puhtaita ja asianmukaisia ja säilytyspaikassa on oltava riittävä ilmastointi ja hyvä järjestys. Puhdistus ja desinfiointiaineet on säilytettävä niille varatussa paikassa erillään elintarvikkeista. Jos astioita pestään koneellisesti, pesukoneen pesulämpötiloja tulee tarkkailla, samoin pesu ja huuhteluaineiden oikeaa annostelua. Näistä sekä pesukoneen huolloista pidetään kirjaa. Pesukoneen esihuuhtelulämpötila tulee olla alle 35 C, pesulämpötila C ja huuhtelulämpötila 85 C Puhtaanapidon seuranta Kuka vastaa puhtaanapidon seurannasta ja mihin tulokset kirjataan? Mitä toimenpiteitä aiheutuu huonosta siivoustuloksesta?

11 Siivoustulosta tulee seurata aistinvaraisesti ennen töiden aloittamista. Kerro pintapuhtausnäytteiden otosta näytteenottokohdassa 10. Mitä toimenpiteitä aiheutuu huonoista tuloksista? Siivoustulosta tulee seurata myös mikrobiologisesti ottamalla muutaman kerran vuodessa puhdistetuilta, kuivilta pinnoilta näytteitä. Näytteenottokohteiksi valitaan ensi sijassa pintoja, jotka ovat suorassa kosketuksessa (kypsään) elintarvikkeeseen. Näytteitä voidaan ottaa myös kohteista, jotka ovat välillisessä kosketuksessa elintarvikkeeseen, esim. kylmiöiden ovenkahvoista tai pakkauskoneiden käynnistysnappuloista. Huonoista tuloksista seuraa puhdistustoimenpiteitä ja ne varmistetaan uusintanäytteillä. Tulokset voivat olla maksuperusteena, mikäli käytetään siivousfirmaa tai muuta ulkopuolista siivoojaa Tuhoeläintorjunta Tuhoeläimiä voidaan ehkäistä ennalta huolellisella siivouksella, varastonkierrosta huolehtimalla, pitämällä ovet ja ikkunat mahdollisuuksien mukaan kiinni sekä tyhjentämällä ja puhdistamalla roska astiat riittävän usein. Laadi kirjallinen tuhoeläinsuunnitelma, josta käy ilmi: luettelo ennaltaehkäisevistä välineistä (kärpäsverkot, loukut, syötit) ja niiden merkitseminen pohjapiirrokseen varastojen tarkastus silmämääräisesti määräajoin mahdolliset sopimukset alan yrittäjän kanssa, tarkastustiheys ja raportit käynneistä toimenpideohjeet, mikäli tuhoeläimiä esiintyy käytetyt torjunta aineet ja niiden säilytys sekä käyttöturvallisuustiedotteet käytetyistä torjunta aineista Kerro mitkä toimenpiteet kirjataan. pvm tuhoeläin torjunta aine torjunnan suorittaja muut toimenpiteet (esim. saastuneille elintarvikkeille) 10.6 Jätehuolto Kerro jätteiden keräilystä ja kuljetuksesta jäteastioiden määrä ja sijoitus ulkona sekä niiden tyhjennysväli jätteiden erilliskeräys (jätteet tulee lajitella erikseen, mikäli niitä syntyy yli 20 kg/vko (esim. lasi, metalli, paperi, pahvi, biojäte, sekajäte) paistoöljyjätteen keräys jäteastioiden sijoittelu sisällä ja niiden tyhjentämisestä ja pesusta huolehtiminen 11. Näytteenottosuunnitelma Omavalvonnan toimivuus varmistetaan näytteillä ja niitä otetaan tuotannon eri vaiheista ja pinnoista. pintapuhtausnäytteet, kts 9.4 käyttövesinäytteet näytteet raaka aineista (jauheliha) säilyvyyskokeet = viimeisen käyttöpäivän tai parasta ennen ajankohdan määrittäminen ravintosisältö uppopaistorasva suola

