HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006

2 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma Tase R ahoituslaskelma HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 Liiketoiminta JE-Urakointi Oy on 100-prosenttisesti Jyväskylän Energia Oy:n omistama tytäryhtiö. Yhtiön päätoimialat ovat sähköja kaukolämpöverkkojen sekä vesihuoltoverkoston rakentaminen ja kunnossapito. Yhtiön palveluihin kuuluvat lisäksi katu- ja liikennevalojen rakentaminen ja kunnossapito sekä sisä- ja automaatioasennukset. Yhtiön suurimman liiketoiminta-alueen, palvelut Jyväskylän Energian lämpöliiketoiminnalle, osuus tilivuotena 2006 oli 48,4 % koko yhtiön liikevaihdosta. Palveluiden JE-Siirto Oy:lle, osuus yhtiön liikevaihdosta oli 19,0 % ja palveluiden Jyväskylän Energian vesiliiketoiminnalle 19,4 %. Konsernin ulkoisen myynnin osuus liikevaihdosta oli 12,3 %. Vuoden 2006 tärkeimmät tapahtumat Jyväskylän Veden vesihuoltoverkostojen rakentamisen ja kunnossapidon palvelut yhdistettiin JE-Urakointiin vuoden 2006 alusta. Vesihuollon rakentaminen ja kunnossapito liitettiin yhtiön liiketoimintaan omana prosessina. JE-Urakointi Oy:n palvelukseen siirtyi 34 henkilöä. Kaukolämmön- ja sähkönmittauspalvelujen henkilöt siirtyivät Pintavesilaitoksen tiloihin. JE-Urakointi Oy on Pintavesilaitoksen tiloissa emoyhtiön vuokralaisena. Tilikauden aikana jatkettiin sopimusta JE-Siirto Oy:n kanssa sähköverkon rakentamisesta ja mittauksista. Sopimus kattaa vuodet Kunnossapidon ja varallaolon sopimusta jatkettiin kattamaan vuodet 2007 ja Aliurakoinnin sopimuksen optio Maanrakennus Harry Mäkelän kanssa käytettiin ja maanrakennusurakoinnin sopimusta jatkettiin vuoden 2007 loppuun saakka. Pintavesilaitoksella ollut vesitarvikkeiden materiaalivarasto siirrettiin Länsiväylän toimipisteeseen. Materiaalitoimintojen kehittämistä jatkettiin ja määriteltiin toimintojen tärkeimmät tunnusluvut. Varastotapahtumien käsittelyssä käytettävään viivakoodijärjestelmään vietiin kaikki varastoitavat nimikkeet. Tuntikirjaus- ja työnohjausjärjestelmän sovelluksen tuotantokäyttö aloitettiin pilottiryhmällä. Vuoden 2006 lopulla toteutettiin konsernin laatujärjestelmien yhdistäminen, jonka mukaisesti JE-Urakoinnin laatujärjestelmä yhdistettiin konsernin järjestelmään. Tilikaudella yhtiön tutkimustoiminnan menot ovat olleet vähäiset ja kehitystoiminta on ollut normaalia liiketoiminnan parhaiden toimintatapojen etsimistä ja toimintojen tehostamista. Liikevaihto ja tuloskehitys Tilikauden liikevaihto oli t, mikä on 37,2 % enemmän kuin vuonna Yhtiön liikevaihdon kasvusta t tuli yhtiöön liitettyjen Jyväskylän Veden toimintojen myötä. Aikaisemmin yhtiössä olleista toiminnoista eniten liikevaihtoa kasvatti kaukolämpöverkon rakentaminen. Sen liikevaihto oli t, jossa kasvua on 34,1 % edellisvuoteen verrattuna. Kysyntä jatkoi kasvuaan myös lämmönjakokeskusten Avaimet käteen -palvelulla. Suuren suosion saanutta palvelua myytiin tilikaudella 140 kpl, missä on kasvua 50 kpl edellisvuoteen verrattuna. Käyttökatetta tilikaudelta kertyi henkilöstölle maksettujen tulospalkkioiden jälkeen 451 t, mikä on 409 t edellisvuotta vähemmän. Tilikauden liikevoitto, 224 t, jäi selvästi kahta edellistä vuotta heikommaksi. Voitto ennen

