KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 HINTATARJOUSPYYNTÖ HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUISTA VUODELLE 2015 (LIITTEET) 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 HINTATARJOUSPYYNTÖ HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUISTA VUODELLE 2015 (LIITTEET) 2"

Transkriptio

1 PERUSTURVAJAOSTO ESITYSLISTA 9/2014 Kokousaika klo Kokouspaikka, Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 55 HINTATARJOUSPYYNTÖ HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUISTA VUODELLE 2015 (LIITTEET) 2 56 LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTTOIMINTA-ALUEEN SOPIMUS JA PALVELUSOPIMUS (LIITE) 3 57 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET LUKIEN 4 58 SOSIAALI- JA TUKIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2015 (LIITE) 6 59 OIKAISUUVAATIMUS ASIA EI OLE JULKINEN 7 60 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 8 61 PÖYTÄKIRJOJA / ESITYSLISTOJA TIEDOKSI 9 62 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ MAHDOLLISET MUUT ASIAT 11 Lapinjärvellä Arto Kujala Perusturvajaoston puheenjohtaja

2 PERUSTURVAJAOSTO KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN EHDOTUS: Perusturvajaosto päättää - todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Perusturvajaosto päättää - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS:

3 PERUSTURVAJAOSTO HINTATARJOUSPYYNTÖ HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUISTA VUODELLE 2015 (LIITTEET) Hintatarjousta on pyydetty koskien vanhainkoti Honkahovin lääkäripalveluja vuodelle Hintatarjouspyyntö on lähetetty sähköpostitse (liite 1) Hintatarjouksen viimeinen jättöpäivä oli Määräaikaan mennessä tuli yksi tarjous. Tarjouksen avaustilaisuudessa olivat läsnä vs. kunnanjohtaja Susanne Sjöblom, vs. kunnansihteeri Matti Latva-Pirilä ja perusturvajohtaja Görel Fabritius. (liite 2) Tarjous oli tarkouspyynnön mukainen. Tarjousten vertailuun ei ollut tarvetta. Tarjottuja hintoja voidaan pitää kohtuullisena. Tarjousasiakirjat on nähtävänä kokouksessa, yhteenveto liitteenä (liite 3). (GF) EHDOTUS: Perusturvajaosto päättää - hyväksyä Oy Lapinjärven Lääkäriaseman- Lappträsk Ab:n tarjous vanhainkoti Honkahovin lääkäripalvelujen järjestämisestä vuodelle 2015.

4 PERUSTURVAJAOSTO LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTTOIMINTA-ALUEEN SOPIMUS JA PALVELUSOPIMUS (LIITE) Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta koskevat sopimukset on työryhmän toimesta päivitetty. Työryhmään on kuulunut luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita sekä Loviisan kaupungista että Lapinjärven kunnasta. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Loviisan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Arja Isotalo ja sihteerinä taloussihteeri Johanna Sjöberg Lapinjärveltä. Pääsopimusta ei ole päivitetty sitten yhteistoiminta-alueen perustamisen vuonna Palvelusopimusta on tarkistettu aikaisempina vuosina. Pääsopimuksessa on nyt tarkennettu, että palvelusopimus tarkistetaan vuosittain palvelusopimusneuvotteluissa elokuun aikana. Kutsujana toimii Loviisan kaupunki. Liitteenä sopimusehdotukset. Punaisella muutetut kohdat. (GF) EHDOTUS: Perusturvajaosto päättää omalta osaltaan hyväksyä sopimusehdotukset ja lähettää sopimukset edelleen kunnanhallituk sen/ - valtuuston hyväksyttäviksi.

5 PERUSTURVAJAOSTO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET LUKIEN Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan (937/2005). Lapinjärven kunta on solminut toimeksiantosopimus 14 omaishoitajan kanssa (tilanne joulukuussa 2014, hoidettava yli 65-vuotias). Määrärahaa on varattu vuoden 2015 talousarvioon euroa. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Tuki perustuu yksilöllisesti laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista, tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitajasopimuksen. Omaishoitajana toimivan henkilön toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän on kykenevä sekä fyysisesti että henkisesti huolehtimaan hoidettavasta. Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja hoidon järjestämistä vastaavan kunnan välistä toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä. Sopimuksen liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tukea koskevat päätökset tehdään pääsäääntöisesti toistaiseksi voimassa oleviksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräajaksi ja sitä voidaan tarvittaessa tarkistaa. Hoitopalkkiota saava hoitaja on eläketurvan ja tapaturmavakuutuksen piirissä. Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Omaishoitajan vapaan järjestäminen. Hoitajalla on oikeus pitää kolme vuorokautta vapaata sellaista kalenterikuukautta kohti, jolloin hän yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Vapaita ei kerry niiltä kalenterikuukausilta, milloin omaishoito ei ole toteutunut vähintään 15 vuorokauden ajalta. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuesta annetun lain mukaan hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 0,96 prosentin korotusta vuoteen 2014 verrattuna. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 384,67 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 769,33 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkio voidaan myös sopia vähimmäispalkkioita pienemmäksi erityisen syyn takia.

6 PERUSTURVAJAOSTO Hoitopalkkion maksun keskeytys ja alentaminen. Hoito-ja palvelusuuntelmassa määritellyt intervallihoitojaksot ja omaishoitajan lakisääteinen vapaa eivät keskeytä hoitopalkkion maksamista. Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Omaishoitajan estyessä toimimasta omaishoitajana hoitopalkkion maksamminen keskytetään välittömästi. Omaishoitajasopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen hoito käy tarpeettomaksi. Omaishoitaja on velvollinen ilmoittamaan tuen saantiin vaikuttavista olosuhteiden muutoksista välittömästi. Aihetta maksettu hoitopalkkio voidaan periä takaisin. Hoidettavan hoidon tarve sekä muiden välttämättömien palvelujen tarve ja määrä arvioidaan kotikäynnillä. Arviointi tapahtuu aina yksilöllisesti ja hoidettavan kokonaistilanne huomioon ottaen. Hoitoisuuden arvioinnissa ovat apuna asiantuntijalausunnot, RAVA-toimintakykymittari, muistitesti. Omaishoidon tuesta päättä perusturvajohtaja. (GF) EHDOTUS: Perusturvajaosto päättää omaishoidontuen hoitoisuusluokat seuraavanlaisiksi vuonna 2015: Hoitoisuusluokka 1. hoitopalkkio 384,67 /kk - Hoidettava tarvitsee säännöllistä hoitoa, muuta huolenpitoa ja apua päivittäisissä toiminnoissa (esim. lääkitys,ruokailut, aamu- ja iltatoimet). Hoito korvaa tiheät kotihoitokäynnit. Hoitoisuusluokka 2. hoitopalkkio 571,43 /kk - Hoidettava tarvitsee lähes jatkuvaa hoitoa, apua ja huolenpitoa useissa henkilökohtaisissa perustoiminnoissa. Hoidettava tarvitsee hoitoa myös yöaikaan. Hoitoisuusluokka 3. hoitopalkkio 1 024,74 /kk - Hoito edellyttää hoitajan jatkuvaluonteista työpanosta ja on vaaativaa ympäri vuorokauden. Hoitovaihtoehtona on ymvuorokautinen hoito laitoksessa. Jos hoidettava saa paljon hoitoa tukevia palveluita (esim. kotihoito päivittäin, säännöllisesti pidemmät intervallijaksot, päivätoiminta), voidaan hoitopalkkio maksaa alemman hoitoisuusluokan mukaisesti, vaikka hoidettavan kunto edellyttäisi korkeamman hoitoisuusluokan mukaista maksua.

7 PERUSTURVAJAOSTO SOSIAALI- JA TUKIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2015 (LIITE) Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja, joita kunta ei voi ylittää. Nämä maksut tarkistetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuoden 2016 alusta. Eräisiin tasasuuruisiin asiakasmaksuihin on kuitenkin tulossa korotus vuoden 2015 alusta. Mm. lyhytaikaisessa laitoshoidossa (Honkahovi) hoidettavana olevalta voi periä hoidosta ja ylläpidosta enintään 38,10 euroa hoitopäivältä (aiemmin 34,80 euroa). Kunnat päättävät itse, perivätkö ne asiakasmaksua enimmäismäärän. Palveluasumisen ja tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty lailla tai asetuksella, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun, ei kuitenkaan enemmän kuin tuotantokustannukset. (GF) EHDOTUS: Perusturvajaosto päättää - hyväksyä sosiaali- ja tukipalvelujen asiakasmaksut lukien liitteen mukaisesti.

8 PERUSTURVAJAOSTO OIKAISUVAATIMUS, ASIA EI OLE JULKINEN

9 PERUSTURVAJAOSTO ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) Tilastotietoa/Loviisa-Lapinjärvi, sosiaali- ja perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue - talous- ja toimintatietoja. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös - Korsmalmin hoitokoti Ky Korsmalms vårdhem Kb:n vastuuhenkilönä toimii lähihoitaja Armi Salonen aj (GF) EHDOTUS: Merkitään tiedoksi.

10 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJOJA / ESITYSLISTOJA TIEDOKSI Loviisan perusturvalautakunta - esityslista Kårkulla samkommun - valtuuston pöytäkirja HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) - hallitus, pöytäkirjanote EHDOTUS: Merkitään tiedoksi.

11 PERUSTURVAJAOSTO VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ Perusturvajaoston tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijan tekemät päätökset aj Perusturvajohtaja 2014 / ryhmä A / ryhmä B / ryhmä C EHDOTUS: Perusturvajaosto merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää, ettei käytä otto-oikeutta.

12 PERUSTURVAJAOSTO MAHDOLLISET MUUT ASIAT

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 24.1.2012 klo 18.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet Perusturvaltk 42 / 08.02.2006 Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on osa sosiaalipalveluja, jonka

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN

ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.4.2015 30 2 OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) ja lain muutoksiin

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE TUUSULAN KUNTA SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE Pysyväisohje 1.5.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.5.2012 41 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOIDON TUEN MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET

Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET SISÄLTÖ 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja määritelmät...3 2. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset...3 3. Omaishoitajaa koskevat ohjeet...4

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 3. Palvelutarpeen arviointi... 2 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Hoiva- ja hoitotyön palvelut OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen soveltamisohjeet Vahvistettu STL 25.4.2006 30/2006 Muutos STL 29.8.2006 44/2006 Päivitys

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki 1(6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2014 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1 2 Sisällys 1 OMAISHOITO 3 1.1 Omaishoidon tuki 3 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1.4.Omaishoidon tuen hakeminen 6 1.5. Omaishoitosopimus 6 1.6. Hoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET (alle 65-vuotiaat) 1.9.2008 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET (alle 65-vuotiaat) 1.9.2008 ALKAEN KIIMINGIN KUNTA Stl. 26.8.2008 39, Liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET (alle 65-vuotiaat) 1.9.2008 ALKAEN Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perusja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje

Omaishoidontuen toimintaohje Omaishoidontuen toimintaohje 1/2015 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 2. Omaishoidontuen myöntämisedellytykset... 2 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 2 4. Päätös omaishoidontuesta sekä

Lisätiedot

16.12.2014. Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen

16.12.2014. Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 1 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidon tuen tavoitteena on mahdollistaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1, Faksi 08 4591 334, www.haapavesi.fi OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaali-

Lisätiedot

Omaishoidontuen hakeminen, sopimus ja palkkio

Omaishoidontuen hakeminen, sopimus ja palkkio Vammaispalvelut - Selänne Omaishoidontuen myöntäminen Yhteiset kriteerit 1.1.2014 Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN Versio 1 19.3.2015 Sisällysluettelo Omaishoitajat Huittisissa... 2 Mitä on omaishoidontuki?... 2 Omaishoidon tuki... 2 Omaishoidon tuen hakeminen... 2 Tuen myöntämisedellytykset...

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 19.1.2012, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Onnenkoti Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012 KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 17.12.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 97 176 97 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 10.12.2012 173 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2013 ALKAEN

Hyväksytty johtokunta 10.12.2012 173 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2013 ALKAEN Hyväksytty johtokunta 10.12.2012 173 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2013 ALKAEN Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 3. Palvelutarpeen arviointi...

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Vanhusten palvelut VANHUSTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA... 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS... 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS...

Lisätiedot