12 Laadi toimintaanne soveltuva näytteenottosuunnitelma, josta käy ilmi: mitä näytteitä otetaan mitä niistä analysoidaan kuka näytteitä ottaa kuinka usein niitä otetaan laboratorio, jossa ne tutkitutetaan Jos näytteestä saadaan huono tulos, mietitään syytä siihen sekä tehdään tarpeelliset korjaukset toiminnassa. Laadun paraneminen varmistetaan uusintanäytteellä. Leipomossa voidaan tehdä myös omia säilyvyyskokeita säilyttämällä tuotteita ohjeellisissa säilytysolosuhteissa ja arvioimalla aistinvaraista laatua viimeisenä myyntiajankohtana. Näytteitä ottaessasi selvitä mitä haluat tutkituttaa mistäkin tuotteista. Lisätietoja saat Tampereen kaupungin elintarvikevalvonnalta. Myös laboratoriosta saat ohjeita, mitä tuotteista kannattaa tutkia ja kuinka paljon näytettä tarvitaan. Ota näyte mahdollisimman hygieenisesti puhtaaseen astiaan, esim. pakastusrasia, muovipussi, irtomyynnissä käytettävä leivosrasia tms. Pakattu tuote kuljetetaan omassa kääreessään. Käytä kuljetukseen kylmälaukkua, jotta kylmäketju ei katkea. Talousvesi Käytettävän talousveden laadun tulee täyttää sille asetetut vaatimukset. Luetteloi ja numeroi vesipisteet pohjapiirrokseen. Vesinäytteitä tulee ottaa yksi näyte neljännesvuosittain eri vesipisteistä. Näytteistä tutkitaan koliformiset bakteerit 37 C ja 44 C. Jos koliformibakteereita havaitaan, otetaan ko. vesipisteestä välittömästi uusintanäyte, josta tutkitaan koliformiset bakteerit 37 C ja E.coli. Jos tulos on edelleen huono, vesipisteen vettä ei käytetä, ennen kuin on selvitetty, mistä huono tulos johtuu, tehty korjaustoimenpiteet ja uusintanäytteellä osoitettu, että veden laatu on kunnossa. Toimenpiteet kirjataan. Laadi vesinäytteiden otosta suunnitelma, josta käy esille: mistä vesipisteestä näytteet otetaan näytteenottoajankohta mitä tutkitutetaan missä laboratoriossa tutkitutetaan missä tulokset säilytetään Tutkimussuunnitelmaan kirjataan vuosi ja kuukausitasolle, milloin mistäkin vesipisteestä otetaan näyte. Kaikki vesipisteet, mukaanlukien sosiaalitilojen vesipisteet, on tutkittava kerran viidessä vuodessa.

13 12. Lähetettyjen valmisteiden kirjanpito Jäljitettävyyden varmistamiseksi (esim. tuotteen takaisinveto markkinoilta) leipomosta on löydyttävä tiedot lähetetyistä valmisteista. Tiedot voivat löytyä esim. lähetyslistoista tai ATK järjestelmästä. Merkitse kirjanpitoon seuraavat tiedot: tuote asiakkaan tiedot pvm paljonko tuotetta on toimitettu asiakirjan numero mikä tieto toimii tunnistemerkintänä takaisinvetotilanteessa (esim. parasta ennen merkintä) 13. Suunnitelma häiriötilanteita varten Kerro, miten yrityksessänne toteutetaan tuotteiden takaisinveto markkinoilta, jos todetaan, että valmistamanne tuote saattaa aiheuttaa terveysvaaran. menettelyohjeet elintarvikkeeksi kelpaamattomien tuotteiden palauttamiseksi yritykseen käytetäänkö tiedotusvälineitä Tapahtuneesta takaisinvedosta tulee tehdä selvitys, josta käy ilmi tuote, erätunnus ja määrä, jota takaisinveto koskee takaisinsaatu määrä takaisinsaadun tuotteen hävitystapa Häiriötilanteista tulee tiedottaa asiakkaille henkilökunnalle valvontaviranomaisille (Valvontaviranomaiselle tulee ilmoittaa mahdollisimman pikaisesti tilanteista, jolloin markkinoille on joutunut terveysvaaraa aiheuttavaa elintarviketta jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi.) 14. Asiakasvalitukset Kerro, millaisiin toimenpiteisiin teillä ryhdytään asiakasvalitustilanteissa. Asiakasvalituksista tulee pitää kirjaa, josta näkyy valituksen syy ja tehdyt toimenpiteet. Kirjaa seuraava tiedot suunnitelmaasi: Ruokamyrkytysepäilyistä ilmoitetaan välittömästi terveydensuojeluviranomaisille (p ). Jos epäiltyä tuotetta tai sen raaka aineita vielä löytyy, niitä otetaan talteen vähintään 300 g mahdollisia laboratoriotutkimuksia varten. Elintarvikevalvonnan tarkastajan kanssa selvitetään valituksen oikeellisuus ja syy ja mietitään mahdolliset toimenpiteet.

14 15. Omavalvonnan asiakirjat ja niiden säilytys Kerro, mitä leipomossanne kuuluu omavalvonta asiakirjoihin ja missä niitä säilytetään. Asiakirjat on säilytettävä paikassa, jossa ne ovat tarvittaessa sekä valvojan että henkilökunnan nähtävillä. Omavalvontaan liittyvät seuraavat asiakirjat: omavalvontasuunnitelma seurannan, mittauksien ja näytteenoton tulokset lähetettyjen valmisteiden kirjanpito esiintyneet poikkeamat ja tehdyt toimenpiteet asiakasvalitukset Asiakirjoja säilytetään vähintään 2 vuotta. Omavalvontaan liittyvä kirjaaminen on aina vahvistettava kunkin kirjauksen osalta nimikirjaimin. 16. Omavalvontasuunnitelman ajantasalla pitäminen Kerro, kuka teillä pitää yllä omavalvontasuunnitelmaa ja kuinka? Omavalvontasuunnitelman paikkansapitävyys ja tarkoituksenmukaisuus tarkastetaan vähintään vuosittain ja aina kun toiminta olennaisesti muuttuu (otetaan käyttöön uusia koneita, tuotantolinjoja tai raaka aineita tai aloitetaan uusien tuotteiden valmistus). Omavalvontasuunnitelmaa koskevan muutoksen yhteydessä mainitaan muutoksen tekijä ja tekoajankohta. On suositeltavaa käyttää versionumeroita, esim. siten, että ensimmäinen omavalvontasuunnitelma saa numeron 1.0; vuositarkastus muuttaa ensimmäisen numeron (2.0, 3.0) ja yksittäisen sivun tai kohdan muutos muuttaa jälkimmäisen luvun (2.1, 2.2).

15 Kylmälaitteiden lämpötilaseuranta pvm nro 1 o C Kylmälaite ja sen lämpötilaraja nro 2 nro 3 nro 4 o C o C o C nro 5 o C nro 6 o C Huomautukset (toimenpiteet raja arvojen ylittyessä, sulatukset, pesut, huollot ym) Sivu 15/15

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym)

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym) KYMEN A-KLINIKKATOIMI KARHULAN TOIMINTAYKSIKÖT TURVALANTIE 2 48700 KOTKA Y-tunnus: 0200924-4 A-KLINIKAN KEITTIÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA, päivitetty 9.7.2013 Vastuuhenkilöt: Toiminta: Asiakkaat: Ateriamäärät:

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet Raakamaidon vastaanotto Raakamaidossa on haittamikrobeja, kasvunestoaineita tai sen aistittava laatu

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide:

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide: Liite 1qs, Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu (13.1.2014) Sivu 1 / 5 Tarkastuksen suorittaja Tarkastuksen pvm Huoneiston nimi ja osoite Läsnä: Toteutus A B C D Ei sovelleta Ei tarkasteta 1. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA 2016 JOHDANTO Projektin tavoitteena oli selvittää kebabravintoloiden kebabin mikrobiologista laatua. Vantaan lisäksi projektiin osallistui Helsingin

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/2 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 9 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Aidon perinteisen tuotteen nimitys... 2 4 Tilojen

Lisätiedot

Hygieniariskin hallinta

Hygieniariskin hallinta Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Toinen luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Hygieniariskin hallinta KEUDA 2 1 Hygieniariskin hallinta Vesi Tekstiilit Kontaminoituminen

Lisätiedot

Muna-alan laitos Varastolaitos Muu, mikä? Toimijan nimi Y-tunnus/henkilötunnus. Osoite ja postitoimipaikka

Muna-alan laitos Varastolaitos Muu, mikä? Toimijan nimi Y-tunnus/henkilötunnus. Osoite ja postitoimipaikka Terveysvalvonta Kaikutie 11 68620 PIETARSAARI 06-7861 111 Fax: 06-7861 569 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN HAKEMUS 14 Laitos Eläinperäisten elintarvikkeiden käsittely Hakemuksen aihe Toiminnan aloittaminen Toiminnan

Lisätiedot

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN HYGIENIAOSAAMISTESTI / MALLISARJA I Huomioitavaa: vain yksi vastausrasti / väittämä. Vastausaikaa on 45 minuuttia. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin aloittamisesta.

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

PORONLIHAN VÄHITTÄISMYYMÄLÄ-OPAS Sisällysluettelo Tervetuloa poronlihakaupoille!...3 Minkälainen vähittäismyymälän tulee olla?...6 Omavalvonta...

PORONLIHAN VÄHITTÄISMYYMÄLÄ-OPAS Sisällysluettelo Tervetuloa poronlihakaupoille!...3 Minkälainen vähittäismyymälän tulee olla?...6 Omavalvonta... PORONLIHAN VÄHITTÄISMYYMÄLÄ-OPAS Sisällysluettelo Tervetuloa poronlihakaupoille!...3 Minkälainen vähittäismyymälän tulee olla?...6 Omavalvonta...7 1 Paliskuntain yhdistys 2014 Poronliha 2020 -hanke Taitto:

Lisätiedot

OHJEITA ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEEN

OHJEITA ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEEN OHJEITA ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEEN 10.12.2009 SAATE Elintarvikelaki (23/2006) tuli voimaan 1.3.2006. Lailla säädetään elintarvikkeita koskevista yleisistä vaatimuksista sekä

Lisätiedot

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK -yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo

Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo 1 / 7 Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo HAKEMUS - LAITOKSET Elintarvikelain (23/2006) 13 :n mukainen elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1 OHJE TARJOILUPAIKOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä asiakkaalle saakka. Se

Lisätiedot

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 Terveystarkastaja Päivi Lindén 15.5.2009 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 YLEISTÄ Hämeenlinnan seudullinen

Lisätiedot

VASTAANOTTOTARKASTUS. Lomake 1a. Vuosi

VASTAANOTTOTARKASTUS. Lomake 1a. Vuosi VASTAANOTTOTARKASTUS Lomake 1a - Kirjaa tiedot kerran viikossa kahdesta tuotteesta sekä aina puutteita ja virheitä todettaessa ja korjaavista toimenpiteistä - Lisätiedot lomakkeen toiselle sivulle Tuore

Lisätiedot

Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu

Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu Projektiyhteenveto 2015 Projektin tavoitteena oli tutkia myymälöiden yhteydessä olevien salaattibaarien hygieniaa ja tuotteiden mikrobiologista

Lisätiedot

MYYMÄLÄN ITSE MARINOIMIEN TUOTTEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA

MYYMÄLÄN ITSE MARINOIMIEN TUOTTEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA 23.05.2011 MYYMÄLÄN ITSE MARINOIMIEN TUOTTEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Rakennusvalvonta ja ympäristö Wetterhoffinkatu 2 PL 63, 13101 Hämeenlinna

Lisätiedot

HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA

HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS 29.5.2013 LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA ELINTARVIKEKETJUSSA ELT Marjatta Rahkio HACCP I perusteet PÄIVÄN SISÄLTÖ Mikä on HACCP-vastaava Mikä on HACCP Miten Vaara-analyysi tehdään

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Sivu 1/8 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin,

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN OMAVALVONTA- NÄYTTEET

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

TArKASTUKSET JoHDANTo KÄSITTELYN LAAJUUS NÄYTTEENoTTo JA TUTKIMUKSET raaka-aine JA VArASToINTIAIKA TULoKSET NÄYTTEET

TArKASTUKSET JoHDANTo KÄSITTELYN LAAJUUS NÄYTTEENoTTo JA TUTKIMUKSET raaka-aine JA VArASToINTIAIKA TULoKSET NÄYTTEET Projektiyhteenveto MYYMÄLÄSSÄ VALMISTETTUJEN KALAVALMISTEIDEN HYGIEENINEN LAATU 2016 Johdanto Projektin tavoitteena oli tutkia myymälässä valmistettujen kalavalmisteiden hygieenistä laatua. Samalla tehtiin

Lisätiedot

Omavalvontaohje lannoitevalmistealan toimijoille

Omavalvontaohje lannoitevalmistealan toimijoille Esittelijä Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 6 1 Mitä on omavalvonta Omavalvonta on toimijan omaa toimintaa, jolla varmistetaan markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden hyvä laatu ja vaatimusten mukaisuus.

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013)

SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013) Liike Osoite Puhelinnumero Vastuuhenkilö SUURTALOUDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 24.5.2013) Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen omavalvontaohjeistusta voidaan käyttää sovellettuna ottaen huomioon

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTA

ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTA Kuopion kaupunki Ohje 1/6 Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto MIR 13.1.2017 ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTA Tämä ohje on tarkoitettu lähtökohtaisesti kuopiolaisille elintarvikkeiden

Lisätiedot

KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy

KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy WATREC OY 2003 perustettu ympäristöalan asiantuntijayritys. Ydinosaamista biokaasuteknologia, jätevesien käsittely sekä näihin liittyvät urakointi,

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

Projektin yhteenveto

Projektin yhteenveto Projektin yhteenveto 18.11.2013 1 Elintarvikemyymälöiden sähköisen omavalvontatietopankin hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa Janne Lundén, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(13) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi grillit ja pizzeriat, on laadittu Elintarvikelain (23/2006),

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS Tila: Toimija: Tiltu: Luomurekisteritunnus: Laatija: Päivämäärä: Päivitetty: SISÄLTÖ: 1. Toiminnan kuvaus 2. Valmistettavien tuotteiden koostumus 3. GMO

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015

Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015 Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015 Workshop 3: Elintarvikkeiden mikrobiologiset ohjearvot Vuonna 2014 elintarviketeollisuuden, laboratorioiden ja Eviran

Lisätiedot

Omavalvonnan toteutus elintarviketeollisuudessa. Katja Viitala

Omavalvonnan toteutus elintarviketeollisuudessa. Katja Viitala Omavalvonnan toteutus elintarviketeollisuudessa Katja Viitala 8.3.2016 Saarioinen lyhyesti Kotimainen perheyritys Yksi Suomen johtavista ruokataloista Liikevaihto vuonna 2014 oli 282,3 milj. Markkinajohtaja

Lisätiedot

Salaattibaarit. Hanketiivistelmä. Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari. Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin

Salaattibaarit. Hanketiivistelmä. Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari. Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin Salaattibaarit Hanketiivistelmä Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin Johdanto Vuoden 2015 valvontasuunnitelmaan sisältyi hanke nimeltä Ruokakauppojen

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja Kansallinen soveltamisohje Elintarviketarkastukset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuuli Koskimies 18.1.2017 Taustaa

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetukset

Elintarvikkeiden kuljetukset Elintarvikkeiden kuljetukset Haapavesi 12.03.2015 Soila Hiltunen Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu Kuljetustoiminnasta ilmoittaminen elintarvikevalvontaviranomaiselle Kuljetusalan toimijan

Lisätiedot

Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. Annosten lukumäärä arkipäivisin /vrk viikonloppuisin /vrk Annostyypit:

Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. Annosten lukumäärä arkipäivisin /vrk viikonloppuisin /vrk Annostyypit: 1(7) OMAVALVONTASUUNNITELMA PIENILLE TARJOILUPAIKOILLE KOHDE Nimi Osoite Toimija p. Omavalvonnan vastuuhenkilö p. Kiinteistön huolto p. Isännöitsijä p. KOHTEEN TOIMINTA Henkilökunnan määrä Asiakaspaikkojen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Pirjo Korpela Yleistä alkutuotannosta Hygieniapaketin mukaan myynti suoraan kuluttajille on suljettu ulos alkutuotannon toiminnasta Kuitenkin pienimuotoisesta

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Malviala Oy,

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Malviala Oy, LÄHETTÄJÄ Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Kirjapainonkuja 2 63300 ALAVUS VASTAANOTTAJA Malviala Oy / Töysäläinen Malviala Oy Teollisuustie 4 63600 TÖYSÄ Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 2/2012 Ravintolakeittiön puhtausprojekti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 1 3. KEITTIÖN PUHTAANAPIDON ARVIOINTI... 2 3.1. Lattia- ja

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS JATKUVAAHOITOA ANTAVASTA SOSIAALIHUOLLON TOIMIVAYKSIKÖSTÄ Terveydensuojelulaki 13 1 mom. 4. kohta Mitä ilmoitus koskee:

Lisätiedot

Raakamaito lainsäädännössä. Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO

Raakamaito lainsäädännössä. Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Raakamaito lainsäädännössä joanna.kurki@mmm.fi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO 29.11.2012 Maidontarkastuslaki 1946 tilausmaito (tinkimaito, betingsmjölk, gårdsmjölk) Terveydenhoitolaki 1927 Terveydenhoitolaki-

Lisätiedot

Projektin yhteenveto. Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä

Projektin yhteenveto. Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä 1 Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä Vladimir Vanhanen, Espoon seudun ympäristöterveys Tuija Myllymäki, Espoon seudun ympäristöterveys Emma Laamanen, Espoon seudun ympäristöterveys

Lisätiedot

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Kolmas luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Laatujärjestelmän kehittämisen vaiheet 1. Yrityksen johdon roolin selvittäminen 2. RABC

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset

Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset Esittelijä Hanna Laatio Sivu/sivut 1 / 9 Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset 1. Johdanto Tähän ohjeeseen on koottu tietoa toimijoille, jotka harkitsevat

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) n kunta Taivalkosken kunta Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon toimijoilta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 Terveydensuojelujaosto 77 21.10.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(8) OHJE ELINTARVIKEMYYMÄLÖILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Projektin yhteenveto

Projektin yhteenveto Projektin yhteenveto 26.9.2013 1 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilahallinta elintarvikemyymälöissä Janne Lundén, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 3/2012 Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Toimijan omavalvontavelvoite... 1

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 25.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

OHJE KESKUS-, LAITOS- JA TARJOILUKEITTIÖILLE SEKÄ RAVINTOLOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE KESKUS-, LAITOS- JA TARJOILUKEITTIÖILLE SEKÄ RAVINTOLOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1 OHJE KESKUS-, LAITOS- JA TARJOILUKEITTIÖILLE SEKÄ RAVINTOLOILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Jyväskylän kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Eeronkatu 10 40720 Jyväskylä päivitys 23.3.2016 Ympäristöterveysjaosto

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Talousvesijärjestelmän riskinarviointi ja -hallinta Risk assessment and management Osa III / Part III. Prof. Riku Vahala Vesi- ja ympäristötekniikka

Talousvesijärjestelmän riskinarviointi ja -hallinta Risk assessment and management Osa III / Part III. Prof. Riku Vahala Vesi- ja ympäristötekniikka Talousvesijärjestelmän riskinarviointi ja -hallinta Risk assessment and management Osa III / Part III Prof. Riku Vahala Vesi- ja ympäristötekniikka 12.10.2015 Osa III : sisältö Toimenpiteet häiriötilanteessa

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys broilereiden suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Toiminnan olennaista muuttamista Omavalvontasuunnitelmaa Muuta, mitä? Laitosnumero (jos on kyseessä uusi laitos, viranomainen antaa numeron)

Toiminnan olennaista muuttamista Omavalvontasuunnitelmaa Muuta, mitä? Laitosnumero (jos on kyseessä uusi laitos, viranomainen antaa numeron) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 14 :n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston ja/tai 21 :n mukainen toimijan omavalvontasuunnitelman hyväksymishakemus: 1 / 5 Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen

Lisätiedot

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä.

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä. Metos IoLiving Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä helpottamaan keittiön työtäsi vaivatonta elintarviketurvallisuuden omavalvontaa varmistamisessa www.metos.com Metos IoLiving Helposti heti käyttöön

Lisätiedot

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista elintarvikehygieniasta 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista 2016 Elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO SUSHIN MIKROBIOLOGINEN LAATU VUONNA

PROJEKTIYHTEENVETO SUSHIN MIKROBIOLOGINEN LAATU VUONNA PROJEKTIYHTEENVETO SUSHIN MIKROBIOLOGINEN LAATU VUONNA 2016 JOHDANTO Projektin tavoitteena oli tutkia sushien valmistuksen mikrobiologista laatua ja valmistuksen hygieenisyyttä vuonna 2016. Samalla selvitettiin

Lisätiedot