3 satunnaisia eriä oli 181 t jääden edellisvuodesta 446 t. Kahta edellisvuotta heikompi tuloksentekokyky johtui lähinnä materiaalihintojen noususta ja erityisesti kaukolämpöverkon rakentamisen materiaalien saatavuusongelmista. Liikevaihdon kova kasvu kaukolämpöverkon rakentaminen -toiminnolla on johtanut myös aiempiin vuosiin verrattuna suurempaan ulkopuolisten palveluiden käyttämiseen, mikä on osaltaan heikentänyt yhtiön katetasoa. T i l i n p ä ä t ö s l u k u j a Muutos 06/05 Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 1,4 5,7 5,2-4,3 Oman pääoman tuotto % 20,5 64,6 60,2-44,1 Omavaraisuusaste % 15,4 20,7 20,1-5,3 Investoinnit ja rahoitus Vuonna 2006 investointeihin käytettiin Suurimmat investoinnit tehtiin työlava-autoon, työmaapukkeihin ja ajosiltoihin. Maksuvalmius heikentyi hieman edellisen vuoden lopun tilanteesta, current ration ollessa 1,24. Yrityksen kassavarat olivat vuoden lopussa t. Omavaraisuusaste oli tilivuonna 15,4 %, kun edellisvuoden arvo oli 20,7 %. Henkilöstö ja organisaatio Kertomusvuoden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 136 henkilöä. Vuoden lopussa vakituisen henkilöstön määrä oli 112, joista 89 oli tuntipalkkaista ja 23 kuukausipalkkaista henkilöä. Yhtiön maksamien palkkojen ja palkkioiden määrä tilikaudella oli Vuoden lopussa vakinaistettiin viisi työntekijää, kaksi tuntipalkkaista työntekijää vesi- ja kaukolämpöliiketoimintoihin ja yksi kuukausipalkkainen työntekijä kaukolämpöliiketoimintaan. Kolme sähköasentajaa suoritti loppuun sähköasentajan ammattitutkinnon. H e n k i l ö s t ö m ä ä r ä j a p a l k a t Muutos 06/05 Vakituinen henkilöstö keskimäärin (hlö) Palkat ja palkkiot tilikaudella (eur) H a l l i t u s, t o i m i t u s j o h t a j a j a t i l i n t a r k a s t a j a t Hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Timlin ja varapuheenjohtajana Aarre Mäkelä. Timo Fredrikson, Kaija Haapsalo ja Juha Lappalainen olivat hallituksen jäseniä. Henkilökuntaa hallituksessa edusti Jyrki Korpivaara, henkilökohtainen varahenkilö oli Juha-Pekka Tarhanen. Hallituksen sihteerinä ja asioiden esittelijänä toimi toimitusjohtaja Sauli Lahikainen. Hallitus piti kertomusvuoden aikana 12 kokousta. Kertomusvuoden loppumisen jälkeen Matti Timlin erosi JE-Urakointi Oy:n hallituksesta. Hänen tilalle hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Kääriäinen. Juha Lappalainen jättäytyi hallituksen varsinaisen jäsenen paikalta asiantuntijajäseneksi. Lappalaisen paikalle hallitukseen nimitettiin Risto Rönnberg. JE-Urakointi Oy:n yhtiökokous pidettiin Tilintarkastajina toimi Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana Seppo Lindholm JHTT, HTM ja Ernst&Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Vilho Päällysaho. Riskienhallinta Vuoden alussa tehtiin liiketoiminnan riskikartoitukset. Liiketoiminnalle suurimmat taloudelliset riskit ovat suppea asiakaskanta, kiristyvä kilpailu, sopimusriskit ja prosessien hallinta. Riskienhallinnan erityisiä toimenpiteitä vuoden aikana olivat kaukolämpöhitsauksien ja maanrakennustöiden alihankintasopimusten uusinta, veden alihankintasopimusten läpikäynti, konsernin laatujärjestelmään liittyminen sekä JE-Urakoinnin ja JE-Siirron välisten sopimusten tekeminen. Vuoden 2007 näkymät Vuoden 2007 aikana yhtiö jatkaa normaalia liiketoiminnan kehitystyötä eikä toiminnassa ole odotettavissa oleellisia muutoksia. Vuoden 2007 budjetoitu liikevaihto on t ja liikevoiton ennakoidaan olevan hieman vuotta 2006 paremmalla tasolla. Arviot perustuvat konsernin sisäisen kaupan periaatteiden mukaisiin toimeksiantoihin sekä näkemykseen markkinatilanteen kehittymisestä vuoden 2007 aikana. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle JE-Urakointi Oy:llä on 2000 kpl osakkeita. Kaikilla osakkeenomistajilla on yhtäläinen äänioikeus ja oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voittovaroista ei jaeta osinkoa ja tilikauden voitto 2 253,94 siirretään voittovarojen tilille.

4 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,90 Muut liiketoiminnan tuotot , ,47 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,01 Varastojen muutos , ,95 Ulkopuoliset palvelut , ,40 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,46 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,75 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,93 Muut henkilösivukulut , ,41 Henkilöstökulut yhteensä , ,09 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,66 4 Liiketoiminnan muut kulut , ,72 LIIKEVOITTO , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,49 Korkokulut , ,56 Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä , ,07 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,37 Satunnaiset erät , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 276, ,37 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 1 981, ,18 Välittömät verot , ,40 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2 253, ,15

5 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 9 582, ,56 Ennakkomaksut , , , ,06 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet , ,43 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,43 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,40 Keskeneräiset myyntityöt , ,15 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,55 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,13 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,48 Muut saamiset ,38 Siirtosaamiset , ,85 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,46 5 Rahat ja pankkisaamiset , ,32 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 VASTAT TAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,85 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,50 Tilikauden voitto/tappio 2 253, ,15 Oma pääoma yhteensä , ,50 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertyneet poistoerot 1 291, ,24 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille , ,75 Lyhytaikainen Ostovelat , ,31 Velat saman konsernin yrityksille , ,36 Muut velat , ,88 Siirtovelat , ,78 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,33 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82

6 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto , ,44 Suunnitelman mukaiset poistot , ,66 Oikaisut liikevoittoon 15,28 320,88 Käyttöpääoman muutos , ,26 Korkotulot , ,49 Maksetut korot , ,56 Satunnaiset erät , ,00 Maksetut välittömät verot , ,40 Liiketoiminnan rahavirta , ,75 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,25 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luvutustulot 2 619, ,43 Investointien rahavirta , ,82 6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nosto 0, ,03 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen lyhennys Maksetut osingot 0,00 0,00 Rahoituksen kassavirta 0, ,03 Rahavarojen muutos lisäys(+)/vähennys(-) , ,54 Rahavarat , ,86 Rahavarat , ,32 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,99 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , ,14 Lyhytaikaisen korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , , , ,26

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot