OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE"

Transkriptio

1 Esittelijä Torniainen Sivu/sivut 1 / 5 OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE 1 Mitä on omavalvonta Omavalvonta on toimijan omaa toimintaa, jolla varmistetaan markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden hyvä laatu ja vaatimusten mukaisuus. Lannoitevalmisteita koskeva lainsäädäntö edellyttää, että toimija tuntee lannoitevalmisteiden valmistukseen ja käsittelyyn liittyvät kriittiset pisteet ja osaa ennaltaehkäistä mahdolliset ongelmatilanteet suunnitelmallisesti. Kriittiset pisteet on määriteltävä omavalvontasuunnitelmassa ja niitä on valvottava säännöllisesti suunnitelmassa kuvatulla tavalla. Omavalvontasuunnitelma on käytännössä kirjallinen työ- ja toimintaohje yrityksen henkilökunnalle, josta löytyy tarvittaessa ohjeet myös ongelmatilanteita varten. Toimijaa koskeva omavalvontavelvoite on kirjattu lannoitevalmistelakiin 539/2006 ja sitä täydentävään maa- ja metsätalousministeriön asetukseen 12/07 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1774/ Keneltä omavalvontaa edellytetään Omavalvontavelvoite on kaikilla lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita markkinoille saattavilla toimijoilla. Tällaisia toimijoita ovat lannoitevalmisteiden valmistajat, käsittelijät, maahantuojat ja maasta viejät. Omavalvontaa edellytetään myös niiltä toimijoilta, jotka luovuttavat lannoitevalmistekäyttöön sellaisenaan käytettäviä sivutuotteita, kuten tuhkaa, teräskuonaa tai mädätettyä puhdistamolietettä. Omavalvontaa edellytetään tietyissä tapauksissa myös omaan käyttöön valmistukselta. Omavalvonnan piirin kuuluvaa omaan käyttöön valmistamista ovat mm. kuntien ja kauppapuutarhojen maanparannusaineiden ja kasvualustojen valmistus. Myös maatiloilta edellytetään omavalvonnan järjestämistä, mikäli raakaaineena käytetään maatilalla muodostuvia tai maatilan ulkopuolelta vastaanotettavia eläimistä saatavia sivutuotteita tai maatilan ulkopuolelta vastaanotettuja muita orgaanisia aineksia, kuten kasvijätteitä tai jätevesilietteitä. Lannan käsittelystä omaan käyttöön tai sopimukseen perustuvalta lannan luovutukselta maatilalta toiselle ei edellytetä tässä ohjeessa tarkoitettua omavalvontaa. 3 Millainen on omavalvontasuunnitelman sisältö Omavalvonnan toteuttamista varten toimija laatii kirjallisen omavalvontasuunnitelman, joka on aina toimipaikkakohtainen. Omavalvontasuunnitelman tulee sisältää selvitys toiminnan kaikista työvaiheista, työvälineistä, koneista, laitteista ja valmistettavista tuotteista sekä niiden valvonnasta. Suunnitelmassa määritellään eri toimintojen kriittiset pisteet ja menetelmät, joilla näitä kohtia valvotaan tehokkaasti. Kriittisten pisteiden valvontaa varten on määritettävä toimenpiderajat ja toimintaohjeet menettelytavoista toimenpiderajojen ylittyessä. Toiminnan kannalta kriittisiä pisteitä on seurattava säännöllisesti ja pidettävä kirjaa sekä niiden seurannasta että tehdyistä toimenpiteistä. Kriittisten pisteiden valvontaan nimetään vastuuhenkilöt.

2 Esittelijä Torniainen Sivu/sivut 2 / 5 Omavalvontasuunnitelma lähetetään Eviran rehu- ja lannoitevalvontayksikköön elinkeinoilmoituksen ja laitoshyväksyntähakemuksen liitteenä. Toimijan laatimaa suunnitelmaa käytetään yhtenä kriteerinä valvontatarpeen arvioinnissa. Laadittua suunnitelmaa on toteutettava ja sen toteuttaminen on todennettava dokumentein. Omavalvontasuunnitelma ja sen toteuttamiseen liittyvä kirjanpito on oltava aina valvovan viranomaisen saatavilla. Toimijan on säilytettävä kirjanpitoa vähintään viiden vuoden ajan. Omavalvontasuunnitelma tulee pitää ajan tasalla ja siihen on kirjattava toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Oleellisista muutoksista on aina ilmoitettava myös Eviraan. Liitteenä oleva omavalvontasuunnitelman laadintaohje kattaa sekä lannoitevalmistelain 539/2006 että asetuksen (EY) N:o 1774/2002 vaatimukset. Ohjeessa on kohtia, jotka eivät koske kaikkia toimijoita. Ohje on tarkoitettu sovellettavaksi omaan toimintaan huomioiden toiminnan luonne ja laajuus. Lisätietoja asiasta: Ylitarkastaja Merja Torniainen, puh Ylitarkastaja Olli Venelampi, puh Ylitarkastaja Arja Vuorinen, puh

3 Esittelijä Torniainen Sivu/sivut 3 / 5 LIITE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJE Omavalvontasuunnitelma on toiminnan mukaan muuttuva ohje ja sen sisältö tulee pitää ajan tasalla. Omavalvontasuunnitelman päivittäminen voi olla yrityksessä yhden tai useamman henkilön vastuulla. Vastuu henkilö/henkilöt on mainittava suunnitelmassa. Lisäksi omavalvontasuunnitelmasta tulee selvitä päivämäärä, milloin se on laadittu sekä milloin ja miltä osin siihen on tehty muutoksia. Omavalvontasuunnitelman sisältö 1. Toiminnasta vastuussa olevat henkilöt ja henkilökunnan perehdyttäminen Omavalvontasuunnitelmassa esitetyille valvontapisteille tulee nimetä vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että suunnitelman mukaiset valvontatoimenpiteet ja niistä tehtävät kirjaukset tehdään sovitusti. Vastuuhenkilöitä voi olla esim. raaka-aineiden vastaanotossa, prosessin eri vaiheissa, näytteenotossa, puhtaanapidossa, kunnossapidossa, tuholaistorjunnassa ja häiriötilanteissa. Vastuuhenkilöiden nimeämisessä otetaan huomioon myös ulkoistettujen palveluntarjoajien kuten urakoitsijoiden vastuut tarjoamistaan palveluista. Omavalvontasuunnitelman sisällöstä ja toteuttamisesta on annettava riittävät tiedot toimipaikan henkilökunnalle. Lannoitevalmisteiden valmistukseen ja markkinoille saattamiseen osallistuvien henkilöiden perehdyttämisestä tulee olla suunnitelma. 2. Raaka-aineiden vastaanotto 3. Maahantuonti Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan tuotekohtaisesti, mitä raaka-aineita niiden valmistuksessa käytetään. Raaka-aineena käytettävien lannoitevalmisteiden tulee täyttää tyyppinimikohtaiset vaatimukset mukaan lukien laitoshyväksyntä. Raakaaineiden alkuperästä ja laadusta on oltava selvitys omavalvontasuunnitelmassa. Raaka-aineiden laadunvarmistuksesta tulee ilmetä, mm. seuraavat asiat: - mistä ja mitä raaka-aineita vastaanotetaan - mitä dokumentteja tulee vastaanotettavan raaka-aineen mukana - mitä raaka-aineesta tarkastetaan vastaanottotarkastuksessa - mitä tietoja raaka-aineista vastaanoton yhteydessä kirjataan ylös - valmistuslaitoksen kyseessä ollessa, kuinka vastaanotossa varmistutaan siitä, että ko. raaka-ainetta voidaan vastaanottaa laitokselle käsiteltäväksi - miten vastaanotettavat raaka-aineet varastoidaan tai esikäsitellään ennen käsittelyä - millainen on raaka-ainevarasto Maahantuotavien raaka-aineiden ja/tai valmiiden tuotteiden omavalvonnassa on varmistuttava niiden vaatimusten mukaisuudesta soveltuvin osin omavalvontasuunnitelman laadintaohjeen kohdan 2 mukaisesti. Eläimistä saatavien sivutuotteiden maahantuonnissa on otettava lisäksi huomioon, että tuotteet ovat Eviran maahantuontirekisteriin merkittyjä. Suunnitelmasta tulee selvitä, mitä dokumentteja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi vaaditaan ja miten Eviralle tehtävästä ennakkoilmoitusmenettelystä huolehditaan.

4 Esittelijä Torniainen Sivu/sivut 4 / 5 4. Eräkohtainen jäljitettävyys Omavalvontasuunnitelmassa on selvitettävä, miten jäljitettävyys on varmistettu. Toimijalla tulee olla järjestelmä, jolla voidaan varmistaa jäljitettävyyden säilyminen raaka-aineiden vastaanotosta aina valmiiseen lopputuotteeseen asti. Eri raaka-aineerät ja tuotteet voidaan merkitä esim. käyttäen erätunnuksena vastaanottopäivämäärää. Erätunnukset kulkevat erän mukana ja varastoitavista lopputuotteista tiedetään, mistä eristä ne koostuvat. Jäljitettävyyden varmentamiseksi tulisi suunnitelmaan kirjata mm. seuraavat asiat: - miten vastaanotettavien raaka-aine-erien ja/tai tuotteiden jäljitettävyys varmistetaan, - miten eri erät merkitään - miten jäljitettävyys varmistetaan prosessin ja tuotteiden varastoinnin aikana - miten valmiiden tuotteiden jäljitettävyys varmistetaan - miten valmistuslaitoksella varmistetaan, että käsittelemättömät raakaaineet ja valmiit tuotteet pidetään erillään 5. Tuotanto- ja toimintaprosessit Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan prosessin eri vaiheet ja kriittisten valvontapisteiden seurantamenettelyt. Kriittisten valvontapisteiden seuranta edellyttää säännöllistä kirjanpitoa. Prosessin eri vaiheet ja käytettävä raaka-aine vaikuttavat kriittisten valvontapisteiden määrään. Kirjanpitoa edellytetään lisäksi mm. prosessiin vaikuttavista toimenpiteistä, kuten kompostiaumojen käännöistä. Seuraavassa esimerkkejä siitä, mitä asioita omavalvontasuunnitelman tietoja tuotanto- ja toimintaprosesseista edellytetään suunnitelmaan: - mitä raaka-aineita ja/tai tuotteita prosessissa käsitellään, tiedot tulee selvitä tuotekohtaisesti - millainen on toimintaympäristö; tilat, koneet ja laitteet sekä miten niiden kunnosta ja puhtaanapidosta huolehditaan - mitkä ovat prosessin kriittiset valvontapisteet ja toimenpiderajat. Valvontapisteiden seurantaa varten on omavalvontasuunnitelmassa oltava ohjeet siitä, miten ja kuinka usein seurantaa toteutetaan. Valvontapisteille määritetään toimenpiderajat, jotka eivät saa ylittyä. Valvontapisteitä voivat olla esimerkiksi vastaanotettavan raaka-aineen ja/tai tuotteen laatu, käsiteltyjä tuotteita vastaanotettaessa varmistuttava niiden lannoitevalmisteeksi soveltuvuudesta raaka-aineen enimmäispartikkelikoko käsiteltäessä elämistä saatavia sivutuotteita raaka-aineiden seossuhteet hygienisointikäsittely prosessilämpötilat käsittely- tai viipymäaika prosessissa sekä varastossa markkinoille saatettavan lopputuotteen laatu - miten ja kuinka usein valvontapisteiden seurannassa käytettävien mittareiden ja laitteiden säännöllisestä tarkastamisesta huolehditaan - miten toimipaikassa on huolehdittu tuhoeläinten torjunnasta

5 Esittelijä Torniainen Sivu/sivut 5 / 5 6. Häiriötilanteet Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata, miten toimitaan häiriötilanteissa. Häiriötilanteita ovat mm. toimintahäiriöt laitoksella ja valvontapisteille määrättyjen toimenpiderajojen ylitykset. Häiriötilanteita koskevat korjaavat toimenpiteet edellyttävät aina omavalvonnassa raportointia. Häiriötilanteita varten tulee omavalvontasuunnitelmaan kirjata mm. - millaisia häiriötilanteita toiminnassa voi tapahtua ja toimintaohjeet häiriön sattuessa - miten häiriötilanteissa tapahtuvat poikkeamat kirjataan ja kenelle niistä ilmoitetaan - mitä tehdään raaka-aineille tai valmistetulle tuotteelle, jos häiriötä ei saada korjattua 7. Laadunvalvonta- ja näytteenottosuunnitelma 8. Laatupoikkeamat Prosessin toimivuuden ja lopputuotteen laadun varmistamiseksi on valmistettavan lannoitevalmisteen vaatimusten mukainen laatu varmistettava säännöllisesti. Laadun varmistaminen tulee tehdä tuotteessa esiintyvien mahdollisten riskien ja lainsäädännön vaatimusten perusteella. Laadunvalvonta koskee raaka-aineita, tuotantoa ja lopputuotetta. Laadunvalvontaan liittyvässä näytteenottosuunnitelmassa on määriteltävä mm. - mistä prosessin vaiheista näytteitä otetaan - kuinka usein näytteitä otetaan - mitä näytteistä tutkitaan - missä näytteet tutkitaan Laatupoikkeamia voi esiintyä lannoitevalmisteiden valmistuksessa käytetyissä raakaaineissa, sisään ostetuissa tuotteissa tai valmistetuissa tuotteissa. Laatupoikkeama on silloin vakava, kun raaka-aine tai valmis tuote ei täytä sille lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata, miten toimitaan havaittaessa laatupoikkeamia. 9. Varastointi-, säilytys- ja kuljetus Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten raaka-aineet ja valmiit tuotteet varastoidaan ja säilytetään. Lisäksi suunnitelmasta tulee selvitä, miten raakaaineiden kuljetukset on järjestetty ja vastaavasti valmiin tuotteen poiskuljetus. Varastoinnin ja kuljetuksen osalta on suunnitelmasta selvittävä myös prosessissa muodostuvien lannoitevalmistekäyttöön soveltumattomien sivuvirtojen varastointi- ja hävitystapa. Mikäli raaka-aineita tai valmiita tuotteita on tarkoitus viedä maasta, tulee omavalvontasuunnitelmasta selvitä, kenen vastuulla on vientiin liittyvien lupien ja kaupallisten asiakirjojen valmistelu. Eläimistä saatavia sivutuotteita sisältävien lannoitevalmisteiden vientiin edellytetään vientilupa Eviralta. 10. Tuotekehitys ja koetoiminta Uusien tuotteiden kehitystyö ja koetoiminta tulee huomioida laitoksen omavalvontasuunnitelmassa. Suunnitelmassa tulee kuvata, miten omavalvonnassa huomioidaan kehitettävien tuotteiden valmistus ja erillään pito markkinoille saatettavista lannoitevalmisteista.

Mädätteen käyttö maataloudessa

Mädätteen käyttö maataloudessa Mädätteen käyttö maataloudessa Lainsäädäntö, laitoshyväksyntä, jätejakeiden vaikutus vaatimuksiin Voimassa olevat säädökset Lannoitevalmistelaki 539/2006 MMMa 24/11 lannoitevalmisteista muutos valmisteilla

Lisätiedot

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta MITÄ ON OMAVALVONTA? Omavalvontasuunnitelman runko on esitetty mallissa omavalvontasuunnitelman laatimiseksi. Tämä ohje on tarkoitettu tueksi suunnitelman laadintaan,

Lisätiedot

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Marjoriikka Keränen Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1 Eviran ohje 18507/1 Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18507/1 Menettelyt

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1/10 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelaki velvoittaa elintarvikealan toimijoita laatimaan kirjallisen omavalvontasuunnitelman, noudattamaan sitä ja pitämään sen toteutumisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset)

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset) 151 Tampereen kaupunki OHJE 1(15) Yhdyskuntapalvelut Ympäristövalvontayksikkö Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere Puh. 020 716 6700, fax 020 716 6374 Sähköposti: elintarvikevalvonta@tampere.fi

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY, L 262/22 KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY, annettu 8 päivänä lokakuuta 2003, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvien tuotantotapojen periaatteista ja yleisohjeista

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista. Hyvä omavalvontasuunnitelma käsittelee kolmea aihealuetta: yrityksen

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. sivu 1/20 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala***......2 2 Suhde muihin säädöksiin***......2 3 Määritelmät***......2

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ympäristöterveydenhuolto 8.7.2014 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: 2220682-7 Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, 60800 ILMAJOKI terveystarkastajat@jikky.fi

Lisätiedot

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta Eviran ohje 16036/2 Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Määritelmiä... 2 3 Lainsäädäntöä... 3 4 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 5

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto 2009 Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus Vastuuhenkilö Noora Tolin Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 2 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10127/3 Hyväksyjä Maria Teirikko Käyttöönotto 18.6.2015 Valvontaosasto Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO 1. Alkusanat Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen

Lisätiedot

Eviran ohje 18510/1 Vaatimukset USA:n vientihyväksytyille liha-alan laitoksille Ohje toimijoille ja valvojille

Eviran ohje 18510/1 Vaatimukset USA:n vientihyväksytyille liha-alan laitoksille Ohje toimijoille ja valvojille Eviran ohje 18510/1 Vaatimukset USA:n vientihyväksytyille liha-alan laitoksille Ohje toimijoille ja valvojille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18510/1 Vaatimukset USA:n vientihyväksytyille

Lisätiedot

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Toimintaa koskevat osiot on rastitettu sisällysluetteloon X = kuuluu toimintaamme Sivu s. 3 s. 5 s. 6 s. 7 s. 9 s. 10 Asiat ja vastuuhenkilöt 1 Toimipaikan

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto LAADUNVARMISTUS Suomen sisävesiammattikalastajat ry Laatujaosto Jokainen laadunhallintajärjestelmää noudattava kalastaja tai kalastusyritys on täydentänyt omat tietonsa järjestelmään liitteillä - 5. Laadunvarmistuksen

Lisätiedot

Hyväksyjä Auli Vaarala

Hyväksyjä Auli Vaarala Tuula Lundén Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 4 Alkutuotantoilmoitus... 4 5

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet 2009 Eviran ohje 18222/1

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat KOKKOLAN KAUPUNKI OMAVALVONTAOHJE 1(11) Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Kahvilat Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi -, on laadittu Elintarvikelain (23/2006), MMM:n asetuksen (1367/2011,

Lisätiedot