Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta Aika klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja Niiranen Arto varajäsen Jokinen Mira jäsen Kokko Jyrki jäsen Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Muut läsnäolleet Kilpeläinen Jorma apulaiskaupunginjohtaja Paunonen Kari sosiaalitoimen asiantuntija Vesala Arto hallintoylilääkäri saapui klo Hakaniemi Kaija pöytäkirjanpitäjä Patronen Ulla khall edustaja Poissa Himanen Reijo jäsen Vaskisalo Jouni varajäsen Suosaari Voitto khall puheenjohtaja Käsitellyt asiat :t 1-13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Aira Putkonen puheenjohtaja Kaija Hakaniemi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Piritta Rantanen Arto Niiranen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja nähtävillä julkisten asioiden osalta: Jämsänkosken virstotalo, Sote-tilaajakeskus to klo pöytäkirjanpitäjä Kaija Hakaniemi

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta Käsitellyt asiat Sivu 1 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Sote-tilaajakeskuksen käyttösuunnitelma ja palvelusopimukset vuonna Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen 4 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset alkaen 5 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset/kehitysvammahuolto/ alkaen 6 Vammaispalvelulain mukaisen henkiökohtaisen avustaja palkkauksen ja muiden kustannusten korvaamisen perusteet ja taso vuonna Omaishoidon tuki/vammaiset ja pitkäaikaissairaat alle 65-vuotiaat henkilöt/ alkaen Omaishoidon tuki/vanhusten palvelut vuonna Erityislastenvahtitoiminta (Elva) vuonna Vanhusten perhehoidon toimintaohje ja myöntämisperusteet sekä hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja asiakasmaksut alkaen Sosiaali- ja terveystoimen palveluhinnastot vuodelle Sairaankuljetussopimukset Tiedoksi merkittävät asiat 33 Muutoksenhakuohjeet Kokouksessa käsitelty myös salaisen pöytäkirjan asiat

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Sotil 1 Jämsän kaupungin hallintosääntö 22 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta Sote-tilaajakeskuksen käyttösuunnitelma ja palvelusopimukset vuonna 2011 Sotil 2 Valmistelija: sosiaalitoimen asiantuntija, puh Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan talousarvion vuodelle 2011, taloussuunnitelman ja investointisuunni telman vuo sille Sa malla kaupunginvaltuusto on hy väksynyt mää räykset talous arvion ja ta loussuunni tel man sito vuudesta ja määrä rahojen käytös tä (talousar vion liite 4). Sosiaali- ja terveystoimi jakautuu kehitteillä olevan tilaaja-tuottaja toimintata van mukaisesti So te-tilaajalautakunnan johtamaan palvelut jär jestä vään Sote-tilaajahallintoon ja sosiaali- ja ter veyslautakunnan johta maan sosiaali- ja terveyspalvelujen omaan tuotantoon. Sote-tilaaja lau takunta järjestää ja tilaa kaikki Jämsän ja Kuhmoisten kuntien yh teistoiminta-alueen sosiaali ja terveyspalvelut Jämsän kaupungin valtuuston antamissa puitteissa joko Jämsän kaupun gin omalta pal velujen tuottajalta (Jämsän sosiaali- ja terveystoimi) tai muilta palve lujen tuot tajilta. Toimielimet ohjaavat palvelu- ja viran omaistoimintaa talousarviossa luodun järjestelmän mu kaisesti käyt tösuunnitelmien ja niiden toteutumisvertailujen avulla. Käyttösuunni telmilla toimi elimet jakavat määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoik si ja osatuloarvioiksi ja asettavat tar kennetut tavoitteet. Käyttösuun nitelmalla toteutetaan talousarviota - sen hyväksyvällä viran omai sella on oikeus antaa käyttösuunnitelmassa alaisiaan velvoittavia ohjeita toiminnallisista tavoitteista ja niiden toteuttamiseen tarvitta vista osamäärärahoista. Sote-tilaajalautakunta vahvistaa Sote-tilaajakeskus -tulosalueen osal ta pe rinteisen, edelli sessä kappaleessa kuvatun käyttösuunnitelman ja muiden tu losalueiden ja Kuhmoisten kun nan osalta vahvistetaan palvelusopi mukset, joiden liitteinä ovat palvelujen hankintasuunnitelmat. Erikoissairaanhoidon osalta on voimassa kaupunginhallituksen vahvistama Sopimus terveyspalvelujen tuotannosta (Tuotantosopimus Jokilaakson Terveys Oy:n kanssa) liitteineen. Sairaan hoi to pii rien kans sa (Kes ki-suomi ja Pirkanmaa) on voimassa ole vat vuo den 2011 so pi mus ohjausneuvotteluihin perustuvat sopimukset. Kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota 2011 ja palvelujen hankintasuunnitelmaa muutetaan palvelusopimuksessa Kuhmoisten kunnan vanhusten palvelujen tilauksen osalta siten, että Kuhmoisten kunnan valtuuston tekemän päätöksen mu kaisesti perus tetaan esitetyt sairaanhoitajan ja fysioterapeutin virat ja että Kuhmoisten kunta ei osta van husten neuvolapalveluja.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta Liitteenä Sote-tilaajakeskuksen käyttösuunnitelma ja palvelusopimuk set. Ehdotus Apulaiskaupunginjohtaja: SoTe -tilaajalautkaunta hyväksyy liitteiden mukaiset Sote-tilaajakeskuksen käyt tö suun ni telman ja palvelusopimukset vuodelle Kuhmoisten tilausta koskeva talousarvion muutos tehdään mahdollisen lisätalousarvion tai muun talousarvion muutoksen yhteydessä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 Palvelusopimus 2011/ Psykososiaaliset ja perheiden palvelut liitteineen 2 Palvelusopimus 2011/ Vammais- ja kuntoutuspalvelut liitteineen 3 Palvelusopimus 2011/ Vanhusten palvelut liitteineen 4 Palvelusopimu 2011/ Terveydenhuollon vastaanottopalvelut liitteineen 5 Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva palvelusopimus 2011 liitteineen

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen 1797/05.00/2011 Sotil 3 Valmistelija: sosiaalitoimen asiantuntija, puh ja hallintoylilääkäri, puh Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista sääde tään sosiaali- ja terveyden huollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja -asetuksessa 912/92 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksu asetus). Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäis maksuja, joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätök sin ylittää. Kunta ja kun tayhtymä voi päättää vain siitä, että asiakkail ta ja potilailta peritään säädetyt maksut enintään maksimimääräisi nä, alennettuina tai että nii tä ei joiltakin osin peritä lainkaan. Sosiaali- ja terveydenhuol lon asiakasmaksut pysyvät pääosin ennallaan tämän esityslistan teon aikaisen tiedon mukaan. Asiakasmaksu lain 2.2 :n ja asia kas maksuasetuksen 33 a :n nojalla indeksiin si dotut asia kas mak sut ja tulorajat muuttuvat vasta vuoden 2012 alus ta Liitteenä sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut lukien. Ehdotus Apulaiskaupunginjohtaja: SoTe -tilaajalauta kunta päättää vahvistaa liitteen mukai set Sosiaalija terveystoimen asia kasmaksut Jämsä - Kuhmoinen yhteistoiminta-alueella alkaen. Käydyn keskustelun jälkeen apulaiskaupunginjohtaja muutti ehdotustaan siltä osin, että liitteen1.5.3 Vammaispalvelujen mukainen kul je tus palvelu koh dan vii mei nen kap pale kuu luu "Kun nan jär jestämän lai tos hoidon pii rissä ole vien henki löiden koh dalla tu lee lai toksen jär jestää asuk kaal leen kul je tukset tar vitta vassa laajuudessa." Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Arto Niiranen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen ja Sinikka Lindeman ilmoitti yhtyvänsä siihen. Liitteet 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut lukien

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset alkaen 1786/ /2011 Sotil 4 Valmistelijat: sosiaalityönjohtaja, puh sosiaalitoi men asiantuntija, puh Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämänä sosiaalipalveluna tai lastensuojelulain 37 :n mukaisena avohuollon tukitoimena ja 49 :n mukaisena sijaishuoltona. Perhehoitoa voidaan järjestää lyhytaikaisesti tai pitkäaikaisesti. Perhehoidossa voi olla lapsi, nuori, vammainen tai kehitysvammainen henkilö, pitkäaikaissairas, mielenterveyskuntoutuja tai vanhus. Perhehoitajalaissa ( /312) säädetään perhehoitajasta, hoitopalkkiosta ja kustannusten korvaamisesta. Perhehoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan maksettavan palkkion määrästä ja suorittamisesta, kustannusten korvaamisesta, hoidettavan käyttövaroista, hoidon kestosta, hoidettavan oikeuksista ja tukitoimista perhehoitajan vapaasta, perhehoitajan valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta, sopimuksen irtisanomisesta sekä tarvittaessa muista seikoista. Perhehoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetussa laissa (713/2004) sekä tapaturmavakuutuksesta tapaturmalaissa (608/1948). Palkkio Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota. Laissa on säädetty hoitopalkkion vähimmäismäärästä. Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrää tulee perhehoitajalain 2 :n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96.ssä tarkoitetulla palkkakertoimella, Vuodelle 2011 vahvistettu palkkakerroin on 1,253. Hoitopalkkiot nousevat vuoden 2010 tasosta noin 1,79 prosenttia. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 353,62 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohden kuukaudessa. Kulu- ja käynnistämiskorvaukset Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalle maksetaan korvaus perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista sekä hoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista. Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista perhehoitajille maksetaan todellisten kustannusten mukainen korvaus. Laissa on säädetty kulukorvauksen vähimmäis-

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta määrästä. Kulukorvauksen tarkoituksena on korvata perhehoidossa olevan henkilön ravinnosta, asumisesta, harrastuksista, henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset menot sekä ne tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata. Lisäksi kulukorvaus sisältää lastensuojelulain nojalla perhehoitoon sijoitetulle lapselle tai nuorelle hänen omaan käyttöönsä mainitun lain nojalla annettavat käyttövarat. Perhehoitajille maksettavia kulu- ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitajalain mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on ollut vuoden 2010 alusta lukien 375,08 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Vuoden 2010 käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on ollut 2.663,76 euroa. Perhehoitajalain väliaikaisella muutoksella ( /859) elinkustannusindeksin lokakuun 2009 pisteluku jäädytettiin vuoden 2008 tasoon (1750), jolloin vuonna 2010 ko. maksuihin ei tehty korotuksia. Vuoden 2011 kulukorvausten määrä tarkistetaan nyt vertaamalla lokakuun 2010 elinkustannusindeksin pistelukua 1764 vuoden 2010 tarkistuksessa käytettyyn pistelukuun 1750, ja määriä korotetaan elinkustannusindeksin pisteluvun nousua vastaavasti. Korotus on 0,8 prosenttia. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on lukien 378,08 euroa kuukaudessa ja käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 2.685,07 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Palkkiot ja korvaukset Jämsässä ja yhteistoiminta-alueella 2011 Yhteistoiminta-alueen perhehoidon palkkiot ja korvaukset v ovat olleet seuraavat: palkkiot kokoaikainen hoito osapäivähoito erityistä hoitoa vaativa kokoaikainen hoito erityistä hoitoa vaativa osa-aikainen hoito 509,52 /kk 383,32 /kk 645,00 /kk 442,60 /kk Kulukorvaukset hoidettavan ikä 0 6 v. 375,08 /kk 7 11 v. 417,40 /kk v. 484,67 /kk 16 v ,33 /kk

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta Palkkioiden ja korvausten määräksi yhteistoiminta-alueella alkaen esitetään seuraavaa: Palkkiot (1,79%:n korotus) kokoaikainen hoito osapäivähoito erityistä hoitoa vaativa kokoaikainen hoito erityistä hoitoa vaativa osa-aikainen hoito 518,64 /kk 390,18 /kk 656,55 /kk 450,52 /kk Mikäli lapsen poissaolo yhtäjaksoisesti perhehoidosta jatkuu yli 30 vuorokautta, palkkion maksaminen päättyy. Kulukorvaukset (0,8%:n korotus) 0 6 v. 378,08 /kk 7 11 v. 420,74 /kk v. 488,55 /kk 16v ,56 /kk Mikäli lapsen poissaolo yhtäjaksoisesti perhehoidosta jatkuu yli 14 vuorokautta. niin ylimenevältä ajalta ei ole oikeutta saada kulukorvausta. Käynnistämiskorvaus Hoidon käynnistämisestä perhehoitajalle aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista maksetaan korvaus (käynnistämiskorvaus), jonka enimmäismäärä on lukien 2.685,07 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohden. Korvattavia kohteita voivat olla mm. kalusteet, vuodevaatteet, ensi-vaatekerta, leikkikalut sekä harrastusvälineet. Ehdotus Apulaiskaupunginjohtaja: SoTe -tilaajalautakunta vahvistaa edellä asiaselostuksessa esitetyt lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset Jämsä - Kuhmoinen yhteistoiminta-alueella al kaen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta Perhehoidon palkkiot ja korvaukset/kehitysvammahuolto/ alkaen 1761/05.24/2011 Sotil 5 Valmistelijat : vammaispalvelujohtaja, puh sosiaalitoimen asiantuntija, puh Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen hoidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa (Sosiaalihuoltolaki 25 1 mom). Perhehoitajan asema perustuu toimeksiantosopimukseen. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan hoitopalkkiosta ja kulukorvauksen perusteet ja määrä. Perhehoitajan eläketurva ja tapaturmavakuutus perustuvat perhehoitajalain 8 :ään sisältyvillä viittaussäännöksillä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelakiin ja tapaturmalakiin. Perhehoitajan eläketurva määräytyy aina peruseläketurvan mukaisesti. Hoitopalkkio: Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2011 vahvistettu palkkakerroin on 1,253. Hoitopalkkiot nousevat vuoden 2010 tasosta n. 1,79 %. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 353,62 euroa perhe hoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Kulu- ja käynnistämiskorvaus: Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista perhehoitajalle maksetaan todellisten kustannusten mukainen korvaus (kulukorvaus). Kulukorvauksen vähimmäismäärästä on säädetty perhehoitajalaissa. Kulukorvaus voidaan erityisistä syistä maksaa myös säädettyä vähimmäismäärää pienempänä. Perhehoitajalain väliaikaisella muutoksella ( /859) elinkustannusindeksin lokakuun 2009 pisteluku jäädytettiin vuoden 2008 tasoon säätämällä, että kulu- ja käynnistämiskorvausten sekä toimeksiantosopimuksessa sovittujen kulukorvausten määrät tarkistetaan vuonna 2010 käyttäen pistelukua Lokakuun 2010 elinkustannusindeksin pisteluku oli Kulukorvausten vähimmäismääriä tarkistetaan nyt vertaamalla lokakuun 2010 pistelukua 1764 vuoden 2010 tarkistuksessa käytettyyn pistelukuun 1750, ja määriä korotetaan elinkustannusindeksin pisteluvun nousua vastaavasti. Korotus on 0,8 prosenttia. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on lukien 378,08 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Käynnistämiskorvaus:

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on lukien 2 685,07 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Perhehoidosta maksettava palkkio ja kulukorvaus ovat veronalaista työkorvausta. Kulukorvauksen perhehoitaja voi vähentää verotuksessaan tulonhankkimisesta aiheutuneina menoina. Syksyn 2010 aikana on valmisteltu maakunnallista yhtenäistä perhehoidon toimintaohjetta yhteistyössä Keski-Suomen kuntien vammaispalvelun työntekijöiden ja Kehitysvammaisten palvelusäätiön perhehoidon kehittämishankkeen kesken. Toimintaohjeen työstäminen on kesken ja työryhmä odottaakin mahdollista perhehoitolainsäädännön uudistamista ennen kuin Keski-Suomen maakunnan yhtenäinen toimintaohje tuodaan lautakuntien hyväksyttäväksi. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti huhtikuussa 2009 työryhmän tekemään esityksiä perhehoitolainsäädännön uudistamisesta sekä ohjaamaan valtakunnallisen perhehoidon toimintaohjelman toteuttamista. Työryhmän tehtävänä oli arvioida perhehoitolainsäädännön uudistamisen tarve ottaen huomioon hallitusohjelman mukaisen tavoitteen siirtää lastensuojelun sijaishuollon painopistettä perhehoitoon. Perhehoidon kehittämistarpeena on myös pitkäaikaissairaiden, mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten perhehoidon saattaminen tasa-arvoiseen asemaan lastensuojelun perhehoidon kanssa. Työryhmä esittää, että säädetään perhehoitolaki, johon kootaan perhehoitoa koskevat säännökset. Perhehoitoa koskevaa lainsäädäntöä uudistettaessa määritellään perhehoidossa käytettävät käsitteet sekä säädetään perhehoitoa toteuttavien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksista ja perhehoidossa hoidettavien määrästä. Työryhmän ehdotuksen mukaisesti perhehoitajien ennakkovalmennus tulisi lakisääteistää. Sijoituksen tavoitteiden mukaista toteutumista edistäisi niin lastensuojelussa kuin aikuisten perhehoidossa entistä tiiviimpi ja suunnitelmallisempi tuki perhehoitajana toimiville sekä riittävä perhehoidon toteutumista tukeva henkilöstö. Nykyistä perhehoidossa käytettävää toimeksiantosopimusta tulee kehittää. Oikeutta solmia toimeksiantosopimus perhehoitajan kanssa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan kuntien ja kuntayhtymien ohella sellaisia palveluntuottajia, jotka ovat saaneet toiminnalleen Valviran luvan. Yhtenäisten lupakäytäntöjen turvaamiseksi perhehoitoa koskevat lupa-asiat esitetään keskitettäväksi Valviraan. Perhehoidon järjestämis- ja valvontavastuu säilyisi edelleen kunnalla tai kuntayhtymällä. Työryhmä ei esitä muutoksia lainsäädäntöön perhehoidossa käytettävien rajoitustoimenpiteiden osalta. Perhehoitajan peruspalkkiota tulee työryhmän ehdotuksen mukaan korottaa 650 euroon yhtä hoidettavaa kohti. Samalla työryhmä ehdottaa, että perhehoitajille säädetään mahdollisuus vuosittaiseen täydennyskoulutukseen (1-2 päivää), oikeudesta vapaaseen (18 päivää vuodessa) sekä perhehoitajan ansionmenetyksistä ja kulujen

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta korvaamisesta. Perhehoitolain vaikutukset perhehoitajien sosiaaliturvaan tulee arvioitavaksi jatkovalmistelun yhteydessä. Alueellisesti yhtenäisten toimintakäytäntöjen edistäminen ja perhehoidon nykyistä monipuolisempien toteuttamismahdollisuuksien tukeminen edellyttää työryhmän näkemyksen mukaan sitä, että jatkossa perhehoitoon sijoittaminen tapahtuu aina alueellisten perhehoidon yksiköiden kautta, jotka varmistavat, että yksittäisessä perhekodissa hoidettavien lukumäärä ja hoitoisuus vastaavat perhekodin osaamista ja voimavaroja. Mikäli perhehoitolaki säädetään, tarkistetaan Jämsä - Kuhmoinen yh teis toi minta-alueen perhehoidon toimintaohje, palkkiot ja kulukorvaukset vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä. Liitteenä kehitysvammahuollon perhehoidon palkkiot ja kor vaukset alkaen. Ehdotus Apulaiskaupunginjohtaja: SoTe -tilaajalautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti kehitysvammahuollon perhehoidon palkkiot ja korvaukset Jämsä - Kuhmoinen yhteistoiminta-alueella alkaen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 7 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset/kehitysvammahuolto/ alkaen

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta Vammaispalvelulain mukaisen henkiökohtaisen avustaja palkkauksen ja muiden kustannusten korvaamisen perusteet ja taso vuonna /05.24/2011 Sotil 6 Valmistelija: vammaispalvelujohtaja, puh ja sosiaalitoimen asiantuntija, puh Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta ( ) ja Jämsän kaupungin SoTe-tilaajalautakunta ( ) ovat käsitelleet ja hyväksyneet vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun myöntämisperusteet Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueella alkaen. Tässä pykälässä käsitellään vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisten perusteet ja korvauksen tasot v Vammaispalvelulaki Uuden vammaispalvelulain myötä vaikeavammaisten oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistui. Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaiselle henkilölle eli kunta ei voi evätä palvelua, jos laissa mainitut edellytykset sen saamiselle täyttyvät. Oikeus koskee myös välttämätöntä, mutta määrällisesti vähäisempää avun tarvetta, joka on toistuvaa. Päivittäisiä toimia sekä työtä ja opiskelua varten apua on järjestettävä vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä tarvetta vastaava määrä. Päivittäisillä toimilla tarkoitetaan muun muassa liikkumista, pukeutumista, henkilökohtaisen hygienian hoitamista, vaate- ja ruokahuoltoa, kodin siisteydestä huolehtimista sekä asiointia. Muita toimintoja varten tuntimäärä on rajoitetumpi, vähintään 10h/kk vuosina ja vähintään 30 h/kk vuodesta Henkilökohtaista apua voidaan järjestää korvaamalla avustajan palkkauksesta aiheutuvat kulut kuten aikaisemmassa henkilökohtainen avustaja-järjestelmässä, palveluseteleillä, ostopalveluna, kunnan oman palvelutuotannon turvin tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Henkilökohtaisen avun järjestämistavassa on mahdollisimman kattavasti huomioitava asiakkaan elämäntilanne ja palveluntarve. Vammaispalvelulain muutoksen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutettiin siten, että henkilökohtainen apu säädettiin maksuttomaksi sosiaalipalveluksi. Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja työlainsäädäntö Vaikeavammainen henkilö toimii henkilökohtaisen avustajansa työnantajana. Häntä on tarvittaessa ohjattava ja autettava avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa. Työnantaja valitsee avustajan, tekee työsopimuksen ja huolehtii palkanmaksusta ym. lakisääteisistä kustannuksista, jotka kunta korvaa hänelle tehdyn päätöksen mukaisesti. Avustajana toimivalle ei siis synny kunnallista työsuhdetta

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta vaan kunta korvaa vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kohtuulliset lakisääteiset kustannukset. Palkan korvauksen tason kunta voi itse määritellä. Pääsääntöisesti avustajan työsuhteeseen on palkattava muu henkilö kuin perheenjäsen. Poikkeuksena ovat kuitenkin tilanteet, joissa omaisen palkkaaminen on erityisen painavasta syystä vaikeavammaisen edun mukaista. Heta- Henkilökohtaisten avustajien työnantajaliitto ry ja Julkisten ja Hyvinvointialojen Liitto JHL ry. ovat solmineet lukien valtakunnallisen henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen. Työehtosopimus ei ole yleissitova vaan sopimus sitoo ainoastaan Hetan työnantajajäseniä ja heidän avustajiaan. Kunnat eivät ole osallisia työehtosopimuksessa. Jämsän SoTe-tilaajalautakunta on päättänyt , että sopimuksen astuttua voimaan avustajien tuntipalkan korvaus tarkistetaan sopimuksen mukaiseksi. Palkan suuruudesta ei kuitenkaan tässä sopimuksessa vielä päätetty vaan palkantarkistuksista ja palkkasopimuksesta neuvotellaan ja sovitaan mennessä. Palkantarkastukset tulisivat voimaan Mikäli yhteisymmärrystä tarkistuksista ja palkkasopimuksesta ei saavuteta, voidaan työehtosopimus irtisanoa. Nykyisessä tilanteessa, kun valtakunnallista yleissitovaa työehtosopimusta ei ole, henkilökohtaisen avustajan palkan korvauksen perusteena on käytetty yhteistoiminta-alueella Kvtes:n mukaista hinnoittelutunnusta "Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelutehtävien palkkahinnoittelu" 04PER010. Tähän hinnoitteluryhmään kuuluvat myös kaupungin palkkalistoilla olevat vammaisavustajat. Henkilökohtaisen avustajan palkkausmenoina korvattaviksi kokemuslisiksi on hyväksytty 5 % korotus peruspalkasta 4, 7 ja 10 vuoden palvelun jälkeen. Hinnoittelutunnus 04PER010 on v edelleen lähtökohtana määriteltäessä, minkä suuruiset palkkauskustannukset kaupunki korvaa työnantajille henkilökohtaisista avustajista. Muodollisia pätevyysvaatimuksia koulutuksen suhteen henkilökohtaisilla avustajilla ei ole. Muiksi korvattaviksi kustannuksiksi luetaan työnantajan maksettaviksi kuuluvat lakisääteiset maksut ja korvaukset sekä muut avustajasta aiheutuvat kohtuulliset ja välttämättömät kulut. Niitä voivat olla esim. työnantajana toimimiseen liittyvät koulutuskulut ja rekrytointikulut. Sunnuntai- ja ylityö korvataan työaikalain mukaisesti. Työaikalain mukaisiin lakisääteisiin kustannuksiin eivät kuulu lauantai-, iltaja yölisät. SoTe-tilaajalautakunta kuitenkin päätti , että korvattaviksi palkkauskustannuksiksi hyväksytään alkaen ilta-, ja lauantailisät, mikäli palvelutarpeen arvioinnin ja palvelu-

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta suunnitelman laadinnan yhteydessä ilmenee, että henkilökohtaisen avun tarve on välttämätöntä myös iltaisin ja lauantaisin. Lisääntyvä henkilökohtaisen avun kysynnän ja tarpeen määrän kasvu huomioiden, henkilökohtaisten avustajien saatavuutta ja rekrytointia helpottaa lauantai- ja iltalisien ottaminen kunnan korvauksen piiriin. Tammikuun 2011 tilanteen mukaan päätös henkilökohtaisesta avusta on tehty 39 jämsäläiselle vaikeavammaiselle henkilölle ja viidelle kuhmoislaiselle vaikeavammaiselle henkilölle. Näistä jämsäläisille henkilökohtainen apu on järjestetty ostopalvelun avulla kymmenelle henkilölle ja Kuhmoisiin kahdelle henkilölle. Muille henkilökohtainen apu on järjestetty henkilökohtainen avustajajärjestelmällä. Lisäksi kaupungin vammaisavustajien turvin järjestetään henkilökohtaista apua kokonaan tai osittain n. 20 jämsäläiselle henkilölle. Työhön liittyvään avustamiseen henkilökohtaista apua on myönnetty kahdelle henkilölle ja opiskeluun kolmelle henkilölle. Palveluseteliä ei ole käytössä. Myönnetyt henkilökohtaisen avun tuntimäärät vaihtelevat 8 tunnista/vko 56 tuntiin/vko päivittäisiin toimintoihin ja 30 h/kk/asiakas vapaa-ajan ym. toimintoihin. Vammaispalvelun viranhaltija tekee päätökset henkilökohtaisesta avusta. Päätökset perustuvat mm. palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointiin ja yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan. Päätöksen tukena käytetään tarvittaessa eri tahoilta saatuja selvityksiä ja arviointeja, jotta kokonaiskäsitys asiakkaan tilanteesta ja henkilökohtaisen avun tarpeesta ja määrästä syntyisi yhteistyössä asiakkaan kanssa. Vuoden 2011 aikana selvitetään yhteistyössä Jämsän kaupungin henkilöstö- ja palkkahallinnon kanssa Jämsän kaupungin mahdollisuutta toimia ns. sijaismaksajana koskien henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentaa ja maksamista. Vaikeavammaisen työnantajan toimeksiannosta kaupunki voisi hoitaa palkanmaksun ja siihen liittyvät verotukselliset tehtävät. Työnjohto-oikeus säilyisi kuitenkin edelleen vaikeavammaisella henkilöllä itsellään. Liitteenä Henkilökohtaisen avustajan palkkauskustannusten ja muiden lakisääteisten kustannusten korvaaminen yhteistoiminta-alueella lähtien Ehdotus Apulaiskaupunginjohtaja: SoTe -tilaajalautakunta vahvistaa liitteen mukaisena vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustajan palkkauksen ja muiden kustannusten korvaamisen perusteet sekä tason Jämsä-Kuhmoinen yhteistoiminta-alueelle v. 2011

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 8 Vammaispalvelulain mukaisen henkiökohtaisen avustaja palkkauksen ja muiden kustannusten korvaamisen perusteet ja taso vuonna 2011

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta Omaishoidon tuki/vammaiset ja pitkäaikaissairaat alle 65-vuotiaat henkilöt/ alkaen 1762/05.24/2011 Sotil 7 Valmistelijat: vammaispalvelujohtaja, puh sosiaalitoimen asiantuntija, puh Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta ( /937) ja lain muutoksiin (950/2006). Omaishoitolain 2 :n mukaan omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä omaisten tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu. So- Te-tilaajalautakunta vahvistaa omaishoidontuen myöntämisen perusteet lain puitteissa sekä päättää hoitopalkkioiden määrästä ja kriteereis tä. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitajalle maksettava vähimmäispalkkio vuoden 2011 alusta on 353,62 kuukaudessa. Hoitopalkkio voidaan sopia tätä pienemmäksi jos hoidon sitovuus ja huolenpidon tarve on vähäistä tai siihen on hoitajan esittämä erityinen syy. Hoitopalkkio on vuoden 2011 alusta vähintään 707,24 kuukaudessa, jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä. Edellytyksenä on, että hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäistä suurempia tuloja, oikeutta sairasvakuutuslain mukaiseen erityishoitorahaan eikä oikeutta vuorotteluvapaalain mukaiseen vuorottelukorvaukseen. Hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Palkkakerroin vuodelle 2011 on 1,253. Tämä merkitsee palkkioihin n. 1,79 prosentin nousua vuoteen 2010 verrattuna. V Jämsässä oli määrärahoja varattu Vampa omaishoidon tukeen euroa. Tukea maksettiin kuluneen vuoden aikana 14 eri henkilölle. Keva omaishoidon tukeen oli varattu euroa. Tukea maksettiin 10 eri henkilölle. Kielteisiä päätöksiä Vampa omaishoidon tuen puolella tehtiin seitsemälle eri henkilölle (kriteerit eivät täyttyneet ja/tai määrärahojen riittämättömyys). Yhdelle heistä tuki myönnettiin myöhemmin yhden omaishoitosopimuksen päätyttyä. Keva omaishoidon tuen puolella hylättiin yksi hakemus. Toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon puolella on tällä hetkellä yhteensä 23, joihin vuodelle

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta varatut määrärahat ovat sidotut tilanteen perusteella uusia omaishoidon tukihakemuksia on vuodelle 2011 tullut kehitysvammahuollon puolelle neljä ja vammaispalvelun puolelle kolme. Vuodelle 2011 Vampa omaishoidon tukeen Jämsä on varattu euroa ja Keva omaishoidon tukeen Jämsä euroa (ilman Kuel-maksuja). Määrärahavaraus ja indeksikoro tukset vuodelle 2011 huomioiden uusia tukia voitaneen myöntää vammaispalvelun puolella yhdelle uudelle ja kehitysvammahuollon puolella kahdelle uudelle hakijalle ellei nykyisissä voimassa oleviin sopimuksiin tule muutoksia. Vuonna 2010 Kuhmoisista tuli ainoastaan yksi hakemus omaishoidon tuesta vammaispalveluihin (Vampa omaishoidontuki Kuhmoinen). Vuodelle 2011 Kuhmoisten osalle on tästä johtuen varattu vammais- ja kuntoutuspalvelujen tulosalueelle vammaisten omaishoidon tukeen (riittäisi yhteen 2. tukiluokan tukeen) ja kehitysvammaisten omaishoidon tukeen (riittäisi yhteen 2. tukiluokan tukeen) muuttuneen vammaispalvelulain myötä henkilökohtaisena avustajana työskentelevä omainen ei voi hoitaa samaa tehtävää omaishoitosopimuksen perusteella. Tämä tulee huomioida uusissa päätöksissä. Liitteenä myöntämisperusteet ja toimintaohjeet vammaisten ja pitkäai kais sai rai den al le 65-vuo tiai den hen kilöiden omaishoidon tuesta v Ehdotus Apulaiskaupunginjohtaja SoTe -tilaajalautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden alle 65 vuotiaiden henkilöiden omaishoidontuen määräytymisperusteet ja toimintaohjeet Jämsä - Kuh moinen yhteistoiminta-alueella vuodelle Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 9 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden alle 65-vuotiaiden henkilöiden omaishoidon tuki vuonna 2011

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta Omaishoidon tuki/vanhusten palvelut vuonna /05.12/2011 Sotil 8 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh sosiaalitoimen asiantuntija, puh Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon tu kea koskeva lainsäädäntö uudistui , jolloin tuli voimaan la ki omaishoidon tuesta (937/2005). Lain 4 :n 1 mom. muutoksella (950/2006) omaishoitajan oikeutta lakisääteisiin vapaisiin lisättiin kahdesta vuorokaudesta kolmeen vuorokauteen kalente rikuukautta kohti silloin, kun hoitotyö on luonteeltaan erittäin sitovaa. Laissa omaishoidon tuesta (937/2005) omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaista omaishoitoa turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä hoidon jatkuvuus ja tukemalla omaishoitajan työtä. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut, omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoidettava maksaa asiakasmaksulain 6 b :n mukaan enintään 10,60 euroa vuorokaudessa niistä sosiaali- ja terveyspalveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi korvaamaan omaishoitajan antamaa hoitoa. Omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Kunnat päättävät omaishoidon tuen palkkioluokista ja perusteista lain sallimissa rajoissa. Hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuonna 2011 hoitopalkkion vähimmäismäärä on 353,62 euroa kuukaudessa ja hoitopalkkioita korotetaan vuoden 2010 tasosta 1,79 %. Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, palkkio on lain (937/2005) 5 :n mukaan vuonna 2011 vähintään 707,24 euroa kuukaudessa edellyttäen, että hoitajalla ei ole tältä ajalta 1. vähäistä suurempia työtuloja; 2. oikeutta sairausvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan; 3. oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/2002) 13 :n mukaiseen vuo-

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ SoTe -tilaajalautakunta rottelukorvaukseen. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset: Omaishoitolain 3 :n mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos 1. henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vas taavan syyn vuoksi tarvitsee koti oloissa hoitoa tai muu ta huolenpitoa; 2. hoidettavan omainen tai muu hoidet tavalle läheinen henkilö on val mis vastaamaan hoidosta ja huolenpi dosta tarpeellis ten palveluiden avul la; 3. hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia; 4. omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja ter veyspalve luiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuu den kannalta riittävää; 5. hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteil taan siellä an nettavalle hoidolle sopiva; ja 6. tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Omaishoidon tuen myöntäminen edellyttää, että hoidettavalla on omainen tai muu läheinen henkilö, joka on valmis solmimaan kunnan kanssa sopimuksen omaishoidon tuesta. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos omaishoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon vaatimuksia. Päätöstä tehtäessä arvioidaan kokonaisvaltaisesti hoitajan kyky selviytyä omaishoitoon sisältyvistä tehtävistä. Arvioinnissa otetaan huomioon omaishoitajan 1. fyysinen ja psyykkinen terveydentila, mahdolliset sairaudet ja nii den vaatima hoito; 2. toimintakyky ja voimavarat kuten kyky selviytyä päivittäisistä pe rus toiminnoista ja arjen askareista, huolehtia lääkityksestä, liikkua koto na ja kodin ulkopuolella; 3. sosiaaliset verkostot. Omaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003). Omaishoidon tuesta hoitajan kanssa sopimuksen tehneen kunnan on otettava hoitajalle tapaturvavakuutuslain (608/1948) 57 :n 1 momentin mukainen vakuutus. (937/ ). Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata (950/2006) vähintään kolme (3) vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän

Sote 10.12.2014 122 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981.

Sote 10.12.2014 122 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981. Sosiaali- ja terveyslautakunta 122 10.12.2014 Omaishoidon tuki/vanhusten palvelut 1.1.2015 alkaen 1249/05.12/2013 Sote 10.12.2014 122 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981. Omaishoidon tuen

Lisätiedot

Sote 120 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981.

Sote 120 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981. Sosiaali- ja terveyslautakunta 120 18.12.2013 Omaishoidon tuki/vanhusten palvelut 1.1.2014 alkaen 1249/05.12/2013 Sote 120 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981. Omaishoidon tuki on lakisääteinen

Lisätiedot

Sote 20.05.2015 55 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja omaishoi don ohjaaja, puh. 040 779 3981

Sote 20.05.2015 55 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja omaishoi don ohjaaja, puh. 040 779 3981 Sosiaali- ja terveyslautakunta 55 20.05.2015 Lisäselvitys omaishoidon tuesta kaupunginvaltuustolle Sote 20.05.2015 55 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja omaishoi don ohjaaja,

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan 1.1.2006 lukien. Tulevan kuntaliitoksen johdosta omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Sosiaalityö- ja perhepalvelut/vammaispalvelut OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Pitkäaikaissairaat tai vammaiset lapset ja nuoret alle 18 vuotta, sekä yli 18-vuotiaat kehitysvammaiset

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2. Kuopion kaupunki Omaishoidon tuki 2012 1 (5) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012 (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.2012) LIITE 4 Perusteet Omaishoidon tuki on lain

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Sote 16.12.2015 99 Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh. 040 775 0347; pal ve lu päällik kö (Jämsän Terveys Oy), puh. 040 712 2613.

Sote 16.12.2015 99 Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh. 040 775 0347; pal ve lu päällik kö (Jämsän Terveys Oy), puh. 040 712 2613. Sosiaali- ja terveyslautakunta 99 16.12.2015 Omaishoidon tuki/vanhusten palvelut 1.1.2016 alkaen 1249/05.12/2013 Sote 16.12.2015 99 Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh. 040 775 0347; pal ve lu päällik

Lisätiedot

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet Perusturvaltk 42 / 08.02.2006 Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on osa sosiaalipalveluja, jonka

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat:

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat: LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet yli 18-vuotiaiden osalta 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN 1. OMAISHOITO Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.3.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.3.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.3.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN 1 Versio 14.1.2013 Perusturvalautakunta 13.2.2013 liite nro 1 OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN Omaishoidontukea voidaan myöntää omaishoitolain 3 :n mukaan, jos 1. henkilö alentuneen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Kuopion kaupunki 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 21.10.2014 Perusturvalautakunta 24.2.2015 11 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän 263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 2 Säädösperusta (1, 2 ) Laki omaishoidon tuesta (937/2005) astui voimaan 1.1.2006. Lain tarkoitus on edistää hoidettavan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen 1. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Omaishoitajille

Lisätiedot

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Omaishoidontuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (2005/937). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Liite n:o 2, Perusturvalautakunta 27.1.2010 9 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 2010 -

Liite n:o 2, Perusturvalautakunta 27.1.2010 9 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 2010 - 1 Liite n:o 2, Perusturvalautakunta 27.1.2010 9 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 2010 - Määritelmä Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2016 alkaen Yhtymähallitus 16.12.2015 ( 86) Yhtymähallitus 17.12.2014 ( 129) Yhtymähallitus

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8. Omaishoidon tuen Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.6.2015 1 1 Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje

Omaishoidontuen toimintaohje Omaishoidontuen toimintaohje 1/2015 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 2. Omaishoidontuen myöntämisedellytykset... 2 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 2 4. Päätös omaishoidontuesta sekä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 2 Omaishoidon tuen tarkoitus ja tuen sisältö ( Laki omaishoidon tuesta 937/2005 1, 2 ) Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen

Lisätiedot

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (L937/2005) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu on kunnalla.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä omaishoidon tuki on?... 3 2. Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset... 3 3. Omaishoidon tuen hakeminen... 4 3.1 Palvelutarpeen

Lisätiedot

OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI

OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI SOSIAALIJAOSTO 20.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 1 2. OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 1 2.1 Omaishoidettavan palvelutarpeen

Lisätiedot

Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2016

Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2016 Perusturvalautakunta 133 16.12.2015 Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2016 1012/10/2015 Perusturvalautakunta 133 Laki omaishoidon tuesta on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen. Omaishoidolla tarkoitetaan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 HINTATARJOUSPYYNTÖ HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUISTA VUODELLE 2015 (LIITTEET) 2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 HINTATARJOUSPYYNTÖ HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUISTA VUODELLE 2015 (LIITTEET) 2 PERUSTURVAJAOSTO ESITYSLISTA 9/2014 Kokousaika 9.12.2014 klo 16.30 Kokouspaikka, Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2015 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

Hyväksytty perusturvalautakunnassa PERUSTURVA 24.1.2012, 6 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUODELLE 2012

Hyväksytty perusturvalautakunnassa PERUSTURVA 24.1.2012, 6 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUODELLE 2012 PYHÄNNÄN KUNTA Hyväksytty perusturvalautakunnassa PERUSTURVA 24.1.2012, 6 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUODELLE 2012 Pyhännän kunnassa omaishoidon tukea haetaan oheisella lomakkeella.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen vanhuspalveluissa 1.1.2016 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen vanhuspalveluissa 1.1.2016 alkaen Hallitus 260 16.12.2015 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen vanhuspalveluissa 1.1.2016 alkaen H 260 (Valmistelija: sosiaaliohjaaja Teija Seppälä) Omaishoidon

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Sosiaali- ja terveyslautakunta 38 06.05.2014 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 118/302/2014 SOSTERV 38 Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Lastensuojelun

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009 19.5.2009 Päivi Joensuu Terttu Lakaniemi Merja Mäkitalo SISÄLLYS 1. Omaishoidontuki 2. Omaishoidontuen hakeminen 3. Tuen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Kokkolassa ja Kruunupyyssä [Työryhmä: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho ja Hanna Saarinen] 1.6.2015

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2015 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja)

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi

Lisätiedot

Omaishoidon tuesta annetun lain 3 :n mukaan yleiset myöntämisperusteet ovat:

Omaishoidon tuesta annetun lain 3 :n mukaan yleiset myöntämisperusteet ovat: 1 (10) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2012 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Omaishoitajille maksettavien

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Omaishoidon tuen myöntämisperusteet OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai

Lisätiedot

LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 17.12.2014 98 LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Yleistä Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

Omaishoidon tukihakemus kehitysvammaisen hoitoon vammaisen hoitoon sairaan alle 65-v hoitoon

Omaishoidon tukihakemus kehitysvammaisen hoitoon vammaisen hoitoon sairaan alle 65-v hoitoon Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Perhepalvelut Vammaispalvelut Omaishoidon tukihakemus kehitysvammaisen hoitoon vammaisen hoitoon sairaan alle 65-v hoitoon Käsittelijä täyttää

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 01.01.2014 lähtien

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 01.01.2014 lähtien 1 Laihian kunta, perusturvatoimi 17.09.2013 OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 01.01.2014 lähtien 1. Pitkäaikaissairaat tai vammaiset lapset ja nuoret alle 18 vuotta, sekä yli 18-vuotiaat kehitysvammaiset

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Omaishoidon nykytilanne Laki omaishoidon tuesta voimaan 1.1.2006 Omaishoidon tuki on hoidettavan

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuen palkkiot ja myöntämisperusteet 2014 Stlk 11.12.2013, 199 Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kunnille tiedotteen uusista omaishoidon tuen hoitopalkkioista (kuntainfo 10/2013,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen määritelmä ja myöntämisedellytykset... 1 2. Hoitopalkkion määrät ja kriteerit

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen vanhuspalveluissa 2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen vanhuspalveluissa 2015 alkaen Hallitus 251 19.11.2014 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen vanhuspalveluissa 2015 alkaen H 251 (Valmistelija: sosiaaliohjaaja Teija Seppälä) Omaishoidon

Lisätiedot

Ptltk 26.11.2015 86, hite ld. röjä~fföi~ö~ttji~ 1 MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2016

Ptltk 26.11.2015 86, hite ld. röjä~fföi~ö~ttji~ 1 MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2016 Ptltk 26.11.2015 86, hite ld röjä~fföi~ö~ttji~ 1 MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2016 L. li ~ 0 iii 0 0 ~ 0 0 :0 iii 00 Å ~ ~ ~ Ä o i ii ~0 0 TUEN TARKITUS JA SISÄLTÖ maishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA sivu 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Liedon aluejaosto 22.3.2016 19 sivu 2 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Voimassa 1.4.2016 alkaen

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4)

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) 1 Perusturva/Erityispalvelut ja Ikääntyneiden palvelut 22.12.2015 Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) Omaishoidon

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot